zobowiązania podatkowego

Wojciech Serafiński*

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Przepisy ordynacji podatkowej określają przypadki, kiedy zobowiązanie podatkowe w ogóle nie powstaje lub wygasa wskutek upływu określonego czasu. Zdarzeniem tym jest przedawnienie zobowiązań podatkowych, które organy podatkowe powinny z urzędu brać pod uwagę podczas prowadzenia postępowania. Jednak nie zawsze tak bywa. Dlatego, aby skuteczniej chronić swoje prawa, warto zapoznać się z zasadami i przesłankami przedawnienia.

Przedawnienie po dawnemu. Fiskus rezygnuje z kontrowersyjnego pomysłu

Nie będzie wydłużenia z 5 do 10 lat terminu przedawnienia się zobowiązań podatkowych od dochodów z nieujawnionych źródeł.

Senat pracuje nad zmianami w podatkach. Szybsze przedawnienie

Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką będą przedawniać się na takich samych zasadach jak pozostałe zobowiązania podatkowe, czyli po 5 latach od terminu ich płatności - zakłada nowela Ordynacji podatkowej, którą zajmie się Senat na najbliższym posiedzeniu.

Fiskus nie będzie ścigał za podatki aż przez 10 lat

Fiskus nie będzie ścigał za podatki aż przez 10 lat

VAT solidarny, czyli siła kompromisu

VAT solidarny, czyli siła kompromisu

ryzyko nieodprowadzenia podatku. Nowelizacja wprowadza też instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy w transakcjach "towarami wrażliwymi", jednak w mniejszym zakresie, niż planowano pierwotnie. Zaproponowano także skrócenie do miesiąca rozliczeń

Ministerstwo Finansów ściga przedsiębiorstwa za opcje walutowe

Ministerstwo Finansów ściga przedsiębiorstwa za opcje walutowe

mija termin przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 2008 r. Właśnie wtedy firmy rozliczały większość umów dotyczących opcji walutowych. - Obecnie, tuż przed upływem terminu przedawnienia, urzędy skarbowe kwestionują koszty, które firmy poniosły z tytułu zamknięcia umów opcyjnych

Premier w expose: stworzymy nową ordynację podatkową

przedstawienia na początku przyszłego roku założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej, a ministra gospodarki do założeń nowego prawa działalności gospodarczej. To, co planowano osiągnąć w trzy lata, ten rząd zrobi w 12 miesięcy" - mówiła premier, czemu towarzyszyły oklaski z ław rządowych i posłów

Sejm przyjął zasady tzw. odpowiedzialności solidarnej za VAT

Sejm przyjął zasady tzw. odpowiedzialności solidarnej za VAT

. Planowane zmiany w płaceniu VAT Nowelizacja wprowadza też instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy, w transakcjach "towarami wrażliwymi". Rozwiązanie to polega na tym, że jeśli sprzedawca towaru nie odprowadzi należnego podatku VAT, to będzie go

Wielka Brytania: Urząd podatkowy opublikował "czarną listę" oszustów

Wielka Brytania: Urząd podatkowy opublikował "czarną listę" oszustów

zaległych zobowiązań to 1,45 mln funtów. Urząd prowadził wobec nich dochodzenie; w większości zaniżali źródła przychodów lub je ukrywali.HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs) skrytykowano za to, że stosuje podwójną miarę - piętnuje drobny biznes zamiast energiczniej egzekwować zobowiązania podatkowe

W.Brytania: Nowa baza danych firm uwzględniająca własność

W.Brytania: Nowa baza danych firm uwzględniająca własność

Nowa baza danych będzie publicznie dostępna, ale nie obejmuje funduszy powierniczych, mimo że ich struktura może służyć do unikania zobowiązań podatkowych, ani spółek giełdowych, które już teraz są ściśle regulowane. Obok właściciela prawnego będzie wyszczególniony również właściciel odnoszący

Czerwona kartka dla skarbówki

Czerwona kartka dla skarbówki

Gdzie leży problem? Każdy przedsiębiorca wie, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się w ciągu pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jednym z wyjątków od tej zasady jest zawieszenie biegu terminu przedawnienia ze względu na wszczęcie postępowania

"PB": Rząd odpuszcza podatnikom

"PB": Rząd odpuszcza podatnikom

Propozycja wydłużenia zawarta była w projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ordynacji podatkowej.

Raport: skarbówka wszczyna kontrole tuż przed przedawnieniem podatku

- urzędy tuż przed upływem przedawnienia nagminnie rozpoczynają postępowanie przygotowawcze, po to tylko, żeby zapobiec przedawnieniu zobowiązania podatkowego. Nie informują przy tym podatnika o rozpoczętym postępowaniu. Trybunał Konstytucyjny zbada ten problem w najbliższy wtorek. Autorzy raportu

Karne 20 proc. podatku po 7 latach? Dlaczego nie?

Karne 20 proc. podatku po 7 latach? Dlaczego nie?

generalna zasada zapisana w ordynacji podatkowej, z której wynika, iż zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego przedawnienie nie jest konstytucyjnie chronionym prawem podmiotowym podatnika. Trybunał uznał, że z chwilą powołania się na wcześniej

TK zabronił fiskusowi 'po cichu' wszczynać postępowania

TK zabronił fiskusowi 'po cichu' wszczynać postępowania

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Od tej zasady jest jednak wyjątek. To właśnie wszczęcie przeciwko podatnikowi postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Zawiesza ono bieg

Sposoby korygowania deklaracji VAT

Poprawki urzędu skarbowegoPodatnik VAT ma obowiązek na podstawie prowadzonych ewidencji sprzedaży i zakupu prawidłowo wyliczyć kwotę podatku należnego i naliczonego za dany okres rozliczeniowy i ustalić zobowiązanie podatkowe za ten okres (bądź nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym). Ma również

Sposoby korygowania deklaracji VAT

Poprawki urzędu skarbowegoPodatnik VAT ma obowiązek na podstawie prowadzonych ewidencji sprzedaży i zakupu prawidłowo wyliczyć kwotę podatku należnego i naliczonego za dany okres rozliczeniowy i ustalić zobowiązanie podatkowe za ten okres (bądź nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym). Ma również

Rząd: pomoc dla przedsiębiorców w spłacie podatków - do października 2009 r.

Jak podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, poprzednie rozporządzenie przewidywało, że przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie pomocy na restrukturyzację w postaci ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, mogli ją otrzymać do 31 grudnia 2007 r. Wiele wszczętych postępowań w tych

Fiskus chce od Netii 58,7 mln złotych plus odsetki

zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i naliczonych odsetek od spółek zależnych Netii jest podstawą do szacowania dla Netii przychodu w trybie art. 11 ustawy o CIT tj. przepisu umożliwiającego organom podatkowym szacowanie przychodów w przypadku wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych, jeżeli w

Nadwyżką VAT można regulować inne podatki

odpowiednio zasady zaliczania nadpłat na spłatę zobowiązań podatkowych. Wynika to z art. 76b Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wykazana do zwrotu na rachunek bankowy podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek

NIK: Fiskus za mało przykłada się do kontroli firm

wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych. - Podatnicy samodzielnie obliczyli i dobrowolnie zapłacili ponad 99 proc. podatku CIT - zauważa szef NIK.I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie nieprawidłowości, które wyłapali kontrolerzy. Tych zaś jest długa lista.NIK kontrolował 19 z przeszło 400 urzędów skarbowych

Co wolno urzędnikom skarbowym? Postępowanie w sprawie nieujawnionych dochodów cz. 1

Nie zawsze postępowania te prowadzone są zgodnie z obowiązującym prawem. Dlatego warto wiedzieć, jakie prawa przysługują podatnikom oraz bliżej poznać zasady postępowania w tych sprawach.Jak wiemy z publikacji dot. przedawnień zobowiązań podatkowych (zob. grudniowy nr Gazety MSP), zobowiązanie z

Zwrot podatku przedawnia się jak podatek

Kwestia spornaUrzędnicy skarbowi mają sporo czasu, aby bliżej przyjrzeć się rozliczeniom dokonanym samodzielnie przez podatników. Zakres czasowy ich działań wiąże się z terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązania podatkowe przedawniają się natomiast po pięciu latach, licząc

Umorzenie - sposób na niezapłacone podatki

 umorzenie zaległości podatkowych ubiega się podatnik prowadzący działalność gospodarczą, pod uwagę bierze się również regulacje dotyczące udzielania pomocy publicznej. Urząd skarbowy może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które: nie stanowią pomocy publicznej, są pomocą de

Czy wydatki na materiały remontowe sfinansowane z prywatnych środków wspólników mogą stanowić koszty podatkowe spółki cywilnej?

ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst jedn.: Dz.U. 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.).Jeżeli wspólnik płaci za zobowiązania spółki ze środków własnych, to - z uwagi na odrębność majątku spółki od majątków wspólników - zapłacona kwota stanowi dopłatę lub pożyczkę

Prezydencki projekt noweli Ordynacji podatkowej trafi do Sejmu

podatników ryzyka nieprecyzyjnych przepisów i związanych z tym kosztów. Projekt zawiera też przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zaproponowano także ograniczenie możliwości nadania decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności w

Kiedy odzież dla pracownika jest kosztem i przychodem?

ekwiwalentu pieniężnego.Wydatki ponoszone na wywiązanie się pracodawcy ze wskazanych obowiązków ustawowych podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych na ogólnych zasadach wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy o pdof i odpowiednio art. 15 ust. 1 ustawy o pdop.Po stronie pracownika wartość otrzymanej odzieży

Rozliczanie nieściągalnej wierzytelności

;możliwości zaliczenia jej do kosztów podatkowych. Nieściągalność wierzytelności zostanie uprawdopodobniona dla celów podatkowych dopiero po zakończeniu postępowania egzekucyjnego i wydaniu postanowienia, z którego będzie wynikać, że dłużnik nie posiada majątku mogącego zaspokoić roszczenie

W piątek pierwsze posiedzenie komisji ds. nowej ordynacji podatkowej

projektu nowej ordynacji podatkowej. Ministerstwo finansów liczy, że będą one gotowe już w pierwszym kwartale 2015 r. Ostateczne założenia nowej ordynacji powinny powstać w trzecim kwartale przyszłego roku. Premier Kopacz w swoim expose zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r

Co zrobić, żeby zmniejszyć ostatnią zaliczkę?

Z uwagi na swoją wysokość, grudniowa wpłata okazuje się niebagatelnym wydatkiem dla wielu przedsiębiorców. Dlatego poszukują oni sposobów na jej obniżenie poprzez generowanie odpowiednio wysokich kosztów podatkowych w listopadzie. Które z wydatków pozwolą na obniżenie zaliczki bez

Fuzja Porsche z VW nie dojdzie do skutku przez podatki?

"SZ" powołuje się na źródła zbliżone do rady nadzorczej Porsche. Połączenie firm wymaga zapłacenia dodatkowo 3 miliardów euro podatków. Zdaniem rozmówcy gazety, to może sprawić, że z planów Volkswagena nic nie wyjdzie. Oba koncerny odmówiły komentarza na ten temat, dołowały za to ich notow

Iniewski: prezydencki projekt przewiduje rewolucyjne wręcz rozwiązanie

przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zaproponowano także ograniczenie możliwości nadania decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji, gdy do przedawnienia zobowiązania podatkowego zostało mniej niż 3 miesiące. Dokument przewiduje, że podatnik korygujący deklarację podatkową, nie będzie

W listopadzie przy MF zacznie działać Rada Podatkowa

ustawę Ordynacja podatkowa. Według rządu jej przygotowanie umożliwi przebudowę i uproszczenie prawa podatkowego. Ten akt prawny będzie fundamentem dla całego systemu podatkowego. Premier Ewa Kopacz w swoim expose zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r. założeń do projektu

Cichoń: w listopadzie przy MF zacznie działać Rada Podatkowa

. Planowana nowa regulacja ma zastąpić obecną ustawę Ordynacja podatkowa. Według rządu jej przygotowanie umożliwi przebudowę i uproszczenie prawa podatkowego. Ten akt prawny będzie fundamentem dla całego systemu podatkowego. Premier Ewa Kopacz w swoim expose zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na

Prezydent proponuje, by wątpliwości rozstrzygać na korzyść podatnika

Jak poinformowała w poniedziałkowym komunikacie Kancelaria Prezydenta, we wtorek prezydent Bronisław Komorowski podpisze i skieruje do Sejmu projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz innych ustaw. "Projekt opracowany został w ramach Forum Debaty Publicznej i zakłada wprowadzenie zasady

Rząd wydał rozporządzenie ws. komisji, która opracuje ordynację podatkową

" - wskazano w komunikacie. Premier Ewa Kopacz w swoim expose zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r. założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej. Jak czytany w komunikacie, zadaniem Komisji będzie opracowanie nie później niż w ciągu 4 miesięcy kierunkowych założeń

Prof. Etel: 15 zespołów problemowych pracuje nad nową Ordynacją podatkową

podatkowa, inny zajmuje się ustaleniem ogólnych zasad prawa podatkowego. Prace kolejnego poświęcone są prawom i obowiązkom podatnika. Komisja ustaliła też, że Ordynacja powinna uregulować na nowo kwestie reprezentacji w prawie podatkowym oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych.Powołano także zespół

Ekspert: propozycje prezydenta dobre, ale nie rozwiązują wszystkich problemów

skrócenie dochodzenia zobowiązań podatkowych do granicy 8 lat ma sens. "Aparat podatkowy powinien mimo przerw poradzić sobie w ciągu tych 5, a potem 3 lat, a dzięki temu w kolejnych latach niepewność podatników zostanie uchylona" - ocenił. Cenne jest także w jego opinii uchylenie przepisu, że

MF: prof. Etel powołany na szefa komisji ds. nowej ordynacji podatkowej

założenia nowej ordynacji powinny powstać w trzecim kwartale przyszłego roku. Premier Kopacz w swoim expose zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r. założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej. Nowa regulacja ma zastąpić obecną ustawę Ordynacja podatkowa i uprościć prawo

Netia otrzymała 81,5 mln zł zwrotu podatku CIT za 2003 r. z odsetkami

kończy spór z organami podatkowymi dotyczący CIT za 2003 rok" - głosi komunikat. Pod koniec grudnia ub. r. Netia informowała, że po wydaniu ponownej decyzji przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, określającej zobowiązanie podatkowe Netii za rok 2003 w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT

MG przekazało MF swoje rekomendacje ws. nowej Ordynacji podatkowej

Premier Ewa Kopacz podczas swojego expose na początku października zobowiązała MF do zdecydowanego przyspieszenia prac nad nową Ordynacją podatkową. Resort finansów informował niedawno, że do końca stycznia 2015 r. gotowe mają być kierunkowe założenia nowych przepisów. Wicepremier i szef resortu

Prof. Etel na czele rady, która przygotuje nowy kodeks podatkowy

założenia nowej ordynacji powinny powstać w trzecim kwartale przyszłego roku. Premier Kopacz w swoim exposé zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r. założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej. Nowa regulacja ma zastąpić obecną ustawę i uprościć prawo podatkowe. Ma być

Projekt prezydenta: zmniejszenie uciążliwości Ordynacji podatkowej

przepisów i związanych z tym kosztów. Podobna zasada obecna jest w przepisach takich państw jak np.: Kanada, Stany Zjednoczone, Belgia, czy Francja. Projekt zawiera przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zgodnie z generalną zasadą

Dbałość o estetykę w kosztach podatkowych

wątpliwości, czy organy podatkowe nie uznają wydatków ponoszonych na zakup lub wykonanie oraz pielęgnację i konserwację elementów tego wystroju za niestanowiące kosztów podatkowych wydatki reprezentacyjne, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o pdof i odpowiednio

Sposoby na zmniejszenie ostatniej zaliczki

dopiero w zeznaniu podatkowym składanym w następnym roku.Roczne podsumowania i bonusy dla pracownikówZwyczajowo w grudniu pracodawcy organizują firmowe spotkania podsumowujące mijający rok. Tymczasem drobny zabieg polegający na przesunięciu takiego spotkania na listopad i wcześniejszym poniesieniu

Za nieco ponad dwa lata projekt nowej ordynacji podatkowej

zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r. założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej. Nowa regulacja ma zastąpić obecną ustawę Ordynacja podatkowa i uprościć prawo podatkowe.

Rząd wydał rozporządzenie ws. komisji, która opracuje ordynację podatkową

podatków" - wskazano w komunikacie. Premier Ewa Kopacz w swoim expose zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r. założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej. Jak czytany w komunikacie, zadaniem Komisji będzie opracowanie nie później niż w ciągu 4 miesięcy kierunkowych

Założenia nowej ordynacji podatkowej powstaną do stycznia 2015 r.

Podczas swojego środowego exposé premier Ewa Kopacz zobowiązała resort finansów do zdecydowanego przyspieszenia prac nad nową ordynacją podatkową: założenia do ustawy mają być gotowe na początku 2015 r., czyli dużo wcześniej, niż zapowiadało dotąd MF. - To, co planowano osiągnąć w trzy lata

Nierzetelni dłużnicy podatkowi zapłacą fiskusowi niższe odsetki

zobowiązania podatkowego wynoszącego np. 2500 zł wynosiły rocznie 250 zł. "Teraz, po obniżce, karne odsetki będą wynosić 200 zł" - wskazał. Podkreślił jednak, że niesolidni podatnicy nie powinni liczyć na kolejne obniżki, jeśli chodzi o oprocentowanie zaległości podatkowych. "Według Ordynacji

Prezydencki projekt zmian w Ordynacji podatkowej - do komisji

dotycząca określenia maksymalnego - w wysokości 8 lat - terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Krystyna Skowrońska (PO) powiedziała, że projekt jest zbieżny z zapowiedziami premier Ewy Kopacz. "Tę nowelizację należy przyjąć jako dobre, kierunkowe rozwiązanie" - powiedziała. Zaznaczyła

Netia oczekuje zwrotu podatku za 2003 r. po ponownej decyzji Izby Skarbowej

Warszawa, 31.12.2014 (ISBnews) - Po wydaniu ponownej decyzji przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, określającej zobowiązanie podatkowe Netii za rok 2003 w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 0 zł, spółka oczekuje zwrotu wpłaconej kwoty wraz z należnymi jej odsetkami

MF zaproponuje, by prof. Etel pokierował komisją ds. nowej ordynacji podatkowej

swoim expose zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r. założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej. Nowa regulacja ma zastąpić obecną ustawę Ordynacja podatkowa i uprościć prawo podatkowe.

Za dwa lata projekt nowej ordynacji podatkowej

, w którym się na pewno wyrobimy - nie ma możliwości, żeby było inaczej - powiedział Etel. Poinformował, że już rozpoczęły się prace nad kształtem kierunkowych założeń. Komisja będzie zapraszać na swoje posiedzenia osoby, które mogą mieć coś istotnego do powiedzenia na temat ordynacji podatkowej

Ordynacja podatkowa zostanie dostosowana do zmian w innych ustawach

podatkowe stanowią inaczej", znalazł się także na końcu przepisu, który mówi, że podatnicy zobowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z zasadą ogólną, księgi i dokumenty

Szef MF podpisał umowę ws. automatycznej wymiany informacji finansowych

podatkowych. Zobowiązują się one do wdrożenia standardu automatycznej wymiany informacji finansowych dla celów podatkowych (Common Reporting Standard - CRS). Standard ten przewiduje identyfikację i raportowanie przez krajowe instytucje finansowe informacji o rachunkach podatników z innych państw. Podpisanie

Kopacz w expose zapowiada ułatwienia podatkowe i kodeks budowlany

Warszawa, 01.10.2014 (ISBnews) - Ministrowie do spraw gospodarczych mają na początku przyszłego roku przedstawić założenia nowej ordynacji podatkowej, nowych zasad działalności gospodarczej oraz kodeksu budowlanego, zapowiedziała premier Ewa Kopacz w sejmowym expose. "W polityce

W.Brytania.Lider opozycji proponuje nowe podatki

inwestycyjnych, co dałoby przychód szacowany na 500 mln funtów rocznie. Inne rozwiązania podatkowe przewidują usunięcie podatkowej furtki w postaci zakupu euroobligacji przez duże brytyjskie firmy, które tym sposobem przerzucają zyski z Wielkiej Brytanii do innego kraju, uchylając się od brytyjskich zobowiązań

MF: na początku stycznia będą gotowe tezy nowej Ordynacji podatkowej

podatników i sektora finansów publicznych. Według niego nowe przepisy powinny też być zachętą dla podatników, którzy wahają się, czy uczciwie regulować swoje zobowiązania, czy nie. O nowe przepisy z zakresu prawa podatkowego, które miałyby poprawić relacje na linii urząd skarbowy - podatnik, szczególnie

MF: do końca stycznia 2015 r. kierunkowe założenia Ordynacji podatkowej

Podczas swojego środowego expose premier Ewa Kopacz zobowiązała resort finansów do zdecydowanego przyspieszenia prac nad nową ordynacją podatkową: założenia do ustawy mają być gotowe na początku 2015 r., czyli dużo wcześniej niż zapowiadało dotąd MF. "To, co planowano osiągnąć w trzy lata, ten

Jest komisja do pisania nowej ordynacji podatkowej

w swoim dorobku ok. 300 publikacji. Premier Kopacz w swoim expose zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r. założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej. Nowa regulacja ma zastąpić obecną ustawę ordynacja podatkowa i uprościć prawo podatkowe. Zdaniem ministerstwa w

Ponad 80 proc. przekrętów podatkowych ma związek z VAT-em

;. - Głównym założeniem działań organów podatkowych w zakresie sprawdzania prawidłowości wypełniania zobowiązań podatkowych jest prowadzenie kontroli podatkowych w oparciu o analizę ryzyka". Ma to zapewnić zmiana ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Urzędy skarbowe mają więc

Szczurek: nowa ordynacja podatkowa ma zachęcić do płacenia podatków

uczciwie swoje zobowiązania wobec państwa regulują, mieli łatwiej, a nie trudniej w prowadzeniu biznesu. Inaczej stworzymy system niesprawiedliwy" - podkreślił. Minister poinformował, że oczekuje, że w pierwszym kwartale komisja kodyfikacyjna przedstawi pakiet założeń do nowej ordynacji podatkowej

Komorowski: Kancelaria Prezydenta przygotuje nowelizację ordynacji podatkowej

finansów Mateusz Szczurek w listopadzie ub.r., po tym jak objął funkcję szefa MF w rządzie Donalda Tuska. Premier Kopacz w swoim expose zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r. założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej. O nowe przepisy z zakresu prawa podatkowego, które

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dot. wdrożenia przepisów FATCA

Chodzi o projekt ustawy o ratyfikacji umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (z ang. Foreign Account Tax Compliance Act) - wraz z uchwałą w

Polacy już nie ukryją pieniędzy na Kajmanach czy w Emiratach

sprawach podatkowych. Znalazły się w niej szczegółowe definicje i regulacje dotyczące wzajemnej wymiany informacji, zobowiązania stron umowy, zakres przekazywanych informacji, kwestie kontroli podatkowej itp. W odniesieniu do Polski umowa dotyczy podatków dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych

Co trzecia kontrola fiskusa jest skuteczna. Ale ma być lepiej

koncentrować się na podmiotach uchylających się od opodatkowania" - przekonuje biuro prasowe resortu finansów w mailu przysłanym do redakcji "Wyborczej". "Głównym założeniem działań organów podatkowych w zakresie sprawdzania prawidłowości wypełniania zobowiązań podatkowych jest prowadzenie

Prezydencki projekt noweli Ordynacji podatkowej trafi do Sejmu

. Projekt zawiera zatem regulacje, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zaproponowano także ograniczenie możliwości nadania decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji, gdy do przedawnienia zobowiązania podatkowego zostało

Nowy kodeks podatkowy za kilka lat. "Uczciwy podatnik zasługuje na status VIP-a"

akt będzie się nazywał, czy będzie to kodeks, czy ordynacja - zastrzegł. Cichoń liczy na to, że komisja kodyfikacyjna uporządkuje ordynację podatkową. Podkreślił, że jest to wielkie wyzwanie, gdyż jest ona obecnie jednym z najobszerniejszych aktów prawnych. Jeśli chodzi o rozmiary, można ją porównać z

W PIT wyższe ulgi na dzieci, ale także zmiany na korzyść fiskusa

zobowiązania podatkowego" - poinformował Bączyk. Jego zdaniem "wysoce profiskalnym" jest też zapis wprowadzający podatek od zobowiązania dłużnika uregulowanego przez niego w sposób niepieniężny. Chodzi np. o sytuacje, w których dłużnik zamiast gotówki przekazuje wierzycielowi np. nieruchomość

Rząd: nowe zasady postępowania wobec podatników ukrywających dochody

, ale doszło do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego mimo braku zapłaty. "Istotne jest, aby przychodami/dochodami opodatkowanymi lub nieopodatkowanymi podatnik dysponował przed poniesieniem wydatku. Tym samym podatnik nie będzie mógł powiedzieć, że wydatek poniesiony np. w lutym danego roku pokrył

Polski przedsiębiorca coraz mniej zawraca sobie głowę fiskusem

zobowiązań podatkowych skrócił się o cztery godziny w porównaniu z wynikami z poprzedniego raportu. Zmalała również stopa podatku, jaką zapłaciła firma, oraz liczba płatności, których dokonała. - Jest to zgodne z tendencją, którą obserwujemy przez ostatnie dziesięć lat - twierdzą autorzy raportu. Najszybsze

Nowe obowiązki organów podatkowych

r. - Ordynacja podatkowa.Podatnik musi znać swoją sytuację prawnąWe wskazanym wyżej wyroku Trybunał orzekł, że brak powiadomienia podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania karnego lub skarbowego w sprawie o przestępstwo lub

Resort finansów chce wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

, którzy nie wywiązują się z obowiązku składania deklaracji lub zaniżają wysokość zobowiązania. Wprowadzona zostanie także możliwość wystąpienia ze wspólnym wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej przez dwóch lub więcej podatników, którzy uczestniczą w tym samym stanie faktycznym lub

Podatkowa mapa włoskiego fiskusa: Od akrobacji do totalnego zagrożenia

się, że podział Włoch na osiem wymyślonych krain jest dowodem istnienia ogromnych realnych podziałów w kraju, także na tle podejścia obywateli do zobowiązań podatkowych. Kolorowa mapa potwierdza przede wszystkim związek między niskim poziomem rozwoju i wysokim wskaźnikiem oszustw podatkowych. Grupę

Prezydent podpisał ustawę dot. zmiany konwencji podatkowej Polska-Belgia

metoda wyłączenia z progresją - którą wprowadza protokół - polega na tym, że dochód osiągnięty z tytułu pracy świadczonej za granicą jest zwolniony z podatku w kraju rezydencji podatkowej, natomiast jest brany pod uwagę jedynie przy obliczaniu stawki podatkowej, według której podatnik będzie zobowiązany

Zmiany w podatkach. Ma być szczelniej i z loterią

podatkowych. - Mamy biura informacji kredytowej, które funkcjonują bardzo dobrze i przyczyniają się do bezpieczeństwa obrotu. My stworzymy rejestr, który jeszcze bardziej się do tego przyczyni, a przy okazji zachęci do regulowania zobowiązań podatkowych - wyjaśnił minister. Według Szczurka pakiet zmian

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn

do ulgi mieszkaniowej na zasadach obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2007 r. Nowe przepisy precyzują, że istnieje możliwość wznowienia postępowania podatkowego wobec podatników, w stosunku do których wysokość zobowiązania podatkowego została już ustalona. Termin do wniesienia żądania wznowienia

Wątpliwości na korzyść podatnika - prezydent chce rewolucji w podatkach

dotyczące przedawniania się zobowiązań podatkowych. Dziś jest w nich bałagan. I choć generalna zasada jest taka, że termin płatności podatku przedawnia się po pięciu latach (licząc od końca roku, na który przypada), to w praktyce dzięki różnym zabiegom fiskus może go przedłużać niemal dowolnie. Prezydent

Fiskus łagodzi bat na podatników. Zmiany mniej kontrowersyjne

ostatnich latach do czynienia z narastającym problemem stosowania różnych konstrukcji sztucznych, pustych, które prowadzą do tego, by ograniczyć zobowiązania podatkowe. Nie możemy udawać, że nic się nie dzieje - tłumaczył potrzebę wprowadzenia klauzuli min. Cichoń. Według zapewnień Ministerstwa Finansów

Fiskus nas nie gnębi. Zazwyczaj. Skomplikowane przepisy powodują spory

czynny udział w postępowaniach. Decydując o wykonaniu decyzji wymierzających podatek i zabezpieczeniu wykonania zobowiązania na majątku podatnika, a także w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, urzędy skarbowe działały z poszanowaniem interesów podatników. Minister finansów, izby i urzędy

Prezydent: Wątpliwości na korzyść podatników. Ale fiskus kręci na nich bat

dotyczące przedawniania się zobowiązań podatkowych. Dziś jest w nich bałagan. I choć generalna zasada jest taka, że termin płatność podatku przedawnia się po pięciu latach (licząc od końca roku na który przypada), to w praktyce dzięki różnym zabiegom fiskus może go przedłużać niemal dowolnie. Prezydent chce

Polski system podatkowy mało przyjazny. Dalekie miejsce w rankingu

udoskonalanie obsługi online. Obciążenie administracyjne związane z raportowaniem podatkowym (czas na wypełnienie zobowiązań podatkowych i liczba opłat) zmniejszało się, jednak tempo spadku było wolniejsze niż wcześniej.- Pozytywną konkluzją jest to, że jesteśmy na wyższej pozycji niż w roku w ubiegłym, co

MF wzmacnia ochronę przed lokowaniem dochodów w rajach podatkowych

podatkową oraz w krajach, z którymi nasz kraj nie stosuje wymiany podatkowej. Wykaz takich państw będzie opublikowany w rozporządzeniu ministra finansów. Pozostałe zmianyProjekt doprecyzowuje sposób regulowania zobowiązań przez wykonanie świadczenia niepieniężnego. W myśl proponowanych zmian dla

Fiskus wypełni PIT za podatnika. I zwolni swoich urzędników?

- Każdy jest zobowiązany do ponoszenia obciążeń podatkowych. Administracja skarbowa powinna wspierać podatników w wywiązywaniu się z tego obowiązku - mówił na czwartkowej konferencji z okazji dorocznego Dnia Skarbowości wiceminister finansów Jacek Kapica. Resort już reklamuje się hasłem: "

Przegląd informacji ze spółek

sfinansuje transakcję za środków własnych. Po wydaniu ponownej decyzji przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, określającej zobowiązanie podatkowe Netii za rok 2003 w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 0 zł, spółka oczekuje zwrotu wpłaconej kwoty wraz z należnymi jej odsetkami

Prezydent podpisał nowelę ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

strefie na wniosek przedsiębiorcy. Autorzy zmian tłumaczą, że dla przedsiębiorcy - który rozpoczął korzystanie ze zwolnień podatkowych, ale przewiduje, że nie będzie w stanie spełnić zobowiązań - korzystniejszym rozwiązaniem może być rezygnacja z zezwolenia jeszcze przed upływem terminu spełnienia jego

Fiskus słabo sobie radzi z oszustami. Zaległości w VAT rosną

skarbowych w 2011 r. odzyskano 22,1 proc. kwoty zaniżeń VAT, 20,7 proc. w 2012 r. oraz 26,5 proc. w I półroczu 2013 r. - Tak niska skuteczność w egzekwowaniu zobowiązań podatkowych wynikała najczęściej z braku majątku po stronie dłużników. Urzędy skarbowe często wydawały decyzje określające wysokość

Będą ogólne interpretacje podatkowe. W urzędzie skarbowym zapłacimy kartą

rozwiązanie, jeśli chodzi o uchylanie się od podatków. W sytuacjach, w których mamy do czynienia z ujawnionym przez urząd dużym uszczupleniem zobowiązań podatkowych w VAT i akcyzie, będziemy chcieli uruchomić powiększone, podwójne odsetki, czyli dziś byłoby to 20 proc. - tłumaczył Cichoń. Według niego

Komorowski: nie ma wolności bez przedsiębiorczości

zobowiązania podatkowego z powodów pozostawionych swobodnemu uznaniu urzędników oraz uniemożliwienie egzekucji z majątku podatnika w oparciu o niestateczne decyzje urzędników i tylko ze względu na fakt, że zbliża się termin przedawnienia zobowiązania podatkowego" - powiedział prezydent. Uroczysta gala

Sejm zmienił ustawę o SSE

. Dokument zakłada także możliwość cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie na wniosek przedsiębiorcy. Autorzy zmian tłumaczą, że dla przedsiębiorcy - który rozpoczął korzystanie ze zwolnień podatkowych, ale przewiduje, że nie będzie w stanie spełnić zobowiązań - korzystniejszym

Sejm na najbliższym posiedzeniu zajmie się projektem ustawy o SSE

wniosku nie korzystał ze zwolnienia dochodu od podatku dochodowego na podstawie zezwolenia. Roszczenia związane ze zwrotem pomocy publicznej (zwolnień podatkowych) będą się przedawniały po 10 latach (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przedsiębiorca skorzystał ze zwolnień podatkowych

"Dziennik Gazeta Prawna": Tajemnica bankowa do lamusa

Wynika to z opublikowanego właśnie nowego standardu OECD automatycznej wymiany w celach podatkowych informacji o rachunkach w instytucjach finansowych. Zaakceptowało go już 66 krajów i ich terytoriów zależnych, w tym wszystkie należące do OECD. W tym gronie znalazły się także m.in. Szwajcaria

Kogo fiskus uderzy klauzulą? Czy tylko bogatych?

funkcjonować najwcześniej w 2016 r. - Mamy w ostatnich latach do czynienia z narastającym problemem stosowania różnych konstrukcji sztucznych, pustych, które prowadzą do tego, by ograniczyć zobowiązania podatkowe. Nie możemy udawać, że nic się nie dzieje - tłumaczył potrzebę wprowadzenia klauzuli Janusz Cichoń

Resort gospodarki tworzy przepisy podatkowe. Raj dla przedsiębiorców?

zrezygnować ze ściągania zobowiązań, jeśli potencjalne koszty byłyby wyższe niż korzyści. Informatyzacja i "represyjność" Zmianom miałaby towarzyszyć szeroko rozumiana informatyzacja, dzięki której uproszczone zostałyby procedury podatkowe. Ministerstwo Gospodarki chciałoby też chronić

MF: nowela Ordynacji podatkowej - w przyszłym tygodniu na Komitet Stały

. Dotyczy to przede wszystkim sposobu zredagowania przepisów mających służyć wprowadzeniu do polskiego prawa klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz regulacji dotyczących wygasania i przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem rejestrowym. "Bez usunięcia

Koniec golenia fiskusa? Wraca 75-proc. PIT

normalnie powinny być opodatkowane ukryte przed nim pieniądze. Rząd zdecydował też, że zobowiązania podatkowe związane z przychodami z nieujawnionych źródeł będą się przedawniać po pięciu latach. Chciał wprawdzie wpisać do swojego projektu dziesięć lat, ale po powszechnej ostrej krytyce z tego zrezygnował

Komisja gospodarki skierowała projekt ustawy o SSE do podkomisji

zwolnień podatkowych, ale przewiduje, że nie będzie w stanie spełnić zobowiązań - korzystniejszym rozwiązaniem może być rezygnacja z zezwolenia jeszcze przed upływem terminu spełnienia jego warunków, ponieważ ograniczy to wysokość odsetek od zwracanej pomocy. Jeśli projekt w proponowanym kształcie wejdzie

Sejm uchwalił ustawę dot. zmiany konwencji podatkowej Polska-Belgia

jedynie przy obliczaniu stawki podatkowej, według której podatnik będzie zobowiązany rozliczyć podatek od dochodów uzyskanych w kraju rezydencji podatkowej. Najistotniejsza różnica między metodami naliczania podatku polega na tym, że przy stosowaniu sposobu zaliczenia proporcjonalnego metoda ta może

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

papierowej książki przychodów i rozchodów. Podatek w formie karty powstaje w wyniku decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Kwota podatku jest stała. Przykład. Hanna jest fryzjerką. Mieszka w dużej wsi, która liczy 1,5 tys. mieszkańców. Chciałaby otworzyć własny zakład. Strzyc będzie sama. Ile

Pracujesz i mieszkasz we Włoszech? Podatki będziesz mógł zapłacić dziełami sztuki

Dekret w sprawie powołania stałej komisji podpisany przez szefa resortu kultury Dario Franceschiniego jest nowością, i to mimo że od ponad 30 lat obowiązuje ustawa, która umożliwia spłacanie zobowiązań podatkowych majątkiem rodzinnym. W przeszłości zanotowano tylko sporadyczne przypadki

NIK: niektóre z lubuskich gmin mają problemy z finansowaniem inwestycji komunalnych

źródeł. Ponadto gminy były zbyt pasywne w odzyskiwaniu swoich należności i nie zawsze sprawdzały firmy, którym udzielały ulg podatkowych" - powiedział PAP Dobrowolski. Z raportu NIK wynika, że nieterminowe regulowanie zobowiązań stwierdzono w dwóch jednostkach. Ponadto cztery z pięciu samorządów

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Minimum podatkowe

podatnicy, dla których postawa opodatkowania przekracza określoną wielkość, nie odnoszą żadnych korzyści z istnienia minimum podatkowego, gdyż podatek wymierzany jest od całej podstawy opodatkowania, w drugiej - każdy podatnik odnosi korzyść w postaci obniżenia zobowiązania podatkowego. Bibliografia

Przedawnienie (prawo podatkowe)

, które nie powstają z mocy prawa, lecz do których powstania niezbędne jest doręczenie podatnikowi decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania. Przykładem tego typu zobowiązań są zobowiązania osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, zobowiązania

Zobowiązanie podatkowe

powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego obowiązku (dotyczy to np. podatku dochodowego, VAT, od czynności cywilnoprawnych) lub z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania (dotyczy to np. podatku od spadków i darowizn

Podmiot opodatkowania

emerytur i rent. Płatnik ma obowiązek przedstawienia podatnikowi bieżących i rocznych informacji o dokonanych na rzecz władz publicznych zaliczek, tak aby umożliwić podatnikowi obliczenie ostatecznego zobowiązania podatkowego. Źródło: [1] Por. B. Brzeziński Prawo podatkowe, op. cit., s. 21-29

Umorzenie zaległości podatkowej

z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa lub odsetki za zwłokę przypadające od tych zaległości. Umorzenie zaległości podatkowych skutkuje wygaśnięciem zobowiązania podatkowego w całości lub części.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.