zmiana ustawy pzp

sprawdź też:

ustawa

Andrzej Łukaszewicz *

Czy można podwyższyć wynagrodzenie wykonawcy ze względu na zmianę stawki VAT?

Czy można podwyższyć wynagrodzenie wykonawcy ze względu na zmianę stawki VAT?

Dokonując zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający powinien mieć przede wszystkim na względzie przepisy art. 144 ustawy Pzp.

Zmiana unijnych progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadza zmiany wysokości progów stosowania ustawy Pzp, po przekroczeniu których powstaje obowiązek przekazanie ogłoszenia dotyczącego wszczęcia procedury przetargowej do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Zamawiający oceniając ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert może żądać tylko wyjaśnień

Dokonując oceny ofert zamawiający może żądać w toku badania i oceny ofert wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

Kiedy składać oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ze składu Komisji Przetargowej

Kiedy składać oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ze składu Komisji Przetargowej

pkt 5 PZP, której istnienie może być ustalone już w momencie wszczęcia postępowania (karalność za przestępstwa wskazane w tym przepisie). Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ] Podsumowanie Zatem, z samej istoty przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 1

Zmiana terminu realizacji umowy o zamówienie na roboty budowlane to zmiana nieistotna

Zmiana terminu realizacji umowy o zamówienie na roboty budowlane to zmiana nieistotna

zmiany terminu wykonania umowy w związku z zaistnieniem określonych przesłanek. Do jakiego zakresu można przewidzieć zmiany terminu realizacji zamówienia zgodnie z art. 144 ustawy Pzp w przypadku, gdy termin realizacji jest kryterium oceny ofert? Odpowiedź: Okoliczność, że termin wykonania zamówienia

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

przeprowadzenie procedury konkurencyjnej było realne. Zamawiający ma możliwość skorzystania na przykład z instytucji dialogu technicznego - zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy Pzp. Niezgodność oferty z siwz Wykonawca składając ofertę, która okazuje się niezgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków

Opinie: Prawo zamówień publicznych pozwalało na wybór najlepszego systemu liczenia głosów

zmiany dostawców. "Sprawia nam to ogromne problemy. Nasze próby, by z uwagi na bezpieczeństwo wyborów, a zatem bezpieczeństwo państwa, wyłączyć tę kwestię spod ustawy o zamówieniach publicznych, nie dały pożądanego rezultatu" - podkreślał i prosił posłów o wsparcie. PKW przywoływała też opinię

Omyłka występuje wówczas, gdy zamawiający jest w stanie sam poprawić zaistniały błąd

Omyłka występuje wówczas, gdy zamawiający jest w stanie sam poprawić zaistniały błąd

tegoż wykonawcy? Dany wykonawcy nie dopełni bowiem swojego zobowiązania (nie da dostępu do obiektu, który nie istnieje). Odpowiedź: W tej sytuacji najlepiej wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Podejmując rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie zamawiający

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

ustalenia wartości zamówienia dotyczących robót budowlanych dokonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (art. 35 ust. 1 ustawy Pzp). Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie

Jak prawidłowo przeprowadzić udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej?

energii elektrycznej oraz wartość usługi przesyłowej.Wybór sposobu postępowania należy do Twojej decyzji i powinien być podyktowany efektem, jaki chcesz osiągnąć, np. wspólne rozliczenie dostawy energii elektrycznej i usług przesyłowych.Podstawa prawna: art. 4 j ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38 ust. 4 ustawy Pzp). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli jest ona udostępniana na

Na pytania do siwz zadane po terminie zamawiający nie musi odpowiadać

Na pytania do siwz zadane po terminie zamawiający nie musi odpowiadać

po terminie? Odpowiedź: Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez wpływu na termin składania wniosków o wyjaśnienie siwz określony w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Co więcej termin ten nie ulegnie wydłużeniu nawet w sytuacji, gdyby dokonując zmian w siwz zamawiający

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

OdpowiedźW opisanej sytuacji, jeśli do Twojego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, należałoby unieważnić postępowanie z uwagi na to, iż obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.Wyjaśnienie: Jeśli wartość Twojego zamówienia wynosi

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

niskiej ceny, dopuszczenie wymogu zatrudniania pracowników na umowę o pracę, wprowadzenie obowiązkowej waloryzacji cen w pewnym zakresie). Te problemy poruszane była aż w trzech spośród czterech poselskich projektów zmiany ustawy Pzp, które zostały połączone w jednym procesie legislacyjnym (1). Kryteria

W razie wątpliwości co do oferty należy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia

W razie wątpliwości co do oferty należy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i potraktowanie omyłki jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty. Omyłka pisarska to, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego z 27 czerwca 2008 r., (sygn. akt XII Ga 206/08

Solidarna odpowiedzialność - istotna zmiana

Solidarna odpowiedzialność - istotna zmiana

zostanie z odpowiedzialności względem zamawiającego zwolniony. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ] Podsumowanie Podmiot trzeci nie będzie natomiast ponosił odpowiedzialności na podstawie art. 26 ust. 2e ustawy pzp w innych przypadkach. Podsumowując wskazać

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

mostu na rzece Stobrawa w miejscowości X. Zadania różniły się nazwą rzeki. W takiej sytuacji zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych. Po zmianie nazwy w budżecie ogłoszono nowy przetarg. Proszę o opinię czy działanie zamawiającego było

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

wskazanie przedmiotowo części zamówienia powierzonej podwykonawcom przez wykonawcę). W art. 36b ust. 2 ustawy Pzp przewidziano możliwość zmiany podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia publicznego. Wiąże się z tym obowiązek wykonawcy, aby wykazał on zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub

Skutki wykonania umowy przed terminem

Skutki wykonania umowy przed terminem

postanowień zapisów oferty złożonej przez wykonawcę, z którym została zawarta umowa. Po drugie dopuszczalna jest zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli są spełnione łącznie obie przesłanki wskazane w art. 144 ust. 1 ustawy PZP tj. (1) gdy zamawiający

Samo zatytułowanie koperty oferty nie przesądza o jej treści

Samo zatytułowanie koperty oferty nie przesądza o jej treści

. Powodem takich wątpliwości jest najczęściej właśnie brak stanowczości, która musi towarzyszyć danemu oświadczeniu, by uznać je za ofertę (por. uwagi do art. 71).Zobacz: Zmiana terminu realizacji umowy o zamówienie na roboty budowlane to zmiana nieistotna Kosztorys ofertowy Na gruncie ustawy Pzp za ofertę

Naukowcy nie będą musieli organizować przetargów

Naukowcy nie będą musieli organizować przetargów

sektora badawczo-rozwojowego - dodaje Barbara Kudrycka, minister nauki.Zdaniem przeciwników zmian wyłączenie nauki spod PZP może zachęcać do korupcji. - Wpisaliśmy zasady, że zamówienia muszą się odbywać zgodnie z zasadami transparentności i równego traktowania. Przed złożeniem zamówienia będzie musiała

Samo podejrzenie wystąpienia rażąco niskiej ceny nie może skutkować automatycznie odrzuceniem oferty

Samo podejrzenie wystąpienia rażąco niskiej ceny nie może skutkować automatycznie odrzuceniem oferty

wyjaśnić wykonawca? Odpowiedź: Zwrócenie się o wyjaśnienia w opisanym przypadku będzie uzasadnione. Nie można jednak przedwcześnie, bez dokonania ich analizy, wyrokować czy oferta podlegać będzie odrzuceniu. Zobacz: Rażąco niska cena - poznaj definicję Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp w brzmieniu po

Konsekwencje upadłości wykonawcy

Konsekwencje upadłości wykonawcy

podziału na upadłość, która nastąpiła przed udzieleniem zamówienia oraz upadłość, która nastąpiła po jego przyznaniu. W pierwszym przypadku kluczowe znaczenie będzie miał art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

zaistnienia okoliczności uzasadniających możliwość wykorzystania wskazanych trybów,- bezzasadne udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki,- zmiana zawartej umowy z naruszeniem przepisów określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.Natomiast jako naruszenia nie skutkujące podstawą do

Prawo zamówień publicznych nowelizowane, a UZP szykuje kolejne zmiany

więc, by zmian w ustawie dokonywać nie częściej niż raz do roku. W sumie w raporcie opisano 22 bariery w skutecznym przeprowadzaniu przetargów. Niektóre z nich zostaną zniesione wskutek ostatniej nowelizacji Pzp. "Jeśli ustawa przejdzie, to w przyszłorocznym zestawieniu barier nie zobaczymy już

Zamawiający powinien określić w siwz sposób poprawienia omyłek

omyłki", stosując sposób zaokrąglenia wynikający z ww. siwz. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce » Jeśli cena natomiast wynika z prostego przeniesienia, np. z kosztorysu ofertowego (gdzie ceny za poszczególne pozycje były

Zmiana umowy o zamówienie publiczne możliwa tylko w określonych przypadkach

ustawą Prawo zamówień publicznych zmiana umowy o zamówienie publiczne jest co do zasady zakazana. Od tej zasady sformułowane zostały w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dwa wyjątki: - gdy zmiana jest nieistotna, - gdy zmiana jest istotna, ale zamawiający przewidział możliwość dokonania

Kiedy jest możliwa zmiana umowy w trakcie realizacji zamówienia?

sam musi zakupić urządzenie w trybie ustawy Pzp? Czy urządzenie może być kupione przez wykonawcę bez stosowania ustawy Pzp? Urządzenie jest droższe niż zaoferowane w ofercie przez wykonawcę. Jak przeprowadzić zamianę?OdpowiedźDopuszczenie wprowadzenia istotnej zmiany do zawartej umowy w sprawie

Jak poprawnie dokonać zmiany umowy z wykonawcą?

Czy w świetle przepisu art. 144 ustawy Pzp, nakazującego przewidzieć takie sytuacje, prawidłowym zapisem będzie "Dopuszczalne zmiany postanowień zwartej umowy:- wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych,- zmiany wynagrodzenia w przypadku: zmiany stawki VAT na materiały budowlane

Zwolnienie ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

publicznych brak jest wymogu, aby określenie przedmiotu dostawy musiało dotyczyć konkretnych badań, lub aby znany musiał być na etapie dostawy temat prac badawczych, które będą prowadzone na danych sprzęcie. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej

Czym są usługi powtarzające się okresowo?

art. 34 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi powtarzające się okresowo ustawa Pzp nakazuje sumowanie wartości zamówień udzielanych w ciągu roku. Podstawową cechą rozróżniającą ten rodzaj zamówień jest ich cykliczność, tj. powtarzanie się w ściśle określonych, niekoniecznie

Gdy oferta nie odpowiada siwz...

poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, przy czym konieczne jest zawiadomienie o tym wykonawcy, którego oferta została poprawiona.Mając na względzie treść art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

udzieleniem zamawiający zobowiązany jest ustalić z należytą starannością jego wartość szacunkową. Wartość zamówienia podstawowego pozostaje bez wpływu na wartość szacunkową zamówień uzupełniających. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce

Kiedy możliwa jest zmiana umowy?

wówczas należy uznać, iż takie zmiany są objęte zakazem wynikającym z art. 144 ust. 1 Pzp. Duże znaczenie ma tu bowiem także art. 140 ust. 1 Pzp wskazujący, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.WażneBiorąc pod uwagę powyższe oraz

Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

(naruszenie art. 30 ust. 1 ustawy PZP), - sztywne określanie parametrów (wymiarów) np. mebli w sytuacji gdy nie jest to bezwzględnie konieczne, - żądanie przez zamawiającego, aby np. oferowane samochody były wyposażone w silniki o określonej mocy i pojemności bez dopuszczenia tolerancji (naruszenie art. 29

Jak oszacować usługi ochrony osób i mienia zgodnie z Prawem zamówień publicznych?

PytanieCzy usługi ochrony osób i mienia należy zakwalifikować do usług o charakterze powtarzającym się okresowo? Jak prawidłowo należy oszacować wartość szacunkową zamówienia na ww. usługi? Czy należy ją obliczyć zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1oraz art. 34 ust.3 pkt b) ustawy Pzp? Zamierzamy zawrzeć

Odwołanie do KIO służy ochronie wykonawcy

zamówienie. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce » Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych traktują odwołanie jako środek ochrony prawnej skierowany na zmianę sytuacji wykonawcy, polegającą na możliwości uzyskania w danym

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

, wyboru wykonawcy należy dokonać bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do uregulowania zawartego w art. 4 pkt 8 ustawy. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce » Podstawa prawna: art. 4 pkt 8, art

Ważne zmiany dla zamawiających i wykonawców

przez klub PO projekt nowelizacji Pzp podnosi omawiany próg do 50 tys. euro. Jeżeli zatem Sejm uchwali tę zmianę, przepisy ustawy nie będą miały zastosowania do zamówień i konkursów do tej wysokości.Przesłanki wykluczenia wykonawcyObecnie z przetargu wyklucza się wykonawców, którzy m.in

Wniesienie wadium ma zabezpieczyć przebieg postępowania o zamówienie publiczne

przed niezgodnymi z prawem zachowaniami utrudniającymi zawarcie umowy o zamówienie publiczne." Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce » Uwaga! Skoro wadium pełni jedynie funkcję zabezpieczenia, zamawiający nie ma prawa na

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

publicznych próg 14.000 euro, po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy obecnie nie ulega zmianie. Jednak zmiana progu zawartego w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wymaga zmian w Dyrektywach UE, gdyż leży w gestii polskiego ustawodawcy. Zatem oczekiwane

Czy Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy o zamówienie publiczne?

było zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.Ocena, czy spełniona została pierwsza ze wskazanych okoliczności może budzić najwięcej problemów. WyjaśnieniePrzepisy ustawy Pzp nie regulują kwestii możliwości dokonania zmian w umowie o zamówienie publiczne zawartej po

Niezaplanowanych kosztów poniesionych przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy nie pokryjesz udzielając zamówienia dodatkowego

, ponosi ryzyko straty w sytuacji zmiany stosunków.Oczywiście fakt, że w umowie przyjęto wynagrodzenie ryczałtowe, nie znaczy, że nie można udzielić zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Jednak udzielenie zamówienia dodatkowego na podstawie tego przepisu może nastąpić tylko po

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

postępowania, musiałbyś dokonać zmiany wartości zamówienia (art. 35 ust. 2 ustawy Pzp).Zapamiętaj!Szacując wartość zamówienia nie możesz jej zaniżać w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp (art. 32 ust. 2 ustawy Pzp). Może to nastąpić, jeśli celowo ustalasz wartość zamówienia poniżej progów unijnych

Zamawiający może przedłużyć termin wskazany w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów

Pytanie Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie. Wykonawca zawnioskował o wydłużenie terminu na uzupełnienie dokumentów. Czy zamawiający ma prawo wydłużyć ten termin? Odpowiedź Zamawiający ma prawo - choć nie wynika to wprost z ustawy Prawo zamówień

Akcja na Facebooku. Naukowcy wiążą się w proteście przeciw złej ustawie

prototypu na rewelacyjnych warunkach, ale jak usłyszała słowo "przetarg publiczny" to od razu się wycofała - mówi Prusak. Zmienić ustawę lajkami? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowuje projekt zmiany PZP pod kątem nauki. Też młodzi naukowcy przygotowali listę niezbędnych zmian

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Określenie przedmiotu zamówienia jest o tyle istotne, że wpływa ono na prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia a poprzez to - implikuje również wybór przez zamawiającego odpowiedniej procedury. Ustawa Pzp w artykułach 29-31 (art. 31 bezpośrednio dotyczy robót budowlanych) precyzuje zasady

Zmiana ceny oferty w wyniku poprawienia omyłek - kiedy jest dopuszczalna?

PytanieW złożonej ofercie stwierdzono omyłki w kosztorysie (rozliczenie kosztorysowe). Znajomość cen jednostkowych mogłaby kwalifikować je do poprawy w świetle art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp jako inne omyłki. Czy zmiana ceny oferty w konsekwencji naniesionych poprawek o 40 000 zł (przy cenie

Czy brak parafy skutkuje odrzuceniem oferty?

powinien zweryfikować, czy możliwe jest uprzednie zastosowanie art. 87 ust. 2 ustawy PZP. Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z którą zamawiający zobowiązuje wykonawcę przystępującego do przetargu, aby wszystkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski itp.) były

Umowa konsorcjum zawarta dla pozoru

publicznego podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm. - tj., dalej jako "Pzp") w zw. z art. 83 § 1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 121, z późn. zm.). Nieważne jest oświadczenie woli złożone

Oszacuj wartość zamówienia na zakup i dystrybucję energii zgodnie z ustawą Pzp!

pod uwagę ostatnie 12 miesięcy?OdpowiedźZ treści Twojego pytania wynika, że do oszacowania wartości zamówienia zamierzasz zastosować reguły wyrażone w art. 34 ust. 1 ustawy Pzp. Są one właściwe dla usług i dostaw powtarzających się okresowo. Tymczasem usługa dostawy i dystrybucji energii elektrycznej

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

PytanieW trakcie postępowania o udzielenie zamówienia doszło do zmiany treści siwz odnośnie dokumentacji projektowej, polegającej na zwiększeniu zakresu robót do wykonania. W związku z tym wzrosła również wartość zamówienia (o ok. 10 %). Jaką kwotę należy wpisać w protokole z postępowania

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

realizacji zamówienia (aczkolwiek nie wymieniona wprost w art. 12 a ust. 2 ustawy Pzp jako zmiana istotna) jest zmianą mającą wpływ na sposób przygotowania oferty - głównie jeśli chodzi o sposób wykonania przedmiotu zamówienia i cenę. Zatem, w przypadku takiej zmiany znajdzie zastosowanie art. 12 a ust. 1

Posłowie przyspieszają prace nad ulepszeniem prawa przetargowego

zgłaszanych do PZP. Jednak, jak poinformowała, czeka nas zmiana - Urząd Zamówień Publicznych rozpoczął już bowiem prace zmierzające do przygotowania całkiem nowej ustawy regulującej tę sferę, które uwzględnią także nowe dyrektywy unijne w tym zakresie. Termin na ich implementację upływa w 2016 r

Zamówienie uzupełniające na dostawę komputerów - czy jest dozwolone?

uzależnione jest od wykazania przez zamawiającego dodatkowej przesłanki dotyczącej niekompatybilności technicznej lub nieproporcjonalnie dużych trudności technicznych w użytkowaniu i dozorze, jakie nastąpiłyby w przypadku zmiany wykonawcy.Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zamawiający w celu udzielenia

Sprawdź, w jakiej sytuacji zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium

wyjątkiem tego wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oraz wykonawcy, który na wezwanie do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp ich nie złożył.Kiedy i komu zamawiający nie zwraca wadium?Zamawiający ma pełne prawo do zatrzymania wadium

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do Prawa zamówień publicznych

, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli - jak czytamy w ustawie - "zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego". Poprawka ta naprawiła błąd

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

oferty. Cena nadal musi być jednym z kryteriów natomiast znacznie kryterium cenowego nie musi być % najwyższe. Jak wygrać przetarg? Teraz rozbudowany poradnik przedsiębiorcy w formie minibook » 1. (szczegóły patrz zmiany do art. 26 ust. 2e ustawy PZP). 2. Usługi niepriorytetowe określa

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do Prawa zamówień publicznych

nowelą Pzp autorstwa posłów PO. Najistotniejsza z przyjętych przez Sejm poprawek dotyczyła renegocjacji wartości kontraktu. Senat zaproponował, by można to było zrobić w ciągu 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących zmian dotyczących: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego

Kiedy błąd w ofercie to tylko omyłka, a kiedy istnieje konieczność jej odrzucenia?

dyspozycji art. 26 ust. 4 ustawy Pzp umożliwiające zwrócenie się do wykonawcy o wyjaśnienia jest niewłaściwe w tym przypadku. Na podstawie uzyskanych wyjaśnień musiałbyś dokonać zmiany treści oferty przetargowej w zakresie ceny, jak też w zakresie samego przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma jednak obowiązek

Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

odzwierciedlenie art. 45 ust. 2, lit. g dyrektywy 2004/18/WE (3): "Z udziału w zamówieniu można wykluczyć każdego wykonawcę, który:(...) g) jest winny poważnego wprowadzenia w błąd w zakresie przekazania lub nieprzekazania informacji, wymaganych na mocy niniejszej sekcji dyrektywy". Ustawa Pzp

Kontynuacja współpracy z wykonawcą po upływie terminu realizacji umowy

pozwalające na udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ziściły się, bowiem na etapie ogłoszenia o zamówieniu podstawowym zamawiający planował możliwość powtórzenia tych samych usług.Uwaga!Nie można w mojej ocenie zastosować klauzuli ujętej w przepisie art. 144

Czy przekręcona liczba w kosztorysie to omyłka rachunkowa, czy pisarska?

. Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, "Zamawiający poprawia w ofercie: (...) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek". Pamiętać należy, że o dokonanej poprawce trzeba niezwłocznie zawiadomić wykonawcę, którego oferta została

Zamawiający przygotowuje wzór umowy o zamówienie publiczne

zamawiającego w kontekście bezwzględnie obowiązujących przepisów, nie zaś dotyczących sfery, która ustawa pozostawia swobodzie ukształtowania przez strony stosunku cywilnoprawnego." Kiedy można zmienić umowę? Zakazana jest jednak zmiana istotnych postanowień zawartej już umowy (oczywiście z zastrzeżeniem

Kryterium jakości opinii prawnej

Nowelizacja ustawy Pzp z dnia 29 sierpnia 2014 r. wprowadziła istotne zmiany dotyczące kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych otrzymał brzmienie: "Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria

Do którego momentu postępowania zamawiający może zmieniać siwz?

otwarcia ofert.Do jakiego momentu zamawiający może modyfikować siwz?Gdy zamawiający prowadzi postępowanie np. w trybie przetargu nieograniczonego, zmiany mogą następować do momentu terminu otwarcia ofert - art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Jednak w praktyce termin ten jest krótszy. Wynika to bowiem z konieczności

Przedstawienie próbki, która nie została wytworzona przez wykonawcę nie narusza Prawa zamówień publicznych

ocenia źródła pochodzenia próbki, tylko fakt czy pod względem formalnym spełnia ona wymagania zawarte w siwz. Zapisz się na newsletter! Porcja porad ekspertów oraz informacji o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce » Odrzucenie oferty Przedstawienie próbki, która nie jest wytworzona przez

Prezes ZNP odpowiada posłowi Jarosowi

W wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" (10.02.2015) poseł PO Michał Jaros informuje, że grupa 40 posłów przygotowała projekt nowej ustawy o związkach zawodowych, który zakłada: 1) pozbawienie działaczy związkowych możliwości korzystania z odpłatnego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, 2

Pomysły związków podniosą bezrobocie

"To, co dzieje się w ostatnich dniach na polskiej scenie politycznej odnośnie walki z bezrobociem potwierdza potrzebę zmian m.in. w ustawie Prawo zamówień publicznych. Dostosowanie art. 144 PZP - w obecnym brzmieniu zakazującego aktualizacji postanowień umowy w trakcie jej trwania - do

Jak poprawiać omyłki rachunkowe - praktyczny przykład

. 2 pkt 3 ustawy PZP złożone zamawiającemu skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.* Art. 87 ust.2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych stanowi, że zamawiający poprawia w ofercie omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Roboty zamienne przy realizacji zamówień publicznych

użyteczność tego świadczenia (np. użycie materiałów tej samej jakości, użycie urządzeń o większej wydajności bez pogorszenia innych parametrów eksploatacyjnych ). Jak wygrać przetarg? Czytaj poradnik przedsiębiorcy »Zasadą Prawa zamówień publicznych, wynikającą z treści art. 144 ust. 1 ustawy Pzp

Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

pieniężnych na wskazanym rachunku. Wydanie dyspozycji dokonania wpłaty nie jest "wpłatą" w rozumieniu przepisu art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, lecz jedynie podjęciem kroków zmierzających do dokonania takiej wpłaty. Potwierdzeniem powyższego jest przepis art. 63c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku

Polska nauka, czyli papierologia

Katarzyna Zachariasz: Młodzi badacze robią sobie zdjęcia ze związanymi rękami. Starsi wysyłają listy do gazet, a NCBR powołuje zespół ekspertów z propozycjami zmian w ustawie. O co wam wszystkim chodzi? Michał Żukowski: O zmianę prawa zamówień publicznych. Ustawa wdraża unijne przepisy... - Nie do

Czy i kiedy można aneksować umowę w zakresie stawki VAT?

składania ofert było wiadome, że zmieni się stawka VAT.Jeśli natomiast zamawiający nie przewidział możliwości dokonania takiej zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu, to obowiązuje go pierwsza część treści art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą zakazuje się

Czy możliwe są zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy?

ograniczenia (zbywca), a drugi (nabywca) również odpowiada osobiście, ale jego odpowiedzialność jest ograniczona do wartości nabytego przedsiębiorstwa.Czy zmiana wykonawcy była sprzeczna z ustawą Pzp?Opisane przekształcenie podmiotowe po stronie wykonawcy nie będzie, w mojej ocenie, sprzeczne z ustawą Pzp. Nie

Czy zmiana kierownika robót jest istotną zmianą umowy?

robót na Pana Y (nie przewidziano takiej zmiany zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, również nie wymagano wykazu osób w postępowaniu). Otrzymałem protokół częściowy odbioru, a w nim nie podpisał się Pan X, tylko Pan Y. Wynika z tego, że wykonawca zmienił kierownika robót, lecz nas o tym nie poinformował. Czy

Zawsze poprawiaj omyłki, nawet jeśli oferta i tak podlega odrzuceniu

dokonania ewentualnej poprawy oczywistych omyłek rachunkowych.Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający jest zobowiązany do dokonania w ofercie poprawy:- oczywistych omyłek pisarskich,- oczywistych omyłek rachunkowych wraz z uwzględnieniem rachunkowych konsekwencji dokonanych poprawek,- innych omyłek

Czy można użyć wzoru umowy sporządzonego przez wykonawcę?

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (art

Oferta bez wzoru umowy - konsekwencje dla wykonawcy

akceptacji treści warunków umowy nie mieści się w katalogu zawartych w rozporządzeniu dokumentów).Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).13 kwietnia 2011 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy Pzp

Wartość zamówienia dodatkowego - w jaki sposób należy ją liczyć?

zamówienia publicznego.WyjaśnienieZgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp można udzielić zamówień dodatkowych o wartości nieprzekraczającej łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, oczywiście z zastrzeżeniem zaistnienia pozostałych elementów przesłanki wskazanych w przepisie. Postanowienia zawarte w

Kiedy zamawiający narusza dyscyplinę finansów publicznych?

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Naruszeniem dyscypliny będzie wybór wykonawcy bez zastosowania przepisów ustawy pzp. Kolejne wskazuje na wybór wykonawcy, ale z naruszeniem zasad określonych w ustawie pzp np

Co powinno zawierać odwołanie, które wykonawca przesyła zamawiającemu?

odwołania są uregulowane w samej ustawie Pzp w dziale VI, rozdziale 2 oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. nr 48, poz. 280).Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp: "Odwołujący przesyła kopię odwołania

Skutki błędnego pouczenia o możliwości wniesienia odwołania

przekracza określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP tzw. progów unijnych, zawiera art. 184 ust. 1a wskazanej ustawy.Wniesione przez wykonawcę odwołanie, które w swoim uzasadnieniu podnosi zarzuty nie mieszczące się w katalogu sytuacji określonych w art. 184 ust. 1a Prawa zamówień publicznych

Potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. Jak prawidłowo ocenić dokumenty od wykonawcy?

np., kto fizycznie zostanie wskazany w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, lecz czy osoby ta posiadają wymagane kwalifikacje. Z tych względów zmiana personalna osób w wykazie na skutek wezwania zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie stanowi niedopuszczalnej zmiany

Awaria platformy aukcyjnej

! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce » Należy zatem przyjąć, że zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak skuteczności złożenia postąpienia w toku aukcji elektronicznej, jeżeli zdarzenie to jest następstwem przyczyn leżących po stronie oferenta

Sprawdź, kiedy można zawrzeć dodatkową umowę w trybie z wolnej ręki

przekracza równowartości kwoty 14.000 euro, nie masz obowiązku stosowania ustawy Pzp w celu jej wydatkowania (oczywiście, o ile nie zostanie ona powiększona o środki z innych źródeł do kwoty powyżej równowartości 14.000 euro). Tym samym nie stosujesz trybów z ustawy Pzp, w tym także trybu z wolnej

Mimo zastrzeżeń rząd za projektem PO dot. Prawa zamówień publicznych

waloryzacyjnych jest pożądane - zaznaczyła RM, dowodząc zarazem, że Pzp już teraz pozwala na ich fakultatywne stosowanie. Poparcie zyskał natomiast zapis poselskiego projektu zmierzający do zmniejszenia liczby postępowań, w których jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena. RM chce, by ustawa

Jak udzielić zamówienia na usługi telekomunikacyjne i internetowe?

zobowiązany jesteś zastosować art. 34 ustawy Pzp. W mojej ocenie nie są to jednak usługi tego samego rodzaju i wartość zamówienia dla każdej z nich możesz ustalić odrębnie. Wymienione przez Ciebie usługi opisane są odmiennymi kodami CPV:64200000-8 - usługi telekomunikacyjne;72400000-4 - usługi internetowe (w

Dopuszczalność zmian ilościowych w realizowanej umowie

(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - dalej zwanej ustawą PZP. W praktyce pojęcie "zmian ilościowych" obejmuje najczęściej poniżej przestawione dwie sytuacje.Pierwsza, polega na przewidzeniu w ramach opisu przedmiotu zamówienia zmian polegających na zwiększeniu lub

Zapowiadana zmiana stawek VAT a wynagrodzenie wykonawcy

niniejszej umowy. Zmiana ta następuję z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Proszę o opinię, czy według Państwa istnieje możliwość zmiany (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp) wynagrodzenia brutto wykonawcy? Według części dostępnych w publikatorach opinii zmiana stawki VAT nie może

Prezydent podpisał zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa zmienia art. 4 pkt. 13 dotychczas obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Celem wprowadzanych zmian jest umożliwienie skorzystania z wyłączenia obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku udzielania zamówień

Czy oferta z lepszymi parametrami towaru niż wymagano w siwz podlega odrzuceniu?

minimum lub co najmniej, należy odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych?OdpowiedźW opisanym stanie faktycznym należy odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.WyjaśnieniePrzy tak sporządzonym opisie przedmiotu zamówienia

Zmiana wynagrodzenia przy rozliczeniach kosztorysowych

spisywania protokołu konieczności. Istotne jest jednak, aby zamawiający zatwierdził książkę obmiarów. Protokół z takiej czynności można sporządzić dodatkowo.Zmieniasz wynagrodzenie? Spisz aneks!Zmiana wynagrodzenia wpisanego do umowy wymaga spisania aneksu. Ustawa Pzp zakazuje istotnych zmian postanowień

Wspólnik wystąpił ze spółki - czy można zmienić umowę i dalej realizować zamówienie?

reprezentujących została przecież wybrana zgodnie z przepisami ustawy Pzp i powinna kontynuować wykonywanie zamówienia publicznego. Nie doszło do niedozwolonych zmian, które powodują konieczność wszczęcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Zapamiętaj!Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

Chcesz zmienić treść siwz? Sprawdź, czy możesz

składania ofert zmienić treść siwz (art. 38 ust. 4 ustawy Pzp). Jednocześnie niezwłocznie musisz przekazać zmienioną treść specyfikacji wszystkim wykonawcom, którym została ona przekazana. Jeżeli zaś siwz była udostępniona na Twojej stronie internetowej, zmianę zamieść także na tej stronie. Wycofanie

W jaki sposób wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę?

- zamawiający powinien mu ją zwrócić. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.Zmiana ofertyOdnosząc się do przedstawionej powyżej sytuacji, uprzejmie wyjaśniam, że wykonawca może zmienić ofertę w następujący sposób:- złoży

Wykonawca zarzucił Tobie błędne odrzucenie oferty? Sprawdź, czy miał rację

na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, jako niezgodna z siwz, muszą łącznie wystąpić następujące przesłanki:- niezgodność z siwz musi mieć charakter omyłki, - dokonane przez zamawiającego zmiany nie mogą ingerować w sposób istotny w treść oferty, - musisz być w stanie poprawić omyłkę

Nie masz pieniędzy - musisz unieważnić postępowanie

mniejszy zakres zamówienia niż wskazany w ofercie?OdpowiedźZamawiający nie ma możliwości wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy na mniejszy zakres zamówienia (tym samym za mniejsze wynagrodzenie) niż wskazany w ofercie. W przeciwnym razie dojdzie do naruszenia art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z

KIO o weryfikacji przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zastosowanie ma ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwana dalej ustawą) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Projekt ustawy nr 89417-6

Projekt ustawy nr 89417-6 – projekt rosyjskiej ustawy federalnej "O wprowadzeniu zmian do Ustawy Federalnej "O ochronie dzieci przed informacją szkodliwą dla ich zdrowia i rozwoju" oraz poszczególnych aktów ustawodawczych Federacji Rosyjskiej w sprawie dostępu w sieci Internet do informacji

Zmiana imienia i nazwiska

Zmiana imienia i nazwiska – zapisanie w akcie urodzenia lub metryce chrztu zamiast dotychczas używanego imienia (imion) lub nazwiska (w tym rodowego) bądź obu z nich ? nowego imienia lub nazwiska, wybranego przez zainteresowanego i dopuszczalnego przez prawo. Zmiana odbywa się wyłącznie

Nocna zmiana (film 1994)

Nocna zmiana – film dokumentalny z 1994 roku zrealizowany przez Jacka Kurskiego i Michała Balcerzaka, poświęcony kulisom odwołania rządu Jana Olszewskiego w czerwcu 1992 roku. Film bazuje na reportażu Gorące dni Wojciecha Ostapowicza, materiałach archiwalnych TAI oraz materiałach VHS

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

wyrobów tytoniowych zasady produkcji i dystrybucji wyrobów tytoniowych zasady leczenia osób uzależnionych od nikotyny. NowelizacjeUstawę znowelizowano kilkukrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2011 rokuUstawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( ).

Ustawa o radcach prawnych

radcowskiej i egzaminie radcowskim działalność i organizację samorządu radców prawnych zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej radców prawnych NowelizacjeUstawę znowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2013 rokuUstawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.