zamówienie do 14 000 euro

Andrzela Gawrońska-Baran

W rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić również zamówienia poniżej 14 000 euro

W rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić również zamówienia poniżej 14 000 euro

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych powinno zawierać, oprócz zamówień, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, również m.in. te, których wartość nie przekraczała 14 000 euro.

Nie trzeba tworzyć regulaminu udzielania zamówień powyżej 14 000 euro

Postanowienia regulaminu nie powinny sprowadzać się do powtórzenia przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych, albowiem wtedy tracą rację bytu.

Nowe zasady odwołań dla zamówień o wartości powyżej 14 000 euro

Dotychczas w przypadku zamówień o mniejszej wartości, czyli poniżej 206 000 lub 133 000 euro w zależności od rodzaju zamawiającego wykonawcy nie mogli sięgać po środek ochrony prawnej, jakim było odwołanie. Nowa ustawa przyniosła w tej kwestii szeroko idące zmiany. Podmiotom uczestniczącym w przetargu przysługuje prawo do złożenia odwołania w przypadku zamówień o wartości od 14 000 euro.

Jak oszacować wartość robót budowlanych poniżej progu 14 000 euro?

Jak oszacować wartość robót budowlanych poniżej progu 14 000 euro?

pełną swobodę w wyborze wykonawcy robót budowlanych. Nadal bowiem zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania norm prawnych wynikających zarówno z ustawy Prawo budowlane jak i innych przepisów odnoszących się do realizacji inwestycji budowlanych. Należy również pamiętać, że zamówienia do 14.000 euro

Na zakup oleju opałowego i oleju napędowego można ogłosić odrębne postępowania

Na zakup oleju opałowego i oleju napędowego można ogłosić odrębne postępowania

należy potraktować jako odrębne zamówienie i do jego zakupu zastosować procedurę właściwą dla jego wartości szacunkowej. Jeżeli więc wartość szacunkowa planowanego zamówienia na olej opałowy nie przekracza 30 000 euro, to do jego zakupu można zastosować procedury określone w wewnętrznym regulaminie danej

Częściowe uwolnienie zamówień staje się faktem

Częściowe uwolnienie zamówień staje się faktem

jest stosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych. W obowiązującym dotychczas stanie prawnym wysokość tego progu wynosi 14 000 euro (59 148,60 zł), co powoduje, że przy zamówieniach przewyższających tę kwotę konieczne jest stosowanie sformalizowanych i niekiedy bardzo kosztownych procedur

Tożsamość czasowa zamówienia a jego wartość

Tożsamość czasowa zamówienia a jego wartość

w konsekwencji z tym, czy tegoroczne zamówienie mogłoby zostać oszacowane odrębnie i udzielone według przepisów do 14 000 euro. Wydaje się, że pozostałe przesłanki decydujące o kwalifikacji jako jedno zamówienie (podobny przedmiot zamówienia, możliwość wykonania przez jednego wykonawcę) są spełnione

Postępowanie poniżej 14.000 nie wymaga procedur ustawowych

Postępowanie poniżej 14.000 nie wymaga procedur ustawowych

zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Powyższy przepis wyraźnie wskazuje, że o tym, czy do danej procedury powinno stosować się przepisy ustawy czy też nie, decyduje wartość szacunkowa zamówienia. Nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia

Skrócenie terminu składania ofert poniżej terminu minimalnego jest naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Skrócenie terminu składania ofert poniżej terminu minimalnego jest naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Pytanie Jakie są konsekwencje skrócenia terminu składania ofert dla zamówienia poniżej 207 000 euro? Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę ogłoszono 20 maja 2014 r., termin składania ofert wyznaczono na 27 maja, zatem bez zachowania 7 dniowego terminu. Odpowiedź Wyznaczenie krótszego niż minimalny

Wartość zamówień powtarzających się okresowo należy szacować łącznie

Wartość zamówień powtarzających się okresowo należy szacować łącznie

poszczególnych pakietów nie przekracza 14 000 euro, jednak suma wszystkich przekracza tę kwotę. Czy takie działanie nie będzie sprzeczne z art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych? Odpowiedź Zamawiający nie powinien dzielić zamówienia na poszczególne grupy asortymentowe, ponieważ mogłoby to zostać uznane za

Finansowanie zamówienia nie musi następować przez zamawiającego

Finansowanie zamówienia nie musi następować przez zamawiającego

zachodzi w sytuacji, jeżeli umowę na "zielone szkoły" będzie zawierała szkoła, a wartość zamówienia przekroczy 14 .000 euro. Przez zamówienia publiczne rozumie się umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane (art. 2

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na podstawie ustaw; 8) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro; 8a) zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro; 8) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro; 8a) zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych

Szacowanie wartości zamówień na różnego rodzaju sprzęty komputerowe

Szacowanie wartości zamówień na różnego rodzaju sprzęty komputerowe

, jeżeli wartość konkretnego zamówienia przekroczy wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy)." Podstawa prawna: art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem, praktykiem w

Umowa nieodpłatna a świadczenie usług bankowych

Umowa nieodpłatna a świadczenie usług bankowych

000 euro. Przesłanki, które musi spełnić umowa odpłatna Zgodnie z art. 2 pkt 11 Prawo zamówień publicznych przez zamówienie odpłatne należy rozumieć odpłatną umowę zawieraną między zamawiającym, a wykonawcą, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane. Tym samym, udzieleniem zamówienia

Jak udzielać zamówień uzupełniających?

.). Mając na uwadze te okoliczności, ustawodawca przewidział możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na rzeczy o tych samych parametrach. Zależnie od wartości zamówień uzupełniających zamawiający udziela ich poza ustawą, lub jeżeli ich wartość przekracza 14 000 euro w trybie z

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

szacunkowej danego zamówienia (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp), a następnie - w przypadku oszacowania jej na kwotę przekraczającą równowartość kwoty 14 000 euro - wdrożenia odpowiedniego trybu w celu wyboru wykonawcy. W przypadku przedłużenia w drodze aneksu terminu obowiązywania wcześniej zawartej umowy

Kilka umów z inspektorem nadzoru w ciągu roku - czy należy przeprowadzić jedno postępowanie czy kilka?

Kilka umów z inspektorem nadzoru w ciągu roku - czy należy przeprowadzić jedno postępowanie czy kilka?

Pytanie Moje pytanie dotyczy umów z inspektorem nadzoru nad robotami budowlanymi. Łączna wartość umów podpisanych z tym samym inspektorem przekracza w ciągu jednego roku wartość 14 000 euro, natomiast indywidualnie każda z tych umów jest poniżej progu 14 000 euro. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

. zwolnienia z uwagi na okoliczność, iż wartość zamówienia lub konkursu nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 . Zgodnie z uzasadnieniem wprowadzenia nowego obowiązku w zakresie sprawozdawczości z udzielonych zamówień rozszerzenie zakresu informacji przekazywanych przez zamawiających w

Jak udzielać zamówień dodatkowych?

14 000 euro zamawiający jest zobowiązany udzielić tego zamówienia w trybie z wolnej ręki zgodnie z przepisami kreślonymi w ustawie, a więc powinien wysłać zaproszenie do wykonawcy przeprowadzić z nim negocjacje, zażądać przynajmniej oświadczenia z art.22 i sporządzić na tę okoliczność umowę

Czy można stosować ustawę Pzp w zamówieniach wyłączonych spod jej reżimu?

Czy można stosować ustawę Pzp w zamówieniach wyłączonych spod jej reżimu?

Twojego zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem, że jeżeli należysz do jednostek sektora finansów publicznych przy udzieleniu zamówień publicznych "do 14 000 euro netto", powinieneś się kierować jedynie zasadami dokonywania wydatków publicznych, określonymi w art. 44 ust 3 ustawy o

Przegląd informacji ze spółek

powrócił już do budynku giełdy. Michał Hucał złożył rezygnację z funkcji członka zarządu i wiceprezesa Alior Banku odpowiedzialnego za pion rozwoju, zaś do 31 grudnia br. będzie pełnił funkcję doradcy zarządu, podał bank. Jednocześnie rada nadzorcza powołała z dniem 14 października 2015 r. w skład

Przegląd informacji ze spółek

akcji na podstawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonego 14 września po cenie 67,39 zł za jedną akcję. Łączna cena za nabyte akcje wyniosła 1 480 031 916,71 zł, podała Enea.

Kiedy jest możliwa zmiana umowy w trakcie realizacji zamówienia?

Pytanie W trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane zamawiający chce wprowadzić zmianę urządzenia (zmiana przewidziana w umowie - nowocześniejszy zamiennik). W jaki sposób należy wprowadzić taką zmianę, jeżeli wartość zamienianego urządzenia przekracza kwotę 14 000 euro? Czy

Przegląd informacji ze spółek

Cena miedzi powinna utrzymać się w granicach 5 000 USD za tonę do końca tego roku, uważa prezes KGHM Herbert Wirth. Wartość backlogu Mostostalu Zabrze, uwzględniająca oferowane i realizowane zamówienia, wynosi ponad 1,3 mld zł; w tym 546 mln zł to wartość podpisanych kontraktów, podała

Roboty dodatkowe najczęściej popełniane błędy

pytanie, co w sytuacji, kiedy wartość robót dodatkowych nie przekracza 14 000 euro. Otóż wówczas zamawiający udziela takie zamówienia poza ustawą, co jednak nie zmienia faktu, że należy sporządzić odrębną umowę. W sytuacji, kiedy wartość robót dodatkowych przekracza 14 000 euro zamawiający jest

Przegląd informacji ze spółek

w tym roku przeprowadzić testy na utratę wartości aktywów, poinformował wiceprezes Mariusz Machajewski.Newag zawarł z województwem opolskim umowę na dostawę 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu Impuls za 51,3 mln zł netto. Umowa przewiduje prawo opcji do zamówienia 2 dodatkowych EZT, co

"Norweska" lista płac. W budowlance od 63 zł za godzinę, w kuchni - 81 zł...

oraz kantynę lub - zamiennie - 189 NOK diety dziennie (91 zł). Wymagane jest minimum roczne doświadczenie w zawodzie. Czas trwania kontraktu - 4 tygodnie. Etat znajdzie też brukarz. Stawka - od 19 do 24 euro za godzinę (77-97 zł), w zależności od doświadczenia i kwalifikacji. Praca po 37,5-48 godzin

Czy zamówienie na różne roboty budowlane, ale finansowane z jednego projektu można oszacować odrębnie?

Pytanie Gmina ma do zrealizowania wykonanie 3 placów zabaw w różnych wioskach, jest to inwestycja dofinansowana ze środków UE. Każdy plac ma swoją odrębną dokumentację projektową. Czy w związku z tym możemy potraktować każdy plac oddzielnie? Wówczas wartość nie przekraczałaby 14 000 euro; w

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, umowa ta obowiązuje do czasu rozpoczęcia wykonywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Art. 11. 1. Po zakończeniu czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny lub spółka, o której mowa w art. 14 ust. 1, przekazuje

Wolna ręka czy zawsze zgodna z prawem?

Wartość robót przekraczała 14 000 euro. I tu pojawiły się dwa pytania. Czy należy prowadzić postępowanie skoro zamówienia udziela się temu samemu wykonawcy, oraz czy należy podpisać odrębną umowę czy aneks do umowy podstawowej? Zgodnie z zapisem art. 140 ust.1 i 3 zakres świadczenia wykonawcy

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

do cen krajowych (do 0,05 euro za minutę rozmowy wychodzącej, 0,02 euro za SMS, 0,05 za 1 MB danych, bez VAT). Te maksymalne opłaty roamingowe będą stanowiły ok. 25% obecnych limitów na rozmowy i dane i 33% na SMS-y, podała również Komisja. Źródło: ISBnews    Prawo pocztowe: Po dwóch

Dziecko ssie kasę od małego. Ile nas kosztuje? [CYKL "WYBORCZEJ" - CZ. 1]

smart shoppingu - kupuje przez internet, szuka promocji, porównuje ceny i nie da się łatwo okantować. Natalia szukała np. butelek, smoczków, podgrzewacza do mleka na aukcjach internetowych i sortowała je według cen. Znalazła sklep z najlepszymi cenami (czasem jedna trzecia tego, co w zwykłym) i zamówiła

Pity 2011: Jakie koszty uzyskania przychodów wpisać do zeznania?

limicie takiego jednorazowego "wrzutu" do kosztów - w 2011 r. nie mógł on przekroczyć w roku podatkowym równowartości w złotych 50 tys. euro, czyli 197 tys. zł. W 2011 r. limit po przeliczeniu na złote poskoczył do 222 tys. zł. Wielu, zwłaszcza małych, przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery