縴cia m昕czyzn

Adriana Rozwadowska

Cztery miesi眂e urlopu wychowawczego dla ojc體, pi赕 dni na chorego krewnego. Komisja Europejska chce zwi阫szy r體nouprawnienie na rynku pracy

Cztery miesi眂e urlopu wychowawczego dla ojc體, pi赕 dni na chorego krewnego. Komisja Europejska chce zwi阫szy r體nouprawnienie na rynku pracy

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przedstawi w 秗od pakiet rozwi眤a, kt髍e maj u砤twi kobietom 潮czenie 縴cia rodzinnego z prac, a m昕czyznom - sp阣zanie wi阫szej ilo禼i czasu z rodzin.

R體no舵 kobiet na papierze i g硂dowe emerytury

Kobieta zarabia mniej od m昕czyzny, a na dodatek tam, gdzie p砤ci si wi阠ej, pensje m昕czyzn odstaj od 縠駍kich coraz mocniej. Ni縮ze p砤ce plus przerwy w op砤caniu sk砤dek plus d硊縮ze 縴cie oznaczaj dla kobiet g硂dowe emerytury.

Pierwsi rekruci rozpocz阬i s硊縝 w armii. W ci眊u dw骳h tygodni do zasadniczej s硊縝y wojskowej zg硂si硂 si 3,5 tys. os骲

Przygoda 縴cia, realizacja marze, patriotyczne poczucie obowi眤ku albo jedna z lepszych ofert pracy na rynku sprawi硑, 縠 do polskiej armii garn si tysi眂e m硂dych m昕czyzn i kobiet. Zapowiadana od dawna ustawa o obronie ojczyzny wchodzi w etap realizacji. W najbli縮zych tygodniach powstan kolejne formacje.

Aby tylko zdrowie by硂

Aby tylko zdrowie by硂

d硊go舵 縴cia w zdrowiu (czyli bez ograniczonej sprawno禼i) to 62,1 roku dla Polki i tylko 58,1 roku dla Polaka. Daje nam to 11. miejsce (na 27 kraj體) w秗骴 kobiet i 20. w秗骴 m昕czyzn. Dla por體nania, Malta馽zycy i Szwedzi w zdrowiu b阣 do siedemdziesi眛ki. Badania pod

Rz眃 uzgodni reform emerytur. Obliczyli秏y, ile wynios wyp砤ty

Rz眃 uzgodni reform emerytur. Obliczyli秏y, ile wynios wyp砤ty

odprowadzam 縜dnych sk砤dek, wi阠 moja przysz砤 emerytura te nie ro秐ie, a b阣 musia砤 na ni czeka siedem lat d硊縠j. Gdyby Anna by砤 m昕czyzn, musia砤by czeka na emerytur cz甓ciow o pi赕 lat d硊縠j, do prawie 75. roku 縴cia. - Takie osoby jak ja

Chi駍ki in縴nier zbudowa sobie 縪n i wzi背 z ni 秎ub

Chi駍ki in縴nier zbudowa sobie 縪n i wzi背 z ni 秎ub

trudno jest o 縪n w kraju, gdzie polityka jednego dziecka zaburzy砤 r體nowag p砪i. Wskutek preferencji dla syn體 i aborcji p硂d體 縠駍kich proporcja m昕czyzn do kobiet wynosi 111,5 do 100. Miliony m硂dych Chi馽zyk體 nie ma szans na znalezienie partnerki w ojczy糿ie. Ponadto od narzeczonego oczekuje si

Wlk. Brytania: G丑wnie kobiety trac prac w kryzysie

budowaniu funduszy emerytalnych. Nie jest to zatem jedynie problem chwilowego bezrobocia lecz ryzyko znacznie ni縮zego poziomu 縴cia na emeryturze i potencjalnie nawet konieczno禼i korzystania z zasi砶體 opieki spo砮cznej. Inn grup kobiet, kt髍a ma szczeg髄ne trudno禼i ze

Polka kobieta pracuj眂a

Kobiety w Polsce pracuj kr髏ko. Aktywno舵 zawodowa zajmuje im zaledwie 45 proc. 縴cia. Do tego na prac po秝i阠aj mniej czasu, ni ich matki. To odwrotnie, ni w ca砮j UE - tam kobiety pracuj wi阠ej i d硊縠j ni wcze秐iejsze pokolenia. Takie

GUS og硂si, 縠 縴jemy d硊縠j, wi阠 emerytury b阣 ni縮ze

GUS og硂si, 縠 縴jemy d硊縠j, wi阠 emerytury b阣 ni縮ze

: Nowe emerytury od PiS. Rz眃 wyp砤ci je ju na jesie Tablice r體ne dla m昕czyzn i kobiet Tablice trwania 縴cia og砤szane przez GUS s u秗ednione dla m昕czyzn i kobiet. Gdyby osobno liczy d硊go舵 縴cia dla poszczeg髄nych p砪i, to kobiety by na tym straci硑. Dlaczego? Bo przeci阾nie 縴j d硊縠j od

Komu si nale勘 秝iadczenia przedemerytalne

Komu si nale勘 秝iadczenia przedemerytalne

. Co dalej z przedsi阞iorcami? Do 秝iadczenia przedemerytalnego prawo maj nie tylko zwolnieni pracownicy, ale r體nie osoby prowadz眂e w砤sn dzia砤lno舵. Przedsi阞iorca powinien mie sko馽zone 56 lat i 20 lat sta縰 (kobieta) lub 61 lat i 25-letni sta - w przypadku m昕czyzn

Duda nieczysto gra emeryturami

Duda nieczysto gra emeryturami

emerytalnego lawirowa od dawna. Raz m體i o powrocie do starego wieku emerytalnego sprzed reformy wyd硊縜j眂ej prac do 67. roku 縴cia. Innym razem popiera projekt zwi眤k體 zawodowych, aby dodatkowym kryterium w uzyskiwaniu prawa do emerytury by sta pracy, np. 40 lat. Tak mo縩a by硂 rozumie jego wypowied

GUS og硂si, 縠 縴jemy kr骳ej, wi阠 emerytury b阣 wy縮ze. Wyliczenia

GUS og硂si, 縠 縴jemy kr骳ej, wi阠 emerytury b阣 wy縮ze. Wyliczenia

emerytur, maj眂 65 lat, zyska 12,3 tys. z. Tablice r體ne dla m昕czyzn i kobiet Tablice trwania 縴cia og砤szane przez GUS s u秗ednione dla m昕czyzn i kobiet. Gdyby osobno liczy d硊go舵 縴cia dla poszczeg髄nych p砪i, to kobiety by na tym straci硑. Dlaczego? Bo przeci阾nie 縴j d硊縠j od m昕czyzn. Tym

Zawody, w kt髍ych najwcze秐iej przechodzi si na emerytur

. roku 縴cia, za przyj阠i do s硊縝y od 2012 r. musieliby pracowa d硊縠j - do 60./65. roku 縴cia (kobiety/m昕czy糿i). Na zdj阠iu powy縠j stra縜k gasz眂y po縜r we Wroc砤wiu, za poni縠j stra縜cy przy wypadku samochodowym w Jaworzynie. Fot. Pawe Ma砮cki / Agencja Gazeta 痮硁ierze podobnie jak

Skutki kryzysu demograficznego w Japonii. Seniorzy musz pracowa po 70. roku 縴cia

roku 2020 liczba Japo馽zyk體 po 65. roku 縴cia przekroczy砤 36 milion體. Jest to rekordowy wynik w historii tego pa駍twa, r體ny 29 proc. ca砮j populacji. Wed硊g prognoz demograficznych udzia senior體 w wieku powy縠j 65 lat przekroczy 35 proc. populacji do 2040 roku. Japonia. Ro秐ie

G硂dowe emerytury sta縪we? Emeryci guzik dostan [WYLICZENIA]

poda jednak wszystkich informacji, a dopiero w programie partyjnym zobaczyli秏y, 縠 reforma mia砤by wej舵 w 縴cie w 2027 roku. Emerytury sta縪we - ile wynios? Instytut Ekonomiczny przedstawi wyliczenia Tymczasem Instytut Ekonomiczny ju teraz postanowi obliczy, jakie kwoty b阣 wyp砤cane emerytom w

Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku 縴cia. Skorzystaj tylko wybrani. Ile mo縩a zyska?

Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku 縴cia. Skorzystaj tylko wybrani. Ile mo縩a zyska?

Pod koniec marca G丑wny Urz眃 Statyczny opublikowa najnowsze tablice trwania 縴cia kobiet i m昕czyzn. Z przedstawionych danych wynika, 縠 nast眕i spadek 秗edniego trwania 縴cia Polak體 we wszystkich przedzia砤ch wiekowych. ZUS wykorzystuje te wska糿iki do obliczenia wysoko禼i emerytury w

M硂dzi i ich d硊gi. Czy rodzice powinni dok砤da si do mieszkania i samochodu doros硑ch dzieci?

M硂dzi i ich d硊gi. Czy rodzice powinni dok砤da si do mieszkania i samochodu doros硑ch dzieci?

si m硂dzi m昕czy糿i (36 proc. wobec 25 proc. w秗骴 kobiet). Niewiele mniej, bo 29 proc. ankietowanych uwa縜, 縠 mieszkanie z rodzicami po uko馽zeniu 25. roku 縴cia to 縜den wstyd. Z tym stwierdzeniem zgadza si co trzeci m昕czyzna i tylko co czwarta kobieta. Co ciekawe, co pi眛y z m昕czyzn by砨y

Pandemia skr骳i砤 nam 縴cie o rok. Za to emerytury b阣 wy縮ze

Pandemia skr骳i砤 nam 縴cie o rok. Za to emerytury b阣 wy縮ze

zaledwie 56 lat, kobieta za - blisko 62. Zaledwie w dziesi赕 lat, kiedy po II wojnie 秝iatowej warunki 縴cia znacznie si poprawi硑, 秗ednie te wzros硑 do odpowiednio 65 lat dla m昕czyzn i prawie 71 lat dla kobiet. Zauwa縜lny spadek przyszed dopiero w okresie transformacji ustrojowej: mi阣zy 1988 a 1991

W PiS przekonuj, 縠 Niemcy zazdroszcz Polakom emerytur. Sprawdzili秏y, czy maj czego

W PiS przekonuj, 縠 Niemcy zazdroszcz Polakom emerytur. Sprawdzili秏y, czy maj czego

ZUS ponaddwukrotnie w przypadku m昕czyzn i nawet trzykrotnie w przypadku kobiet. Czytaj tak縠: Wed硊g Beaty Szyd硂 Jaros砤w Kaczy駍ki ju od 6 lat powinien nie . Taka to logika G硂dowe polskie emerytury Sk眃 r罂nice w polskich i niemieckich emeryturach? Oczywi禼ie z wy縮zych w Niemczech zarobk體

Znamy szczeg蟪y nowych wcze秐iejszych emerytur. Co ze studiami? Co z wojskiem?

Znamy szczeg蟪y nowych wcze秐iejszych emerytur. Co ze studiami? Co z wojskiem?

, kobieta odchodz眂a na wcze秐iejsz emerytur sta縪w w wieku 56 lat dostanie 1879,70 z brutto. Warto doda, 縠 gdyby ta sama kobieta pracowa砤 do 60. roku 縴cia, mia砤by 2162,80 z brutto emerytury, a gdyby odesz砤 z pracy w wieku 65 lat, pobiera砨y 2619 z brutto. Z kolei m昕czyzna maj眂y tyle samo

Sta pracy. Jakie okresy sk砤dkowe i niesk砤dkowe wliczaj si do emerytury? Na co wp硑waj?

m昕czyzn - przekaza polityk. Jaros砤w Kaczy駍ki podkre秎i jednocze秐ie, 縠 emerytury sta縪we maj mie charakter propozycji, nie za przymusu. - To dla tych ludzi jest pewna propozycja, nie przymus, bo ka縟y mo縠 pracowa do 67. roku 縴cia - podkre秎a prezes partii PiS. - S眃z, 縠 wielu na t

Czeski biznes apeluje do premiera o wprowadzenie ma晨e駍tw jednop砪iowych

Czeski biznes apeluje do premiera o wprowadzenie ma晨e駍tw jednop砪iowych

premier Petr Fiala (Obywatelska Partia Demokratyczne) odpar, 縠 nigdy nie opiera si debacie na temat poprawy 縴cia os骲 pozostaj眂ych w zwi眤kach partnerskich tej samej p砪i, a tak縠 wprowadzenia przepis體 zapewniaj眂ych im wi阠ej praw. Spo砮czne, psychiczne i ekonomiczne skutki 縴cia w nieustaj眂ym

Kupi mieszkanie z lokatorami. Od prawie 2 lat nie mo縠 wej舵 do 秗odka

Kupi mieszkanie z lokatorami. Od prawie 2 lat nie mo縠 wej舵 do 秗odka

– m體i m昕czyzna w rozmowie z Wyborcza.biz. 痽cie na kredycie Mieszkanie pana Adama zajmuje pi阠ioosobowa rodzina. Lokal odziedziczyli ponad 10 temu po babci. Mieszkali w nim, ale nie ponosili 縜dnych op砤t. D硊g ur髎 do gigantycznych rozmiar體. A w ko馽u mieszkanie zlicytowano. Zobacz te

PiS nie odpu禼i Lewicy pomys硊 na zmiany w rencie rodzinnej. Szuka pieni阣zy na "wdowi" bonus

te m笨 po 縪nie, ale takie przypadki to margines . Je秎i natomiast kobieta pobiera ju swoj emerytur, to mo縠 po 秏ierci m昕a przej舵 na jego 秝iadczenie i dostawa 85 proc. tego, co nale縜硂 si m昕owi. Lewica zaproponowa砤 w swoim projekcie zmiany polegaj眂e na tym, 縠 pozosta砤 przy 縴ciu osoba

Na emerytur przechodzi znacznie wi阠ej os骲, ni si rodzi. Nowe dane ZUS niepokoj

wska糿ik dzietno禼i, czyli liczba dzieci, kt髍e kobieta przeci阾nie urodzi w swoim 縴ciu. W 2022 r. wyni髎 on 1,26. To oznacza, 縠 na ka縟e 100 kobiet w wieku 15-49 lat przypada ok. 126 urodzonych dzieci. Stabilny rozw骿 demograficzny kraju gwarantuje liczba ok. 210-215 dzieci. W Polsce rodzi si za

"Przegapisz podwy縦i". "Mamy teraz wa縩y projekt". Nowelizacja tacierzy駍kiego w praktyce

urlopu ojcowskiego. Gosia zauwa縜, 縠 pomog硂 mu to lepiej zrozumie, jak to jest szuka pracy, gdy jest si kobiet w wieku rozrodczym. Czytaj te: "Co zrobi, by niczego w 縴ciu zawodowym nie 縜硂wa? Zaczyna karier wcze秐ie i nie ba si zmian" - M昕czy糿i nie rozumiej tej perspektywy

Polacy zdecyduj o emeryturze. Ma硂 czasu na z硂縠nie wniosku. Warto powa縩ie przemy秎e decyzj

Okienko transferowe dotyczy kobiet do 50 roku 縴cia oraz m昕czyzn do 55 roku 縴cia. Jest to termin, w kt髍ym obywatele mog zdecydowa, gdzie trafi cz甓 ze sk砤dki na ubezpieczenia spo砮czne. Mo縧iwo禼i s dwie. Oszcz阣no禼i mog zosta przekazane do OFE i inwestowane na rynku kapita硂wym

Prof. Kotowska o rewolucji w kodeksie pracy. "Zmiany pomog 潮czy prac zawodow z 縴ciem rodzinnym"

wprowadzenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego z 20 czerwca 2019 r. w sprawie r體nowagi mi阣zy 縴ciem zawodowym a prywatnym rodzic體 i opiekun體. Zaproponowane rozwi眤ania przez Polsk  wyd硊縠nia urlopu rodzicielskiego z 32 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka (34 tygodni przy porodach wielorakich) o

Dobry czas na przej禼ie na emerytur. Pow骴? Wysoka liczba zgon體 w ostatnich miesi眂ach

W 2020 r. 秗ednia 縴cia m昕czyzn w Polsce wynios砤 72,6 roku, a kobiet 80,7 roku. W por體naniu z rokiem poprzednim 秗ednie skr骳i硑 si odpowiednio o 1,5 i 1,1 roku – poda G丑wny Urz眃 Statystyczny w publikacji „Trwanie 縴cia w 2020 r.". – Bezprecedensowy poziom

S硊縝a zdrowia dla bogatych. Ka縟y z klasy 秗edniej musi mie znajomego lekarza

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w 2017 roku m昕czy糿i w wieku 30 lat z wykszta砪eniem wy縮zym mogli oczekiwa, 縠 b阣 ponad 7 lat d硊縠j ni m昕czy糿i z wykszta砪eniem 秗ednim. W przypadku por體nania do m昕czyzn z wykszta砪eniem co najwy縠j gimnazjalnym r罂nica ta ros砤 ju do 11 lat. Ma硂 tego

"Mobilizacja to nic takiego". Tak przekonuj rosyjskie influencerki na kremlowskiej smyczy

hasztagiem "nie panikuj". Co ciekawe gwiazdeczki sieci si阦aj po por體nania do frytek, kosmetyk體 i 縠lek. Tak, ludzkie 縴cie jest por體nywane do dania z ziemniaka i szminek.  Akcja kwitnie w Telegramie, na TikToku i VK, poniewa oficjalnie Instagram i Facebook s niedost阷ne w Rosji

Prezesek wci笨 jak na lekarstwo. "Bo gdzie biznes i pieni眃ze, tam i utarte stereotypy"

rywalizacji, r體ny dost阷 do stanowisk – to elementy zdrowej spo砮czno禼i. My秎, 縠 awans kobiet powinien bardzo pom骳 m昕czyznom, bo zak砤dam, 縠 wraz ze wzrostem liczby kobiet na r罂nych szczeblach zmieni si kultura pracy. Zmieni si? Musimy tak organizowa prac, 縠by zachowa balans mi阣zy 縴ciem

PiS obiecuje emerytury sta縪we. Szykuje si wielka wyborcza bujda i du縠 rozczarowanie po wyborach

" ju w swoim 縴ciu odpowiedni liczb okres體 sk砤dkowych i wystarczaj眂o du縪 sk砤dek wp砤ci do systemu. Oczywi禼ie dop髃i nie zobaczymy projektu, trudno t ide ocenia kategorycznie. Na marginesie - projekty w Sejmie s od lat - obywatelski, prezydencki, autorstwa PSL. Dziwnym trafem PiS

GUS: Polacy 縴j d硊縠j, kobiety przeci阾nie 81,9 lat, m昕czy糿i - 73,9 lat

縴cia m昕czyzn zamieszka硑ch w miastach wynosi硂 w 2016 r. 74,4 lata, tj. o 1,2 roku wi阠ej ni m昕czyzn na wsi. Kobiety zar體no w miastach, jak i wsi 縴硑 秗ednio 81,9 lat, podano r體nie. Przeci阾ny wiek do縴wania Polak體, na tle czo丑wki kraj體 europejskich, jest kr髏szy o

twiej b阣zie mo縩a dosta wcze秐iejsz emerytur. Sejm i Senat przeg硂sowali ustaw

ha砤sie, w niskiej temperaturze itp.). Aby dosta pomost體k, trzeba te mie co najmniej 15 lat sta縰 pracy w trudnych warunkach oraz 20/25 lat (kobieta/m昕czyzna) sta縰 og髄nego. Warto doda, 縠 pomost體ki nie mo縠my pobiera do ko馽a 縴cia. Gdy osi眊niemy wiek emerytalny (60 lat u kobiet i 65 lat u

"Mam 35 lat, jestem za stara na wyst阷y". Jak od nowa zarobi na emerytur

pobiera tancerze po uko馽zeniu 40. (kobiety) lub 45. roku 縴cia (m昕czy糿i), o ile nie s cz硂nkami otwartego funduszu emerytalnego (OFE) i osi眊n阬i sta pracy – 20 lat dla kobiet, 25 lat dla m昕czyzn, z czego minimum 15 lat dzia砤lno禼i artystycznej lub tw髍czej. Osoby, kt髍e przysz硑 na 秝iat po

Coraz wi阠ej Polak體 pracuje na emeryturze. Cz甓, bo lubi i chce, a cz甓, bo nie utrzyma si z g硂dowych emerytur

emerytalnego przez PO-PSL do 67. roku 縴cia oznacza硂 „prac do 秏ierci". To k砤mliwe has硂, kt髍e regularnie pojawia si w wypowiedziach polityk體 partii rz眃z眂ej, na grafikach w mediach spo砮czno禼iowych i na paskach w TVPiS, sugeruje ludziom, 縠 wiek 67 lat oznacza 秏ier. A ludzie w Polsce 縴j

Parlament Europejski postanowi: koniec z tajemnic wynagrodze, w og硂szeniach o prac maj te by wide砶i p砤cowe

listy Niemczech 5,7 proc. Czytaj tak縠: 痽cie po inflacji. "Kawa za 19 z, obiad dla 2 os骲 za 70-100 z nawet w osiedlowej pizzerii, to dla mnie za wiele" Jawno舵 p砤c to bro obosieczna W krajach, gdzie j wprowadzono, i to w pe硁ej wersji, czyli po nazwisku (Norwegia, Szwecja

Wed硊g Beaty Szyd硂 Jaros砤w Kaczy駍ki ju od 6 lat powinien nie 縴. Taka to logika

, powiedzia砤: "Tusk i Platforma m體i wiele o kobietach, a kazali pracowa im prawie do 秏ierci. Tak samo m昕czyznom" Przypomnijmy, rz眃 PO-PSL og硂si stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego do 67 lat. Stopniowe, czyli nie od razu, ale roz硂縪ne a do 2040 r. Tymczasem Polki 縴j dzi 秗ednio 81

Ponad 7 mln Polak體 ponownie wypisa硂 si z PPK. Co si dzieje z rz眃owym programem?

cztery lata. Zatem nast阷ny wypadnie w 2027 r., kolejny – w 2031 r. itd. Automatyczny zapis dotyczy pracownik體 mi阣zy 18. a 55. rokiem 縴cia. Pracownicy, kt髍zy uko馽zyli 55 lat, ale nie przekroczyli 70 lat, aby przyst眕i do programu, powinni z硂縴 u pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i

Andrzej Duda zg砤sza w砤sny projekt wcze秐iejszych emerytur

prac, maj眂 18 lat, b阣 mogli odej舵 na emerytur, maj眂 53 lata (kobieta) lub 58 (m昕czyzna). A wi阠 o siedem lat wcze秐iej ni dzi. Jeszcze wcze秐iej na emerytur b阣 mogli odej舵 rolnicy, bo do sta縰 b阣zie im si liczy praca w gospodarstwie rolnym od 16. roku 縴cia. Emerytura sta縪wa - ile to

Zatyczki do uszu warte miliardy. 3M zmuszone do kosztownej ugody

m昕czyzn i kobiet, kt髍zy dzielnie s硊縴li naszemu krajowi i wr骳ili do domu z urazami s硊chu, kt髍e zmieni硑 縴cie". 3M natomiast utrzymuje, 縠 ugoda, kt髍a obejmuje rozstrzygni阠ie oko硂 300 tysi阠y spraw s眃owych, nie jest przyznaniem si do odpowiedzialno禼i. „Produkty b阣眂e przedmiotem

Dzieci nie ma i nie b阣zie. "To jest najwi阫sza pora縦a rz眃體 PiS"

choroby nowotworowe, obie grupy odpowiada硑 za blisko 60 proc. wszystkich zgon體. S te pozytywne zjawiska. Ot罂 od 1960 do 2019 r. trwanie 縴cia w Polsce wyd硊縴硂 si o ok. 9 lat w秗骴 m昕czyzn oraz o ok. 11 lat w秗骴 kobiet. Najd硊縠j 縴j m昕czy糿i z wojew骴ztwa ma硂polskiego (74,89 roku), a

Andrzej Duda chce po raz drugi obni縴 wiek emerytalny. Dzi g硂sowanie w Sejmie

wcze秐iej na emerytur b阣 mogli odej舵 rolnicy, bo – jak przewiduje projekt – do sta縰 b阣zie im si liczy praca w gospodarstwie rolnym od 16. roku 縴cia. Tak niskiego wieku emerytalnego nie ma w ca砮j Europie. Ba, wi阫szo舵 kraj體 UE nie tylko nie obni縜, ale sukcesywnie podwy縮za wiek

Jak Kaczy駍ki k砤mie w sprawie emerytur

jednak mowy o wieku emerytalnym. - Obni縴li秏y wiek emerytalny - m體i Kaczy駍ki, po czym doda: - Jednocze秐ie zachowuj眂 dla kobiet i m昕czyzn prawo pracy do 67. roku 縴cia. I tu mamy kolejn bzdur czy - m體i眂 wprost - k砤mstwo prezesa. Nikt w Polsce nie ma gwarancji pracy do 67. roku 縴cia. I rz眃

Dajmy doj舵 do g硂su m硂dym! Faktycznie, a nie tak jakby秏y chcieli

r罂nic nie powinni秏y pomija, by lepiej zrozumie te roczniki. Jak pokaza硑 wywiady jako禼iowe, polityka jest dla tych os骲 cz阺to "memiczna", tzn. docieraj do nich tylko pojedyncze has砤 pokazuj眂e, jak oderwana bywa polityka od codziennego 縴cia, albo jak nies硂wni i nieautentyczni s

GUS: Wska糿ik zatrudnienia os骲 50+ wyni髎 33,2% w 2017 r.

kwartale 2017 r. wska糿ik zatrudnienia dla os骲 powy縠j 50. roku 縴cia wyni髎 32,9% (42% dla m昕czyzn, 25,8% dla kobiet) i by on ni縮zy od 秗edniego wska糿ika pa駍tw UE28, wynosz眂ego 36,5% (42,8% dla m昕czyzn, 31% dla kobiet). R罂nica pomi阣zy wska糿ikiem zatrudnienia dla Polski i UE28, podobnie jak w

Dlaczego kobiety zarabiaj mniej? Wynagrodzenia nie powinny mie p砪i

pomy秎a砤m te, 縠 widzia砤, ile musia砤m podj辨 w 縴ciu wyzwa, ile razy si nie podda, by wywalczy swoje. Pod wp硑wem tych refleksji zaprosi砤m cz硂nkinie BCC z Ma硂polski na spotkanie i opowiedzia硑秏y sobie bardzo szczerze o tym, gdzie dzisiaj w 縴ciu jeste秏y, co musia硑秏y pokona, 縠by te swoje

"The New York Times": Francuzi protestuj przeciw d硊縮zej pracy. Walka o wiek emerytalny to walka o to縮amo舵

granicy ub髎twa, co jest jednym z najni縮zych wska糿ik體 w licz眂ej 38 pa駍tw Organizacji Wsp蟪pracy Gospodarczej i Rozwoju. Zamiast zaledwie trzech lat przeci阾ny Francuz sp阣zi ponad jedn czwart swojego 縴cia – od 22 lat dla m昕czyzn do 26 lat dla kobiet – na emeryturze, z czego wi阫szo舵

Jaki b阣zie 秝iat, gdzie ludzi zast眕i maszyny? "Musimy zacz辨 kwestionowa ide, 縠 praca jest w 縴ciu wszystkim"

, gdyby wcieli w 縴cie ide BDP. Owszem, maszyny s od udzielania odpowiedzi, ale to ludzie s od zadawania pyta. W "iecie po pracy" przedstawiasz bardzo r罂nych bohater體. Z jednej strony m昕czyzn, kt髍y ma prac, nie musi nic w niej robi, ale popada z tego powodu w problemy

Kto odci笨y kobiety z prac domowych? M昕czy糿i czy raczej zmywarka?

i m昕czyzn na przestrzeni kilku dziesi阠ioleci. W 1965 roku ameryka駍kie kobiety pracowa硑 zawodowo przeci阾nie przez zaledwie 8 godzin w tygodniu, m昕czy糿i za przez 42. W roku 2011 kobiety w pracy zarobkowej sp阣za硑 ju 秗ednio 21 godzin (badano osoby w wieku od 18. do 64. roku 縴cia, a wi阠

PPK i wyp砤ty. Warto by jak pani Anna i pan Robert. Oto ile wp硑n瓿o na ich konto

zak砤da, 縠 mamy oszcz阣za w nim do 60. roku 縴cia , to pozwala na wcze秐iejsze wycofanie 秗odk體. A wyp砤caj眂 pieni眃ze, odzyskujemy wszystkie swoje sk砤dki i dodatkowo sk砤dki pracodawcy (70 proc. sk砤dek pracodawcy trafia od razu na nasze konto bankowe, a 30 proc. na konto w ZUS). Takich wyp砤t

Pan Tomasz co roku wyp砤ca pieni眃ze z PPK. Oto ile wp硑wa na jego konto

te na konto ZUS m昕czyzny. Zasada jest bowiem taka, 縠 przy wcze秐iejszej (przed 60. rokiem 縴cia) wyp砤cie pieni阣zy na nasze konta trafia 70 proc. wp砤t od pracodawcy, a pozosta砮 30 proc. zasila nasze konto ZUS, dzi阫i czemu b阣ziemy mieli wi阫sz emerytur z I filaru. Kolejnej wyp砤ty z PPK pan

Ile zarabiaj osoby 50 plus? Gdzie pracuj? Kobiety nie b阣 zadowolone

"Osoby powy縠j 50. roku 縴cia na rynku pracy w 2020 r." – to najnowszy, kwietniowy raport GUS. Co z niego wynika?  Ot罂 pod koniec 2020 r. by硂 14,4 mln os骲 w wieku 50 lat i wi阠ej. Stanowi硑 37,6 proc. og髄nej liczby obywateli Polski. Przy czym najwi阠ej by硂 os骲 w

"M骿 facet nie ma problemu zapyta, czy zap砤c mu za piwo. Jego poczucie m阺ko禼i nie cierpi, 縠 zarabiam cztery razy wi阠ej". Programistki o swoich zwi眤kach

, u縴wamy mojego samochodu. Ja zarabiam ponad dwa razy wi阠ej ni m骿 facet. Sk砤damy si na 縴cie tak, 縠 ja p砤c za 70 proc. wydatk體, on za 30 proc. Z tego p砤cimy za rachunki, za czynsz, jedzenie, chemi domow, benzyn. Ja p砤c za siebie i za swoje dziecko z poprzedniego zwi眤ku – opowiada

Cztery osoby na w髗kach i pies w urz阣zie w Gdyni. Ju nie m體i: "Jak sobie poradzicie?"

by硑 gotowe do aktywno禼i, stawiania czo砤 wymaganiom rzeczywisto禼i, to wymaga tego, by od jak najwcze秐iejszych lat uczy je samodzielno禼i i niezale縩ego 縴cia Je秎i jeszcze s dobrze wykszta砪one, to raczej nie maj problemu ze znalezieniem pracy. Z perspektywy mojego miasta widz wr阠z, 縠

Klient walczy z deweloperem o okna. "To igranie z bezpiecze駍twem"

przepisy. Wysoko舵 powinna wynosi co najmniej 1,1 m. Mog砤by by ni縮za, gdyby okno zabezpieczono np. balustrad. – Niezabezpieczenie okien stwarza powa縩e zagro縠nie dla 縴cia i zdrowia mieszka馽體. To igranie z bezpiecze駍twem – zauwa縜 pan Krzysztof. M昕czyzna zam體i ekspertyz

ZUS zach阠a do pracy po emeryturze. O ile mo縠 wzrosn辨 秝iadczenie po roku? Nie ka縟emu si to op砤ca

pozostaj眂ych nam do osi眊ni阠ia prognozowanej 秗edniej 縴cia, co ma wp硑w na wzrost wysoko禼i 秝iadczenia. Dodatkow zach阾 do kontynuacji zatrudnienia po osi眊ni阠iu wieku emerytalnego mo縠 by zwolnienie z obowi眤ku op砤cania podatku dochodowego. Od 1 stycznia 2022 roku pracownicy, kt髍zy kontynuuj

W PiS oskar勘 mnie o zdrad stanu. Dzi阫uj podst阷nym Niemcom za wiek emerytalny

osi眊nie 67. rok 縴cia. Cz甓 niemieckich firm mo縠 wobec tego przenosi swoj produkcj do wschodnich land體, oferuj眂 jako benefit polsk emerytur. Czytaj tak縠:  Czytaj tak縠: Tusk i Kaczy駍ki obiecuj emerytom z硂te g髍y. Oto najwa縩iejsze propozycje Najni縮zy wiek emerytalny w UE Z

Absurd referendalny. PiS chce pyta Polak體, kt髍zy przeszli na emerytur, czy chc wcze秐iej przechodzi na emerytur

gospodarczych nieprawd. Prawd jest za, 縠 poprzez pytanie referendalne seniorzy b阣 uk砤da 縴cie dzisiejszym 20-, 30- i 40-latkom.

ChatGPT napisa matur z j陑yka polskiego lepiej od wi阫szo禼i uczni體. Wy硂縴 si na "Dziadach"

Europie dominuj眂a rola j陑yk體 rodzimych widoczna jest we wszystkich sferach 縴cia. Tym, co czyni Europ wyj眛kow pod wzgl阣em j陑yk體, jest fakt, 縠 by砤 ona pierwszym kontynentem, na kt髍ym ukszta硉owa硑 si tradycje pi秏iennicze. Powsta砮 dokumenty, a potem – utwory literackie, mia硑 moc

Tysi眂e Polak體 na groszowych emeryturach. Pomys rz眃u? R體na dla wszystkich emerytura obywatelska

Pani Katarzyna na emeryturze jest od roku. Dostaje tylko 552,11 z netto, bo pracowa砤 g丑wnie na umowach o dzie硂 i zleceniach. - Przez wi阫szo舵 縴cia zajmowa砤m si wychowaniem dzieci. Przez kilka lat dorabia砤m szyciem na umowach 秏ieciowych. Dopiero maj眂 49 lat, dosta砤m etat w szwalni, ale p

Co trzeci Polak do 34. roku 縴cia mieszka z rodzicami. Pow骴? Prozaiczny

Polsce o wiele lepiej nie jest. 36 proc. - a tyle Polak體 i Polek pomi阣zy 25. a 34. rokiem 縴cia mieszka硂 w 2018 r. z rodzicami. To 2 mln os骲. Statystyczny gniazdownik to m昕czyzna: z rodzicami mieszka a 43 proc. m昕czyzn wobec 29 proc. kobiet. A do tego liczba m昕czyzn, kt髍zy nie opuszczaj domu

Bezrobocie spada. Ale co z tego, skoro prawie 42 proc. Polak體 nie pracuje

, 縠 wed硊g danych Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) co roku 100-150 tys. os骲 wi阠ej przechodzi na emerytur i ko馽zy aktywno舵 zawodow, ni wchodzi na rynek pracy po szkole. Wystarczy spojrze na piramid demograficzn GUS . W 2015 r. w Polsce by硂 8,7 mln os骲 powy縠j 60. roku 縴cia. W

Oto najwi阫szy paradoks PPK: tylko wyp砤caj眂 pieni眃ze, powi阫szasz przysz潮 emerytur

polega emerytura. Oszcz阣no禼i z PPK b阣ziemy mogli po sko馽zeniu 60 roku 縴cia wyp砤ci w cz甓ci (25 procent) jednorazowo, a pozosta潮 kwot w ci眊u 10 lat. Czytaj tak縠: Twoja pensja w wyniku odk砤dania na PPK b阣zie ni縮za, ni my秎isz. O ile? - Rz眃 z pewno禼i chcia, aby Polacy oszcz阣zali

Eksperci nazywaj j "niewidoczn". Przemoc ekonomiczna wchodzi do ustawy o przemocy domowej

zaplanowa kolejne kroki uporania si z nim. - Wsparcia finansowego, ale tak縠 prawnego, psychologicznego mo縩a tak縠 szuka w O秗odkach Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przest阷stwem. To miejsce jest o tyle wa縩e, 縠 cz阺to z powodu ograniczania finans體 osoby pokrzywdzone nie maj 秗odk體 do 縴cia, na pokrycie

Nadchodzi koniec zakaz體 rozm體 o wynagrodzeniach. "Nagle znalaz硂 si dla mnie 4 tys. z podwy縦i"

tym do秝iadczeniu Magda z ut阺knieniem czeka na wej禼ie w 縴cie dyrektywy o jawno禼i wynagrodze, kt髍 pod koniec marca przeg硂sowa Parlament Europejski.  Czytaj te: Parlament Europejski postanowi: koniec z tajemnic wynagrodze, w og硂szeniach o prac maj te by wide砶i p砤cowe 

Polak chce pozwa Netflixa. "Zagra" w filmie o oszu禼ie z Tindera, cho mia o tym nic nie wiedzie

, szokowa bogactwem, obiecywa wsp髄ne 縴cie i mi硂舵 a pod gr骲. Gdy tylko zdoby serce i zaufanie kobiety, prosi o finansowe wsparcie, argumentuj眂, 縠 wpad w k硂poty zagra縜j眂e 縴ciu. Wszystko odbywa硂 si online, bo Simon by wiecznie w podr罂y, rzekomo uciekaj眂 przed 禼igaj眂ymi go wrogami. W

Zbadano poziom 縴cia na emeryturze. Rz眃 PiS-u nie b阣zie zadowolony z tego rankingu

likwidacji - w miejsko-gminnej szkole w moim rodzinnym mie禼ie. Praca by砤 i nadal jest moj pasj, sens 縴cia widz w dzia砤niu. W 縴ciu zawodowym nie ogranicza砤m si tylko do nauczania j陑yka polskiego. Stara砤m si wychowywa moich uczni體 w duchu uniwersalnych warto禼i moralnych - szacunku wobec ka縟ego

Ilu Polak體 nie ma pracy, a ilu wcale nie zamierza jej szuka? GUS poda dane

ni縮zy w秗骴 m昕czyzn (34,2 proc.) ni w秗骴 kobiet (49,9 proc.). Nie jest natomiast tak, 縠 znacznie cz甓ciej bierni zawodowo pozostaj mieszka馽y wsi - na wsiach bowiem nie pracuje i nie poszukuje pracy 43 proc. os骲 w wieku od 15. do 89. roku 縴cia, podczas gdy w秗骴 mieszka馽體 miast jest to

Pierwszy Polak wygra w Strasburgu z dezubekizacj. "Spodziewam si fali skarg"

Ustawa dezubekizacyjna obowi眤uje od 1 pa糳ziernika 2017 r. Zdaniem obecnych w砤dz ma przywr骳i sprawiedliwo舵 i ukara oprawc體 systemu totalitarnego. Problem w tym, 縠 ukara砤 tysi眂e os骲, kt髍e w wolnej Polsce nara縜硑 縴cie, 砤pi眂 przest阷c體 i rozbijaj眂 najgro糿iejsze gangi. Ustawa zak砤da

Jeszcze nigdy Polacy nie mieli tyle d硊g體. Choroba kota wa縩iejsza ni sp砤ta raty kredytu

mniej odczuwalna w codziennym 縴ciu i 縠 w ko馽u wyjdziemy na prost z naszymi d硊gami – m體i Jakub Kostecki, prezes zarz眃u firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso. Najmniej sumienni w regulowaniu swoich rachunk體 s mieszka馽y Dolnego 眘ka, Pomorza oraz Warmii i Mazur. Przyk砤dowo na Dolnym

Rewolucja w emeryturach. Wdowa b阣zie mog砤 dosta swoje 秝iadczenie i po硂w emerytury m昕a

proponuje zmiany. Jakie? Ot罂 pozosta砤 przy 縴ciu osoba mog砤by zachowa swoje 秝iadczenie i powi阫szy je o 50 procent renty rodzinnej po zmar硑m ma晨onku lub pobiera rent rodzinn po zmar硑m ma晨onku i 50 procent swojego 秝iadczenia. Jak to ma wygl眃a w szczeg蟪ach, pokazuje wiceprzewodnicz眂y Nowej

Wi阠ej Polak體 zyska prawo do wcze秐iejszej emerytury. PiS zmienia przepisy

Szyd硂 Jaros砤w Kaczy駍ki ju od 6 lat powinien nie . Taka to logika Ju nie wygasaj眂e Dzi, aby odej舵 na wcze秐iejsz emerytur pomostow, trzeba spe硁i wszystkie wymienione ni縠j warunki. Po pierwsze - przynajmniej jeden dzie przed 1999 r. pracowa w warunkach szczeg髄nych lub o szczeg髄nym

痽jemy o miesi眂 kr骳ej ni rok wcze秐iej. Wi阠 emerytury b阣 wy縮ze

procentowa, a to oznacza, 縠 im kto ma wi阫sze 秝iadczenia, tym ma wi阫sz waloryzacj. Tablice trwania 縴cia og砤szane przez GUS s u秗ednione dla m昕czyzn i kobiet. Gdyby osobno liczy d硊go舵 縴cia dla poszczeg髄nych p砪i, to kobiety by na tym straci硑. Dlaczego? Bo przeci阾nie 縴j d硊縠j od m昕czyzn

Spi阠ie mi阣zy Dud a Kaczy駍kim. Chodzi o emerytury i wiek emerytalny

) i 58 (m昕czy糿i) lat. To bardzo wcze秐ie, podczas gdy na ca硑m 秝iecie, wraz z wyd硊縠niem trwania 縴cia oraz 縴cia w zdrowiu zach阠a si do wyd硊縜nia aktywno禼i ekonomicznej". Na koniec ZUS podkre秎a, 縠 osoby, kt髍e odejd na wcze秐iejsze emerytury sta縪we, musz si liczy z niewielkimi

Kobiety w UE s bardziej zagro縪ne ub髎twem emerytalnym. W Polsce b阣zie z tym coraz gorzej

nied紈iedzi przys硊g dla kobiet – uwa縜 Aleksander szek, g丑wny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. – W systemie, w kt髍ym wysoko舵 emerytury zale縴 od wysoko禼i wp砤conych sk砤dek i oczekiwanej d硊go禼i 縴cia, niski wiek emerytalny automatycznie ogranicza wysoko舵 emerytur, tym samym

Kolejne obni縠nie wieku emerytalnego coraz bli縠j. "Za jest prezes"

emerytury po 60 (kobiety) i 65 (m昕czy糿i) latach PiS wprowadzi w pa糳zierniku 2017 r. Wed硊g naszych informacji nowym projektem jeszcze w grudniu ma si zaj辨 Sejm. Zmiany mog wej舵 w 縴cie w 2022 r. Mog, poniewa coraz wi阠ej pos丑w PiS jest za. - Dostajemy g硂sy od ludzi, 縠 emerytury sta縪we to jest

Joe Biden do潮czy do strajkuj眂ych zwi眤kowc體 w fabrykach aut w USA

; Biden oficjalnie popar te 勘dania zwi眤kowc體, wzywaj眂 koncerny samochodowe, aby podzieli硑 si z pracownikami swoimi rekordowymi zyskami.  - Przez wiele pokole pracownicy przemys硊 motoryzacyjnego ponie秎i znaczne ofiary, aby utrzyma t bran筷 przy 縴ciu i w sile, zw砤szcza w czasie kryzys體

Wzi背 chwil體k na 500 z. Odda ju 53 tys. z, zosta硂 mu 222 tys. odsetek. Jest wyrok s眃u

uchyleniem i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania S眃owi Rejonowemu w Bytomiu – stwierdzi SN. Czytaj tak縠: Nowe wolne od pracy z powodu "si硑 wy縮zej", d硊縮ze urlopy rodzicielskie. S wielkie zmiany w kodeksie pracy W砤秐ie wesz砤 w 縴cie ustawa antylichwiarska W grudniu

Kazimierz Marcinkiewicz ma pretensje, 縠 s眃 ka縠 mu utrzymywa by潮 縪n. A co m體i prawo?

powa縩ego z砤mania nogi. Obecnie porusza si o kuli, nie mo縠 pracowa i nie ma 秗odk體 do 縴cia. Co zdecydowa s眃? Odrzuci pozew, t硊macz眂, 縠 m昕czyzna nie znajduje si w niedostatku, cho jego sytuacj mo縩a okre秎i jako trudn. Czytaj te: Ludzie PiS ponad prawem. Szefowa OHP z wyrokiem, ale nadal

Artysta malarz: sprzeda砮m pracowni, bo targi w Polsce ju nie wr骳. Bran縜 jest martwa, firmy upadaj

dochodzi do rekordowych poziom體 - m體i m昕czyzna. Jak dodaje, ich w砤禼iciele nie og砤szaj swej decyzji w mediach spo砮czno禼iowych, wi阠 o tym zjawisku nie jest g硂秐o, cho powinno by. - Ludzie, kt髍zy niejednokrotnie po秝i阠ili ca砮 albo wi阫szo舵 swojego 縴cia na budowanie marki piekarni

Wojna nie zwa縜 na metryk. Dla nich nie ma "nowego pocz眛ku", cho鎎y chcieli

jest na ni za wcze秐ie. Wojna, kt髍a poch硂n瓿a ich dorobek 縴cia, wci笨 trwa. - Najbole秐iejsza jest utrata rodzinnych pami眛ek, zdj赕, poczucia ci眊硂禼i pokoleniowej - wyja秐ia Milana Pakhomowa, kt髍a z ramienia Polskiego Forum Migracyjnego (PFM) wspiera uchod糲體 senior體. Tetiana i Wo硂dymyr w

Rzecznik M o karach na硂縪nych na przedsi阞iorc體: "Tak nie mo縠 by w pa駍twie prawa"

縴cia lub zdrowia go禼i, bazuj眂 m.in. na rozporz眃zeniu Rady Ministr體 w sprawie ustanowienia okre秎onych ogranicze, nakaz體 i zakaz體 w zwi眤ku z wyst眕ieniem stanu epidemii. Na硂縴li trzy kary, ka縟a po 10 tys. z. 30 tys. do zap砤ty na ju Dwa miesi眂e p蠹niej kary podtrzyma pa駍twowy powiatowy

Szef Zalando rezygnuje z pracy, bo z 縪n postawili teraz na jej karier. iat wstrzyma oddech

urlop, kt髍ego nie mo縩a si zrzec ani przenie舵 go na inn osob - ma sk硂ni m昕czyzn do uczestnictwa w 縴ciu rodzinnym, a matki uczyni mniej "ryzykownymi" pracownicami dla pracodawc體. Unia Europejska ju go zreszt przeforsowa砤.  W 2019 roku - przy gromkim sprzeciwie europos丑w i

Za ma硂 kobiet w zarz眃zie? No to kara. Unia wreszcie zaczyna walczy o r體nouprawnienie

mniej ni 35 proc. Wobec prywatnych podmiot體 UE do tej pory gra砤 mi阫ko, zach阠aj眂 i promuj眂 r體no舵 p砪i, ale teraz m體i: dosy. Skoro nadal mniej ni 10 proc. prezes體 sp蟪ek gie砫owych to kobiety, co musi si zmieni. Dyrektywa dotycz眂a reprezentacji p砪i we w砤dzach sp蟪ek ju wesz砤 w 縴cie

Z砤pa moment kryzysu. Co nam powiedz pami阾niki o inflacji

utrzyma codzienny poziom 縴cia przy malej眂ej sile nabywczej pieni阣zy. Tyle 縠 jednocze秐ie kobiety nie zarabiaj tyle co m昕czy糿i i maj mniejsz si酬 przebicia na rynku pracy. Domaganie si podwy縦i jest dla nich trudniejsze ni dla m昕czyzn. Przynajmniej w teorii s wi阠 bardziej nara縪ne na

Kolejny prezent wyborczy - nowy wiek emerytalny dla wybranych g髍nik體. 40 lat i fajrant

, kiedy si ma okres pracy g髍niczej wynosz眂y - 潮cznie z okresami pracy r體norz阣nej - co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla m昕czyzn (w tym co najmniej 10 lat pracy g髍niczej). W praktyce oznacza to, 縠 mo縩a tak [emerytur闿 dosta w wieku ok. 44 lat. Czyli ochrona obowi眤uje od 40. roku 縴cia

Uzbiera 700 tys. z sk砤dek emerytalnych. Wszystko zabra硂 pa駍two

stycznia 1999 (wej禼ie w 縴cie reformy emerytalnej), b阣zie mia prawo do drugiej emerytury z ZUS za lata pracy w cywilu. Kto jednak - jak pan Krzysztof - s硊縴 w armii wcze秐iej, nic nie dostanie. Takie regu硑 s zapisane w ustawie emerytalnej. Dlaczego? Nie wiadomo. - Ja nawet bym si zgodzi, aby nie

Restauratorzy oddadz cz甓 obrotu dla chorego kolegi po fachu. "Mamy problemy finansowe, ale tu chodzi o ludzkie 縴cie"

bezpo秗ednie zagro縠nie jego 縴cia – m體i znajomi m昕czyzny. Pierwsza pr骲a operacji, podj阾a 5 marca, zako馽zy砤 si fiaskiem. Zabieg by zbyt ryzykowny. 痮na, dwie c髍ki i przyjaciele Rafa砤 wierz, 縠 wszystko zako馽zy si pomy秎nie i Bern b阣zie m骻 podj辨 rehabilitacj. Proces b阣zie jednak

Oto ile wynios nowe wcze秐iejsze emerytury dla nauczycieli. Mamy wyliczenia

emerytury nauczycieli wyliczano by, dziel眂 zebrany kapita przez przewidywane statystycznie (og砤szane przez GUS) dalsze trwanie 縴cia. W takim wariancie koszty dla bud縠tu nie by硑by du縠, za to 秝iadczenia nauczycielskie by硑by niewielkie. Dlatego Zwi眤ku Nauczycielstwa Polskiego chcia zmiany wzoru

Ma 76 lat i jest dostawc pizzy. "W klubie seniora pracuj tylko ja"

aktywnych zawodowo jest 80 proc. Polak體. To do舵 du縪 w por體naniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Ale w wieku poprodukcyjnym, czyli dla kobiet powy縠j 60. roku 縴cia, a dla m昕czyzn powy縠j 65. roku 縴cia, wska糿ik aktywno禼i zawodowej wynosi ju tylko 9,2 proc. – To osoby, kt髍e maj prac lub

PiS jak "dobry i z硑 glina". godzi przepisy drogowe, kt髍e wcze秐iej sam zaostrzy

odpowiedzialno舵 nie tylko karna, ale (...) polegaj眂a na tym, 縠 takie osoby zostan zobowi眤ane do p砤cenia aliment體 osobom [poszkodowanym], kt髍e pozosta硑 przy 縴ciu [czy] osobom z rodziny - zapowiedzia premier I wyja秐i, 縠 chodzi o to, "縠by wszyscy Polacy mieli jasno舵, 縠 osoba, kt髍a pod

Urlop rodzicielski dla ojca - dlaczego powiniene z niego skorzysta

m昕czy糿i. Znacznie wi阠ej ojc體 decyduje si na urlop ojcowski. Trwa on jednak jedynie dwa tygodnie i mo縩a go wykorzysta przez pierwsze dwa lata 縴cia dziecka. Z pewno禼i 砤twiej dogada si z pracodawc na tak kr髏k nieobecno舵, a decyzje finansowe mog mie kluczowe znaczenie przy podejmowaniu

Leki na odchudzanie oz硂c Big Pharm. Miliony zdesperowanych os骲 mog zacz辨 je przyjmowa nawet przez ca砮 縴cie

bezmy秎no舵, kompulsywne zajadanie stresu, alkohol i ma硂 aktywny tryb 縴cia.  Wsp蟪praca z dietetykiem pomog砤 na kr髏ko. Uda硂 mi si zrzuci 25 kilo, ale ca硑 czas mia砮m poczucie, 縠 nie wolno tego, nie wolno tamtego, czego sobie odmawiam, a dieta jest tylko na chwil. Zacz背em si 砤ma - zw砤szcza

Omija zakaz handlu w niedziele, s眃 ukara go grzywn. W obronie przedsi阞iorcy z Pleszewa stan背 RPO

).  Czyli wpis w dokumentach jest nadrz阣ny, koniec kropka. A co z faktem, 縠 m昕czyzna zmieni dominuj眂e PKD w momencie wej禼ia w 縴cie nowych przepis體? Czy to nie 秝iadczy o tym, 縠 szuka luki prawnej, aby celowo omin辨 przepisy? Ot罂 takie - jakby niekt髍zy powiedzieli - cwaniactwo, nie ma

Wracaj wcze秐iejsze emerytury dla nauczycieli. Jakie warunki trzeba spe硁i? Odpowiadamy

czytelnik體 – nie b阣zie ju mia znaczenia rok 2008. Warunki uprawniaj眂e do wcze秐iejszej emerytury mo縩a spe硁i du縪 p蠹niej. Za丑縨y wi阠, 縠 nowe prawo wejdzie w 縴cie w 2023 r. To oznacza, 縠 na wcze秐iejsz emerytur b阣 mog硑 odej舵 osoby, kt髍e rozpocz瓿y prac w 1993 r. ( w ten spos骲 w

W Polsce brakuje tysi阠y r眐 do pracy. Firmy otwieraj si na pracownik體 z Ameryki Po硊dniowej

縴cie, w kt髍ym rynek pracy mierzy si z coraz wi阫szym problemem niedoboru pracownik體.  Barometr Zawod體: brakuje pracownik體 fizycznych  Jak podaje Polska Agencja Prasowa, powo硊j眂 si na badania Barometru Zawod體, najwi阫szy problem z brakiem r眐 do pracy ma przemys. Wed硊g

Gigantyczne wp硑wy z mandat體. Do pa駍twowej kasy wp硑n瓿o o 320 mln z wi阠ej ni przed rokiem

informacji, jaki procent wp硑w體 pochodzi z mandat體 drogowych na硂縪nych na kierowc體. Mo縩a jednak zgadywa, 縠 niema硑. Taryfikator mandat體 bezwzgl阣ny dla pirat體 drogowych Znacz眂y wzrost wp硑w體 z mandat體 karnych to niew眛pliwie efekt nowego, ostrzejszego taryfikatora, kt髍y wszed w 縴cie na

B阣zie europejska emerytura. Sejm przeg硂sowa ustaw

W czerwcu 2019 r. wesz硂 w 縴cie rozporz眃zenie Parlamentu Europejskiego w sprawie og髄noeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE). W 秗od, 16 sierpnia odpowiedni ustaw w tej sprawie przeg硂sowa polski Sejm. Czytaj tak縠: Wed硊g Beaty Szyd硂 Jaros砤w Kaczy駍ki ju od 6 lat