1 lit ile to zł

Marta Mikulska-Nawacka

Forma zaświadczeń z ZUS, US i KRK w przetargu unijnym

Forma zaświadczeń z ZUS, US i KRK w przetargu unijnym

Zgodnie z § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów "Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem".

Zakup materiałów do emisji w internecie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych

Dyspozycja art. 4 pkt 3 lit. g) ustawy Prawo zamówień publicznych nie daje podstaw do stwierdzenia, iż możliwe jest skorzystanie z tego wyłączenia także w przypadku nabycia, produkcji lub koprodukcji materiałów o dowolnej treści lub formie nadających się do zamieszczenia w Internecie nie mających jednak charakteru materiałów programowych w powyżej zaprezentowanym rozumieniu, tj. przeznaczonych do emisji w radiu lub telewizji przez nadawców radiowych lub telewizyjnych[1].

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

Zamawiający, którzy zmuszeni są zawrzeć nową umowę na dostawę energii elektrycznej muszą dokonać wyboru wykonawcy w jednym z trybów konkurencyjnych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych - co do zasady w obecnym stanie prawnym brak jest bowiem podstaw do udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a).

Produkty naftowe na Litwie droższe o około 10 proc. niż w sąsiednich krajach.

Na Łotwie i w Estonii akcyza jest mniejsza, odpowiednio 1319 i 1240 litów za 1000 litrów. Natomiast w Polsce akcyza jest nieco wyższa niż na Litwie, mimo to ceny detaliczne benzyny w Polsce sa niższe o 8,2 procent. Korzysta z tego wielu Litwinów

W Boliwii do władzy wracają marksiści. Dla Niemców to szansa na wielki biznes

W Boliwii do władzy wracają marksiści. Dla Niemców to szansa na wielki biznes

władze Boliwii uznano głównie za sukces rządu Niemiec, które przez kilka lat intensywnie lobbowały w La Paz o dostęp do litu, niezbędnego do rozkręcenia na dużą skalę produkcji aut elektrycznych. Na wsparcie zabiegów swoich firm o pozyskanie litu na świecie rząd Niemiec wyasygnował 1 mld euro. 

Baterie w UE będą bardziej zielone. Ale też droższe?

Baterie w UE będą bardziej zielone. Ale też droższe?

spalinowych i w akumulatorach przemysłowych.  Czytaj także: Będą dostawcze mercedesy z Jawora. Inwestycja za 1 mld euro Początkowo w tego typu akumulatorach trzeba będzie obowiązkowo stosować z odzysku kobalt (16 proc.). ołów (85 proc.) oraz lit i nikiel (po 6 proc.) Te regulacje mają wesprzeć

Dodatkowe świadczenia dla emerytów i rencistów. Czy komornik może zająć trzynastą i czternastą emeryturę?

Dodatkowe świadczenia dla emerytów i rencistów. Czy komornik może zająć trzynastą i czternastą emeryturę?

marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, mają prawo do: świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1656) świadczeń z ubezpieczenia emerytalno

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

pełnomocnika organu, który sporządził odpowiedź na skargę kasacyjną (2700 ) orzeczono na podstawie art. 209 w zw. z art. 204 pkt 1, art. 205 § 2 p.p.s.a. i § 14 ust. 1 pkt 2 lit. b w zw. z § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie opłat za czynności

V SA/Wa 1611/21 - Wyrok WSA w Warszawie

V SA/Wa 1611/21 - Wyrok WSA w Warszawie

których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a  ustaw)Hasła tematyczne: InneSkarżony organ: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUSTreść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzjęPowołane przepisy: Dz.U. 2019 poz 2325 art. 145 § 1 pkt 1 lit. cUstawa z

Czeskie eldorado elektromobilności. Gigantyczne złoża litu w świetnej lokalizacji

Czeskie eldorado elektromobilności. Gigantyczne złoża litu w świetnej lokalizacji

połowy zeszłej dekady ceny litu na świecie wzrosły 5-krotnie i obecnie 1 tona tego metalu kosztuje już ponad 9 tys. dol. Czeskie złoże warte jest więc ponad 10 mld dol., a po przetworzeniu zawartego tam metalu na akumulatory do aut na prąd zyski byłyby jeszcze większe. Złoże znajduje się w miejscowości

Zamówienie na obsługę prawną a stosowanie ustawy Pzp

reprezentację przed sądami? Odpowiedź: Bieżąca obsługa prawna urzędu, polegająca m.in. na opiniowaniu umów, zarządzeń, uchwał itp. nie jest wyłączona spod reżimu stosowania ustawy Pzp. Do jakich usług prawnych nie stosuje się Pzp? Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jej przepisów nie stosuje się do usług

Kluczowe znaczenie ma treść SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

Kluczowe znaczenie ma treść SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą. Nie ma wyjątków od tej zasady. W zależności od zapisów SWZ dokumenty te mogą, ale nie muszą, podlegać uzupełnieniu, a brak przedłożenia wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp. Przedmiotowe środki

Zamawiający musi weryfikować wykonawców w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych – również w przypadku, gdy uprzednio została już uznana za najkorzystniejszą. Omawiana ustawa przewiduje, że osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia

Kiedy zastosować przesłankę odrzucenia oferty wykonawcy wykluczonego i niespełniającego warunków?

Kiedy zastosować przesłankę odrzucenia oferty wykonawcy wykluczonego i niespełniającego warunków?

nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, zamawiający odrzuca jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b nowej ustawy Pzp . Andrzela Gawrońska-Baran Więcej na www.portalzp.pl

KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych PKO BP do 0,42 pkt proc.

poziomie grupy kapitałowej w wysokości 0,42 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bank utrzymywał bufor na poziomie 0,61 pkt proc. "Poziom wymaganego łącznego współczynnika kapitałowego określony został w art. 92 ust. 1 lit. c

Odstąpienie od trybów konkurencyjnych ze względu na prawa wyłączne

Odstąpienie od trybów konkurencyjnych ze względu na prawa wyłączne

kontynuować współpracę w wyniku udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki). Prawami wyłącznymi w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych są m.in. prawa własności rzeczy, a także prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

niż 20.000.000 € (roboty             budowlane), 10.000.000 € (dostawy, usługi), c)    120 dni dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż wskazana w lit. b) powyżej.  Zgodnie z art. 220 ust. 1 i art. 307 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp . Powoływanie się przez zamawiającego na realizację uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez wykonawcę zamówienia głównego, a więc zobowiązania umownego będącego następstwem ustaleń stron zawartych w umowie w sprawie zamówienia publicznego oraz na

Wykonawca nie potwierdził warunków - kiedy trzeba zatrzymać mu wadium?

Wykonawca nie potwierdził warunków - kiedy trzeba zatrzymać mu wadium?

musiało to nastąpić najpóźniej 22 grudnia 2021 r., ponieważ warunek udziału w postępowaniu powinien być spełniony również na dzień składania ofert (22 czerwca 2022 r.). Mając na uwadze powyższe zamawiający 6 lipca 2022 r. odrzucił ofertę wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

Pytanie: Czy najem pomieszczeń o wartości 100.000  należy wykazać w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach w pkt X Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy : w pkt 1 – zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

KNF zaleciła PKO BP dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych

łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier1 (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,46 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b

KNF dopuszcza wypłatę dywidendy równej 100% zysków domów maklerskich za 2018 r.

udziałem kwoty kapitałów własnych w sumie aktywów ogółem wynosi co najmniej 50%; III. ostatnia ocena nadzorcza nadana w procesie BION wynosi 1 albo 2; IV. podmiot w 2018 roku oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o

Czy należy zrezygnować z zamówienia in-house, jeśli zakłóci ono konkurencję na rynku?

Czy należy zrezygnować z zamówienia in-house, jeśli zakłóci ono konkurencję na rynku?

Pytanie: Zamawiający – gmina w miejscowości uzdrowiskowej – chce udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp (zamówienie in-house) powołanej przez gminę spółce z o.o. ze 100% udziałem gminy. Spółka oprócz działań powierzonych przez gminę oferuje

Murapol otrzymał kolejne żądania wykupu obligacji serii T, U, W i Z

; - dziesięć żądań zobowiązujących go do nabycia łącznie 1 796 sztuk obligacji serii Z na podstawie punktów 7.2.03 lit. p oraz 7.2.05 warunków emisji obligacji serii Z; która to seria obejmowała łączną ilość obligacji 13 173 o wartości nominalnej 1000 , tj. łączna wartość nominalna serii wynosiła 13,173 mln

Biden zaleje ropą pożar cen paliw. Tama przeciw Putinowi

finansowania machiny wojennej Kremla.  Biały Dom zamierza przeprowadzić największy w historii program uwolnienia ropy naftowej z amerykańskich rezerw strategicznych.  Przez pół roku Stany Zjednoczone uwolnią z tych rezerw 180 mln baryłek ropy naftowej, czyli średnio 1 mln baryłek dziennie. To

Nowe podatki, limity cen i zaciskanie pasa. Tak Bruksela chce walczyć z drogą energią

gaz zaczął dodatkowo windować ceny prądu, ustalane w UE w odniesieniu do kosztów jego wytwarzania z gazu.  Dlatego KE proponuje wprowadzenie dla energii elektrycznej pułapu cen w wysokości 180 euro za 1 MWh. A dochody ze sprzedaży prądu powyżej tego pułapu będą obłożone dodatkowymi opłatami. 

KNF zaleca mBankowi utrzymywanie funduszy na dodatkowy wymóg na poz. 3,81 pkt

hipotecznych dla gospodarstw domowych, w wysokości 3,81 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 2,86 pkt proc

Zabraknie iPhone'ów na rynku? Apple ma ograniczać produkcję trzynastek

najmniej 5699 . W ofercie pojawiła się jednak nowość, która wywindowała cenę jednej z wersji do 8199 , czyli najwięcej w historii. Tyle kosztuje topowy iPhone 13 Pro Max z pamięcią masową 1 TB.  Czy warto kupić trzynastkę? Sprawdziliśmy już wszystkie "za" i "przeciw" .

KNF zaleciła PKO BP dodatkowy wymóg w związku z portfelem hipotecznym

gospodarstw domowych, na poziomie jednostkowym w wysokości 0,83 pkt proc., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier1 (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,62 p.p

KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych BGŻ BNP Paribas do 0,36 p.p.

odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,27 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b Rozporządzenia nr 575/2013) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,20 pkt proc. ponad wartość

W jaki sposób należy zdefiniować podmiot prawa publicznego?

została ona utworzona w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego. Do uznania spółki za podmiot prawa publicznego konieczne jest dodatkowo spełnienie co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit

Orzeczenie - II SAB/Op 4/22 - Wyrok WSA w Opolu

informacji publicznejSkarżony organ: Burmistrz MiastaTreść wyniku: Zobowiązano organ do załatwienia wniosku w częściStwierdzono, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawaPowołane przepisy:  Dz.U. 2020 poz 2176 art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. c i h, art

KNF dopuszcza wypłatę na dywidendę nawet 100% zysków domów maklerskich

kwoty kapitałów własnych w sumie aktywów ogółem wynosi co najmniej 50%; III. ostatnia ocena nadzorcza nadana w procesie BION wynosi 1 albo 2; IV. podmiot w 2019 roku oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale

Rosjan zmotoryzują teraz Chińczycy

część 2022 r. nie zostaną wyeliminowane wszystkie negatywne czynniki, Komitet uważa, że nie dojdzie do znaczących zmian na rynku samochodowym, i prognozuje wzrost sprzedaży o 3,3 proc., łącznie do 1 772 000 pojazdów lekkich i lekkich dostawczych" - pisało AEB w styczniu 2022 r.  Czytaj także

Nabycie usług pocztowych w trybie z wolnej ręki nie zawsze jest możliwe

nieograniczony). Skorzystanie bowiem z trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa zamówień publicznych jest możliwe tylko wtedy, gdy zamawiający wykaże, że jest tylko jeden wykonawca zdolny wykonać przedmiotowe zamówienie. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt

KNF zaleciła GNB dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych

gospodarstw domowych, na poziomie grupy kapitałowej banku, w wysokości 1,71 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1, co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 1,28 pkt

Volantis Bidco nabędzie akcje Pfleiderer mimo nieziszczenia 2 warunków wezwania

wezwania; oraz b) nieziszczenia się warunku zastrzeżonego w pkt 29 wezwania, tj. warunku prawnego w postaci wydania przez Komisję Europejską decyzji o udzieleniu bezwarunkowej zgody na koncentrację przedsiębiorstw zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Rady (WE) NR 139

Akcjonariusze LPP zdecydują 13 IX o emisji obligacji o wart. do 300 mln zł

na podstawie § 33 ust. 1 pkt 5 Statutu LPP SA wyraża zgodę na emisję przez spółę obligacji i ustanowienie przez spółkę programu emisji obligacji zgodnie z poniższymi warunkami: - spółka wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej do 300 000 000

URE: Oszczędności energii w firmach po audytach mogą wynieść 973 373,597 toe/r

. URE podało, że do końca 2017 r. otrzymało 3 506 zawiadomień o przeprowadzonych audytach energetycznych przedsiębiorstwa (art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy), przy czym z treści przekazanych zawiadomień wynika, że 127 z tych przedsiębiorców przeprowadziło audyt energetyczny przedsiębiorstwa w ramach

AB chce skupić do 3,24 mln akcji własnych za maks. 15 mln zł

cena nabycia akcji nie może być niższa od 1 za jedną akcję i nie może być wyższa niż 30 za jedną akcję" - czytamy dalej. Grupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych

Stracili urlop, bo zasiłek na dziecko nie przysługuje

, którzy musieli sami zapewnić dzieciom opiekę w domu? ZUS powołuje się na istniejące przepisy. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu

KNF zaleca, by dywidenda domów maklerskich nie przekroczyła 100% zysku za br.

przeprowadzonym w roku 2017 roku wynosi 1 albo 2; IV. podmiot w 2017 roku nie naruszył przepisów dot. wymogów kapitałowych zawartych w rozporządzeniu 575/2013 i ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.) oraz przepisów dotyczących limitów dużych

Dopuszczalne terminy zawarcia umowy w nowym Prawie zamówień publicznych

wynika z art. 264 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. B) Zamawiający może podpisać umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów wskazanych w lit. A) powyżej jeżeli: 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie: a) przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę

UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe wobec spółek Veolia i PGNiG

, podało PGNiG. Postępowanie dotyczy "naruszenia zakazów - do których miało dojść w związku z podejrzeniem zawarcia porozumienia w 2014 roku - określonych w art. 6 ust 1 pkt 1,3 i 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także art. 101 ust. 1 lit a) i c) Traktatu o

KNF nałożyła na Raiffeisen Bank Polska karę w wysokości 5 mln zł

. Komisja stwierdziła również naruszenie art. 72 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 7, 10, art. 89 ust. 1, art. 90 ust. 2 lit. c), art. 72 ust. 3, art. 231 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991

KNF: Domy maklerskie będą mogły przeznaczyć na dywidendy do 100% zysku za 2016r.

przeprowadzonym w roku 2016 roku wynosi 1 albo 2; IV. podmiot w 2016 roku nie naruszył przepisów dot. wymogów kapitałowych zawartych w rozporządzeniu 575/2013 i ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 174 z późn. zm.) oraz przepisów dotyczących limitów dużych

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą świadczenia 'Emerytura+'

2019 r. określa warunki nabycia przez osoby uprawnione prawa do przysługującego w 2019 r. jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 1 100 brutto. Osobami uprawnionymi do jednorazowego świadczenia będą osoby mające w dniu 30 kwietnia 2019 r. prawo do: - świadczeń, o

KNF zaleca, by dywidenda domów maklerskich nie była wyższa niż 100% zysku 

sumie aktywów ogółem na dzień 31 grudnia poprzedniego roku wynosił co najmniej 50%; III. ostatnia ocena nadzorcza nadana w procesie BION wynosi 1 albo 2; IV. podmiot w poprzednim roku oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia

Jeździsz hulajnogą elektryczną? Lit do niej wydobywają ludzie w niewolniczych warunkach w Boliwii

szybko rosnącą górą elektrośmieci: smartfonów, laptopów, tabletów, do których produkcji  zużywa się sporo niebezpiecznych materiałów. W związku z powszechnością tych urządzeń rośnie zużycie litu, który jest bardzo trudny do zrecyklingowania. Elektrośmieci z Ameryki Północnej i Europy eksportowane są

Jak zgodnie z prawem formułować warunki udziału wobec pojedynczego wykonawcy i konsorcjum?

(przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż …………………. brutto. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o

Afganistan - surowcowe eldorado. Czy talibowie to wykorzystają?

nietknięte dotąd zasoby miedzi, żelaza, chromu, złota i ołowiu, a także kobaltu i litu - metali niezbędnych dla szybko rozwijającego się dziś przemysłu zielonej energii.  Ponad dekadę temu Pentagon ogłosił, że według raportu amerykańskich służb geologicznych USGS zasoby surowców w Afganistanie są

X-Trade: Spełniamy przesłanki umożliwiające w ocenie KNF wypłatę dywidendy

sumie aktywów ogółem na dzień 31 grudnia poprzedniego roku wynosił co najmniej 50%; III. ostatnia ocena nadzorcza nadana w procesie BION wynosi 1 albo 2; IV. podmiot w poprzednim roku oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia

KNF zwiększyła dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych mBanku

kapitałowego, [?] który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 3,14 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 575/2013) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier 1

Zielona motoryzacja daje zarobić metalowym spekulantom

W ciągu zaledwie dwóch tygodni od początku tego roku ceny palladu na światowych giełdach wzrosły aż o jedną czwartą. Już pod koniec zeszłego roku cena uncji trojańskiej (ok. 31 gram) palladu przebiła historyczny rekord ceny złota (1 921 dol. za uncję trojańską). A w ostatni piątek na giełdzie w

Czy do obowiązku noszenia maseczek jest również zobowiązany personel pracujący w sklepie? Prawnicy Czytelnikom, odc. 64

pracownikiem, a klientem jest zachowana odległość w postaci 1,5 m - 2 m? Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” obowiązek zakrywania

Publikacja ogłoszenia o zmianie umowy

Pytanie: Zmieniamy umowę zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. a przepisów przejściowych ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp oraz niektórych innych ustaw. Czy w związku z tym jesteśmy zobligowani do

Orzeczenie - III SA/Gd 1010/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku

/2013 m.in. poprzez: weryfikowanie wniosków o płatność, w tym kontrolowanie prawidłowości i kwalifikowalności kosztów oraz zatwierdzenie kwoty pomocy finansowej do wypłaty poszczególnym beneficjentom (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. b) prowadzenie oceny i rejestru postępowań o udzielenie zamówień 

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

ramowej określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do negocjacji warunki na jakich będą udzielane zamówienia wykonawcom, którzy zrealizują roboty budowlane, usługi lub dostawy w przypadku, o którym w ust. 1 pkt 2 lit. a. 6. Zamawiający określa w

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

Pytanie Wkrótce kończy się nam umowa z Pocztą Polską na świadczenie usług pocztowych zawarta zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. Czy na następny okres należy zawrzeć nową umowę, czy można aneksować starą

KNF nałożyła 1 mln zł kar na ZCh Police za naruszenia w raportach okresowych

; - karę pieniężną w wysokości 200 tys. za naruszenia w zakresie skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku, podano w komunikacie. "Stwierdzone naruszenia, jakich dopuściła się spółka w zakresie wymienionych raportów, dotyczyły art. 56 ust. 1 pkt 2 lit

I SA/Gd 284/21 - Wyrok WSA w Gdańsku

wpłynąć na wynik sprawy, ewentualnie w razie wystąpienia okoliczności mogących być podstawą wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a), b) i c) P.p.s.a.). Z przepisu art. 134 § 1 P.p.s.a. wynika z kolei, że sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i

X-Trade: Nie spełniamy przesłanek umożliwiających w ocenie KNF wypłatę dywidendy

%; (iii). ocena nadzorcza nadana w procesie BION przeprowadzonym w roku 2017 roku wynosi 1 albo 2; (iv). podmiot w 2017 roku nie naruszył przepisów dot. wymogów kapitałowych zawartych w rozporządzeniu 575/2013 i ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r. poz

Emilewicz: Jesteśmy w stanie spełnić wymagania firm Aliansu Bateryjnego

odzyskiwaniem pierwiastków ziem rzadkich (m.in. litu) z baterii. "Jest to bardzo istotna gałąź przemysłu, nie tylko dlatego że mówimy o gospodarce w obiegu zamkniętym, ale także dlatego że w Europie tych pierwiastków ziem rzadkich praktycznie nie ma, a jeżeli są, to w bardzo

KNF utrzymała w mocy kary dla Bertranda Le Guerna i Marka Pietruszewskiego

decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 września 2014 r. w części, w której nakłada na Bertranda Le Guerna karę pieniężną w wysokości 180 000 oraz na Marka Pietruszewskiego karę pieniężną w wysokości 150 000 w związku z naruszeniem art. 39 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o obrocie w związku z

KE zatwierdziła program dla dużych firm warty 2,2 mld euro w ramach tarczy fin.

preferencyjne i instrumenty kapitałowe po 7,5 mld - i liczy na start tarczy dla dużych firm 1 czerwca, poinformował prezes PFR Paweł Borys. "Polski program subsydiowanych kredytów o wartości 2,2 mld euro umożliwi Polsce dalsze wspieranie firm dotkniętych epidemią koronawirusa

Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Wskazane powyżej wymogi wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stanowią implementację do polskiego porządku prawnego postanowień art. 72 ust. 1 lit. c dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z

KNF nałożyła kary na Gothaer TU, Generali TU oraz Pawła Paluchowskiego

cywilnej przewoźnika) zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej w latach 2011-2015" - czytamy w komunikacie. Komisja jednogłośnie nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń karę pieniężną w wysokości 97 tys. , za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy

Nieprawidłowe określenie kryteriów oceny ofert może zmuszać do unieważnienia postępowania

Pytanie: Kryterium oceny ofert na nadzór inwestorski będzie punktowane następująco: „Kryterium będzie oceniane na podstawie doświadczenia wykonawcy w realizacji usług. Za każdą udokumentowaną usługę opisaną w punkcie 5.3. ppkt 1 lit. a zostaną przyznane punkty w następujący sposób: • 1

Szkoła w domu, czyli nauka bez nauczycieli. Poradnik

związku z art. 37 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 lit. a. Z taką opinią rodzice musieli wrócić do szkoły i dołączyć ją do pozostałych dokumentów – oświadczenia o zapewnieniu dziecku warunków do nauki i corocznym przystępowaniu do egzaminów kwalifikacyjnych oraz podania do dyrekcji. Dyrektor lub dyrektorka

POHiD: Nowela dot. zakazu handlu w niedziele - próba ograniczenia wolności gosp.

. "Do zmian o istotnym merytorycznym znaczeniu należy natomiast zaliczyć propozycję modyfikacji przepisu art. 6 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, a także dodanie nowego ust. 3 i 4 w tym artykule (art. 1 pkt 1 lit a) i lit b) oraz art. 1 pkt 3 projektu ustawy). Propozycja zmiany brzmienia art. 6 ust. 1 pkt 6

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

pkt 1 lit. b, 2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c - w zakresie dostaw lub usług z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali

Pfleiderer Group: UOKiK może stwierdzić naruszenie konkurencji przez grupę

zawiadomienia. Jednocześnie [?] zarząd Pfleiderer Group powziął wiadomość, że UOKIK [?] powiadomił Komisję Europejską o przewidywanej decyzji stwierdzającej naruszenie art. 101 ust. 1 lit a) TFUE w ramach procedury współpracy [?] w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82"

Prezydent podpisał nowelę o PIT i CIT wprowadzającą m.in. stawkę 9% CIT

złożenie zeznania rocznego nastąpi po terminie, tzn. po 30 kwietnia; uwzględnienie przez spadkobiercę okresu posiadania nieruchomości lub praw majątkowych (ust. 1 pkt 8 lit. a-c) przez spadkodawcę - dla obliczenia 5-letniego okresu warunkującego możliwość nieopodatkowania dochodów z ich zbycia

Emperia: Postanowienie sądu nie ma wpływu na spełnienie warunku wezwania Maximy

akcjonariuszy spółki uchwały o zmianie statutu spółki zmieniającej art. 6e ust. 1 Statutu w sposób określony w pkt. 30 lit. (i) wezwania" - czytamy w oświadczeniu. 21 grudnia 2017 r. w komunikacie dotyczącym ogłoszonego wezwania, Maxima Grupe poinformowała o ziszczeniu się

Zamówienie dodatkowe

Pytanie: Realizujemy robotę budowlaną z rozliczeniem ryczałtowym i chcemy udzielić zamówienia dodatkowego na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 5 lit. a, lit. B. Konieczność wykonania robót dodatkowych wynikła w trakcie prowadzenia robót podstawowych

KNF zaleca BGŻ BNP utrzymywanie funduszy na dodatkowy wymóg na poziomie 0,71 pkt

Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b Rozporządzenia nr 575/2013) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,40 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I" ? czytamy w komunikacie

KNF nałożyła 800 tys. zł kary na spółkę Acronu w zw. z akcjami Grupy Azoty

oraz Omana Holdings Limited art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie w związku z transakcjami na akcjach spółki. "Wyjaśniając uczestnikom rynku kapitałowego motywy rozstrzygnięcia niniejszej sprawy KNF wskazuje, że nałożenie na Norica Holding s.a.r.l

KE wprowadziła regulacje ułatwiające badania i testowanie produktów

. W marcu Komisja przyjęła nowe tymczasowe ramy pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście pandemii wywołanej przez koronawirusa, na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Umożliwiają one państwom członkowskim wykorzystanie pełnej

Prezydent podpisał nowelę dotycząca split payment i WIS

albo usługi stawkę podatku VAT, podano także. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r., z wyjątkiem: art. 6 i art. 14, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; art. 1 pkt 7 lit. g oraz pkt 8 w zakresie art. 42c, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020

Sprawdź, kiedy umowa na przesył i sprzedaż energii elektrycznej może być zawarta na czas nieoznaczony

takim przypadku na usługę przesyłu energii elektrycznej możesz przeprowadzić postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy Pzp) i podpisać umowę na czas nieoznaczony (art. 143 ust. 1a ustawy Pzp). Natomiast postępowanie o udzielenie zamówienia

PKN Orlen przedłużył termin wezwania na akcje Energi do 22 kwietnia

przedsiębiorców, jednak nie więcej niż do 120 dni - jeśli bezskutecznie upłynął termin wskazany w treści wezwania, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, miało nastąpić ziszczenie się tego warunku prawnego, otrzymanie tego zawiadomienia lub otrzymanie tych decyzji (§ 5 ust. 3 pkt 1 lit. b

Kiedy możesz podpisać umowę z wykonawcą zaraz po wyborze najkorzystniejszej oferty?

ust. 1 ustawy Pzp). Ponadto można zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem powyższych terminów w przypadku gdy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę (art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp

Prezydent podpisał ustawę o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

wykonania w planach transportowych poszczególnych województw. Dopłata została ustalona na kwotę nie wyższą niż 0,80 do 1 wozokilometra przewozu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej, podano dalej. "Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków

KNF nałożyła na Hawe 250 tys. zł kary w związku z nieprzekazaniem informacji

udzielonym osobom związanym ze spółką do wysokości 15 mln oraz naruszenia 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia polegającym na nieprzekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji bieżącej o

Unieważnienie aukcji elektronicznej nie unieważnia przetargu

została uregulowana w art. 35. Zgodnie z jego ust. 1 i 2 „instytucje zamawiające mogą stosować aukcje elektroniczne, w których przedstawiane są nowe, obniżane ceny lub nowe wartości dotyczące niektórych elementów ofert. W tym celu instytucje zamawiające organizują aukcje elektroniczne w formie

Czy najem lub dzierżawa wymagają przetargu ?

ponoszenia nakładów związanych ze zwykłym użytkowaniem rzeczy. Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku Podstawa prawna - art. 4 pkt. 3 lit. i) ustawy Prawo zamówień publicznych

KNF zaleca, by dywidenda PTE nie przekraczała 100% zysku za dany rok

istotnych zmian w powyższym zakresie. "Rekomenduje się, aby przy podziale zysku za rok poprzedzający decyzję, powszechne towarzystwa emerytalne uwzględniły łącznie następujące kryteria: - kryterium I towarzystwo otrzymało ocenę końcową BION 1 (dobrą

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

Z tego tekstu dowiesz się czy: w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie można dokonać zmian umowy w oparciu o postanowienia umowy przewidziane w dokumentach zamówienia uprawniona będzie zmiana umowy na podstawie treści art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP z uwagi na zaistnienie okoliczności niemożliwych do

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

. 34 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Kto pracujący za granicą będzie musiał płacić podatki nad Wisłą? Znamy szczegóły: kraje, daty, kwoty

przykładzie Wielkiej Brytanii. Tam w roku podatkowym 2019/20 kwota wolna od podatku wynosiła 12,5 tys. funtów. Przy średnim kursie walutowym wynoszącym 4,90 za 1 funta daje to już 61 250 . Jak ktoś dorabiał sobie na Wyspach przez pewien czas trochę ponad 1 tys. funtów miesięcznie, podatku nie płacił

PSE planują uruchomienie rynku Intra-Day na połączeniach transgranicznych

rynku zawieranie transakcji w trybie handlu ciągłego w obszarze całej Europy do 1 godziny przed czasem fizycznej dostawy energii elektrycznej. Transakcje mogą dotyczyć zarówno wymiany wewnątrz danego obszaru rynkowego, jak i wymiany transgranicznej w ramach dostępnych międzyobszarowych zdolności

Projekt noweli ws. cen energii zakłada m.in. niezamrażanie stawek dystrybucji

. Zaproponowano, by obowiązek zmiany umów w stosunku do cenników energii elektrycznej był realizowany nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. "Kolejną zmianą, przedstawioną w art. 1 pkt 3 lit. a projektu, jest propozycja umożliwienia ubiegania się

Czy renowacja fresków to usługa czy robota budowlana?

stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (dalej kody CPV). Zgodnie z § 7 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych

KNF zaleciła Raiffeisen BP dodatkowy wymóg wz. z walutowym portfelem hipotecznym

ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 2,56 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust.1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013. Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier

Alior Bank otworzy program emisji obligacji na łącznie do 5 mld zł

niezabezpieczonych obligacji, w tym obligacji podporządkowanych, podał bank. Łączna wartość nominalna obligacji nie przekroczy 5 mld . "Podstawowe założenia Wieloletniego Programu Emisji Obligacji są następujące: 1. Łączna wartość nominalna obligacji nie

Nowela Prawo geologiczne i górnicze zostało przyjęte przez Sejm

przestrzeni lat 2016-2017 w związku ze zleceniem Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu (PIG-PIB) przygotowania pakietów danych geologicznych niezbędnych do ogłoszenia procedury przetargowej, wyniosły około 2,4 mln . Koszt sporządzenia 1 pakietu przez PIG-PIB wyniósł

KE zatwierdziła ostatnią część polskiej pomocy dla dużych przedsiębiorstw

trzech części: * pożyczki płynnościowe PFR dla dużych firm (łączna kwota: 10 mld ; finansowanie celem zabezpieczenia płynności przedsiębiorstw w postaci pożyczek na okres do 4 lat w wysokości do 1 mld ) * pożyczki preferencyjne PFR dla dużych firm

UOKiK wydał 4 decyzje dot. praktyk rynkowych Idea Banku, nałożył 2 kary

dni od uprawomocnienia się decyzji I na stronie internetowej emitenta oświadczenia o treści wskazanej w decyzji I. Ponadto na podstawie decyzji I prezes UOKIK nałożył na emitenta karę pieniężną w kwocie 11 511 449 z tytułu naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, w zakresie

Asseco BS wzywa do sprzedaży 100% Macrologic po 59 zł za akcję 

Warszawa, 11.04.2017 (ISBnews) - Asseco Business Solutions (Asseco BS) ogłasza wezwanie do sprzedaży 1 888 719 akcji Macrologic po cenie wysokości 59 za sztukę, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO BP. Celem wezwania jest przejęcie 100% udziałów i głosów w

Zamówienie na udzielenie kredytu trzeba przeprowadzić w trybie konkurencyjnym

środków EBI i CEB. Jest to jedyny bank, który oferuje preferencyjne kredyty z określonych międzynarodowych instytucji finansowych w zakresie realizacji określonych zadań inwestycyjnych. Bank sugeruje nam skorzystanie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a - zamówienie z wolnej ręki. Bank powołuje się na opinię UZP