absorpcja krajowa

Fitch podtrzymał rating IDR Banku Pekao na poziomie BBB+, perspektywa negatywna

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings utrzymał oceny ratingowe Banku Pekao na dotychczasowym poziomie i zmienił perspektywę długoterminowej oceny IDR i krajowej długoterminowej oceny ze stabilnej na negatywną z związku z pandemią COVID-19, podał bank

Pawlak z PFR: Do tej pory banki sprzedały 1/3 obligacji, które wyemitował PFR

obligacje, które są emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i przez Skarb Państwa (SP). Natomiast trzeba przyznać, że banki sprzedały dotychczas 1/3 obligacji, które wyemitował PFR, a więc trzymają je głównie na swoich aktywach" - powiedział Pawlak

PKO BP: PKB spadnie o 3,9% w 2020 roku, po czym wzrośnie o 4,1% w 2021 r.

dla naszej prognozy wzrostu PKB w 2020 uważamy za neutralny, a na 2021 jest wg nas asymetryczny w górę, m.in. za sprawą nowych propozycji KE ('instrument odbudowy') dotyczących ekspansji fiskalnej. Krajowa gospodarka może też pośrednio korzystać na dużym programie stymulacji fiskalnej w Niemczech"

NBP: Odporność krajowego systemu finansowego na materializację ryzyk wysoka

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Odporność krajowego systemu finansowego na materializację zidentyfikowanych źródeł ryzyka pozostaje wysoka, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w "Raporcie o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2019"

B. Millennium: CPI wzrośnie, ale RPP pozostawi stopy proc. bez zmian w 2020 r.

ekonomista. W jego opinii, nie uda się w dłuższym terminie utrzymać pozytywnych tendencji w inwestycjach w Polsce. "Brakuje wciąż inwestycji firm prywatnych, krajowych, do utrzymania czy ustabilizowania wzrostu na solidnym poziomie. A wraz z

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,5% w 2019 r. i 4% w 2020 r.

;. W raporcie z marca 2019 r. NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 4% w 2019 r., 3,7% w 2020 r. i 3,5% w 2021 r. "W horyzoncie projekcji tempo wzrostu krajowego PKB będzie się stopniowo obniżać, do czego przyczyni się utrzymujące się osłabienie

Operator Chmury Krajowej będzie miał 100 mln zł kapitałów na koniec br. 

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Operator Chmury Krajowej do końca roku będzie dysponował kapitałem wysokości 100 mln zł wobec 25 mln zł obecnie. Spółka prowadzi rozmowy z 20 podmiotami instytucjonalnymi i korporacyjnymi, licząc na pierwsze przychody jeszcze w tym roku

Słabe punkty polskiej gospodarki? Sektor bankowy przestaje być atutem

Słabe punkty polskiej gospodarki? Sektor bankowy przestaje być atutem

gospodarstw domowych. To wszystko coraz mocniej odciska piętno na aktywności gospodarczej na świecie i w Polsce. Ostatnie dane z krajowej gospodarki były rozczarowujące – stanowią sygnał nadchodzącego pogorszenia koniunktury. Na bardzo niskich poziomach są wskaźniki koniunktury gospodarczej i

Bolesne braki w edukacji, za mało inwestycji, lekceważenie pieniędzy unijnych - Bank Światowy punktuje błędy rządu Morawieckiego

Bolesne braki w edukacji, za mało inwestycji, lekceważenie pieniędzy unijnych - Bank Światowy punktuje błędy rządu Morawieckiego

. aż do 2050 roku. Pomogłaby też sprawna absorpcja dodatkowych pieniędzy unijnych. Czytaj także: Miliardy w unijnej zamrażarce. Lekceważenie praworządności wybije naszej gospodarce zęby Odnosi się pani do Krajowego Planu Odbudowy, do którego Polska nie ma dostępu z powodu sporu o praworządność? Coraz

Nowela ustawy o obligacjach pozwoli na uzyskanie dodatk. kapitału regulacyjnego

, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji oraz domy maklerskie instrumentów kapitałowych wyposażonych w mechanizm absorpcji strat i pozwolą tym podmiotom rynku finansowego na pozyskanie dodatkowego kapitału regulacyjnego, zgodnie z wymogami prawa UE" ? napisano w uzasadnieniu

Rząd planuje znowelizować ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w III kw.

absorpcji strat (TLAC), który nie wymaga wdrażania do prawa krajowego, gdyż został wprowadzony rozporządzeniem, obowiązującym bezpośrednio wszystkie państwa członkowskie. Zgodnie z założeniem, celem TLAC i MREL jest zapewnienie, by instytucje i podmioty mające siedzibę w Unii

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,3% w 2019 r. i 3,6% w 2020 r.

;. W raporcie z lipca 2019 r. NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 4,5% w 2019 r., 4% w 2020 r. i 3,5% w 2021 r. "Krajowa aktywność gospodarcza charakteryzowała się dotąd wysoką odpornością na negatywne sygnały płynące z zagranicy, jednak tempo

NCBR dofinansuje 56 projektów na Mazowszu na kwotę ok. 500 mln zł

rodzinnych firmach, w szczególności z sektora MŚP, leży ogromny potencjał, który odpowiednio stymulowany przyniesie wymierne korzyści dla polskiej gospodarki" - powiedział wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Maksymowicz, cytowany w komunikacie. Mimo absorpcji

"The New York Times": Zimna wojna - reaktywacja? Europa wraca do budowy schronów

"The New York Times": Zimna wojna - reaktywacja? Europa wraca do budowy schronów

. Nieliczne, które nadal działały, służyły urzędnikom państwowym. Nagły popyt na jod Oprócz bunkrów innymi poszukiwanymi sposobami ochrony są tabletki jodowe, które, jeśli są przyjmowane prawidłowo, mogą pomóc w absorpcji promieniowania przez tarczycę i zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka. Belgia

Pekao: Produkcja moto. wzrośnie do 245 mld zł w 2030 r. wg bazowego scenariusza

do absorpcji nowych inwestycji, a więc zachęcenie dotychczasowych i zupełnie nowych inwestorów do rozwoju krajowej motoryzacji w kierunku zgodnym ze światowymi trendami. Jednocześnie, proaktywnie w te nowe łańcuchy wartości muszą włączać się również krajowe przedsiębiorstwa

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r.

;. W raporcie z listopada 2018 r. NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 3,6% w 2019 r. i 3,4% w 2020 r. "W latach 2019-2021 dynamika krajowego PKB będzie się stopniowo obniżać, przy czym skala spadku łagodzona będzie przez zapowiedziany przez rząd

PKO BP: Pakiet PiS to stymulacja, po uwzględnieniu podatków, na 0,9-1,6% PKB

(wobec szacowanych 0,7% PKB w ub.r.), zaś deficyt budżetu państwa według metodologii krajowej pogłębi się do 1,3% PKB (z 0,5% PKB szacowanych na ub.r.). "Zakładamy, że w 2019 sektor obciążą koszty związane z rozszerzeniem 500+ i 13. emeryturą, podczas gdy ciężar kosztów

"Polski ład". CyberPoland czy CyberMarzenia? Rząd chce popatrzeć z kosmosu i mieć superkomputery

"Polski ład". CyberPoland czy CyberMarzenia? Rząd chce popatrzeć z kosmosu i mieć superkomputery

superkomputerów są bardzo interesujące. To istotne obszary dla Unii Europejskiej i na pewno Wspólnota będzie w nich bardzo aktywna. Kluczowe jest więc szybkie zbudowanie w Polsce lokalnych możliwości absorpcji takich dofinansowań. To samo dotyczy technologii komputerów kwantowych, które są melodią przyszłości

KNF: Banki wypłaciły 37,6% zysku, tj. 5,5 mld zł, w formie dywidendy za 2018 r.

utrzymania stabilnej sytuacji finansowej i gospodarczej kraju. Dodatkowo silna baza kapitałowa oznacza zdolność do absorpcji potencjalnych strat" - czytamy w opracowaniu pn. "Syntetyczna informacja o kierunkach podziału za 2018 rok krajowych banków komercyjnych"

MR: Tempo wzrostu PKB powinno nieznacznie przyśpieszyć w IV kw. 2016 r.

ostatnim kwartale 2016 roku powinno nieznacznie przyśpieszyć, głównie na skutek przyśpieszenia tempa spożycia prywatnego. Stopniowo będą odradzać się także inwestycje, których tempo spadku powinno wyhamować w ostatnim kwartale 2016 roku, także na skutek spodziewanej zwiększonej absorpcji środków z nowej

IEO: Moc instalacji PV w Polsce może sięgnąć 2,5 GW w 2020 r. i 7,8 GW w 2025 r.

. "W 2025 roku całkowita moc zainstalowana w fotowoltaice może osiągnąć 7,8 GW, co oznacza, że już w 2025 roku moc źródeł PV przekroczy zakładaną w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) moc na 2030 rok" - czytamy dalej. "Myślę, że dynamiczny rozwój

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,5 pkt do 3,3% w 2015 r.

perspektywy finansowej na lata 2014-2020 spowoduje przejściowe spowolnienie absorpcji środków, co ograniczy wzrost inwestycji zarówno prywatnych, jak i publicznych w 2016 r. KE oczekuje też, że napędzany przez popyt krajowy import będzie rósł szybciej niż eksport

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 3,7% w 2017, spowolni do 3,3% w 2018 r.

przyczynia się bowiem poprawa sytuacji na rynku pracy oraz wdrożenie programu "Rodzina 500+". Korzystnie na popyt krajowy w horyzoncie projekcji będzie wpływać niski poziom stóp procentowych obniżający koszt zaciągania kredytów, podkreślił bank centralny. "Pomimo

APK: Wydatki na inwestycje rządowe i samorząd. wyniosą śr. 4,5% PKB w 2019-2022

. Zadania inwestycyjne w podsektorze centralnym będą realizowane m.in. w ramach: - Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), - Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (KPK), obejmującego wydatki inwestycyjne na

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,6% w 2018 r. i 3,8% w 2019 r.

potencjału produkcyjnego polskiej gospodarki oraz rosnącą absorpcją funduszy strukturalnych UE z bieżącej perspektywy finansowej 2014-2020 podał także NBP. "Korzystnie na popyt krajowy oddziaływać będzie niski poziom stóp procentowych i związane z nim niskie koszty kredytu

PGE GiEK wdrożyła program zapobiegania osadom twardym w Elektrowni Bełchatów

współpracę z firmą Megmar i tym samym wspierać krajową przedsiębiorczość i nowoczesne krajowe technologie. Metoda, którą razem wypracowaliśmy stanowi przełom w odsiarczaniu spalin, ponieważ zupełnie eliminuje problem narastania osadów w absorberze, a więc również czasochłonne i kosztowne przestoje"

Apel ekonomistów o przejrzystość finansów państwa

nadzwyczajnej. Wśród ekonomistów w Polsce panuje zgoda, że w stanie nadzwyczajnym należy podjąć działania antykryzysowe, korzystając z prawnie zagwarantowanej „klauzuli wyjścia” w zakresie krajowych reguł budżetowych. Analogiczne stanowisko zajmuje Komisja Europejska oraz ministrowie finansów

Tajemnice księgowych cudów Poczty Polskiej. Społeczna funkcja listonosza za 431,6 mln zł

powyższe, m.in. występujący u operatora wyznaczonego bardzo wysoki udział kosztów stałych utrzymania sieci, spadek wolumenów powoduje zwiększoną jednostkową absorpcję kosztów stałych, a przy niższych przychodach przekłada się to na zmiany w wynikach z poszczególnych rodzajów działalności. I &bdquo

Europa coraz głośniej mówi o credit crunchu. Dlaczego banki są znów w opałach?

czasie pogorszenia koniunktury to kredyt bankowy umożliwia ożywienie obrotu gospodarczego i tym samym przyczynia się do tworzenia produktu krajowego brutto. Co z tego wynika? Ano że słaba pozycja banków zagraża odbudowie gospodarki. Jak? O tym za chwilę. Banki nie palą się do kredytowania Firmy, które

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 4,2% w 2017, spowolni do 3,6% w 2018 r.

absorpcji funduszy strukturalnych UE w kolejnych latach perspektywy dla wzrostu popytu inwestycyjnego pozostaną korzystne. Rosnący fundusz płac będzie sprzyjał poprawie sytuacji finansowej gospodarstw domowych, lecz wpływ transferów z programu "Rodzina 500+" na dynamikę konsumpcji będzie stopniowo

KNF: Banki komercyjne przeznaczają na dywidendę 23% zysku za 2016 r.

. Dodatkowo, akcjonariusze rozproszeni dostaną 164 mln zł nierozdysponowanego zysku z lat 2014 i 2015 wypłaconego w roku bieżącym, podano także. Wynik banków komercyjnych przypisany do inwestorów krajowych wyniósł 3 091 mln zł, z czego na dywidendę przeznaczono 759 mln zł (24,5

Przegląd prasy

. --PRCH: Odwiedzalność obiektów handl. 11-17 V utrzymuje się na 60-68% --Solaris ma umowę na 16 autobusów elektrycznych dla m. Krajowa w Rumunii --Wszyscy członkowie zarządu PKN Orlen zostali powołani na nową kadencję

PKO BP: Polska gospodarka spowolni umiarkowanie co uchroni ją przed przegrzaniem

Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - Wzrost produktu krajowego brutto (PKB) w 2018 roku wyniesie 4,9% i spowolni do 3,7% w 2019 roku, wynika z kwartalnika ekonomicznego PKO BP. "Podtrzymujemy prognozę tempa wzrostu PKB w Polsce. Nie będzie gwałtownie

PKO BP: Bank podtrzymał prognozę wzrostu PKB w 3,9% r/r w br. i 4,1% w 2018 r.

Warszawa, 09.08.2017 (ISBnews) - Wzrost Produktu Krajowego Brutto w 2017 roku sięgnie 3,9%, zaś w 2018 r. - 4,1% dzięki ożywieniu inwestycyjnemu i wysokiej konsumpcji wewnętrznej, uważają ekonomiści PKO Banku Polskiego. Oznacza to podtrzymanie prognoz zaprezentowanych w maju

NBP: Polska gospodarka potrzebuje wyższego poziomu innowacyjności

w krajach wysoko rozwiniętych, ale także w krajach konwergujących. Dzięki efektom tzw. drugiej twarzy działalności B+R, bardziej innowacyjne gospodarki konwergujące charakteryzuje większa zdolność do absorpcji innowacji z zagranicy" - podano także. Autorzy podkreślają

JLL: I półrocze potwierdza szanse na rekordowy rok w powierzchniach magazynowych

wahał się w przedziale od 80 do 90%, to w I połowie 2015 r. odpowiadały one za 74% krajowego zapotrzebowania. Na znaczeniu zyskują lokalizacje uznawane dotychczas za peryferyjne, czyli Kraków czy Szczecin, oraz te, w których dopiero niedawno powstały pierwsze komercyjne powierzchnie magazynowe, np

NBP: Polska wśród 4 najszybciej rozwijających się krajów w regionie w 2015 r.

Warszawa, 21.01.2016 (ISBnews) - Kształtowanie się popytu krajowego było główną przyczyną zróżnicowania dynamiki PKB pomiędzy poszczególnymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW). Czechy, Polska, Rumunia i Słowacja były najszybciej rozwijającymi się gospodarkami regionu w

PKO BP: Tempo wzrostu PKB osłabi się w kolejnych kwartałach

Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Wzrost produktu krajowego brutto (PKB) w kolejnych kwartałach 2018 roku spowolni, ale pozostanie wyższe od potencjalnego, uważają ekonomiści PKO Banku Polskiego. "Światowa gospodarka minęła najprawdopodobniej

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,8% w 2018 r. i 3,6% w 2019 r.

. br. poniżej założeń z projekcji lipcowej wzrosły krajowe wydatki na środki trwałe, co w części ograniczyło pozytywny wpływ na prognozę korzystnych odczytów pozostałych komponentów PKB" - czytamy w "Raporcie o inflacji". W latach 2019-2020 tempo wzrostu PKB

Deutsche Bank prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 2,8% w 2016 r.

pozostać głównym motorem wzrostu. Oczekiwane jest przyspieszenie wzrostu płac w środowisku rekordowo niskiego bezrobocia, podczas gdy transfery fiskalne do gospodarstw domowych i niskie stopy procentowe będą także wspierać popyt krajowy. Jednocześnie inwestycje prawdopodobnie odbiją zaczynając od początku

Bank Światowy: polska gospodarka przejściowo spowolni

plus i niskie bezrobocie pomoże w 2017 r. "W latach 2017 i 2018 tempo wzrostu (polskiego) produktu krajowego brutto (PKB) może przyspieszyć do odpowiednio 3,4 i 3,5 proc. (kwietniowa prognoza to odpowiednio 3,5 i 3,5 proc.) za sprawą spodziewanego odbicia w inwestycjach

PKO BP: Tempo wzrostu PKB przyspieszy do 5% w 2018 roku

Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Wzrost produktu krajowego brutto (PKB) w 2018 roku przyspieszy do 5%, co oznacza podniesie prognozy wobec poprzednich przewidywań ekonomistów PKO Banku Polskiego wzrostu gospodarczego na poziomie 4,6%, wynika z kwartalnika ekonomicznego PKO BP

Bank UBS: PKB Polski na 2010 w górę do 3,3 proc.

rynku pracy i związanym z tym wzrostem dochodów gospodarstw domowych i konsumpcji. Co ciekawe, UBS prognozuje, że na koniec przyszłego roku PKB wzrośnie o 3,9 proc., czyli o 0,4 pkt proc. więcej, niż spodziewa się rząd. "Ambitny plan rządu, by zwiększyć absorpcję środków

Bruksela pomoże unijnym słabeuszom korzystać z funduszy UE

- To wyjątkowa odpowiedź na wyjątkowe okoliczności - powiedział w poniedziałek José Manuel Barroso, nazywając pomysł KE "planem Marshalla" mającym ożywić gospodarkę. Mechanizm jest prosty - UE chce zwiększyć poziom absorpcji funduszy unijnych przez znajdujące

PKO BP: Wzrost PKB w 2017 r. sięgnie 3,9%, przyspieszy do 4,1% w następnym roku

Warszawa, 24.05.2017 (ISBnews) - Wzrost Produktu Krajowego Brutto w 2017 roku sięgnie 3,9% i będzie napędzany przez popyt zewnętrzny, inwestycje oraz konsumpcję. Przyszły rok - wraz z widocznym już napływem środków z UE powinien przynieść jeszcze silniejszy wzrost gospodarczy

PMI w VI wskazuje na tempo wzrostu PKB w II kw. zbliżone do I kw. wg analityków

nowych zamówień stał przede wszystkim mocny popyt krajowy. Jednakże ekonomiści oceniają, że tempo wzrostu gospodarczego pomimo oczekiwanego osłabienia w kolejnych kwartałach - w II kw. pozostanie nadal solidne i tylko nieznacznie osłabi się wobec zanotowanych 5,2% r/r w I br

Oceniamy rząd Beaty Szydło. Przyspieszenie tylko na papierze, główna bolączka: brak inwestycji

; Tymczasem w połowie 2017 roku stopa inwestycji była najniższa od 1995 roku i wyniosła 17,7 proc. PKB. Jest prawie niemożliwe, by w roku 2020 osiągnęła założony w SOR poziom, tym bardziej że nie ma wystarczających krajowych oszczędności, by to sfinansować. Spadek inwestycji w roku 2016 i ich stagnacja w roku

Świetny wzrost, niepewna przyszłość. Ekonomiści mówią, co może podkopać naszą gospodarkę

, ważniejszy od konsumpcji prywatnej motor wzrostu i fundament dobrobytu gospodarczego - czyli inwestycje przedsiębiorstw - leży. Czytaj też: Średnia krajowa delikatnie niższa, ale analitycy wróżą więcej podwyżek Wiele niewiadomych w budżecie Mimo że rząd wciąż ogłasza kolejne wielkie inwestycje - powstaje

PKB Polski wzrósł w 2016 r. o 2,8 proc. Wzrost gospodarczy był najsłabszy od trzech lat, ale nieco lepszy, niż się spodziewano

lepszy – zarówno dla inwestycji (państwa i przedsiębiorstw), jak i portfeli Polaków. – Inwestycje będą rosły, przede wszystkim wydatki samorządowe. Startujemy w 2017 roku z bardzo niskiej bazy, a koniunktura wskazuje na to, że klimat inwestycyjny uległ poprawie. Widzimy gwałtowną absorpcję

Rząd przyjął uchwałę ws. planu finansowego państwa na lata 2017-2020

okresy relatywnie słabego popytu krajowego, zwłaszcza w latach 2012-2013. Oczekuje się, że w okresie do 2020 r. udział eksportu w PKB będzie nadal rósł, choć już wolniej. Realne tempo wzrostu eksportu będzie utrzymywać się średnio powyżej tempa wzrostu rynków eksportowych i wyniesie 7,1% w 2017 r., 6,4

Dane za 2017 pozwalają liczyć na ponad 4% wzrostu PKB w 2018 r. wg analityków

Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Wstępny szacunek Produktu Krajowego Brutto (PKB) za 2017 r. okazał się nieco wyższy (4,6% r/r) od oczekiwań rynkowych (4,5% r/r). Zdaniem ekonomistów, dane te pozwalają szacować, że wzrost PKB w 2018 wyniósł powyżej 4%, zaś w IV kw. ub.r

Czerwcowe dane wskazują na niższą dynamikę PKB w II kw. wg analityków

większe ożywienie powinno być widoczne w inwestycjach (za sprawą przyspieszającej absorpcji funduszy unijnych)" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Wyłączając zmienność danych z tytułu efektów sezonowych, dane czerwcowe wskazują na utrzymanie solidnego

Jak się rozwijają polskie metropolie? Warszawa już nie rządzi

jest Produkt Krajowy Brutto (PKB). Z wyliczeń PwC wynika, że w latach 2004-12 PKB Wrocławia wzrosło o 45 proc., co jest drugim wynikiem pośród największych miast. Dla porównania: w tym samym czasie PKB Poznania wzrosło tylko o 28 proc., a Warszawy o 33 proc. Lepszy wynik od

Polskie lotniska bez ładu i składu. Ale czy rządowa strategia coś zmieni?

, gdy jakiś samorząd będzie chciał tworzyć je samodzielnie - dodał. Nie wszyscy się z tym zgodzili. - Poprzedni plan rozbudowy lotnisk powstał tylko w celu absorpcji funduszy UE. Teraz, gdy lotniska są pobudowane i każde ma swoją strategię, nie widzę sensu tworzenia nowej

PKB za I kw. sugeruje wzrost ponad 4,5% w całym 2019 r. wg analityków

do ponad 4,5% r/r., pomimo niesprzyjającego otoczenia zewnętrznego. GUS poinformował dziś, że produkt krajowy brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w I kw. 2019 roku o 4,7% r/r wobec 4,9% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. PKB

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Wstępny szacunek Produktu Krajowego Brutto (PKB) za 2018 r. okazał się nieco wyższy (5,1% r/r) od oczekiwań rynkowych (5,0% r/r). Zdaniem ekonomistów, dane te pozwalają szacować, że wzrost PKB w IV kw. ub.r. ukształtował poniżej 5%. Opublikowane

BM Reflex: Nadeszły podwyżki cen paliw i w przyszłym tygodniu będą kontynuowane

paliw w krajowych rafineriach: Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 13-02-2015 w Orlenie: Eurosuper 95 ?3533 PLN/1000l (wzrost o 62 PLN/1000l w porównaniu do cen z 6-02-2015), Superplus 98 ? 3694 PLN/1000l (wzrost o 72 PLN/1000l), olej napędowy 3616 PLN/1000 l (wzrost o

Dobry odczyt PMI wpłynie na poprawę tempa wzrostu PKB w I kw. wg analityków

. "Początek 2017 r. przyniósł poprawę kondycji krajowego przetwórstwa, co dobrze rokuje dla wzrostu gospodarczego w I kw 2017. Prognozujemy, że wzrost PKB w I kw. 2017 może być zbliżony do 3% r/r" - starszy ekonomista Banku Pekao Adam Antoniak. Poniżej przedstawiamy

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

Warszawa, 31.01.2017 (ISBnews) - Wstępny szacunek Produktu Krajowego Brutto (PKB) za 2016 r. okazał się nieco wyższy (2,8% r/r) od oczekiwań rynkowych (2,7% r/r). Zdaniem ekonomistów, dane te pozwalają szacować, że wzrost PKB w IV kw. ub.r. zawarł się w granicach 2,4-2,7%, przy

Wzrost PKB w 2017 r. może ukształtować się powyżej 3% wg analityków

Warszawa, 14.02.2017 (ISBnews) - Szybki szacunek Produktu Krajowego Brutto (PKB) za IV kwartał 2016 r. okazał się nieco wyższy (2,7% r/r) od oczekiwań rynkowych (średnio 2,5% r/r). Zdaniem ekonomistów, odbicie tempa wzrostu gospodarczego pociągnie za sobą lepszą perspektywę

Rosnący popyt krajowy i zagr. wesprze prod. przemysłową w kolejnych miesiącach

na święta wielkanocne. Jednakże większość analityków spodziewa się, że obniżenie dynamiki produkcji przemysłowej i budowlanej jest przejściowe, a rosnący popyt krajowy i zagraniczny wesprze produkcję przemysłową w kolejnych miesiącach. Według danych Głównego Urzędu

Dane za marzec wskazują na solidny wzrost PKB w I kw. bliski 5% wg analityków

powrócić do wyraźnie wyższych poziomów w kolejnych miesiącach. Oczekują również, że silnikiem napędzającym wzrost produkcji przemysłu będzie nabierające tempa odbicie krajowego popytu inwestycyjnego, podczas gdy wkład konsumpcji prywatnej i popytu zagranicznego będzie się stopniowo zmniejszał

Chińskie tańsze, niemieckie lepsze? Czas zbudować "Drugą Gdynię"

Polska dzisiaj nie jest wystarczająco innowacyjna. Chociaż wydajność pracy rosła do tej pory w szybkim tempie, m.in. dzięki absorpcji technologii z Zachodu, rosnącej jakości kapitału ludzkiego i innowacyjności przedsiębiorstw opartej na zmianach nietechnologicznych, tempo

Dostaniemy w skórę ekonomicznie, finansowo i wizerunkowo

chcą rozpadu Unii. - Owszem, są. To skutek kryzysu i efekt rozszerzenia w 2004 r. Absorpcja nowych państw członkowskich, nasze rosnące aspiracje i wydatki z tym związane - to wszystko powodowało napięcia w społeczeństwach zachodnich. Z uchodźcami jest podobnie: ludzie

Lipcowe dane przemawiają za wzrostem PKB powyżej 4% w III kw. wg analityków

miesiącach roku, dzięki wsparciu ze strony popytu zagranicznego w warunkach dobrej koniunktury w gospodarce niemieckiej, a także z uwagi na odbicie krajowych inwestycji pociągającym za sobą wzmożoną produkcję dóbr inwestycyjnych. Ekonomiści podkreślają, że dzisiejsze dane z

Dane za II wskazują na nieco mniejszy optymizm dot. perspektyw gospodarki w 2017

całkiem solidny (4,8% r/r). Z kolei produkcja budowlano-montażowa spadła w lutym o 5,4% r/r (sezonowo oczyszczona spadła o 5,0% r/r). Sprzedaż detaliczna wzrosła w lutym w ujęciu realnym o 5,2% r/r, po wzroście o 9,6% r/r w styczniu. Cały czas wsparciem dla krajowej konsumpcji pozostaje bardzo dobra

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4,3% w 2017 r. wg analityków

na to połączenie silnego krajowego popytu konsumpcyjnego, ożywienia zagranicą, zwłaszcza w strefie euro, oraz cykl inwestycyjny związany z większą absorpcją środków UE. Tym samym cały bieżący rok gospodarka zapewne zakończy z dynamiką PKB na wysokim poziomie (blisko 4,3 proc.). Oddziaływanie

Kontynuacja dobrej koniunktury sugeruje 4% wzrostu PKB w II kw. wg analityków

0,2%. Wzrost dynamiki produkcji przemysłowej w maju br. zanotowano w 29 działach z 34 działów przemysłu. Dane odsezonowane pokazują, że produkcja przemysłowa od początku br. nieustannie znajduje się na ścieżce wzrostowej, do czego przyczynia się rosnący popyt krajowy i

Tempo wzrostu PKB może wynieść 4,3-4,5% w całym 2017 r. wg analityków

2017 roku utrzyma się na poziomie powyżej 4% - w okolicach 4,3-4,5%. W kolejnych kwartałach tempo wzrostu gospodarczego nieco spowolni, choć wciąż będzie utrzymywało się powyżej tempa wzrostu potencjalnego, podkreślają analitycy. GUS poinformował dziś, że Produkt Krajowy

Tempo wzrostu gospodarczego w I kw. 2017 r. może zbliżyć się do 4% wg analityków

szerokie, a wzrost w ujęciu rok do roku dotyczył 29 z 34 działów przemysłu. Wzrost w przetwórstwie wyniósł 12,7% r/r, podczas gdy w górnictwie nastąpił niewielki wzrost produkcji w ujęciu rok do roku po miesiącach wyraźnych spadków. Wsparciem dla gospodarki jest solidny popyt zagraniczny oraz krajowy. W

Wrześniowe dane wskazują na wzrost PKB rzędu 4,5-4,7% w III kw. wg analityków

, że presję na wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu także ze strony czynników krajowych" - starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś. "Wrześniowe dane ze sfery realnej nieco rozczarowują. Szczególnie dotyczy to produkcji przemysłowej, która spowolniła aż do

Będzie łatwiej o unijne euro?

strony formalnej inwestycji o całkowitej wartości ok. 10 mln zł. - We Włoszech powstanie takiego funduszu spowodowało nagły wzrost absorpcji środków unijnych - powiedziała minister Herbst. Jej zdaniem kredyty na koszty przygotowań będą szczególnie przydatne dla małych

absorpcja krajowa

Absorpcja krajowa to zużycie dóbr na potrzeby konsumpcji i inwestycji oraz wydatków rządowych.Dążenie do zwiększenia absorpcji krajowej jest zasadniczą przyczyną korzystania przez kraj z kredytów zagranicznych.W gospodarce możliwa jest sytuacja, że wielkość dochodu narodowego wytworzonego w danym kraju nie jest równa sumie dóbr przeznaczonych na inwestycje, konsumpcję i wydatki rządowe. Dzieje

więcej o absorpcja krajowa na pl.wikipedia.org