akcje tauron wartość nominalna

syl, reuters

Sąd zdecydował o scaleniu akcji Tauronu

Sąd zdecydował o scaleniu akcji Tauronu

Sąd w Katowicach zdecydował o rejestracji scalenia akcji spółki. W wyniku tego liczba akcji spółki zmniejszy się dziewięciokrotnie, a wartość nominalna jednej akcji wzrośnie z 1 do 9 zł - informuje Tauron

Przegląd informacji ze spółek

otwartych zarządzanych przez Altus TFI do Rockbridge TFI, podała spółka. Kredyt Inkaso dokonał przydziału 31 566 obligacji serii G1 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 31 566 000 zł, podała spółka. Wybór oferty spółki

Minister skarbu powołał czterech nowych członków RN Taurona

nadzorczej Taurona Piotra Ciacha, Grzegorza Barszcza, Katarzynę Kosińską i Jarosława Zagórowskiego. Kapitał zakładowy spółki wynosi obecnie 8 762 746 970 zł i dzieli się na 1 752 549 394 akcji o wartości nominalnej 5 zł. Skarb Państwa ma w nim 30,06% udziału. Udział SP w głosach na

Przegląd informacji ze spółek

jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Polimex Mostostal zawarł z obligatariuszami wyemitowanych przez spółkę obligacji zamiennych na okaziciela serii A o jednostkowej wartości nominalnej 500 tys. zł oraz

Przegląd informacji ze spółek

zamiast dotychczasowych 60-100% zysku, podała spółka. Gino Rossi zawarło z CCC umowę objęcia akcji imiennych serii K, podała spółka. Wskutek zawartej umowy CCC objęło 120 500 000 nowo utworzonych akcji zwykłych imiennych serii K o wartości nominalnej 0,5 zł każda i łącznej

Przegląd informacji ze spółek

wstępnej wartości 150 mln zł rezerwy, o której bank poinformował w dniu 16 stycznia br., podało Millennium. Archicom podjął uchwałę w sprawie emisji odsetkowych obligacji na okaziciela serii M5/2020 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, w maksymalnej liczbie 90 tys. sztuk o

Przegląd informacji ze spółek

Asseco. Pierwsze wdrożenie produkcyjne w wybranych bankach pracujących na systemach bankowych Asseco planowane jest w czwartym kwartale 2019 roku. Zarząd XTPL zamierza podjąć uchwalę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję od 55 000 do 65 000 akcji o wartości

Przegląd informacji ze spółek

Communications planuje przeniesienie notowań akcji z NewConnect na rynek główny GPW w 2019 r. i w tym czasie zapadnie także decyzja dotycząca dual listingu, wynika z wypowiedzi prezesa Dawida Wójcickiego. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk wyniosła 3 742 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 0,5 zł z 1 zł oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 130 mln akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych

Przegląd informacji ze spółek

prac, podał Tauron. Konsorcjum szacuje, że oddanie bloku do eksploatacji nastąpi do 15 listopada 2020 r. PKN Orlen zakłada ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych i wartość zapasów do aktualnych cen realizacji o łącznej wartości ok. - 2,5 mld zł w

Przegląd informacji ze spółek

akcje serii G o wartości nominalnej do 97 939,4 zł zł, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 19 września br. Prime Bit Games, w ramach realizacji umowy ramowej z Fintech, zawarł dwie umowy na realizację gier mobilnych, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

Silvair przyjęła uchwały w sprawie istotnych zmian warunków emisji papierów dłużnych zamiennych na akcje zwykłe, podała spółka. Silvair wyemituje: 1 073 757 akcji zwykłych do końca 2020 r.; 1 168 928 akcji zwykłych do końca 2021 r., oraz 1 423 178 akcji zwykłych do końca 2022 r. Łączna wartość nominalna

Przegląd informacji ze spółek

"Utopia 9 - A Volatile Vacation" na konsolę Nintendo Switch na 19 stycznia 2019 r., podała spółka. Akcjonariusze Zakładów Magnetyzowych Ropczyce, działający na mocy Porozumienia z 26 listopada 2018 r. wzywają do sprzedaży 159 124 akcji o wartości nominalnej 2,50 zł

