zakresu rzeczowego

Jak kwalifikować zmianę terminu płatności FV w umowie o zamówienie publiczne?

Jak kwalifikować zmianę terminu płatności FV w umowie o zamówienie publiczne?

, zamawiający dopuszcza zmiany:  a)????? sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności,  b)????? terminu realizacji niniejszej umowy,  c)????? harmonogramu rzeczowo-finansowego”.  Odpowiedź:  Zmianę terminu płatności faktury polegającą na jego wydłużeniu z 14 do 30 dni

Elektrotim ma list intencyjny dot. budowy linii kablowej za 22,8 mln zł netto

separatorów do akumulatorów w Dąbrowie Górniczej", podała spółka. Wartość zadania wynosi 22 795 000 zł netto. W ramach listu intencyjnego ustalono również warunki realizacji przedmiotu zamówienia (zakres prac, harmonogram finansowo-rzeczowy, gwarancja jakości, kary umowne i inne istotne elementy umowne

Tauron zakończył testy na utratę wartości aktywów, wpływ na wynik: 218 mln zł

rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych w wysokości 269 mln zł. Szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto za I poł. br. wyniesie 218 mln zł. "Analizy wykazały istotne zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmencie Wydobycie. Były one efektem

Bogdanka przekaże darowizny rzeczowe warte 0,5 mln zł na rzecz walki z pandemią

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka przekaże darowizny rzeczowe o wartości 0,5 mln zł instytucjom z terenu województwa lubelskiego zobowiązanym do zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego leczenia mieszkańców na rzecz walki z pandemią koronawirusa, podała spółka

Medinice ma aneks do umowy z MFPR dot. utworzenia centrum B+R

wydatków oraz aktualizacja agendy badawczej i harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie wynikającym z wydłużenia jego realizacji. Całkowita wartość projektu to 14 589 005,4 zł, a wartość dotacji to 8 116 561 zł. Spółka nie wykorzystała jeszcze żadnych środków finansowych z dotacji. Spółka planuje

KNF zezwoliła na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez Polski Gaz TUW

Warszawa, 05.10.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, podał urząd. "Rzeczowy zakres działalności zakładu ubezpieczeń obejmuje grupy 1, 3, 4, 5, 6

Odpisy obniżą skonsolidowany wynik ZE PAK o 220 mln zł za 2018 r.

wsparcia z rynku mocy dla jednostek niespełniających kryteriów emisyjności. "W procesie analizy największy wpływ na wyniki miało uwzględnienie zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych, związane z ustaleniami zapadłymi na forum UE dotyczącymi wewnętrznego rynku energii, które to

RE przyjęła rozporządzenie dot. platform crowdfundingowych

, że finansowanie społecznościowe oparte na nagrodach i darowiznach zostało wyłączone z zakresu nowych przepisów (w ocenie Rady nie stanowi bowiem usług finansowych). Przyjęte przez Radę przepisy określają wspólne wymogi nadzoru ostrożnościowego, informowania i przejrzystości oraz przewidują

Lewiatan: W ustawie o offshore należy wprowadzić dalsze usprawnienie postępowań

wystąpienia o stosowną korektę wysokości pomocy publicznej. Widzimy także konieczność doprecyzowania przepisów dotyczących szczegółowości i zakresu harmonogramu rzeczowo-finansowego. Brak precyzji w tym zakresie może doprowadzić do zbytniej dowolności po stronie organów administracji" - powiedział radca

Tauron utworzy odpisy w segmentach Wydobycie, Wytwarzanie, Tauron Ciepło

Tauron Ciepło mogą wynieść 0,8 mld zł. "Analizy wykazały zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmentach Wydobycie i Wytwarzanie, na które wpływ mają przede wszystkim następujące czynniki: - zmiana założeń dotyczących kosztu kapitału dla aktywów węglowych wynikająca m.in

Unibep wybuduje budynek mieszkalny w Warszawie za 98,8 mln zł netto

został podzielony na I i II etap w celu określenia zakresu rzeczowo-finansowego Inwestycji oraz wydzielenia robót budowlanych, które emitent wykona tylko w razie spełnienia się warunku umownego" - czytamy w komunikacie. Łączne wynagrodzenie Unibepu za wykonanie inwestycji wynosi 98,8 mln zł netto

Tauron: Zmiany odpisów obniżą skons. wynik finansowy za 2018 r. o 377,9 mln zł

Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Zakończone testy na utratę wartości aktywów Taurona Polskiej Energii doprowadziły do zmian w zakresie odpisów na utratę wartości. Wartość netto odpisów wynosi 466,5 mln zł, a szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto za 2018 rok

Torpol i Kombud z umową na infr. kolejową przy Ostrołęce C za 178,8 mln zł netto

mld zł netto bez udziału konsorcjantów" - powiedział prezes Grzegorz Grabowski, cytowany w komunikacie. Zawarta umowa jest istotnym elementem inwestycji dotyczącej budowy nowego bloku energetycznego o mocy ok. 1 000 MW. Zakres rzeczowy umowy przewiduje m.in. modernizację i przebudowę układu

Grupa Kęty zakończyła przegląd opcji strategicznych

procesów dezinwestycyjnych lub dokonania transakcji o innej strukturze właścicielskiej" - czytamy w komunikacie. Ponadto grupa poddała analizie potencjalne cele - inwestycje rzeczowe i/lub kapitałowe, biorąc pod uwagę możliwość: "- pozyskania nowych kompetencji w segmencie wyrobów

Wyniki testów PGE wykazały utratę wartości bilansowej wys. ok. 807 mln zł w 2017

wynika ze zmiany otoczenia prawnego w zakresie systemów wsparcia OZE" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z przyjętą w PGE polityką rachunkowości, odpisy aktualizujące wartość bilansową rzeczowych aktywów trwałych nie mają wpływu na wysokość raportowanego zysku EBITDA, dodano. "Prezentowana

Datawalk miało 13,75 mln zł straty netto, 13,86 mln zł straty EBIT w 2018 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,73 mln zł w 2018 r. wobec 1,75 mln zł rok wcześniej. "W roku 2019 grupa nie planuje ponoszenia istotnych nakładów na inwestycje w rzeczowy majątek trwały ani wartości niematerialne i prawne inne, niż niezbędne dla rozwijania platformy

PGNiG planuje 5,9 mld zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r.

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje łącznie 5 897 mln zł nakładów inwestycyjnych na rzeczowe aktywa trwałe w 2018 r., podała spółka. "W kolejnych kwartałach GK PGNiG zamierza utrzymać wysoki poziom nakładów finansowych na działalność

Ursus zawarł z Trioliet Polska przyrzeczoną umowę sprzedaży zakładu w Opalenicy

, kolejne 5% zostanie zapłacone po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (kwota zatrzymana na poczet ewentualnych roszczeń gwarancyjnych). Zgodnie z umową część środków zostanie zapłacona przez kupującego bezpośrednio na rachunki bankowe wierzycieli rzeczowych emitenta" - czytamy w komunikacie

KGHM: Testy na utratę wartości zwiększyły wynik brutto grupy za 2019 o 64 mln zł

średniego NBP na dzień 31 grudnia 2019 r.)" - czytamy dalej. W zakresie pozostałych zagranicznych aktywów górniczych nie stwierdzono podstaw do zmiany ich wartości bilansowej, podano także. Przeprowadzone testy na utratę wartości aktywów spółki Energetyka sp. z o.o. oraz WPEC S.A. w odniesieniu do

PGNiG planuje 6 626 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2019 r.

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 6 626 mln zł w 2019 r., podała spółka. "W kolejnych kwartałach GK PGNiG zamierza utrzymać wysoki poziom nakładów finansowych na działalność

ArcelorMittal zawiesił umowę realizowaną przez spółkę Mostostalu Zabrze

harmonogramem rzeczowo-finansowym. spółka MZRP zrealizowała prawie w całości prace projektowe oraz część prac w zakresie prefabrykacji konstrukcji stalowych oraz specjalistycznych urządzeń stanowiących elementy nowoprojektowanej linii" - czytamy dalej.  Na potrzeby rozliczenia zakresów już

Nakłady inwestycyjne grupy Pelion sięgną ok. 120 mln zł w br.

Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Grupa Pelion zamierza przeznaczyć na finansowanie inwestycji rzeczowych około 120 mln zł w okresie najbliższych 12 miesięcy wobec 59,6 mln zł w ub. roku i ocenia, że realizacja tych zamierzeń jest niezagrożona, podała spółka. Inwestycje obejmą przede

KNF zezwoliła na działalność ubezpieczeniową Nationale-Nederlanden TU

Warszawa, 05.10.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń, podał urząd. "Rzeczowy zakres działalności zakładu ubezpieczeń obejmuje grupy 1, 2, 8, 9

Suma wierzytelności GetBacku objętych układem sięga 2,72 mld zł

, z czego suma wierzytelności objętej układem z mocy prawa wynosi 2 724 285 769,06 zł, a suma wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela wynosi 90 283 613,69 zł ( w tym 90 253 369,76 zł stanowią wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na majątku spółki zastawem

NIK: Od wprowadzenia 500+ do końca lutego 2019 r. do rodzin trafiło 67 mld zł

terminowe załatwianie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego rozpoznawanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a także ujednolicenie zasad prezentowania w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych danych w zakresie liczby wniosków dotyczących

Kiedy tylko jeden wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w przetargu?

umowę spółki cywilnej, w której zasady reprezentacji brzmią następująco: „Każdy ze wspólników jest uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest jednomyślna uchwała wspólników, a w szczególności uchwały wspólników

Spółka Pekabeksu ma umowę na budowę hali prod.-magazynowej za 20,6 mln zł netto

techniczną w Tczewie, podał Pekabex. Wartość dwóch etapów realizacji umowy to łącznie 20,6 mln zł. "Realizacja inwestycji będzie następowała w dwóch etapach, opisanych w 'Zakresie rzeczowo - finansowym' załączonym do umowy. Jednakże, zamawiający jest uprawniony do rezygnacji z realizacji etapu II

TUW Medicum ma zgodę KNF na prowadzenie działalności

Warszawa, 20.10.2015 (ISBnews)- Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Medicum, podała Komisja. "Rzeczowy zakres działalności zakładu ubezpieczeń obejmuje grupy 1, 2, 3, 7

Mostostal Zabrze: Zamawiający chce przejąć roboty przy bazie w Redzikowie

wynosi około 80% zakresu rzeczowego umowy, podano także. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną

Wady dokumentacji projektowej przy ryczałcie. Kto za nie odpowiada i jak dalej realizować umowę?

. 651 kc, jest ona jednak ograniczona do wad możliwych do wykrycia bez specjalistycznej wiedzy. Zmiana zakresu rzeczowego zamówienia określonego w umowie o roboty budowlane jest możliwa, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz 15 procent wartości zamówienia określonej

Wypadki w pracy, maile od szefa, koszt internetu. 17 ważnych pytań o pracę zdalną

jest to wiążące dla pracodawcy. 3. Czy pracownik może odmówić pracy zdalnej? Jeśli pracownik nie chce wykonać polecenia służbowego, które nakazuje mu wykonywać pracę w domu, bez podania rzeczowych argumentów, pracodawca ma prawo potraktować odmowę jako naruszenie obowiązków pracowniczych. Konsekwencją

Ulma miała 7,8 mln zł zysku netto, 20,12 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

konsekwentna polityka zarządu w zakresie kontroli kosztów działalności w spółce „matce" oraz w spółkach zależnych" - czytamy w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,57 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 49,75 mln zł rok wcześniej. "Grupa kapitałowa kontynuowała realizację

PKP PLK: 90% inwestycji w ramach KPK będzie ukończona lub w realizacji w 2020 r.

dyskusyjnego "Stacja gospodarka" podczas XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy. "Realizacja KPK idzie zgodnie z założeniami, choć spotykamy pewne przeszkody. Należy przy tym zauważyć, że zdecydowana większość opóźnień wynika z rozszerzania zakresu rzeczowego inwestycji i podnoszenia jakości"

Elektrotim ma umowę z KGHM na prace za 9,29 mln zł

ryczałtowo 9,29 mln zł, podała spółka. "Przedmiotem umowy jest wymiana przedmiotowych rozdzielnic, transformatorów oraz wykonanie robót budowlanych w komorach transformatorowych i pomieszczeniu rozdzielni, zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym określonym w załączniku do umowy, w Rejonie ZWR Rudna

Alior Bank oczekuje poprawy wyniku z prowizji w II poł. roku

. Główne koszty w banku to są koszty pracownicze - one lekko wzrosły w związku z tym, że w I połowie roku mieliśmy wzrost zatrudnienia z tytułu konsolidacji spółki Ruch. To jest chwilowe zawahanie w kategorii kosztów osobowych. Koszty rzeczowe były mniejsze, koszty marketingu były ograniczone i inne koszty

Spółka Famuru ma umowę z JSW na rozbudowę ZPMW Budryk za 132,3 mln zł

Warszawa, 19.04.2017 (ISBnews) - Famur Pemug – spółka zależna Famuru – podpisała umowę z JSW na rozbudowę i modernizację Zakładu Przeróbki Węgla dla kopalni KWK "Budryk", podała spółka. Wartość kontraktu została określona na 132 348 780,49 zł netto. "Zakres zawartego

PZ Cormay otrzymał dofinansowanie wys. 1,89 mln zł na budowę CBR

.  "W ramach umowy emitent zobowiązuje się w szczególności do realizacji projektu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Chemii Laboratoryjnej emitenta, w zakresie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu, jak również do osiągnięcia założonych celów i wskaźników projektu"

Elektrobudowa ustaliła z bankami tymczasowy model finansowania

;Elektrobudowa zobowiązała się z kolei nie prowadzić, innych niż dozwolone w umowie, działań związanych m.in. z: zaciąganiem zadłużenia, ustanawianiem zabezpieczeń rzeczowych lub osobistych, zbywaniem aktywów, restrukturyzacją oraz ponoszeniem nakładów inwestycyjnych w kwocie wyższej niż 6 mln zł" - czytamy

Zysk netto Rawlplug spadł r/r do 17,62 mln zł w I poł. 2017 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 370,16 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 366,99 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 3,74 mln zł wobec 6,37 mln zł zysku rok wcześniej. "Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości

LW Bogdanka miała 53,63 mln zł zysku netto, 62,03 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

przygotowań do zwiększenia wydobycia. Wykonaliśmy ponad 37 km wyrobisk korytarzowych (+20% vs. 2017) - co jest rekordowym wynikiem w historii spółki. W efekcie w 2019 rok weszliśmy dobrze przygotowani - szeroki zakres zrealizowanych prac przygotowawczych pozwala nam na planowanie tegorocznego wydobycia na

PSE i operatorzy systemów dystryb. będą współpracować przy usuwaniu awarii

tylko możliwa, ale i konieczna. Zdrowie i życie ludzkie są najważniejsze i wymagają poświęcenia. Porozumienie, zawarte dokładnie w rok po ubiegłorocznych wichurach, to ważny dokument, który pozwoli na usystematyzowanie tej współpracy. Wyznacza nie tylko jej zakres, ale i schematy działań, dzięki czemu

PIU: TU zebrały 32,1 mld zł składek, wypłaciły 20,7 mld zł odszkodowań w I poł.

), ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (1,8 mld zł) oraz ubezpieczenia OC (1,2 mld zł).  "Pierwsze półrocze stało pod znakiem dużych szkód w rolnictwie, stąd wzrost odszkodowań w grupie „pozostałe szkody rzeczowe" aż o 60%. Ubezpieczenia rolne, w kontekście zmian klimatycznych, są

Libet zbada możliwości zbycia niektórych aktywów znacznej wartości

zobowiązań kredytowych spółki i istotne obniżenie salda tych zobowiązań, winna pozwolić spółce w szczególności, na istotne ograniczenie zakresu i przedmiotu zabezpieczeń rzeczowych (hipotecznych) udzielonych bankom na zabezpieczenie kredytów, w tym na zwolnienie części takich zabezpieczeń nadto w

KGHM przeznaczy ponad 11 mld zł na inwestycje krajowe w latach 2018-2022

, dzięki niższym inwestycjom kapitałowym w aktywa zagraniczne. Jest to zbieżne z naszymi oczekiwaniami. Zakładamy natomiast 30-proc. wzrost krajowych inwestycji rzeczowych. Koncentrujemy się na programach strategicznych, które umożliwią spółce dalsze funkcjonowanie w regionie, zabezpieczą ciągłość

Tauron miał szacunkowo 479 mln zł straty netto, 1450 mln zł EBITDA w II kw. 2020

. Wartości zaprezentowane jako działalność zaniechana odnoszą się do Tauron Ciepło. "Istotne czynniki mające wpływ na wyniki I półrocza 2020 r. i II kwartału 2020 r.: a) utworzenie w II kwartale 2020 r. odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych

ZPP rekomenduje uproszczenie podatku ryczałtowego dla firm

podatkowej jest absurdalna. To 35 stron! Stawki w obrębie jednego zawodu często różni kilkanaście złotych. Dla trzech pierwszych zawodów w Tabeli (usługi ślusarskie, usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych i usługi rusznikarskie) znajdziemy 26 różnych stawek podatkowych. Same tylko usługi

Mostostal Zabrze: Zamawiający rozwiązał umowę na roboty przy bazie w Redzikowie

Zabrze wyraził także gotowość do dalszego wykonywania robót znajdujących się w finalnej fazie, zgodnie z warunkami umowy. Na dzień 1 czerwca 2018 r. stan zaawansowania robót wykonanych przez emitenta, zatwierdzonych i w większości opłaconych przez zamawiającego wynosi około 80% zakresu rzeczowego umowy

Skarbówka zablokowała przedsiębiorcy kilka milionów złotych i nie mówi dlaczego

zakresie postanowienia o blokadzie środków na rachunkach bankowych, Sąd podzielił zasadność argumentacji prokuratora wyrażonej w postanowieniu; oczekujemy na rozpoznanie kolejnego zażalenia dotyczącego postanowienia w przedmiocie dowodów rzeczowych” – napisał nam Łukasz Łapczyński, rzecznik

Alior Bank udzielił pierwszego w Polsce kredytu z gwarancją 'Kreatywna Europa'

sektorów kreatywnych i kultury bardzo często mają trudności w dostępie do finansowania, z uwagi na specyfikę działalności i brak zabezpieczeń rzeczowych. To właśnie z myślą o nich Bank Gospodarstwa Krajowego wdrożył gwarancje z programu 'Kreatywna Europa'. Nasz produkt stanowi odpowiedź na potrzeby

NIK: Istnieje ryzyko braku pokrycia zapotrzebowania gospodarki na energię

skalę oczekiwanej modernizacji oraz zapewnienie środków na tak duży zakres przedsięwzięć. Biorąc pod uwagę czas realizacji takich inwestycji, już teraz wymagana jest intensyfikacja działań w tym zakresie" – zaznaczono w informacji. W latach 2020-2035 powinna nastąpić likwidacja bloków

Boruta-Zachem zakończył inwestycję o wartości 33,4 mln zł

dofinansowania PARP, poinformowała spółka. "Zakres rzeczowo-finansowy projektu został zrealizowany, zgodnie z harmonogramem przy-jętym w umowie na dofinansowanie, w dniu 30 grudnia br. spółka podpisała z PARP aneks do umowy" - czytamy w komunikacie. Podpisany z PARP aneks do umowy na

