85 ustawa 2 4 pzp

Marta Mikulska-Nawacka

Czy pełnomocnictwo do przedłużenia terminu związania ofertą może mieć formę elektroniczną?

Czy pełnomocnictwo do przedłużenia terminu związania ofertą może mieć formę elektroniczną?

Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość przedłużenia terminu związania ofertą w formie elektronicznej, to pełnomocnictwo może zostać złożone w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedłużenie terminu związania ofertą

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

Zasady przedłużenia terminu związania ofertą

wykluczenie z dalszego postępowania. Wezwanie do przedłużenia odpowiednio wcześniej Zasady przedłużania terminu związania ofertą regulują przepisy art. 85 ust. 2-5 ustawy Pzp. Zgodnie z nimi, jeżeli o przedłużenie terminu związania ofertą występuje

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu art. 104-106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.4)) oraz usługodawcę w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przepisu art. 141 ustawy, o której mowa w art. 4 ust. 2, nie stosuje się. Art. 8. Podmiot publiczny ma prawo do bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez partnera

Wadium w orzecznictwie KIO

jednak sankcji za jego niewypełnienie. Natomiast w wyroku z dnia 13 lutego 2009, sygn. Akt KIO/UZP 140/09 zawarto, iż w myśl przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, [...] nie ma w nim

Czy można podpisać umowę po upływie terminu związania ofertą?

po upływie terminu związania ofertą, jeśli wykonawca wyraża w tym zakresie taką wolę (wyrok KIO z 29 października 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 1337/09). Podstawa prawna: art. 85 ust. 4, art. 94 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 25

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Ustawa PZP - Dział II

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

. Zmiana dotychczasowej przesłanki (ust. 2 pkt. 4) wykluczenia poprzez zrezygnowanie z nie złożenia dokumentów związanych z warunkami uczestnictwa w postępowaniu na rzecz przesłanki nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wprowadzona zmiana oznacza modyfikację sposobu podejścia

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.); 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska