砤godzenie polityki pieni昕nej

Leszek Baj

Rada Polityki Pieni昕nej tnie stopy - g丑wn do 3,75 proc.

Rada Polityki Pieni昕nej tnie stopy - g丑wn do 3,75 proc.

Rada Polityki Pieni昕nej obni縴砤 stopy procentowe o 0,25 pkt. proc. G丑wna wynosi teraz 3,75 proc. Czy i kiedy b阣 kolejne obni縦i? Z komunikatu po posiedzeniu znikn瓿o zdanie o 砤godzeniu polityki pieni昕nej, ale prezes NBP Marek Belka przekonuje, 縠 砤godne nastawienie si nie zmieni硂.

Skrzypek: Trwa faza obni縠k st髉, ale trzeba si zastanowi

- Jeste秏y dalej w fazie 砤godzenia polityki pieni昕nej. S jednak sygna硑, kt髍e ka勘 nam si nad tym zastanowi - powiedzia S砤womir Skrzypek, prezes NBP, w TVN CNBC. - Na koniec roku inflacja mo縠 by na obecnym poziomie - doda.

RPP nie zetnie st髉 procentowych? Winiecki: Nie ma takiej potrzeby

Jan Winiecki, cz硂nek Rady Polityki Pieni昕nej, powiedzia w 秗od, 縠 nie ma powodu ani potrzeby, by obni縜 stopy procentowe. Winiecki, kt髍y jest przeciwnikiem zdecydowanego 砤godzenia polityki monetarnej, doda, 縠 obecne spowolnienie inflacji jest "efektem bazy". Ale wed硊g innego cz硂nka RPP, Andrzeja Bratkowskiego, s podstawy do kolejnego obni縠nia st髉.

Tyrowicz krytykuje Glapi駍kiego. 20 proc. inflacji, nietrafione wypowiedzi i ocena gospodarki

Tyrowicz krytykuje Glapi駍kiego. 20 proc. inflacji, nietrafione wypowiedzi i ocena gospodarki

jego zdolno舵 przekonania rynk體 do czegokolwiek nie jest chyba bardzo wysoka - m體i砤 prof. Joanna Tyrowicz, nowy cz硂nek Rady Polityki Pieni昕nej. Wytkn瓿a te jego b酬dy. - Gdyby秏y rozpocz阬i zacie秐ianie polityki pieni昕nej ju w 2019 roku, to przestrze do ewentualnego 砤godzenia polityki w

Wzrost PKB na "pi眛k"? To u硊da i przesz硂舵

Wzrost PKB na "pi眛k"? To u硊da i przesz硂舵

), jeszcze nie wiemy, ale najprawdopodobniej wzrost by mniejszy. Inflacja zaczyna wi阠 podgryza nie tylko nasze oszcz阣no禼i, ale tak縠 bie勘ce dochody. Wst阷ne informacje GUS stawiaj przed bardzo trudnymi decyzjami Rad Polityki Pieni昕nej. Czy powinna energiczniej walczy z inflacj, co jest jej

Glapi駍ki: B阣 proponowa RPP obni縠nie st髉 procentowych

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodnicz眂y Rady Polityki Pieni昕nej (RPP) Adam Glapi駍ki zadeklarowa, 縠 b阣zie proponowa RPP obni縠nie st髉 procentowych. Jego zdaniem, Rada "powinna ju teraz" wesprze gospodark

RPP: O縴wienie gospodarcze mo縠 by ograniczane niepewno禼i dot. pandemii

. przez niepewno舵 dotycz眂 skutk體 pandemii, a tak縠 brak wyra糿ego dostosowania kursu z硂tego do globalnego wstrz眘u wywo砤nego pandemi oraz poluzowania polityki pieni昕nej. "W ostatnich tygodniach nast眕i硂 jednak stopniowe 砤godzenie restrykcji dotycz眂ych

Alarmuj眂e prognozy MFW: 秝iat mo縠 balansowa na kraw阣zi recesji. Ale dla Rosji przysz硂舵 jest ja秐iejsza

Alarmuj眂e prognozy MFW: 秝iat mo縠 balansowa na kraw阣zi recesji. Ale dla Rosji przysz硂舵 jest ja秐iejsza

; W 秝iatow gospodark os砤bion przez pandemi uderzy硑: wy縮za ni oczekiwano inflacja, kt髍a dotyka ca硑 秝iat i kt髍a poci眊n瓿a za sob konieczno舵 zaostrzania polityki pieni昕nej w wielu krajach. Do tego odnotowano gorsze ni si spodziewano spowolnienie w Chinach, odzwierciedlaj眂e

BO Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie komitetu FOMC

czwartkowe 秝i阾o Bo縠go Cia砤. Najwa縩iejszym wydarzeniem tygodnia b阣zie posiedzenie komitetu FOMC. W bazowym scenariuszu zak砤damy, 縠 dalsze poluzowanie polityki pieni昕nej nast眕i w III kw., a p髃i co komitet skupi si na aktualizacji prognoz gospodarczych oraz analizie i dyskusji dot. potencjalnych

'Minutes' RPP: Dzia砤nia NBP to ni縮ze bezrobocie i mniej upad硂禼i firm

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Podczas posiedzenia Rady Polityki Pieni昕nej (RPP) 16 czerwca br. cz硂nkowie RPP uznali, 縠 dokonane poluzowanie polityki pieni昕nej 砤godzi negatywne skutki pandemii, ograniczaj眂 skal spadku aktywno禼i gospodarczej oraz wspieraj眂 dochody

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Na konferencji prasowej po kwietniowym posiedzeniu RPP przewodnicz眂y Rady i prezes NBP Adam Glapi駍ki powiedzia, 縠 w perspektywie dw骳h lat nie wida powod體 do zmieniania poziomu st髉 procentowych w Polsce

To nie koniec wzrost體 inflacji. Najgorsze dopiero przed nami

To nie koniec wzrost體 inflacji. Najgorsze dopiero przed nami

prof. Gomu砶a. Jego zdaniem je縠li taka sytuacja si utrzyma, nast眕i zmniejszenie inflacji z 19-20 proc. w pierwszym kwartale 2023 r. do ok. 10 proc. I w砤秐ie przez to niekt髍zy ekonomi禼i zaczynaj w眛pi, 縠 Rada Polityki Pieni昕nej z Adamem Glapi駍kim na czele nie zdecyduje si na kolejne podwy縦i

Kto broni z硂tego? Premier Morawiecki zaczyna podejmowa paniczne decyzje

Kto broni z硂tego? Premier Morawiecki zaczyna podejmowa paniczne decyzje

tylko z odwo砤nych emisji Morawiecki musia si t硊maczy. Premier deklarowa te, 縠 rz眃 chce doprowadzi do przebudowy polityki bud縠towej, monetarnej, fiskalnej, pieni昕nej, ale tak縠 inwestycyjnej i gospodarczej, tak aby - jak podkre秎i - „inwestorzy z ca砮go 秝iata mieli pewno舵, 縠

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP na pocz眛ku pa糳ziernika prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodnicz眂y Rady Adam Glapi駍ki podtrzyma ocen, wed硊g kt髍ej nie b阣zie powod體 do zmiany poziomu st髉

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Na konferencji prasowej po wrze秐iowym posiedzeniu RPP przewodnicz眂y Rady i prezes NBP Adam Glapi駍ki podtrzyma ocen, wed硊g kt髍ej nie b阣zie powod體 do zmieniania poziomu st髉 procentowych do ko馽a 2019 r. Wed硊g niego, sytuacja

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Na konferencji prasowej po lipcowym posiedzeniu RPP przewodnicz眂y Rady i prezes NBP Adam Glapi駍ki powiedzia, 縠 nowa projekcja banku centralnego wzmacnia jego przekonanie, 縠 do ko馽a 2020 r. nie b阣zie zmiany poziomu st髉

n z RPP: Nale縴 si阦n辨 do dzia砤 niestandardowych i ci阠ia st髉

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Nale縴 si阦n辨 do dzia砤 niestandardowych i obni縦i st髉 procentowych w obecnej sytuacji, by wesprze polityk gospodarcz rz眃u, uwa縜 cz硂nek Rady Polityki Pieni昕nej (RPP) Eryk n. "Nale縴 by jednak bardzo

Fatalny scenariusz dla 秝iata od Roubiniego. Nadchodzi stagflacyjny kryzys zad硊縠nia

Fatalny scenariusz dla 秝iata od Roubiniego. Nadchodzi stagflacyjny kryzys zad硊縠nia

, obecnie powszechnie uznaje si, 縠 czynniki poda縪we odgrywaj coraz bardziej decyduj眂 rol. A trzeba pami阾a, 縠 inflacja nap阣zana poda勘 zwi阫sza ryzyko twardego l眃owania (wzrostu bezrobocia i potencjalnie recesji) w przypadku zaostrzenia polityki pieni昕nej.  Prowadzi to

Dlaczego z硂ty jest w tarapatach? To dopiero pocz眛ek

Erbudu. Wycena Erbudu to ok. 380 mln z. Z powodu kr髏kiej hossy Onde wspi瓿a si na poziom ok. 667 mln.   Mo縠my tylko 砤godzi skutki? - Gie砫a 縴je podobnymi problemami co rynki walut. Perspektywa zacie秐ienia polityki monetarnej i spowolnienia te wp硑waj na kursy sp蟪ek – analizuje

RPP: Pozostaje ryzyko spadku inflacji poni縠j celu w horyzoncie polityki pien.

oddzia硑wania polityki pieni昕nej. Bior眂 to pod uwag, Rada zdecydowa砤 o ponownym obni縠niu st髉 procentowych. "Poluzowanie polityki pieni昕nej NBP 砤godzi negatywne skutki pandemii, ograniczaj眂 skal spadku aktywno禼i gospodarczej oraz wspieraj眂 dochody gospodarstw domowych

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. (ISBnews)

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Na konferencji prasowej po czerwcowym posiedzeniu RPP przewodnicz眂y Rady i prezes NBP Adam Glapi駍ki powiedzia, 縠 poziom st髉 procentowych w Polsce nie zmieni si "na pewno" do ko馽a tego roku, z ogromnym

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. (ISBnews)

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Na konferencji prasowej po majowym posiedzeniu RPP przewodnicz眂y Rady i prezes NBP Adam Glapi駍ki powiedzia, 縠 powod體 do zmieniania poziomu st髉 procentowych nie b阣zie "raczej na pewno" do ko馽a 2019 r., a mo縠 tak縠 w

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Wed硊g analityk體 bankowych, do pierwszej zmiany poziomu st髉 procentowych - podwy縦i - raczej nie dojdzie w 2018 r. Na ostatniej konferencji prasowej po posiedzeniu RPP przewodnicz眂y Rady i prezes NBP

RPP: Kurs z硂tego mo縠 ogranicza tempo o縴wienia gospodarczego

; - napisano tak縠. NBP b阣zie tak縠 nadal oferowa kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredyt體 udzielanych przedsi阞iorcom przez banki. "Poluzowanie polityki pieni昕nej NBP 砤godzi negatywne skutki pandemii, ograniczaj眂 skal spadku

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Wed硊g analityk體 bankowych, do pierwszej zmiany poziomu st髉 procentowych - podwy縦i - raczej nie dojdzie w 2018 r. Po lutowym posiedzeniu RPP jej przewodnicz眂y i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP

Tarcza antyinflacyjna czy proinflacyjna? Jej skutki mog w przysz硂禼i pog酬bi problem

ko馽u promocji? A to znowu odbije si negatywnie na rynku - kwituje. Zdaniem prof. Or硂wskiego podstawowe narz阣zia do walki z inflacj maj instytucje do tego powo砤ne, jak Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieni昕nej. Sp蠹ni硑 si one z podnoszeniem st髉 procentowych i teraz nawet ich dwukrotne

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Wed硊g analityk體 bankowych, do pierwszej zmiany poziomu st髉 procentowych - podwy縦i - mo縠 doj舵 najwcze秐iej w ostatnim kwartale 2018 r. Po styczniowym posiedzeniu RPP jej przewodnicz眂y i prezes

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Wed硊g analityk體 bankowych, do pierwszej zmiany poziomu st髉 procentowych - podwy縦i - mo縠 doj舵 najwcze秐iej w ostatnim kwartale 2018 r. Po grudniowym posiedzeniu RPP jej przewodnicz眂y i prezes

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Wed硊g analityk體 bankowych, do pierwszej zmiany poziomu st髉 procentowych - podwy縦i

Rz眃 i NBP swoje, inflacja w Polsce swoje. Mamy kolejny rekord!

dalsze podwy縦i st髉 procentowych przez Rad Polityki Pieni昕nej Narodowego Banku Polskiego, co odbije si m.in. na wy縮zych ratach dla kredytobiorc體. Inni ekonomi禼i zauwa縜j, 縠 zaproponowane dzia砤nia mog mie wr阠z odwrotny skutek - zwi阫szy inflacj w przysz硂禼i. - godzenie skutk體 inflacji

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Wed硊g analityk體 bankowych, do pierwszej zmiany poziomu st髉 procentowych - podwy縦i - mo縠 doj舵 najwcze秐iej w ostatnim kwartale 2018 r. Po pa糳ziernikowym posiedzeniu RPP jej przewodnicz眂y i prezes

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej

NBP planuje m.in. operacje strukturalne outright buy 13 i 27 maja

przeprowadzone w przypadku, je縠li NBP uzna, i na rynku mi阣zybankowym wyst阷uj warunki wymagaj眂e skorzystania z tych instrument體 polityki pieni昕nej. Okresy zapadalno禼i tego rodzaju operacji zostan dostosowane do wyst阷uj眂ych warunk體 rynkowych" - czytamy dalej. Operacje

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Po majowym posiedzeniu RPP jej przewodnicz眂y i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapi駍ki m體i, 縠 cz甓 cz硂nk體 Rady Polityki Pieni昕nej (RPP) zak砤da, i prawdopodobie駍two zmian st髉 w po硂wie przysz砮go roku b阣zie

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Po lipcowym posiedzeniu RPP jej przewodnicz眂y i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapi駍ki powiedzia, 縠 lipcowa projekcja NBP pozwala podtrzyma opini, 縠 poziom st髉 procentowych nie powinien si zmieni do ko馽a

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Wed硊g "minutes" z kwietniowego posiedzenia RPP, wi阫szo舵 cz硂nk體 Rady nie wyklucza砤 konieczno禼i obni縠nia st髉 procentowych, je秎i wzrost PKB os砤bnie, a deflacja si pog酬bi, natomiast inni cz硂nkowie Rady uwa縜li, 縠

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Z "minutes" z poprzedniego, lipcowego posiedzenia RPP wynika, 縠 cz甓 cz硂nk體 Rady nie wyklucza砤 mo縧iwo禼i obni縠nia st髉 procentowych w przysz硂禼i w przypadku wyra糿ego os砤bienia wzrostu gospodarczego w kraju

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Po czerwcowym posiedzeniu RPP jej przewodnicz眂y i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapi駍ki podtrzyma opini, 縠 nie ma powod體 uzasadniaj眂ych podwy縮zanie st髉 procentowych do ko馽a 2018 r

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Podczas konferencji prasowej po pa糳ziernikowym posiedzeniu RPP jej przewodnicz眂y i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapi駍ki m體i, 縠 je秎i nie nast眕i radykalne zmiany w sytuacji gospodarczej, Rada nie b阣zie mia砤

Bank Anglii zdecydowa, 縠 nie zmienia st髉

Jednocze秐ie bank poinformowa, 縠 nie zmieni swego programu ilo禼iowego 砤godzenia polityki pieni昕nej wartego 275 mld funt體. R體nie ta decyzja by砤 zgodna z oczekiwaniami analityk體.

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Po kwietniowym posiedzeniu RPP jej przewodnicz眂y i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapi駍ki m體i, 縠 wszystko wskazuje na to, i nie b阣zie potrzeby zmieniania poziomu st髉 procentowych do ko馽a tego roku

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Podczas konferencji prasowej po marcowym posiedzeniu RPP przewodnicz眂y Rady i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapi駍ki stwierdzi, i je秎i przewidywania zawarte w marcowej projekcji banku centralnego b阣 si

'Minutes' RPP: Ci阠ie st髉 w maju ograniczy ryzyko dalszej aprecjacji z硂tego

Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Podczas posiedzenia Rady Polityki Pieni昕nej (RPP) 28 maja br. cz硂nkowie RPP ocenili, 縠 obni縦a st髉 ograniczy ryzyko dalszej aprecjacji z硂tego wobec g丑wnych walut, kt髍a w spos骲 procykliczny wzmacnia砤by negatywny wp硑w silnego spadku

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Podczas konferencji prasowej po styczniowym posiedzeniu RPP przewodnicz眂y Rady i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapi駍ki podtrzyma swoje stanowisko, wed硊g kt髍ego nie nale縴 spodziewa si zmiany poziomu st髉

Deutsche Bank Polska: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,6% w 2020 z 4,2% w 2019

przysz砮go roku EBC przeprowadzi przegl眃 strategii polityki pieni昕nej, kt髍y prawdopodobnie zaowocuje wprowadzeniem symetrycznego celu inflacyjnego wok蟪 2%, konsolidacj Rady Zarz眃zaj眂ej EBC oraz przegl眃em skutk體 ubocznych polityki 砤godzenia ilo禼iowego (w tym ujemnej stopy depozytowej), co b阣zie

Citi Handlowy obni縴 prognoz wzrost PKB o ok. 2 pkt proc do 0,9% w 2020 r.

. "W przypadku polityki pieni昕nej oczekujemy obni縦i stopy referencyjnej o 50pb ju w najbli縮zych dniach. Kwesti czasu mo縠 by rozpocz阠ie przez NBP program體 wzorowanych na w阦ierskim FGS lub na programie TLTRO EBC, a tak縠 aktywno舵 na rynku repo" - czytamy dalej

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Podczas konferencji prasowej po grudniowym posiedzeniu RPP przewodnicz眂y Rady i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapi駍ki podtrzyma swoje stanowisko, wed硊g kt髍ego nie nale縴 spodziewa si zmiany poziomu st髉

B. Millennium: CPI wzro秐ie, ale RPP pozostawi stopy proc. bez zmian w 2020 r.

Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Bank Millennium oczekuje mocniejszego wzrostu inflacji na pocz眛ku przysz砮go roku, ale s砤bn眂y wzrost gospodarczy i dalsze luzowanie polityki monetarnej przez EBC i Fed spowoduje, 縠 Rada Polityki Pieni昕nej (RPP) nie b阣zie sk硂nna do zmian w

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Podczas konferencji prasowej po listopadowym posiedzeniu RPP przewodnicz眂y Rady i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapi駍ki podtrzyma swoje stanowisko, wed硊g kt髍ego nie nale縴 spodziewa si zmiany poziomu st髉

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Po wrze秐iowym posiedzeniu RPP jej przewodnicz眂y i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapi駍ki podtrzyma swoj opini - g硂szon od kilku miesi阠y - 縠 nie ma powod體 uzasadniaj眂ych podwy縮zanie st髉 procentowych do

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej

PKO BP: Inflacja przej禼iowo przekroczy 3,5% r/r w I kw. 2020 r.

Banku Polskiego. "Na pocz眛ku 2020 roku inflacja przekroczy przej禼iowo 3,5%, ale p蠹niej zacznie wyhamowywa. Ale ca硑 czas podkre秎amy, 縠 rysuj眂 bilans ryzyka, wykre秎amy 砤godzenie polityki pieni昕nej i jedynym scenariuszem jest zacie秐ienie polityki - ale ta

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej

NBP: Za obni縦 st髉 proc. o 25 pb w lutym g硂sowali Bratkowski i Osiaty駍ki

RPP obni縴砤 stopy procentowe o 50 pb - do 1,50% w przypadku g丑wnej stopy referencyjnej i podkre秎i砤 w komunikacie, 縠 ta decyzja oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Jednak縠 w opublikowanym dzi "minutes" z marcowego posiedzenia NBP napisa

PKO BP: Stopy procentowe mog pozosta bez zmian do 2022 roku

. Jak wskazali ekonomi禼i banku, w秗骴 czynnik體 wzbudzaj眂ych niepok骿 dotycz眂y perspektyw inflacji na pierwszym planie s rozbudowane programy ilo禼iowego 砤godzenia polityki pieni昕nej - w Polsce zastosowane po raz pierwszy QE. "Naszym zdaniem, droga od skupu aktyw體

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Jak wynika z "minutes" z czerwcowego posiedzenia RPP, cz甓 cz硂nk體 Rady nie wyklucza砤 konieczno禼i obni縠nia st髉 procentowych, je秎i wzrost PKB os砤bnie, a deflacja si pog酬bi lub stanie si szkodliwa dla podmiot體

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,50%, stopa depozytowa - 0,50%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,50%, stopa depozytowa - 0,50%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej

PKO BP: Decyzje RPP obni勘 wynik netto grupy o 75-100 mln z kwartalnie

kwarta砤ch. "Decyzja Rady Polityki Pieni昕nej o obni縞e st髉 procentowych oraz o zmianie parametr體 rezerwy obowi眤kowej b阣 mie negatywny wp硑w na wynik netto grupy na poziomie od 75 do 100 mln z kwartalnie. Wp硑w ten b阣zie si materializowa stopniowo w kolejnych

"Po 縴ciu ponad stan trzeba oszcz阣za praktycznie na wszystkim". Rzo馽a przewiduje ci阠ie socjalu

Polityki Pieni昕nej: Po globalnym kryzysie finansowym du縜 cz甓 ekonomist體, w tym z mi阣zynarodowych instytucji finansowych, uwierzy砤, 縠 dotychczasowe prawa ekonomii, przynajmniej cz甓ciowo, przesta硑 obowi眤ywa, 縠 tym razem jest inaczej. Kolejny raz okaza硂 si, 縠 nie jest inaczej. Je秎i wt砤cza

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

i wyra糿y wzrost ryzyka pozostania inflacji poni縠j celu w 秗ednim okresie - na co wskazuje marcowa projekcja - Rada postanowi砤 obni縴 stopy procentowe NBP. Jednocze秐ie podkre秎i砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. (ISBnews)

Zakup mieszkania tylko za got體k? Tylko wybra馽y dostan kredyt hipoteczny

perspektywie kilku lat poda mieszka pozostanie niska, a ponowne o縴wienie popytu, np. wskutek przej禼ia polityki pieni昕nej w faz 砤godzenia, mog硂by wywo砤 ponowny silny wzrost cen – oceniaj ekonomi禼i PKO BP w swoim najnowszym raporcie.

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

i wyra糿y wzrost ryzyka pozostania inflacji poni縠j celu w 秗ednim okresie - na co wskazuje marcowa projekcja - Rada postanowi砤 obni縴 stopy procentowe NBP. Jednocze秐ie podkre秎i砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. (ISBnews)

Minutes: Cz甓 RPP za obni縦 st髉, a cz甓 za podwy縦

Warszawa, 18.02.2016 (ISBnews) - Podczas lutowego posiedzenia cz甓 cz硂nk體 Rady Polityki Pieni昕nej (RPP) sugerowa砤, 縠 mo縠 pojawi si przestrze dla dalszego 砤godzenia polityki pieni昕nej, natomiast inni cz硂nkowie Rady uwa縜li, 縠 w najbli縮zych miesi眂ach uzasadnione

BofA Merrill Lynch podni髎 rekomendacj dla Polski na 2015 r. do 'neutralnej'

polityki pieni昕nej przez EBC, a spodziewane ci阠ie st髉 przez NBP wzmocni wzrost gospodarczy w 2015 r. Natomiast znacz眂e zasoby got體ki, jakie obecnie posiadaj fundusze emerytalne, powinny sk硂ni je do zakup體 akcji. ?Lokalne fundusze emerytalne de facto nie uczestniczy硑 w

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej

Dlaczego inflacja b阣zie ros砤 mimo gro糿ych min Adama Glapi駍kiego? Odpowied b阣zie szokiem

mBanku, kt髍zy zak砤dali inflacj w kwietniu w przedziale 11,8-12,2 proc. Inflacja bazowa to ta po wy潮czeniu cen 縴wno禼i i energii.  Normalnie inflacj gasi si w ten spos骲, 縠 Rada Polityki Pieni昕nej podnosi stopy procentowe. Robi to po to, aby zgarn辨 z rynku pieni眃ze, kt髍ych jest za

Pawe Borys dla Wyborcza.biz: Rz眃 wesprze energetyk dopiero, gdy ta b阣zie mie problemy

posz硑 do g髍y. To powoduje - w po潮czeniu z wojn w Ukrainie i kryzysem energetycznym - bardzo du縴 skok, je秎i chodzi o koszt pozyskiwania kapita硊. Dotyczy to nie tylko os骲, kt髍e maj kredyty hipoteczne, przedsi阞iorc體, ale r體nie kraj體. Zacie秐ienie polityki pieni昕nej, w tym w砤秐ie wzrost st髉

Ekonomiczna ortodoksja zosta砤 zweryfikowana przez kryzys. Czas wyci眊n辨 lekcj i budowa nowy konsensus

rzetelnie om體iony – w tym z udzia砮m badaczy, kt髍zy z nami polemizowali!  Za nasz propozycj polityki gospodarczej, cytuj眂 wst阷 tej縠 ksi笨ki, stoi spostrze縠nie, 縠 „podstawow rol pa駍twa nie jest stabilizacja agregat體 polityki fiskalnej czy pieni昕nej na tym czy innym poziomie

Minutes: Cz甓 RPP by砤 w marcu za obni縦 st髉, a cz甓 za zmian nastawienia

zmienne nastroje na rynkach finansowych" - czytamy w "minutes". Wi阫szo舵 cz硂nk體 Rady wyra縜砤 tak縠 opini, 縠 w tych warunkach utrzymywanie obecnego poziomu st髉 procentowych pozwala zachowa przestrze do 砤godzenia polityki pieni昕nej w razie wyst眕ienia

Rekordowa inflacja w grudniu. A ju w lutym b阣zie nawet 4,5 proc.

pieni昕nej Narodowego Banku Polskiego jest te otoczenie zewn阾rzne, tj. decyzje bank體 centralnych z pa駍tw znacznie bardziej silniejszych gospodarczo ni Polska. - Poza tym obecnie banki centralne, jak cho鎎y Europejski Bank Centralny, czy ameryka駍ki FED, id w kierunku 砤godzenia polityki pieni昕nej. W

BO Bank: Dane z USA i Chin w centrum uwagi w tym tygodniu

na nastroje rynkowe, niemniej w trakcie tygodnia ta poprawa wynika砤 wy潮cznie z nasilaj眂ych si oczekiwa rynkowych na 砤godzenie polityki pieni昕nej g丑wnych bank體 centralnych. Te oczekiwania ograniczy硑 negatywny wp硑w publikacji raczej s砤bych danych ze sfery realnej USA oraz strefy euro"

Nieoczekiwana decyzja Rady Polityki Pieni昕nej. Co na ni wp硑n瓿o?

. – W zasadzie bez znaczenia dla gospodarki – m體i w rozmowie z PAP Biznes. Jego zdaniem by砤 to przes砤nka za dalszym 砤godzeniem polityki pieni昕nej, bo kurs z硂tego ma w polskich warunkach istotne znaczenie dla stabilizacji koniunktury. Innymi s硂wy, jest bardzo wa縩y dla eksporter體

BofA Merrill Lynch: Stopy proc. w Polsce mog pozosta bez zmian do ko馽a 2016 r

pozostanie niska, a z硂ty silny" - czytamy w raporcie. W marcu br. RPP obni縴砤 stopy procentowe o 50 pb - do 1,50% w przypadku g丑wnej stopy referencyjnej i podkre秎i砤 w komunikacie, 縠 ta decyzja oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej

Jankowiak z PRB: RPP nie powinna obni縜 st髉 procentowych

monetarn i b阣zie ros砤 presja na 砤godzenie polityki pieni昕nej przez nasz bank, to nie mog wykluczy, 縠 w nowej RPP znajdzie si wi阫szo舵, kt髍a poprze tak decyzj. Cho uwa縜m, 縠 Rada wi阫sz uwag przyk砤da b阣zie raczej do zmian w stosowanych instrumentach polityki monetarnej. Zobaczymy to w

Ebury: Kolejne dzia砤nia pomocowe w Europie mog wspiera wzrost pary EUR/USD

organizowanego przez UBS w poprzednim tygodniu, prezes SNB, Thomas Jordan po raz kolejny okre秎i franka mianem "wysoko wycenianego" i nie wykluczy silniejszego 砤godzenia polityki pieni昕nej ? nawet w formie redukcji st髉 procentowych. W tym tygodniu poznamy szereg danych

Minutes: Cz甓 RPP za podwy縦, cz甓 za obni縦 st髉 w najbli縮zych miesi眂ach

zwi阫szy硂by to przestrze do 砤godzenia polityki pieni昕nej w sytuacji wyst眕ienia silnych wstrz眘體 zewn阾rznych. Cz硂nkowie ci wyra縜li r體nie opini, 縠 przy braku podwy縠k st髉 procentowych polityka pieni昕na stanie si procykliczna, oddzia硊j眂 w kierunku pogorszenia salda na rachunku obrot體 bie勘cych

NBP wp砤ci ponad 7,4 mld z z wypracowanego zysku do bud縠tu pa駍twa

wysoko禼i 5,6 mld z. Na wynik finansowy NBP mia硑 wp硑w r體nie m.in: koszty utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu z硂tego do walut obcych (2,8 mld z), koszty prowadzenia polityki pieni昕nej (1,4 mld z), a tak縠 koszty dzia砤nia i amortyzacji (1,2 mld z

Walka z inflacj musi nas zabole. Innej drogi nie ma. Mniej pieni阣zy, rzadsze zakupy czy wakacje

b髄. - Osobi禼ie uwa縜m, 縠 mo縩a pomaga, jest ju zreszt Fundusz Wsparcia Kredytobiorc體, ale tym, kt髍zy maj sytuacj trudn: stracili prac, mieli po prostu pecha. To jest jednak 砤godzenie efekt體 dystrybucyjnych polityki pieni昕nej. Pomoc powinna by celowa, a nie og髄na. Nie mo縠my pomaga

Miliardy na walk z inflacj i ta駍ze ciep硂 z kaloryfer體. Sprawd, jak dzia砤 tarcza antyinflacyjna

powo砤ne, jak Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieni昕nej. A ten sp蠹ni si z podnoszeniem st髉 procentowych. - Oczekiwa砨ym od rz眃u, kt髍y wzi背 na siebie 砤godzenie skutk體 inflacji, raczej deklaracji zwi眤anych z oszcz阣no禼iami w bud縠cie - kwituje ekonomista. 

Dwa lata temu m硂dzi ekonomi禼i chcieli, aby Polska zaci眊a砤 wi阫szy d硊g. Co m體i teraz?

stabilizowa finanse publiczne, trzeba by硂by na tak kwot dokona ci赕 w wydatkach. Deficyt? Rz眃 prognozuje jego wzrost z ok. 49 mld z w 2021 r. do 128 mld z w 2022 r.! Jak do tego wszystkiego dosz硂? Bogus砤w Grabowski, by硑 cz硂nek Rady Polityki Pieni昕nej, w niedawnym wywiadzie w "Newsweeku

Glapi駍ki: Do podwy縠k st髉 procentowych przejdziemy po 2017 roku

stopniowo mala砤, przy utrzymuj眂ym si stabilnym wzro禼ie PKB, kt髍y w III kw. by najprawdopodobniej zbli縪ny do poziomu z II kw. br. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej

Belka: Perspektywa podwy縠k st髉 proc. zbyt odleg砤, by o niej m體i

;decyzja o obni縠niu st髉 procentowych na obecnym posiedzeniu oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej". Analitycy spodziewaj si, 縠 do zacie秐iania polityki pieni昕nej mo縠 doj舵 w przysz硑m roku. Na zako馽zonym dzi posiedzeniu stopy zosta硑 utrzymane bez

Glapi駍ki podtrzymuje, 縠 nie ma powodu do podnoszenia st髉 proc. w 2017 r.

. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Wed硊g wi阫szo禼i analityk體, do pierwszej zmiany poziomu st髉 procentowych - podwy縦i - mo縠 doj舵 najwcze秐iej w I kw. 2018 r

RPP obni縴砤 stopy proc. o 50 pb, zapowiada koniec obni縠k

Warszawa, 04.03.2015 (ISBnews) - Rada Polityki Pieni昕nej (RPP) obni縴砤 stopy procentowe o 50 pb - do 1,50% w przypadku g丑wnej stopy referencyjnej, poda bank centralny. Rada w komunikacie podkre秎a, 縠 ta decyzja oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej

Uchod糲y wstrz眘n阬i naszym rynkiem nieruchomo禼i. Ich wp硑w na gospodark jest spektakularny

odmieni硂 rynku. Rada Polityki Pieni昕nej b阣zie najprawdopodobniej podnosi stopy do ko馽a 2023 roku. Proces budowlany szacuje si na okres dwu-trzyletni. Do tego mamy problem z si潮 robocz. - Za 3-4 lata mo縠my zderzy si z sytuacj, 縠 nie b阣zie du縪 mieszka oddanych do u縴tkowania, wi阠 ceny mog

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Z "minutes" z poprzedniego, wrze秐iowego posiedzenia RPP wynika, 縠 w opinii cz甓ci cz硂nk體 Rady, gdyby nast阷owa硂 dalsze spowalnianie wzrostu gospodarczego, a okres deflacji wyd硊縜砨y si oraz pojawia硑 si negatywne

n z RPP: NBP m骻砨y by aktywny na rynkach obligacji korporacyjnych i akcji

. "Chocia pojawiaj si opinie o mo縧iwych podwy縦ach st髉, warto zada sobie pytanie o warunki, w jakich mo縧iwy by砨y powr髏 do fazy 砤godzenia polityki pieni昕nej. Przede wszystkim jednak warto zadawa pytanie o to, na czym owo 砤godzenie mog硂by polega" - napisa n w swoim artykule w

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Wed硊g "minutes" z majowego posiedzenia RPP, cz甓 cz硂nk體 Rady nie wyklucza砤 mo縧iwo禼i obni縠nia st髉 procentowych w przypadku wyra糿ego os砤bienia wzrostu gospodarczego w kraju, pog酬bienia si deflacji lub pojawienia

BZ WBK oczekuje deflacji do ko馽a III kwarta硊 2015 r.

do ko馽a III kwarta硊 2015 roku" - czytamy w raporcie comiesi阠znym BZ WBK. Ich zdaniem, oznacza to, 縠 deflacja w uj阠iu rocznym potrwa ponad rok, a inflacja nie wr骳i do celu wyznaczonego przez Narodowy Bank Polski przed II kw. 2016 r. Rada Polityki Pieni昕nej mo縠

Rzo馽a: RPP otworzy砤 wrota do finansowania bud縠tu przez NBP. To podeptanie konstytucyjnego zakazu

by硑 cz硂nek RPP uwa縜砮m, 縠 to w砤禼iwa postawa. Ale teraz uzna砮m, 縠 nie mog milcze. Rozumiem, 縠 zbulwersowa硑 pana zapowiedzi odej禼ia od konwencjonalnej polityki pieni昕nej. Najwa縩iejsze zadanie, jakie dzi stoi zar體no przed rz眃em, jak i przed bankiem centralnym, to 砤godzenie wstrz眘體, a

Drukowanie pieni阣zy nie pomo縠 gospodarce. Co powinien zrobi NBP?

gigantyczna ba駅a, a epidemia koronawirusa  zadzia砤砤 jak szpilka, kt髍a przek硊砤 balon. Niekonwencjonalna polityka pieni昕na bank體 centralnych na kr髏k met 砤godzi砤 kryzys finansowy. Spowodowa砤 obni縠nie koszt體 obs硊gi d硊gu w strefie euro i poza ni, ale na d硊縮z met zniekszta砪i砤 rynek

Hardt z RPP: Mo縠 by potrzebna niewielka podwy縦a st髉 proc. na pocz眛ku 2018r.

wynosi nadal 1,5%. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Po wrze秐iowym posiedzeniu RPP Glapi駍ki podtrzyma swoj opini - g硂szon od kilku miesi阠y - 縠 nie ma powod體

RPP utrzyma砤 stopy bez zmian, skala deflacji b阣zie stopniowo mala砤

og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Z "minutes" z poprzedniego, lipcowego posiedzenia RPP wynika, 縠 cz甓 cz硂nk體 Rady nie wyklucza砤 mo縧iwo禼i obni縠nia st髉 procentowych w przysz硂禼i w przypadku wyra糿ego os砤bienia

Goldman Sachs: Za trzy miesi眂e euro b阣zie kosztowa 3,93 z, a USD - 3,85 z

cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. "Inflacja prawdopodobnie pozostanie ujemna do III kwarta硊 2015 r. ze wzgl阣u na niskie ceny ropy naftowej i 縴wno禼i, a nast阷nie pozostanie poni縠j celu [inflacyjnego NBP] do ko馽a 2016 roku" - czytamy w raporcie

BofA Merrill Lynch: Bez os砤bienia z硂tego do ko馽a br. mo縧iwe ci阠ie st髉

50 pb - do 1,50% w przypadku g丑wnej stopy referencyjnej i podkre秎i砤 w komunikacie, 縠 ta decyzja oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. "Podtrzymujemy prognozy dla wzrostu gospodarczego, ale jego tempo nie jest wystarczaj眂e, 縠by przywr骳i