abc data finansowy

ABC Data: przychody spadły, ale nie zysk. W tym roku na giełdę

Przychody spadły, ale to jedyny wskaźnik finansowy, który zanotował spadek - mówi szef ABC Data, największego dystrybutora sprzętu IT na polskim rynku. Spółka w tym roku chce wejść na warszawski parkiet

Cena sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data ustalona na 147,61 mln zł

zrzeczenia się przez uprawnione podmioty warunków, od których uzależnione było zawarcie przez ABC Data S.A. oraz jej spółkę zależną - ABCD Marketing, umów sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data S.A. i ABCD Marketing do BidCo. W szczególności, ABC Data S.A., przy udziale BidCo, zawarła z instytucjami finansowymi

ABC Data ma wiążącą ofertę na sprzedaż czeskiej spółki zależnej

aktualnie przedmiotem analizy zarządu ABC Data" - czytamy w komunikacie. Zarząd ABC Data poinformował także, że jest w trakcie weryfikowania wyceny spółki zależnej. Według szacunków zarządu, transakcja może mieć negatywny wpływ na jednostkowy wynik finansowy ABC Data oraz

ABC Data ma umowę ramową z inwestorem, będzie wezwanie na 100% akcji

(w tym środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zapasy i należności) oraz zobowiązania (głównie handlowe i finansowe). Przedmiotem sprzedaży będą również udziały i akcje w spółkach zależnych emitenta: ABC Data sro z siedzibą w Bratysławie, Słowacja, UAB ABC Data Lietuva z siedzibą w Wilnie

Vicis New Investments wystąpiła o zgodę na zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Vicis New Investments (dawniej ABC Data) wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) 125 266 899 akcjom spółki, stanowiącym 100% udziału w

ABC Data zakłada rosnące przychody i stabilny poziom EBITDA w 2019 r.

finansowych". Według jej słów, spółka zakłada stabilnie rosnący udział w rynku i rosnącą bazę klientów, a także podtrzymanie polityki koncentracji na produktach wysokomarżowych. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od

ABC Data: Cena w wezwaniu jest godziwa dla akcjonariuszy

akcjonariuszy z finansowego punktu widzenia, podała spółka. Zarząd ABC Data poinformował w stanowisku, że po uzyskaniu informacji o cenie 1,3 zł w wezwaniu, która po przemnożeniu przez ogólną liczbę akcji spółki daje kwotę istotnie niższą od wartości kapitału własnego ABC Data

ABC Data szacuje 69,5 mln zł skons. straty netto w 2018 r. po weryfikacji odpisu

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Na skutek weryfikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data, zmianie uległa wartość odpisu z tytułu przeszacowania aktywów netto przeznaczonych do zbycia, podała spółka

ABC Data: Czwarty kwartał zdecyduje o całokształcie tegorocznych wyników

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - ABC Data spodziewa się płaskiego III kwartału, a także wzrostowego oraz decydującego dla całokształtu tegorocznych wyników finansowych IV kwartału, poinformowała prezes Ilona Weiss. ?IV kwartał zdecyduje o tegorocznych

ABC Data miała wstępnie 11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. "Podstawowymi czynnikami mającymi wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej ABC Data w 2017 roku były koncentracja na realizacji transakcji wysokomarżowych oraz wzrost przychodów ze sprzedaży wygenerowany

Vicis New Investments ma zgodę KNF na zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 6 grudnia 2019 r. (dematerializacji akcji) Vicis New Investments (dawniej ABC Data

ABC Data zdecydowała o warunkowej wypłacie 10 mln zł zaliczki na dywidendę

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - ABC Data podjęła decyzję o warunkowej wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017. Przeznaczy na ten cel w sumie ponad 10 mln zł, czyli 0,08 zł na jedną akcję, podała spółka. Wypłata zaliczki nastąpi

ABC Data miała wstępnie 2,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018

Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - ABC Data odnotowała 2,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. przy 1 046 mln zł przychodów, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 60,2 mln zł, EBITDA: 7,9 mln zł, a

ABC Data: Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy zal. do końca br. 'bardzo duże'

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - ABC Data widzi bardzo duże prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy zaliczkowej za 2017 r. do końca bieżącego roku, poinformowała prezes Ilona Weiss. "Prawdopodobieństwo tego, że tę dywidendę do końca roku wypłacimy

ABC Data miało 68,57 mln zł straty netto, 38,09 mln zł straty EBIT w 2018 r.

ogółem wyniosła 69,45 mln zł wobec 25,41 mln zł zysku rok wcześniej. "Planowana transakcja sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data [do spółki należącej do ALSO Holding AG] prowadzić będzie do zmiany dotychczasowej działalności spółki. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

ABC Data zdecydował o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych rozwoju

Warszawa, 06.02.2017 (ISBnews) - ABC Data podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej, podała spółka. Przegląd ten ma na celu wybór optymalnego wariantu dalszego rozwoju spółki i realizacji strategii rozwoju na

Vicis New Investments wnioskuje o wykluczenie akcji z obrotu na GPW

Investments wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) 125 266 899 akcjom spółki, stanowiącym 100% udziału w kapitale zakładowym. Na początku lipca br. ABC Data zawarła z

ABC Data szacuje 78,9 mln zł skonsolid. straty netto w 2018 w wyniku odpisów

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - ABC Data szacuje 78,9 mln zł skonsolidowanej straty netto grupy w 2018 r., podała spółka. Skonsolidowany zysk netto skorygowany o zdarzenia jednorazowe wyniósł 9,75 mln zł. "Szacowane jednostkowe wyniki za 2018

Sąd zarejestrował zmianę nazwy ABC Data na Vicis New Investments

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Sąd rejonowy zarejestrował zmiany statutu ABC Daty, które przewidują zmianę firmy spółki na Vicis New Investments oraz zmianę przedmiotu działalności spółki, podała spółka. Zgodnie z nowym statutem przedmiotem

Grupa ALSO Holding i MCI wezwały do sprzedaży 37,1% akcji ABC Data po 1,3 zł/szt

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę, podało MCI. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 15 lutego do 18 marca 2019 roku

ABC Data przejęła pakiet kontrolny S4E

dzisiejszym nastąpiło przeniesienie własności udziałów w SPV na rzecz Spółki, która jednocześnie przejęła kontrolę nad S4E, a tym samym wyniki finansowe S4E będą uwzględniane w skonsolidowanych wynikach Grupy ABC Data" ? czytamy w komunikacie. Zgodnie z ustalonymi w umowie

S4E miał wstępnie 791,5 tys. zł straty netto w 2017 r.

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - S4E - spółka zależna ABC Data - odnotował 791,5 tys. zł straty netto w 2017 r. podała spółka prezentując wstępne dane. Przychody ze sprzedaży sięgnęły wstępnie 239,63 mln zł, zysk operacyjny sięgnął 861 tys. zł, wynik

Zysk netto ABC Daty wzrósł r/r do 25,98 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - ABC Data odnotowało 25,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 17,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 52,8

ABC Data miała wstępnie 4,1 mln zł zysku netto w IV kw. 2016 r.

na celu jego ograniczanie w długim horyzoncie czasowym" - czytamy w komunikacie. Ponadto, na wyniki finansowe wpłynęła aktualizacja wartości udziałów w BizneslinkCO sp. z o.o., w której ABC Data S.A. objęła udziały w I kwartale 2016 roku w zamian za aport w postaci

ABC Data oczekuje narastających efektów optymalizacyjnych w kolejnych kwartałach

Warszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - ABC Data spodziewa się coraz większych efektów działań optymalizacyjnych w kolejnych kwartałach, poinformowała prezes Ilona Weiss. "Na skonsolidowane wyniki finansowe grupy w I kwartale 2017 roku miały wpływ

ABC Data ogłosi nową strategię w II kwartale

Warszawa, 20.03.2015 (ISBnews) - ABC Data ogłosi nową strategię rozwoju w II kwartale i rozważa możliwość publikacji prognoz finansowych na 2015 r, poinformowała prezes Ilona Weiss. "Celem jest pozycja lidera branży w Polsce i regionie, rozwój

ABC Data: Dywidenda za bieżący rok powinna być min. na poziomie z ubiegłego roku

, które zaowocowały dobrymi wynikami finansowymi, pozwalają ABC Data także na planowanie dynamicznego rozwoju. "W bieżącym roku spółka planuje dalsze inwestycje w e-commerce, kapitał ludzki oraz nowy ERP. Chcemy być także aktywni w dziedzinie akwizycji, ale o szczegółach za

ABC Data szacuje 919 mln zł przychodów i 3,3 mln zł netto w II kw. 2017 r.

