zmiana ustawy pzp

sprawdź też:

ustawa

red.

Kolejne zmiany w ustawie Pzp

Kolejne zmiany w ustawie Pzp

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Czy można podwyższyć wynagrodzenie wykonawcy ze względu na zmianę stawki VAT?

Dokonując zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający powinien mieć przede wszystkim na względzie przepisy art. 144 ustawy Pzp.

Zmiana unijnych progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadza zmiany wysokości progów stosowania ustawy Pzp, po przekroczeniu których powstaje obowiązek przekazanie ogłoszenia dotyczącego wszczęcia procedury przetargowej do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Zamawiający oceniając ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert może żądać tylko wyjaśnień

Zamawiający oceniając ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert może żądać tylko wyjaśnień

ust. 3 i art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. Zastosowanie one mają do oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, a dokładniej służących potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają

Kiedy składać oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ze składu Komisji Przetargowej

Kiedy składać oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ze składu Komisji Przetargowej

pkt 5 PZP, której istnienie może być ustalone już w momencie wszczęcia postępowania (karalność za przestępstwa wskazane w tym przepisie). Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ] Podsumowanie Zatem, z samej istoty przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 1

Zmiana terminu realizacji umowy o zamówienie na roboty budowlane to zmiana nieistotna

Zmiana terminu realizacji umowy o zamówienie na roboty budowlane to zmiana nieistotna

zmiany terminu wykonania umowy w związku z zaistnieniem określonych przesłanek. Do jakiego zakresu można przewidzieć zmiany terminu realizacji zamówienia zgodnie z art. 144 ustawy Pzp w przypadku, gdy termin realizacji jest kryterium oceny ofert? Odpowiedź: Okoliczność, że termin wykonania zamówienia

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

przeprowadzenie procedury konkurencyjnej było realne. Zamawiający ma możliwość skorzystania na przykład z instytucji dialogu technicznego - zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy Pzp. Niezgodność oferty z siwz Wykonawca składając ofertę, która okazuje się niezgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków

Jak prawidłowo przeprowadzić udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej?

zdecydujesz się przeprowadzić dwa odrębne postępowania, zamówienie na dostawy energii można przeprowadzić w trybie podstawowym, natomiast zamówienia na usługi dystrybucji/przesyłu zakupionej energii dokonać w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wyjaśnienie Ustawa Prawo energetyczne od 1 lipca 2007 r. umożliwiła

Opinie: Prawo zamówień publicznych pozwalało na wybór najlepszego systemu liczenia głosów

zmiany dostawców. "Sprawia nam to ogromne problemy. Nasze próby, by z uwagi na bezpieczeństwo wyborów, a zatem bezpieczeństwo państwa, wyłączyć tę kwestię spod ustawy o zamówieniach publicznych, nie dały pożądanego rezultatu" - podkreślał i prosił posłów o wsparcie. PKW przywoływała też opinię

Omyłka występuje wówczas, gdy zamawiający jest w stanie sam poprawić zaistniały błąd

Omyłka występuje wówczas, gdy zamawiający jest w stanie sam poprawić zaistniały błąd

tegoż wykonawcy? Dany wykonawcy nie dopełni bowiem swojego zobowiązania (nie da dostępu do obiektu, który nie istnieje). Odpowiedź: W tej sytuacji najlepiej wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Podejmując rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie zamawiający

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

ustalenia wartości zamówienia dotyczących robót budowlanych dokonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (art. 35 ust. 1 ustawy Pzp). Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

ustawy PZP zamiarem ustawodawcy była zmiana dotychczasowej praktyki w zakresie ustalania kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie art. 91 ust. 2a, cena była jedynym kryterium oceny złożonych ofert w ponad 93% postępowań o

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38 ust. 4 ustawy Pzp). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli jest ona udostępniana na

Wystąpienie omyłki powinno być spowodowane niezamierzonym działaniem wykonawcy

Wystąpienie omyłki powinno być spowodowane niezamierzonym działaniem wykonawcy

pozycje asortymentowe - w dwóch podał ceny jednostkowe jednakowe (niższe), w jednej cenę jednostkową wyższą. Czy zamawiający na mocy art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp może dokonać poprawy innej omyłki jeśli ogólna wartość oferty nie ulegnie znaczącej zmianie? Poprawienie oznaczałoby poprawienie ceny

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

Odpowiedź W opisanej sytuacji, jeśli do Twojego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, należałoby unieważnić postępowanie z uwagi na to, iż obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyjaśnienie: Jeśli wartość Twojego zamówienia wynosi

UZP: powstał zespół do przygotowania wzorcowych praktyk w zamówieniach

intencją ustawodawcy warunków zamówienia" - powiedział, cytowany w komunikacie, przewodniczący Rady Zamówień Publicznych powołanej do przygotowania katalogu, Marek Kowalski. Zmiany w Pzp, o których mowa weszły w życie 19 października 2014 roku. Dotyczą one przede wszystkim ograniczenia roli ceny jako

Na pytania do siwz zadane po terminie zamawiający nie musi odpowiadać

Na pytania do siwz zadane po terminie zamawiający nie musi odpowiadać

po terminie? Odpowiedź: Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez wpływu na termin składania wniosków o wyjaśnienie siwz określony w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Co więcej termin ten nie ulegnie wydłużeniu nawet w sytuacji, gdyby dokonując zmian w siwz zamawiający

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

niskiej ceny, dopuszczenie wymogu zatrudniania pracowników na umowę o pracę, wprowadzenie obowiązkowej waloryzacji cen w pewnym zakresie). Te problemy poruszane była aż w trzech spośród czterech poselskich projektów zmiany ustawy Pzp, które zostały połączone w jednym procesie legislacyjnym (1). Kryteria

W razie wątpliwości co do oferty należy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia

W razie wątpliwości co do oferty należy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i potraktowanie omyłki jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty. Omyłka pisarska to, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego z 27 czerwca 2008 r., (sygn. akt XII Ga 206/08

Solidarna odpowiedzialność - istotna zmiana

Solidarna odpowiedzialność - istotna zmiana

zostanie z odpowiedzialności względem zamawiającego zwolniony. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ] Podsumowanie Podmiot trzeci nie będzie natomiast ponosił odpowiedzialności na podstawie art. 26 ust. 2e ustawy pzp w innych przypadkach. Podsumowując wskazać

W petycji do UZP naukowcy chcą zmian w prawie zamówień publicznych

nietrwałych (jak odczynniki) i wyspecjalizowanych (np. mikroskopów) czy możliwość realizacji niektórych produktów czy usług już bez przetargu. Autorzy petycji odnieśli się też do propozycji nowelizacji Ustawy prawo zamówień publicznych (pzp), przedstawionych przez sam UZP. Urząd chce podniesienia progu

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

mostu na rzece Stobrawa w miejscowości X. Zadania różniły się nazwą rzeki. W takiej sytuacji zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych. Po zmianie nazwy w budżecie ogłoszono nowy przetarg. Proszę o opinię czy działanie zamawiającego było

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

wskazanie przedmiotowo części zamówienia powierzonej podwykonawcom przez wykonawcę). W art. 36b ust. 2 ustawy Pzp przewidziano możliwość zmiany podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia publicznego. Wiąże się z tym obowiązek wykonawcy, aby wykazał on zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub

Zmiana zasad udzielania zamówień publicznych - kiedy zacznie obowiązywać profil nabywcy?

zamówienia publicznego, w tym składanie wniosków i ofert, będzie profil nabywcy. W odróżnieniu od profilu nabywcy funkcjonującego na gruncie dyrektyw, profil nabywcy w rozumieniu przepisów znowelizowanej ustawy PZP będzie narzędziem elektronicznym umożliwiającym publikację ogłoszeń, udostępnianie dokumentów

Skutki wykonania umowy przed terminem

postanowień zapisów oferty złożonej przez wykonawcę, z którym została zawarta umowa. Po drugie dopuszczalna jest zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli są spełnione łącznie obie przesłanki wskazane w art. 144 ust. 1 ustawy PZP tj. (1) gdy zamawiający

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

zaistnienia okoliczności uzasadniających możliwość wykorzystania wskazanych trybów, - bezzasadne udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki, - zmiana zawartej umowy z naruszeniem przepisów określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Natomiast jako naruszenia nie skutkujące podstawą

Samo zatytułowanie koperty oferty nie przesądza o jej treści

. Powodem takich wątpliwości jest najczęściej właśnie brak stanowczości, która musi towarzyszyć danemu oświadczeniu, by uznać je za ofertę (por. uwagi do art. 71).Zobacz: Zmiana terminu realizacji umowy o zamówienie na roboty budowlane to zmiana nieistotna Kosztorys ofertowy Na gruncie ustawy Pzp za ofertę

Naukowcy nie będą musieli organizować przetargów

dla sektora badawczo-rozwojowego - dodaje Barbara Kudrycka, minister nauki. Zdaniem przeciwników zmian wyłączenie nauki spod PZP może zachęcać do korupcji. - Wpisaliśmy zasady, że zamówienia muszą się odbywać zgodnie z zasadami transparentności i równego traktowania. Przed złożeniem zamówienia będzie

Samo podejrzenie wystąpienia rażąco niskiej ceny nie może skutkować automatycznie odrzuceniem oferty

wyjaśnić wykonawca? Odpowiedź: Zwrócenie się o wyjaśnienia w opisanym przypadku będzie uzasadnione. Nie można jednak przedwcześnie, bez dokonania ich analizy, wyrokować czy oferta podlegać będzie odrzuceniu. Zobacz: Rażąco niska cena - poznaj definicję Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp w brzmieniu po

Prawo zamówień publicznych nowelizowane, a UZP szykuje kolejne zmiany

więc, by zmian w ustawie dokonywać nie częściej niż raz do roku. W sumie w raporcie opisano 22 bariery w skutecznym przeprowadzaniu przetargów. Niektóre z nich zostaną zniesione wskutek ostatniej nowelizacji Pzp. "Jeśli ustawa przejdzie, to w przyszłorocznym zestawieniu barier nie zobaczymy już

Konsekwencje upadłości wykonawcy

podziału na upadłość, która nastąpiła przed udzieleniem zamówienia oraz upadłość, która nastąpiła po jego przyznaniu. W pierwszym przypadku kluczowe znaczenie będzie miał art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku

Zamawiający powinien określić w siwz sposób poprawienia omyłek

omyłki", stosując sposób zaokrąglenia wynikający z ww. siwz. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce » Jeśli cena natomiast wynika z prostego przeniesienia, np. z kosztorysu ofertowego (gdzie ceny za poszczególne pozycje były

Kiedy jest możliwa zmiana umowy w trakcie realizacji zamówienia?

zamawiający sam musi zakupić urządzenie w trybie ustawy Pzp? Czy urządzenie może być kupione przez wykonawcę bez stosowania ustawy Pzp? Urządzenie jest droższe niż zaoferowane w ofercie przez wykonawcę. Jak przeprowadzić zamianę? Odpowiedź Dopuszczenie wprowadzenia istotnej zmiany do zawartej umowy w sprawie

Zmiana umowy o zamówienie publiczne możliwa tylko w określonych przypadkach

ustawą Prawo zamówień publicznych zmiana umowy o zamówienie publiczne jest co do zasady zakazana. Od tej zasady sformułowane zostały w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dwa wyjątki: - gdy zmiana jest nieistotna, - gdy zmiana jest istotna, ale zamawiający przewidział możliwość dokonania

Jak poprawnie dokonać zmiany umowy z wykonawcą?

Czy w świetle przepisu art. 144 ustawy Pzp, nakazującego przewidzieć takie sytuacje, prawidłowym zapisem będzie "Dopuszczalne zmiany postanowień zwartej umowy: - wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, - zmiany wynagrodzenia w przypadku: zmiany stawki VAT na materiały budowlane

Zwolnienie ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

publicznych brak jest wymogu, aby określenie przedmiotu dostawy musiało dotyczyć konkretnych badań, lub aby znany musiał być na etapie dostawy temat prac badawczych, które będą prowadzone na danych sprzęcie. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej

Weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych

21 lipca 2012 weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - informuje Urząd Zamówień Publicznych. Tym samym ustawa art. 21 nowelizuje ustawę Prawo zamówień publicznych w

Zmiana ceny oferty w wyniku poprawienia omyłek - kiedy jest dopuszczalna?

Pytanie W złożonej ofercie stwierdzono omyłki w kosztorysie (rozliczenie kosztorysowe). Znajomość cen jednostkowych mogłaby kwalifikować je do poprawy w świetle art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp jako inne omyłki. Czy zmiana ceny oferty w konsekwencji naniesionych poprawek o 40 000 zł (przy cenie

Gdy oferta nie odpowiada siwz...

została okoliczność, kiedy treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uwaga! Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie definiują pojęcia "treść oferty", dlatego stosownie do treści art. 14 ustawy Pzp, należy posiłkować się definicją zawartą w art. 66 §

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

udzieleniem zamawiający zobowiązany jest ustalić z należytą starannością jego wartość szacunkową. Wartość zamówienia podstawowego pozostaje bez wpływu na wartość szacunkową zamówień uzupełniających. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce

Jak oszacować usługi ochrony osób i mienia zgodnie z Prawem zamówień publicznych?

Pytanie Czy usługi ochrony osób i mienia należy zakwalifikować do usług o charakterze powtarzającym się okresowo? Jak prawidłowo należy oszacować wartość szacunkową zamówienia na ww. usługi? Czy należy ją obliczyć zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1oraz art. 34 ust.3 pkt b) ustawy Pzp? Zamierzamy zawrzeć

Niezaplanowanych kosztów poniesionych przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy nie pokryjesz udzielając zamówienia dodatkowego

, ponosi ryzyko straty w sytuacji zmiany stosunków. Oczywiście fakt, że w umowie przyjęto wynagrodzenie ryczałtowe, nie znaczy, że nie można udzielić zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Jednak udzielenie zamówienia dodatkowego na podstawie tego przepisu może nastąpić tylko po

Kiedy możliwa jest zmiana umowy?

wówczas należy uznać, iż takie zmiany są objęte zakazem wynikającym z art. 144 ust. 1 Pzp. Duże znaczenie ma tu bowiem także art. 140 ust. 1 Pzp wskazujący, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Ważne Biorąc pod uwagę powyższe oraz

Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

(naruszenie art. 30 ust. 1 ustawy PZP), - sztywne określanie parametrów (wymiarów) np. mebli w sytuacji gdy nie jest to bezwzględnie konieczne, - żądanie przez zamawiającego, aby np. oferowane samochody były wyposażone w silniki o określonej mocy i pojemności bez dopuszczenia tolerancji (naruszenie art. 29

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

zmiany wartości zamówienia nie doszło do zaniechania przez zamawiającego określonych obowiązków, które spoczywałyby na nim w przypadku prawidłowego wyznaczenia wartości zamówienia. W tym stanie rzeczy prezes UZP stwierdził, że naruszenie przez zamawiającego art. 32 ust. 1 Pzp nie miało charakteru

Czym są usługi powtarzające się okresowo?

zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi powtarzające się okresowo ustawa Pzp nakazuje sumowanie wartości zamówień udzielanych w ciągu roku. Podstawową cechą rozróżniającą ten rodzaj zamówień jest ich cykliczność, tj. powtarzanie się w ściśle określonych

Odwołanie do KIO służy ochronie wykonawcy

zamówienie. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce » Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych traktują odwołanie jako środek ochrony prawnej skierowany na zmianę sytuacji wykonawcy, polegającą na możliwości uzyskania w danym

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

, wyboru wykonawcy należy dokonać bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do uregulowania zawartego w art. 4 pkt 8 ustawy. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce » Podstawa prawna: art. 4 pkt 8, art

Czy Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy o zamówienie publiczne?

można było zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Ocena, czy spełniona została pierwsza ze wskazanych okoliczności może budzić najwięcej problemów. Wyjaśnienie Przepisy ustawy Pzp nie regulują kwestii możliwości dokonania zmian w umowie o zamówienie publiczne zawartej po

Ważne zmiany dla zamawiających i wykonawców

przez klub PO projekt nowelizacji Pzp podnosi omawiany próg do 50 tys. euro. Jeżeli zatem Sejm uchwali tę zmianę, przepisy ustawy nie będą miały zastosowania do zamówień i konkursów do tej wysokości.Przesłanki wykluczenia wykonawcyObecnie z przetargu wyklucza się wykonawców, którzy m.in

