9 zamówień publicznych

Marek Okniński

Skutki złożenia JEDZ w języku obcym

Skutki złożenia JEDZ w języku obcym

Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanieo udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, chyba, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewidział możliwość złożenia poszczególnych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

Zasada pisemności postępowania o zamówienie publiczne

Jedną z podstawowych zasad w zamówieniach publicznych jest zasada pisemności, określona w art. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rada Unii Europejskiej wyklucza rosyjskie firmy z przetargów unijnych

Zakazy ustanowione wskazanym rozporządzeniem mają zastosowanie do wykonywania od dnia 10 października 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 października 2022 r. i dotyczą wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Nowa ustawa Pzp a konieczność opisywania faktur za realizację zamówień publicznych

Nowa ustawa Pzp a konieczność opisywania faktur za realizację zamówień publicznych

sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych; 7)     organy właściwe w sprawach zamówień; 8)     środki ochrony prawnej; 9)     pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego; 10) 

Jak szacować wartości zamówień na dostawę produktów spożywczych?

Jak szacować wartości zamówień na dostawę produktów spożywczych?

należy zwrócić uwagę na wytyczne w zakresie prawidłowego szacowania wartości zamówień i zakazu dzielenia ich na części zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej Dyrektywę 2004/18/WE. W art. 5 ust. 9 ww. Dyrektywy

Obligatoryjna wizja lokalna nie zastępuje opisu przedmiotu zamówienia

Obligatoryjna wizja lokalna nie zastępuje opisu przedmiotu zamówienia

/wniosków podnoszonych przez wykonawców. Zgodnie z art. 134 ust. 2 pkt. 9 Prawa zamówień publicznych informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia

Aktualność referencji

Aktualność referencji

przedkładania uzyskanych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.  Autor: Marek Okniński [1] patrz: § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, czyw pkt 13 – zamówienia, których przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit. i ustawy Pzp ? Odpowiedź: Stosownie do odpowiedzi Urzędu Zamówień Publicznych na

Czy wykonawca może domagać się wypłacenia zaliczki?

Czy wykonawca może domagać się wypłacenia zaliczki?

Celem wprowadzenia do systemu zamówień publicznych instytucji zaliczki było ułatwienie W ykonawcom pozyskiwania środków finansowych na realizację zamówienia. Taka forma rozliczeń wymaga z jednej strony wyłożenia środków finansowych pozostających w dyspozycji Zamawiającego, co ogranicza go w

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

postępowaniach powyżej i poniżej progów unijnych (wprowadzenie podstawowej procedury uproszczonej); 9) zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego poprzez określenie zasad kształtowania umów, wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, określenie obowiązkowych

Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Głównym celem organizacji kolejnych edycji Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych jest edukacja i  merytoryczne wsparcie podmiotów zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. W trakcie Zjazdu odbędą się wykłady, dyskusje, a także konsultacje z ekspertami z

Przetarg na wybór inwestora zastępczego

Przetarg na wybór inwestora zastępczego

wartość zamówienia, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego, przekracza równowartość kwoty 30.000 € zamawiający, zobowiązany do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych , wybiera inwestora zastępczego w drodze procedur przewidzianych tą ustawą. Sytuacja powyższa

Obowiązkowa i fakultatywna zmiana ceny realizacji zamówienia

Obowiązkowa i fakultatywna zmiana ceny realizacji zamówienia

] Patrz: art. 142 ust. 5 Prawa zamówień publicznych [2] Przykładowo w wyroku z 9 marca 2015 r. (sygn.. akt: KIO 346/15 oraz 413/15)

Niemcy chcą tanich biletów w komunikacji lokalnej i ogólnokrajowej. Pomysł popierają podróżni, zamiast auta wybierają kolej

na transport publiczny. Wśród kilku projektów, m.in. kontynuowania obecnego taniego biletu, jest także bilet za 365 euro lub finansowanie komunikacji miejskiej poprzez wpłaty składek. Pełne pociągi, podróżni zamienili samochód na kolej Pod koniec maja Deutsche Bahn rozpoczęła sprzedaż biletu za 9

Orzeczenie - III SA/Gd 1010/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Orzeczenie - III SA/Gd 1010/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku

;zamówieniach publicznych i przedłożenia Zarządowi Województwa [...] dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym kompletnej dokumentacji przetargowej, kompletnej dokumentacji z przebiegu prac komisji przetargowej oraz kompletnej oferty wybranego

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

na obowiązki zamawiającego w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Wszelkie zapisy umowy związane z fakturowaniem elektronicznym mają dobrowolny i porządkujący charakter. Ustawa z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach

Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

związanych z zamówieniami publicznymi w tym roku. Wydarzenie odbędzie się w dniach 06 i 07 kwietnia w godzinach 9:30 - 17:00 w Warszawie, a organizatorzy przewidują obecność ok. 60 uczestników. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo TUTAJ

Self-cleaning. Inicjatywa firmy ubiegającej się o zamówienie publiczne

Self-cleaning. Inicjatywa firmy ubiegającej się o zamówienie publiczne

. Norma wyrażona w art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych opisuje procedurę, która może pozwolić wykonawcy na ubieganie się o zamówienie publiczne, pomimo zaistnienia wobec niego przesłanek wykluczenia opisanych w art. 24 ust. 5 oraz w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16-20 Prawa zamówień

Wady dokumentacji projektowej przy ryczałcie. Kto za nie odpowiada i jak dalej realizować umowę?

Wady dokumentacji projektowej przy ryczałcie. Kto za nie odpowiada i jak dalej realizować umowę?

pierwotnie w umowie. Wyjaśnienie Podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym wobec wykonawcy za prawidłowy opis przedmiotu zamówienia jest zamawiający . Orzeczenie Zgodnie z wyrokiem KIO z 9 maja 2012 r. (sygn. akt KIO 809/12) z całościowej regulacji przepisów ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do niej

Zmiany w VAT skutkują zmianą umowy o zamówienie publiczne

Zmiany w VAT skutkują zmianą umowy o zamówienie publiczne

W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751), którego przedmiot jest objęty zakresem załącznika nr 15 do

Czy realizacja zamówienia za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej spełnia wymóg zatrudnienia na umowę o pracę?

Czy realizacja zamówienia za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej spełnia wymóg zatrudnienia na umowę o pracę?

, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych : „Możliwość zobowiązania wykonawców lub podwykonawców do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi (art. 29 ust. 4

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

(tak, aby dotrzeć do sekcji informacje dodatkowe i tam napisać o nieudzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania), w przypadku gdy nie mamy danych do wypełnienia pewnych pozycji i formularz nie chce edytować się dalej? Odpowiedź Jak wskazał Urząd Zamówień Publicznych w jednej ze swoich opinii

Jaką formę powinna mieć gwarancja bankowa?

Jaką formę powinna mieć gwarancja bankowa?

ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Ponadto za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

Jak poprawnie udzielić zamówienia w częściach?

, na których realizowane są usługi. Czy dzieląc zamówienie, tzn. oddzielając czasowo 9 pierwszych części od ostatniej części przy zachowaniu w/w formy postępowania nie naruszam ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź Jeżeli dokonano podziału

III SA/Po 1039/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Trzcianki z dnia 29 kwietnia 2021 r. nr XXXVII/388/21 w przedmiocie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli zamówienia publicznego związanego z projektowaniem nowego systemu identyfikacji wizualnej gminy Trzcianka z uwzględnieniem rzetelności, celowości i gospodarności postanawia

Wspólne prowadzenie postępowania - zasady publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówień

Pytanie: Przeprowadziliśmy wspólnie z innym zamawiającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp. Każdy z zamawiających zawarł odrębną umowę z wykonawcą. Czy w związku z

Kiedy warto korzystać z art. 6a Prawa zamówień publicznych?

] Przepis wyrażony w art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych oparty jest na normie art. 9 ust. 5 Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane (Dz. U. UE z dnia 30. 04

PIIZ: Liczba ogłoszeń ws. zamówień publ. na ICT spadła o 32,5% r/r w I-X 2016

Warszawa, 03.11.2016 (ISBnews) - Liczba ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych w sektorze ICT spadła o 32,51% r/r w okresie styczeń-październik br., podała Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Mimo, że Polska nadal znajduje się w czołówce krajów Unii

Nowelizacja Pzp

Dnia 9 czerwca br. Senat przyjął uchwałę w sprawie nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Poprawki będą rozpatrywane przez Sejm na posiedzeniu, które odbędzie się w dniach 21-23 czerwca br. Względem nowych przepisów obowiązuje 14-dniowe vacatio legis. Zmiany mają zatem realną

Poznaj właściwą formę prowadzenia i udostępniania protokołu postępowania

Pytanie: Spotkałem się z opinią, że protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od 2016 roku należy sporządzić w wersji elektronicznej. Moim zdaniem prowadzi się go w wersji papierowej a udostępnia wraz z załącznikami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Czy mam rację

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie: Jak ogłosić poprawnie udzielenie zamówienia dla jednego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na 9 części gdzie w 1 części termin jest od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r., ale pozostałe części data udzielenia zamówienia

Rząd przyjął założenia do ustawy o elektronicznej fakturze w zamówieniach publ.

Warszawa, 05.09.2016 (ISBnews) - Rząd przyjął założenia do ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, przedłożone przez ministra rozwoju. Ustawa wdroży przepisy dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, która

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

podstawowego. Obowiązuje forma pisemna Zaproszenie do negocjacji należałoby wysłać w formie pisemnej, gdyż zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie prowadzi się w formie

Przystąpienie do odwołania - nowe wymogi formalne

wymogów formalnych, skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej zobowiązany jest nie dopuścić tegoż wykonawcy do udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie, do której zamierzał przystąpić. W nowym stanie prawnym (ustalonym przez przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

Prawa Zamówień Publicznych. b) błędną wykładnię art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 poz. 2176) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji

Orzeczenie - II SAB/Op 4/22 - Wyrok WSA w Opolu

. (pkt 8), Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w N. (pkt 9), Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia (pkt 10), osoba zatrudniona na samodzielnym stanowisku ds. planowania i rozwoju gminy (pkt 11). Pismem z dnia 29 października 2021 r. organ poinformował

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 3)      zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania

Mechanizm podzielonej płatności w postępowaniach wszczętych przed 1 listopada 2019 r. i trwających po tym dniu

przedmiotowym przypadku z uwagi na fakt wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne przed 1 listopada 2019 r. należy wziąć pod uwagę art. 15 ust. 1 ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751). Zgodnie z tym przepisem w

Orzeczenie - II SAB/Ol 15/22 - Wyrok WSA w Olsztynie

 zamówień publicznych co do zasady prowadzona jest w ten sposób, iż każde zamówienie posiada właściwą dla tego zamówienia teczkę, w której znajduje się również umowa dotycząca tego zamówienia. Skoro wniosek dotyczył wszystkich umów na usługi i dostawy z lat 2020 i

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

< Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o

KPO: Nowe pojazdy dla nowej mobilności

spodziewać się biznes liczący na zamówienia np. z branży transportu publicznego. Kwestie dotyczące konieczności wdrożenia ogromnych zmian w polskiej rzeczywistości transportowej zostały potraktowane przez krajowych i unijnych urzędników niezwykle szeroko. Nic w tym dziwnego, skoro potrzeba dekarbonizacji

Weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych

wyklucza z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: - wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zastrzegł, że dane te nie mogą być udostępniane. Art. 9. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2. Postępowanie

Oferta Pekabex Bet najkorzystniejsza na 4 budynki mieszkalne we Włocławku

Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Oferta spółki zależnej Pekabeksu - Pekabex Bet - została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa czterech budynków mieszkalnych

Jak ocenić ofertę wykonawcy, który nie jest płatnikiem VAT?

(...)”. Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych. Więcej na Portal ZP

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

zamawiającego, przedmiot i wartość umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów; 7) w stosownych przypadkach, wyniki badania podstaw wykluczenia, oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w tym

Elektrobudowa ma umowę na prace dla PGE w Rybniku za ok. 36 mln zł netto

Ciepła w Rybniku, podała spółka. Szacowana wartość umowy to 36 mln zł netto. "Całkowite szacowane wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy przewiduje się na kwotę 36 mln zł netto. Szacowane średnioroczne wynagrodzenie umowne przewiduje się na kwotę 9 mln zł netto

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o

Zakup używanego sprzętu nie może zostać dokonany na podstawie wolnej ręki

nabycie frezarki w trybie z wolnej ręki? Wartość szacunkowa tego zamówienia przekracza 14.000 euro. Czy jako podstawę prawną można wskazać art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź W opisanym stanie faktycznym nabycie frezarki w

MIR: Sławomir Żałobka powołany na wiceministra ds. kolei i lotnictwa

Narodowej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Urzędzie Służby Cywilnej, gdzie pełnił zarówno funkcje kierownicze, jak i eksperckie. Był również członkiem Rady Zamówień Publicznych, działającej przez Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz arbitrem w sprawach o zamówienia publiczne

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dotyczących projektowania i kosztorysowania, j) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych, k) metod i technik budowy, l) wszelkich pozostałych warunków technicznych. 9. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi, zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dotyczących projektowania i kosztorysowania, j) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych, k) metod i technik budowy, l) wszelkich pozostałych warunków technicznych. 9. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi, zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub

Oferty Synektika warte 11,07 mln zł najkorzystniejsze w przetargu PCZ w Otwocku

Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Oferty Synektik zostały wybrane jako najkorzystniejsze w trzech postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego przez Powiatowe Centrum Zdrowia w restrukturyzacji (PCZ) z siedzibą w Otwocku

Polska zbrojeniówka w cieniu wojny i zamówień

teraz otwarta wojna w Ukrainie jest głównym argumentem MON, żeby uzbrojenie kupować szybko, bez udziału polskiego przemysłu. Przy równoczesnych zapewnieniach, że jeżeli tylko polski producent będzie w stanie dostarczyć sprzęt o wymaganych parametrach i w określonym terminie, "to zamówienie na pewno

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

, k) metod i technik budowy, l) wszelkich pozostałych warunków technicznych. 9. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi, zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Kredytu w BGK bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?

Pytanie Zwracam się o interpretację przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie art.3 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.4 ust.2a oraz ust.3 lit.l w następującej sytuacji. Szpital Powiatowy planuje wzięcie kredytu długoterminowego na spłatę

Pzp a jednostki budżetowe

ustawy Pzp. Podstawową grupę zamawiających tworzą na mocy art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Wśród tych jednostek znajdują się - w świetle art. 9 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Specyfikacja określa sposób przedłożenia dokumentów do oceny ofert

treści SIWZ jest zapis o obowiązku złożenia oferty w języku polskim – obejmuje on zarówno dokumenty formalne związane z warunkami udziału w przetargu jak i dokumenty odnoszące się do zasad oceny ofert. Izba wskazując na powyższe uzasadniała, że ogólna zasada opisana w art. 9 ust. 2 Prawa zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Elektrobudowa obniżyła cele dot. przychodów, EBITDA na 2019, odwołała - na 2020

oczekiwała, że jej jednostkowe przychody wyniosą w 2020 r. 728 mln zł, a wynik EBITDA sięgnie 9 mln zł. "Jednocześnie spółka wskazuje, że jej intencją pozostaje pozyskanie środków finansowych w formule obejmującej emisję akcji serii F, emisję obligacji zabezpieczonych oraz

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia są: 1) dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części

Wezwanie wykonawcy do podpisania umowy powinno mieć formę pisemną

Zasady porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami w sprawach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zostały uregulowane wprost w ustawie Prawo zamówień publicznych. W art. 9 ust. 1 została ustanowiona zasada pisemności postępowania , zgodnie z którą postępowanie o udzielenie

Co zrobić gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy?

; Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Uchylenie się od zawarcia umowy W sytuacji gdy uchylanie się od zawarcia umowy występuje w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego , ustawodawca przewidział środki

Zysk netto Pozbud T&R spadł r/r do 3,92 mln zł w I poł. 2017 r.

budowlanych na rynku zamówień publicznych, związanej między innymi z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi. Ograniczone możliwości uczestnictwa grupy w przetargach na zamówienia z sektora instytucjonalnego implikowały koncentrację na kontaktach z rynku prywatnego oraz w sektorze deweloperskim

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

: "3)podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);"; 2) uchyla się pkt 4. Art. 219. W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych (Dz. U. Nr

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3

Synektik podpisał umowę ze szpitalem w Siedlcach wart. 9,06 mln zł 

wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach zadania "Rozwój innowacyjnych technik operacyjnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach". Wartość umowy wynosi 9 057 771,29 zł netto. Termin jej

Zamówienia publiczne na rynku europejskim

Podstawowe akty prawne przyjęte na poziomie wszystkich państw Unii Europejskiej, a dotyczące udzielania zamówień publicznych zawarte są w: a) Dyrektywie 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, o ile wykonawca, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zastrzegł, że dane te nie mogą być udostępniane

Państwowa stocznia tonie. Biegły: mam wątpliwości, czy może dalej funkcjonować

procedur z pominięciem zasad konkurencyjności. Ponieważ stocznia ta została nabyta przez PGZ w ramach wyłączeń od zakazu pomocy publicznej adresowanych do produkcji o charakterze militarnym, ma ona ograniczone możliwości pozyskiwania zleceń na rynku cywilnym. Portfel zamówień z MON nie jest z gumy, ręczne

Naftowe embargo wstrząśnie Rosją. A UE szykuje kolejne sankcje

petrodolarami. Osinowy kołek w imperialne plany Kremla Według ich ocen to ponownie zachwieje gospodarką Rosji, która w listopadzie zaczęła się stabilizować po wcześniejszych wstrząsach, a sprzyjał temu wzrost zamówień publicznych.  Analitycy banku centralnego Rosji wskazali jednak, że cześć problemów

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

telefonicznym ustaleniu terminu. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Mikołowie, w siedzibie Urzędu przy ul. Żwirki i Wigury 4a, pok. 336 lub telefonicznie pod nr (032) 32-48-254  w godz. 8.00-14.00. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest

Zmiana Prawa zamówień publicznych rozszerzyła katalog wykluczeń wykonawców

zamówienie publiczne. Wejście w życie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wdrożenie postanowień dyrektywy 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r., przewidującej minimalne normy w

Solaris ma umowę na kolejnych 20 autobusów elektrycznych dla PKM Jaworzno

jeździ ich już 23 i wszystkie to pojazdy Solarisa. Doskonałe osiągi e-busów i ich jakość utwierdziły przewoźnika w przekonaniu, że obrał dobry kierunek i że przyszłością transportu publicznego są właśnie pojazdy elektryczne. Podpisana w ostatnich dniach umowa na dostawę kolejnych 20 bateryjnych autobusów

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

przez zamawiającego w publicznym ogłoszeniu dotyczące określonej kategorii zamówień sektorowych, i wpisuje ich do wykazu zakwalifikowanych wykonawców. 2. System kwalifikowania wykonawców ustanawia się na czas oznaczony, w sposób umożliwiający wykonawcom składanie wniosków o

FPP apeluje do Rady Dialogu Społecznego o ocenę skutków epidemii koronawirusa

przejęcia kosztów zwolnień lekarskich przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od pierwszego dnia choroby - a nie po 33 dniach oraz wypłacania ich w 100% wynagrodzenia - a nie tylko w 80%, tak jak do tej pory. FPP zwróciła się również o zabezpieczenie wykonawców zamówień publicznych w sytuacji, gdy wskutek

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

dzierżawy, najmu lub leasingu z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia

MR: Specustawa dot. Tarczy Antykryzysowej jutro trafi do prezydenta

; - Wzmocnienie Systemu Finansowego - 70,3 mld zł; - Program Inwestycji Publicznych - 30 mld zł. Jak podał wcześniej resort rozwoju, kluczowe rozwiązania Tarczy Antykryzysowej to: - 500 000 mikrofirm, które zatrudniają do 9

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Art. 131a. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

; 8) przygotowuje i upowszechnia przykładowe kryteria oceny merytorycznego poziomu szkoleń; 9) (uchylony); 10) przygotowuje i upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy

PMI za grudzień wskazuje na początek spowolnienia gospodarczego wg analityków

?odbicie" koniunktury" - ekonomistka Banku Pocztowego Agata Adamczyk. "Warto zwrócić uwagę, że składowa dla nowych zamówień ogółem ukształtowała się poniżej składowej dla nowych zamówień eksportowych po raz pierwszy od lipca 2017 r. Oznacza to, że zamówienia

Erbud celuje w poprawę marżowości r/r w całym 2016 r.

3,37% wobec 2,54% w I kw. 2015 r. Spółka nie widzi też zagrożenia w opóźnieniu przetargów publicznych z nowej perspektywy UE. "Dobrze się czujemy w zamówieniach prywatnych i w tym momencie mamy prawie wyłącznie takie w portfelu [stanowią 93,5

Portfel zleceń Erbudu wzrósł do 2,12 mld zł na koniec września 2017 r.

Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - Łączny portfel zleceń Erbudu wynosił 2 119 mln zł na koniec września 2017 r. był o 5% wyższy w ujęciu rocznym, podała spółka w prezentacji. "Portfel zamówień przypadający na rok 2017 wyniósł 539 mln zł, a na rok

Różnice między ofertą częściową a zamówieniem w częściach

ofertę, która przewiduje zgodnie z treścią siwz wykonanie części zamówienia publicznego. Informację o dopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych, jak również opis części zamówienia zobowiązany jesteś podać w siwz (a wcześniej w ogłoszeniu o zamówieniu). W przypadku

Strata netto Qumaka zwiększyła się r/r do 42,28 mln zł w 2016 r.

w ciągu tych miesięcy z efektami kurczącego się rynku zamówień publicznych, który w wolnym tempie realizował plan inwestycyjny, wydatkując w bardzo ograniczonym zakresie środki unijne z perspektywy 2014-20. Spadek przychodów jest konsekwencją ograniczenia ilości zamówień w dostępnej części rynku

Mobilis zainaugurował przewozy 61 autobusami hybrydowymi w Warszawie

. Kontrakt jest realizowany pojazdami MAN Lion's City Hybrid - 50 autobusów jest w ruchu, a 11 stanowi rezerwę. Zamówienie obejmuje przewozy na poziomie ok. 4 mln wozokilometrów rocznie od 9 czerwca 2018 r. do końca 2025 r. "Autobusy pojawiły się 9 czerwca. Są to autobusy nowe

Wykonawca nie musi uzupełniać dokumentów, do których złożenia nie był zobowiązany

nie dotyczą go przepisy art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter dodatkowy. Zamawiający nie wymagał takiego dokumentu. Natomiast żądanie aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych nie dotyczy tego wykonawcy i

mDM: Wśród 'najciekawszych' spółek budowlanych m.in. Unibep, Erbud i Torpol

sektora, nie tylko z uwagi na rekordowe portfele zamówień, lecz również (1) niski udział sektora publicznego, (2) krótki czas realizacji i dużą dywersyfikację kontraktów z portfela. W przeglądzie miesięcznym (01.09) podnieśliśmy prognozy ZN w Unibepie o średnio 11% na lata 2017-18. Spółka jest wyceniona

Zmiana umowy z wykonawcą z powodu zmiany przepisów prawa musi być przewidziana w siwz

konkretnych okoliczności, w których będzie do takiej zmiany uprawniony, jest niezgodne z wymogami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych" (por. wyrok KIO z 1 września 2010 r. sygn. akt KIO 1776/10, oraz wyrok KIO z 9 lutego 2010 r. sygn. akt KIO/UZP 54/10). Zasada

Instytucja publiczna może udzielić przetargu wspólnie z przedsiębiorstwem prywatnym

Pytanie Czy jednostka administracji samorządowej przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może dołączyć do postępowania przedsiębiorstwa prywatne, prowadzące działalność biznesową? Czy kierownik zamawiającego może w ten sposób

Zmowa przetargowa

*Patrz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 roku Nr50 poz.331). * Patrz art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.)

Oświadczenie woli wykonawcy należy interpretować wprost zgodnie z treścią siwz

= 10 pkt, 9–12 m-cy G = 20 pkt, 13–18 m-cy G = 30 pkt, 19–24 m-cy G = 40 pkt. Gwarancja może zostać wydłużona maksymalnie na 24 miesiące i nie może być krótsza niż 36 m-cy. Dla ustalenia wartości kryterium liczenie okresu gwarancji rozpocznie się od 36 m-cy wzwyż”. W treści

Erbud liczy na poprawę rentowności, portfel zapowiada 'historyczny' rok

Warszawie za 534,6 mln zł. Spółka jest obecna na placu budowy od października ub.r. Udział zamówień ze sektora publicznego w portfelu ukształtował się, według prezesa, na typowym dla Erbudu poziomie ok. 10%. "Chcielibyśmy jeszcze zwiększyć portfel w

Benefit Systems ma umowę z Pocztą Polską o maks. wartości 28,1 mln zł

Benefit. "Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach umowy dostęp do programu MultiSport będą posiadali pracownicy jednostek organizacyjnych klienta, a także małżonkowie i dzieci pracowników oraz wskazane przez

Jak oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku remontu budynku?

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, należy również wziąć pod uwagę określenie z należytą starannością wszystkich planowanych robót budowlanych tego samego rodzaju. Pamiętaj o możliwości, jaką daje Ci art. 6a ustawy Pzp, zgodnie z którym w przypadku zamówień udzielanych

BSC Drukarnia Opakowań chce zwiększyć udział segm. farmaceutycznego w sprzedaży

towary w tym okresie) oraz spożywczej (31% sprzedaży w ramach kategorii). Zamówienia dla farmacji miały z kolei 7-proc. udział, a pozostałe branże 9-procentowy, przypomniał wiceprezes. Spółka liczy także, że będzie beneficjentem trendu w branży opakowań, polegającego na m.in

Sąd oddalił skargę CUW na orzeczenie KIO ws. przetargu na obsługę administracji

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym to postępowaniu oferta złożona przez emitenta uznana została za najkorzystniejszą" - czytamy w komunikacie. Powyższe orzeczenie sądu oznacza potwierdzenie braku podstaw do unieważnienia postępowania

FPP: Restytucja w ubezpieczeniach społecznych przyniesie budżetowi 2 mld zł

, obejmującą zaniechanie działań kontrolnych oraz waloryzację umów w zamówieniach publicznych. Należy również zlikwidować szkodliwy art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych" - czytamy w komunikacie. Funkcjonowanie art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest