縴cia m昕czyzn

Adriana Rozwadowska

Cztery miesi眂e urlopu wychowawczego dla ojc體, pi赕 dni na chorego krewnego. Komisja Europejska chce zwi阫szy r體nouprawnienie na rynku pracy

Cztery miesi眂e urlopu wychowawczego dla ojc體, pi赕 dni na chorego krewnego. Komisja Europejska chce zwi阫szy r體nouprawnienie na rynku pracy

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przedstawi w 秗od pakiet rozwi眤a, kt髍e maj u砤twi kobietom 潮czenie 縴cia rodzinnego z prac, a m昕czyznom - sp阣zanie wi阫szej ilo禼i czasu z rodzin.

Pierwsi rekruci rozpocz阬i s硊縝 w armii. W ci眊u dw骳h tygodni do zasadniczej s硊縝y wojskowej zg硂si硂 si 3,5 tys. os骲

Przygoda 縴cia, realizacja marze, patriotyczne poczucie obowi眤ku albo jedna z lepszych ofert pracy na rynku sprawi硑, 縠 do polskiej armii garn si tysi眂e m硂dych m昕czyzn i kobiet. Zapowiadana od dawna ustawa o obronie ojczyzny wchodzi w etap realizacji. W najbli縮zych tygodniach powstan kolejne formacje.

R體no舵 kobiet na papierze i g硂dowe emerytury

Kobieta zarabia mniej od m昕czyzny, a na dodatek tam, gdzie p砤ci si wi阠ej, pensje m昕czyzn odstaj od 縠駍kich coraz mocniej. Ni縮ze p砤ce plus przerwy w op砤caniu sk砤dek plus d硊縮ze 縴cie oznaczaj dla kobiet g硂dowe emerytury.

Aby tylko zdrowie by硂

Aby tylko zdrowie by硂

d硊go舵 縴cia w zdrowiu (czyli bez ograniczonej sprawno禼i) to 62,1 roku dla Polki i tylko 58,1 roku dla Polaka. Daje nam to 11. miejsce (na 27 kraj體) w秗骴 kobiet i 20. w秗骴 m昕czyzn. Dla por體nania, Malta馽zycy i Szwedzi w zdrowiu b阣 do siedemdziesi眛ki. Badania pod

Rz眃 uzgodni reform emerytur. Obliczyli秏y, ile wynios wyp砤ty

Rz眃 uzgodni reform emerytur. Obliczyli秏y, ile wynios wyp砤ty

odprowadzam 縜dnych sk砤dek, wi阠 moja przysz砤 emerytura te nie ro秐ie, a b阣 musia砤 na ni czeka siedem lat d硊縠j. Gdyby Anna by砤 m昕czyzn, musia砤by czeka na emerytur cz甓ciow o pi赕 lat d硊縠j, do prawie 75. roku 縴cia. - Takie osoby jak ja

Chi駍ki in縴nier zbudowa sobie 縪n i wzi背 z ni 秎ub

Chi駍ki in縴nier zbudowa sobie 縪n i wzi背 z ni 秎ub

trudno jest o 縪n w kraju, gdzie polityka jednego dziecka zaburzy砤 r體nowag p砪i. Wskutek preferencji dla syn體 i aborcji p硂d體 縠駍kich proporcja m昕czyzn do kobiet wynosi 111,5 do 100. Miliony m硂dych Chi馽zyk體 nie ma szans na znalezienie partnerki w ojczy糿ie. Ponadto od narzeczonego oczekuje si

Wlk. Brytania: G丑wnie kobiety trac prac w kryzysie

budowaniu funduszy emerytalnych. Nie jest to zatem jedynie problem chwilowego bezrobocia lecz ryzyko znacznie ni縮zego poziomu 縴cia na emeryturze i potencjalnie nawet konieczno禼i korzystania z zasi砶體 opieki spo砮cznej. Inn grup kobiet, kt髍a ma szczeg髄ne trudno禼i ze

GUS og硂si, 縠 縴jemy d硊縠j, wi阠 emerytury b阣 ni縮ze

GUS og硂si, 縠 縴jemy d硊縠j, wi阠 emerytury b阣 ni縮ze

: Nowe emerytury od PiS. Rz眃 wyp砤ci je ju na jesie Tablice r體ne dla m昕czyzn i kobiet Tablice trwania 縴cia og砤szane przez GUS s u秗ednione dla m昕czyzn i kobiet. Gdyby osobno liczy d硊go舵 縴cia dla poszczeg髄nych p砪i, to kobiety by na tym straci硑. Dlaczego? Bo przeci阾nie 縴j d硊縠j od

Polka kobieta pracuj眂a

Kobiety w Polsce pracuj kr髏ko. Aktywno舵 zawodowa zajmuje im zaledwie 45 proc. 縴cia. Do tego na prac po秝i阠aj mniej czasu, ni ich matki. To odwrotnie, ni w ca砮j UE - tam kobiety pracuj wi阠ej i d硊縠j ni wcze秐iejsze pokolenia. Takie

GUS og硂si, 縠 縴jemy kr骳ej, wi阠 emerytury b阣 wy縮ze. Wyliczenia

GUS og硂si, 縠 縴jemy kr骳ej, wi阠 emerytury b阣 wy縮ze. Wyliczenia

emerytur, maj眂 65 lat, zyska 12,3 tys. z. Tablice r體ne dla m昕czyzn i kobiet Tablice trwania 縴cia og砤szane przez GUS s u秗ednione dla m昕czyzn i kobiet. Gdyby osobno liczy d硊go舵 縴cia dla poszczeg髄nych p砪i, to kobiety by na tym straci硑. Dlaczego? Bo przeci阾nie 縴j d硊縠j od m昕czyzn. Tym

Komu si nale勘 秝iadczenia przedemerytalne

Komu si nale勘 秝iadczenia przedemerytalne

. Co dalej z przedsi阞iorcami? Do 秝iadczenia przedemerytalnego prawo maj nie tylko zwolnieni pracownicy, ale r體nie osoby prowadz眂e w砤sn dzia砤lno舵. Przedsi阞iorca powinien mie sko馽zone 56 lat i 20 lat sta縰 (kobieta) lub 61 lat i 25-letni sta - w przypadku m昕czyzn

Jest projekt ustawy obni縜j眂ej emerytury kobiet

. Zapowiada砤 wyrzucenie pomys硊 poprzednik體 do kosza. Jeszcze dwa tygodnie temu szef Klubu Parlamentarnego PO Zbigniew Chlebowski przekonywa "Gazet": - Dzielenie emerytur wed硊g d硊go禼i 縴cia kobiet i m昕czyzn jest nie do przyj阠ia, bo emerytury kobiet b阣 g硂dowe. Nie dopu禼imy do tego

Duda nieczysto gra emeryturami

Duda nieczysto gra emeryturami

emerytalnego lawirowa od dawna. Raz m體i o powrocie do starego wieku emerytalnego sprzed reformy wyd硊縜j眂ej prac do 67. roku 縴cia. Innym razem popiera projekt zwi眤k體 zawodowych, aby dodatkowym kryterium w uzyskiwaniu prawa do emerytury by sta pracy, np. 40 lat. Tak mo縩a by硂 rozumie jego wypowied

Zawody, w kt髍ych najwcze秐iej przechodzi si na emerytur

. roku 縴cia, za przyj阠i do s硊縝y od 2012 r. musieliby pracowa d硊縠j - do 60./65. roku 縴cia (kobiety/m昕czy糿i). Na zdj阠iu powy縠j stra縜k gasz眂y po縜r we Wroc砤wiu, za poni縠j stra縜cy przy wypadku samochodowym w Jaworzynie. Fot. Pawe Ma砮cki / Agencja Gazeta 痮硁ierze podobnie jak

M硂dzi i ich d硊gi. Czy rodzice powinni dok砤da si do mieszkania i samochodu doros硑ch dzieci?

M硂dzi i ich d硊gi. Czy rodzice powinni dok砤da si do mieszkania i samochodu doros硑ch dzieci?

si m硂dzi m昕czy糿i (36 proc. wobec 25 proc. w秗骴 kobiet). Niewiele mniej, bo 29 proc. ankietowanych uwa縜, 縠 mieszkanie z rodzicami po uko馽zeniu 25. roku 縴cia to 縜den wstyd. Z tym stwierdzeniem zgadza si co trzeci m昕czyzna i tylko co czwarta kobieta. Co ciekawe, co pi眛y z m昕czyzn by砨y

Kupi mieszkanie z lokatorami. Od prawie 2 lat nie mo縠 wej舵 do 秗odka

Kupi mieszkanie z lokatorami. Od prawie 2 lat nie mo縠 wej舵 do 秗odka

– m體i m昕czyzna w rozmowie z Wyborcza.biz. 痽cie na kredycie Mieszkanie pana Adama zajmuje pi阠ioosobowa rodzina. Lokal odziedziczyli ponad 10 temu po babci. Mieszkali w nim, ale nie ponosili 縜dnych op砤t. D硊g ur髎 do gigantycznych rozmiar體. A w ko馽u mieszkanie zlicytowano. Zobacz te

Pandemia skr骳i砤 nam 縴cie o rok. Za to emerytury b阣 wy縮ze

Pandemia skr骳i砤 nam 縴cie o rok. Za to emerytury b阣 wy縮ze

zaledwie 56 lat, kobieta za - blisko 62. Zaledwie w dziesi赕 lat, kiedy po II wojnie 秝iatowej warunki 縴cia znacznie si poprawi硑, 秗ednie te wzros硑 do odpowiednio 65 lat dla m昕czyzn i prawie 71 lat dla kobiet. Zauwa縜lny spadek przyszed dopiero w okresie transformacji ustrojowej: mi阣zy 1988 a 1991

S硊縝a zdrowia dla bogatych. Ka縟y z klasy 秗edniej musi mie znajomego lekarza

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w 2017 roku m昕czy糿i w wieku 30 lat z wykszta砪eniem wy縮zym mogli oczekiwa, 縠 b阣 ponad 7 lat d硊縠j ni m昕czy糿i z wykszta砪eniem 秗ednim. W przypadku por體nania do m昕czyzn z wykszta砪eniem co najwy縠j gimnazjalnym r罂nica ta ros砤 ju do 11 lat. Ma硂 tego

Prof. Kotowska o rewolucji w kodeksie pracy. "Zmiany pomog 潮czy prac zawodow z 縴ciem rodzinnym"

Prof. Kotowska o rewolucji w kodeksie pracy. "Zmiany pomog 潮czy prac zawodow z 縴ciem rodzinnym"

wprowadzenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego z 20 czerwca 2019 r. w sprawie r體nowagi mi阣zy 縴ciem zawodowym a prywatnym rodzic體 i opiekun體. Zaproponowane rozwi眤ania przez Polsk  wyd硊縠nia urlopu rodzicielskiego z 32 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka (34 tygodni przy porodach wielorakich) o

Dobry czas na przej禼ie na emerytur. Pow骴? Wysoka liczba zgon體 w ostatnich miesi眂ach

Dobry czas na przej禼ie na emerytur. Pow骴? Wysoka liczba zgon體 w ostatnich miesi眂ach

W 2020 r. 秗ednia 縴cia m昕czyzn w Polsce wynios砤 72,6 roku, a kobiet 80,7 roku. W por體naniu z rokiem poprzednim 秗ednie skr骳i硑 si odpowiednio o 1,5 i 1,1 roku – poda G丑wny Urz眃 Statystyczny w publikacji „Trwanie 縴cia w 2020 r.". – Bezprecedensowy poziom

"Mobilizacja to nic takiego". Tak przekonuj rosyjskie influencerki na kremlowskiej smyczy

"Mobilizacja to nic takiego". Tak przekonuj rosyjskie influencerki na kremlowskiej smyczy

hasztagiem "nie panikuj". Co ciekawe gwiazdeczki sieci si阦aj po por體nania do frytek, kosmetyk體 i 縠lek. Tak, ludzkie 縴cie jest por體nywane do dania z ziemniaka i szminek.  Akcja kwitnie w Telegramie, na TikToku i VK, poniewa oficjalnie Instagram i Facebook s niedost阷ne w Rosji

W kt髍ych bankach warto jeszcze trzyma pieni眃ze?

Zasadniczym ryzykiem, zdaniem Przemys砤wa Kwietnia z X-Trade Brokers Domu Maklerskiego, kt髍e powinni秏y bra pod uwag jest niewyp砤calno舵 banku. Ka縟y bank jest przecie tylko przedsi阞iorstwem, kt髍e w wyniku z硑ch decyzji zarz眃u mo縠 sta si bankrutem. W Polsce by硑 ju t

twiej b阣zie mo縩a dosta wcze秐iejsz emerytur. Sejm i Senat przeg硂sowali ustaw

twiej b阣zie mo縩a dosta wcze秐iejsz emerytur. Sejm i Senat przeg硂sowali ustaw

ha砤sie, w niskiej temperaturze itp.). Aby dosta pomost體k, trzeba te mie co najmniej 15 lat sta縰 pracy w trudnych warunkach oraz 20/25 lat (kobieta/m昕czyzna) sta縰 og髄nego. Warto doda, 縠 pomost體ki nie mo縠my pobiera do ko馽a 縴cia. Gdy osi眊niemy wiek emerytalny (60 lat u kobiet i 65 lat u

GUS: Polacy 縴j d硊縠j, kobiety przeci阾nie 81,9 lat, m昕czy糿i - 73,9 lat

縴cia m昕czyzn zamieszka硑ch w miastach wynosi硂 w 2016 r. 74,4 lata, tj. o 1,2 roku wi阠ej ni m昕czyzn na wsi. Kobiety zar體no w miastach, jak i wsi 縴硑 秗ednio 81,9 lat, podano r體nie. Przeci阾ny wiek do縴wania Polak體, na tle czo丑wki kraj體 europejskich, jest kr髏szy o

Andrzej Duda zg砤sza w砤sny projekt wcze秐iejszych emerytur

prac, maj眂 18 lat, b阣 mogli odej舵 na emerytur, maj眂 53 lata (kobieta) lub 58 (m昕czyzna). A wi阠 o siedem lat wcze秐iej ni dzi. Jeszcze wcze秐iej na emerytur b阣 mogli odej舵 rolnicy, bo do sta縰 b阣zie im si liczy praca w gospodarstwie rolnym od 16. roku 縴cia. Emerytura sta縪wa - ile to

"The New York Times": Francuzi protestuj przeciw d硊縮zej pracy. Walka o wiek emerytalny to walka o to縮amo舵

granicy ub髎twa, co jest jednym z najni縮zych wska糿ik體 w licz眂ej 38 pa駍tw Organizacji Wsp蟪pracy Gospodarczej i Rozwoju. Zamiast zaledwie trzech lat przeci阾ny Francuz sp阣zi ponad jedn czwart swojego 縴cia – od 22 lat dla m昕czyzn do 26 lat dla kobiet – na emeryturze, z czego wi阫szo舵

Jak Kaczy駍ki k砤mie w sprawie emerytur

jednak mowy o wieku emerytalnym. - Obni縴li秏y wiek emerytalny - m體i Kaczy駍ki, po czym doda: - Jednocze秐ie zachowuj眂 dla kobiet i m昕czyzn prawo pracy do 67. roku 縴cia. I tu mamy kolejn bzdur czy - m體i眂 wprost - k砤mstwo prezesa. Nikt w Polsce nie ma gwarancji pracy do 67. roku 縴cia. I rz眃

PPK i wyp砤ty. Warto by jak pani Anna i pan Robert. Oto ile wp硑n瓿o na ich konto?

zak砤da, 縠 mamy oszcz阣za w nim do 60. roku 縴cia , to pozwala na wcze秐iejsze wycofanie 秗odk體. A wyp砤caj眂 pieni眃ze, odzyskujemy wszystkie swoje sk砤dki i dodatkowo sk砤dki pracodawcy (70 proc. sk砤dek pracodawcy trafia od razu na nasze konto bankowe, a 30 proc. na konto w ZUS). Takie wyp砤ty

Dlaczego kobiety zarabiaj mniej? Wynagrodzenia nie powinny mie p砪i

pomy秎a砤m te, 縠 widzia砤, ile musia砤m podj辨 w 縴ciu wyzwa, ile razy si nie podda, by wywalczy swoje. Pod wp硑wem tych refleksji zaprosi砤m cz硂nkinie BCC z Ma硂polski na spotkanie i opowiedzia硑秏y sobie bardzo szczerze o tym, gdzie dzisiaj w 縴ciu jeste秏y, co musia硑秏y pokona, 縠by te swoje

Pan Tomasz co roku wyp砤ca pieni眃ze z PPK. Oto ile wp硑wa na jego konto

trafi硂 bowiem te na konto ZUS m昕czyzny. Zasada jest bowiem taka, 縠 przy wcze秐iejszej (przed 60. rokiem 縴cia) wyp砤cie pieni阣zy na nasze konta trafia 70 proc. wp砤t od pracodawcy, a pozosta砮 30 proc. zasila nasze konto ZUS, dzi阫i czemu b阣ziemy mieli wi阫sz emerytur z I filaru. Kolejn wyp砤t z

Andrzej Duda chce po raz drugi obni縴 wiek emerytalny. Dzi g硂sowanie w Sejmie

wcze秐iej na emerytur b阣 mogli odej舵 rolnicy, bo – jak przewiduje projekt – do sta縰 b阣zie im si liczy praca w gospodarstwie rolnym od 16. roku 縴cia. Tak niskiego wieku emerytalnego nie ma w ca砮j Europie. Ba, wi阫szo舵 kraj體 UE nie tylko nie obni縜, ale sukcesywnie podwy縮za wiek

Cztery osoby na w髗kach i pies w urz阣zie w Gdyni. Ju nie m體i: "Jak sobie poradzicie?"

by硑 gotowe do aktywno禼i, stawiania czo砤 wymaganiom rzeczywisto禼i, to wymaga tego, by od jak najwcze秐iejszych lat uczy je samodzielno禼i i niezale縩ego 縴cia Je秎i jeszcze s dobrze wykszta砪one, to raczej nie maj problemu ze znalezieniem pracy. Z perspektywy mojego miasta widz wr阠z, 縠

Ile zarabiaj osoby 50 plus? Gdzie pracuj? Kobiety nie b阣 zadowolone

"Osoby powy縠j 50. roku 縴cia na rynku pracy w 2020 r." – to najnowszy, kwietniowy raport GUS. Co z niego wynika?  Ot罂 pod koniec 2020 r. by硂 14,4 mln os骲 w wieku 50 lat i wi阠ej. Stanowi硑 37,6 proc. og髄nej liczby obywateli Polski. Przy czym najwi阠ej by硂 os骲 w

Kto odci笨y kobiety z prac domowych? M昕czy糿i czy raczej zmywarka?

i m昕czyzn na przestrzeni kilku dziesi阠ioleci. W 1965 roku ameryka駍kie kobiety pracowa硑 zawodowo przeci阾nie przez zaledwie 8 godzin w tygodniu, m昕czy糿i za przez 42. W roku 2011 kobiety w pracy zarobkowej sp阣za硑 ju 秗ednio 21 godzin (badano osoby w wieku od 18. do 64. roku 縴cia, a wi阠

Tysi眂e Polak體 na groszowych emeryturach. Pomys rz眃u? R體na dla wszystkich emerytura obywatelska

Pani Katarzyna na emeryturze jest od roku. Dostaje tylko 552,11 z netto, bo pracowa砤 g丑wnie na umowach o dzie硂 i zleceniach. - Przez wi阫szo舵 縴cia zajmowa砤m si wychowaniem dzieci. Przez kilka lat dorabia砤m szyciem na umowach 秏ieciowych. Dopiero maj眂 49 lat, dosta砤m etat w szwalni, ale p

GUS: Wska糿ik zatrudnienia os骲 50+ wyni髎 33,2% w 2017 r.

kwartale 2017 r. wska糿ik zatrudnienia dla os骲 powy縠j 50. roku 縴cia wyni髎 32,9% (42% dla m昕czyzn, 25,8% dla kobiet) i by on ni縮zy od 秗edniego wska糿ika pa駍tw UE28, wynosz眂ego 36,5% (42,8% dla m昕czyzn, 31% dla kobiet). R罂nica pomi阣zy wska糿ikiem zatrudnienia dla Polski i UE28, podobnie jak w

Co trzeci Polak do 34. roku 縴cia mieszka z rodzicami. Pow骴? Prozaiczny

Polsce o wiele lepiej nie jest. 36 proc. - a tyle Polak體 i Polek pomi阣zy 25. a 34. rokiem 縴cia mieszka硂 w 2018 r. z rodzicami. To 2 mln os骲. Statystyczny gniazdownik to m昕czyzna: z rodzicami mieszka a 43 proc. m昕czyzn wobec 29 proc. kobiet. A do tego liczba m昕czyzn, kt髍zy nie opuszczaj domu

Pierwszy Polak wygra w Strasburgu z dezubekizacj. "Spodziewam si fali skarg"

Ustawa dezubekizacyjna obowi眤uje od 1 pa糳ziernika 2017 r. Zdaniem obecnych w砤dz ma przywr骳i sprawiedliwo舵 i ukara oprawc體 systemu totalitarnego. Problem w tym, 縠 ukara砤 tysi眂e os骲, kt髍e w wolnej Polsce nara縜硑 縴cie, 砤pi眂 przest阷c體 i rozbijaj眂 najgro糿iejsze gangi. Ustawa zak砤da

Rewolucja w emeryturach. Wdowa b阣zie mog砤 dosta swoje 秝iadczenie i po硂w emerytury m昕a

proponuje zmiany. Jakie? Ot罂 pozosta砤 przy 縴ciu osoba mog砤by zachowa swoje 秝iadczenie i powi阫szy je o 50 procent renty rodzinnej po zmar硑m ma晨onku lub pobiera rent rodzinn po zmar硑m ma晨onku i 50 procent swojego 秝iadczenia. Jak to ma wygl眃a w szczeg蟪ach, pokazuje wiceprzewodnicz眂y Nowej

Polak chce pozwa Netflixa. "Zagra" w filmie o oszu禼ie z Tindera, cho mia o tym nic nie wiedzie

, szokowa bogactwem, obiecywa wsp髄ne 縴cie i mi硂舵 a pod gr骲. Gdy tylko zdoby serce i zaufanie kobiety, prosi o finansowe wsparcie, argumentuj眂, 縠 wpad w k硂poty zagra縜j眂e 縴ciu. Wszystko odbywa硂 si online, bo Simon by wiecznie w podr罂y, rzekomo uciekaj眂 przed 禼igaj眂ymi go wrogami. W

Wzi背 chwil體k na 500 z. Odda ju 53 tys. z, zosta硂 mu 222 tys. odsetek. Jest wyrok s眃u

uchyleniem i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania S眃owi Rejonowemu w Bytomiu – stwierdzi SN. Czytaj tak縠: Nowe wolne od pracy z powodu "si硑 wy縮zej", d硊縮ze urlopy rodzicielskie. S wielkie zmiany w kodeksie pracy W砤秐ie wesz砤 w 縴cie ustawa antylichwiarska W grudniu

Kazimierz Marcinkiewicz ma pretensje, 縠 s眃 ka縠 mu utrzymywa by潮 縪n. A co m體i prawo?

powa縩ego z砤mania nogi. Obecnie porusza si o kuli, nie mo縠 pracowa i nie ma 秗odk體 do 縴cia. Co zdecydowa s眃? Odrzuci pozew, t硊macz眂, 縠 m昕czyzna nie znajduje si w niedostatku, cho jego sytuacj mo縩a okre秎i jako trudn. Czytaj te: Ludzie PiS ponad prawem. Szefowa OHP z wyrokiem, ale nadal

Spi阠ie mi阣zy Dud a Kaczy駍kim. Chodzi o emerytury i wiek emerytalny

) i 58 (m昕czy糿i) lat. To bardzo wcze秐ie, podczas gdy na ca硑m 秝iecie, wraz z wyd硊縠niem trwania 縴cia oraz 縴cia w zdrowiu zach阠a si do wyd硊縜nia aktywno禼i ekonomicznej". Na koniec ZUS podkre秎a, 縠 osoby, kt髍e odejd na wcze秐iejsze emerytury sta縪we, musz si liczy z niewielkimi

Zbadano poziom 縴cia na emeryturze. Rz眃 PiS-u nie b阣zie zadowolony z tego rankingu

likwidacji - w miejsko-gminnej szkole w moim rodzinnym mie禼ie. Praca by砤 i nadal jest moj pasj, sens 縴cia widz w dzia砤niu. W 縴ciu zawodowym nie ogranicza砤m si tylko do nauczania j陑yka polskiego. Stara砤m si wychowywa moich uczni體 w duchu uniwersalnych warto禼i moralnych - szacunku wobec ka縟ego

Ilu Polak體 nie ma pracy, a ilu wcale nie zamierza jej szuka? GUS poda dane

ni縮zy w秗骴 m昕czyzn (34,2 proc.) ni w秗骴 kobiet (49,9 proc.). Nie jest natomiast tak, 縠 znacznie cz甓ciej bierni zawodowo pozostaj mieszka馽y wsi - na wsiach bowiem nie pracuje i nie poszukuje pracy 43 proc. os骲 w wieku od 15. do 89. roku 縴cia, podczas gdy w秗骴 mieszka馽體 miast jest to

Z砤pa moment kryzysu. Co nam powiedz pami阾niki o inflacji

utrzyma codzienny poziom 縴cia przy malej眂ej sile nabywczej pieni阣zy. Tyle 縠 jednocze秐ie kobiety nie zarabiaj tyle co m昕czy糿i i maj mniejsz si酬 przebicia na rynku pracy. Domaganie si podwy縦i jest dla nich trudniejsze ni dla m昕czyzn. Przynajmniej w teorii s wi阠 bardziej nara縪ne na

Kolejne obni縠nie wieku emerytalnego coraz bli縠j. "Za jest prezes"

emerytury po 60 (kobiety) i 65 (m昕czy糿i) latach PiS wprowadzi w pa糳zierniku 2017 r. Wed硊g naszych informacji nowym projektem jeszcze w grudniu ma si zaj辨 Sejm. Zmiany mog wej舵 w 縴cie w 2022 r. Mog, poniewa coraz wi阠ej pos丑w PiS jest za. - Dostajemy g硂sy od ludzi, 縠 emerytury sta縪we to jest

Artysta malarz: sprzeda砮m pracowni, bo targi w Polsce ju nie wr骳. Bran縜 jest martwa, firmy upadaj

dochodzi do rekordowych poziom體 - m體i m昕czyzna. Jak dodaje, ich w砤禼iciele nie og砤szaj swej decyzji w mediach spo砮czno禼iowych, wi阠 o tym zjawisku nie jest g硂秐o, cho powinno by. - Ludzie, kt髍zy niejednokrotnie po秝i阠ili ca砮 albo wi阫szo舵 swojego 縴cia na budowanie marki piekarni

Wracaj wcze秐iejsze emerytury dla nauczycieli. Jakie warunki trzeba spe硁i? Odpowiadamy

czytelnik體 – nie b阣zie ju mia znaczenia rok 2008. Warunki uprawniaj眂e do wcze秐iejszej emerytury mo縩a spe硁i du縪 p蠹niej. Za丑縨y wi阠, 縠 nowe prawo wejdzie w 縴cie w 2023 r. To oznacza, 縠 na wcze秐iejsz emerytur b阣 mog硑 odej舵 osoby, kt髍e rozpocz瓿y prac w 1993 r. ( w ten spos骲 w

Kobiety w UE s bardziej zagro縪ne ub髎twem emerytalnym. W Polsce b阣zie z tym coraz gorzej

nied紈iedzi przys硊g dla kobiet – uwa縜 Aleksander szek, g丑wny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. – W systemie, w kt髍ym wysoko舵 emerytury zale縴 od wysoko禼i wp砤conych sk砤dek i oczekiwanej d硊go禼i 縴cia, niski wiek emerytalny automatycznie ogranicza wysoko舵 emerytur, tym samym

Gigantyczne wp硑wy z mandat體. Do pa駍twowej kasy wp硑n瓿o o 320 mln z wi阠ej ni przed rokiem

informacji, jaki procent wp硑w體 pochodzi z mandat體 drogowych na硂縪nych na kierowc體. Mo縩a jednak zgadywa, 縠 niema硑. Taryfikator mandat體 bezwzgl阣ny dla pirat體 drogowych Znacz眂y wzrost wp硑w體 z mandat體 karnych to niew眛pliwie efekt nowego, ostrzejszego taryfikatora, kt髍y wszed w 縴cie na

Rzecznik M o karach na硂縪nych na przedsi阞iorc體: "Tak nie mo縠 by w pa駍twie prawa"

縴cia lub zdrowia go禼i, bazuj眂 m.in. na rozporz眃zeniu Rady Ministr體 w sprawie ustanowienia okre秎onych ogranicze, nakaz體 i zakaz體 w zwi眤ku z wyst眕ieniem stanu epidemii. Na硂縴li trzy kary, ka縟a po 10 tys. z. 30 tys. do zap砤ty na ju Dwa miesi眂e p蠹niej kary podtrzyma pa駍twowy powiatowy

Ma 76 lat i jest dostawc pizzy. "W klubie seniora pracuj tylko ja"

aktywnych zawodowo jest 80 proc. Polak體. To do舵 du縪 w por體naniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Ale w wieku poprodukcyjnym, czyli dla kobiet powy縠j 60. roku 縴cia, a dla m昕czyzn powy縠j 65. roku 縴cia, wska糿ik aktywno禼i zawodowej wynosi ju tylko 9,2 proc. – To osoby, kt髍e maj prac lub

Uzbiera 700 tys. z sk砤dek emerytalnych. Wszystko zabra硂 pa駍two

stycznia 1999 (wej禼ie w 縴cie reformy emerytalnej), b阣zie mia prawo do drugiej emerytury z ZUS za lata pracy w cywilu. Kto jednak - jak pan Krzysztof - s硊縴 w armii wcze秐iej, nic nie dostanie. Takie regu硑 s zapisane w ustawie emerytalnej. Dlaczego? Nie wiadomo. - Ja nawet bym si zgodzi, aby nie

Urlop rodzicielski dla ojca - dlaczego powiniene z niego skorzysta

m昕czy糿i. Znacznie wi阠ej ojc體 decyduje si na urlop ojcowski. Trwa on jednak jedynie dwa tygodnie i mo縩a go wykorzysta przez pierwsze dwa lata 縴cia dziecka. Z pewno禼i 砤twiej dogada si z pracodawc na tak kr髏k nieobecno舵, a decyzje finansowe mog mie kluczowe znaczenie przy podejmowaniu

Szef Zalando rezygnuje z pracy, bo z 縪n postawili teraz na jej karier. iat wstrzyma oddech

urlop, kt髍ego nie mo縩a si zrzec ani przenie舵 go na inn osob - ma sk硂ni m昕czyzn do uczestnictwa w 縴ciu rodzinnym, a matki uczyni mniej "ryzykownymi" pracownicami dla pracodawc體. Unia Europejska ju go zreszt przeforsowa砤.  W 2019 roku - przy gromkim sprzeciwie europos丑w i

痽jemy o miesi眂 kr骳ej ni rok wcze秐iej. Wi阠 emerytury b阣 wy縮ze

procentowa, a to oznacza, 縠 im kto ma wi阫sze 秝iadczenia, tym ma wi阫sz waloryzacj. Tablice trwania 縴cia og砤szane przez GUS s u秗ednione dla m昕czyzn i kobiet. Gdyby osobno liczy d硊go舵 縴cia dla poszczeg髄nych p砪i, to kobiety by na tym straci硑. Dlaczego? Bo przeci阾nie 縴j d硊縠j od m昕czyzn

Omija zakaz handlu w niedziele, s眃 ukara go grzywn. W obronie przedsi阞iorcy z Pleszewa stan背 RPO

).  Czyli wpis w dokumentach jest nadrz阣ny, koniec kropka. A co z faktem, 縠 m昕czyzna zmieni dominuj眂e PKD w momencie wej禼ia w 縴cie nowych przepis體? Czy to nie 秝iadczy o tym, 縠 szuka luki prawnej, aby celowo omin辨 przepisy? Ot罂 takie - jakby niekt髍zy powiedzieli - cwaniactwo, nie ma

Restauratorzy oddadz cz甓 obrotu dla chorego kolegi po fachu. "Mamy problemy finansowe, ale tu chodzi o ludzkie 縴cie"

bezpo秗ednie zagro縠nie jego 縴cia – m體i znajomi m昕czyzny. Pierwsza pr骲a operacji, podj阾a 5 marca, zako馽zy砤 si fiaskiem. Zabieg by zbyt ryzykowny. 痮na, dwie c髍ki i przyjaciele Rafa砤 wierz, 縠 wszystko zako馽zy si pomy秎nie i Bern b阣zie m骻 podj辨 rehabilitacj. Proces b阣zie jednak

Polacy chwil體ki sp砤caj chwil體kami. W ko馽u zostaj bankrutami

縜dnych 秗odk體 na czarn godzin. W秗骴 tych, kt髍zy je mieli, podobny odsetek musia po nie ostatnio si阦a z powodu rosn眂ych cen i koszt體 縴cia . Konieczno舵 si阦ania po zask髍niaki, aby prze縴, specjalnie nie dziwi, w ko馽u mamy dwucyfrow inflacj (w styczniu 17,2 proc.). Ludzie starsi i m硂dzi

Andrzej Duda chce zn體 obni縴 wiek emerytalny. ZUS masakruje pomys

projektu przygotowana przez ZUS. Powiedzie, 縠 jest ona ma硂 przychylna, to nic nie powiedzie. Zak砤d bezpardonowo krytykuje projekt. "Solidarno舵" chcia砤by, aby nowe emerytury wesz硑 w 縴cie ju w 2022 r. ZUS, kt髍y ma te emerytury wyp砤ca, zwraca jednak uwag, 縠 w swoim bud縠cie nie ma na

Technologia szans na rozw骿? Czy musimy si jej ba?

mierzyli posiadacze samochod體 naszpikowanych nowymi technologiami, a takimi produktami s elektryczne tesle. Mo縩a ju nie tylko z砤pa gum albo przegrza silnik, jak do tej pory, ale r體nie mo縠 si zdarzy, 縠 aplikacja nie po潮czy si z serwerem. W jakich obszarach 縴cia technologia jest najbardziej

Zarobki w zawodach medycznych. Lekarze zostawiaj daleko w tyle... lekarki

i m硂dsi. Mediana zarobk體 lekarzy przed 29. rokiem 縴cia, czyli najcz甓ciej przed specjalizacj, wynosi砤 ok. 9 tys. z. R罂nice w zarobkach wyst阷uj tak縠 w podziale na p砮. Mediana przychodu lekarek (13,9 tys. z) stanowi砤 nieca砮 66 proc. mediany przychodu lekarzy (21,2 tys

Wracaj wcze秐iejsze emerytury dla nauczycieli. Oto szczeg蟪y

dawna domagaj si przywr骳enia wcze秐iejszych emerytur. – Dla nas podstawowe pytanie brzmi jednak, jak by硑by wyliczane. Bo je秎i wed硊g nowego systemu, czyli kapita dzielony przez przewidywalny czas dalszego 縴cia, to te emerytury b阣 g硂dowe, i tu naszej zgody nie ma - m體i nam

Trzymasz pieni眃ze w skarpecie? Mo縠sz mie problemy, gdy b阣ziesz chcia kupi dom

a 48,1 proc. os骲 preferuje tak form zap砤ty, a tylko 26,7 proc. decyduje si na p砤tno禼i bezgot體kowe. Z kolei w秗骴 os骲 powy縠j 65. roku 縴cia ju 71,8 proc. ankietowanych chce p砤ci got體k. Nieca砮 15 proc. z nich wykonuje transakcje drog elektroniczn.

Zosta硑 dwa miesi眂e na wykorzystanie limit體 w IKE I IKZE. Przez "Polski 砤d" to si nie op砤ca?

emerytalnego, tj. 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku m昕czyzn. Drugi filar emerytalny – PPE i PPK, czyli grupowa cz甓 systemu emerytalnego, w ramach kt髍ej osoby zatrudnione wraz z pracodawcami wsp蟪finansuj dodatkowy kapita na okres po osi眊ni阠iu 60. roku 縴cia. Co do zasady

Nowe przeliczanie emerytur. Oto jakie zmiany rz眃 szykuje w emeryturach

d硊go舵 縴cia. Polska zaj瓿a dopiero 26. miejsce. A gdzie 縴je si najlepiej? Raj maj emeryci w Finlandii. Na drugim miejscu jest Hiszpania, a na trzecim - S硂wenia. Cho koszty utrzymania w ka縟ym z tych pa駍tw s wy縮ze ni w Polsce, to - jak wynika z raportu - jako舵 i komfort 縴cia r體nie jest tam

Wygrywaj z dezubekizacj, ale pa駍two potr眂a im pieni眃ze. "To jest kradzie"

pa糳ziernika 2017 r., kiedy wesz砤 w 縴cie dezubekizacja. Tyle 縠 od ca砮j sumy potr眂ono mi 9 proc. sk砤dki zdrowotnej - opowiada pan Tomasz. - Pytam si, jakim prawem. Przecie pe硁a 9-proc. sk砤dka obowi眤uje od stycznia 2022 r., a mi potr眂ono j za nies硊sznie odebrane 秝iadczenia za wcze秐iejsze lata

Feminatywy historyczne? Fajnie, ale to za ma硂

zarobk體, mo縧iwo舵 realizacji potrzeb i interes體 r罂norodnych grup. Wiele z tych aspekt體 mo縩a bardzo konkretnie przeliczy na pieni眃ze – przyk砤dem niech b阣zie luka p砤cowa. Nie wspominam nawet o zdrowiu psychicznym i negatywnych skutkach 縴cia w tzw. stresie mniejszo禼iowym – cho i to

Pobieraj眂y 500+ i rodzice, kt髍zy go nie dostaj. Ilu z nich pracuje?

os骲 mi阣zy 15. a 89. rokiem 縴cia. Osoby aktywne ekonomicznie to nic innego jak osoby pracuj眂e - kt髍ych w Polsce jest obecnie 16,8 mln - oraz bezrobotne, ale poszukuj眂e pracy. Tych ostatnich jest z kolei 497 tys. Do tego dochodzi jeszcze grupa biernych zawodowo - a wi阠 os骲, kt髍e "wy潮czy硑

Czy mo縩a zrobi kulig za samochodem? Wiele os骲 nadal nie wie, jakie gro勘 za to kary

naprawd ci眊ni阠ie sanek za samochodem jest skrajnie niebezpieczne" – czytamy na stronie policji. Funkcjonariusze maj prawo interweniowa, je秎i uznaj, 縠 kulig stwarza zagro縠nie dla 縴cia lub bezpiecze駍twa jego uczestnik體 lub os骲 postronnych.

Prawo spadkowe. Szykuj si zmiany. Jakie?

dziedziczenia s眃 mo縠 uzna osob, kt髍a: dopu禼i砤 si umy秎nie ci昕kiego przest阷stwa przeciwko 縴ciu, zdrowiu lub wolno禼i spadkodawcy albo ra勘cej obrazy jego czci; podst阷em lub gro糱 nak硂ni砤 spadkodawc do sporz眃zenia lub odwo砤nia testamentu albo w taki sam spos骲 przeszkodzi砤 mu w dokonaniu jednej

PiS wyp砤ci 300 z dodatku do emerytury so硉ysom. Asystent na uczelni musia砨y na tyle pracowa 8 lat

dr kasz Wac砤wik z Wydzia硊 Zarz眃zania krakowskiej AGH. Bior眂 pod uwag d硊go舵 縴cia na emeryturze (230 miesi阠y) i mno勘c przez t liczb 300 z, otrzymujemy ok. 69 tys z. Tyle trzeba dodatkowo od硂縴 w ZUS, by mie emerytur o 300 z wi阫sz. – Warto t kwot zestawi cho鎎y z

Wyrok ws. aborcji namiesza w emeryturach, 500+ i prawie karnym? Prof. Rzepli駍ki: "TK usun背 racjonalno舵 z systemu"

;pocz阠ia jako nowy pocz眛ek 縴cia, konsekwencji takiego dzia砤nia mo縠 by co najmniej kilka.     Obecnie prawa emerytalne nabywamy kolejno po uko馽zeniu 60 lat 縴cia przez kobiety i 65 lat 縴cia przez m昕czyzn. Zmiana sposobu ustalania d硊go禼i

Rewolucja w Kodeksie pracy. Wyd硊縠nie urlopu rodzicielskiego, nowy urlop opieku馽zy i "od si硑 wy縮zej"

spos骲 przeceni zapisu dyrektywy o prawie ka縟ego pracownika do urlopu opieku馽zego nad osobami wymagaj眂ymi wsparcia. W dyskusji o rozwi眤aniach dotycz眂ych r體nowagi mi阣zy 縴ciem zawodowym a rodzinnym dostrze縪no bowiem opiekun體 os骲 nieb阣眂ych ma硑mi dzie鎚i. Zapotrzebowanie na tak opiek wzrasta

Czy kobiety nadaj si do polityki? Powinny korzysta z parytet體? Burmistrzyni ma wi阫sze szanse na rozw骴

. Kobiety p砤c wi阠, je秎i chc robi karier, w砤snym 縴ciem osobistym - wynika z tegorocznych szwedzkich bada, kt髍e przytaczaj w opublikowanej w czwartek analizie Pamela Campa ze Stockholm Institute of Transition Economics oraz Micha Myck, Kajetan Trzci駍ki i Monika Oczkowska z Centrum Analiz

MRPiPS o li禼ie KE nt. wieku emerytalnego: Zr罂nicowanie wg p砪i w wielu krajach

wst眕i砤 do Unii Europejskiej" - czytamy w komunikacie. Zdaniem resortu, art.7 tej dyrektywy 79/7/EWG z dnia 19 grudnia 1978 r. w sprawie stopniowego wprowadzania w 縴cie zasady r體nego traktowania kobiet i m昕czyzn w dziedzinie zabezpieczenia spo砮cznego przes眃za, 縠

Papierosy ca砶owicie nielegalne? Nowa Zelandia chce zakaza sprzeda縴 urodzonym po 2004 r.

Nowa Zelandia chce by wolna od dymu papierosowego do 2025 roku. Przybli縴 j do tego celu ma zakaz sprzedawania papieros體 dla ca砮go m硂dego pokolenia i kolejnych rocznik體. Zakaz mia砨y obj辨 dzisiejszych 17-latk體, kt髍zy do czasu wej禼ia przepis體 w 縴cie mieliby lat 18 i - gdyby wszystko

Iwona Hartwich: Rodziny os骲 z niepe硁osprawno禼iami potrzebuj prawa do oficjalnych dochod體, a nie dorabiania na czarno

opiekun體. Wi阠ej dostaj ci, kt髍zy opiekuj si osob, kt髍a sta砤 si niepe硁osprawna przed 18. lub 25. rokiem 縴cia, ni縮zy zasi砮k przys硊guje opiekuj眂ym si kim doros硑m, kto sta si niepe硁osprawny p蠹niej. Dodatkowo, by otrzyma zasi砮k piel阦nacyjny wynosz眂y 620 z miesi阠znie, nie mo縩a

Emerytury rolnik體 b阣 wi阫sze. Rz眃 przekazuje miliardy do KRUS

statystyczn dalsz d硊go舵 縴cia. Emerytura bez przekazywania gospodarstwa To nie s jedyne zmiany w emeryturach rolniczych, kt髍e rz眃 przeprowadzi w tym roku. 15 czerwca wesz硑 w 縴cie przepisy, dzi阫i kt髍ym rolnicy otrzymuj emerytur w pe硁ej wysoko禼i bez obowi眤ku przekazywania gospodarstwa. Zmiana w

"The New York Times": Matka Sandberg odchodzi. Co to nam m體i o pozycji kobiet w sektorze technologicznym

m昕czyzn. Je秎i chodzi o przyw骴ztwo kobiet, to dorobek akurat tej bran縴 jest gorszy ni innych sektor體, mimo 縠 technologia wywiera wi阫szy wp硑w na gospodark 秝iatow i na 縴cie ludzi. „Dyrektor generalny jest twarz firmy", a w bran縴 technologicznej „jako wszyscy s zgodni, 縠

Kiedy byli na szczycie, dzisiaj ustawiaj si w kolejce po ciep硑 posi砮k

sob zrobi. S takie historie, kt髍e jeszcze pani zaskakuj? Ka縟a historia zawsze mnie porusza, ale jedna budzi we mnie szczeg髄ne emocje. Pozna砤m m昕czyzn, recydywist. Robi w 縴ciu bardzo z砮 rzeczy. Wiele lat przesiedzia w wi陑ieniu, ale ma niesamowity talent artystyczny, a nigdy si nie

Jaka emerytura dla przedsi阞iorcy? Jak wyliczy, ile dostaniesz?

koncie ubezpieczonego kwoty zwaloryzowanego kapita硊 pocz眛kowego i zwaloryzowanych sk砤dek na ubezpieczenie emerytalne, przez 秗ednie dalsze trwanie 縴cia - informuje Beata Kopczy駍ka, rzeczniczka prasowa ZUS w wojew骴ztwie 秎眘kim. Osoby prowadz眂e dzia砤lno舵 na w砤sny rachunek, gdy sk砤daj wniosek o

Kobiety, kt髍e chc odnosi sukcesy w pracy, powinny bra przyk砤d z m昕czyzn

縴ciu zawodowym boj si si阦a po swoje. Nie dotyczy to m昕czyzn, kt髍zy maj wi阠ej pewno禼i siebie, a czasem po prostu s aroganccy. Nawet je秎i jest to negatywna cecha, to pomaga im w awansowaniu. - Zgadzam si, 縠 kobietom cz阺to brakuje pewno禼i siebie. Zamiast walczy o swoje, licz, 縠 ich

Wyjechali, 縠by zdoby 秝iat. O powrocie do Polski my秎 nieliczni

Londynie lub przyje縟縜j眂ych tu za prac. Z ca砮go 秝iata. Ogromna konkurencja oznacza zwykle trudny start. Julia: – Nie ka縟y, nawet je秎i dostanie wymarzon prac, chce po秝i阠a jej po 16 godzin dziennie i tak zaczyna drog zawodow. Powszechne znane s brytyjskie badania pokazuj眂e, 縠 縴cie w

Rozmawiali秏y z piekarzami. Maj fach w r阫u, tradycje, piek pyszny chleb. I boj si bankructwa

raz w 縴ciu do秝iadcza tak wielkiej dro縴zny. Traci klient體 i 秗odki do 縴cia. M昕czyzna jest w砤禼icielem sklep體 w Luboniu i Komornikach. Zatrudnia 40 os骲. Jako przyk砤d podaje sytuacj z punktu w Luboniu. – Rok temu sprzedawali秏y powy縠j 40 bochenk體 chleba dziennie. Dzi oko硂 20 &ndash

Rz眃 przyj背 ustaw o czternastej emeryturze. Kiedy wyp砤ty?

We wtorek Rada Ministr體 przyj瓿a projekt ustawy o wyp砤cie czternastej emerytury. Wcze秐iej konferencj zorganizowa premier Mateusz Morawiecki. - Tak d硊go, jak rz眃 PiS b阣zie rz眃zi, b阣ziemy starali si o jak najlepsze i jak najbardziej godne emerytury, godne oraz aktywne 縴cie naszych

Emerytura 1400 z. Leki plus czynsz 1150. Rozwi眤anie? Pani Barbara zalega z czynszem

zaleg硂禼i nierealne do sp砤cenia dla: 10 proc. badanych w wieku 65+ i 28 proc. os骲 poni縠j 25. roku 縴cia; 14 proc. os骲 z wykszta砪eniem zasadniczym lub ni縮zym oraz 22 proc. - z wy縮zym.

Dla kogo b阣 wcze秐iejsze emerytury sta縪we? Najwa縩iejsze pytania i odpowiedzi.

wi阠 zebrany kapita zostanie podzielony przez dalsz przewidywan d硊go舵 縴cia. Zatem osoby odchodz眂e na emerytury sta縪we strac podw骿nie. Po pierwsze, z powodu szybszego przej禼ia na emerytur zbior mniejszy kapita, a po drugie, ich przewidywalna d硊go舵 縴cia b阣zie wi阫sza, a to oznacza

twiej wyprodukowa deepfake'a porno, ni z硂縴 rozliczenie w ZUS

, odebra砤 sobie 縴cie po tym, jak koledzy rozebrali j, nagrali i upublicznili film. W 2012 roku 15-letnia Amanda (Kanada) nie wytrzyma砤 dalszego 縴cia, gdy nieznajomy wy硊dzi od niej jej nagie zdj阠ia i opublikowa je, co doprowadzi硂 do n阫ania i wy秏iewania przez r體ie秐ik體. W 2013 roku 17-letnia

"Zdarza si, 縠 縪na po odchowaniu dzieci nie chce wraca do pracy. To przemoc ekonomiczna wzgl阣em partnera"

pani pod nieustaj眂 presj i ze 秝iadomo禼i, 縠 je秎i tylko podwinie si pani noga, to znik眃 pomocy? Albo jak trzeba zorganizowa wi阫sz sum, to tylko pani mo縠 j zarobi?  Szczerze m體i眂, niespecjalnie. – A ludzie potrafi w takim uk砤dzie prze縴 ca砮 縴cie, bo nie zdaj sobie

Firmy nie chc zatrudnia starszych os骲. M硂dszych pracownik體 wybieraj cztery razy cz甓ciej - ageizm najgorszy w Warszawie

.). Jednym z powod體, jak pisze PIE, dla kt髍ych w秗骴 najm硂dszych grup wiekowych 秗edni czas poszukiwania pracy jest najkr髏szy, mog by niedu縠 oczekiwania finansowe z ich strony oraz fakt, 縠 dzi阫i zatrudnieniu osoby, kt髍a nie uko馽zy砤 jeszcze 26. roku 縴cia, pracodawca ponosi mniejsze koszty

Policja zatrzyma砤 w砤禼iciela nielegalnie otwartego klubu. To pierwsze zatrzymanie zbuntowanego przedsi阞iorcy

. Przemys砤w Sadowski z Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu. M昕czyzn zatrzymano w zwi眤ku z zarzutem z art. 165 kodeksu karnego ("kto sprowadza niebezpiecze駍two dla 縴cia lub zdrowia wielu os骲 albo dla mienia w wielkich rozmiarach, powoduj眂 zagro縠nie epidemiologiczne lub szerzenie si choroby

Dzie Ojca. 270 tys. z nich ma powody do wstydu

dzieci, mieszka w wojew骴ztwie 秎眘kim. Aliment體 w tym regionie nie zap砤ci硂 36,3 tys. ojc體 powy縠j 18. roku 縴cia. Za 眤akami s Mazowszanie – w tym wojew骴ztwie mieszka 35 tys. d硊縩ik體 alimentacyjnych. Podium zamyka Dolny 眘k, gdzie 28,5 tys. pan體 uchyla si od sp砤ty zobowi眤a. W

Bat na promocje poszed w ruch. RTV Euro AGD sprzedaje telewizor w promocji za 4 499 z. Fajnie, tylko ostatnio by po 3 239 z

k硂poty. Powinni秏y - jak to si nie砤dnie okre秎a – unijne przepisy implementowa do 28 listopada 2021 , a wprowadzi w 縴cie do 28 maja 2022 r. Op蠹nienie by硂 win Urz阣u Ochrony Konkurencji i Konsument體, kt髍y pracowa nad projektem, jakby chcia, a nie m骻.  Sklepy ostro protestowa硑

Kobiety p砤c za posiadanie dzieci emerytur ni縮z o 40 proc. Parlament Europejski uchwali rezolucj w tej sprawie

mo縠my si godzi na to, aby kobiety po przej禼iu na emerytur traci硑 niezale縩o舵 finansow i popada硑 w bied. Luka emerytalna jest konsekwencj r罂nic w przebiegu kariery zawodowej kobiet i m昕czyzn z ca砮go 縴cia zawodowego. R罂nice w wielko禼i emerytur s odzwierciedleniem gorszej sytuacji

Polacy w sile wieku 秝ietnie radz sobie z kredytami

osoby do 44. roku 縴cia - a 671,7 tys. Osoby powy縠j 45. roku 縴cia stanowi z kolei 43 proc. Prawie dwa razy wi阠ej jest m昕czyzn ni kobiet (m昕czyzn - 757,3 tys., kobiet - 425,3 tys ). Ich wsp髄ne zaleg硂禼i wynosz prawie 11 mld z, ale w przypadku m昕czyzn s one ponad dwa razy wy縮ze (26,8 mld z

Uprzywilejowani rodzice ma硑ch dzieci, kobiety w ci笨y. Przepisy o pracy zdalnej maj obowi眤ywa od wrze秐ia

– Liczymy, 縠 przepisy reguluj眂e wykonywanie pracy zdalnej wejd w 縴cie na pocz眛ku wrze秐ia – powiedzia dla PAP wiceminister rodziny i polityki spo砮cznej Stanis砤w Szwed. Wiceszef resortu doda, 縠 ma si to sta w trzy miesi眂e po zniesieniu stanu epidemii w Polsce. Ma on zosta

Jak d硊go jeste秏y zdrowi na emeryturze? D硊縠j, ni my秎imy. A wolimy odej舵 na g硂dow emerytur, ni pracowa

rosn辨 tam do 65 lat, a u nas ma by cofni阾y do 60 lat. W przypadku 65-letnich m昕czyzn oczekiwane dalsze trwanie 縴cia w Polsce wynosi obecnie 16 lat. W okresie ostatnich dw骳h dekad wyd硊縴硂 si o trzy lata. To znacz眂a zmiana, bo w trakcie wcze秐iejszych dw骳h dekad sta硂 w miejscu. Sk眃 to

Pa駍two zabra硂 m昕czy糿ie 700 tys. sk砤dek emerytalnych. Kiedy ZUS mo縠 zabra nam sk砤dki?

. z sk砤dek. Kiedy m昕czyzna zako馽zy prac w cywilu, wyst眕i do ZUS o drug, cywiln emerytur. ZUS jednak odm體i, powo硊j眂 si na ustaw emerytaln. Co ona m體i? W my秎 ustawy kto wst眕i do s硊縝y wojskowej po 2 stycznia 1999 r. (wej禼ie w 縴cie reformy emerytalnej), ma prawo do drugiej