zmiana ustawy pzp

sprawdź też:

ustawa

Zespół komnikaty.pl

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

Ustawa Pzp nie dopuszcza zmian treści oferty w związku z wyjaśnieniami wykonawcy

Przepisy Pzp nie pozwalają na zmianę treści oferty w wyniku wyjaśnień uzyskanych od wykonawcy. Bez znaczenia ma tutaj określone przez zamawiającego kryterium oceny ofert, gdyż ocena ofert dotyczy oferty prawidłowej.

Zmiana terminu wykonania zamówienia publicznego

Zmiana terminu wykonania zamówienia publicznego

podmiotów ubiegających się o zamówienie lub na wynik postępowania. Pzp a zmiana treści umowy Ustawa Pzp dopuszcza dokonywanie zmian umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wyłącznie w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 144 ust. 1 tej ustawy. W ww. przepisie wprowadzono zakaz

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

publicznych również nastąpił z poszanowaniem zasad konkurencji i zapewnienia oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Ustawa Prawo zamówień publicznych Jednolity tekst ustawy Pzp » Zasadnicze zmiany w zakresie zamówień w jednostkach naukowych i jednostkach kultury Ustawa z dnia 07 lutego 2014 r

Kolejne zmiany w ustawie Pzp

13 kwietnia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany dotyczą dodania dodatkowych przesłanek wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Prawo zamówień publicznych - zmiany w ustawie już w lipcu!

Prawo zamówień publicznych - zmiany w ustawie już w lipcu!

z tymi przepisami.". Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku Konsekwencją wprowadzonych zmian w ustawie PZP jest przede wszystkim nałożenie na wykonawcę ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego obowiązku poinformowania zamawiającego (w treści składanej oferty

Czy można podwyższyć wynagrodzenie wykonawcy ze względu na zmianę stawki VAT?

Czy można podwyższyć wynagrodzenie wykonawcy ze względu na zmianę stawki VAT?

? Odpowiedź Tak, w tej sytuacji możesz zwiększyć wynagrodzenie wykonawcy, podpisując aneks do zawartej umowy. Dokonując zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający powinien mieć przede wszystkim na względzie przepisy art. 144 ustawy Pzp. W świetle przywołanego przepisu zmiana umowy jest

Wzory klauzul waloryzacyjnych

Wzory klauzul waloryzacyjnych

wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

Zmiany w Pzp w 2016 roku

Zmiany w Pzp w 2016 roku

nowej ustawy Pzp znajdują się na komunikaty.pl Nowelizacja ustawy Pzp 1 stycznia 2016 mocy prawnej nabrała znowelizowana w ubiegłym roku ustawa Pzp. Zmianie uległo kilkanaście artykułów. Jednolity tekst ustawy, uwzględniający naniesione podczas nowelizacji zmiany jest dostępny na komunikaty.pl

Zmiana unijnych progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Zmiana unijnych progów stosowania Prawa zamówień publicznych

zamówień publicznych próg 14.000 euro, po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy, nie ulega zmianie. Natomiast zmianie ulega wysokość progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek przekazanie ogłoszenia dotyczącego wszczęcia

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

- Dział VII Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Ustawa PZP - Dział VIII Zmiany w przepisach obowiązujących Ustawa PZP - Dział IX Przepisy przejściowe i końcowe Ustawa PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów : Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów

Pzp - nowelizacja ustawy

Pzp - nowelizacja ustawy

za naruszenie przepisów ustawy Ustawa PZP - Dział VIII Zmiany w przepisach obowiązujących Ustawa PZP - Dział IX Przepisy przejściowe i końcowe Ustawa PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów : Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

Wartość umowy zawartej z wykonawcą

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający przewidział możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy. Nowe progi stosowania Pzp Zmiany w Prawie zamówień publicznych Podstawa prawna art. 140 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz

Oczywista omyłka w ofercie przetargowej

Oczywista omyłka w ofercie przetargowej

zastosowania art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, Izba stwierdziła, że przeprowadzenie takich wyjaśnień nie prowadziło by do zmiany treści oferty (istotnej) i nie stanowi o niedopuszczalnych negocjacjach z wykonawcą. Jedynie w sytuacji, gdyby odwołujący w ramach tych wyjaśnień wskazał jeszcze inny termin

Wynagrodzenie za zamówienie publiczne

Wynagrodzenie za zamówienie publiczne

realizacji tych robót, które miały być kontrolowane przez menadżera. Mając na uwadze powyższe, dla oznaczenia terminu wypłaty wynagrodzenia za zamówienie publiczne, znaczenie powinny mieć zapisy umowne. Zmiany w Pzp: Nowe progi stosowania Pzp Podstawa prawna art. 151a ustawy z 29 stycznia 2004 roku

Zachowanie formy pisemnej oferty przetargowej

Zachowanie formy pisemnej oferty przetargowej

. 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści siwz, a zamawiający nie może skorzystać z dobrodziejstwa art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. Nie można bowiem mówić o poprawie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze siwz , niepowodującej istotnej zmiany w treści oferty. Co więcej

Dialog techniczny

Dialog techniczny

Dialog techniczny - wprowadzony został zgodnie z założeniami autorów nowelizacji ustawy Pzp między innymi w celu uzyskania przez zamawiających korzyści w zakresie udzielania innowacyjnych zamówień oraz celowym, racjonalnym i oszczędnym wydatkowaniem posiadanych środków. Forma dialogu technicznego

Częściowa zmiana oferty

Częściowa zmiana oferty

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać uprzednio złożoną ofertę przetargową 1 . W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne 2 określone w przepisach ustawy Pzp

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

ustawy Pzp próg 30.000 euro po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy nie ulega zmianie. Uwzględniając powyższe rozporządzenie w przypadku zamawiających, których dotychczas obowiązywał próg: - 134.000 euro przy zamówieniach na dostawy lub usługi nowy próg wynosi 135.000

Kryteria oceny ofert przetargowych

Kryteria oceny ofert przetargowych

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy - Pzp (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), została dokonana zmiana przepisów ustawy Pzp między innymi w zakresie zasad doboru przez zamawiających kryteriów oceny ofert. W aktualnie ogłaszanych przetargach kryterium ceny jako jedyne może

Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

wynik postępowania. Zmiany istotne są dopuszczalne jedynie w przypadku, jeżeli zamawiający przewidzi taką możliwość w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu oraz określi warunki jej dokonania Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazane jest wprowadzanie istotnych zmian postanowień zawartej

Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

ilościowych? Ponadto zamawiający posiada zawarte umowy z dostawcą energii na czas nieokreślony zanim "wszedł" w reżim ustawy Pzp. Czy powinien wypowiedzieć dotychczasowe umowy i przeprowadzić postępowanie przetargowe ? Odpowiedź: Usług geodezyjnych nie można skumulować i wykonać jednorazowo

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

społecznego poprzez m.in. przewidzenie przesłanek wykluczenia wykonawcy; - zwiększenia pewności prawnej w zakresie dopuszczalnej modyfikacji umowy o wykonanie zamówienia publicznego. Zawarte w nowej ustawie Pzp przepisy uwzględniają jednak nie tylko zmiany konieczne ze względu na wymienione wyżej dyrektywy

Oczywista omyłka rachunkowa

zakresie roboczogodzin - 32.200,00 zł nie ulega zmianie. Cena za roboczogodzinę jest podstawą do dalszych rozliczeń. Czy jest to błąd w obliczeniu ceny ? Odpowiedź: W mojej ocenie w opisanej sytuacji mamy do czynienia z oczywistą omyłką rachunkową. Zgodnie z dyspozycją art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp

Wartość szacunkowa zamówienia

jeśli od czasu unieważnienia pojawiły się nowe zamówienia zaplanowane do udzielenia, to również trzeba je uwzględnić. Sprawdź: Oferty przetargów z całego kraju Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane

Zamawiający oceniając ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert może żądać tylko wyjaśnień

ust. 3 i art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. Zastosowanie one mają do oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, a dokładniej służących potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają

Kiedy składać oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ze składu Komisji Przetargowej

pkt 5 PZP, której istnienie może być ustalone już w momencie wszczęcia postępowania (karalność za przestępstwa wskazane w tym przepisie). Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ] Podsumowanie Zatem, z samej istoty przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 1

Obowiązek podatkowy zamawiającego

polskich. Poza tym przepis art. 91 ust. 3a ustawy Pzp dotyczy zarówno wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług jak i towarów objętych załącznikiem nr 11 do ustawy o zmianie ustawy o VAT. Zatem informacja o obciążeniu podatkiem VAT powinna dotyczyć każdego postępowania o udzielenie zamówienia

Zmiana terminu realizacji umowy o zamówienie na roboty budowlane to zmiana nieistotna

zmiany terminu wykonania umowy w związku z zaistnieniem określonych przesłanek. Do jakiego zakresu można przewidzieć zmiany terminu realizacji zamówienia zgodnie z art. 144 ustawy Pzp w przypadku, gdy termin realizacji jest kryterium oceny ofert? Odpowiedź: Okoliczność, że termin wykonania zamówienia

Jak prawidłowo przeprowadzić udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej?

zdecydujesz się przeprowadzić dwa odrębne postępowania, zamówienie na dostawy energii można przeprowadzić w trybie podstawowym, natomiast zamówienia na usługi dystrybucji/przesyłu zakupionej energii dokonać w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wyjaśnienie Ustawa Prawo energetyczne od 1 lipca 2007 r. umożliwiła

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

przeprowadzenie procedury konkurencyjnej było realne. Zamawiający ma możliwość skorzystania na przykład z instytucji dialogu technicznego - zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy Pzp. Niezgodność oferty z siwz Wykonawca składając ofertę, która okazuje się niezgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

Odpowiedź W opisanej sytuacji, jeśli do Twojego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, należałoby unieważnić postępowanie z uwagi na to, iż obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyjaśnienie: Jeśli wartość Twojego zamówienia wynosi

Opinie: Prawo zamówień publicznych pozwalało na wybór najlepszego systemu liczenia głosów

zmiany dostawców. "Sprawia nam to ogromne problemy. Nasze próby, by z uwagi na bezpieczeństwo wyborów, a zatem bezpieczeństwo państwa, wyłączyć tę kwestię spod ustawy o zamówieniach publicznych, nie dały pożądanego rezultatu" - podkreślał i prosił posłów o wsparcie. PKW przywoływała też opinię

Podstawy unieważnienia przetargu

przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Dwa warunki Aktualne brzmienie tego przepisu zostało nadane przez ustawę z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych

Omyłka występuje wówczas, gdy zamawiający jest w stanie sam poprawić zaistniały błąd

tegoż wykonawcy? Dany wykonawcy nie dopełni bowiem swojego zobowiązania (nie da dostępu do obiektu, który nie istnieje). Odpowiedź: W tej sytuacji najlepiej wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Podejmując rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie zamawiający

Wyjaśnienia wykonawcy a zmiana treści oferty

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Tym samym analizie podlegać będzie możliwość złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty. Niemniej jednak wyjaśnienia nie mogą doprowadzić do zmiany treści oferty co miałoby miejsce w przypadku, gdyby zamawiający uzupełnił treść oferty o parametry w

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38 ust. 4 ustawy Pzp). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli jest ona udostępniana na

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

ustalenia wartości zamówienia dotyczących robót budowlanych dokonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (art. 35 ust. 1 ustawy Pzp). Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie

Wystąpienie omyłki powinno być spowodowane niezamierzonym działaniem wykonawcy

pozycje asortymentowe - w dwóch podał ceny jednostkowe jednakowe (niższe), w jednej cenę jednostkową wyższą. Czy zamawiający na mocy art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp może dokonać poprawy innej omyłki jeśli ogólna wartość oferty nie ulegnie znaczącej zmianie? Poprawienie oznaczałoby poprawienie ceny

Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego

wykonawcą nie da się uznać za możliwą do poprawienia omyłkę. Zamawiający powinien skorzystać z dyspozycji art. 87 ust. 1 ustawy Pzp i uzyskać stosowne wyjaśnienia. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Podstawa prawna - Art. 26 ust. 3, art. 87 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

ustawy PZP zamiarem ustawodawcy była zmiana dotychczasowej praktyki w zakresie ustalania kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie art. 91 ust. 2a, cena była jedynym kryterium oceny złożonych ofert w ponad 93% postępowań o

Na pytania do siwz zadane po terminie zamawiający nie musi odpowiadać

po terminie? Odpowiedź: Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez wpływu na termin składania wniosków o wyjaśnienie siwz określony w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Co więcej termin ten nie ulegnie wydłużeniu nawet w sytuacji, gdyby dokonując zmian w siwz zamawiający

Ustawa PZP - DZIAŁ VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytania o cenę, b) bez wmaganego ogłoszenia, c) bez stosowania ustawy, 2) (uchylony), 3) (uchylony), 4) dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy - podlega karze pieniężnej. 2. Karze pieniężnej podlega również zamawiający, który: 1)określa warunki udziału

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

publiczne. Tekst ujednolicony Ustawy Prawo Zamówień Publicznych uwzględniający zmiany, które weszły w życie 20 lutego 2013 Od 19 października 2014 roku obowiązuje nowa wersja ustawy pzp: Sprawdź co się zmieniło w ustawie Prawo zamówień publicznych

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

niskiej ceny, dopuszczenie wymogu zatrudniania pracowników na umowę o pracę, wprowadzenie obowiązkowej waloryzacji cen w pewnym zakresie). Te problemy poruszane była aż w trzech spośród czterech poselskich projektów zmiany ustawy Pzp, które zostały połączone w jednym procesie legislacyjnym (1). Kryteria

Czy zamawiający może samodzielnie poprawiać omyłki w siwz?

podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Przepis ten nakazuje zamawiającemu poprawienie w ofercie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Z opisanego w pytaniu stanu faktycznego wynika wola wykonawcy do

Lewiatan: Nowelizacja PZP uchroni ok. 120 tys. miejsc pracy w branży usługowej

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews) - Kolejna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) wejdzie w życie 28 sierpnia 2015 roku. Nowelizacja pozwala uchronić około 120 tysięcy miejsc pracy w branży usługowej. Nowe prawo umożliwia renegocjację kontraktów długoterminowych w momencie ogłoszenia

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

zaistnienia okoliczności uzasadniających możliwość wykorzystania wskazanych trybów, - bezzasadne udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki, - zmiana zawartej umowy z naruszeniem przepisów określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Natomiast jako naruszenia nie skutkujące podstawą

W razie wątpliwości co do oferty należy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i potraktowanie omyłki jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty. Omyłka pisarska to, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego z 27 czerwca 2008 r., (sygn. akt XII Ga 206/08

Eksperci: naprawa zamówień publicznych jest ważnym wyzwaniem dla rządu

Kraczkowski, polskie Prawo zamówień publicznych wymaga bardziej gruntownej zmiany, niż wdrożenie zaleceń Brukseli, do czego wystarczyłaby nowelizacja. Nowa ustawa, jego zdaniem, powinna iść dalej. "Reakcja ustawodawcza jest niezbędna, jednak ciężko na tym etapie przesądzać, czy w postaci nowej ustawy

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

zaistnienia zmian w stosunkach między koncesjonariuszem a tymi podmiotami. Ustawa PZP - Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego

Ustawa Pzp nie zawiera zakazu wprowadzania waloryzacji wynagrodzenia należnego wykonawcy zamówienia publicznego. Ustawodawca zobowiązał zamawiających aby w umowach, których okres obowiązywania przekracza 12 miesięcy, zawarli postanowienia o zasadach wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

wskazanie przedmiotowo części zamówienia powierzonej podwykonawcom przez wykonawcę). W art. 36b ust. 2 ustawy Pzp przewidziano możliwość zmiany podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia publicznego. Wiąże się z tym obowiązek wykonawcy, aby wykazał on zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub

Solidarna odpowiedzialność - istotna zmiana

zostanie z odpowiedzialności względem zamawiającego zwolniony. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ] Podsumowanie Podmiot trzeci nie będzie natomiast ponosił odpowiedzialności na podstawie art. 26 ust. 2e ustawy pzp w innych przypadkach. Podsumowując wskazać

Wykonawca musi wskazać nazwę oferowanych urządzeń

dostawy na etapie składania ofert należy uznać za niezgodność treści oferty z siwz polegającą na niewłaściwym, tzn. niezgodnym z wymaganiami siwz, opisaniu przedmiotu dostawy. Jak wynika z wyżej wskazanego wyroku KIO nie jest możliwe wykorzystanie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp do dokonania zmiany w

Naukowcy nie będą musieli organizować przetargów

dla sektora badawczo-rozwojowego - dodaje Barbara Kudrycka, minister nauki. Zdaniem przeciwników zmian wyłączenie nauki spod PZP może zachęcać do korupcji. - Wpisaliśmy zasady, że zamówienia muszą się odbywać zgodnie z zasadami transparentności i równego traktowania. Przed złożeniem zamówienia będzie

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

mostu na rzece Stobrawa w miejscowości X. Zadania różniły się nazwą rzeki. W takiej sytuacji zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych. Po zmianie nazwy w budżecie ogłoszono nowy przetarg. Proszę o opinię czy działanie zamawiającego było

Zmiana zasad udzielania zamówień publicznych - kiedy zacznie obowiązywać profil nabywcy?

zamówienia publicznego, w tym składanie wniosków i ofert, będzie profil nabywcy. W odróżnieniu od profilu nabywcy funkcjonującego na gruncie dyrektyw, profil nabywcy w rozumieniu przepisów znowelizowanej ustawy PZP będzie narzędziem elektronicznym umożliwiającym publikację ogłoszeń, udostępnianie dokumentów

Skutki wykonania umowy przed terminem

postanowień zapisów oferty złożonej przez wykonawcę, z którym została zawarta umowa. Po drugie dopuszczalna jest zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli są spełnione łącznie obie przesłanki wskazane w art. 144 ust. 1 ustawy PZP tj. (1) gdy zamawiający

Prawo zamówień publicznych wymaga wielu zmian, powstanie kodeks dobrych praktyk

dokumentów dla uczestników przetargów. NOWELIZACJA PZP Z PAŹDZIERNIKA 2014 R. NIEWIELE WNIOSŁA "Ostatnia nowelizacja prawa zamówień publicznych niewiele zmieniła. Ustawa o prawie zamówień publicznych nigdy nie narzucała stosowania jedynie kryterium cenowego w wyborze oferty - to praktyka poszła w

Samo zatytułowanie koperty oferty nie przesądza o jej treści

. Powodem takich wątpliwości jest najczęściej właśnie brak stanowczości, która musi towarzyszyć danemu oświadczeniu, by uznać je za ofertę (por. uwagi do art. 71).Zobacz: Zmiana terminu realizacji umowy o zamówienie na roboty budowlane to zmiana nieistotna Kosztorys ofertowy Na gruncie ustawy Pzp za ofertę

Kiedy jest możliwa zmiana umowy w trakcie realizacji zamówienia?

zamawiający sam musi zakupić urządzenie w trybie ustawy Pzp? Czy urządzenie może być kupione przez wykonawcę bez stosowania ustawy Pzp? Urządzenie jest droższe niż zaoferowane w ofercie przez wykonawcę. Jak przeprowadzić zamianę? Odpowiedź Dopuszczenie wprowadzenia istotnej zmiany do zawartej umowy w sprawie

Jak poprawnie dokonać zmiany umowy z wykonawcą?

Czy w świetle przepisu art. 144 ustawy Pzp, nakazującego przewidzieć takie sytuacje, prawidłowym zapisem będzie "Dopuszczalne zmiany postanowień zwartej umowy: - wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, - zmiany wynagrodzenia w przypadku: zmiany stawki VAT na materiały budowlane

Ustawa PZP - Rozdział 3: Skarga do sądu

się do Prezesa Urzędu. 2. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Ustawa PZP - Dział III Przepisy

Zamówienia nieplanowane

zamówienia już udzielonego. Jeżeli jego wartość nie przekracza 30.000 euro nie stosuje się ustawy Pzp. Zamiar ewentualnego podziału zamówienia na części należy oceniać zawsze z uwzględnieniem wiedzy zamawiającego w okresie przygotowania danego postępowania o udzielenie zamówienia. Tożsamości w

Prawo zamówień publicznych nowelizowane, a UZP szykuje kolejne zmiany

więc, by zmian w ustawie dokonywać nie częściej niż raz do roku. W sumie w raporcie opisano 22 bariery w skutecznym przeprowadzaniu przetargów. Niektóre z nich zostaną zniesione wskutek ostatniej nowelizacji Pzp. "Jeśli ustawa przejdzie, to w przyszłorocznym zestawieniu barier nie zobaczymy już

Rząd przyjął projekt dot. zawierania koncesji na roboty budowlane i usługi

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi, którego autorem jest Urząd Zamówień Publicznych, zakłada przede wszystkim ograniczenie niepewności prawnej przy przyznawaniu koncesji. Nowe prawo precyzyjnie definiuje koncesję oraz rozróżnia ją od

Samo podejrzenie wystąpienia rażąco niskiej ceny nie może skutkować automatycznie odrzuceniem oferty

wyjaśnić wykonawca? Odpowiedź: Zwrócenie się o wyjaśnienia w opisanym przypadku będzie uzasadnione. Nie można jednak przedwcześnie, bez dokonania ich analizy, wyrokować czy oferta podlegać będzie odrzuceniu. Zobacz: Rażąco niska cena - poznaj definicję Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp w brzmieniu po

Zamawiający powinien określić w siwz sposób poprawienia omyłek

omyłki", stosując sposób zaokrąglenia wynikający z ww. siwz. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce » Jeśli cena natomiast wynika z prostego przeniesienia, np. z kosztorysu ofertowego (gdzie ceny za poszczególne pozycje były

Konsekwencje upadłości wykonawcy

podziału na upadłość, która nastąpiła przed udzieleniem zamówienia oraz upadłość, która nastąpiła po jego przyznaniu. W pierwszym przypadku kluczowe znaczenie będzie miał art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

. 31. Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Rozdział 5 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 32-36. (pominięte) *13) Rozdział 6 Przepisy

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

zamówień publicznych w zakresie tzw. procedur unijnych. W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg 30.000 po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy obecnie nie ulega zmianie. Jednak zmiana progu zawartego w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP

Zmiana ceny oferty w wyniku poprawienia omyłek - kiedy jest dopuszczalna?

Pytanie W złożonej ofercie stwierdzono omyłki w kosztorysie (rozliczenie kosztorysowe). Znajomość cen jednostkowych mogłaby kwalifikować je do poprawy w świetle art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp jako inne omyłki. Czy zmiana ceny oferty w konsekwencji naniesionych poprawek o 40 000 zł (przy cenie

Zmiana umowy o zamówienie publiczne możliwa tylko w określonych przypadkach

ustawą Prawo zamówień publicznych zmiana umowy o zamówienie publiczne jest co do zasady zakazana. Od tej zasady sformułowane zostały w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dwa wyjątki: - gdy zmiana jest nieistotna, - gdy zmiana jest istotna, ale zamawiający przewidział możliwość dokonania

Śmieciówki w odwrocie? Więcej pracy na etat

; - czytamy w opracowaniu przygotowanym przez Konfederację Lewiatan. Prawdziwa "dobra zmiana" Według Lewiatana nowelizacja ustawy o prawie zamówień publicznych z października 2014 roku (uchwalona przez koalicję PO-PSL) spowodowała wzrost liczby zatrudnionych na umowę o pracę o 50 tysięcy. O tyle

Weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych

21 lipca 2012 weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - informuje Urząd Zamówień Publicznych. Tym samym ustawa art. 21 nowelizuje ustawę Prawo zamówień publicznych w

Niezaplanowanych kosztów poniesionych przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy nie pokryjesz udzielając zamówienia dodatkowego

, ponosi ryzyko straty w sytuacji zmiany stosunków. Oczywiście fakt, że w umowie przyjęto wynagrodzenie ryczałtowe, nie znaczy, że nie można udzielić zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Jednak udzielenie zamówienia dodatkowego na podstawie tego przepisu może nastąpić tylko po

Jak oszacować usługi ochrony osób i mienia zgodnie z Prawem zamówień publicznych?

Pytanie Czy usługi ochrony osób i mienia należy zakwalifikować do usług o charakterze powtarzającym się okresowo? Jak prawidłowo należy oszacować wartość szacunkową zamówienia na ww. usługi? Czy należy ją obliczyć zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1oraz art. 34 ust.3 pkt b) ustawy Pzp? Zamierzamy zawrzeć

Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

(naruszenie art. 30 ust. 1 ustawy PZP), - sztywne określanie parametrów (wymiarów) np. mebli w sytuacji gdy nie jest to bezwzględnie konieczne, - żądanie przez zamawiającego, aby np. oferowane samochody były wyposażone w silniki o określonej mocy i pojemności bez dopuszczenia tolerancji (naruszenie art. 29

Zwolnienie ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

publicznych brak jest wymogu, aby określenie przedmiotu dostawy musiało dotyczyć konkretnych badań, lub aby znany musiał być na etapie dostawy temat prac badawczych, które będą prowadzone na danych sprzęcie. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej

Gdy oferta nie odpowiada siwz...

została okoliczność, kiedy treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uwaga! Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie definiują pojęcia "treść oferty", dlatego stosownie do treści art. 14 ustawy Pzp, należy posiłkować się definicją zawartą w art. 66 §

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

Ministrów spośród osób spełniających wymagania, o których mowa w ust. 2, i które uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym. Ustawa PZP - Dział IV Umowy w sprawach zamówień publicznych 2. Członkiem Izby może być osoba, która: 1) jest obywatelem polskim; 2) posiada wyższe wykształcenie

Czym są usługi powtarzające się okresowo?

zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi powtarzające się okresowo ustawa Pzp nakazuje sumowanie wartości zamówień udzielanych w ciągu roku. Podstawową cechą rozróżniającą ten rodzaj zamówień jest ich cykliczność, tj. powtarzanie się w ściśle określonych

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

organu nadzorczego lub zarządzającego, c) związki podmiotów, o których mowa w lit. a i b; 2) partner prywatny - przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego; Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony 3) składnik majątkowy - nieruchomość, część składową nieruchomości

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

stosunku do których przesłanki określone w art. 5 ust. 1 nastąpiły przed dniem wejścia w życie ustawy. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski 1) Zmiany wymienionej ustawy

Dialog konkurencyjny - zasady udziału

lub w innym zakresie niż początkowo oczekiwał zamawiający. Należy bowiem zauważyć, że przepisy ustawy Pzp w odniesieniu do trybu dialogu konkurencyjnego umożliwiają dokonanie wszelkich zmian w treści siwz , które prowadzą do doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia (art. 60e ust. 1 i ust. 2

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

kontroli sporządza się protokół. Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 2. Protokół kontroli zawiera w szczególności: 1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli; 3) imiona i nazwiska kontrolujących; 4) oznaczenie postępowania o udzielenie

Kiedy możliwa jest zmiana umowy?

wówczas należy uznać, iż takie zmiany są objęte zakazem wynikającym z art. 144 ust. 1 Pzp. Duże znaczenie ma tu bowiem także art. 140 ust. 1 Pzp wskazujący, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Ważne Biorąc pod uwagę powyższe oraz

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

udzielone oraz - czy w ogóle do danego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp; ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. Zmiana zakresu zamówienia dokonana po wszczęciu postępowania tak naprawdę nie ma

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

zmiany wartości zamówienia nie doszło do zaniechania przez zamawiającego określonych obowiązków, które spoczywałyby na nim w przypadku prawidłowego wyznaczenia wartości zamówienia. W tym stanie rzeczy prezes UZP stwierdził, że naruszenie przez zamawiającego art. 32 ust. 1 Pzp nie miało charakteru

Czy Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy o zamówienie publiczne?

można było zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Ocena, czy spełniona została pierwsza ze wskazanych okoliczności może budzić najwięcej problemów. Wyjaśnienie Przepisy ustawy Pzp nie regulują kwestii możliwości dokonania zmian w umowie o zamówienie publiczne zawartej po

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

obowiązującymi przepisami, statutem lub umową - jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego; Ustawa PZP - Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia 4) (uchylony); 5) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

udzieleniem zamawiający zobowiązany jest ustalić z należytą starannością jego wartość szacunkową. Wartość zamówienia podstawowego pozostaje bez wpływu na wartość szacunkową zamówień uzupełniających. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce

Sprawdź, w jakiej sytuacji zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium

odrzucenia oferty z przyczyn merytorycznych, np. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 czy art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Kiedy i komu zamawiający zwraca wadium? Zamawiający ma obowiązek zwrócić wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

jej zmiany, d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w art. 143b ust. 5 i 8, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne Art

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 2. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: 1)europejskie aprobaty techniczne; Ustawa PZP - Dział II

Odwołanie do KIO służy ochronie wykonawcy

zamówienie. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce » Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych traktują odwołanie jako środek ochrony prawnej skierowany na zmianę sytuacji wykonawcy, polegającą na możliwości uzyskania w danym

Oszacuj wartość zamówienia na zakup i dystrybucję energii zgodnie z ustawą Pzp!

pod uwagę ostatnie 12 miesięcy? Odpowiedź Z treści Twojego pytania wynika, że do oszacowania wartości zamówienia zamierzasz zastosować reguły wyrażone w art. 34 ust. 1 ustawy Pzp. Są one właściwe dla usług i dostaw powtarzających się okresowo. Tymczasem usługa dostawy i dystrybucji energii

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Rozdział 1 Zobacz Ustawa Pzp: Tekst ujednolicony Ustawy Prawo Zamówień Publicznych uwzględniający ostatnie zmiany. Przedmiot regulacji Art.1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery