średnia arytmetyczna

Andrzela Gawrońska-Baran

Czy wyliczając średnią cen ofert, by zbadać cenę, trzeba uwzględnić wszystkie odrzucane oferty?

Czy wyliczając średnią cen ofert, by zbadać cenę, trzeba uwzględnić wszystkie odrzucane oferty?

Zamawiający, który bada oferty pod kątem rażąco niskiej ceny, uwzględnia do wyliczenia średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert także te, które złożono bez właściwego podpisu elektronicznego, tj. podlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy Pzp.

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny?

W przypadku stwierdzenia błędów w obliczeniu ceny, zamawiający powinien kompleksowo sprawdzić ofertę w zakresie wymaganym na etapie jej złożenia, ale w przypadku stwierdzenia braków nie występuje o jej uzupełnienie lub poprawienie.

Czy należy badać ofertę podlegającą odrzuceniu?

Czy należy badać ofertę podlegającą odrzuceniu?

. średnią arytmetyczną cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10. Czy w sytuacji zaistnienia podstawy do odrzucenia oferty w oparciu na art. 226 ust. 1 pkt 10 należy wezwać wykonawcę, który złożył tę ofertę, do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, skoro

Rażąco niska cena a oferty częściowe - sprawdź procedury

Rażąco niska cena a oferty częściowe - sprawdź procedury

; 212.913 zł, 3)      76.492,47 zł, 4)      115.019,10 zł, 5)      121.147,62 zł, 6)      148.830 zł. Średnia arytmetyczna cen złożonych ofert wynosi 126.812,03 zł. Wartość zamówienia dla tej części została

Rażąco niska cena - wyjaśnienia wykonawcy i odstąpienie zamawiającego od wezwania

Rażąco niska cena - wyjaśnienia wykonawcy i odstąpienie zamawiającego od wezwania

podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp? Z kolei w porównaniu do średniej arytmetycznej cen złożonych ofert, żadna z zaoferowanych cen nie jest rażąco niska. Publikuj wartość szacunkowa jest po prostu zawyżona. Czy wobec tego powinnam wezwać kosztorysanta do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, który

Rażąco niska cena i omyłki w ofertach - kolejność podejmowania działań przez zamawiającego

Pytanie: Przeprowadziliśmy postępowanie na roboty budowlane „Budowa kanalizacji sanitarnej" w trybie podstawowym bez negocjacji. Otrzymaliśmy 3 oferty. Oferta nr 1 zawiera rażąco niską cenę (względem naszej wartości oraz średniej arytmetycznej z otrzymanych ofert). Dodatkowo w ofercie

Przesłanki badania oferty pod kątem wysokości zaoferowanej ceny

Przesłanki badania oferty pod kątem wysokości zaoferowanej ceny

powiększonej o VAT . Natomiast w przypadku, gdy punktem odniesienia jest średnia arytmetyczna cen wszystkich złożonych ofert, cena oferty nie jest niższa o minimum 30% . Wykonawca za cenę wskazaną w ofercie jest w stanie zrealizować przedmiot zamówienia . Czy zamawiającego obliguje, do zwrócenia się o

Wyłączenie obowiązku wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

Wyłączenie obowiązku wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

wykonawcy do wyjaśnienia poziomu ceny ofertowej doznaje jednak ograniczenia w sytuacji gdy przewidziany w tym przepisie poziom rozbieżności pomiędzy wartością szacunkową zamówienia a średnią arytmetyczną złożonych ofert wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. Okoliczności

Zarząd Ergisu ocenił cenę akcji w wezwaniu jako godziwą

za każdą akcję spółki i nie jest niższa od ceny minimalnej ustalonej zgodnie z wymogami określonymi w art. 79 ustawy. Cena akcji zaproponowana w wezwaniu jest o 7,1% wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcjami spółki na GPW w okresie 6 miesięcy

Mniej niż 7 tys. zł brutto. Średnia pensja w styczniu spadła, ale są i dobre wieści

Mniej niż 7 tys. zł brutto. Średnia pensja w styczniu spadła, ale są i dobre wieści

względnym, bo to nie tylko średnia arytmetyczna (zawyżają ją wysokie wypłaty, rzadziej spotykane), ale także obliczana jest na podstawie danych z "pasków" płacowych części pracowników - bez budżetówki, sektora finansowego i najmniejszych firm.  Czytaj także: "Nie możemy przegapić

Robyg: Cena w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki

. "Po zapoznaniu się z opinią o cenie akcji sporządzoną przez Ipopema [...], zarząd stwierdza, że w jego ocenie cena za akcje oferowana przez wzywającego w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki" - czytamy w komunikacie. Średnia arytmetyczna średnich cen dziennych

Primetech: Cena w wezwaniu Famuru odpowiada wartości godziwej

wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania o 16,9%. Cena akcji proponowana w wezwaniu jest również wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem

KPMG: Premie płacone w wezwaniach do sprzedaży akcji systematycznie spadają

Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - W wezwaniach do sprzedaży akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) średnia arytmetyczna premia płacona ponad cenę minimalną wyniosła 10% w 2019 r. co oznacza spadek o 4 pkt. proc. r/r, podano w raporcie KPMG

Grupa ALSO Holding i MCI wezwały do sprzedaży 37,1% akcji ABC Data po 1,3 zł/szt

;Zaproponowana cena w wezwaniu wynosi 1,3 zł za jedną akcję ABC Data S.A. Cena w wezwaniu jest też o 53% wyższa od ceny giełdowej z zamknięcia z dnia 20.12.2018, które wyniosło 0,85 zł. Oferowana cena akcji w wezwaniu stanowi premię w wysokości 37% w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen

GTC ustaliło cenę emisyjną akcji serii N na 8,29 zł 

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Cena emisyjna jednej akcji serii N Globe Trade Centre (GTC) została ustalona na 8,29 zł, podała spółka. "Cena emisyjna akcji serii N została obliczona jako średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen akcji

Tarcza finansowa: PFR umarza subwencje, sprawdzając liczbę pracowników. A co, jeśli pracownik zmarł na COVID?

Tarcza finansowa: PFR umarza subwencje, sprawdzając liczbę pracowników. A co, jeśli pracownik zmarł na COVID?

, sprawdzając warunek utrzymania stanu zatrudnienia, bierze pod uwagę średnie zatrudnienie. Średnia wielkość zatrudnienia obliczana jest dla 12 miesięcy na podstawie ewidencyjnego stanu zatrudnienia. Jest ono obliczane jako średnia arytmetyczna z każdego miesiąca po kolei. Czyli mówiąc wprost: jeżeli w marcu

Cena w wezwaniu na Integer.pl podniesiona do 49 zł; na Inpost - do 11 zł

Integer.pl cena oznacza premię w wysokości 19,2% w porównaniu do poprzedniej oferowanej ceny w wezwaniu, premię w wysokości 8,9% w porównaniu do ceny akcji z ostatniego dnia notowań przed podwyższeniem, premię w wysokości 26,3% w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych

Na jakich warunkach zamawiający może przedłużyć termin wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

Na jakich warunkach zamawiający może przedłużyć termin wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

Pytanie: Dnia 14 listopada 2019 r. odbyło się otwarcie ofert na usługi sprzątające. Cena najtańszej oferty jest niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający 18 listopada 2019 r. wysłał do wykonawcy prośbę o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty

Drogie leki uderzają w kieszenie Polaków. Wzrosty nawet o 20 proc.

GdziePoLek.pl opierają się tylko na zakupach. Na dodatek liczona jest średnia arytmetyczna wzrostu cen, bez zastosowania wag.  Różnica jest spora, więc rzeczywisty wzrost cen leków dla wielu Polaków może być dużo wyższy. Dla niektórych może być jednak mniejszy. Trzeba też pamiętać, że co innego, gdy o 20

Pekaes: Cena 14,15 zł za jedną akcję odpowiada wartości godziwej spółki

godziwą wartość spółki" - podano w komunikacie. Zgodnie z informacjami podanymi przez wzywających w wezwaniu średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie, w którym dokonywany był

Braster ma warunkową umowę umożliwiającą pozyskanie kapitału wys. do 44 mln zł

inwestora. Warranty będą przyznane nieodpłatnie i każdy z nich uprawniać będzie do objęcia jednej akcji po cenie emisyjnej wyliczonej jako 150% z niższej ze wskazanych wartości: (i) 1 3865, (ii) ze średniej arytmetycznej kursów akcji spółki ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji sesyjnych

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o emisji akcji serii F

, cena emisyjna nie może być niższa od pomniejszonej o 20% średniej ceny rynkowej (tj. ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu (z wyłączeniem transakcji pakietowych)) z okresu 30 dni poprzedzających dzień rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu

Ile zarabiają lekarze na etacie? Połowa z nich ponad 10 tys. zł. Lekarki - mniej

woreczki Dalej będziemy posługiwać się już nie medianą, ale znów zwykłą średnią arytmetyczną – i stawką za godzinę pracy. Choć wykształcenie silnie koreluje z wysokością zarobków, w przypadku kobiet słabiej niż u mężczyzn. Mimo że aż 61 proc. z objętych badaniem osób z wykształceniem

KIPF ogłosiła wezwanie na akcje Pelionu po 52,33 zł za sztukę

wycofanie spółki z GPW" - czytamy w komunikacie. Zaproponowana cena w wezwaniu wynosi 52,33 zł za jedną akcję spółki bez względu na rodzaj akcji i nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z przepisami prawa. Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych

Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji do 400 tys. akcji bez prawa poboru

rozwój spółki i zwiększenie jej wartości dla dobra wszystkich akcjonariuszy" - czytamy w opinii zarządu do uchwały. Zarząd zaproponował też, by cena emisyjna akcji serii J emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego stanowiła średnią arytmetyczną

WZ Redana zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy i o kapitale docelowym

lub części, wymagają zgody rady nadzorczej w formie uchwały, z zastrzeżeniem że cena emisyjna nie będzie niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych ważonych obrotami 90 notowań giełdowych, poprzedzających dzień podjęcia uchwały zarządu, pomniejszona o 10% dyskonta" - czytamy w innej

Akcjonariusze Benefit Systems zgodzili się na emisję do 184 tys. akcji bez pp

uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji, przy czym tak ustalona cena emisyjna nie może być niższa niż pomniejszona o 10% średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen akcji spółki w okresie od 1 do 28 lutego 2018 r. ważonych wolumenem obrotu

Spółki z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na 100% akcji Impexmetalu

jest wyższa niż średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen z okresu trzech oraz sześciu miesięcy poprzedzających wezwanie na akcje Impexmetalu o 17,4%. "Cena, jaką proponujemy w wezwaniu jest atrakcyjna dla wielu inwestorów i liczymy na ich pozytywny odbiór

Sfinks Polska wyemituje 2-6 mln akcje serii P bez prawa poboru

ostatnich 2 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę podjęcia przez zarząd uchwały o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii P. Za średnią cenę rynkową, o której mowa powyżej uważa się cenę, będącą średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen akcji spółki na rynku regulowanym ważonych wolumenem obrotu

Rafał Brzoska i AI Prime ogłaszają wezwanie na 100% InPostu po 9,5 zł/akcję

nabywane w wezwaniu, wynosi 9,5 zł za jedną akcję, podano także. "Proponowana w wezwaniu cena to 9,50 zł za jedną akcję, co implikuje łączną wartość InPost wysokości ok. 109,8 mln zł, i stanowi: premię w wysokości 11% w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich

Akcjonariusze Agory zdecydują 27 III o przyjęciu programu motywacyjnego

% maksymalnej liczby akcji nowej emisji przypadających danej osobie uprawnionej (trzecia pula) uzależnione będzie od średniej ceny rynkowej akcji spółki w obrocie na rynku regulowanym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku (średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem

Cordia International ogłosił wezwanie na akcje Polnordu po 3,55 zł/szt.

oraz uprawniających do 64.042.109 głosów, tj. ok. 65,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy także. Cena akcji nie jest niższa niż średnia cena rynkowa, ustalona jako średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu, z

Grant Thornton:Wysokie koszty pracy główną barierą rozwoju średnich, dużych firm

wyciągnąć średnią arytmetyczną ze wszystkich ośmiu badanych obszarów, okazuje się, że w Polsce aż 55% średnich i dużych firm deklaruje, że bariery te 'silnie' bądź 'bardzo silnie' przeszkadzają im w rozwoju. To jeden z najwyższych odsetków ze wszystkich 33 przebadanych krajów - odczuwalność barier

KH Logistyka i PEK II wezwały do sprzedaży akcji Pekaes po 14,15 zł

, podjęcia działań mających na celu zniesienie dematerializacji akcji spółki oraz wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW " - czytamy w komunikacie. Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy

W Polsce w 2020 r. przez COVID-19 umarło całe miasto wielkości Suwałk. FUS wydał na emerytury 0,5 mld zł mniej

zebranych składek na średnią liczbę pozostałych miesięcy życia (mniejsza wartość w mianowniku podnosi wysokość nowo przyznawanych świadczeń). Jak wyjaśnia Aleksander Łaszek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju, arytmetycznie śmierć najstarszych osób ma najmniejszy wpływ na oczekiwaną długość

PGNiG zdecydowało o nabyciu 37,1 mln akcji własnych po 5 zł sztuka

Warszawa, 04.11.2016 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zdecydowało o nabyciu 37 105 802 akcji własnych w celu umorzenia po cenie 5,00 zł za akcję, podała spółka. "Cena jednostkowa została ustalona na podstawie średniej

Urzędnicy dorabiają w marketach i hotelach. Już 60 proc. pracowników skarbówki protestuje

ludzie nie chcą w nich pracować. Niekonkurencyjne, czyli jakie? Z corocznego sprawozdania szefa służby cywilnej z marca br. wynika, że średnie wynagrodzenie w Krajowej Administracji Skarbowej wynosi aż 7,8 tys. zł brutto, czyli ok. 5,6 tys. zł na rękę. - Tyle że to średnia arytmetyczna, w którą wliczane

Wezwanie Townsend zgodne z interesem Capital Park, ale cena nie jest godziwa

istotne 40-proc. dyskonto w stosunku do wartości księgowej przypadającej na jedną akcję na dzień 30 czerwca 2019 roku (9,78 zł/akcję), aczkolwiek jednocześnie odpowiada średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu w okresie 6 miesięcy poprzedzających wezwanie

Alior Bank podwyższył cenę w wezwaniu na akcje BPH do 31,19 zł za akcję

, iż liczba ta wynosi 39 275 408 akcji Banku BPH uprawniających do co najmniej około 51,23% ogólnej liczby głosów w Banku BPH" - czytamy w komunikacie. "Zmiana ceny akcji w wezwaniu wynika z korekty informacji o średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen

Akcjonariusze Qumaka zdecydowali o emisji do 13 mln akcji serii L bez pp

większa niż 149, podano także. ZWZ upoważniło zarząd do określenia ceny emisyjnej mając na względzie, że cena jednej akcji serii L nie może być niższa niż średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji spółki z następujących dni sesyjnych 19 czerwca 2017, 20 czerwca 2017, 21

PGNiG dokupi własnych akcji. Ich cena spadła

wydał na nią prawie 500 mln zł. Obecnie koncern kończy ten program skupu własnych akcji. Jednak w ostatnich tygodniach kurs akcji PGNiG spadł i obecnie koncern zaoferuje za nie inwestorom mniej. Proponowana cena 5 zł "została ustalona na podstawie średniej arytmetycznej z

Paged: Wezwanie Mespila Inv. jest zgodne z interesem spółki, cena godziwa

porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, która wynosi 55,82 zł. Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w segmentach

Mespila Investments Ltd. ogłosiła wezwanie na 100% akcji Pagedu po 57,63 zł

. Proponowana w wezwaniu cena to 57,63 zł za jedną akcję, co stanowi premię w wysokości 3,2% w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, która wynosi 55,82 zł, podano również. "

W Hiszpanii wielki kryzys i... rekordowe pensje menedżerów

Średnio hiszpański dyrektor zarządzający (CEO) zarabia 788 euro na godzinę, przy czym mówimy tu o pensji podstawowej bez bonusów i dodatków. I ponadto nie jest to średnia arytmetyczna zarobków, tylko ich mediana. Zdarzają się jednak i tacy dyrektorzy zarządzający, którzy na

PGNiG miało 30 mln zł zysku netto, 803 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

. "W III kwartale czynnikiem, który zaważył na wynikach grupy, były niskie ceny gazu ziemnego i ropy naftowej na giełdach. Na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii średnia arytmetyczna cena gazu ziemnego w III kwartale 2018 roku wyniosła 112,21 zł/MWh, natomiast w III kwartale bieżącego roku

Orange Polska przyjął program motywacyjny związany z kursem akcji

będzie on nie niższy od średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Orange Polska w III kwartale 2017 r. W przeciwnym wypadku akcje fantomowe nie zostaną wykupione, co będzie oznaczać utratę zainwestowanych środków, podano także. Orange podał dziś, prezentując nowy plan

Strajk w Wodach Polskich? "To upadek gospodarki wodnej i nędza pracowników"

mediatora. NIK o Wodach Polskich - Jeżeli chodzi o wzrost przeciętnej płacy do ponad 4 tys. zł brutto, to średnia arytmetyczna. Czyli jeden wybrany pracownik dostaje 1500 zł, a drugi 500 zł, co daje nam średnią na poziomie 1000 zł dla każdego. Kiedy czytają to pracownicy niższych szczebli i ci z terenu

Bioton dokonał odpisu dot. zaangażowania w SciGen na kwotę 52,4 mln USD

w zysku) wynosi od 58,7 mln USD do 64,1 mln USD. Spółka przyjęła na wewnętrzne potrzeby wartość godziwą na poziomie 61,4 mln USD, tj. średnią arytmetyczną łącznych wartości wskazanych w obu raportach, podano dalej. "Wartość inwestycji spółki w SciGen ujawniona w

Akcjonariusze Global City Holdings zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

granicach cenowych pomiędzy nominalną wartością akcji, a 110% średniej ceny akcji według notowań akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (cena ta będzie równa średniej arytmetycznej średnich dziennych cen ważonych wielkością obrotów) w okresie sześciu miesięcy przed ogłoszeniem takiego

IMS osiągnął szacunkowo 7,8 mln zł zysku netto w 2017 r.

akcje po 3,03 zł za sztukę (średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji IMS w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 lipca 2017 r.). Warunkiem jest uzyskanie co najmniej następujących wyników finansowych przez grupę: w roku 2018 - EBITDA w wysokości 16,5 mln zł, w roku 2019 - EBITDA w wysokości 20 mln zł

KNF: Wynik netto domów maklerskich spadł o 82,2% r/r do 27,7 mln zł w 2019 r. 

. Średnia arytmetyczna wartość wskaźnika ROE netto domów maklerskich w 2019 r. wyniosła 0,8%. Dla porównania w 2018 r. wskaźnik ten wynosił 16,9%. Natomiast średnia ważona wskaźnika ROE netto, liczona jako zysk netto całego sektora domów maklerskich za 2019 r. w odniesieniu do kapitałów własnych tego

FCapital Dutch wzywa do sprzedaży 34% akcji AmRestu po 215 zł/akcję

. "Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu na rynku podstawowym GPW z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 204,82 zł" - czytamy dalej. Jak podała spółka, bezpośrednim podmiotem dominującym FCapital jest

Zarząd Redanu: Cena w wezwaniu 2,07 zł na pograniczu dolnego przedziału wartości

. "Cena proponowana za akcje spółki objęte wezwaniem jest wyższa od określonej przepisami minimalnej ceny ustalanej zgodnie z art. 79 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy. W szczególności średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie

Samo podejrzenie wystąpienia rażąco niskiej ceny nie może skutkować automatycznie odrzuceniem oferty

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego wymaganiami lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert

GUS: Spadają nierówności dochodowe w Polsce

zagrożonych ubóstwem. Wzrost gospodarczy i niższe bezrobocie zmniejszają nierówności Z innych danych GUS wynika też, że mediana pensji rośnie szybciej niż jej średnia arytmetyczna. Ponieważ mediana jest niższa niż średnia (około dwóch trzecich ludzi w

Gobarto: Cena w wezwaniu Cedrobu odpowiada wartości godziwej akcji

rynkowej rozumianej jako średnia arytmetyczna ze średnich cen ważonych wolumenem obrotu akcjami spółki na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, która wyniosła 6,15 zł. Cena ta nie jest również niższa od

Prawniczka, która nagłośniła ulgę Pałacyk+: Ktoś porządnie nie przygotował "Polskiego ładu", bo robił slajdy i konferencje prasowe

roku płacili taki niski podatek. I w tym roku też. Również nowe osoby duchowne mogą taki system wybrać. Może księża są ważniejsi niż kosmetyczki czy fryzjerzy. - Jest to na pewno grupa szczególnie traktowana podatkowo. A jak się pani podoba ulga dla klasy średniej? Od 68 412 zł do 102 588 zł (A x 6,68

Akcjonariusze IMS przyjęli program motywacyjny na lata 2018-2020

objęcia przez osoby w nim uczestniczące, łącznie nie więcej niż 1,5 mln akcji serii C, pod warunkiem spełnienia przez te osoby określonych w regulaminie kryteriów, po cenie emisyjnej równej średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji IMS S.A. na GPW S.A. w Warszawie w okresie 01 sierpnia 2016 r. - 31

Braster planuje wdrożyć program motywacyjny dla kadry i kluczowych pracowników

, sprzedanych ma być co najmniej 50 000 szt. urządzeń w kraju i za granicą" - czytamy w komunikacie. Ponadto program zakładał będzie kryterium związane ze wzrostem kursu akcji spółki, liczonym jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia ze wszystkich sesji w IV kw. danego roku

Kujawsko-Pomorskie. Województwo,które się obroniło

mówiło się o „niesprawiedliwym podziale środków unijnych". Taki zarzut mnie bardzo bolał. Starałem się zawsze realizować linię zrównoważonego rozwoju. Wyjaśniałem, że do podziału funduszy z unii nie można się posługiwać prostym narzędziem arytmetycznego podziału. Uważam, że muszą służyć całemu

Biomed zawarł z Marcinem Pirógiem umowę ws. emisji i nabycia 2 mln akcji

przewiduje okres testowania miernika 1: od 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2018 r. Warunkiem jest pełnienie funkcji prezesa spółki na dzień 31 marca 2018 r. Miernik 1 polega na średnim arytmetycznym kursie zamknięcia akcji spółki na GPW z okresu kolejnych 30 dni sesyjnych poprzedzających Dzień Testowania

KPMG: Wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wzrośnie do 13,3 mld zł w 2016 r.

, że dopiero za 43 lata dogonimy średnią arytmetyczną Europy pod względem średniego dochodu, przypadającego na jednego Polaka" - podsumował Marczak. (ISBnews)

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

przetargowego przez zamawiającego, - ustalania rażąco niskiej ceny (wprowadzany jest obowiązek badania rażąco niskiej ceny w sytuacji, gdy cena określona w ofercie o 30% odbiega od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Jak wygrać przetarg

Mniejszy zysk z lokat bankowych, ale wracamy do takiego oszczędzania

zarobić? Eksperci BGŻ Optima (oszczędnościowe ramię banku BGŻ) sprawdzili, ile realnie możemy zarobić na lokacie 12-miesięcznej. Potencjalne zyski policzono na podstawie średniej arytmetycznej z pięciu aktualnie najwyżej oprocentowanych lokat. Dzisiaj to 3,3 proc. Ktoś powie, że

Sfinks planuje program motywacyjny z ceną emisyjną 3,7 zł

wzrost kapitalizacji spółki. Aby pula rynkowa była uruchomiona musi on wynieść 40% dla 2018 r., 20% dla 2019 r. i 20% dla 2020 r. W przypadku jego niespełnienia obowiązywać będzie kryterium uzupełniające wyznaczone jako średnia arytmetyczna kursów akcji w okresie ostatnich 6 miesięcy roku, za jaki

Lokaty dają zarobić. Kluczem jest niska inflacja

19 proc. podatku od zysków z tych lokat oraz wzrost cen (inflację). 3,61 proc. zysku Potencjalne zyski policzono na podstawie średniej arytmetycznej z pięciu aktualnie najwyżej oprocentowanych lokat. Co ważne, wzięto pod uwagę depozyty bez

Oceniamy rząd Beaty Szydło. Przyspieszenie tylko na papierze, główna bolączka: brak inwestycji

tezę, że bez zmiany strategii rozwoju gospodarka będzie rosła coraz wolniej i znajdzie się w tak zwanej pułapce średniego rozwoju. Zmiana strategii miałaby polegać na zwiększeniu nakładów inwestycyjnych, zwłaszcza na technologie innowacyjne i wytwarzanie produktów o większej wartości dodanej. Dzięki

Wykonawco! Masz prawo wykazać, że twoja cena nie jest rażąco niska

Warto zauważyć, że zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości niedopuszczalne, jako sprzeczne z zasadą wspierania rzeczywistej konkurencji w zamówieniach publicznych, jest automatyczne, wyłącznie na podstawie arytmetycznego kryterium, uznawanie za rażąco

Rozrzutny jak Amerykanin: Co roku tracą bez sensu setki miliardów dolarów!

Defense Council każdego roku mieszkańcy USA wyrzucają przeterminowaną i nieświeżą żywność wartą 165 mld dol. Gdyby wyciągnąć arytmetyczną średnią, okaże się, że przeciętny Amerykanin każdego roku wyrzuca żywność wartą aż 529 dol.! Długi, długi, długi

Prawo zamówień publicznych wymaga wielu zmian, powstanie kodeks dobrych praktyk

Budownictwa Jan Styliński podczas XIV Debaty Eksperckiej ISBnews. Zdaniem panelistów, w nowelizacji ustawy pojawiły się zapisy o sposobie odrzucenia ofert o rażąco niskiej cenie. Na ich mocy zleceniodawca powinien eliminować oferty, których wartość odbiega o 30% od średniej

Polacy wycofują pieniądze z lokat. Co zrobią z oszczędnościami?

? Z każdego produktu oszczędnościowego (konto oszczędnościowe, lokata kwartalna, półroczna i roczna) wzięli pięć najlepszych ofert i wyliczyli średnią arytmetyczną. Nie uwzględnili ofert dla nowych klientów oraz lepiej oprocentowanych, ale z dodatkowymi wymaganiami, np. z dodatkowo płatnym kontem

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych

WIBOR w dół, rata w górę. Bank: Wszystko jest w porządku!

! O ile WIBOR 3M jest prosty jak drut (jak WIBOR spada, to i rata idzie w dół), o tyle ze stopą referencyjną BGK jest gorzej. Owa stawka referencyjna BGK obliczana jest jako średnia arytmetyczna notowań WIBOR 3M z całego kwartału, powiększona o 2 punkty procentowe. Ten WIBOR BGK jest po pierwsze

Rażąco niska cena - poznaj definicję

Trybunału Sprawiedliwości niedopuszczalne, jako sprzeczne z zasadą wspierania rzeczywistej konkurencji w zamówieniach publicznych, jest automatyczne, wyłącznie na podstawie arytmetycznego kryterium, uznawanie za rażąco niskie i odrzucenie ofert o cenach poniżej pewnego poziomu (np. tańszych o więcej niż 10

Cywilizacja nas wykańcza

? - Dwuetapowo. Od dziś konsorcja mają 30 dni na krótkie i zwięzłe przedstawienie swego pomysłu. Po polsku. Ich propozycje trafią pod ocenę pięciu recenzentów. Skrajne recenzje będą odrzucone, trzy te środkowe - uwzględniane. Dadzą średnią arytmetyczną, a ta miejsce w rankingu. Oceną zajmie się też Komitet

Będą pozwy za spread? "Frankowi" klienci walczą z bankami

w Tabeli Kursów Walut Obcych Banku. Podstawą do ustalenia kursów (...) jest kurs bazowy stanowiący średnią arytmetyczną z ofert kupna i ofert sprzedaży (...) podanych na stronie serwisu Reuters (...). Wartości kursu kupna i wartości kursu sprzedaży z Tabeli Kursów Walut Obcych mogą odbiegać od kursu

Jeszcze nigdy rządy nie pożyczały tak dużo pieniędzy

trzeciej średniej dla krajów bogatych. Właśnie dlatego możemy się spodziewać, że różnica w oprocentowaniu pożyczek dla świata rozwijającego się i rozwiniętego będzie się zmniejszać. Z arytmetycznego punktu widzenia dług publiczny nie jest nadmierny, gdy da się spłacać odsetki bez

Co się należy nauczycielom

, dyplomowanego - 4 817 zł brutto. Uwaga! To nie znaczy, że nauczyciele tyle średnio zarabiają! To nie jest arytmetyczna średnia wyliczona z zarobków nauczycieli, tylko średnia wyliczona ze wszystkimi dodatkami nawet hipotetycznie przysługującymi nauczycielom (tak by do gmin dotarła z budżetu centralnego

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 1) oszczędności metody wykonania zamówienia

Kredyty dla młodych małżeństw - państwo dopłaci na dobry start

kredytu w wysokości 300 tys. zaciągniętego na 30 lat wynosi obecnie 775 zł zł. Jej wartość wylicza się na podstawie stopy referencyjnej (średnia arytmetyczna trzymiesięcznej stopy WIBOR z trzech miesięcy) powiększonej o 2 pkt. proc. - Standardowe kredyty hipoteczne są w ostatnich miesiącach nie tylko

Choroby zawodowe

podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz - 2 lata 22. Zespół wibracyjny: 1) postać naczyniowo-nerwowa - 1 rok

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

) - choć utrzymano również możliwość badania rażąco niskiej ceny nawet, gdy nie został on przekroczony. Próg ten to 30% wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert (przy czym wystarczy wypełnienie tego wskaźnika tylko dla jednej z tych dwóch wielkości, aby obowiązek

średnia arytmetyczna

Średnią arytmetyczną n \, liczb a_1, a_2, ..., a_n \, nazywamy liczbę: \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}. Inaczej mówiąc jest to iloraz sumy n liczb i n (gdzie n to ilość sumowanych liczb).

więcej o średnia arytmetyczna na pl.wikipedia.org