2016 roku, zaznaczono w informacji. "Na skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej ABC Data w I półroczu 2017 roku wpłynęły również: zwiększenie kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, a także wzrost kosztów finansowych netto. Wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego

ABC Data zakłada poprawę wyników r/r w tym roku

Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - ABC Data zakłada, że bieżący rok będzie wynikowo lepszy niż ubiegły, poinformowała prezes Ilona Weiss. "Mocny standing spółki, o który zadbaliśmy w ubiegłym roku, pokazuje jaki mamy potencjał w 2017. Zakładamy, że

Vicis New Investment: GPW wykluczyła wszystkie akcje spółki z obrotu giełdowego

sierpnia Vicis New Investments wystąpił do zarządu GPW z wnioskiem o wykluczenie z obrotu giełdowego wszystkich akcji. Vicis New Investments (dawniej ABC Data) jest notowany na GPW od 2010 r. (ISBnews)

ABC Data miała wstępnie 1,4 mln zł zysku netto, 994,8 mln zł przychodów w I kw.

- 6,8 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej EBIT - 5,5 mln zł, podano także. "Na skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej ABC Data w I kwartale 2017 roku wpłynął wyższy zysk brutto ze sprzedaży, zwiększenie kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, a także wzrost

ABC Data szacuje skonsolidowany zysk netto za 2014 r. na 33,28 mln zł

wstępne skonsolidowane wyniki finansowe ABC Data S.A. ma wyższa niż pierwotnie zakładano baza kosztowa oraz przeprowadzona coroczna wycena kapitału obrotowego, w tym głównie zapasów" - czytamy w komunikacie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ABC Data jest nadal

Zysk netto ABC Data spadł r/r do 17,14 mln zł w 2016 r.

wypracowaliśmy zysk EBITDA na poziomie 40,4 mln zł oraz zysk netto w kwocie 17,2 mln zł. Niższy niż w ubiegłym roku wynik finansowy jest efektem wzrostu kosztów finansowych, związanych z rozpoznaniem odpisu aktualizującego wartość udziałów ABC Data w BizneslinkCO sp. z o.o. w wysokości 6,4 mln zł"

ABC Data: Dywidenda za bieżący rok powinna być 'bardzo dobra'

kosztów finansowych. Prezes ABC Data wskazała również na stabilne zapasy przy rosnącym biznesie i utrzymywanie mocnego jakościowo cash flow. Dalsza poprawa kapitału obrotowego skróciła cykl konwersji gotówki o 2 dni do 28 dni. "Spółki zagraniczne, w ujęciu łącznym, zaczęły

Wickel z SSW: Zobowiązania z tytułu VAT mogą dalej obciążać wyniki spółek

mogą obciążać wyniki również w kolejnych okresach" - wyjaśnił mecenas. Wskazał, że informacje o problemach podatkowych mogą nakładać się na słabsze wyniki finansowe, jak to można zaobserwować w przypadku m.in. ABC Data, co powoduje, że spółka z ulubieńca inwestorów (ze

Zysk netto ABC Data wzrósł r/r do 46,84 mln zł w 2015 r.

. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 60,28 mln zł wobec 43,22 mln zł zysku rok wcześniej. "Wyniki finansowe za cały 2015 rok pokazują, że mimo zmiennej sytuacji rynkowej, był to bardzo dobry okres dla ABC Data, która jest obecnie na najlepszej

Grupa ABC Data szacuje wstępnie 2,9 mln zł zysku netto w III kw. 2016 r.

przychody Grupy wpłynął wzrost udziału sprzedaży krajowej realizowanej zarówno przez ABC Data, jak również przez iSource. Na wyniki finansowe wpływ miały wzrost kosztów operacyjnych, w tym w szczególności wzrost kosztów sprzedaży, oraz niższa marży brutto ze sprzedaży zrealizowana w I półroczu 2016 roku

ABC Data myśli dużych przejęciach w regionie obok rozwoju organicznego

Warszawa, 29.06.2015 (ISBnews) - ABC Data w ramach swojej strategii na lata 2016-2018 chce rosnąć organicznie i poprzez przejęcia, a oba kierunki będą "równie ważne", poinformowała prezes Ilona Weiss. "Celem są, obok rozwoju

ABC Data otworzy nowe centrum dystrybucyjne na Węgrzech pod koniec maja

planem. "ABC Data zanotowała wyniki finansowe zgodnie z naszym biznes planem. Spodziewaliśmy się wpływu na wyniki m.in. zmian dotyczących odwróconego VAT-u w Polsce" - skomentowała Weiss. "Realizujemy swój cel strategiczny, czyli osiągniecie pierwszego miejsca

ABC Data jest 'na trajektorii' realizacji całorocznej prognozy

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - ABC Data jest "na trajektorii" realizacji całorocznej prognozy finansowej, a "zniknięcie branży z grupy podwyższonego ryzyka w urzędach skarbowych" zwiększy docelowo potencjał rozwojowy grupy, wynika ze słów prezes Ilony

ABC Data widzi potencjał rozwoju w druku 3D i dronach

Warszawa, 20.03.2015 (ISBnews) - ABC Data chce mocno zaistnieć w segmencie druku 3D, wierzy też w potencjał dronów, poinformował członek zarządu Juliusz Niemotko. "Rozpoczęliśmy inwestycje w segment druku 3D. Ten sprzęt staje się coraz bardziej

ABC Data: IAS podtrzymał decyzję ws. zobowiązania iSource w wys. 15,2 mln zł

Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (IAS) utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji wydaną w przedmiocie określenia zobowiązania iSource, spółki zależnej ABC Data, w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od

ABC Data uważa strategiczny cel 10% udziału w rynku CEE do 2018 r. za osiągalny

prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2017 rok. Zgodnie z nią Grupa osiągnie 4 468,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, wypracuje zysk EBITDA w wysokości 50,6 mln zł oraz zysk netto na poziomie 27,7 mln zł. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na

Kalendarium ISBnews

Pfleiderer Group nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa PZU i PZU TFI --11:00: Konferencja MIiR inaugurująca "Program dla Bieszczad" --11:00: Konferencja spółki ABC Data nt wyników WTOREK

Kalendarium ISBnews

--11:00: Konferencja spółki ABC Data nt wyników WTOREK, 2 października --Pierwszy dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej --IV Kongres Pośrednictwa Finansowego --09:30: Konferencja prasowa

ABC Data miała 2,9 mln zł netto, 1188 mln zł przychodów w II kw. wg wst. danych

Warszawa, 24.08.2016 (ISBnews) - ABC Data wypracowała 2,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 1 188 mln zł przychodów w II kw. 2016 r., podała spółka, prezentując wstępne, nieaudytowane dane. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w tym okresie 58 mln

Zysk netto ABC Data wzrósł r/r do 8,85 mln zł w III kw. 2017 r.

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - ABC Data odnotowała 8,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk brutto na

ABC Data pracuje nad nową strategią

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - ABC Data zrezygnowała na razie z opublikowania prognozy finansowej na ten rok i pracuje już nad nową strategią spółki, wynika z wypowiedzi prezes Ilony Weiss. "Rzeczywiście zakładaliśmy, że prognozę na ten rok

Kalendarium ISBnews

Ergis nt. wyników --12:00: Konferencja prasowa P.A. Nova nt. wyników PIĄTEK, 26 sierpnia --09:30: Konferencja ABC Data nt. wyników --12:30: Konferencja Enei i Bogdanki nt. wyników

Kalendarium ISBnews

--10:00: Konferencja prasowa PZU i PZU TFI --11:00: Konferencja spółki ABC Data nt wyników WTOREK, 2 października --Pierwszy dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej --IV Kongres Pośrednictwa

Klimat pojedna Bidena z Putinem

konkretne daty. O nich nie będę mówić, ale to czerwiec" - powiedział Uszakow.  Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nieco powściągliwiej stwierdził, że szczyt Biden - Putin może się odbyć latem. "Ale na razie żadnych ustaleń co do dat nie ma. Chodzi rzeczywiście o letnie miesiące, ale trzeba

Kalendarium ISBnews

liderów? Młodzi eksperci wchodzą na polski rynek pracy" --14:30: Konferencja prasowa JSW nt. wyników ŚRODA, 14 marca --09:00: ABC Data Technology Trends --09:30: Konferencja prasowa LPP nt

Kalendarium ISBnews

: Konferencja prasowa Grupy Kęty nt. wyników PIĄTEK, 20 kwietnia --09:00: Spotkanie prasowe inaugurujące program Future Makers Challenge --09:30: Konferencja spółki ABC Data nt. wyników za 2017 r. --10:00

Przegląd informacji ze spółek

. Andrzej Lis zastąpił Ilonę Weiss na stanowisku prezesa ABC Data, podała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC (wszystkie kanały sprzedaży) za czerwiec 2019 wyniosły 621 mln zł i wzrosły o 60% r/r, podała spółka. Przychody za okres styczeń-czerwiec (wszystkie kanały

Kalendarium ISBnews

prasowa Sfinks Polska nt. wyników oraz realizacji strategii --11:00: Konferencja prasowa ABC Dat a nt. wyników --11:00: Konferencja prasowa PKP Intercity w związku z podpisaniem umowy na zakup lokomotyw --12:00: Konferencja

Kalendarium ISBnews

--09:00: Konferencja Torpolu --09:30: Konferencja Asseco Poland nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa Sfinks Polska nt. wyników za I kw. oraz realizacji strategii --11:00: Konferencja ABC Dat a nt. wyników

Zysk netto ABC Daty wzrósł r/r do 3,59 mln zł w II kw. 2017 r.

. rozpoznanego w 2016 roku, zysk netto Grupy ABC Data spadł o 0,3 mln zł (6%) względem analogicznego okresu 2016 roku, podano w raporcie. Do obniżenia wyniku przyczyniły się wyższe koszty amortyzacji (1,3 mln zł), koszty finansowe netto ( 0,6 mln zł) oraz wyższy podatek dochodowy (1,4 mln zł), przy czym wpływ

Przegląd informacji ze spółek

. ABC Data spodziewa się płaskiego III kwartału, a także wzrostowego oraz decydującego dla całokształtu tegorocznych wyników finansowych IV kwartału, poinformowała prezes Ilona Weiss. ABC Data spodziewa się pozyskania nowego znaczącego partnerstwa strategicznego z firmą z Chin

Przegląd informacji ze spółek

% udziałów w Centro 2017 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi - właścicielu (pośrednio) praw do marki Femestage Eva Minge - od Inwest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa , podało Monnari. Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data

Kalendarium ISBnews

: Spotkanie prasowe Deloitte pod tytułem: "Czy zabraknie nam liderów? Młodzi eksperci wchodzą na polski rynek pracy" --14:30: Konferencja prasowa JSW nt. wyników ŚRODA, 14 marca --09:00: ABC Data Technology Trends

MCI Capital miało 174,53 mln zł zysku netto, 183,89 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

funduszu buy-outowym MCI.EuroVentures doszło do sprzedaży udziałów w lifebrain (Włochy) i Dotcard (Polska). Dodatkowo, fFundusz z końcem 2018 r. zawarł umowę ramową sprzedaży spółki ABC Data. Przedmiotem sprzedaży są również udziały i akcje spółek zależnych od ABC Data. Zawarcie umowy sprzedaży jest

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 14 marca --09:00: ABC Data Technology Trends --09:30: Konferencja prasowa LPP nt. wyników --09:30: Forum Bankowe 2018 --11:00: Konferencja prasowa Grupy Tauron nt

Przegląd prasy

wartą 650 mln zł Parkiet --Kowalski: MCI jest w stanie wesprzeć ABC Datę, jeśli to zwróci się z taką prośbą do akcjonariuszy Dziennik Gazeta Prawna --MF szacuje, że deficyt sektora rządowego i

Kalendarium ISBnews

--09:00: Spotkanie prasowe inaugurujące program Future Makers Challenge --09:30: Konferencja spółki ABC Data nt. wyników za 2017 r. --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje koniunkturę w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu

Przegląd informacji ze spółek

będzie nadal rósł szybciej niż rynek w 2019 r., podał bank. Zarząd ABC Data, po uzyskaniu opinii przez zewnętrznego biegłego, firmę mCorporate Finance, przedstawił stanowisko, z którego wynika, że cena 1,3 zł za akcję spółki, ogłoszona w wezwaniu Grupy ALSO Holding oraz Grupy

Kalendarium ISBnews

Torpolu --09:30: Konferencja Asseco Poland nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa Sfinks Polska nt. wyników za I kw. oraz realizacji strategii --11:00: Konferencja ABC Dat a nt. wyników --13:00

Przegląd informacji ze spółek

) jako pierwszy wiceprezes zarządu spółki, podał BAH. Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", cofnęło pozew złożony przeciwko ABC Data w przedmiocie uchylenia uchwały nr 1 nadzwyczajnego walnego

Przegląd informacji ze spółek

zależna ABC Data - ABC Data s.r.o. z siedzibą w Czechach - otrzymała od pełnomocnika pismo o wszczęciu kontroli podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług za styczeń i luty 2016 r., podało ABC Data. Ergis miał 776,14 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 2018 r

Kalendarium ISBnews

Future Makers Challenge --09:30: Konferencja spółki ABC Data nt. wyników za 2017 r. --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje koniunkturę w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu 2018 roku. --11:00

Kalendarium ISBnews

. wyników PIĄTEK, 28 sierpnia --09:30: Konferencja ABC Data nt. wyników --10:00: Konferencja Torpolu nt. wyników i planów --10:00: GUS: Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w II kwartale 2015 r

Przegląd prasy

. --ABC Data spodziewa się płaskiego III kwartału, a także wzrostowego oraz decydującego dla całokształtu tegorocznych wyników finansowych -IV kwartału, poinformowała prezes Ilona Weiss. --ABC Data spodziewa się pozyskania nowego znaczącego partnerstwa strategicznego z firmą z

Kalendarium ISBnews

;. --10:30: Konferencja ABC Data nt. rynku. --10:30: Spotkanie prasowe S&P Global Ratings dot. kondycji oraz perspektywom rozwoju polskiego sektora bankowego. --11:00: Walne zgromadzenie KGHM. --11:00: Konferencja prasowa

Kalendarium ISBnews

, 14 marca --09:00: ABC Data Technology Trends --09:30: Konferencja prasowa LPP nt. wyników --09:30: Forum Bankowe 2018 --11:00: Konferencja Grupy Tauron nt. wyników

Przegląd informacji ze spółek

pozostałych ok. 9,41% akcji Vicis New Investments (wcześniej ABC Data) po 1,44 zł za akcję, podał pośredniczący Santander Biuro Maklerskie. Koszty jednorazowe związane z integracją z Santander Bank Polska wydzielonej części Deutsche Bank Polska (DBPL) mogą w tym roku sięgnąć 118 mln

PEManagers buduje nowy fundusz, którego aktywa mogą sięgnąć do 500 mln euro

działalność w nowych dziedzinach gospodarki lub gotowe są poddać się transformacji cyfrowej, zaznaczono w komunikacie. Fundusz MCI.EuroVentures posiada obecnie ok. 1 mld zł aktywów brutto pod zarządzaniem. W jego skład wchodzą takie spółki jak ATM, Netrisk, ABC Data. Jeszcze do

Przegląd prasy

Weiss na stanowisku prezesa ABC Data --Przychody CCC wzrosły o 60% r/r do 621 mln zł w czerwcu --ABC Data sprzedała grupie ALSO swoje przedsiębiorstwo za łącznie 182,6 mln zł (ISBnews)

Przegląd prasy

--KGHM ma umowę ramową z EBOR ws. objęcia obligacji o wartości nom. 2 mld zł --Zarząd PZ Cormay na czele z Januszem Płocicą powołany na nową kadencję --ALSO Holding i MCI nabyli 34,74 mln akcji ABC Data w wezwaniu --Ryszard

Przeglad informacji ze spółek

rejonowy zarejestrował zmiany statutu ABC Daty, które przewidują zmianę firmy spółki na Vicis New Investments oraz zmianę przedmiotu działalności spółki, podała spółka. QubicGames otrzymał potwierdzenie od Nintendo of America i Nintendo of Europe o ustaleniu daty wprowadzenia do

Przegląd prasy

wyniki finansowe spółek --Zysk netto Rawlplug wzrósł r/r do 32,05 mln zł w 2016 r. --ABC Data rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2016 i buy-back za 5 mln zł --Zysk netto Budimeksu wzrósł r/r do 409,85 mln zł w 2016 r

Kalendarium ISBnews

prasowe Enefit z Grupy Eesti Energia nt. planów dot. obecności na rynku polskim --10:00: NBP opublikuje raport pt. "Sytuacja finansowa gospodarstw domowych - IV kw. '16" --10:30: Konferencja ABC Data nt. rynku --10

Przegląd informacji ze spółek

fińskim dystrybutorem Steripolar. Ultimate Games ustalił datę premiery gry "Chicken Rider" na Nintendo Switch na 17 maja 2019 roku, podała spółka. Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - wzywający do sprzedaży akcji ABC Data

Kalendarium ISBnews

--10:00: Spotkanie CI Games nt. Sniper 3 --11:00: Konferencja KGHM Polska Miedź nt. zasobów mineralnych spółki PONIEDZIAŁEK, 29 czerwca --09:30: Konferencja ABC Data nt. strategii do 2018 roku

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 29 czerwca --09:30: Konferencja ABC Data nt. strategii do 2018 roku WTOREK, 30 czerwca --14:00: NBP: Zadłużenie zagraniczne (ISBnews)

Przegląd prasy

Zabrze miał szacunkowo 3,7 mln zł skons. zysku netto w III kw. --ABC Data oczekuje, że IV kw. będzie 'zgodny z trendami historycznymi' --Tempo wzrostu PKB w IV kw. br. spowolni do poniżej 5% r/r wg analityków --Alumetal

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 17 marca Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji --09:30: Konferencja prasowa BGŻ BNP Paribas nt. wyników po 2015 r. --09:30: Konferencja ABC Data nt. wyników

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 17 marca Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji --09:30: Konferencja ABC Data nt. wyników --09:30: Konferencja Asseco Poland nt. wyników --10:00: Konferencja Radpolu nt. wyników

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 17 marca Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji --09:30: Konferencja ABC Data nt. wyników --09:30: Konferencja Asseco Poland nt. wyników --10:00: Konferencja Radpolu nt. wyników

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

otrzymania wynagrodzenia niż zakłada to umowa z pracodawcą. Źródło: spółka GIEŁDA, EMISJE, M&A ABC Data : W wezwaniu na akcje ABC Data zawarto transakcje zbycia wszystkich 34,74 mln akcji, które były jego przedmiotem, podali wzywający. Rada nadzorcza ABC

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

swoim twórcom 23 mln zł. Spółka zanotowała równocześnie wzrost przychodów na poziomie 38%. 1,5 mln zł kosztowała najdroższa, przeprowadzona w 2018 roku, kampania z youtuberami. Źródło: spółka GIEŁDA, EMISJE, M&A ABC Data : Grupa ALSO Holding oraz

Opóźnia się otwarcie większości kin w Lublinie. "Nie da się tego zrobić z tygodnia na tydzień"

. Ustalenie nowych terminów wymaga czasu Pozostałe instytucje z dużą rezerwą podeszły do ogłoszonej przez rząd daty 6 czerwca i na przygotowanie kin dały sobie nieco więcej czasu. Do kina studyjnego Chatki Żaka nie pójdziemy wcześniej niż przed końcem miesiąca. - To bardziej skomplikowana sytuacja niż sam

Przegląd informacji ze spółek

- Otwock- Dęblin - Lublin, etap I", podało ZUE. Wartość umowy to 30 mln zł netto (36,9 mln zł brutto). iSource, spółka zależna od ABC Data, otrzymała od pełnomocnika dwa postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego dotyczące zabezpieczenia należności

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

około 14,3 mln zł, a na wynik Grupy Agora to około 11,4 mln zł. Źródło: ISBnews ABC Data : Spółka zależna ABC Data - ABC Data s.r.o. z siedzibą w Czechach - otrzymała od pełnomocnika pismo o wszczęciu kontroli podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług za styczeń i luty

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 17 maja --09:30: Konferencja prasowa ABC Data nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa PZU nt. wyników --10:00:Konferencja Gobarto nt. wyników za I kw. 2017 r

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 20 marca --09:00: Ostatni dzień trzydniowego posiedzenia Sejmu --09:30: Konferencja prasowa ABC Data nt. wyników --10:00: Konferencja JSW nt. wyników --10:00

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

w raporcie. Źródło: ISBnews ABC Data : Widzi bardzo duże prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy zaliczkowej za 2017 r. do końca bieżącego roku, poinformowała prezes Ilona Weiss. ABC Data jest na "dobrej ścieżce" do realizacji prognozy rocznej i podtrzymuje ją

Tygodniowy oprzegląd informacji ISBtech z sektora TMT

raporcie. ABC Data spodziewa się płaskiego III kwartału, a także wzrostowego oraz decydującego dla całokształtu tegorocznych wyników finansowych IV kwartału, poinformowała prezes Ilona Weiss. ABC Data zakłada stabilny wzrost przychodów i stabilny wynik EBITDA w 2019 roku, poinformowała prezes Ilona Weiss

Przegląd prasy

euro wyniósł 4,5% r/r w marcu --BIK: Firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na kwotę 564 mln zł w marcu --PwC: Wynagrodzenie netto w Polsce pozostaje poniżej średniej unijnej --ABC Data: Spełnił się jeden z warunków wezwania