1 prawa zamówień publicznych

Marek Okniński

Zwrot wadium po terminie narusza Prawo zamówień publicznych

Zwrot wadium po terminie narusza Prawo zamówień publicznych

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający powinien udokumentować terminowe (zgodne z art. 98 ust. 1 Prawa zamówień publicznych) dokonanie zwrotu wadium.

Konflikt interesów pracownika samorządowego

Zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 56 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych, konflikt interesów pomiędzy zamawiającym a wykonawcą zamówienia publicznego występuję w sytuacji, gdy pracownicy zamawiającego mają powiązania z wykonawcą ubiegającym się o uzyskanie zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

Jak interpretować równoważność urządzeń w nowej ustawie Pzp?

Zgodnie z treścią art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Jak opisywać FV wystawiane w 2021 roku za zamówienia udzielone na czas nieoznaczony?

Jak opisywać FV wystawiane w 2021 roku za zamówienia udzielone na czas nieoznaczony?

? Odpowiedź: Do umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych przed 1 stycznia 2021 r., zastosowanie znajdą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. Zgodnie z przepisami ustawy z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

publicznych okres związania ofertą rozpoczyna swój bieg od dnia w którym upłynął termin składania ofert. W tym miejscu warto zauważyć, że zgodnie z art. 222 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, otwarcie ofert może nastąpić w dzień następny po dniu w którym upłynął termin składania ofert. Zaś zgodnie z art. 222

Jakie przepisy stosować do odwołania wniesionego po 1 stycznia 2021 r., ale wobec "starego" przetargu?

Jakie przepisy stosować do odwołania wniesionego po 1 stycznia 2021 r., ale wobec "starego" przetargu?

wybór. Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art

Przypominamy o obowiązku sporządzenia sprawozdania z zamówień udzielonych w 2019 roku

Przypominamy o obowiązku sporządzenia sprawozdania z zamówień udzielonych w 2019 roku

Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje wszystkich zamawiających, którzy w 2019 r. udzielali zamówień publicznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień [1]. W obecnie obowiązującym stanie prawnym wymóg sporządzania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych

Ustawa PZP zobowiązuje wykonawcę do podania stawki podatku VAT zgodnie ze swoją wiedzą

Ustawa PZP zobowiązuje wykonawcę do podania stawki podatku VAT zgodnie ze swoją wiedzą

zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Ustawodawca w art. 225 ust. 1 Prawa zamówień publicznych nałożył na wykonawcę składającego ofertę obowiązek: 1) poinformowania zamawiającego

Potrącenie kary umownej - rozstrzygnięcie KIO

Potrącenie kary umownej - rozstrzygnięcie KIO

na wypadek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, w warunkach określonych wskazanym przepisem powszechnie obowiązującego prawa. Wskazany przepis ma zdaniem KIO zastosowanie wprost, a brak przewidzenia odpowiedniego postanowienia umownego, nie oznacza, że nie

Komunikacja w przetargu ogłoszonym po 1 stycznia 2021r.

Komunikacja w przetargu ogłoszonym po 1 stycznia 2021r.

Wejście w życie przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych [1] zmieni między innymi dopuszczalne formy komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy zamawiającym a wykonawcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia. Ustawodawca dopuścił, dla zamówień poniżej

Możliwość zmiany umowy po terminie jej obowiązywania

Możliwość zmiany umowy po terminie jej obowiązywania

Możliwość zmiany umowy po terminie jej obowiązywania. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią

Obowiązek zamieszczenia projektu budowlanego na stronie internetowej

Obowiązek zamieszczenia projektu budowlanego na stronie internetowej

ustawy na podstawie którego integralnym elementem specyfikacji musi być dokumentacja projektowa. Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający na podstawie art. 42 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zobowiązany jest udostępnić na stronie

Mała popularność wariantów negocjacyjnych trybu podstawowego

Mała popularność wariantów negocjacyjnych trybu podstawowego

Z danych opublikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych wynika, że w zakresie zamówień o wartości niżej niż progi unijne najpopularniejszym trybem jest tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ) zaś na drugim miejscu plasuje się tryb zamówienia w

Zmiana wyznaczenia terminu wyjaśnienia treści SWZ (specyfikacji warunków zamówienia)

Zmiana wyznaczenia terminu wyjaśnienia treści SWZ (specyfikacji warunków zamówienia)

składania ofert. Powyższa zasada dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego , których wartość jest wyższa od tzw. progu unijnego (określonego w art. 3 ust. 1 Prawa zamówień publicznych) . Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie wskazanym powyżej, przedłuża termin składania ofert o

Jakie kryteria stosujemy najczęściej?

Jakie kryteria stosujemy najczęściej?

Ustawa Prawo zamówień publicznych ogranicza swobodę zamawiającego w stosowaniu kryterium cenowego jako jedynego elementu różnicującego złożone oferty[1]. Co do zasady waga kryterium cenowego nie może mieć większego znaczenia niż 60%. Konsekwencją obowiązujących przepisów jest dramatyczne

Odwołanie służy ochronie wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego

Odwołanie służy ochronie wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego

wniesienia odwołania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy[1]. Terminy na wniesienie odwołania określone w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych mają charakter nieprzekraczalny – ich niedotrzymanie skutkuje

Błędy w kosztorysie ofertowym nie prowadzą do odrzucenia oferty

Błędy w kosztorysie ofertowym nie prowadzą do odrzucenia oferty

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty jeżeli jej treść nie odpowiada wymogom określonym w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia[1] ( SIWZ ). Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w odniesieniu do wyżej wskazanego obowiązku

Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

samym wymogu normy art. 10 ust. 5, co powoduje, że oferta jest niezgodna z ustawą, o czym stanowi art. 89 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.                           

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3

Czy wszystkie uchybienia w ofercie skutkują jej odrzuceniem?

Czy wszystkie uchybienia w ofercie skutkują jej odrzuceniem?

zostać poprawiona w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), określenie terminu realizacji natomiast (zamiana do na od) może odbyć się w trybie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp. Z całą pewnością żadne z uchybień opisanych w treści pytania nie kwalifikuje oferty do

Zamawiający powinien unikać wskazywania konkretnej daty zakończenia robót budowlanych

dysponował wykonawca z którym zostanie podpisana umowa. Brak określenia ilości dni na wykonanie zamówienia lub przygotowania się do rozpoczęcia jego realizacji (np. w przypadku zamówień na usługi ochrony) stanowi naruszenie norm Prawa zamówień publicznych , co potwierdza orzecznictwo Krajowej izby

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

wszystkich użytkowników. 6. W przypadku gdy wymagania, o których mowa w ust. 5, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu. Art. 30. 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

wszystkich użytkowników. 6. W przypadku gdy wymagania, o których mowa w ust. 5, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu. Art. 30. 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia

Ustawa PZP - Dział I: Przepisy ogólne

Dział I Ustawy PZP określa zasady ogólne dotyczące Prawa zamówień publicznych. Dział składa się z 3 rozdziałów, które określają : przedmiot regulacji ustaw PZP, zasady udzielania zamówień publicznych oraz informacje dotyczące publikowania ogłoszeń

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd

Przystąpienie do odwołania - nowe wymogi formalne

udziału w postępowaniu z uwagi na braki formalne zgłoszonego przystąpienia. [1] art. 508 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Jak obliczyć minimalny termin składania ofert?

wyznaczania przez zamawiających terminu składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego są rozwiązaniami szczególnymi i stanowią instytucję prawa autonomiczną w odniesieniu do innych rozwiązań prawnych w zakresie obliczania terminów do wykonania czynności. Wskazane w treści art. 43

Nie można składać dwóch ofert w jednym przetargu

Ustawa Prawo zamówień publicznych zakazuje złożenia oferty samodzielnie przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą a także w ramach spółki cywilnej w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznyc h zawartymi w art. 82 ust. 1

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

r. poz. 113), w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonania. 2. Prawami szczególnymi lub wyłącznymi w rozumieniu ust. 1 pkt 4 są prawa przyznane w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, polegające na zastrzeżeniu wykonywania określonej działalności dla

Ustawa PZP - Dział I: Przepisy ogólne

Dział I Ustawy PZP określa zasady ogólne dotyczące Prawa zamówień publicznych. Dział składa się z 3 rozdziałów, które określają : przedmiot regulacji ustaw PZP, zasady udzielania zamówień publicznych oraz informacje dotyczące publikowania ogłoszeń

Zasada aktualności dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego

złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Wobec powyższego jako zasadę przyjąć należy, iż przedkładane w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego dokumenty winny być

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Ustawa PZP - Dział II

Zakup materiałów do emisji w internecie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych

przeznaczone na potrzeby świadczenia audiowizualnych usług medialnych lub radiowych usług medialnych – udzielanych przez dostawców audiowizualnych lub radiowych usług medialnych. Wskazany przepis, jako wyłączający obowiązek stosowania Prawa zamówień publicznych , musi być interpretowany zawężająco. W

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

zamówienia zapisów zbyt ogólnych np.: „ zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności o charakterze spełniającym wymogi art. 22 § 1 Kodeksu pracy". Na podstawie art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

; 6) zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, wyłączne prawo do świadczenia tych usług; 7) przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są

Pzp - nowelizacja ustawy

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., uwzględniającego zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi źródła prawa. Agora S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do tekstu ustawy zamieszczonego w serwisie. Prawo

Zamawiający ma obowiązek podać liczbę odrzuconych ofert w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

ofertach odrzuconych na podstawie okoliczności wymienionych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie wskazuje się w tym polu, że odrzucono ofertę, jeżeli oferta jest uznana jedynie za odrzuconą w następstwie wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wskazanie korzystania z podwykonawców na etapie uzupełnienia dokumentów jest niedopuszczalną zmianą oferty

części zamówienia) - wskazał, że zamierza wykorzystać potencjał podmiotów trzecich, poprzez ich udział w realizacji części zamówienia, jako podwykonawców. W konsekwencji istniały podstawy do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ustawa PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 1: Zakres działania PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

partnerstwa innowacyjnego. Art. 100. 1. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 4 lata, z tym że ze względu na przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiającego umowa taka może być zawarta na okres dłuższy. 2. O zawarciu umowy ramowej na

Zamówienia okresowe a zamówienia sukcesywne

jej podstawie, iż z zamówieniami powtarzającymi się okresowo (o których mowa w art. 34 ust. 1 Prawa zamówień publicznych) mamy do czynienia wtedy, gdy dane zamówienie powtarza się co pewien czas, jednak nie może być spełnione przez jednorazowe zachowanie się wykonawcy i dlatego realizowane jest w

Kiedy składać oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ze składu Komisji Przetargowej

wykonawcą. Wyjątek stanowi jedynie przesłanka określona w art. 17 ust. 1 pkt 5 PZP, której istnienie może być ustalone już w momencie wszczęcia postępowania (karalność za przestępstwa wskazane w tym przepisie). Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych

Ustawa PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

. PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 1: Zakres działania PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień

Kosztorys ofertowy tajemnicą przedsiębiorstwa?

Ponadto na podstawie przepisów zawartych w art. 96 ust. 1 - 3 również oferty złożone przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego są co do zasady jawne. Ograniczenie zasady jawności określa przepis art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych stosownie do

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

Art. 99. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Art. 100. 1. Umowę

Ustawa PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia

powstałą w związku z postępowaniem. PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 2: Przygotowanie postępowania PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3: Tryby udzielania

Orzecznictwo KIO w zakresie rażąco niskiej ceny

Przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty na podstawie wyżej wymienionego przepisu zamawiający powinien na podstawie art. 90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny

Zakup książek - jaki tryb wybrać ?

Pozostałe tryby udzielenia zamówienia publicznego mogą być stosowane wyłącznie w sytuacji, gdy zostaną spełnione przesłanki ich stosowania określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. W odniesieniu do zakupu książek poza trybami podstawowymi możliwy do zastosowania

Główny księgowy może przewodniczyć komisji przetargowej

komisji przetargowej gdyż uniemożliwi to dokonywanie wstępnych kontroli oraz czynności wskazanych w art. 54 ust. 1 pkt. 3 tej ustawy. Również przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie ograniczają prawa do powołania głównego księgowego do składu komisji przetargowej

Forma oferty nie stanowi podstawy do jej odrzucenia

W związku z wymogiem zawartym w art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji

Ustawa PZP - Dział VI: Środki ochrony prawnej

Dział VI Ustawy PZP reguluje środki ochrony prawnej, które w związku z postępowaniami zamówień publicznych przysługują: wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także każdemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia

Ustawa PZP - Dział III: Przepisy szczególne

Dział III Ustawy PZP określa przepisy szczególne związane z zamówieniami publicznymi. Dział składa się z 5 rozdziałów, które zawierają informację o: umowach ramowych, dynamicznym systemie zakupów, udzielanie zamówień przez koncesariuszy robót budowlanych, ; o trybach zamówień w dziedzinie

Ustawa PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia

, oraz dokumentację powstałą w związku z postępowaniem. PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 2

W razie wątpliwości co do oferty należy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia

art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopiero uzyskane wyjaśnienia mogą wskazać prawidłową dalszą drogę postępowania z badaną ofertą. Wyjaśnienia wykonawcy Jeżeli w ramach wyjaśnień wykonawca wykaże, że dołączył niewłaściwy dokument

Ustawa PZP - Dział III: Przepisy szczególne

Dział III Ustawy PZP określa przepisy szczególne związane z zamówieniami publicznymi. Dział składa się z 5 rozdziałów, które zawierają informację o: umowach ramowych, dynamicznym systemie zakupów, udzielanie zamówień przez koncesariuszy robót budowlanych, ; o trybach zamówień w

Ustawa PZP - Dział VI: Środki ochrony prawnej

Dział VI Ustawy PZP reguluje środki ochrony prawnej, które w związku z postępowaniami zamówień publicznych przysługują: wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także każdemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w

Czy konieczny jest przetarg na wybór agencji ochrony ?

rozróżnia zakresu wyłączeń w zależności od przedmiotu zamówienia jak miało to miejsce przy poprzednio obowiązującym brzmieniu normy wyrażonej w art. 5 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Zasada Ponieważ usługi z zakresu ochrony są wymienione w Załączniku

Nie można podzlecać podwykonawcy wykonania całego zamówienia publicznego

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych[1] uwzględnia zasadę zgodnie, z którą zamawiający nie może ograniczać udziału podwykonawców w realizacji zamówienia publicznego – takie ograniczenie możliwe jest wyłącznie w drodze wyjątku. Zamawiający może zastrzec obowiązek

Zwiększenie dopuszczalnego zakresu poprawiania omyłek rachunkowych

Stosownie do zasad zawartych w art. 88 ust. 1 Prawa zamówień publicznych możliwe jest poprawienie omyłek rachunkowych polegających na błędnym pomnożeniu cen jednostkowych i liczby jednostek oraz błędnym zsumowaniu cen za poszczególne części zamówienia. Ponadto, zamawiający

Wzór wniosku o udostępnienie ofert konkurencji

udzielenie zamówienia publicznego oraz protokołu z postępowania[1]. Zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty złożone w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia i podlegają udostępnieniu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

najmniej kilka firm posiadających prawo sprzedaży energii elektrycznej. Zatem wykazanie, że z powodów technicznych (art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo Zamówień Publicznych) dany sprzedawca energii elektrycznej jest jedynym dostępnym dla zamawiającego jest praktycznie niemożliwe

Okoliczności zmiany zawartej umowy

Powyższe brzmienie art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych obowiązuje od października 2008r. W poprzednim stanie prawnym zmiana zawartej umowy była znacznie prostsza gdyż wystarczyło dla jej dokonania wykazanie, że wprowadzana zmiana jest korzystna dla zamawiającego

Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych w 2022 roku

Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych ogłoszonych od 1 stycznia 2022 roku Ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się wartościami wyrażonymi w € jednocześnie przyjmując stały kurs euro po jakim dokonuje się przeliczania wartości wyrażonych w euro

Waloryzacja ceny realizacji zamówienia

. Jest to o tyle istotne gdyż art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ogranicza swobodę zamawiającego w zakresie możliwości wprowadzania zmian w treści zawartej uprzednio umowy o wykonanie zamówienia publicznego. Dlatego też, co do zasady, nie jest możliwe sporządzanie aneksów do umowy, które prowadzą

Video-szkolenie - Poznaj najważniejsze zasady zamówień publicznych poniżej 13

warto zapoznać się z jego podstawami. Są nimi: 1. Podstawy prawne udzielania zamówień podprogowych     - ustawa Prawo zamówień publicznych     - ustawa Kodeks Cywilny     - ustawa o Finansach publicznych 2. Opis przedmiotu zamówienia   

Istotna jest treść a nie forma oferty

Zauważmy, że norma wyrażona w art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych dotyczy wyłącznie niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji, a contrario przyjąć należy, że nie ma podstaw do odrzucenia oferty której wyłącznie forma jest niezgodna z postanowieniami

Zmiana terminu realizacji umowy zawartej zgodnie ze starą ustawą Pzp z 2004 roku

wprowadzających nową ustawę Pzp z 11 września 2019 r. do umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych, o których mowa w uchylanym Prawie zamówień publicznych, zawartych: 1) przed 1 stycznia 2021 r., 2) po 31 grudnia 2020 r. w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed 1 stycznia

Obligatoryjna wizja lokalna nie zastępuje opisu przedmiotu zamówienia

stanowi kluczowy element dokumentacji przygotowywanej przez zamawiającego oraz jest obligatoryjnym elementem SWZ (art. 134 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych ). Powyższe wymogi dotyczące opisu przedmiotu zamówienia nie mogą zostać zastąpione poprzez zobowiązanie wykonawców do udziału w wizji

Zamawiający musi weryfikować wykonawców w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych – również w przypadku, gdy uprzednio została już uznana za najkorzystniejszą. Omawiana ustawa przewiduje, że osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia

Zakup oleju opałowego

procedury udzielenia zamówienia publicznego.  Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w art. 2 ust. 1 pkt. 1 stanowi, iż nie stosuje się przepisów w niej zawartych do zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000 zł. netto

Ważność wadium nie musi przekraczać terminu związania ofertą

nieoznaczoną ilość dni. Przepis art. 97. ust. 5. Prawa zamówień publicznych nie pozostawia wątpliwości i jego prawidłowa literalna wykładnia prowadzi do jednoznacznego uznania, że końcowy termin utrzymania wadium to termin związania ofertą . Tym samym zrównanie terminu ważności gwarancji ubezpieczeniowej z

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określono nowy próg (wynoszący 130.000 zł. netto) zgodnie z którym dla zamówień o wartości równiej lub wyższej od wskazanej kwoty powstaje obowiązek stosowania przepisów wskazanej ustawy.

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych może zostać zrealizowany w najbliższym dniu roboczym. Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych [1] „Zamawiający zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i

Czy wolno ogłosić zamówienie, które nie zostało opublikowane w planie postępowań?

Pytanie: Czy zgodnie z nową ustawą Prawo zamówień publicznych należy obowiązkowo ująć zadanie w planie zamówień publicznych, aby móc opublikować ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych? Najbliższa aktualizacja planu zamówień publicznych w mojej

Szacowanie wartości zamówień udzielanych w częściach w nowym Prawie zamówień publicznych

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych [1] w art. 30 ust. 4 stanowi, że w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż

Czy w trakcie realizacji zamówienia wolno zmienić gwarancję wykonania umowy?

;ustawę – Prawo zamówień publicznych do umów w sprawie zamówienia publicznego, o których mowa w ustawie z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zawartych: 1) przed 1 stycznia 2021 r., 2) po 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań o 

Nowa ustawa Pzp a konieczność opisywania faktur za realizację zamówień publicznych

ustawie Pzp na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp”. Czy od stycznia 2021 roku dział zamówień publicznych będzie również zobowiązany do opisywania każdej faktury pod względem stosowania lub niestosowania regulacji ustawy Pzp? Odpowiedź: Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada na zamawiających

Umorzenie postępowania odwoławczego gdyż jego prowadzenie stało się zbędne

przypadku stwierdzenia, że dalsze postępowanie stało się z innej przyczyny zbędne lub niedopuszczalne. Przedmiotowa przesłanka stanowi swoiste novum na gruncie przepisów Prawa zamówień publicznych (została wprowadzona od 1 stycznia 2021 r.), przez co nie doczekała się ona zbyt rozbudowanego orzecznictwa

Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

) zgodnie z zasadami określonymi w art. 359 i nast. Prawa zamówień publicznych. Jednak w przeciwieństwie do poprzedniego stanu prawnego[1] aktualnie w przypadku, gdy wartość szacunkowa zamówienia na usługi społeczne jest równa lub wyższa niż 130.000 zł netto, zastosowanie znajdują przepisy Prawa zamówień

Wojna w Ukrainie a modyfikacja praw i obowiązków stron zamówienia publicznego - czy zmiana umowy jest możliwa?

jest dokonanie zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego? Ten artykuł ma na celu wskazanie możliwych kierunków zmiany stosunku zobowiązaniowego wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego w zaistniałych okolicznościach, umożliwiających dostosowanie praw i obowiązków stron do obecnej

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

takim wyjątkiem jest sytuacja, w której publikacja ogłoszenia następuje w dniu, który nie jest dniem roboczym zamawiającego. W tym miejscu należy wskazać na art. 509 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że: „1. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego

Odrzucenie oferty wadliwie podpisanej obowiązkiem zamawiającego

. 8 ust. 1 Prawa zamówień publicznych stanowi, że do czynności podejmowanych przez zamawiającego, wykonawców oraz uczestników konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23. kwietnia 1964 r. - Kodeks

Autorskie prawa majątkowe w postępowaniu o zamówienie publiczne

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Rozpoczynając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot objęty jest

Dopuszczalne terminy zawarcia umowy w nowym Prawie zamówień publicznych

wynika z art. 264 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. B) Zamawiający może podpisać umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów wskazanych w lit. A) powyżej jeżeli: 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie: a) przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę

Jak zaklasyfikować wynajem sprzętu budowlanego?

potraktować jako robotę budowlaną , czy może usługę? Odpowiedź: Zamówienie obejmujące wynajem koparko-ładowarki wraz z operatorem oraz wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą należy zakwalifikować jako robotę budowlaną.  Zgodnie z treścią art. 7 pkt 21 ustawy Prawo zamówień publicznych pod

Procedura odwrócona nie ma zastosowania dla zamówień w trybie podstawowym

Zgodnie z przepisami obowiązującej obecnie ustawy Prawo zamówień publicznych [1] zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dopuszczalna wysokość kwoty wadium żądanego przez zamawiającego musi mieścić się w granicy do 3% wartości zamówienia. Ustawa Prawo zamówień publicznych określa formy w jakich wadium może zostać wniesione[1]. Zamawiający nie może żądać wniesienia

Jawność ofert obowiązuje również w przypadku zamówień o wartości poniżej 130.000 zł

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021 r.[1] nie dokonała zmian w zakresie dotychczas obowiązującej zasady jawności ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Z faktu, że przepisy Prawa zamówień publicznych nie obowiązują w zakresie

Odwołanie rozpatrywane według nowych przepisów Prawa zamówień publicznych

przesłanek uprawniających do wniesienia odwołania jest tożsamy bez względu na próg, w jakim prowadzona jest procedura udzielanego zamówienia publicznego. Wystarczającym jest, że wartość zamówienia jest równa lub przekracza próg określony w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych. Odwołanie do Prezesa

Nowy kurs obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się wartościami wyrażonymi w € jednocześnie przyjmując stały kurs euro po jakim dokonuje się przeliczania wartości wyrażonych w euro na złote.  Realizując nałożone postanowieniami art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych zobowiązanie

Zamawiający nie powinien udzielać pozornych wyjaśnień

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w art. 135 ust. 1 stanowi, że wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

;   Autor: Marek Okniński [1] art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - kryterium zgodne z przepisami

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana na podstawie: 1) kryteriów jakościowych oraz ceny lub kosztu; 2) ceny lub kosztu. Stosownie do postanowień art. 242 ust. 2 pkt 2 Prawa Zamówień publicznych, kryteriami

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

[1] art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Skan oferty przesłany ePUAP musi zostać podpisany elektronicznie

opatrzona elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Przekazanie do zamawiającego pliku zawierającego skan oferty nieopatrzonego jedną z wyżej wskazanych form podpisu powoduje, że oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych – w związku z

Czy jest potrzebny regulamin wyboru najmu powierzchni biurowej?

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych [1] nie mają zastosowania do zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości[2]. Poprzez użyte w Prawie zamówień publicznych stwierdzenie: „Inne prawa do istniejących budynków lub

Czy warto korzystać z kryteriów jakościowych?

dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników; - aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; - aspektów środowiskowych, w tym efektywności energetycznej przedmiotu zamówienia; - aspektów