zakresu zwykłych

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne dla spółki zależnej OT Logistics

wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności; 2. zezwolił zarządowi STK na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nie przekraczającym zakresu zwykłego zarządu" - czytamy w komunikacie. W związku z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego

Milton Essex wznowił ofertę publiczną akcji serii L

Warszawa, 19.06.2020 (ISBnews) - Milton Essex zdecydował o wznowieniu oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii L, podała spółka. Zgodnie z nowym harmonogramem, budowa księgi popytu ma potrwać od 30 czerwca do 2 lipca do godz.15:00. Ustalenie ceny emisyjnej zaplanowano do 5 lipca

KNF zatwierdziła prospekt Ultimate Games wz. z przejściem na GPW z NC

przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, podała spółka. Chodzi o 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 1 000 000 akcji zwykłych

Sieć Circle K rozpoczęła współpracę z Bolt Food ws. dostaw produktów ze stacji

Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Sieć stacji paliw Circle K nawiązała współpracę z platformą transportową Bolt Food w zakresie dostaw produktów spożywczych z oferty 17 stacji w Warszawie, podało Circle K. Możliwość zamawiania zakupów przez aplikację Bolt Food obejmuje obecnie 30 produktów

Akcjonariusze Ultimate Games zdecydowali o 0,35 zł dywidendy na akcję 

serii C, d) 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, f) 230 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F" - czytamy także.  Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i

PKP oraz CS Natura udostępniły personelowi medycznemu pokoje w ośrodku szkol.

niezwykle ważny w trudnych czasach pandemii. Zwłaszcza, że w Dolnośląskim Centrum Onkologii przebywają pacjenci, którzy wymagają szczególnej troski i opieki oraz, z racji przechodzonych chorób, znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka infekcji koronawirusem" - powiedział prezes Krzysztof Mamiński

Creepy Jar odwołał NWZ planowane na 26 marca

Warszawie wszystkich akcji spółki, a także dotyczącą zmiany statutu związaną z przyznaniem zarządowi kompetencji do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję do 67 000 nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, oraz w zakresie pozbawienia akcjonariuszy

Wznowiona oferta publiczna 2,75 mln akcji Milton Essex rozpoczyna się jutro

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Wznowiona oferta publiczna akcji Milton Essex będzie obejmowała 2,75 mln akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,1 zł każda i rozpocznie się 30 czerwca br. od budowy księgi popytu, podała spółka. "Na podstawie dokumentu ofertowego w

KE zatwierdziła przejęcie AXA w Polsce, Czechach i na Słowacji przez Uniqa

 prowadziła działalność w zakresie ubezpieczeń na życie, produktów emerytalnych i inwestycyjnych. Uniqa działa w branży ubezpieczeniowej w Europie Środkowo-Wschodniej.  "Komisja uznała, że planowana koncentracja nie wzbudzi obaw o konkurencję ze względu na ograniczoną obecność

Kiedy tylko jeden wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w przetargu?

Kiedy tylko jeden wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w przetargu?

umowę spółki cywilnej, w której zasady reprezentacji brzmią następująco: „Każdy ze wspólników jest uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest jednomyślna uchwała wspólników, a w szczególności uchwały wspólników

Energa ma umowę na 120 mln euro kredytu w formule ESG-linked z SMBC Bank EU

komunikacie. Zgodnie z umową, co roku spółka będzie podlegać ocenie zewnętrznej agencji ratingowej pod kątem działalności na rzecz środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i w zakresie ładu korporacyjnego (environmental, social oraz governance, ESG). Rating ESG będzie przekazywany bankowi, a

Senat podjął uchwałę wzywającą do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Senat podjął uchwałę wzywającą rząd do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium państwa. Poparło ją 51 senatorów. W uchwale podkreślono, że w związku ze stanem epidemii wprowadzono w Polsce wiele ograniczeń, w tym z zakresu praw

Prezydent powołał Cezarego Kochalskiego na członka RPP

Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda powołał swojego doradcę Cezarego Kochalskiego na członka Rady Polityki Pieniężnej (RPP), podała Kancelaria Prezydenta RP. "Bardzo serdecznie gratuluję i bardzo się cieszę, że mogłem powierzyć panu profesorowi to niezwykle ważne

Energa: MAP w odpowiedzi na wezwanie Orlenu zbył posiadane akcje spółki

wszystkie posiadane akcje Energi, podała spółka. "Przed zbyciem Skarb Państwa posiadał 68 398 317 akcji zwykłych na okaziciela oraz 144 928 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, tj. razem 213 326 317 akcji stanowiących 51,52% udziału w kapitale zakładowym i 358 254 317 głosów na walnym

Wykonawca przedstawił załącznik dotyczący doświadczenia z innego postępowania o zamówienie - co zrobić?

Odpowiedź: Z treści pytania wynika, że przedmiotowy załącznik do oferty (wykaz wykonanych usług) de facto nie dotyczy prowadzonego postępowania. Należy go zatem potraktować jako dokument zawierający błędy i niepotwierdzający spełniania wymaganego warunku doświadczenia. Zamawiający powinien w tej syt

DataWalk pozyskał 15 mln zł w ramach emisji akcji serii N

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - DataWalk pozyskał 15,04 mln zł w ramach subskrypcji prywatnej akcji serii N, podała spółka. Subskrypcja prywatna obejmowała 327 000 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Akcje serii N zostały objęte po cenie emisyjnej równej 46

Master Pharm: Wezwanie jest zgodne z interesem spółki, cena godziwa

Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - Zarząd Master Pharm ocenia, że wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszone 28 lipca 2020 r. przez Max Welt Holdings LP, Master Pharm, P. Klitę i R. Biskupa jest zgodne z interesem spółki, także w zakresie wycofania akcji z obrotu na GPW, podał

Milton Essex przydzielił wszystkie akcje w ofercie publ., pozyskał 3,71 mln zł

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Milton Essex dokonał przydziału 2 750 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, wyemitowanych w ramach oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii L wynosi 3 712 500 zł

DataWalk zdecydował o emisji do 327 tys. akcji serii N po cenie 46 zł/szt.

Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - DataWalk zakończył proces negocjacji z wybranymi inwestorami instytucjonalnymi, dotyczący ich uczestnictwa w ewentualnej subskrypcji prywatnej akcji i podjął uchwały w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem

Lewiatan: W ustawie o offshore należy wprowadzić dalsze usprawnienie postępowań

rozwój. Mogą także zachęcić inwestorów. Aby tak się stało, Lewiatan proponuje wprowadzenie do projektu kilku zmian" - czytamy w komunikacie. Zdaniem Konfederacji, niezwykle istotne są przepisy dotyczące tzw. local content, a więc udziału materiałów i usług lokalnych. Stworzono elastyczne

Porozumienie MZN Property ogłosiło przymusowy wykup 0,6% akcji po 1,97 zł/szt.

, sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji spółki po 1,97 zł za jedną akcję. "Akcjonariusze mniejszościowi posiadają łącznie 253 068 akcji zwykłych na okaziciela spółki reprezentujących około 0,6% kapitału zakładowego spółki i ogólnej liczby głosów" - czytamy w komunikacie. Uczestniczy

Euler Hermes: W Polsce utrzyma się zwiększona liczba upadłości w 2020 r.

gospodarczy w Europie Zachodniej utrzyma się poniżej historycznego progu, który zwykle stabilizuje liczbę niewypłacalności (+1,7%), co doprowadzi do wzrostu ich liczby i ryzyka w większości krajów. Ogółem cztery na pięć krajów wykażą w 2020 roku wzrost liczby upadłości, a najważniejszymi wyjątkami będą w tym

Akcjonariusze Ultimate Games zdecydowali o wypłacie 0,4 zł dywidendy na akcję

: a) w podziale zysku uczestniczą wszystkie akcje spółki, tj. 5 230 000 akcji zwykłych na okaziciela; b) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,4 zł; c) łączna kwota dywidendy wynosi 2 092 000 zł" - czytamy w komunikacie. Akcjonariusze ustalili także dzień dywidendy na 3 lipca 2020

PKN Orlen: Powstanie instalacja do badań w realnych warunkach przemysłowych

testy w skali przemysłowej. Właściwy dobór katalizatorów w produkcji rafineryjno-petrochemicznej pełni niezwykle ważną rolę. Zakład produkcyjny PKN Orlen w Płocku stosuje 264 rodzaje katalizatorów i innych "pośredników" reakcji przerobu ropy w części rafineryjnej i 131 w części

Sfinks Polska przedstawi nową strategię w I kw., przeprowadzi emisję akcji

ramach przeglądu opcji strategicznych zarząd spółki dokonał analizy potencjalnych scenariuszy dalszego rozwoju grupy kapitałowej emitenta, w szczególności w zakresie dostępnych opcji w obszarach: pozyskania kapitału, optymalizacji i poszerzenia bazy finansowania dłużnego, zarządzania płynnością

Spółka G. Bielowickiego ogłosiła wezwanie na 100% akcji Radpolu po 1,32 zł/szt.

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - THC SICAV-RAIF S.A. (działający w zakresie subfunduszu (compartment) Fund 3) - należący do Grzegorza Jana Bielowickiego - ogłosił wezwanie na 38 260 605 akcji Radpolu, stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 1,32 zł na akcję, podało

Digital Avenue ma term sheet w sprawie połączenia z Ice Code Games

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Digital Avenue zawarło term sheet w sprawie połączenia z producentem gier komputerowych Ice Code Games Sp. z o.o. (z Digital Avenue jako spółką przejmującą), podała spółka. Połączony podmiot będzie prowadził działalność w zakresie produkcji gier komputerowych i

Akcjonariusze Ultimate Games zdecydują 27 V o 0,4 zł dywidendy na akcję

akcje spółki, tj. 5 230 000 akcji zwykłych na okaziciela; b. na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,4 zł ; 2) pozostałą część zysku w kwocie 2 150 226,33 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały. Proponuje się ustalić 3 lipca 2020 roku na dzień

Akcjonariusze Trakcji zaniechali rozpatrzenia uchwały o emisji akcji

kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Zarząd zamierza zwołać kolejne NWZ, które odbędzie się 13 września 2019 r. "

Ringier Axel Springer nabył w wezwaniu 33,5 mln akcji MZN Property

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - W ramach realizacji odpowiedzi na wezwanie Ringier Axel Springer Media AG zawarte zostały transakcje kupna na łączną liczbę 33 552 302 akcji zwykłych na okaziciela spółki MZN Property, podał Pekao Investment Banking działający jako podmiot pośredniczący

Sąd wyznaczył tymczasowego nadzorcę sądowego dla Elektrobudowy

przekraczających zakres zwykłego zarządu, niezbędnym będzie otrzymanie zgody tymczasowego nadzorcy. Nie wpływa to jednak na działalność operacyjną spółki. Spółka kontynuować będzie wszystkie procesy restrukturyzacyjne zapoczątkowane przed ustanowieniem takiego nadzorcy, również w zakresie rozmów dotyczących

Koronawirus. Jak ustanowić pełnomocnika? Kto może nim zostać?

mocodawcy w zakresie określonym w pełnomocnictwie, ale, co ważne, nie oznacza to, że jest obciążony takim obowiązkiem. 1. Rodzaje pełnomocnictwa Prawo cywilne wyróżnia trzy rodzaje pełnomocnictw: * Pełnomocnictwo ogólne może upoważniać pełnomocnika do wykonywania czynności zwykłego zarządu. To np

Alumetal przekazał 250 tys. zł na pomoc w walce z koronawirusem

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Alumetal wpłacił na Fundusz Interwencyjny Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 250 tys. zł na pomoc w walce z koronawirusem, podała spółka. "Doceniamy to, że Fundacja WOŚP działa niezwykle efektywnie i transparentnie, co wpisuje się również w

PBKM zainwestował 2,8 mln euro w turecki bank komórek macierzystych

macierzystych. Liczymy, że nasze partnerstwo będzie niezwykle wartościowe i dzięki niemu zwiększy się nasza aktywność w zakresie pozyskiwania nowych klientów w Turcji, poprzez dotarcie do szerszego grona osób zainteresowanych bankowaniem krwi pępowinowej. Tego typu inwestycje przychodzące do Turcji z Europy za

GK IMS wdrożyła audiomarketing i rozwiązania digital signage w Skechers

biznesowych muzyka do sklepu, rozbrzmiewać będzie w dwóch punktach Skechers - w salonach znajdujących się w: Centrum Janki oraz Atrium Targówek. Ponadto specjaliści Grupy Kapitałowej IMS zainstalowali w punktach Skechers system nagłośnienia oraz rozwiązania z zakresu digital signage - monitory reklamowe

Furgonetka.pl: Prawie 3/4 dużych e-sklepów oferuje dostawę do Paczkomatów

. Takie wyniki nas niezwykle motywują - ale też potwierdzają, że Paczkomaty to po prostu najwygodniejsza i najbardziej oczekiwana przez klientów forma odbioru przesyłek. Nie tylko pozwalają na największą elastyczność w zakresie miejsca i godziny podjęcia paczki, ale też mają bardzo atrakcyjną cenę i co

GPW dopuściła Polyslash do obrotu na NewConnect

poszerzamy nasze kompetencji w zakresie portowania gier na inne platformy" - dodał prezes. Polyslash jest autorem głośnej oraz nietuzinkowej gry "We. The Revolution". Jej akcja rozgrywa się w salach sądowych i na ulicach rozemocjonowanego Paryża czasu Rewolucji Francuskiej. Gracz wciela

Getin Noble Bank, w ramach procesu cyfryzacji, nawiązał współpracę z Polcom

do sposobu utrzymywania infrastruktury IT. "Istnieją konkretne kryteria, które muszą zostać spełnione przez banki w zakresie usług informatycznych. Zwykle inwestycje banku w obszarze IT, spełniające wymagania regulatorów rynku to spore wyzwanie. Z kolei profesjonalne ośrodki przetwarzania

Ultimate Games przejdzie we wtorek na rynek główny GPW z NewConnect

zgodnie z którymi: dzień 29 lipca 2019 r. został wyznaczony jako dzień ostatniego notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F spółki na rynku NewConnect w ramach alternatywnego systemu obrotu, z dniem 30 lipca 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wprowadzone zostaną akcje

XI Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG odbędzie się 25-26 II w Jachrance

dla spółki i zarządu) oraz omówią wyzwania podatkowe dla prawników spółek giełdowych (omówienie nowych wymogów w zakresie podatków u źródła; schematy podatkowe; zarządzanie obowiązkami wynikającymi z przepisów o WHT i MDR; odpowiedzialność dotycząca WHT i MDR). Następnie poruszona będzie problematyka

Passus pracuje nad utworzeniem spółki do ekspansji na rynki europejskie

sieciowy, diagnozują problemy w infrastrukturze sieciowej, w tym m.in. problemy z połączeniami sieciowymi, tak zwane wąskie gardła w komunikacji sieciowej oraz wykrywają niepożądane anomalie. Posiadanie takich narzędzie jest niezwykle ważne, gdyż minimalizują one ryzyko przestojów i zatorów, które

FPP, CALPE: Sklepy spożywcze, drogerie i pralnie też mogą negocjować umowy najmu

" - powiedział radca prawny, ekspert FPP i CALPE Grzegorz Lang, cytowany w komunikacie. FPP i CALPE zaopiniowały zakres zastosowania art. 15ze ustawy COVID-19. Pierwszeństwo ma wykładnia gramatyczna (językowa) – czyli odczytanie użytych słów i sformułowań zgodnie z ich zwykłym znaczeniem

Inspektorzy pracy i kontrole bez sensu. W pandemii Państwowa Inspekcja Pracy przestała działać

nie robiliśmy niemal nic: odpowiadaliśmy na skargi, w przypadku których nie trzeba było prowadzić kontroli, bo np. nie leżały w zakresie naszych kompetencji, albo odpisywaliśmy, kiedy wystarczyło tylko wyjaśnić komuś przepisy czy poradzić mu złożenie pozwu do sądu pracy. Nie kontrolowaliśmy

J. Ducarroz i J. Kunicki powołani do zarządu Orange Polska

2003 r. W tym czasie pełnił różne funkcje menedżerskie o rosnącym zakresie odpowiedzialności w obszarze finansów, w tym funkcję Dyrektora Relacji Inwestorskich w latach 2010-2014 oraz dyrektora kontrolingu Grupy Orange Polska od roku 2014. Od 31 marca 2020 r. Jacek Kunicki pełnił funkcję CFO jako

Grupa IMS wdrożyła audiomarketing w aptekach Nova Sieciowa 

odpowiednio wdrożony audiomarketing w Nova Sieciowa jest niezwykle ważny w prowadzeniu nowoczesnych punktów sprzedaży. Aż 90% kupujących twierdzi, że chętniej ponownie odwiedza obiekt, jeśli muzyka, zapach i oprawa wizualna tworzą w nim przyjemną atmosferę (The Impact of Sensory Marketing/Walnut Unlimited

STS przejął czeską spółkę technologiczną Betsys

specjalistów od technologii dba o rozwój autorskiego systemu bukmacherskiego, podano. "Sfinalizowaliśmy przejęcie spółki Betsys, w której STS ma już większościowy pakiet akcji. To niezwykle ważna inwestycja, która zabezpiecza nasz dalszy rozwój. Własny system bukmacherski i możliwość jego rozwijania w

Milton Essex podtrzymuje termin prezentacji SkinSense w listopadzie 2021 r.

Essex obejmuje 2,75 mln akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Zgodnie z nowym harmonogramem, budowa księgi popytu ma potrwać od 30 czerwca do 2 lipca do godz.15:00. Ustalenie ceny emisyjnej zaplanowano do 5 lipca. Zapisy potrwają od 6 do 16 lipca (do godz. 18.00) a

Skiba: Podatek od przedsiębiorstw cyfrowych ma dać ok. 0,5 mld zł dochodu

nie widzimy tutaj negatywnych konsekwencji dla zwykłego obywatela, ponieważ to są plany związane z obciążeniem przede wszystkim wielkich koncernów" - dodał wiceminister. Wśród działań w zakresie systemu podatkowego przewidzianych na lata 2019-2020, w założeniach do projektu przyszłorocznego

Cisco: Polskie firmy dążą do ograniczenia źródeł alertów cyberbezpieczeństwa

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Inwestycje w cyberbezpieczeństwo w polskich firmach stałe rosną i koncentrują się na rozwiązaniach z zakresu automatyzacji i integracji systemów, poinformował ISBnews dyrektor w dziale rozwiązań bezpieczeństwa Cisco Łukasz Bromirski. "Polskie firmy dążą do

NCBR oferuje 100 mln zł dla szpitali jednoimiennych prowadzących prace B+R

personelu, ale również do środków na prowadzenie badań i prac rozwojowych. Dziękując wszystkim pracownikom tych placówek za ich dotychczasowy niezwykły wysiłek, zachęcamy ich do dalszych prac nad rozwiązaniami, które pomogą zahamować, zapobiegać chorobie oraz podnosić skuteczność leczenia. Ministerstwo

Akcjonariusze Vantage Development zdecydowali o wycofaniu spółki z GPW

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkie akcje spółki, to jest 48 561 706 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,62 zł każda [...] w terminie określonym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego" - czytamy w przyjętej uchwale. Nutit A.S. posiada 65,27

Nextbike: Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki

kontynuowana na dotychczasowych zasadach. W czasie postępowania zarząd spółki ma uprawnienie do samodzielnego podejmowania czynności mieszących się w zakresie czynności zwykłego zarządu. Z kolei czynności przekraczające zwykły zarząd, dla swej ważności, wymagać będą zgody nadzorcy sądowego, wyjaśniono

CCC rozpoczęło prace na potrzeby ew. podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Zarząd CCC podjął uchwałę w sprawie podjęcia przez spółkę analiz i prac na potrzeby przygotowania i ewentualnego podjęcia działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego o nie mniej niż 20% w drodze emisji akcji zwykłych, podała spółka. W ocenie zarządu

Grupa IMS wdraża audiomarketing w sieci salonów Wojas

playlistę idealnie wpisującą się w charakter brandu oraz jego salonów. Jak pokazują badania taka oprawa jest niezwykle istotna, bowiem aż 90% klientów wybiera obiekt, w którym gra muzyka, podkreślono.  "Bardzo się cieszymy, że marka Wojas wybrała IMS. Współpraca i zaufanie ze strony firmy, która

Atende miało 1,82 mln zł straty netto, 2,48 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

poprzedniego, niemniej nie odbiegają one znacząco od wyników uzyskiwanych zwykle w pierwszym kwartale roku. Wpływ na uzyskane wyniki i zaprezentowane porównanie do roku ubiegłego miały trzy główne czynniki. Po pierwsze, nie są konsolidowane już wyniki Sputnik Software, ponieważ posiadane w spółce udziały

Mabion planuje emisję do 1 907 281 akcji bez prawa poboru

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Mabion podjął decyzję w sprawie emisji do 1 907 281 akcji zwykłych na okaziciela serii U z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji tej serii w celu podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 190

Aparthotele. Na czym polega ten biznes?

zarządzanie aparthotelem, w tym kwestie związane z marketingiem. Operatorami są zwykle spółki celowe zakładane przez deweloperów albo wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. – W ATAL współpracujemy z profesjonalnym operatorem, który udostępnia szeroki zakres usług – od poszukiwania najemców, poprzez

Sąd zdecydował o otwarciu postępowania sanacyjnego Hawe Telekom

Telekom w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu" – czytamy w komunikacie. Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym. Należy do grupy Hawe. (ISBnews)

Modus Group planuje budowę biogazowni o mocy 5 MW w Polsce kosztem 25 mln euro

racji dużego doświadczenia w projektach dotyczących energii słonecznej. Naszym zdaniem polski sektor biogazu jest niezwykle atrakcyjny, również dlatego, że nie ma tu jeszcze zbyt wielu silnych graczy. Postanowiliśmy wykorzystać doświadczenia zdobyte w innych krajach, przy prowadzeniu projektów

Novaturas pracuje nad modyfikacją oferty i wznowieniem działalności

się stanie - nie zależy od nas" - dodała. Poinformowała także, że spółka jest już gotowa z ofertą na zimę 2020/2021 oraz lato 2021 i rozpoczęła - wcześniej niż zwykle - sprzedaż na te okresy, odpowiednio w lutym i kwietniu br. Co do klientów, którzy nie mogli wyjechać na wykupione urlopy w

Grupa Exorigo-Upos złożyła prospekt emisyjny w KNF

Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Prospekt dotyczy 9 002 214 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 997 786 akcji zwykłych na okaziciela serii B, czytamy w komunikacie. "Wniosek został złożony wraz z wymaganymi załącznikami, w szczególności z ww. prospektem emisyjnym. Złożenie wniosku jest

JR Holding rozpoczął realizację projektu dot. terapii stwardnienia rozsianego

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - Adelante - spółka portfelowa JR Holding - podpisała umowę z dr. n. med. Wojciechem Orłowskim. Jej przedmiotem jest wspólny rozwój projektu i wdrożenie w ośrodkach leczniczych terapii stwardnienia rozsianego, podał JR Holding. "Jestem niezwykle zadowolony

Aplisens ogłosił skup 7,25% akcji po 12 zł za szt.

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Aplisens S.A. o jednostkowej wartości nominalnej 0,2 zł, będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela, oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLAPLS000016, w liczbie nie większej niż 913 250 co stanowi nie

Prezes Redanu: Dofinansowanie czynszu powinno objąć także sklepy poza galeriami

likwidacji placówek. "Niezwykle ważne i konieczne jest uwzględnienie w ramach tarczy antykryzysowej także właścicieli sklepów poza centrami handlowymi. Wsparcie powinno dotyczyć przede wszystkim ponoszonych czynszów i być uzależnione od procentowego spadku przychodów względem np. średniej z ostatnich

Koronawirus psuje plany urlopowe, a o zwrot pieniędzy za odwołany wyjazd niełatwo

sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie. Czy epidemia jest taką „nieuniknioną i

Akcjonariusze Master Pharm wzywają do sprzedaży 7 028 494 akcji po 4,2 zł/szt.

giełdowym, a które nie znajdują się w posiadaniu wzywających po cenie 4,2 zł za każdą akcję, podała spółka. "Przedmiotem wezwania są 7 028 494 akcje zwykłe na okaziciela spółki Master Pharm [...] o wartości nominalnej 0,01 zł każda [...], z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym

Aplisens przewiduje buy-back o wartości do 11 mln zł w IV kwartale 2019

, że podobnie jak w poprzednich okresach, w I kwartale 2020 roku zostanie opublikowana nowa strategia spółki, obejmująca okres 2020-2022.  "Prace nad strategią ruszają zwykle na przełomie III i IV kwartału, zakładam, że tym razem będzie podobnie. Pewne wizje dalszego rozwoju już są, teraz

Sasin: Dziś nie ma przesłanek, by wprowadzać stan nadzwyczajny

tych narzędzi, które posiada. Art. 228. 1. Konstytucji RP stanowi, że "w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej". "

Techland współpracuje ze Square Enix w zakresie dystrybucji 'Dying Light 2'

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Techland nawiązał współpracę ze Ssquare Enix w zakresie dystrybucji gry "Dying Light 2" na rynkach amerykańskich, podała spółka. "Dying Light 2" to kontynuacja bestsellera, w której gracze powracają do post-apokaliptycznego świata, gdzie

Eurohit podpisał term sheet ws. połączenia z Sheepyard

planowanego przez spółki połączenia, ich wartości zostaną określone przez niezależnego biegłego rewidenta oraz zostaną ustalone w planie połączenia, który będzie także uwzględniał parytet przydziału akcji. W celu realizacji transakcji Eurohit wyemituje akcje zwykłe na okaziciela serii D w ilości ustalonej w

SEP krytycznie o wykorzystaniu energii wiatrowej na lądzie w krajowym planie

Planu na Rzecz Energii i Klimatu w latach 2012-2030. Powyższe dotyczy w szczególności wskazania bardziej realistycznego scenariusza w zakresie wartości dotyczących energetyki wiatrowej na lądzie, w przeciwieństwie do PEP 2040 przewidując dalszy rozwój tego sektora, podano dalej. "Uważamy jednak

Cisco: Cele w ramach PW Cyber obejmują m.in. identyfikację podatności i zagrożeń

innowacyjnych rozwiązań i projektów, podano w komunikacie. "Podpisane porozumienie o przystąpieniu Cisco do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie wpisuje się w działania Cisco zmierzające do zwiększenia świadomości istniejących cyberzagrożeń i poprawy poziomu bezpieczeństwa. Jestem niezwykle dumny z

Energa Operator przyłączyła 18 tys. mikroinstalacji w 2019 r.

. mikroinstalacji. Oznacza to, że obecnie jest ich niemal trzy razy więcej niż pod koniec 2018 roku" - czytamy w komunikacie. Niezwykle dynamiczny przyrost nowych mikroźródeł w 2019 r. to początek procesu transformacji rynku energii. Dla dystrybutorów oznacza to konieczność jak najszybszego dostosowania

TDJ Estate rozpocznie budowę .KTW II w Katowicach w listopadzie

rozpoczęcia prac. Czujemy satysfakcję, ponieważ .KTW to projekt niezwykle ważny dla TDJ. Jesteśmy przekonani, że to najwyższa jakość przestrzeni, która w niczym nie odbiega od biurowców klasy A realizowanych w Warszawie, Paryżu czy Berlinie" - powiedział partner zarządzający w TDJ Estate Maciej Wójcik

Blisko 36 tys. zł, których nie trzeba oddawać. Oto szczegóły nowej rządowej "tarczy" dla firm

Zwykły Polak gubi się już w kolejnych "tarczach" pomocowych. Pierwsze, nazywane "antykryzysowymi", wystartowały w marcu, a w kolejnych tygodniach pojawiały się nowe, udoskonalone wersje. W sumie było ich pięć. Oprócz tego była też "tarcza finansowa" PFR. Teraz powstała

Rząd planuje zasilenie PLK i Funduszu Dróg Samorządowych dodatk. środkami

infrastruktury. Ze względu na fakt, iż budownictwo jest motorem napędzającym polską gospodarkę, ten sektor wymaga szczególnego wsparcia. Celem pobudzenia i dalszego utrzymania dynamicznego rozwoju gospodarczego kraju niezwykle istotne jest szukanie rozwiązań usprawniających, a przede wszystkim pobudzających

Szumański: Utworzenie sądu rynku kapitałowego wymaga nowej ustawy

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - Podczas najbliższego walnego zgromadzenia członków Izby Domów Maklerskich (IDM), zaplanowanego na 18 czerwca uczestnicy rynku kapitałowego będą dyskutować nad zakresem działania sądu rynku kapitałowego. Sąd taki rozpatrywałby odwołania od

Sprzedaż Wielton AGRO wzrosła o 33% r/r do 283 szt. w I poł. 2020 r.

producentów pojazdów dla rolnictwa nadal rozwija się niezwykle dynamicznie. Czerwiec był już trzecim kolejnym miesiącem 2020 r. kiedy polski rynek notuje lepszy wynik niż w miesiącu poprzednim" - czytamy w komunikacie. W tych warunkach, należąca do Grupy Wielton, spółka Wielton AGRO zarejestrowała w

Dekpol Deweloper wprowadził do sprzedaży 42 lokale na Os. Zielonym w Gdańsku

Deweloper. Charakteryzuje się m.in. nowoczesną architekturą i przemyślanym układem pomieszczeń w lokalach. W budynku C4 powstaną 42 mieszkania o zróżnicowanych metrażach od 39 do 77 m2 oraz rozkładzie od 2 do 4 pokoi, podano. "Osiedle Zielone stworzyło niezwykle przyjazne warunki do spokojnego życia

Silvair miało 2,76 mln USD straty netto, 3,1 mln USD straty EBIT w 2018 r.

transakcji finansowania grupy obejmują między innymi ocenę możliwości dokonania emisji nowych akcji zwykłych w ramach kapitału autoryzowanego, w ramach oferty kierowanej do wybranych inwestorów kwalifikowanych. W szczególności, na podstawie przepisów określających zwolnienia od obowiązku sporządzenia

Milton Essex liczy na debiut na NewConnect we wrześniu

sztywno" i w piątek (3 lipca, dzień po zakończeniu budowy księgi popytu) spółka poinformuje, czy będą transze dla dużych i małych inwestorów. Wznowiona oferta publiczna akcji Milton Essex obejmuje 2,75 mln akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Zgodnie z nowym

Liczba zapisów do Ultima Ratio wzrosła o 1000% w ciągu ostatniego kwartału

Szczepanek, cytowany w komunikacie. Mimo, że odwieszone zostały terminy procesowe i sądowe, to jednak sądy powszechne nadal pracują w ograniczonym zakresie. Praktycznie nie prowadzą rozpraw na posiedzeniach jawnych, natomiast te w drodze wideokonferencji są ograniczone ze względów technicznych. To wszystko

IMS wdraża aromamarketing w sieci sklepów Stara Mydlarnia

sprzedawane są najwyższej jakości naturalne kosmetyki. Aromamarketing od IMS miał na celu stworzenie dla nich wyjątkowej oprawy i zbudowanie jeszcze przyjemniejszej atmosfery w punktach handlowych, dodano. Jak wskazuje IMS, usługa aromamarketingu jest niezwykle skutecznym narzędziem marketingu sensorycznego

KE zatwierdziła zmiany w programie pomocy dla górnictwa węgla kamiennego

;Komisja stwierdziła, że występują jedynie ograniczone zakłócenia konkurencji w związku z tym programem pomocowym" - czytamy w komunikacie. Aktualizacja obejmuje m.in.: - zmiany w zakresie jednostek produkcyjnych i terminów ich przekazania przekazania do SRK, - przedłużenie okresu udzielania

Dostałam postojowe. Czy trzeba się z tego jakoś rozliczyć? Prawnicy Czytelnikom odc. 22

każdym kryje się wiele dramatów i niełatwych decyzji. Prowadzenie biznesu w tych czasach jest niezwykle trudne. W podobnie trudnych sytuacjach są często pracownicy i chcą wiedzieć, jakie przysługują im prawa. Na pytania naszych czytelników czekają specjaliści z kancelarii prawnych: Clifford Chance

Zapisy na akcje genXone 21 XI - 20 XII, debiut na NewConnect - w I poł. 2020 r.

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - genXone - biotechnologiczna spółka działająca w obszarze genetyki molekularnej - uruchomiła publiczną emisję akcji, prezentując jej warunki na platformie CrowdConnect. Spółka oferuje 580 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E po cenie emisyjnej 6,9 zł każda

KE zatwierdziła polski program wsparcia przedsiębiorstw wart. 2,6 mld euro

zapewniająca alternatywne źródło kapitału obrotowego. Pozwoli ona zaspokoić potrzeby przedsiębiorstw w zakresie płynności i pomoże im w utrzymaniu działalności w tym trudnym czasie" – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji. Polska

Santander BP: Eksport polskiej żywości spadnie o ok. 8% do 28,9 mld euro w 2020

;. Rozkład ryzyka jest asymetryczny, co oznacza, że większe jest niebezpieczeństwo, że ostateczny wynik będzie gorszy od prognozy ekspertów niż szansa, że będzie lepszy. "Branża spożywcza przyzwyczaiła nas do pobijania kolejnych rekordów w zakresie wzrostu eksportu r/r. Obecna sytuacja jest

Setanta ma term sheet z All In! Games ws. połączenia

, że dotychczasowi akcjonariusze emitenta będą posiadali 12,5% udziału w kapitale zakładowym spółki po połączeniu" - czytamy dalej. Celem realizacji transakcji emitent wyemituje akcje zwykłe na okaziciela serii G w ilości ustalonej w planie połączenia, który zostanie podpisany w terminie

FPP: Przychody pralni w galeriach w br. poniżej 60% wartości sprzed pandemii

przedsiębiorstw. Apelujemy do branży, aby wynajmujący podjęli realne negocjacje z najemcami. Dotychczasowe, pozorne działania mogą przynieść daleko idące i nieodwracalne skutki" - powiedział radca prawny, ekspert FPP i CALPE Grzegorz Lang, cytowany w komunikacie. FPP i CALPE zaopiniowały zakres

Ciech Sarzyna patronem tytularnym Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej

Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - Ciech Sarzyna z Grupy Ciech przez najbliższe 5 lat będzie obejmować patronatem tytularnym Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, podał Ciech. To element szerszego programu z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, realizowanego przez

BCC: Błędy przy MDR mogą narazić firmy na ogromne kary ze strony KAS

Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Przepisy w zakresie obowiązkowego przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules – dalej: MDR), przewidują dla przedsiębiorców wiele nowych obowiązków, a niedopełnienie obowiązku bądź

Premium Fund podpisał term sheet w sprawie przejęcia Mousetrap Games

Games, a po jej otrzymaniu, w terminie nie później niż do dnia 25.06.2019 r., strony rozpoczną negocjacje w zakresie ustalenia ceny sprzedaży 100% udziałów Mousetrap Games. Zarząd Premium Fund uważa, że potencjalna transakcja zakupu tego podmiotu wpłynie pozytywnie na rozwój spółki, podano także

Wspólnik może reprezentować spółkę cywilną

kodeksowych, a po drugie, czy dana sprawa wchodzi w zakres spraw zwykłego zarządu. Kiedy zwykły zarząd? Na gruncie przepisów ustawy Kodeks cywilny ustalenie, że dana czynność wchodzi w zakres spraw zwykłego zarządu oznacza, że każdy ze wspólników jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania spółki (np

Famur: Większość akwizycji będzie finansowana ze środków własnych

planuje mniejsze akwizycje w zakresie np. elektryki i zagraniczne akwizycje w segmencie underground. "Większość akwizycji będzie finansowana ze środków własnych, zakładamy też możliwość wykorzystania długu. Wartościowo, szacowane nakłady akwizycyjne w skali działalności Famuru i generowanych przez

Aplisens nie zamierza modyfikować strategii w związku z pandemią

większe spadki. Mocniej niż 20% ucierpiała też branża transportowa, gdzie sprzedajemy np. czujniki poziomu paliwa. Widzimy mniej dużych zamówień, które były zwykle o tej porze roku. Inwestycji jest mniej, drobnych prac odtworzeniowych więcej" - wymienił Żurawski. "Mam nadzieję, że czerwiec

PKP Intercity Remtrak planuje zatrudnić 400-450 pracowników w Idzikowicach

spółką i trwający od 2016 roku proces modernizacji zakładu, który przełożył się na zwiększenie zakresu wykonywanych prac. Niezwykle ważny był w tym zakresie rok 2017, w którym liczba pracowników Oddziału w Idzikowicach zwiększyła się o ponad 120. Rozpoczynający się kolejny etap rozbudowy zakładu wpłynie