Przegląd informacji ze spółek

oferowanych akcji wyniesie 110 mln szt. Oznacza to, że łączna wartość oferty przekroczy 1,1 mld zł. PBDI - spółka w 90% zależna od Erbudu - zawarła umowę z Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo na roboty budowlane przy realizacji farmy, składającej się z 11 elektrowni wiatrowych o

Przegląd informacji ze spółek

między nimi, podała Elektrobudowa. AB uchwaliło programu skupu do 3 237 528 akcji własnych za maksymalnie (wraz z kosztami nabycia) 15 mln zł, podała spółka. Nowe Jaworzno Grupa Tauron - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przystąpi do

Przegląd informacji ze spółek

" na PC Steam na 29 marca 2019 r., podała spółka. Unibep wyemitował 340 000 obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 34 mln zł, podała spółka. 4fun Media nabyła na podstawie upoważnienia do nabywania akcji własnych 1 529 sztuk akcji

Przegląd informacji ze spółek

sytuacji rynkowej w związku z epidemią COVID-19 Grupa zainwestowała w tym okresie zaledwie 1,5 mln zł w nowe portfele wierzytelności o nominalnej wartości 8,4 mln zł, przy czym w samym II kwartale nie dokonywano żadnych nowych inwestycji. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

Przegląd informacji ze spółek

wartości nominalnej 1,50 zł każda oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz 25 000 000 praw poboru akcji serii T2, podała spółka. Zwyczajne walne zgromadzenie Trans Polonii podjęło uchwałę w sprawie

Przegląd informacji ze spółek

łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Wielton podpisał z mniejszościowymi akcjonariuszami spółki Fruehauf SAS aneks dotyczący nabycia kolejnych 34,69% akcji francuskiej firmy. Łączna wartość transakcji wyniesie 11 mln euro, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

, prezentując wstępne dane. Mostostal Zabrze podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia procesu scalania (połączenia) akcji, podała spółka. Zarząd planuje przeprowadzenie scalenia w stosunku 2:1, w ten sposób, iż wartość nominalna akcji spółki zostanie podwyższona z dotychczasowej kwoty

Przegląd prasy

wartości nominalnej 90 mln euro --URE: Produkcja energii elektrycznej z OZE wyniosła 6,35 TWh w I poł. 2018 r. --URE: Moc zainstalowana OZE wyniosła 8,6 GW na koniec czerwca 2018 r. --Dystrogen Therapeutics rozwija technologię

Przegląd informacji ze spółek

Tauron, poinformowała spółka. Moonlit dokonał przydziału akcji emitowanych w ramach pierwszej oferty publicznej. Inwestorzy złożyli zapisy na 1,15 mln akcji oferowanych po cenie emisyjnej 2 zł, podczas gdy w ramach oferty można było nabyć maksymalnie 1 mln akcji o wartości 2

Przegląd informacji ze spółek

zł netto. P4 - spółka całkowicie zależna od Play Communications - podjęła decyzję o emisji nie więcej niż 1 500 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 500 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 750 mln zł, w ramach

Przegląd informacji ze spółek

. Work Service ma również porozumienie z obligatariuszami w sprawie warunków spłaty obligacji zapadających w maju br. Spłacie podlegać będzie 30% wartości nominalnej obligacji w wysokości 10,6 mln zł. Zarząd Orbisu ocenia, że Accor, po sukcesie wezwania na sprzedaż 100% akcji

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd Cyfrowego Polsatu podjął uchwałę w sprawie podjęcia wstępnych działań związanych z potencjalnym refinansowaniem zadłużenia spółki z tytułu wyemitowanych 1 mln niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 tys

Przegląd informacji ze spółek

, Europie i Australii na 24 lipca 2020 r., podała Sonka. Best zawarł transakcję nabycia 100 000 sztuk obligacji serii L1 o wartości nominalnej 100 zł każda obligacja, wyemitowanych przez Best na podstawie uchwały z 10 sierpnia 2015 r., podała spółka. Best nabył obligacje w celu

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. PCC Rokita podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie wszystkich 200 000 obligacji serii CA o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, emitowanych przez spółkę w ramach III Programu Emisji Obligacji, podała spółka. Tauron Dystrybucja - spółka

Akcjonariusze Taurona zdecydują 9 XI o emisji akcji serii C wartych 400 mln zł

970,00 zł poprzez emisję 80 000 000 nowych akcji imiennych o wartości nominalnej 5,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 400 000 000 zł" - czytamy w projektach. Akcje serii C będą akcjami imiennymi niemymi (z wyłączonym prawem głosu) uprzywilejowanymi w zakresie

Przegląd informacji ze spółek

umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund, podała spółka. W ramach transakcji spółka przydzieliła inwestorowi obligacje o wartości nominalnej 1,5 mln zł. PKP Cargo zawarło odrębne porozumienia z reprezentatywnymi organizacjami

Przegląd informacji ze spółek

Altus TFI zakończyło ofertę skupu akcji własnych nabywając 2 641 683 walory o łącznej wartości nominalnej 264 168 zł, stanowiące 4,48% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniające do 3,98% głosów na walnym zgromadzeniu, poinformowała spółka. Kruk

Przegląd informacji ze spółek

) zakupił w ramach drugiej transzy 7,24 mln akcji Alior Banku, stanowiących ok. 9,96% kapitału zakładowego po spełnieniu warunków zawieszających, podało PZU. Polnord wyemitował 60 tys. sztuk czteroletnich, zabezpieczonych obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

MCI Capital poinformowało o wcześniejszej spłacie obligacji serii P o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 37 mln zł. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej - (PGE) zawarła umowę z

Przegląd informacji ze spółek

Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji nie wykupią w terminie obligacji serii F o wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka. Spółka nie wypłaci również odsetek od obligacji serii F i H. Nastąpiło rozliczenie wezwania na 46 776 642 akcji

Przegląd informacji ze spółek

sprawie zwiększenia emisji niezabezpieczonych obligacji serii AH1, podała spółka. Emisja obejmie nie więcej niż 50 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z terminem wykupu przypadającym na 72 miesiące licząc od daty przydziału obligacji. Grupa Mercor pozyskała

Przegląd prasy

sklepie Steam wynosi ok. 250 tys. graczy --MCI Capital wykupił obligacje serii O o wartości nominalnej 20 mln zł --Zamet przystąpił do testów na utratę wartości aktywów spółek produkcyjnych --MF: Dochody z podatków pośrednich

Przegląd informacji ze spółek

23,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW), w której 50% akcji posiada Tauron Wytwarzanie - spółka zależna Taurona Polskiej Energii, otrzymała pozew wniesiony do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w

Przegląd informacji ze spółek

187 371 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1 zł każda, o cenie emisyjnej w wysokości 43,17 zł za akcję oraz objęciu ich w drodze subskrypcji prywatnej przez Skarb Państwa i pokryciu w całości wkładem niepieniężnym (aportem), podała spółka. Rada nadzorcza

Przegląd informacji ze spółek

okaziciela serii S2, o wartości nominalnej 3 zł każda, o łącznej wartości do 3 000 000 zł, zamiennych na akcje, podała spółka. ECC Games podpisał z 505 Games umowę wydawniczą wraz z udzieleniem licencji wyłącznej na wydanie gry "Drift 20" na komputery PC konsole do gier

Przegląd informacji ze spółek

PKO Bank Polski wyemitował w ramach programu EMTN euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro, podał bank. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zażądało od Sygnity wcześniejszego wykupu obligacji o łącznej wartości nominalnej 6,8 mln

Przegląd informacji ze spółek

2019 r., podała spółka. Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne 'Police' nie podjęli podczas dzisiejszego NWZ uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 110 mln akcji serii C o wartości nominalnej 10 zł każda. Walne zdecydowało o

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 300 000 pięcioletnich obligacji serii AG1 o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, podała spółka. Zarząd GetBack w restrukturyzacji dokonał wyboru jednej z ofert do prowadzenia dalszych

Przegląd prasy

--Millennium liczy na 100 mln zł synergii w tym roku po połączeniu z Euro Bankiem --Cyfrowy Polsat przydzielił obligacje serii C o wartości nominalnej 1 mld zł --Bank Millennium zarekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 rok

Przegląd informacji ze spółek

publicznych w ramach VI Programu Emisji Obligacji. Potrwają one do 1 kwietnia br. Łączna wartość nominalna oferty wyniesie do 30 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,2% w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,5 p.p.), podała spółka

Przegląd prasy

--KGHM ma umowę ramową z EBOR ws. objęcia obligacji o wartości nom. 2 mld zł --Zarząd PZ Cormay na czele z Januszem Płocicą powołany na nową kadencję --ALSO Holding i MCI nabyli 34,74 mln akcji ABC Data w wezwaniu --Ryszard

Przegląd informacji ze spółek

przedterminowego wykupu 14 800 sztuk obligacji serii G o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, o łącznej wartości nominalnej 14 800 000 zł, podała spółka. W związku z powyższym przedterminowym wykupem objęte zostały wszystkie obligacje serii G. Akcjonariusze Benefit System zdecydują na

Przegląd informacji ze spółek

obligacji serii T Work Service o wartości nominalnej 12 850 000 zł, podała spółka. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

. Data Walk podpisał z inwestorami instytucjonalnymi umowy objęcia łącznie 327 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych przez spółkę w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Z emisji akcji

Przegląd informacji ze spółek

Polska Miedź o wartości 400 mln zł, w ramach pierwszej emisji obligacji spółki o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 2 mld zł, podał bank. Zakłady Mięsne Henryk Kania rozpoczęły proces poszukiwania dodatkowego finansowania kapitału obrotowego w formie pożyczki lub innej

Przegląd informacji ze spółek

. Pekao Bank Hipoteczny wyemitował 50 000 listów zastawnych serii LZ-II-16 o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł w ramach programu o wartości 2 mld zł, podał bank. Wartość umowy podpisanej przez konsorcjum Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego

Przegląd prasy

modułowych na terenie PSSE --Archicom wyemituje obligacje serii M4/2019 o wartości nominalnej do 60 mln zł --Lotnisko Chopina obsłużyło ok. 1,65 mln pasażerów w maju, o 9% więcej r/r --Rank Progress: Sąd we Wrocławiu uchylił

Przegląd informacji ze spółek

Santander wyraził zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego o nominalną wartość 729 116 372,5 euro poprzez emisję 1 458 232 745 akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podał bank. Banco Santander 4 sierpnia wypłaci także 0,06 euro dywidendy zaliczkowej z zysku za 2017 r

Przegląd prasy

głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 10,88% wobec ceny odniesienia i wyniósł 8,15 zł. --Global Cosmed Group w Jaworze nabył 25 000 udziałów w Global Cosmed Group w Hamburgu tj. 25% jej kapitału zakładowego o wartości nominalnej 1 euro każdy i łącznej wartości nominalnej

Przegląd prasy

przejmuje A. Milewska --Akcjonariusze Famuru zdecydowali o wypłacie 0,53 zł dywidendy na akcję --Ferrum: Wartość rynkowa linii Bender wynosi 74,6 mln zł wg rzeczoznawcy --Altus TFI: Rockbridge TFI sprzedało 5,85% akcji FO

Przegląd informacji ze spółek

Tauron Polska Energia ocenia, że ryzyko wygrania sprawy przez Invenergy jest na poziomie niewymagającym utworzenia rezerwy, poinformował prezes Filip Grzegorczyk. PKO Bank Polski uplasował w ramach programu EMTN euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 400 mln CHF, podała

Przegląd informacji ze spółek

Abadon Real Estate podjął decyzję o dokonaniu przedterminowego całkowitego wykupu obligacji na okaziciela serii 012 oraz serii 013 na własne żądanie i skierował do obligatariuszy stosowne żądania w tym przedmiocie, podała spółka. Łączna wartość nominalna obu serii to 25 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

oraz poprawiając skuteczność, poinformowała spółka. Dekpol podjął uchwałę o dokonaniu warunkowego przydziału 76 880 obligacji serii G o wartości nominalnej 1000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 76,88 mln zł, poinformowała spółka. Przydział został dokonany pod warunkiem

Przegląd informacji ze spółek

grudniu wg wstępnych danych, podała spółka. Obligacje serii A1 Kredyt Inkaso o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł będą notowane w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od 16 stycznia, podała spółka. Stoppoint (w trakcie zmiany nazwy z Produkty

Przegląd prasy

spółki Skarbiec Holding o wartości nominalnej 0,80 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1,8 mln zł stanowiących 32,99% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów Skarbiec Holding, podała spółka, ujawniając opóźnioną informację poufną. --W wezwaniu na akcje Colian Holding

Przegląd informacji ze spółek

obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego odbędą się od 18 do 29 czerwca, a łączna wartość nominalna papierów emitowanych w tej serii to 200 mln zł, podała spółka.

Przegląd informacji ze spółek

. zł w drodze emisji 100 tys. nowych akcji serii G, o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Zarząd ustalił jednostkową cenę emisyjną akcji na 5 zł oraz wyłączył w całości prawo poboru akcji serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom, podała spółka. W osobnym komunikacie Jujubee podało, że akcje

Przegląd informacji ze spółek

inwestorów do rynków akcji) na amerykańskich giełdach, a nie recesję w gospodarce. W tym scenariuszu polska giełda powinna zakończyć 2019 r. lepszymi rezultatami niż w ub.r., ocenił szef działu analiz towarzystwa Jarosław Niedzielewski. Tauron Polska Energia i KGHM Polska Miedź

Przegląd prasy

zastawnych serii LZ-II-16 o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł w ramach programu o wartości 2 mld zł, podał bank. --Wartość umowy podpisanej przez konsorcjum Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP - spółka zależna Mostostalu Zabrze, lider

Przegląd prasy

--Dekpol przydzielił obligacje o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł --Fasing ma kontrakt na dostawę sprzętu górniczego do Rosji --Główny akcjonariusz GLG Pharma nie sprzeda akcji spółki przez 2 lata --Małgorzata Kleniewska

Przegląd informacji ze spółek

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Tauron Polskiej Energii w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB z perspektywą stabilną oraz przyznała rating programowi emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł w walucie krajowej na poziomie BB+ i krajowy

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Grupy Kęty będzie rekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 22,5 zł na akcję z zysku za 2018 r. i z części kapitału zapasowego, podała spółka. Tauron odnotował 204,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Przegląd informacji ze spółek

. LPP w oparciu o wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu podjęło uchwałę o emisji 300 tys. sztuk niezabezpieczonych zwykłych pięcioletnich obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, podała spółka. Łączna wartość nominalna obligacji to 300 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

. Onico przyjęło program emisji obligacji do maksymalnej wartości nominalnej 35 mln zł, podała spółka. Andrzejewski Investments Ltd., jeden z głównych akcjonariuszy Presco Group, zadeklarowała zainteresowanie odpowiedzią na wezwanie ogłoszone przez Presco, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Tauron Polskiej Energii w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB z perspektywą stabilną oraz przyznała rating programowi emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł w walucie krajowej na poziomie BB+ i krajowy rating na poziomie BBB+ (pol

Przegląd informacji ze spółek

Ghelamco Invest przydzieliło wszystkie 500 tys. oferowanych obligacji serii PPD o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) w III kwartale br. sprzedało 4,09 mld m3 gazu ziemnego wobec 3,55

Przegląd prasy

--Play wyemituje obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej do 750 mln zł --Glapiński podtrzymuje oczekiwanie utrzymania stóp bez zmian do końca kadencji --WEI: Polskie championy mają trudniejszą sytuację niż ich odpowiedniki w UE

Przegląd informacji ze spółek

Bumech dokonał przydziału 4 320 069 obligacji zamiennych serii C1, które są obligacjami niezabezpieczonymi, zamiennymi na akcje serii I, podała spółka. Wartość nominalna jednej obligacji jest równa jej cenie emisyjnej i wynosi 4 zł. Łączna wartość nominalna przydzielonych

Przegląd informacji ze spółek

się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych w ramach VII Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 700 mln zł, podała Komisja Medinice zawarło umowę ramową z firmą zajmującą się prowadzeniem badań klinicznych na przeprowadzenie

Przegląd prasy

spółka. --Akcjonariusze Zakładów Magnetyzowych Ropczyce, działający na mocy Porozumienia z 26 listopada 2018 r. wzywają do sprzedaży 159 124 akcji o wartości nominalnej 2,50 zł po cenie wysokości 30,35 zł za akcję, podała spółka, --W należącym do

Przegląd informacji ze spółek

2017 r. o nabyciu do 133 333 akcji własnych spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących łącznie nie więcej niż 3,9% kapitału zakładowego, wynika z projektów uchwał na walne.

Przegląd informacji ze spółek

października, podała spółka. Mercator Medical przydzielił wszystkie oferowane akcje serii G w liczbie 1,8 mln sztuk, po cenie 17,5 zł/ szt., podała spółka. Stopa redukcji wyniosła 0%. GetBack przydzielił obligacje serii EA o łącznej wartości nominalnej

Przegląd informacji ze spółek

przygotowanie procesu scalenia akcji banku, czyli zmniejszenia ogólnej liczby akcji banku z jednoczesnym podwyższeniem ich wartości nominalnej zgodnie z ustalonym stosunkiem wymiany przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego, podał bank. Orbis zawarł ze spółką

Przegląd informacji ze spółek

. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zgodziła się na zaliczenie przez Bank Pekao środków pozyskanych z emisji obligacji podporządkowanych serii C o wartości nominalnej 200 mln zł do kalkulacji kapitału Tier II banku, podał bank. Gra "Castle of Heart", autorstwa 7Levels

Przegląd informacji ze spółek

kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej 131,7 mln euro (wg. kursu średniego NBP - 555 mln zł), podał Kruk. GetBack szacuje, że kwota 5,7 mld zł, którą zamierza wydać na nabycia portfeli w latach 2017-2019 wraz z portfelami nabytymi przed 2017 r. przełoży się na ok

Przegląd informacji ze spółek

własnych na 4,2 zł, a ich maksymalną liczbę - na 1,2 mln, podała spółka. Spółka w 100% zależna od GetBack podpisała z bankiem z siedzibą na terytorium Polski umowę nabycia portfela wierzytelności o wartości nominalnej ok. 1,2 mld zł, podał GetBack

Przegląd informacji ze spółek

Kleba Invest dokonał przydziału 3 000 obligacji serii Y o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Łączna wartość nominalna przydzielonych instrumentów wyniosła 3 mln zł, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na

Przegląd prasy

BM o wartości nominalnej 20 mln zł --iAlbatros nabył w wezwaniu 1,384 mln akcji własnych --Arrinera zdecydowała o rozpoczęciu homologacji wyścigowej wersji supersamochodu --Fabryka Broni 'Łucznik' z grupy PGZ dostarczy

Przegląd informacji ze spółek

podjął uchwałę o przeprowadzeniu emisji nowych, niezabezpieczonych obligacji serii BBI0222 o wartości nominalnej 15 mln zł, w ramach istniejącego programu, podała spółka. Celem emisji jest refinansowanie części obligacji zapadających w lutym br. LC Corp przekroczy próg 200 tys

Przegląd informacji ze spółek

ze sprzedaży w wysokości 6,37 mld zł. Testy na utratę wartości aktywów przeprowadzone przez Tauron w segmencie Wytwarzanie wykazały konieczność utworzenia odpisów wysokości około 1 mld zł na poziomie jednostkowym. Przewidywany wpływ tych odpisów na wynik netto w

Przegląd prasy

elektrycznych --Tauron: Nie ma potrzeby tworzenia rezerw w zw. z roszczeniami Invenergy --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 222 tys. w USA --PKO BP uplasował euroobligacje o wartości nominalnej 400 mln CHF

Przegląd prasy

wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,6 mld zł w IV kw. 2018 r., tj. 65% więcej r/r, poinformowała spółka. W tym samym okresie spłaty z portfeli nabytych wyniosły 432 mln zł (wzrost o 15% r/r), podano także. --Investors TFI zakłada w tym roku scenariusz "twardego resetu

Przegląd informacji ze spółek

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 15,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PKO Bank Polski uplasował emisję obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, podała instytucja. Rozliczenie emisji nastąpi 5

Przegląd informacji ze spółek

wyemitował i przydzielił 7 000 szt. obligacji na okaziciela serii H o łącznej wartości nominalnej 7 mln zł, podała spółka. Jednocześnie w wyniku emisji obligacji serii H, spółka dokonała całkowitej spłaty obligacji serii E. Skanska podpisała z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP

Przegląd prasy

--Famur wyemituje 5-letnie obligacje serii B o wartości nominalnej do 200 mln zł --PIU: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 8,6% r/r do 1,14 mld zł w I kw. --Kwieciński: Wzrost PKB w tym roku może zbliżyć się do poziomu z 2018 roku

Przegląd informacji ze spółek

wyemitował 20 tys. niezabezpieczonych obligacji serii MB2 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. Tauron Polska Energia odnotował ok. 10 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu 2016 r. według szacunkowych danych, podała spółka

Przegląd prasy

marca 2020 r. --Obligacje KGHM o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł zadebiutowały na Catalyst --ZBP po wyroku TSUE podtrzymuje szacunki dot. strat dla sektora w wys. 60 mld zł --Dekpol zbuduje magazyn wraz z

Przegląd prasy

, na rynku nerwowość przed szczytem G-20 --Victoria Dom pozyskała blisko 20 mln zł z emisji obligacji serii K --Ghelamco Invest wyemituje obligacje serii PM o wartości nominalnej do 30 mln zł --Vivid Games zapowiedział co

Przegląd informacji ze spółek

AdMassive Group podjął uchwałę w sprawie emisji 1 625 obligacji imiennych serii E o wartości nominalnej 1 000 zł każda, poinformowała spółka. Stalexport Autostrady nabył 10% kapitału Catterick Investments, który ma zamiar uczestniczyć w przetargu na

Przegląd informacji ze spółek

blisko 10 mln zł netto. Marvipol Development przeprowadził emisję obligacji o łącznej wartości 40 mln zł na finansowanie działalności deweloperskiej podmiotów z grupy, w ramach trzyletniego programu emisji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

aktywów, zapowiedział prezes PZU Andrzej Klesyk. W jego ocenie, banki od 6. do 20. pozycji pod względem sumy bilansowej nie mają szansy przetrwać ze względu na wymogi kapitałowe. Obligacje serii M1 Polnordu o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł zadebiutują na Catalyst we

Przegląd informacji ze spółek

nabywca portfela wierzytelności niezabezpieczonych kredytów konsumenckich na rynku włoskim. Wartość nominalna portfela wierzytelności wynosi ok. 131,7 mln euro (ok. 551 mln zł), podał Kruk. Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 20 czerwca o

Przegląd prasy

z wykorzystywaną w leczeniu wielu typów nowotworów epirubicyną, zmniejszając jej toksyczność oraz poprawiając skuteczność, poinformowała spółka. --Dekpol podjął uchwałę o dokonaniu warunkowego przydziału 76 880 obligacji serii G o wartości nominalnej 1000 zł każda i

Przegląd informacji ze spółek

roku sprzedaż grupy wzrosła o 11% r/r do 128,2 mln zł. Miraculum przydzieliło 3 tys. obligacji serii AD2 o łącznej wartości nominalnej 3 mln zł, podała spółka. Robyg wprowadził do sprzedaży 287 mieszkań w siódmym i dziewiątym etapie inwestycji Young

Przegląd informacji ze spółek

, podał Redan. 7R Logistic wyemitowała obligacje serii PLN3 o wartości nominalnej 3,75 mln zł. Obligacje zostały objęte w całości przez spółkę zależną od emitenta, podała spółka. Jacek Faltynowicz złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie spółki oraz