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

publicznych próg 14.000 euro, po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy obecnie nie ulega zmianie. Jednak zmiana progu zawartego w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wymaga zmian w Dyrektywach UE, gdyż leży w gestii polskiego ustawodawcy. Zatem oczekiwane

Wniesienie wadium ma zabezpieczyć przebieg postępowania o zamówienie publiczne

przed niezgodnymi z prawem zachowaniami utrudniającymi zawarcie umowy o zamówienie publiczne." Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce » Uwaga! Skoro wadium pełni jedynie funkcję zabezpieczenia, zamawiający nie ma prawa na

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

udzielone oraz - czy w ogóle do danego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp; ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. Zmiana zakresu zamówienia dokonana po wszczęciu postępowania tak naprawdę nie ma

Sprawdź, w jakiej sytuacji zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium

odrzucenia oferty z przyczyn merytorycznych, np. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 czy art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Kiedy i komu zamawiający zwraca wadium? Zamawiający ma obowiązek zwrócić wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z

Zamawiający może przedłużyć termin wskazany w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów

Pytanie Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie. Wykonawca zawnioskował o wydłużenie terminu na uzupełnienie dokumentów. Czy zamawiający ma prawo wydłużyć ten termin? Odpowiedź Zamawiający ma prawo - choć nie wynika to wprost z ustawy Prawo zamówień

Akcja na Facebooku. Naukowcy wiążą się w proteście przeciw złej ustawie

prototypu na rewelacyjnych warunkach, ale jak usłyszała słowo "przetarg publiczny" to od razu się wycofała - mówi Prusak. Zmienić ustawę lajkami? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowuje projekt zmiany PZP pod kątem nauki. Też młodzi naukowcy przygotowali listę niezbędnych zmian

Czy brak parafy skutkuje odrzuceniem oferty?

powinien zweryfikować, czy możliwe jest uprzednie zastosowanie art. 87 ust. 2 ustawy PZP. Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z którą zamawiający zobowiązuje wykonawcę przystępującego do przetargu, aby wszystkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski itp.) były

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Określenie przedmiotu zamówienia jest o tyle istotne, że wpływa ono na prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia a poprzez to - implikuje również wybór przez zamawiającego odpowiedniej procedury. Ustawa Pzp w artykułach 29-31 (art. 31 bezpośrednio dotyczy robót budowlanych) precyzuje zasady

Oszacuj wartość zamówienia na zakup i dystrybucję energii zgodnie z ustawą Pzp!

pod uwagę ostatnie 12 miesięcy? Odpowiedź Z treści Twojego pytania wynika, że do oszacowania wartości zamówienia zamierzasz zastosować reguły wyrażone w art. 34 ust. 1 ustawy Pzp. Są one właściwe dla usług i dostaw powtarzających się okresowo. Tymczasem usługa dostawy i dystrybucji energii

Umowa konsorcjum zawarta dla pozoru

publicznego podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm. - tj., dalej jako "Pzp") w zw. z art. 83 § 1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 121, z późn. zm.). Nieważne jest oświadczenie woli złożone

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

realizacji zamówienia (aczkolwiek nie wymieniona wprost w art. 12 a ust. 2 ustawy Pzp jako zmiana istotna) jest zmianą mającą wpływ na sposób przygotowania oferty - głównie jeśli chodzi o sposób wykonania przedmiotu zamówienia i cenę. Zatem, w przypadku takiej zmiany znajdzie zastosowanie art. 12 a ust. 1

Zamówienie uzupełniające na dostawę komputerów - czy jest dozwolone?

sytuacji uzależnione jest od wykazania przez zamawiającego dodatkowej przesłanki dotyczącej niekompatybilności technicznej lub nieproporcjonalnie dużych trudności technicznych w użytkowaniu i dozorze, jakie nastąpiłyby w przypadku zmiany wykonawcy. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zamawiający w

Posłowie przyspieszają prace nad ulepszeniem prawa przetargowego

zgłaszanych do PZP. Jednak, jak poinformowała, czeka nas zmiana - Urząd Zamówień Publicznych rozpoczął już bowiem prace zmierzające do przygotowania całkiem nowej ustawy regulującej tę sferę, które uwzględnią także nowe dyrektywy unijne w tym zakresie. Termin na ich implementację upływa w 2016 r

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do Prawa zamówień publicznych

, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli - jak czytamy w ustawie - "zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego". Poprawka ta naprawiła błąd

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

oferty. Cena nadal musi być jednym z kryteriów natomiast znacznie kryterium cenowego nie musi być % najwyższe. Jak wygrać przetarg? Teraz rozbudowany poradnik przedsiębiorcy w formie minibook » 1. (szczegóły patrz zmiany do art. 26 ust. 2e ustawy PZP). 2. Usługi niepriorytetowe określa

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do Prawa zamówień publicznych

nowelą Pzp autorstwa posłów PO. Najistotniejsza z przyjętych przez Sejm poprawek dotyczyła renegocjacji wartości kontraktu. Senat zaproponował, by można to było zrobić w ciągu 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących zmian dotyczących: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego

Kiedy błąd w ofercie to tylko omyłka, a kiedy istnieje konieczność jej odrzucenia?

dyspozycji art. 26 ust. 4 ustawy Pzp umożliwiające zwrócenie się do wykonawcy o wyjaśnienia jest niewłaściwe w tym przypadku. Na podstawie uzyskanych wyjaśnień musiałbyś dokonać zmiany treści oferty przetargowej w zakresie ceny, jak też w zakresie samego przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma jednak obowiązek

W Marklowicach zbudują plac zabaw w ramach programu Radosna Szkoła

W przetargu udział wzięły firmy: 1. COLOR-SPORT  Adam Wilk Bieruń  ul. Warszawska 299  - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ (w kosztorysie ofertowym dokonano zmian w opisach pozycji kosztorysowych i ilościach, brak

Czy przekręcona liczba w kosztorysie to omyłka rachunkowa, czy pisarska?

rachunkową. Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, "Zamawiający poprawia w ofercie: (...) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek". Pamiętać należy, że o dokonanej poprawce trzeba niezwłocznie zawiadomić wykonawcę, którego oferta została

Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

odzwierciedlenie art. 45 ust. 2, lit. g dyrektywy 2004/18/WE (3): "Z udziału w zamówieniu można wykluczyć każdego wykonawcę, który:(...) g) jest winny poważnego wprowadzenia w błąd w zakresie przekazania lub nieprzekazania informacji, wymaganych na mocy niniejszej sekcji dyrektywy". Ustawa Pzp

Zamawiający przygotowuje wzór umowy o zamówienie publiczne

zamawiającego w kontekście bezwzględnie obowiązujących przepisów, nie zaś dotyczących sfery, która ustawa pozostawia swobodzie ukształtowania przez strony stosunku cywilnoprawnego." Kiedy można zmienić umowę? Zakazana jest jednak zmiana istotnych postanowień zawartej już umowy (oczywiście z zastrzeżeniem

Kryterium jakości opinii prawnej

Nowelizacja ustawy Pzp z dnia 29 sierpnia 2014 r. wprowadziła istotne zmiany dotyczące kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych otrzymał brzmienie: "Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria

Do którego momentu postępowania zamawiający może zmieniać siwz?

składania i otwarcia ofert. Do jakiego momentu zamawiający może modyfikować siwz? Gdy zamawiający prowadzi postępowanie np. w trybie przetargu nieograniczonego, zmiany mogą następować do momentu terminu otwarcia ofert - art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Jednak w praktyce termin ten jest krótszy. Wynika to bowiem z

Skutki błędnego pouczenia o możliwości wniesienia odwołania

przekracza określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP tzw. progów unijnych, zawiera art. 184 ust. 1a wskazanej ustawy. Wniesione przez wykonawcę odwołanie, które w swoim uzasadnieniu podnosi zarzuty nie mieszczące się w katalogu sytuacji określonych w art. 184 ust. 1a Prawa zamówień publicznych

Kontynuacja współpracy z wykonawcą po upływie terminu realizacji umowy

przesłanki pozwalające na udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ziściły się, bowiem na etapie ogłoszenia o zamówieniu podstawowym zamawiający planował możliwość powtórzenia tych samych usług. Uwaga! Nie można w mojej ocenie zastosować klauzuli ujętej w

Pomysły związków podniosą bezrobocie

"To, co dzieje się w ostatnich dniach na polskiej scenie politycznej odnośnie walki z bezrobociem potwierdza potrzebę zmian m.in. w ustawie Prawo zamówień publicznych. Dostosowanie art. 144 PZP - w obecnym brzmieniu zakazującego aktualizacji postanowień umowy w trakcie jej trwania - do

Jak poprawiać omyłki rachunkowe - praktyczny przykład

. 2 pkt 3 ustawy PZP złożone zamawiającemu skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 tej ustawy. * Art. 87 ust.2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych stanowi, że zamawiający poprawia w ofercie omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Przedstawienie próbki, która nie została wytworzona przez wykonawcę nie narusza Prawa zamówień publicznych

ocenia źródła pochodzenia próbki, tylko fakt czy pod względem formalnym spełnia ona wymagania zawarte w siwz. Zapisz się na newsletter! Porcja porad ekspertów oraz informacji o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce » Odrzucenie oferty Przedstawienie próbki, która nie jest wytworzona przez

Chcesz zmienić treść siwz? Sprawdź, czy możesz

terminu składania ofert zmienić treść siwz (art. 38 ust. 4 ustawy Pzp). Jednocześnie niezwłocznie musisz przekazać zmienioną treść specyfikacji wszystkim wykonawcom, którym została ona przekazana. Jeżeli zaś siwz była udostępniona na Twojej stronie internetowej, zmianę zamieść także na tej stronie

Roboty zamienne przy realizacji zamówień publicznych

użyteczność tego świadczenia (np. użycie materiałów tej samej jakości, użycie urządzeń o większej wydajności bez pogorszenia innych parametrów eksploatacyjnych ). Jak wygrać przetarg? Czytaj poradnik przedsiębiorcy » Zasadą Prawa zamówień publicznych, wynikającą z treści art. 144 ust. 1 ustawy Pzp

Prezes ZNP odpowiada posłowi Jarosowi

W wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" (10.02.2015) poseł PO Michał Jaros informuje, że grupa 40 posłów przygotowała projekt nowej ustawy o związkach zawodowych, który zakłada: 1) pozbawienie działaczy związkowych możliwości korzystania z odpłatnego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, 2

Zapowiadana zmiana stawek VAT a wynagrodzenie wykonawcy

niniejszej umowy. Zmiana ta następuję z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Proszę o opinię, czy według Państwa istnieje możliwość zmiany (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp) wynagrodzenia brutto wykonawcy? Według części dostępnych w publikatorach opinii zmiana stawki VAT nie może

Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

pieniężnych na wskazanym rachunku. Wydanie dyspozycji dokonania wpłaty nie jest "wpłatą" w rozumieniu przepisu art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, lecz jedynie podjęciem kroków zmierzających do dokonania takiej wpłaty. Potwierdzeniem powyższego jest przepis art. 63c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku

Czy i kiedy można aneksować umowę w zakresie stawki VAT?

składania ofert było wiadome, że zmieni się stawka VAT. Jeśli natomiast zamawiający nie przewidział możliwości dokonania takiej zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu, to obowiązuje go pierwsza część treści art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą zakazuje się

Polska nauka, czyli papierologia

Katarzyna Zachariasz: Młodzi badacze robią sobie zdjęcia ze związanymi rękami. Starsi wysyłają listy do gazet, a NCBR powołuje zespół ekspertów z propozycjami zmian w ustawie. O co wam wszystkim chodzi? Michał Żukowski: O zmianę prawa zamówień publicznych. Ustawa wdraża unijne przepisy... - Nie do

Czy możliwe są zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy?

ograniczenia (zbywca), a drugi (nabywca) również odpowiada osobiście, ale jego odpowiedzialność jest ograniczona do wartości nabytego przedsiębiorstwa. Czy zmiana wykonawcy była sprzeczna z ustawą Pzp? Opisane przekształcenie podmiotowe po stronie wykonawcy nie będzie, w mojej ocenie, sprzeczne z ustawą Pzp

Czy zmiana kierownika robót jest istotną zmianą umowy?

robót na Pana Y (nie przewidziano takiej zmiany zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, również nie wymagano wykazu osób w postępowaniu). Otrzymałem protokół częściowy odbioru, a w nim nie podpisał się Pan X, tylko Pan Y. Wynika z tego, że wykonawca zmienił kierownika robót, lecz nas o tym nie poinformował. Czy

Zawsze poprawiaj omyłki, nawet jeśli oferta i tak podlega odrzuceniu

dokonania ewentualnej poprawy oczywistych omyłek rachunkowych. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający jest zobowiązany do dokonania w ofercie poprawy: - oczywistych omyłek pisarskich, - oczywistych omyłek rachunkowych wraz z uwzględnieniem rachunkowych konsekwencji dokonanych poprawek, - innych

Oferta bez wzoru umowy - konsekwencje dla wykonawcy

akceptacji treści warunków umowy nie mieści się w katalogu zawartych w rozporządzeniu dokumentów). Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 13 kwietnia 2011 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy Pzp

Kiedy zamawiający narusza dyscyplinę finansów publicznych?

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Naruszeniem dyscypliny będzie wybór wykonawcy bez zastosowania przepisów ustawy pzp. Kolejne wskazuje na wybór wykonawcy, ale z naruszeniem zasad określonych w ustawie pzp np

Czy można użyć wzoru umowy sporządzonego przez wykonawcę?

żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione

Wartość zamówienia dodatkowego - w jaki sposób należy ją liczyć?

umowie w sprawie zamówienia publicznego. Wyjaśnienie Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp można udzielić zamówień dodatkowych o wartości nieprzekraczającej łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, oczywiście z zastrzeżeniem zaistnienia pozostałych elementów przesłanki wskazanych w przepisie

Co powinno zawierać odwołanie, które wykonawca przesyła zamawiającemu?

odwołania są uregulowane w samej ustawie Pzp w dziale VI, rozdziale 2 oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. nr 48, poz. 280). Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp: "Odwołujący przesyła kopię odwołania

Sprawdź, kiedy można zawrzeć dodatkową umowę w trybie z wolnej ręki

zadania nie przekracza równowartości kwoty 14.000 euro, nie masz obowiązku stosowania ustawy Pzp w celu jej wydatkowania (oczywiście, o ile nie zostanie ona powiększona o środki z innych źródeł do kwoty powyżej równowartości 14.000 euro). Tym samym nie stosujesz trybów z ustawy Pzp, w tym także trybu z

Awaria platformy aukcyjnej

! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce » Należy zatem przyjąć, że zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak skuteczności złożenia postąpienia w toku aukcji elektronicznej, jeżeli zdarzenie to jest następstwem przyczyn leżących po stronie oferenta

Dopuszczalność zmian ilościowych w realizowanej umowie

(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - dalej zwanej ustawą PZP. W praktyce pojęcie "zmian ilościowych" obejmuje najczęściej poniżej przestawione dwie sytuacje. Pierwsza, polega na przewidzeniu w ramach opisu przedmiotu zamówienia zmian polegających na zwiększeniu lub

Jak udzielić zamówienia na usługi telekomunikacyjne i internetowe?

zobowiązany jesteś zastosować art. 34 ustawy Pzp. W mojej ocenie nie są to jednak usługi tego samego rodzaju i wartość zamówienia dla każdej z nich możesz ustalić odrębnie. Wymienione przez Ciebie usługi opisane są odmiennymi kodami CPV: 64200000-8 - usługi telekomunikacyjne; 72400000-4 - usługi internetowe

Prezydent podpisał zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa zmienia art. 4 pkt. 13 dotychczas obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Celem wprowadzanych zmian jest umożliwienie skorzystania z wyłączenia obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku udzielania zamówień

Mimo zastrzeżeń rząd za projektem PO dot. Prawa zamówień publicznych

waloryzacyjnych jest pożądane - zaznaczyła RM, dowodząc zarazem, że Pzp już teraz pozwala na ich fakultatywne stosowanie. Poparcie zyskał natomiast zapis poselskiego projektu zmierzający do zmniejszenia liczby postępowań, w których jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena. RM chce, by ustawa

Potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. Jak prawidłowo ocenić dokumenty od wykonawcy?

warunków zamówienia nie ma znaczenia np., kto fizycznie zostanie wskazany w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, lecz czy osoby ta posiadają wymagane kwalifikacje. Z tych względów zmiana personalna osób w wykazie na skutek wezwania zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów