95 ustawy prawo zamówień publicznych

Marzena Kopacka-Biculewicz

Zamówienie na usługę badań lekarskich pracowników - czy wykonawca musi zatrudnić osoby na umowę o pracę?

Zamówienie na usługę badań lekarskich pracowników - czy wykonawca musi zatrudnić osoby na umowę o pracę?

Zamawiający nie może na żądanie wykonawcy zrezygnować z określenia wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawców i podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób przeznaczonych do realizacji zamówienia.

Równoważność w opisie przedmiotu zamówienia

Zamawiający, dopuszczając równoważność produktów, winien sprecyzować zakres kryteriów stosowanych do oceny równoważności.

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

Pewien wyjątek od powyższej zasady stanowią zamówienia udzielane na podstawie umowy ramowej oraz zamówienia objęte dynamicznym systemem zakupów.

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 95 ust. 1 ustawy PZP). Podstawa prawna

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Podstawa prawna -art. 95 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ) .

Kiedy możemy mówić, że zamówienie zostało udzielone?

Art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, że zamawiający, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, obowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o

W zamówieniach na dostawę paliwa można zastosować tylko kryterium ceny

protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Zobacz: Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych Posiadanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi stanowi

Tak powinno być najtaniej, ale... Lokalny prąd z OZE nie ma jak płynąć

Tak powinno być najtaniej, ale... Lokalny prąd z OZE nie ma jak płynąć

wykorzystania energii odnawialnej. Jednak nie da się z nimi podpisać umowy długoterminowej. Ogranicza je prawo zamówień publicznych, mają swoje grupy zakupowe itd. Nie znam przypadku, w którym samorząd zobowiązał się do zakupu energii dłużej niż przez 3-4 lata. To wyrzuca jednostki samorządu z udziału w tańszym

Czy możesz unieważnić tylko część postępowania o zamówienie publiczne?

postępowania na inne części zamówienia. Podstawa prawna: art. 36 ust. 2 pkt 1, art. 93 ust. 1, art. 95, art. 96 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest wieloletnim

Poczta Polska srogo zarobi na ZUS. 910 mln zł za dostarczanie emerytur i rent. A to tylko jedna z umów

Poczta Polska srogo zarobi na ZUS. 910 mln zł za dostarczanie emerytur i rent. A to tylko jedna z umów

zadeklarował wykonanie zamówienia za maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w kwocie brutto 438 655 740,01 zł." To prawie o 27 proc. więcej niż w poprzednim przetargu. Tą wygraną Poczta Polska już się jednak publicznie nie chwaliła. - Tam, gdzie jest to możliwe Zakład

Zamówienia publiczne. Cena nie tak ważna

Zamówienia publiczne. Cena nie tak ważna

ustawy Prawo zamówień publicznych, która zaczęła obowiązywać przed tygodniem. Prezes UZP Małgorzata Stręciwilk w rozmowie z "Wyborczą" podkreśla, że ustawa ma skłonić zamawiających do odważniejszego sięgania po kryteria, dzięki którym wybierane będą oferty

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

;prawa. Burmistrz wyjaśnił, że w roku 2010 oraz 2011 B sp. z o.o. (dalej także jako Inwestor) wszczęło i przeprowadziło kilka postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, których przedmiotem były roboty budowlane w ramach projektu pn.: "Zapewnienie

Jak prawidłowo wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia." Podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. nr 12, poz. 69); art. 95 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

odbioru robót budowlanych. 2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.6)). 3b. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.6)). 3b. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.); 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska

Jakie zapisy dotyczące odwołań muszą znaleźć się w siwz?

udzielenia zamówienia objętego umową ramową. Podstawa prawna: art. 95 ust. 3, art. 182 ust. 4, art. 184 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759). www.portalzp.pl

HEG planuje zwiększyć udział małego biznesu wśród klientów

. "Poprawa sytuacji wśród klientów samorządowych zależy w znacznym stopniu od rozwiązań formalno-prawnych. Przypominam, że część samorządów korzysta z trybu ustawy o zamówieniach publicznych, co w świetle nowych zmian w prawie energetycznym generuje pewne utrudnienia" - wyjaśnił prezes

Pocztowe finanse. Ponad 70 mln za wybory, 419 mln z "tarczy", a Poczcie i tak nie starczy

Pocztowe finanse. Ponad 70 mln za wybory, 419 mln z "tarczy", a Poczcie i tak nie starczy

mln zł. Worków było 44 tys., czyli jeden kosztował prawie 117 zł. Również podniosły się głosy, że to dużo więcej niż średnia rynkowa. Ustawa klepnięta głosami PiS odnosi się do takich przypadków. Gdy podmiot zasadnie poniósł koszty w wysokości przewyższającej rynkową wartość zakupionych środków

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

W Poczcie mieli 70 mln na wybory, a nie mają na premie dla załogi. "Solidarność" w furii

W Poczcie mieli 70 mln na wybory, a nie mają na premie dla załogi. "Solidarność" w furii

na rynku polskim specyfiką, której w żaden sposób nie można porównać z postępowaniem PGE Obrót". W ramach przygotowań do wyborów PP zamówiła również w firmie Maskpol worki do przewozu kart wyborczych za ponad 5 mln zł. Worków było 44 tys., czyli jeden kosztował prawie 117 zł. Również podniosły

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Ustawa PZP - Dział I Przepisy ogólne Art. 91. 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie

Czy oferta złożona przez wykonawcę, który otrzymuje dofinansowanie z PFRON, może zostać odrzucona?

przyczynkiem do uszczelnienia systemu udzielania pomocy publicznej dla prawodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Nie powinno to jednak prowadzić do ich eliminacji z systemu zamówień publicznych. Podstawa prawna: art. 89 ust. 1, art. 90 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo

Airbus odpowiada kandydatowi na prezydenta Andrzejowi Dudzie

Ratunkowego, nie było zapisów o offsecie. "Należy podkreślić, że wspomniana wyżej umowa została zawarta na zasadach ustawy Prawo zamówień publicznych. Offset nie był przewidziany ani w przetargu, ani w wyżej wymienionej umowie" - czytamy w liście otwartym, który w piątek

Czy przedstawiciel wykonawcy może się wykazać dostawami realizowanymi na terenie innego kraju UE?

składający ofertę w Polsce ma pełne prawo wykazać się realizacją dostaw poza terytorium naszego kraju. Podstawa prawna: art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.); art. 93-95 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca

Do przetargu tylko firmy zatrudniające na etatach

porozumieniem stawka będzie aktualizowana raz w roku. Etat można, ale nie trzeba Zasadę, że cena przestaje być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, wprowadziła w połowie października ubiegłego roku nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych

Pracodawcy RP: Biurokracja większą przeszkodą dla firm niż ostra konkurencja

. Znalazła sobie ścieżkę poselską, uważając, że po to suweren dał im władzę, by dowolnie zmieniać przepisy" - podkreślił Malinowski. Jego zdaniem, przykładem jest fatalne od początku prawo zamówień publicznych, które spowodowało ogromne kłopoty wielu firm oraz inwestycji, a

Przegląd prasy

przepisami o opłatach likwidacyjnych w starych umowach Parkiet --To będzie rok ostrej walki o zlecenia w IT. Sektor zamówień publicznych powoli budzi się z letargu --Na rynku kryptowalut doszło do gwałtownej przeceny

Przegląd prasy

powództwa poszkodowanego przez Finroyal przeciw SP prawomocne --BZ WBK chce utrzymać marżę odsetkową na poziomie 3,5-3,6% w br. --Morawiecki chce, żeby większość zamówień publicznych realizowały polskie firmy --M.W. Trade

Przetargi i zamówienia publiczne w niewoli niskiej ceny

kupuje najtaniej, ten jest gospodarny, postępuje dokładnie wedle tego, co mówi ustawa o finansach publicznych. I w związku z tym zasługuje na uznanie i pochwałę. I tu taka dygresja. W sprawozdaniach Urzędu Zamówień Publicznych mówi się, jakie są rozbieżności między ceną oferty wybranej i szacunkową

Sankcje duszą Rosję. Liczba osób, która będzie głodna albo będzie nie dojadała wzrośnie

zamówieniach publicznych. Robią tak bracia Rotenbergowie, przyjaciele Władimira Putina jeszcze z klubów judo, czy Jurij Kowalczuk, magnat prasowy i jeden z założycieli Banku Rossii. Rotenbergowie obsługiwali np. Gazprom i Roznieft, zarabiając na tym ogromne pieniądze. Oligarchowie putinowscy chcą w trakcie

Przegląd prasy

udzielenie zamówienia publicznego na dostawę izolowanych rur stalowych, poinformował Stalprofil. --Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 4 614,3 mln zł na 29 grudnia 2017 r., podała spółka. Na koniec listopada było to 4

Projekt Nowoczesnej ws. związków zawodowych skazany na porażkę?

momencie jest nie na miejscu. Jest potrzeba debaty o ustawie, ale teraz mamy ważniejsze sprawy - mówi Pączka. I wymienia: kwestia zamówień publicznych i sprawa kwoty wolnej od podatku, w których pracodawcy i związkowcy mówią zbliżonym głosem, płaca minimalna, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji, podało CIR. Źródło: ISBnews Marketing : Aż 75% polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) zleca działania online specjalistom e

Przegląd prasy

przez ZUS grozi kryzysem i upadkiem wielu firm ochrony - twierdzi prezes Impelu Parkiet --Ministerstwo Finansów przygotowało nowy projekt ustawy dot. REIT-ów, która może zrewolucjonizować rynek kapitałowy -- Likwidacja OFE

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Górniczą (PGG)na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej" o wartości 122,97 mln zł brutto. Źródło

Energia do budowania, czyli wielki program inwestycji w energetyce

doświadczenie w organizowaniu przetargów. Muszą - podobnie jak przy kontraktach drogowych - stosować ustawę o zamówieniach publicznych. A przetargi publiczne, co dobrze wiadomo już od wielu lat, to prawdziwa wojna. Chiński syndrom Budowy potężnych bloków

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

- wyłączone są z niej niewielkie serwisy. Ponadto sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła rozwiązanie, zgodnie z którym obecna kadencja prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) zostanie skrócona - zakończy się 14 dni po wejściu w życie ustawy. W tym czasie ma zostać też rozpisany nowy konkurs na

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Cube.ITG : Aktualny portfel zamówień grupy na bieżący rok wynosi niemal 38 mln zł, ale ma znaczący potencjał wzrostu dzięki ożywieniu w sektorze publicznym, poinformował wiceprezes ds. finansowych Arkadiusz Zachwieja. Cube.ITG miało 110,99 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 31,19 mln zł

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), jeśli zostanie on ogłoszony w tym kształcie, poinformował Adam Rajewski z polskiego oddziału Wärtsilä. Według Wärtsilä zapisy ograniczające technologię byłyby niezgodne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, bezpodstawnie ograniczając

Jak zapłacić mniej za użytkowanie wieczyste?

inwestycje. Np. firma JLL twierdzi, że w wielu rejonach stolicy są one obecnie tańsze nawet o połowę. Oczywiście nie masz się co łudzić, że gmina zamówi wycenę, by na jej podstawie obniżyć opłatę za użytkowanie wieczyste. Czy gminę można do tego zmusić? Ustawa o gospodarce nieruchomościami daje taką

Przegląd informacji ze spółek

polskiego oddziału Wärtsilä. Według Wärtsilä zapisy ograniczające technologię byłyby niezgodne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, bezpodstawnie ograniczając konkurencję i zasady wolnego rynku. W terminalu LNG w Świnoujściu zakończono próbę wodną drugiego

Marko Rakar: internetowy Don Kichot z Chorwacji

, na co poszczególne ministerstwa i instytucje publiczne wydają pieniądze, ale też jakie firmy i w jakim resorcie najwięcej zarabiają. - Te dane teoretycznie były dostępne na rządowych stronach. Ale pokazywały zamówienia tylko z ostatnich dwóch miesięcy i nie dało się tego sensownie przeszukiwać - mówi

Nowy rząd Ewy Kopacz w komplecie. Kim są ministrowie

wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych. Od 2001 r. bydgoska posłanka PO. Jeśli zajmowała się w Sejmie sprawami policji czy służb, to głównie emerytalnymi. Była współautorką ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych. Widoczna w regionie. Protestowała, blokując drogę

Jak płacić mniej za wieczyste

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a w drugim - ustawa o gospodarce nieruchomościami. Pierwsza ścieżka jest korzystniejsza, bo gmina nie może odmówić przeniesienia własności gruntu. Użytkownicy wieczyści oszczędzają także na notariuszu, lekko licząc, tysiąc złotych. Przekształcenie

Ustawa PZP - DZIAŁ IX: Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 220. 1. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz postępowań odwoławczych i kontroli, które ich dotyczą, stosuje się przepisy dotychczasowe. 2. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed