zamówienie do 14 000 euro

Andrzela Gawrońska-Baran

W rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić również zamówienia poniżej 14 000 euro

W rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić również zamówienia poniżej 14 000 euro

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych powinno zawierać, oprócz zamówień, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, również m.in. te, których wartość nie przekraczała 14 000 euro.

Nie trzeba tworzyć regulaminu udzielania zamówień powyżej 14 000 euro

Postanowienia regulaminu nie powinny sprowadzać się do powtórzenia przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych, albowiem wtedy tracą rację bytu.

Nowe zasady odwołań dla zamówień o wartości powyżej 14 000 euro

Dotychczas w przypadku zamówień o mniejszej wartości, czyli poniżej 206 000 lub 133 000 euro w zależności od rodzaju zamawiającego wykonawcy nie mogli sięgać po środek ochrony prawnej, jakim było odwołanie. Nowa ustawa przyniosła w tej kwestii szeroko idące zmiany. Podmiotom uczestniczącym w przetargu przysługuje prawo do złożenia odwołania w przypadku zamówień o wartości od 14 000 euro.

Jak oszacować wartość robót budowlanych poniżej progu 14 000 euro?

Jak oszacować wartość robót budowlanych poniżej progu 14 000 euro?

pełną swobodę w wyborze wykonawcy robót budowlanych. Nadal bowiem zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania norm prawnych wynikających zarówno z ustawy Prawo budowlane jak i innych przepisów odnoszących się do realizacji inwestycji budowlanych. Należy również pamiętać, że zamówienia do 14.000 euro

Na zakup oleju opałowego i oleju napędowego można ogłosić odrębne postępowania

Na zakup oleju opałowego i oleju napędowego można ogłosić odrębne postępowania

należy potraktować jako odrębne zamówienie i do jego zakupu zastosować procedurę właściwą dla jego wartości szacunkowej. Jeżeli więc wartość szacunkowa planowanego zamówienia na olej opałowy nie przekracza 30 000 euro, to do jego zakupu można zastosować procedury określone w wewnętrznym regulaminie danej

Częściowe uwolnienie zamówień staje się faktem

Częściowe uwolnienie zamówień staje się faktem

jest stosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych. W obowiązującym dotychczas stanie prawnym wysokość tego progu wynosi 14 000 euro (59 148,60 zł), co powoduje, że przy zamówieniach przewyższających tę kwotę konieczne jest stosowanie sformalizowanych i niekiedy bardzo kosztownych procedur

Tożsamość czasowa zamówienia a jego wartość

Tożsamość czasowa zamówienia a jego wartość

w konsekwencji z tym, czy tegoroczne zamówienie mogłoby zostać oszacowane odrębnie i udzielone według przepisów do 14 000 euro. Wydaje się, że pozostałe przesłanki decydujące o kwalifikacji jako jedno zamówienie (podobny przedmiot zamówienia, możliwość wykonania przez jednego wykonawcę) są spełnione

Postępowanie poniżej 14.000 nie wymaga procedur ustawowych

Postępowanie poniżej 14.000 nie wymaga procedur ustawowych

zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Powyższy przepis wyraźnie wskazuje, że o tym, czy do danej procedury powinno stosować się przepisy ustawy czy też nie, decyduje wartość szacunkowa zamówienia. Nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia

Skrócenie terminu składania ofert poniżej terminu minimalnego jest naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Skrócenie terminu składania ofert poniżej terminu minimalnego jest naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Pytanie Jakie są konsekwencje skrócenia terminu składania ofert dla zamówienia poniżej 207 000 euro? Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę ogłoszono 20 maja 2014 r., termin składania ofert wyznaczono na 27 maja, zatem bez zachowania 7 dniowego terminu. Odpowiedź Wyznaczenie krótszego niż minimalny

Wartość zamówień powtarzających się okresowo należy szacować łącznie

Wartość zamówień powtarzających się okresowo należy szacować łącznie

poszczególnych pakietów nie przekracza 14 000 euro, jednak suma wszystkich przekracza tę kwotę. Czy takie działanie nie będzie sprzeczne z art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych? Odpowiedź Zamawiający nie powinien dzielić zamówienia na poszczególne grupy asortymentowe, ponieważ mogłoby to zostać uznane za

Finansowanie zamówienia nie musi następować przez zamawiającego

Finansowanie zamówienia nie musi następować przez zamawiającego

zachodzi w sytuacji, jeżeli umowę na "zielone szkoły" będzie zawierała szkoła, a wartość zamówienia przekroczy 14 .000 euro. Przez zamówienia publiczne rozumie się umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane (art. 2

Umowa nieodpłatna a świadczenie usług bankowych

Umowa nieodpłatna a świadczenie usług bankowych

000 euro. Przesłanki, które musi spełnić umowa odpłatna Zgodnie z art. 2 pkt 11 Prawo zamówień publicznych przez zamówienie odpłatne należy rozumieć odpłatną umowę zawieraną między zamawiającym, a wykonawcą, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane. Tym samym, udzieleniem zamówienia

Szacowanie wartości zamówień na różnego rodzaju sprzęty komputerowe

Szacowanie wartości zamówień na różnego rodzaju sprzęty komputerowe

, jeżeli wartość konkretnego zamówienia przekroczy wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy)." Podstawa prawna: art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem, praktykiem w

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

szacunkowej danego zamówienia (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp), a następnie - w przypadku oszacowania jej na kwotę przekraczającą równowartość kwoty 14 000 euro - wdrożenia odpowiedniego trybu w celu wyboru wykonawcy. W przypadku przedłużenia w drodze aneksu terminu obowiązywania wcześniej zawartej umowy

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

. zwolnienia z uwagi na okoliczność, iż wartość zamówienia lub konkursu nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 . Zgodnie z uzasadnieniem wprowadzenia nowego obowiązku w zakresie sprawozdawczości z udzielonych zamówień rozszerzenie zakresu informacji przekazywanych przez zamawiających w

Kilka umów z inspektorem nadzoru w ciągu roku - czy należy przeprowadzić jedno postępowanie czy kilka?

Kilka umów z inspektorem nadzoru w ciągu roku - czy należy przeprowadzić jedno postępowanie czy kilka?

Pytanie Moje pytanie dotyczy umów z inspektorem nadzoru nad robotami budowlanymi. Łączna wartość umów podpisanych z tym samym inspektorem przekracza w ciągu jednego roku wartość 14 000 euro, natomiast indywidualnie każda z tych umów jest poniżej progu 14 000 euro. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć

Jak udzielać zamówień uzupełniających?

.). Mając na uwadze te okoliczności, ustawodawca przewidział możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na rzeczy o tych samych parametrach. Zależnie od wartości zamówień uzupełniających zamawiający udziela ich poza ustawą, lub jeżeli ich wartość przekracza 14 000 euro w trybie z

Czy można stosować ustawę Pzp w zamówieniach wyłączonych spod jej reżimu?

Czy można stosować ustawę Pzp w zamówieniach wyłączonych spod jej reżimu?

Twojego zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem, że jeżeli należysz do jednostek sektora finansów publicznych przy udzieleniu zamówień publicznych "do 14 000 euro netto", powinieneś się kierować jedynie zasadami dokonywania wydatków publicznych, określonymi w art. 44 ust 3 ustawy o

Jak udzielać zamówień dodatkowych?

14 000 euro zamawiający jest zobowiązany udzielić tego zamówienia w trybie z wolnej ręki zgodnie z przepisami kreślonymi w ustawie, a więc powinien wysłać zaproszenie do wykonawcy przeprowadzić z nim negocjacje, zażądać przynajmniej oświadczenia z art.22 i sporządzić na tę okoliczność umowę

Kiedy jest możliwa zmiana umowy w trakcie realizacji zamówienia?

Kiedy jest możliwa zmiana umowy w trakcie realizacji zamówienia?

Pytanie W trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane zamawiający chce wprowadzić zmianę urządzenia (zmiana przewidziana w umowie - nowocześniejszy zamiennik). W jaki sposób należy wprowadzić taką zmianę, jeżeli wartość zamienianego urządzenia przekracza kwotę 14 000 euro? Czy

Roboty dodatkowe najczęściej popełniane błędy

pytanie, co w sytuacji, kiedy wartość robót dodatkowych nie przekracza 14 000 euro. Otóż wówczas zamawiający udziela takie zamówienia poza ustawą, co jednak nie zmienia faktu, że należy sporządzić odrębną umowę. W sytuacji, kiedy wartość robót dodatkowych przekracza 14 000 euro zamawiający jest

Czy zamówienie na różne roboty budowlane, ale finansowane z jednego projektu można oszacować odrębnie?

Czy zamówienie na różne roboty budowlane, ale finansowane z jednego projektu można oszacować odrębnie?

Pytanie Gmina ma do zrealizowania wykonanie 3 placów zabaw w różnych wioskach, jest to inwestycja dofinansowana ze środków UE. Każdy plac ma swoją odrębną dokumentację projektową. Czy w związku z tym możemy potraktować każdy plac oddzielnie? Wówczas wartość nie przekraczałaby 14 000 euro; w

Wolna ręka czy zawsze zgodna z prawem?

Wolna ręka czy zawsze zgodna z prawem?

Wartość robót przekraczała 14 000 euro. I tu pojawiły się dwa pytania. Czy należy prowadzić postępowanie skoro zamówienia udziela się temu samemu wykonawcy, oraz czy należy podpisać odrębną umowę czy aneks do umowy podstawowej? Zgodnie z zapisem art. 140 ust.1 i 3 zakres świadczenia wykonawcy

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

AW781 z wymienną baterią. Łączna wartość pierwszego zamówienia wynosi 124 000 USD. Źródło: spółka   GIEŁDA, EMISJE, M&A: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne: WSiP nabyły od Wydawnictwa ZamKor wartości intelektualne i prawne do marki Zamkor i do 58 publikacji edukacyjnych opracowanych i

Środa pod znakiem spadków

rating Aten o dwa poziomy z CCC do C. Co to oznacza? Czytaj tutaj.Godz. 14:20W czwartym kwartale 2011 roku skonsolidowany zysk netto Enei wzrósł o 64 procent do 120 milionów złotych wynika z ankiety Reutera przeprowadzonej wśród ośmiu analityków. Swoje wyniki Enea opublikuje 29 lutego.Godz. 14:10Podwyżka

Dziecko ssie kasę od małego. Ile nas kosztuje? [CYKL "WYBORCZEJ" - CZ. 1]

smart shoppingu - kupuje przez internet, szuka promocji, porównuje ceny i nie da się łatwo okantować. Natalia szukała np. butelek, smoczków, podgrzewacza do mleka na aukcjach internetowych i sortowała je według cen. Znalazła sklep z najlepszymi cenami (czasem jedna trzecia tego, co w zwykłym) i zamówiła

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Euro

). Mechanizm ERM II Mechanizm ERM II został przyjęty przez następujące państwa: (od 1999 roku) (od 2004 roku) Emisja euroBanknoty euro są drukowane pod bezpośrednią kontrolą Europejskiego Banku Centralnego (w 14 różnych drukarniach) i mają jednolity wygląd we wszystkich państwach strefy euro

Euro Centrum

Eurocentrum – kompleks budynków zlokalizowanych w Warszawie w dzielnicy Ochota, Aleje Jerozolimskie 136. Eurocentrum AlfaEurocentrum Alfa jest 21-kondygnacyjnym budynkiem biurowym klasy A, którego właścicielem jest Grupa Capital Park. Budynek liczy 88 metrów wysokości i około 14 600 m2

Mi-14

Mi-14 (ros. ??-14, oznaczenie NATO Haze) – radziecki wielozadaniowy śmigłowiec morski.Śmigłowiec morski Mi-14 powstał w latach 60. XX wieku jako następca radzieckich maszyn Mi-4 w wariancie morskim. Jego konstrukcję oparto na średniej maszynie wielozadaniowej Mi-8. Cechą charakterystyczną

Euro Hockey Tour

Rosja 6 6 3 15 Szwecja 2 6 3 11 Czechy 2 2 7 11 Nagrody pieniężneOd sezonu 2007/2008 do 2010/2011 pula nagród każdego turnieju wynosiła 120 000 euro. Zwycięzca EHT otrzymywał kolejne 120 000 euro.

Okolicznościowe monety 2 euro

2014 reg. TR reg. euro reg. 10 lat 0 4/9 11/2 2/6 1/3 14/0 x2 9/5 x2 8/7 x2 5/8 x2 8/5 3/10 14/0 x2 0/0

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - zamówienie do 14 000 euro