akredytywa

TXM chce zawrzeć z bankami umowę o docelowej restrukturyzacji zadłużenia do 31 X

akredytywy w okresie obowiązywania umowy tj. do dnia 31 grudnia 2026 roku. Produkty te odpowiednio są udostępniane przez banki w wartościach dla banku ING - 2,7 mln zł oraz banku PKO - 4,3 mln zł" - czytamy w komunikacie. Określony został również mechanizm "borrowing base

Redan wyemituje obligacje serii F o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł

akredytyw nr 80/2014 zawartej między stronami; 3) 1 mln zł - zostanie przeznaczony na zabezpieczenia produktów pozabilansowych takich jak akredytywy dokumentowe lub gwarancje należytego wykonania umów najmu w ramach grupy kapitałowej spółki" - czytamy w komunikacie

Redan ma potwierdzenie objęcia obligacji o wart. nom. 13 mln zł przez inwestora

środki zostaną w większości wykorzystane na objęcie nowych akcji emitowanych przez zależną spółkę TXM. Na zakup nowo emitowanych akcji TXM spółka przeznaczy 7 mln zł. Kolejne 5 mln zł zostanie przeznaczone na częściową spłatę kredytu, wynikającego z umowy o kredyt importowy i linię akredytyw. Pozostały 1

Grupa Redan otrzymała wsparcie na wynagrodzenia i subwencję z PFR

France oddział w Polsce korzystają z kredytu w rachunku bieżącym o limicie do 6,5 mln zł oraz linii na akredytywy do 1,6 mln USD. "Od 15 marca br. HSBC uruchomił kredytowanie zapłaty za towary objęte akredytywami, czego nie przewidywała umowa kredytowa. Uruchamiane

Pekao i KUKE podpisały umowę ws. wspólnej oferty dla eksporterów

Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Bank Pekao i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) podpisały umowę ramową w zakresie wspólnej oferty dla eksporterów, poinformowała KUKE. KUKE udzieli gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty należności w ramach akredytyw otwieranych

Wielton ma umowę o kredyty z konsorcjum banków

dotychczasowego zadłużenia obrotowego. Kredyt może zostać udostępniony wyłącznie jako kredyt bilateralny, który może być wykorzystany jako gwarancje bankowe, akredytywy lub kredyt w rachunku bieżącym, wymieniono w komunikacie. Ponadto na mocy umowy, pod warunkiem m.in. doręczenia

Elektrobudowa miała wstępnie 8,9 mln zł straty netto w III kw. br.

i akredytywy, znaczącemu ograniczeniu uległa baza potencjalnych dostawców materiałów i usług" - czytamy w komunikacie. "Należy zwrócić również uwagę na specyficzne dla branży regulacje prawne, dotyczące solidarnej odpowiedzialności zamawiającego za zobowiązania

Polwax nie dotrzymał poziomu EBITDA wymaganego w umowie z ING BSK

30.06.2018r. i jednoczesne zobowiązanie kredytobiorcy do powstrzymania się od składania dyspozycji udostępnienia kredytu inwestycyjnego w zakresie drugiej transzy i trzeciej transzy oraz w ramach pierwszej transzy z przeznaczeniem innym niż rozliczenie akredytywy otwartej w ramach tej transzy do chwili

BGK i Bank Pekao wesprą kontrakt Trasko Inwest na Białorusi kwotą 57 mln euro

nabywcy oraz akredytywą dokumentową, finansuje też część opłaty ubezpieczeniowej w KUKE, podano także. KUKE udostępniła bankom dwa instrumenty zabezpieczające - krótkoterminową gwarancję i długoterminowe ubezpieczenie spłaty kredytów. "Połączenie

TXM zawarł z bankami finansującymi nową umowę o utrzymaniu status quo

produktów bankowych wg stanu na koniec dnia 8 sierpnia 2019 r. to jest: (i) kredytu w rachunku bieżącym w PKO BP do kwoty 17,4 mln zł, (ii) limitu na akredytywy w PKO do kwoty 2,6 mln zł, (iii) limitu na gwarancje bankowe w PKO BP do kwoty 4,2 mln zł, (iv) kredytu w rachunku bieżącym w ING BSK do kwoty 2,4

