30.000 zł ile to euro

Renata Dzikowska

Użycie znaków towarowych w procedurach poniżej 30.000 euro

Użycie znaków towarowych w procedurach poniżej 30.000 euro

Do zamówień publicznych o wartości do 30.000 euro nie stosuje się ustawy Pzp.

Regulamin zlecania zamówień poniżej 30.000 euro może dowolnie określać termin zawarcia umowy

Jeżeli zamawiający prowadzi procedurę udzielenia zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro, to zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp do takich zamówień nie stosuje się ustawy, w tym także regulacji dotyczących terminów zawarcia umowy.

Dokumentacja postępowania o wartości poniżej 30.000 euro

Na podstawie artykułu 4 pkt 8 ustawy Pzp, ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

Pytanie: Zamówienie na dostawę prądu na 2019 rok jest udzielane na podstawie wewnętrznego regulaminu w procedurze poniżej 30.000 euro . Wartość szacunkową zamówienia określono zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp (dotyczącym zamówienia powtarzającego się okresowo z uwzględnieniem zamówień

Kiedy zadbać o zaliczki w umowie nawet, gdy jej wartość nie przekracza 30.000 euro?

Kiedy zadbać o zaliczki w umowie nawet, gdy jej wartość nie przekracza 30.000 euro?

pełną realizacją promocji tzn. na zasadzie przedpłaty. Zamówienie nie przekracza 30.000 euro . Jakie zapisy dotyczące płatności powinny obowiązywać w umowie? Środki na realizację zadania będą pochodzić z dotacji. Odpowiedź: Biorąc pod uwagę, że wartość zamówienia nie przekroczy 30.000 euro

Zamówienia poniżej 30.000 euro nie powinny być udzielane w trybie ustawy Pzp

Zamówienia poniżej 30.000 euro nie powinny być udzielane w trybie ustawy Pzp

Pytanie: Czy mogę przeprowadzić postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego , mimo, że szacowana wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro ? Reprezentuję jednostkę sektora finansów publicznych. Odpowiedź: Zamawiający nie powinien stosować ustawy Pzp do zamówień , które są wyłączone

Dobrowolne stosowanie Pzp do zamówień podprogowych nie oznacza, że wykonawca może się odwołać

Dobrowolne stosowanie Pzp do zamówień podprogowych nie oznacza, że wykonawca może się odwołać

 że wartość zamówienia jest niższa niż 30.000 euro (Izba je odrzuciła).  KIO uznała równocześnie, że zamawiający wprowadził wykonawcę w błąd i zasądził dla wykonawcy koszty. Zamawiający nie wykonując żadnych czynności po wydaniu orzeczenia, poinformował wykonawcę o wyborze

Jak zlecać zamówienia "dodatkowe" o różnych wartościach?

Jak zlecać zamówienia "dodatkowe" o różnych wartościach?

przekroczyła 30.000 euro . Zamierzamy ponownie skorzystać z tej możliwości tj. udzielić zamówienia na dowozy szkolne w miesiącach styczeń–czerwiec 2019 r. Wartość tego zamówienia będzie znacznie mniejsza niż 30.000 euro . Zamówienie nie przekroczy także limitów czasowych ani kwotowych opisanych w

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

równowartość 30.000 € .  Wskazany próg nazywany jest również progiem bagatelności – zamówienia , których wartość netto nie przekracza wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP kwoty, udzielane są przez zamawiających w oparciu o własne procedury, wprowadzone wewnętrznymi regulaminami

Progi stosowania ustawy Pzp

Progi stosowania ustawy Pzp

Pytanie: Czy w postępowaniu prowadzonym poniżej 30.000 euro na wykonanie robót budowlanych (obiekt zabytkowy), zamawiający w "Zaproszeniu do składania ofert" może żądać wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Czy usługę ratownictwa wodnego wolno zamówić jak usługę społeczną?

Czy usługę ratownictwa wodnego wolno zamówić jak usługę społeczną?

zamówienia przekracza 30.000 euro . Więcej na Portal ZP Andrzej Łukaszewicz Od 1989 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze wykonawców . Wielokrotnie reprezentował przed

Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

Pytanie: Czy wybór wykonawcy na grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników i ich rodzin o wartości powyżej 30.000 euro powinien być przeprowadzony w przetargu nieograniczonym

Progi stosowania ustawy Pzp

Progi stosowania ustawy Pzp

wykonawcę, w ten sposób, że oferent wykona prace naprawcze, a zamawiający zapłaci mu część poniesionych kosztów. Wartość robót wyniesie powyżej 30.000 euro i nie przekroczy progu 15.186.000 euro. Jeżeli przed sądem zostanie zawarta ugoda to czy zamawiający będzie miał obowiązek zlecenia wykonania robót

Organizacja konferencji w trybie zapytania ofertowego

Organizacja konferencji w trybie zapytania ofertowego

właściwe? Przetargi z całej Polski Odpowiedź: Przepisy ustawy Pzp nie określają szczegółowych procedur i zasad postępowania dla zamówień , których wartość nie przekracza 30.000 euro. Niemniej

Zamówienie na zakup urządzenia

Zamówienie na zakup urządzenia

złotych równowartość kwoty 30.000 euro. Brak w tej sytuacji podstaw do zastosowania uregulowania zawartego w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, który zwalnia ze stosowania przepisów ustawy Pzp do zamówień tzw. podprogowych. Znajdź przetarg

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające

przetargów z całego kraju Progi ustawowe Zamówienie uzupełniające zarówno dla dostaw jak i usług udzielane jest w przypadku, gdy jego wartość przekracza równowartość 30.000 euro, po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej

Przetarg na zapewnienie dojazdu dzieci do szkoły

Przetarg na zapewnienie dojazdu dzieci do szkoły

: Oferty przetargów z całego kraju Konieczność przeprowadzenia postępowania W związku z powyższym jeżeli wydatki ponoszone przez zamawiającego na zakup usługi dowozu dzieci do szkoły przekraczają w ciągu roku kalendarzowego równowartość 30.000 euro

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

na brak tożsamości czasowej pomiędzy przedmiotowymi zamówieniami. Uwaga! Jeżeli wartość szacunkowa planowanego do wykonania zamówienia nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, wyboru wykonawcy należy dokonać bez

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych jak i ustawy o finansach publicznych nie określają, choćby w sposób ramowy, procedur jakie powinny być zachowane przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 - określenie odpowiednich zasad należy do wyłącznej

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

W dniu 29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Przyjęta przez Sejm ustawa czeka na podpis Prezydenta, a następnie publikację w Dzienniku Ustaw. Biorąc pod uwagę vacatio legis przyjęte w nowelizacji (30 dni od publikacji ustawy) należ

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

Pytanie: Udzieliliśmy zamówienia na roboty budowlane polegające na konserwacji stalowych elementów urządzeń przemysłowych. Jego wartość przekraczała 30.000 euro , zamówienia udzielono więc zgodnie z ustawą Pzp w trybie przetargu nieograniczonego . W tym samym roku budżetowym zaplanowane jest

Progi przetargowe

Progi przetargowe

Progi przetargowe - wartość od której powstaje obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, (patrz art. 4 pkt. 8 ustawy PZP). Kolokwialnie - próg przetargowy dotyczy zamówień, których wartość jest wyższa niż równowartość 30.000 netto (tj. 126.747,00 .) na rok 2020. Od 1 stycznia 2022 r

Warunki udziału w procedurze zapytania ofertowego na zamówienie współfinansowane z UE

Warunki udziału w procedurze zapytania ofertowego na zamówienie współfinansowane z UE

względzie restrykcyjne podejście instytucji kontrolujących, szansa na wybronienie się z postawionych zarzutów jest niestety niewielka. Przypadek dotyczy zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro nieobjętego przepisami Prawa zamówień publicznych . Zamawiający przeprowadził procedurę zgodnie z

Jak zachować ciągłość niezbędnych usług w sytuacji braku możliwości szybkiego ich zlecenia w postępowaniu?

nieprzekraczającej 30.000 euro. Czy wszczynając zamówienie tzw. nieplanowane, zamawiający powinien łączyć wartość zamówienia nieplanowanego i zleconych zamówień o wartości do 30.000 euro, a tym samym zastosować procedury do zamówień właściwych powyżej progu unijnego ? Czy też przyjąć szacunkową wartość zamówienia

Dostawa i montaż windy - jak oszacować zamówienie?

).  Otworzyliśmy trzy oferty na roboty budowlane w kwotach: 112.200 netto, 214.959 netto, 323.000 netto. Wartość szacunkowa zamówienia to 123.231,74 netto, w związku z czym przeprowadzono zapytanie ofertowe do 30.000 euro . Chcemy teraz wybrać ofertę – naszym zdaniem szacunek

Nowy kurs obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych

przeliczeniu 1 € = 4,2693 . W konsekwencji ustalenia nowego kursu € na poziomie 4,2693 . ustawa Prawo zamówień publicznych znajduje zastosowanie dla zamówień o wartości od 128.079,00 . netto. Powyższe wynika z treści art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych , zgodnie z którym

Zasady opisania faktury dotyczącej wykonania zamówienia publicznego

zamówienia nie przekracza równowartości 30.000 EURO . Możliwe jest bowiem, że kwota na jaką opiewa faktura będzie przewyższać równowartość 30.000 EURO , ale ze względu na przedmiot udzielonego zamówienia nie zachodzi obowiązek stosowania procedur określonych w Prawie zamówień publicznych (katalog

Nowy termin elektronizacji zamówień publicznych

Ustawa z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych przewiduje przesunięcie terminu obowiązkowej elektronizacji zamówień publicznych , których wartość nie przekracza równowartości 30.000 € . W dotychczas obowiązującym stanie prawnym (ustalonym

Zamówienia sektorowe współfinansowane z UE - zasady żądania wadium i OPZ

ma zostać wniesione wadium , nie ogranicza zasady konkurencyjności i jest dopuszczalne w postępowaniach podprogowych.  W przypadku udzielania zamówień współfinansowanych ze środków unijnych o wartości nieprzekraczającej? 30.000 euro dla zamawiających klasycznych lub 443.000 euro

Czy ceną oferty może być stawka za roboczogodzinę?

Pytanie: Udzielam zamówienia o wartości powyżej 30.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego . Czy mogę określić cenę oferty jako cenę jednej roboczogodziny wykonania usługi i zawrzeć umowę do zabezpieczonej w planie kwoty, jaką zamierzam przeznaczyć na wykonanie zamówienia? Opis przedmiotu

Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

zmianie -  428.000 € - dla robót budowlanych – po zmianie - 5.350.000 €. Jednocześnie należy zauważyć, że określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg 30.000 € po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy nie ulega zmianie.  

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

). Jednocześnie chcemy rozszerzyć umowę o udzielenie "zamówienia podobnego" (dawnego uzupełniającego), którego wartość nie przekracza 30.000 euro. Możliwość jego zlecenia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. Czy w zaistniałej

Można zgodzić się na elektroniczną formę oferty już po wszczęciu postępowania

Pytanie: Ogłosiłem postępowanie przetargowe powyżej 30.000 euro w wersji papierowej (na stronie internetowej zamawiającego ) a wykonawcy chcą złożyć oferty w wersji elektronicznej. Czy istnieje jakiś dopuszczalny sposób, aby oferenci mogli złożyć oferty elektronicznie przez komercyjną

Trudne negocjacje z dostawcą prądu - jak podpisać nową umowę?

ten sposób mógłby ocenić, czy należy je zlecić w reżimie ustawy Pzp czy też ze względu na wartość określoną w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – poza jej regulacjami.  Jeśli wartość zamówienia nie przekraczała progu kwotowego 30.000 euro , zawarcie umowy przebiegło prawidłowo

Szacunkowa wartość zamówienia

Pytanie: Zamawiający wszczął postępowanie w formie zapytania cenowego na wykonanie robót budowlanych. Ich szacunkowa wartość nie przekraczała 30.000 euro, tj. 123.864,22 . Zapytanie cenowe zgodnie z regulaminem wewnętrznym zostało zamieszczone na

Zapytanie ofertowe: przetarg na zakup samochodów

Pytanie: Jednostka budżetowa sektora finansów publicznych ( zamawiający klasyczny) ma dokonać zakupu 1 szt. samochodu osobowego do przejazdów służbowych w kwocie do 60.000 (brutto) tj. zakup do 30.000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Tego rodzaju

Przypominamy o obowiązku sporządzenia sprawozdania z zamówień udzielonych w 2019 roku

obejmuje również zamawiających, którzy w 2019 r. udzielali wyłącznie zamówień o wartości do 30.000 € . Sprawozdanie z udzielonych w 2019 roku zamówień publicznych przesyła się do Urzędu Zamówień Publicznych wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.uzp.gov.pl na

Przetarg na wybór inwestora zastępczego

wartość zamówienia, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego, przekracza równowartość kwoty 30.000 € zamawiający, zobowiązany do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych , wybiera inwestora zastępczego w drodze procedur przewidzianych tą ustawą. Sytuacja powyższa

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

. równowartość 30.000 € .                                                

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

planowaliśmy po przeprowadzeniu przetargu? We wcześniejszym postępowaniu dopuściliśmy składanie ofert częściowych. Czy wolno nam zlecić zamówienie w postępowaniu do 30.000 euro np. na okres jednego miesiąca, a w między czasie przeprowadzić ponowną procedurę np. w trybie przetargu nieograniczonego

Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

, konkretnego wykonawcę. 3. Wprowadzenia możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z nieprzyznaniem środków na sfinansowanie danego zamówienia z dziedziny badań i rozwoju. 30.000 euro - nowy próg obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych? Wejście w życie

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - ujednolicony tekst ustawy

; Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 4 pkt. 8 ustawa Prawo zamówień publicznych nie będzie miała zastosowania do zamówień, których wartość jest niższa niż równowartość 30.000 euro (tj. 126.747,00 . netto) . Wobec powyższego ilość postępowań prowadzonych pod reżimem ustawy Prawo zamówień publicznych

Warunki podziału zamówienia na części

Pytanie: W grudniu 2015 r. ogłosiłem zapytanie ofertowe poniżej 30.000 euro na bieżącą obsługę prawną. Mam też zamiar podpisać umowę w grudniu 2015 r. Natomiast najprawdopodobniej w 2016 r. ogłoszę postępowanie na zastępstwo procesowe poniżej 30.000

Trudna sztuka szacowania dostaw paliwa - skorzystaj ze wskazówek

stronie PKN ORLEN + prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług) wynosi: 113.073 netto, czyli zamówienie do 30.000 euro. Kryteria oceny ofert to: średnia cena brutto za 1 litr oleju napędowego ON na dystrybutorze u wykonawcy z podanego dnia − 47%, upust do zaproponowanej ceny brutto

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

publicznych procedur negocjacyjnych oraz dialogu z wykonawcami zamówień publicznych. Ponadto założenia nowego Pzp przewidują między innymi: elektronizację i uproszczenie procedur zakupowych poniżej progu bagatelności (na dzień dzisiejszy równowartość 30.000 EURO), opracowanie katalogu zamówień, których

Szacowanie wartości zamówienia

30.000 euro. Dodatkowo planujemy jeszcze inne nieprzewidziane wcześniej zamówienie - remont tarasu za kwotę ok. 80.000 . W chwili obecnej wyniknęła możliwość (dostaliśmy pieniądze) i jest potrzeba udzielenia zamówienia uzupełniającego zamówienie, z uwagi na wartość poniżej

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

procedury. W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp próg 30.000 euro po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy nie ulega zmianie. Uwzględniając powyższe rozporządzenie w przypadku zamawiających, których

Kurs euro do zamówień publicznych

zamówienia przekracza kwotę 30.000 , co przy uwzględnieniu nowego kursu oznacza, że wskazanej ustawy nie stosujemy do zamówień, których wartość nie przekracza 125.247,00 . netto (dotychczas obowiązująca kwota wynosiła 126.747,00 . ). Znajdź przetarg dla swojej firmy

Dostawy powtarzające się okresowo

Pytanie: Mamy w planie w paragrafie 4220 na zakup żywności ogólnie kwotę przekraczającą 30.000 euro, ale robimy podział na: -mięso kwota powyżej 30.000 euro osobny przetarg, -warzywa kwota powyżej

Zmiany w Pzp w 2016 roku

sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego postawę przeliczania wartości zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2254). Zgodnie z jego treścią średni kurs wynosi 4,1749 . Zmiany w Pzp 2016 Kurs euro do zamówień publicznych

Łączenie wartości kilku zamówień

przekracza 30.000 euro. Czy zamawiający musi ogłosić przetarg na powyższe zamówienia, sumując wartość z uwagi na jedną inwestycje czy liczy się przedmiot zamówienia (różni wykonawcy ) i wówczas może dokonać zakupów poza ustawą z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp ? Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692). Kurs euro w zamówieniach publicznych Od dnia 01 stycznia 2014 r. średni kurs złotego w stosunku do stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249 . W

Wydatkowanie środków z Europejskiego Funduszu Społeczego

stwierdzić, że nie musi ona stosować przepisów ustawy Pzp, o ile w ogóle wartość zamówienia przekraczałaby 30.000 euro. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Wydatkowanie środków z EFS Niemniej

Łączne szacowanie wartości zamówień

Pytanie: W lutym 2015 r. przeprowadzono postępowanie dotyczące obsługi prawnej urzędu. Wartość zamówienia oszacowano na kwotę niższą niż 30.000 euro. Postępowanie przeprowadzono zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień o takiej wartości

Szacowanie wartości zamówienia a konieczność dokonania dodatkowych robót

ustawy Pzp ? Wartość tego zamówienia nie przekracza 30.000 euro i jednocześnie wynosi nie więcej niż 20% całej realizowanej inwestycji. Czy ze względu na wartość prac można udzielić tego zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp? Czy ma tu znaczenie moment udzielenia zamówienia

Do zamówień dotyczących najmu nieruchomości nie stosuje się ustawy Pzp

Prawa zamówień publicznych [POBIERZ] W tej sytuacji należy jednak pamiętać, o tym, że art. 4 pkt 8 ustawy Pzp pełni niejako rolę "nadrzędną" i jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 euro zamawiający nie musi w ogóle stosować do udzielenia zamówienia

Wartość szacunkowa zamówienia

;klasyczne" i jeżeli jego wartość przekroczy 30.000 euro, to zamawiający powinien udzielić zamówienia zgodnie z przepisami Pzp. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

. Jak wygrać przetarg? Poradnik przedsiębiorcy. Już teraz w wersji minibook > Jeżeli wartość zamówienia uzupełniającego przekroczy równowartość 30.000 euro (tj. 126.747,00 . netto) koniecznym będzie przeprowadzenie procedury przewidzianej dla zamówienia

Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

Pzp Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp próg którego przekroczenie oznacza obowiązek stosowania przepisów wskazanej ustawy wynosi równowartość 30.000 ?. Wskazany próg nazywany jest również progiem bagatelności - zamówienia, których wartość netto nie

Ustawa PZP - DZIAŁ VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

20.000.000 euro dla robót budowlanych - kara pieniężna wynosi 30.000 ; 3) jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10.000.000 euro dla dostaw lub usług oraz 20.000.000 euro dla robót budowlanych - kara pieniężna wynosi 150.000 złotych

Informacja o wartości umów ramowych stanowiących podstawę udzielania zamówień przekazywana jest w sprawozdaniu przez zamawiającego centralnego

zawartych umów (w wielu przypadkach) nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. W którym miejscu w ZP-SR należy zatem uwzględnić fakt udzielenia zamówienia przez daną jednostkę , jeżeli umowa została zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego (postępowanie o wartości powyżej progów

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

7 lutego 2014 r. Sejm przyjął zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które między innymi znoszą próg 14.000 euro. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązują od wartości 30.000 euro, tj. od kwoty 126.747,00 . netto. Uchwalona w dniu 7 lutego 2014 r. nowelizacja ma na celu

Zamówienia nieplanowane

ma być realizowany (do 15.000 brutto-wolny zakup; do 30.000 euro - zapytanie ofertowe, powyżej tej kwoty przetarg). W skali roku zachodzą zmiany w tym planie i nagle okazuje się że z tych samych środków budżetowych planuje się zakupić jakieś art. spożywcze np. na jakąś imprezę dla seniorów

Akcjonariusze TIM zdecydują 13 I o zbyciu nieruchomości w Siechnicach

Warszawa, 26.11.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze TIM zdecydują na NWZ zwołanym na 13 stycznia 2015 r. o zbyciu nieruchomości w Siechnicach za łączną cenę co najmniej 34,71 mln . Nieruchomość z Centrum Logistycznym spółki miałaby zostać zbyta wraz z jednoczesnym zawarciem z

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

oraz ilość ulegnie zwiększeniu w stosunku do planu na rok 2015? Czy zamówienia na to, co w planie nie zostało ujęte a wartość remontu nieplanowanego jest poniżej 30.000 euro, można udzielić na podstawie art. 4 pkt 8? Odpowiedź: Jeżeli już na etapie

Przegląd informacji ze spółek

wniosek do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Polimeksu-Mostostal, poinformował Polimex. CPD wyemitowało 30.000 czteroletnich obligacji zabezpieczonych serii B o łącznej wartości 30 mln , poinformowała spółka