akcji imiennych

Główni akcjonariusze Atrem zainteresowani sprzedażą akcji w wezwaniu GK Immobile

Warszawa, 12.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze, założyciele spółki Atrem będą uczestniczyć w wezwaniu zbycia posiadanych przez nich akcji imiennych uprzywilejowanych, ogłoszonym przez GK Immobile, podał Atrem. "Zarząd Atrem informuje, iż otrzymał

Pelion złożył do KNF wniosek o zniesienie dematerializacji akcji

postaci zaprzestania podlegania obowiązkom wynikającym z Ustawy o ofercie, w miarę możliwości 31 sierpnia 2017 r. "Wniosek dotyczy wszystkich akcji spółki, tj. 150 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A (kod PLMEDCS00023), 350 000 akcji imiennych

ZWZ Quercus TFI zdecydowło o przeznaczenie zysku na sfinansowanie buy-backu

; - czytamy w uchwale. W ramach programu skupu akcji własnych spółka zaproponuje akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela wprowadzone do obrotu na GPW złożenie ofert sprzedaży tych akcji na rzecz spółki oraz zaproponuje akcjonariuszom posiadającym akcje imienne zawarcie umów

GK Immobile wezwał do sprzedaży 66% akcji Atrem

Warszawa, 11.02.2019 (ISBnews) - Grupa kapitałowa Immobile (GK Immobile) wezwało do sprzedaży nie mniej niż 6 091 852 akcji (4 655 600 akcji imiennych i 1 436 252 akcji na okaziciela spółki Atrem uprawniających do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu po cenie w

Akcjonariusze PHN zdecydują 23 grudnia o emisji 4,19 mln akcji bez prawa poboru

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 grudnia br. o podwyższeniu kapitału spółki w drodze emisji 4 187 371 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1 zł każda, o cenie

Trakcja ustaliła liczbę akcji serii C w ofercie na 24,77 mln sztuk

informuje, iż w ramach czynności zmierzających do wykonania postanowień zawartych w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz uwzględniając wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu na akcje zwykłe na okaziciela serii B oraz akcje zwykłe imienne serii C określił, za zgodą rady

Gino Rossi: CCC objęło akcje serii K o łącznej wartości 60,25 mln zł

Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Gino Rossi zawarło z CCC umowę objęcia akcji imiennych serii K, podała spółka. Wskutek zawartej umowy CCC objęło 120 500 000 nowo utworzonych akcji zwykłych imiennych serii K o wartości nominalnej 0,5 zł każda i łącznej wartości nominalnej 60

Awbud ustalił cenę emisyjną akcji serii B1 na 1,08 zł na akcję

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Awbudu ustaliła, że jednostkowa cena emisyjna akcji zwykłych imiennych serii B1 wyniesie 1,08 zł za jedną akcję. "Rada nadzorcza spółki działając na podstawie upoważnienia zawartego w §1 ust. 3

GK Immobile przedłużyła zapisy w wezwaniu na Atrem do 29 kwietnia

zapisów, nie później niż 6 maja 2019 r. Rozliczenie powyższych transakcji nastąpi nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty ich zawarcia, tj. w wypadku nieprzedłużenia okresu przyjmowania zapisów, nie później niż 9 maja 2019 r. Z kolei akcje imienne będące przedmiotem

Akcjonariusze Pelionu zdecydują 11 VII o zniesieniu dematerializacji akcji

Warszawie S.A. tj,: a) 150 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A (kod PLMEDCS00023); b) 350 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B (kod PLMEDCS00023); c) 1 250 000 akcji imiennych

Bank Millennium ma zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego

Millennium Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna wynosić będzie 40 000 000 zł i zostanie w całości pokryty przez Bank Millennium S.A. wkładem pieniężnym w wysokości 120 000 000 zł. Akcje imienne zwykłe w liczbie 40 000 000 o wartości nominalnej 1 zł każda akcja zostaną objęte przez bank po cenie emisyjnej 3 zł

Energa: MAP w odpowiedzi na wezwanie Orlenu zbył posiadane akcje spółki

objętych zapisami, zbył wszystkie posiadane akcje Energi, podała spółka. "Przed zbyciem Skarb Państwa posiadał 68 398 317 akcji zwykłych na okaziciela oraz 144 928 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, tj. razem 213 326 317 akcji stanowiących 51,52% udziału w

Akcjonariusze Trakcji zdecydowali o emisji akcji serii B i C

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Trakcja PRKil podjęło uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 10,28 mln akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz między 13,01 mln a 25,01 mln akcji zwykłych imiennych serii C w drodze

Główny akcjonariusz Huckleberry Games negocjuje sprzedaż pakietu kontrolnego

spółki - Patryk Borowski rozpoczął z polskim inwestorem finansowym, zarządzającym funduszami inwestycyjnymi dokonującymi inwestycji w startupy i podmioty z potencjałem technologicznym, negocjacje sprzedaży pakietu kontrolnego, tj. 260 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A oraz 260 000

Warunek w wezwaniu Immobile na akcje Atremu został spełniony

akcję imienną. W kwietniu cena za akcję na okaziciela została podniesiona do 2,32 zł. Zapisy rozpoczęły się 15 marca i miały zakończyć się 10 kwietnia, ale zostały wydłużone do 29 kwietnia. Immobile nie posiadało akcji Atremu w dniu ogłoszenia wezwania

Altus TFI skupiło akcje własne w celu umorzenia wart. 5,2 mln zł 

podsumowania realizacji oferty skupu akcji własnych: - Liczba akcji na okaziciela spółki objętych ofertami sprzedaży 36 394 140 - Liczba akcji imiennych spółki objętych ofertami sprzedaży 7 500 000 - Suma akcji spółki objętych

Śnieżka może objąć akcje Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów

zakładowego spółki poprzez emisję 2,5 mln akcji imiennych serii E, podano także. "Fabryka Farb i Lakierów 'Śnieżka' rozważa przeprowadzenie inwestycji poprzez objęcie akcji nowej emisji serii E w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, w przypadku skierowania do emitenta przez

Trakcja rozpoczęła ofertę akcji serii B i C, budowanie księgi popytu do 7 X

imiennych serii C o takiej samej wartości nominalnej, w formie subskrypcji prywatnej, podała spółka. "Oferta, która zostanie rozpoczęta bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu bieżącego, zostanie przeprowadzona w trybie budowania księgi popytu na akcje nowej emisji na

Getin Noble Bank rozwiązał warunkową umowę zbycia akcji Noble Securities

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank zawarł z Mercurius Dom Maklerski porozumienie w przedmiocie rozwiązania warunkowej umowy zlecenia zbycia akcji imiennych domu maklerskiego Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego, podał bank. Zgodnie z porozumieniem umowa

Quercus TFI chce skupić do 2,98 mln akcji własnych po 9,5 zł sztuka

ofert sprzedaży akcji na okaziciela Quercus TFI oraz zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji imiennych Quercus TFI. Cena, za którą będą nabywane akcje własne wynosi 9,5 zł i będzie ona jednolita dla akcji imiennych i akcji na okaziciela. Przedmiotem skupu akcji własnych będzie nie więcej niż 2

KNF zatwierdziła prospekt Enter Air w zw. z dopuszczeniem do obrotu akcji A i B

członek zarządu i dyrektor generalny Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie. Dotychczas kapitał zakładowy Enter Air dzielił się na 100 000 akcji zwykłych imiennych serii A, 10 443 750 akcji zwykłych imiennych serii B oraz 7 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi przydzieliła obligacje serii E na 1,15 mln zł

Warszawa, 22.12.2016 (ISBnews) - WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi zakończyła subskrypcję i dokonała przydziału 1 150 obligacji imiennych serii E o łącznej wartości nominalnej 1,15 mln zł, podała spółka. Papiery to dwuletnie niezabezpieczone obligacje

Merlin: Sowiniec FIZAN i Szósta-Czerwona Torebka obejmą akcje za znak merlin.pl

Warszawa, 17.07.2017 (ISBnews) - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIZAN) "Sowiniec" oraz Szósta - Czerwona Torebka zawarły umowę objęcia akcji zwykłych imiennych serii H w Merlin Group w zamian za wkład niepieniężny w postaci przeniesienia na

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują 20 III o emisji akcji serii K

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 0,5 zł z 1 zł oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 130 mln akcji zwykłych imiennych serii K w trybie

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali m.in. o emisji akcji serii K

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 0,5 zł z 1 zł oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 120,5 mln akcji zwykłych imiennych serii K w trybie

Akcjonariusze Apatora zdecydowali o wypłacie 1,2 zł dywidendy na akcję

wysokości 11 587 459,8 zł, czyli 0,35 zł brutto na akcję. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 33 107 028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C, podano także. "Pozostała część dywidendy w łącznej wysokości 28 140 973,8 zł

Grupa Azoty podjęła uchwałę w sprawie nabycia 9,4 mln akcji PDH Polska

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty podjął uchwałę w sprawie nabycia 9,4 mln sztuk akcji imiennych nowej emisji serii D spółki PDH Polska o łącznej wartości 94 mln zł, poinformowała spółka. "Na mocy podjętej uchwały postanawia się

UniCredit zakłada wznowienie obrotu na GPW po resplicie od czwartku

(scalenia) akcji zwykłych imiennych spółki. Zgodnie z treścią uchwały, zarząd KDPW postanowił zarejestrować z dniem 25 stycznia 2017 roku 617 781 817 akcji zwykłych imiennych spółki bez wartości nominalnej" ? czytamy w komunikacie. Zamiarem spółki jest wznowienie obrotu

NWZ Trakcji zdecyduje 13 IX o emisji akcji, spółka chce pozyskać min. 50 mln zł

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 13 września br., o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji

GK Immobile finalizuje przejęcie spółki Atrem

działa w branży inżynieryjnej i wykonuje prace związane z automatyką przemysłową, elektroenergetyką oraz budową systemów lotniskowych i logistycznych. Jak wyjaśnia spółka, GK Immobile formalnie stała się właścicielem 6 091 852 akcji Atremu - w tym 4 655 600 akcji imiennych

Akcjonariusze Awbudu zdecydują 25 III m.in. o emisji do 40 mln akcji bez pp

projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 marca. "Podjęcie uchwały w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego spółki o nie więcej niż 20 000 000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 40 000 000 akcji zwykłych imiennych serii B1 w ramach subskrypcji prywatnej

Trakcja: Inwestorzy objęli akcje serii B i C

. 4 października Trakcja PRKiI zawarła z mBankiem umowę plasowania akcji nowej emisji i rozpoczęła ofertę 10 279 909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,8 zł każda oraz nie mniej niż 13 014 209 i nie więcej niż 25 014 209 akcji zwykłych imiennych serii C o takiej samej

Getin Noble Bank: Sprzedaż Noble Securities przyniesie ok. 90 mln zł zysku netto

czerwca 2018 r. Getin Noble Bank zawarł warunkową umowę sprzedaży akcji imiennych domu maklerskiego Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego. Warunkiem zawieszającym zawartym w umowie jest uzyskanie przez Leszka Czarneckiego decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o braku sprzeciwu na nabycie akcji Noble

Grupa Azoty obejmie akcje PDH Polska za łączną kwotę 22,8 mln zł

Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty wyraził zgodę na nabycie akcji imiennych nowej emisji spółki PDH Polska serii C w drugim terminie poboru, za cenę emisyjną wynoszącą 10 zł każda, tj. za łączną wartość 22,82 mln zł. "Zarząd

ZCh Police obejmą akcje Grupy Azoty Polyolefins za 334,97 mln zł

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) podjęła decyzję o objęciu 6 993 048 nowych akcji spółki zależnej Grupa Azoty Polyolefins w ramach emisji akcji imiennych serii F w cenie emisyjnej 47,9 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 334

Rainbow Tours podwyższy kapitał White Olive w ramach inwestycji z PFR

. zostanie podwyższony o kwotę 8 675 950,00 euro poprzez emisję 173 519 nowych akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 50 euro każda akcja i za jednostkową cenę emisyjną w wysokości 108,35 euro każda akcja, tj. za łączną cenę (wartość) emisyjną w wysokości 18 800 783,65 euro

Agora ogłosiła ofertę zakupu do 2,5% akcji własnych po 20 zł za szt.

. "Oferta została ogłoszona w związku z realizacją programu nabywania akcji własnych. W ramach oferty spółka nabędzie nie więcej niż 1 084 595 akcji na okaziciela notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz nie więcej niż 107 040 akcji imiennych, które w dniu ogłoszenia oferty

Rolmex ogłosił przymusowy wykup 21,3% akcji Indykpolu po 65 zł za akcję

chwili ogłoszenia przymusowego wykupu posiadają łącznie 2 459 126 akcji zwykłych na okaziciela spółki oraz akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu spółki, stanowiących 78,7% kapitału zakładowego spółki i dających prawo do 6 032 626 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi ok. 90,07% ogółu głosów

ZWZ Quercus zdecyduje 9 VI o przeznaczenie zysku 2019 na sfinansowanie buy-backu

mowa w zdaniu poprzednim będzie jednakowa dla akcji na okaziciela i akcji imiennych, 3) kwota środków przeznaczonych na nabywanie akcji własnych, obejmująca łącznie cenę nabycia akcji własnych powiększoną o koszty ich nabycia, będzie nie większa niż 19 579 144,14 zł i

Akcjonariusze Trakcji zaniechali rozpatrzenia uchwały o emisji akcji

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Zarząd zamierza zwołać kolejne NWZ, które odbędzie się 13 września 2019 r

Fortuna: W ramach II okresu zapisów w wezwaniu Fortbet nie zawarto transakcji

Warszawa, 09.06.2017 (ISBnews) - W ramach drugiego okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu Fortbet Holdings Limited na 467 028 akcji spółki Fortuna Entertainment Group N.V. nie zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) żadne transakcje kupna imiennych akcji

Akcjonariusze Apatora zdecydowali o wypłacie łącznie 1,1 zł dywidendy na akcję

. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 33 107 028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. "Pozostała część dywidendy w łącznej wysokości 24 830 271 zł, czyli 0,75 zł brutto na akcję, zostanie wypłacona w dniu 4 lipca 2017

Akcjonariusze Famuru zdecydowali o wypłacie 0,53 zł dywidendy na akcję

. "Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, posiadający akcje na okaziciela serii A,B,C,D,F oraz akcje imienne serii E, z wyłączeniem 4 616 akcji własnych spółki" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy wyznaczono na 10 lipca, a termin jej dywidendy - na 22 lipiec

PPL ogłosił squeeze-out 339 496 akcji Baltony, notowania na GPW zawieszone

zwykłych spółki stanowiących 93,7% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do wykonywania 10 548 086 głosów i reprezentujących 93,7% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, w tym 10 543 286 zdematerializowanych akcji na okaziciela oraz 4 800 niezdematerializowanych akcji imiennych. Tym

GK Immobile: Atrem wzmocni nas w segmencie budownictwa specjalistycznego

sprzedaż do 6 091 852 akcji Atrem, zastrzegając sobie prawo do zakupu mniejszej ilości niż określono w dokumencie. Przedmiotem wezwania, oprócz akcji na okaziciela, są również uprzywilejowane co do prawa głosu akcje imienne, które po zmianie właściciela utracą swoje uprzywilejowanie. Grupa Kapitałowa

Akcjonariusze Indykpolu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

wycofać akcje spółki z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym: a. 893 375 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oznaczonych w Krajowym

Debiut akcji Selvity CRO na GPW nastąpi do 25 października 2019 r.

. Oferta akcji podziałowych obejmuje 11 921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 4 050 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A. Akcje podziałowe zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom spółki dzielonej za pośrednictwem KDPW, z wyjątkiem dokumentowych akcji imiennych serii A, które

BGŻ BNP Paribas TFI i Riviera TFI połączyły się

podwyższenia kapitału zakładowego BGŻ BNP Paribas TFI S.A. o kwotę 1 644 912,0 złotych do kwoty 10 692 912,0 złotych, w wyniku emisji 68 538 akcji imiennych zwykłych serii T towarzystwa, o wartości nominalnej 24,0 złotych każda, przeznaczonych dla banku, będącego jedynym akcjonariuszem" - podano w

Porty Lotnicze ogłosiły wezwanie na 100% akcji PHZ Baltona

. [...] (ii) 17 400 akcji zwykłych imiennych serii A" - czytamy w komunikacie. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 6,95 zł za akcję, z zastrzeżeniem, że wzywający zamierza nabyć od Kempley sp. z o.o. 9 081 600 akcji zdematerializowanych za cenę wynoszącą 2,29 zł za

NWZ Trakcji zdecyduje 9 VIII o emisji akcji, spółka chce pozyskać min. 50 mln zł

emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10 279 909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,8 zł każda, oraz nie mniej niż 1 i nie więcej niż [nie podano] akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,8 zł każda, przy czym akcje te zostaną docelowo zamienione na akcje na

Quercus TFI rozpoczyna program skupu do 3,13 mln akcji własnych po 9,5 zł/sztuka

na okaziciela Quercus TFI oraz zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji imiennych Quercus. Cena, za którą będą nabywane akcje własne wynosi 9,50 zł i będzie ona jednolita dla akcji imiennych i akcji na okaziciela" - czytamy w komunikacie. Przedmiotem skupu akcji

Open Finance kupuje ok. 2,78% Noble Funds TFI od LC Corp B.V. za 8,5 mln zł

Warszawa, 14.08.2017 (ISBnews) - Open Finance zawarł z LC Corp B.V. umowę nabycia 5 170 akcji imiennych serii D Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, stanowiących w przybliżeniu 2,78% udziału w kapitale i ogólnej liczby głosów, za 8,5 mln zł w ramach wykonania przez

CCC rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach emisji do 13,7 mln nowych akcji

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - CCC rozpoczyna proces budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych imiennych serii J - tj. akcji nowej emisji oraz sprzedaży nie

Akcjonariusze Coliana ogłosili wezwanie na 41,86 mln akcji po 3,76 zł/szt.

. Cena, za którą podmioty nabywające zobowiązują się nabyć akcje imienne, wynosi 3,76 zł za jedną akcję imienną" - czytamy dalej. Po przeprowadzeniu wezwania, podmioty nabywające akcje wraz z pozostałymi wzywającymi zamierzają łącznie osiągnąć 100% akcji spółki, czyli 192

Esotiq & Henderson sprzeda 2 akcje EMG w ramach przygotowania do podziału E&H

Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Esotiq & Henderson złożył ofertę nabycia 2 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A spółki zależnej EMG w związku z ofertą publiczną i planowaną dematerializacją akcji EMG, podała spółka. "Propozycja nabycia

ZCh Police podjęły uchwałę w sprawie nabycia 3 mln akcji PDH Polska za 30 mln zł

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police podjął uchwałę w sprawie nabycia 3 mln akcji imiennych nowej emisji serii D spółki PDH Polska za 30 mln zł, poinformowała spółka. "Na mocy podjętej uchwały postanawia

Enter Air sfinalizował umowę objęcia 49% akcji Germania Flug

Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Enter Air objął 1 499 nowych akcji imiennych Germania Flug o wartości nominalnej 100 CHF każda, stanowiących ok. 49% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, podała spółka. "Jednocześnie, zarząd emitenta

Spółka Abrisu skupiła w wezwaniu 1,92 mln akcji WDX

odpowiedzi na wezwanie, zawarte zostały transakcje kupna na łączną liczbę 1 915 740 akcji spółki WDX, w tym 1 855 740 akcji zwykłych na okaziciela oraz 60 000 akcji uprzywilejowanych imiennych. Ilość nabytych akcji odpowiada 20,74% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 1 975 740

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Abadon Real Estate

KNF obejmuje 1 000 000 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,0 zł każda oraz 5 227 142 akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,0 zł każda" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z decyzją KNF, spółka zaprzestaje podlegać obowiązkom

W wezwaniu na Pelion złożono zapisy na sprzedaż 6 942 165 akcji

okaziciela spółki oraz 23 300 akcji imiennych spółki. W efekcie został spełniony warunek wezwania, opisany w punkcie 6 wezwania" - czytamy w informacji. Termin przyjmowaniu zapisów w wezwaniu 12 maja 2017 r. Nie został ani skrócony, ani wydłużony, podano także

Akcjonariusze Awbudu zdecydowali o emisji do 28 mln akcji serii B1 bez pp

Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Awbudu zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego o nie więcej niż 14 mln zł poprzez emisję nie więcej niż 28 mln akcji zwykłych imiennych serii B1 w ramach subskrypcji prywatnej, bez prawa

Apator wypłaci zaliczkę na dywidendę za 2018 r. w wysokości 0,4 zł/akcję

poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018 uprawnionych jest 33 107 028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez spółkę (wg. stanu na dzień ustalenia prawa do dywidendy) w celu umorzenia w ramach programu odkupu akcji

BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na zaliczenie akcji serii J, K do kapitału Tier I

800 000 akcji zwykłych imiennych serii K o wartości nominalnej jednej akcji 1 zł, po cenie emisyjnej w wysokości 60,15 zł jako instrumentów w kapitale podstawowym Tier I" - czytamy w komunikacie. Zaliczenie akcji jako instrumentów w kapitale podstawowym Tier I pozwoli

Altus TFI uzgodniło plan połączenia z Esaliens TFI

przejmowanej, podało TFI. W związku z połączeniem kapitał zakładowy Altus TFI zostanie podwyższony o kwotę 1 153 207,5 zł, w drodze emisji 7 723 850 nowych akcji imiennych zwykłych serii I oraz emisji 3 808 225 akcji imiennych zwykłych serii J. Wszystkie te akcje zostaną objęte przez

Spółka Abrisu ogłosiła wezwanie na 2,336 mln akcji WDX po 14,88 zł za sztukę

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Abris CEE Mid-Market Fund III L.P., WOHO Holdings Limited, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 2 336 521 akcji WDX oraz 60 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych, po cenie 14,88 zł za sztukę, podał WDX. W wyniku

Akcjonariusze upoważnili zarząd Polimeksu do przeprowadzenia scalenia akcji

Warszawa, 18.06.2015 (ISBnews ) - Akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu podjęli uchwały umożliwiające przeprowadzenie scalenie akcji spółki, m.in.: o umorzeniu akcji własnych, zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela, zmianie statutu, podała spółka. Scalanie akcji przy

Cena w wezwaniu na akcje Coliana podniesiona do 4,1 zł

ramach wezwania, wskazanej w punkcie 8 treści wezwania, z kwoty 3,76 zł za jedną akcję na kwotę 4,1 zł za jedną akcję zwykłą oraz jedną akcję imienną" - czytamy w komunikacie. "Wezwanie pozostaje bez zmian w pozostałym zakresie" - czytamy także

NWZ PWC Odra zdecydowało o emisji do 19,78 mln akcji uprzywilejowanych

Warszawa, 23.12.2016 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie PWC Odra - spółki zależnej ZPC Otmuchów - podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego tej spółki poprzez emisję 19 775 261 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (jedna akcja uprawniać będzie do

Idea Bank kupił 10,93% akcji BIK od Getin Noble Banku za 50 mln zł

Warszawa, 19.12.2016 (ISBnews) - Idea Bank zawarł, przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities, umowę, na podstawie której nabył od Getin Noble Banku 1 700 akcji imiennych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Cena transakcji wyniosła 50 mln zł, podał Idea

Akcjonariusze Mirbudu zdecydowali o emisji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych

spółki, zdecydowano o emisji do 7 684 760 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F oraz do 6 377 778 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii G uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji spółki z wyłączeniem prawa poboru. "Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy

RN Open Finance zgadza się na zbycie ok. 20% akcji L.Czarneckiemu i RB Investcom

Warszawa, 09.12.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Open Finance zgodziła się na sprzedaż 549 425 akcji zwykłych imiennych, nieuprzywilejowanych, stanowiących w sumie 9,99% w kapitale zakładowym i głosach, za maksymalnie 18,39 mln zł Leszkowi Czarneckiemu oraz na sprzedaż takiej

Grupa Azoty Polyolefins podwyższy kapitał o 131,9 mln zł

Azoty. Podwyższenie kapitału o 131 944 310 zł odbędzie się poprzez emisję 13 194 431 nowych akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 10 zł każda. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 47,90 zł za sztukę, poinformowano. "Objęcie nowych akcji

ZCh Police obejmą nowe akcje PDH Polska za łącznie ok. 52 mln zł

zgodę zarządowi spółki na nabycie (objęcie) do 5 200 000 sztuk akcji imiennych nowej emisji serii C spółki PDH Polska o wartości nominalnej i emisyjnej 10 zł każda, tj. o łącznej wartości do 52 000 000 zł" - czytamy w komunikacie. Ponadto, podjęcie ww. uchwały spowodowało

Akcjonariusze Velto Cars zdecydowali o warunkowej emisji do 200 mln akcji

emisji nowych akcji zwykłych, imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w liczbie nie większej niż 200 000 000 akcji" ? czytamy w uchwale. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne. Cena emisyjna jednej akcji serii F wyniesie 0,35 zł

Adam Stolarz i Robert Sobków zostali powołani do zarządu Trakcji

komunikacie spółka, ARP poinformowała, że objęła 3 589 080 akcji na okaziciela serii B oraz 12 528 567 akcji imiennych serii C Trakcji, stanowiących łącznie 18,64% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze

Remedis wyemitował obligacje serii FM1 o łącznej wartości 1,15 mln zł

Warszawa, 07.04.2016 (ISBnews) - Remedis wyemitował obligacje serii FM1 o łącznej wartości 1,15 mln zł, podała spółka. Celem emisji obligacji jest finansowanie transakcji z podmiotami leczniczymi. "Rodzaj emitowanych obligacji: imienne, z kuponem

Akcjonariusze Global Cosmed zdecydowali o emisji prywatnej akcji serii M

za wkład niepieniężny w postaci 2 313 855 akcji imiennych serii B w kapitale zakładowym spółki Global Cosmed Group S.A." - czytamy dalej. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Global Cosmed, wartość 100% akcji Global Cosmed Group została ustalona na kwotę 146 534 000 zł

PEManagers wyemitował obligacje zamienne w kwocie 5,85 mln euro

Warszawa, 22.04.2015 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEManagers) wyemitował obligacje imienne serii C zamienne na akcje serii H w kwocie 5,85 mln euro, podała spółka. Wczoraj PEManagers podał, że związku ze spełnieniem się ostatniego warunku

Akcjonariusze Feerum zdecydowali o emisji akcji serii F i G bez pp

Warszawa, 03.03.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Feerum zdecydowali o emisji 953 791 akcji serii F i nie więcej niż 447 001 akcji imiennych serii G, wynika z uchwał walnego. Wcześniej spółka podawała, że celem przeprowadzenia emisji akcji serii F oraz

Akcjonariusze Quercus TFI zdecydowali o przeznaczeniu 30,79 mln zł na skup akcji

wynieść nie więcej niż 6 600 000 akcji, co odpowiada nie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów. "Łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby akcji na okaziciela i akcji imiennych na dwie części - część przeznaczoną na

Akcjonariusze Quercus TFI zdecydowali o przeznaczeniu 29,87 mln zł na buy-back

akcjonariuszy, posiadających zarówno akcje na okaziciela, jak i akcje imienne. W ramach programu skupu akcji własnych spółka zaproponuje akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela wprowadzone do obrotu na GPW złożenie ofert sprzedaży tych akcji na rzecz spółki oraz zaproponuje akcjonariuszom posiadającym

NWZ Feerum ws. emisji akcji przerwane do 3 marca

447 001 akcji imiennych serii G z wyłączeniem prawa poboru. Nowe emisje miałyby zostać zaoferowane głównym akcjonariuszom spółki, którzy uprzednio mają zaoferować pakiet dotychczasowych akcji wybranym inwestorom. Celem transakcji jest pozyskanie przez Feerum środków na rozwój

GNB ma warunkową umowę sprzedaży akcji DM Noble Sec. na rzecz L. Czarneckiego

Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank zawarł za pośrednictwem domu maklerskiego Mercurius Dom Maklerski warunkową umowę sprzedaży akcji imiennych domu maklerskiego Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego, podał bank. Warunkiem zawieszającym zawartym w umowie

Value FIZ Subfundusz 1 ogłosił wezwanie na 1,33 mln akcji Mo-Bruk po 15,3 zł

przyjmowane w terminie 7-22 listopada, zaś przewidywany dzień transakcji nabycia akcji to 25 listopada. "Na niniejsze wezwanie mogą odpowiedzieć akcjonariusze posiadający niżej wymienione Akcje: 1) 714 732 akcje serii A, imienne, materialne

ARP warunkowo potwierdza możliwość dokonania inwestycji w Trakcję PRKiI

nominalnej 0,8 zł każda (akcje serii B), oraz nie mniej niż 13 014 209 i nie więcej niż 25 014 209 akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,8 zł każda (akcje serii C), przy czym akcje serii C zostaną docelowo zamienione na akcje na okaziciela; ? cena emisyjna

LC Corp nabył 25% akcji Idea Leasing za 107,54 mln zł

podstawie umowy I emitent zbył, a LC Corp nabył 5 878 akcji zwykłych imiennych IL, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, stanowiących 25,01% kapitału zakładowego IL i uprawniających do 25,01 % głosów na walnym zgromadzeniu IL, za cenę w kwocie 107 543 000 zł, z czego 100 000 000 płatne będzie w terminie 5

Real Food planuje debiut giełdowy na rynku alternatywnym do końca 2021 r.

udziałowcy posiadający minimum 25% akcji imiennych danej serii mają pierwszeństwo ich nabycia" - dodał współzałożyciel sieci. W związku z tym, że Real Food planuje intensywne inwestycje w budowę grupy kapitałowej, spółka podjęła decyzję o braku deklaracji w zakresie wypłaty

Pozbud T&R ma list intencyjny ws. sprzedaży akcji Ever Home za min. 4,3 mln zł

diligence Ever Home, w następstwie którego podjęte zostaną decyzje co do zawarcia ostatecznej transakcji sprzedaży akcji na kwotę nie niższą niż 4 300 000 zł. "Aktualnie w posiadaniu spółki jest pakiet akcji imiennych uprzywilejowanych serii C w liczbie 902 603 sztuk o

Globalworth Poland Real Estate wyemitował 309,3 mln akcji dla akcjonariusza

235,56 euro, stanowi premię emisyjną (share premium)) z wyłączeniem prawa poboru wszystkich akcjonariuszy spółki w stosunku do akcji nowej emisji" - czytamy w komunikacie. Globalworth zawarła ponadto umowę emisji akcji imiennych (deed of issue of registered shares), na

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 25 marca br. o nowej emisji akcji (aktual.)

300 000 akcji (zwykłych i imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku: 1 akcja = 2 głosy na WZ), uprawniających łącznie do 12 079 673 głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka poinformowała również, że w dniu 4 marca 2019 roku otrzymała od akcjonariusza Dominika Tomczyka

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 25 marca br. o nowej emisji akcji

. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 10 300 000 akcji (zwykłych i imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku: 1 akcja = 2 głosy na WZ), uprawniających łącznie do 12 079 673 głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka poinformowała również, że otrzymała od

Akcjonariusze Apatora zdecydowali o 0,8 zł dywidendy na akcję

było 33 107 028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C" - głosi komunikat. Pozostała część dywidendy w łącznej wysokości 16 553 514 zł, czyli 0,5 zł brutto na akcję, zostanie wypłacona w dniu 14 lipca 2015 roku. Prawo do tej części dywidendy

GPW zawiesiła obrót akcjami Pelionu w w związku ze squeeze-outem

zgromadzeniu, reprezentujących 7,34% ogólnej liczby głosów. Wcześniej KIPF nabyła łącznie 6 918 865 akcji zwykłych i 23 300 akcji imiennych Pelion w wezwaniu. Wcześniej zdecydowała o podniesieniu ceny w wezwaniu do 59,04 zł za akcję Peliona. Pelion to jedna

Stalprodukt skupił 5,33% akcji własnych

Warszawa, 16.12.2015 (ISBnews) - Stalprodukt nabył w ramach I transzy programu skupu akcji własnych 358 400 akcji imiennych uprzywilejowanych po stałej cenie wynoszącej 250 zł za każdą akcję. Akcje te mają 5,33% udziału w kapitale zakładowym i 10% udziału na WZA, podała spółka

Akcjonariusze Apatora zdecydowali o łącznie 1 zł dywidendy na akcję

zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 33 107 028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. Pozostała część dywidendy w łącznej wysokości 23 174 919,6 zł, czyli 0,7 zł brutto na akcję, zostanie wypłacona w dniu 4 lipca 2016 roku" - czytamy w komunikacie

Akcjonariusze Taurona nie podjęli uchwały o podwyższeniu kapitału

uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji niemych imiennych uprzywilejowanych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C oraz zmiany statutu spółki" ? czytamy w komunikacie. Nadzwyczajne

Immofinanz chce, by akcjonariusze zdecydowali latem 2017 o połączeniu z CA Immo

. "Po sfinalizowaniu przejęcia około 26% akcji i czterech akcji imiennych CA Immobilien Anlagen AG i otrzymaniu w bardzo krótkim czasie informacji o uwolnieniu transakcji przez organy antymonopolowe w sześciu krajach, będziemy aktualnie pracować z CA Immo nad szczegółami dotyczącymi planowanego