Banki zablokowały TXM dostęp do limitów kredytowych

bankom od początku br., a także był wprost opisany w planie naprawczym przygotowanym wspólnie z Ernst&Young, wskazała spółka. "W związku z wypowiedzeniem przez ING umowy standstill, ING zablokował spółce limit na akredytywy (niewykorzystana kwota na dzień 9 sierpnia to ok

Action pozwał HSBC Bank Polska o 174,45 mln zł z odsetkami

Warszawa, 11.04.2017 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji złożył w sądzie okręgowym pozew przeciwko HSBC Bank Polska o zapłatę 174,45 mln zł wraz z odsetkami za opóźnienie oraz nakazanie realizacji umowy o kredyt w rachunku bieżącym, gwarancji i akredytyw nr 51/2009 z dnia 29

Getin Holding ma lokalną umowę sprzedaży Carcade za równowartość 159,87 mln zł

.). Przeniesienie własności udziału na kupujących będzie skuteczne z chwilą rejestracji we właściwym rejestrze, zgodnie z przepisami Federacji Rosyjskiej. Zapłata ceny za udział odbyła się za pośrednictwem akredytyw otwartych przez kupujących, a wypłata ceny na rzecz emitenta nastąpi po rejestracji przeniesienia

Elektrobudowa: Projekt umowy ws. finansowania ogranicza budowanie portfela zam.

kwoty tego limitu niezależnie od postanowień dokumentu stanowiącego podstawę udostępnienia danego finansowania odnawialnego. W zaproponowanym projekcie umowy na chwilę obecną przewidziano, że każde istniejące finansowanie w formie linii gwarancyjnej lub linii akredytyw ma charakter nieodnawialny, a tym

Polwax podpisał aneks do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim

10 mln zł od dnia podpisania aneksu do 28 lutego 2019 r., - pozostawiono w kwocie 5 mln zł na okres od 1 marca do 30 kwietnia 2019 r.; ? pozostawiono bez zmian limit w formie akredytywy w wysokości 11,5 mln zł od dnia zawarcia umowy do 31 marca

Societe Generale odmówi Action wystawienia gwarancji bankowej na 15 mln zł

do masy układowej" ? podano w informacji. Wcześniej Bank Pekao podjął decyzję o obniżeniu kwoty przyznanego limitu ważnych gwarancji i otwartych akredytyw dla Action oraz odmówił wystawiania nowych gwarancji i otwierania akredytyw, a także obniżył kwotę przyznanego

Bank Pekao obniżył Action kwotę kredytu i odmówił dalszego jego udostępniania

Warszawa, 05.08.2016 (ISBnews) - Bank Pekao podjął decyzję o obniżeniu kwoty przyznanego limitu ważnych gwarancji i otwartych akredytyw dla Action oraz odmówił wystawiania nowych gwarancji i otwierania akredytyw, a także obniżył kwotę przyznanego kredytu do wysokości kwot już

Kalendarium ISBnews

, podczas której BGK podpisze z bankami komercyjnymi umowy rozpoczynające współpracę w nowym Programie Akredytyw Eksportowych --16:00: Konferencja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej --19:00: Spotkanie noworoczne z prezesem BZ WBK

TXM złożył plan restrukturyzacyjny; chce, by układ wszedł w życie w II kw. 2020

dostępne finansowanie udzielane jej przez oba banki w formie limitów kredytowych oraz produktów pozabilansowych i gwarancji oraz akredytyw dokumentowych" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie spółka zakłada stopniowy wzrost rotacji zobowiązań handlowych w wyniku uzyskiwania

Biomed-Lublin spłacił ratę wobec obligatariuszy, poprawia warunki finansowania

zatwierdzonego przez sąd planu restrukturyzacyjnego. Spółka wynegocjowała również korzystniejsze warunki finansowania w Banku Millennium. Zmiany ukonstytuowane zostały poprzez zawarcie aneksów do umów kredytowej i faktoringowej oraz do porozumienia dot. spłaty wypłaconej akredytywy, podano także

JSW ma umowę dostaw koksu do Balta GmbH o szac. wart. 1,18 mld zł do III 2021 r.

31.03.2021 r. Warunki cenowe będą uzgadniane w okresach kwartalnych. Walutą rozliczenia umowy jest dolar amerykański USD. Warunki finansowe: przedpłata częściowa w wysokości 4,0 mln USD (15,3 mln zł), pozostała część wartości ładunku pokryta akredytywą dokumentową" - czytamy w komunikacie

Elektrobudowa miała 46,9 mln zł jednostkowej straty EBITDA w I półroczu 2019

finansujących zakupy (w tym: ubezpieczenie kredytu kupieckiego, gwarancje zapłaty i akredytywy) znaczącemu ograniczeniu uległa baza potencjalnych dostawców materiałów i usług, podano również. "Należy zwrócić również uwagę na specyficzne dla branży regulacje prawne, dotyczące

Elektrobudowa miała wstępnie 34,1 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2019

zapłaty i akredytywy, znaczącemu ograniczeniu uległa baza potencjalnych dostawców materiałów i usług. Należy zwrócić również uwagę na specyficzne dla branży regulacje prawne, dotyczące solidarnej odpowiedzialności zamawiającego za zobowiązania wobec podwykonawców, co przenosi się bezpośrednio na

Polwax ma umowę z ING BSK o czasowym wstrzymaniu egzekwowania zobowiązań

kredytu, a w szczególności nie będzie blokować spółce żadnych środków pieniężnych, będzie umożliwiał korzystanie z kredytu wieloproduktowego, w tym będzie udostępniał środki na kolejne wykorzystanie w ramach tego kredytu. W okresie obowiązywania, bank będzie wystawiał gwarancje i akredytywy w granicach

TXM uzgodnił z bankami warunki finansowania na kolejne 12 miesięcy

: - kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 22 mln zł - akredytywy dokumentowe w obrocie krajowym i zagranicznym (PLN, EUR i USD) oraz na kredyt nieodnawialny (PLN, EUR i USD), wyłącznie na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z akredytyw, do kwoty 17

BGK rozpoczął współpracę z bankami rozwoju z Egiptu i Rwandy

instytucje nastawione na wspieranie rozwoju ekonomicznego oraz finansowanie operacji eksportowych. Dzięki porozumieniu z bankami z Egiptu polskie firmy będą mogły bezpieczniej eksportować na ten rynek swoje towary lub usługi, korzystając z potwierdzania akredytyw eksportowych. Będą miały również możliwość

TXM zamknie łącznie ponad 120 nierentownych sklepów w Polsce i za granicą

akredytywom, jakie mamy jesteśmy w stanie utrzymać import na poziomie 1/3 oferty sieci" - dodał Kruszyński. Wraz z redukcją sieci ma trwać także optymalizacja asortymentowa. "Tak, aby w 2020 roku już każdy miesiąc roku był dobrze przez nas przeanalizowany pod tym kątem

TXM zamknie ok. 40 sklepów, co stanowi 18% obecnie istniejącej sieci

. możliwość zlecenia płatności akredytywy w ciężar kredytowy z terminem spłaty do 30 czerwca 2020 - łączna wartość tej opcji to 4,3 mln zł. ? Wdrożono kolejne działania restrukturyzacyjne w obrębie sieci handlowej polegające na likwidacji placówek, które w perspektywie

BGK ma umowę z Belarusbank umowę ułatwiającą finansowanie eksportu na Białoruś

700 finansowanych lub potwierdzanych akredytyw). "Od dawna zwracamy uwagę, że rynek białoruski oceniamy pozytywnie. Charakteryzuje się on niską szkodowością i zdyscyplinowanym reżimem płatniczym, dlatego zachęcamy kolejne krajowe firmy do aktywniejszego korzystania z

Polwax odstąpił od umowy z Orlen Projekt na budowę instalacji odolejania

wykorzystanie w ramach kredytu, dostępne w ramach umowy kredytowej oraz będzie wystawiać gwarancje i akredytywy w granicach limitu, jaki umowa kredytowa w ramach kredytu wieloproduktowego przewiduje"- czytamy także. Po uzyskaniu stanowiska banku kredytującego oraz inżyniera

BGK finansuje kontrakt eksportowy Unibep na Białorusi warty 34,3 mln euro

pięcioletnim okresem spłaty. Kredyt zabezpieczony jest polisą KUKE SA. Pozostałe 15% kwoty kontraktu eksportowego finansowane będzie również przez BGK, poza programem rządowym, przy wykorzystaniu akredytywy dokumentowej" - czytamy w komunikacie, Grupa Unibep działa w segmentach

Polwax ma umowę z ING BSK o wstrzymaniu egzekwowania zobowiązań do 15 XII

gwarancje i akredytywy w granicach limitu, jaki umowa kredytowa przewiduje w ramach kredytu wieloproduktowego. "Jednocześnie, na podstawie przedstawionych przez bank informacji, spółka będzie zobowiązana w terminach wskazanych w umowie czasowej m.in. do

EMF ma przedwstępną umowę sprzedaży Grupy Smyk za 1,06 mld zł

obejmuje cenę nabycia wynoszącą 634,8 mln zł oraz zobowiązania do doprowadzenia do dokonania przez Grupę Smyk spłaty finansowania wewnątrzgrupowego spółki, spłaty zadłużenia finansowego wobec podmiotów zewnętrznych oraz zabezpieczenia lub re-gwarancji akredytyw wystawionych na zlecenie Grupy Smyk

Grupa EMF może docelowo sprzedać Empik

wysokości 634,8 mln zł oraz zobowiązanie do doprowadzenia do dokonania przez Grupę Smyk spłaty finansowania wewnątrzgrupowego spółki, spłaty zadłużenia finansowego Grupy Smyk wobec podmiotów zewnętrznych oraz zabezpieczenia lub re-gwarancji akredytyw wystawionych na zlecenie Grupy Smyk

Przegląd prasy

'Creepy Tale' zapewniła już zwrot kosztów --Bank Pekao wprowadził do oferty dla MŚP limit na gwarancje bankowe i akredytywy --Carrefour testuje automaty do sprzedaży podgrzewanych dań gotowych --Movie Games ma list intencyjny

NCBR: PKO BP rozpoczął prace badawcze nad tokenizacją oraz smart kontraktami

jednocześnie bezpiecznych i efektywnych kosztowo. Przykłady potencjalnych usług to tworzenie i zarządzanie smart kontraktami dotyczącymi escrow, akredytywy, polis ubezpieczeniowych oraz wspierających procesy tokenizacji. "W 2019 roku NCBR przeznaczy na realizację 'Szybkie

Art. 297 KK

, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 12,4% r/r, wskaźnik NPL: 4,42% w I kw

wszystkich głównych kategoriach produktów: leasing (+12% r/r), faktoring (+9% r/r) i pozostałe kredyty (+17% r/r). Kwartalna sprzedaż leasingu i faktoringu utrzymała solidny wzrost ponad 7% r/r. Również wartość udzielonych gwarancji i akredytyw wzrosła o 15% rocznie, podano także

TXM ma umowę o utrzymaniu status quo z PKO BP i ING BSK do 31 maja br.

. W okresie obowiązywania umowy banki zobowiązały się do utrzymania i udostępniania TXM produktów bankowych (kredytów w rachunku bieżącym, akredytyw dokumentowych, gwarancji należytego wykonania umów najmu) na poziomie wynikającym z ich zaangażowania na dzień 1 kwietnia 2019 r., to jest do łącznej

GH widzi ryzyko odstąpienia kontrahenta od umowy nabycia aktywów na Ukrainie

. "Zapłata nastąpiła akredytywami i one zamieniają się na gotówkę. [...] Pomiędzy grudniem a dziś kurs rubla zanurkował o ok. 30%. To znajdzie odbicie w strumieniu gotówki, który otrzymamy, bo transakcja jest rublowa"- wskazał prezes. 20 marca br. Getin Holding podał

Spółki z grupy BAH mają listy intenc. ws. umowy dealerskiej z Jaguar Land Rover

podmiot przed zawarciem umowy dilerskiej oraz udzielenie gwarancji bankowej, akredytywy stand-by lub ubezpieczenia należności" ? czytamy w komunikacie. Intencja współpracy dotyczy Spółek już prowadzących działalność operacyjną: British Automotive Centrum (BAC), British

Przegląd informacji ze spółek

. niezabezpieczonych obligacji serii AA3, podała spółka. Bank Pekao podjął decyzję o obniżeniu kwoty przyznanego limitu ważnych gwarancji i otwartych akredytyw dla Action oraz odmówił wystawiania nowych gwarancji i otwierania akredytyw, a także obniżył kwotę przyznanego kredytu do wysokości

Bridgepoint kupuje Smyka za ponad miliard złotych

Grupę Smyk spłaty finansowania wewnątrzgrupowego spółki, spłaty zadłużenia finansowego Grupy Smyk wobec podmiotów zewnętrznych oraz zabezpieczenia lub regwarancji akredytyw wystawionych na zlecenie Grupy Smyk" - czytamy w komunikacie

Grupa EMF ma przyrzeczoną umowę zbycia Grupy Smyk za 1,077 mld zł

zewnętrznych oraz zabezpieczenia lub re-gwarancji akredytyw wystawionych na zlecenie Grupy Smyk. Grupa Empik Media & Fashion jest dystrybutorem produktów z kategorii media, rozrywka, lifestyle, artykuły dziecięce, odzież, obuwie, kosmetyki. Grupę tworzą spółki o profilu operacyjno

Biomed-Lublin ma umowę dystrybucyjną z Enia ws. sprzedaży poza UE

po stronie spółki, aż do dokonania przez Enia zapłaty za produkt. Dostawa każdego produktu Biomedu na dany rynek zabezpieczona będzie potwierdzoną nieodwołalną akredytywą wystawioną przez Enia na jej koszt przed każdą dostawą, wyjaśniono. Umowa została zawarta na okres od 9

PKO BP technicznie gotowy do rozliczeń finansowych z bankami w Iranie

handlowej z Iranem obejmuje m.in. możliwość dodawania potwierdzenia do akredytyw z Iranu oraz wystawiania gwarancji na podstawie regwarancji z banku irańskiego. W przypadku obu usług PKO BP dokona zapłaty po spełnieniu warunków transakcji bez względu na sytuację finansową Iranu i banku irańskiego. Ogranicza

Po zniesieniu sankcji Iran odzyskał już 100 mld dol.

akredytywy do zabezpieczenia swoich zagranicznych transakcji. Ułatwi to powrót irańskich banków na międzynarodowe rynki finansowe. Przedstawiciel Banku Centralnego Iranu Nasser Hakimi powiedział agencji prasowej IRNA, że już dziewięć instytucji z jego kraju zostało ponownie

Ursus ma 65 mln zł kredytu w Pekao na finansowanie umowy w Tanzanii

Warszawa, 16.12.2015 (ISBnews) - Ursus uzyskał wielocelowy limit kredytowy w wysokości 65 mln zł w Banku Pekao na realizację płatności oraz finansowanie akredytyw na zakup materiałów do produkcji ciągników, w ramach kontraktu z tanzańską spółką The National Service Corporation

BGK podpisał memorandum dotyczące strategicznego partnerstwa z ICBC z Chin

infrastrukturalnych, rozwoju parków przemysłowych, wystawianiu gwarancji dla dużych przedsiębiorstw oraz w obszarze portfela transakcji, podał BGK. "Strony zadeklarowały także, że będą szukać możliwości współpracy w obszarze finansowania handlu, włączając w to wydawanie akredytyw

Apator widzi możliwość realizacji prognozy 62 mln zł zysku netto w 2016 r.

, październik był dobrym miesiącem" - wyjaśnił Szostak. Według jego słów, wspomniany kontrakt w Etiopii będzie zrealizowany w IV kw. br. lub na początku przyszłego roku, w zależności od otwarcia i potwierdzenia akredytywy w tym kraju. Podkreślił, że jest to dostawa dla odbiorcy

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. Wartość akredytyw importowych obsłużonych przez Bank Zachodni WBK w 2016 r. wyniosła niemal 1,2 mld zł, co - według danych systemu SWIFT - dało 19% udziału w rynku, poinformował bank. BZ WBK obsłużył 3,5 tys. akredytyw, przy czym liczba ta

Redan liczny na lepszą sprzedaż w Top Secret w br., zwiększy import w TXM

. Na wiosnę na pewno przekroczymy poziom 30%" - powiedział prezes. Dodał, że dostawcy zagraniczni wymagają najczęściej akredytyw dokumentowych. "Te umowy, jakie mamy z PKO BP i ING na obecnym poziomie zapewniają na możliwość zrealizowania

BZ WBK stawia na podejście sektorowe w biznesie korporacyjnym

ub. roku odnotowano wzrost przychodów o 8% r/r w obsłudze trade finance, w tym dla akredytyw o 35% r/r; saldo depozytów wzrosło o 9% r/r,a dynamika kredytów pracujących wzrosła do poziomu +5% r/r. Bank podkreślił, że inwestycjom w dalsze wspieranie eksportu i wdrażaniu

EM&F zawarł umowy refinansowania, dokona spłaty obligacji

na akredytywy i gwarancje pomiędzy EMF, jej podmiotami zależnymi: Empik Sp. z o.o., Optimum Distribution Sp. z o.o., Amersport Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz Poland1 Development Sp. z o.o. jako kredytobiorcami oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A. jako kredytodawcą. Na mocy umowy

Przegląd prasy

--ZUS przekazał do OFE 30,6 mln zł --Do terminalu w Świnoujściu sprowadzono 5 mln m3 skroplonego gazu od 2015 r. --4Mobility zwiększyło flotę w Warszawie do 300 aut --BGK podpisał umowy dot. akredytyw eksportowych z 5

Przegląd informacji ze spółek

wynoszącą 634,8 mln zł oraz zobowiązania do doprowadzenia do dokonania przez Grupę Smyk spłaty finansowania wewnątrzgrupowego spółki, spłaty zadłużenia finansowego wobec podmiotów zewnętrznych oraz zabezpieczenia lub re-gwarancji akredytyw wystawionych na zlecenie Grupy Smyk. WP1

EMF skupi się na rozwoju Empiku po zbyciu Smyka, rozważy akwizycje w e-commerce

przedwstępną umowę sprzedaży. Oferta obejmuje cenę nabycia wynoszącą 634,8 mln zł oraz zobowiązania do doprowadzenia do dokonania przez Grupę Smyk spłaty finansowania wewnątrzgrupowego spółki, spłaty zadłużenia finansowego wobec podmiotów zewnętrznych oraz zabezpieczenia lub re-gwarancji akredytyw wystawionych

Przegląd informacji ze spółek

HSBC Bank Polska o zapłatę 174,45 mln zł wraz z odsetkami za opóźnienie oraz nakazanie realizacji umowy o kredyt w rachunku bieżącym, gwarancji i akredytyw nr 51/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w brzmieniu ustalonym aneksem nr 18 z dnia 23 czerwca 2016 r., podał Action. Rada

Przegląd prasy

akredytyw importowych w 2016 r. --Tower Inv. chce przejść na GPW z NC w III kw., przygotowuje politykę dywidendy --MŚ: Liczba koncesji na poszukiwania gazu łupkowego to 20, wykonano 72 odwiertów --PGNiG dostarczy ArcelorMital

Kredyt Bank stawia na drobnych przedsiębiorców

usługa Flexims pozwalająca na zdalną obsługę handlu zagranicznego (w tym m.in. akredytyw, gwarancji bankowych i inkasa). Od stycznia 2011 r. Kredyt Bank wprowadzi też nową ofertę pakietów kont i powiązanych z nimi usług (Pakiet Plus, Pakiet Komfort, Pakiet Super i Pakiet

Kredyty nawet na zmarłą matkę. Pani naczelnik musiała "wyrobić normę". Przepadło 160 tys. zł

lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą (...) kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia

BOŚ miał 12,9 mln zł straty w I kw., liczy na poprawę w kolejnych kwartałach

się o 0,9 mln zł, podał też bank. "Wynik Grupy z tytułu opłat i prowizji nieznacznie spadł o 0,1% w I kwartale 2016 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r., głównie na skutek niższych przychodów prowizyjnych od kredytów oraz od gwarancji i akredytyw, przy wzroście

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

na Impuls EVO od BPSC. Źródło: spółka ING Bank Śląski wziął udział w pilotażowej transakcji finansowania handlu w oparciu o technologię blockchain. W ramach tej transakcji, bank otworzył elektroniczną akredytywę dokumentową, za pomocą której zabezpieczył dostawę towaru do

Gdyby nie eksport, tych firm mogłoby już nie być

ubezpieczycieli. Kolejnym sposobem uniknięcia problemów jest akredytywa. Pieniądze za dostawę blokowane są przez bank kontrahenta i zwalniane dopiero wtedy, gdy transakcja dojdzie do skutku. Właściciel PerfectPlastu przy pierwszym zagranicznym kontrakcie

Wielka polska inwestycja w... uczelnię w Angoli. Uczą gospodarki morskiej

poznałem wszystkie podstawowe transakcje typu forward, futures, opcje, swapy, akredytywy, zasady finansowania żeglugi. Kolejnym bardzo ważnym przedmiotem był marketing prowadzony przez dr. Macieja Rydla. Wiedza, którą wtedy otrzymaliśmy, jest do dziś aktualna i to mimo że cała rzeczywistość wokół nas się

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował ISBnews prezes Maciej Ziembicki. Ursus uzyskał wielocelowy limit kredytowy w wysokości 65 mln zł w Banku Pekao na realizację płatności oraz finansowanie akredytyw na zakup materiałów do produkcji ciągników, w ramach kontraktu z tanzańską spółką The National Service

Propagandowe lekcje przedsiębiorczości?

sprostać wymogom MEN, są przeładowane wiedzą. Dowiemy się z nich m.in., na czym polega różnica między funduszem papierów dłużnych a funduszem rynku pieniężnego, poznamy trzy rodzaje czeków: podróżne, gotówkowe i rozrachunkowe, czy też co to jest akredytywa; zgłębimy cechy prawdziwego lidera i dowiemy się

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

, - akredytywy bankowej, - poręczenia bankowego udzielonego wykonawcy robót budowlanych. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane musi jednoznacznie określać: - jakiej konkretnie roboty budowlanej dotyczy

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane.

, -akredytywy bankowej, -poręczenia bankowego udzielonego wykonawcy robót budowlanych. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane musi jednoznacznie określać: -jakiej konkretnie roboty budowlanej dotyczy, -kto

Z pierwszej ręki - doradcy DB PBC o wiedzy finansowej Polaków

, akredytywy, gwarancji czy faktoringu. Wiedzy poszukują najczęściej w Internecie, w prasie, ale równie często bazują na własnych doświadczeniach. Jeśli pytają, to zazwyczaj są precyzyjni, nierzadko krytyczni. Doskonale wiedzą, czego chcą.

Jest zgoda, Sylwester Cacek może kupić akcje Redanu po 2,5 zł za sztukę

prywatną emisję 6 mln akcji dla Sławomira Cacka. Na dzień 7 lipca 2009 r. łączne zobowiązania Redanu wobec wszystkich banków wynoszą 30,7 mln zł, na co składają się zobowiązania kredytowe (26,8 mln zł), a także pozabilansowe w postaci gwarancji bankowych oraz akredytyw

Przepis Bliklego: pół pensji prezesa dla pracownika

, akredytywy. Jak kontrahent mnie oszuka, to stracę, i to jest też koszt tej transakcji. W Nowym Jorku jest grupa żydowskich handlarzy diamentów, którzy mają do siebie takie zaufanie, że jak jeden przynosi do drugiego diamenty do oszlifowania, to daje mu woreczek i mówi: "Tutaj jest 100 karatów". Nie

akredytywa

Akredytywa to forma rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku stosowana jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu. Dokument określający warunki tych rozliczeń, zwany jest także listem kredytowym (ang. Letter of Credit, L/C, LC, LOC).W obrocie stosowanych jest wiele rodzajów akredytyw, ale wspólny mechanizm ich działania można opisać następująco:
Kredytodawca,

więcej o akredytywa na pl.wikipedia.org