Pracuj.pl: 44% pracujących obawia się utraty zatrudnienia w związku z pandemią

zakres obowiązków (31%), podano także. "Wyniki badań pokazują, jak bardzo ważnym atutem pracodawcy w najbliższym czasie będzie opinia stabilnej firmy, odpornej na zmiany zachodzące w całej gospodarce. Dziś to drugi najważniejszy czynnik, brany pod uwagę po wysokości wynagrodzenia. Dostrzegają to

Santander BP miał 170,93 mln zł zysku netto, 215,9 mld zł aktywów w I kw. 2020

. Ww. zmiany w zakresie wyceny zniwelowały efekt wzrostu wyniku zrealizowanego na sprzedaży obligacji skarbowych (+43,5 mln zł r/r), podano także.  Bank podał, że koszty operacyjne ogółem zwiększyły się o 2,4% do 1 265,3 mln zł wskutek:  - wzrostu kosztów ponoszonych na rzecz regulatorów

Qumak ma warunki ugody ws. ISOK, strony chcą ją zawrzeć do końca stycznia

funkcjonalności systemu oraz zmiany wzajemnego zakresu świadczeń w ramach usług gwarancji" - czytamy dalej. W parafowanej treści ugody przyjęto nowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Systemu ISOK w ramach etapu 5, zgodnie z którym do 27 lipca 2018 r. nastąpi zakończenie prac nad systemem ISOK

Poprawianie innych omyłek nie może doprowadzić do powstania istotnych zmian w treści oferty

omyłkę? Odpowiedź Rozstrzygając zaistniałą sytuację, zamawiający powinien uznać za wiążące zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków odnoszące się do przedmiotu zamówienia i jego zakresu. Jeżeli w sposób nie budzący wątpliwości wynika z nich, że wskazana w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycja

Komu należy się wsparcie z pomocy społecznej. Dla kogo zasiłki i dodatki

złożyć do 31 grudnia 2020. 8. Nie tylko zasiłki Ośrodki pomocy społecznej pomagają w znalezieniu pracy, oferują miejsce w mieszkaniach chronionych, regulują składki na ubezpieczenie. Udzielają pomocy rzeczowej, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie się, np. poprzez udostępnienie (na drodze umowy

Groclin dokona odpisów na łącznie ok. 69 mln zł z wpływem na wyniki 2017 r.

. Odpisy obejmować będą : (I) aktywa niematerialne w postaci bazy klientów, (II) aktywa niematerialne w postaci prac rozwojowych, (III) aktywa niematerialne w postaci znaku towarowego, (IV) pozostałe aktywa niematerialne oraz rzeczowe aktywa trwałe, (V) udziały w jednostkach zależnych prowadzących

Przegląd informacji ze spółek

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakończyła główne prace nad testami na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych zgodnie z wymogami MSR 36, co spowoduje obniżenie wyniku netto grupy za 2019 rok o ok. 5,8 mld zł, podała spółka. Wawel odnotował 58,61 mln zł zysku netto w 2019 r. wobec 77,26 mln

PSG z Grupy PGNiG planuje projekty za ok. 3,2 mld zł na persp. fin. UE 2021-2027

dofinansowania będzie możliwa po dokonaniu szczegółowych analiz zakresu rzeczowego oraz w szczególności w przypadku zwiększenia kwoty alokacji środków UE na obszar dystrybucji gazu. Ich wartość to około 600 mln zł. W przypadku pozostałych wybranych projektów możliwe będzie ich zgłoszenie do dofinansowania w

Vistal zakłada w planie restrukturyzacji koncentrację na Skandynawii i mostach

chce prowadzić działalność w zakresie tych segmentów rynku, w których posiada doświadczenie oraz kompetencje umożliwiające osiągnięcie rentowności i jakości. Zatem będzie wykonywał prefabrykację oraz montaż konstrukcji stalowych (głównie konstrukcji mostowych). "Po trzecie, dłużnik będzie

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

należą przede wszystkim elastyczny charakter (brak urlopów, okresu wypowiedzenia) oraz wysokość stawek ZUS, które zależą od statusu prawnego zatrudnianej osoby. Najbardziej obrazowym przykładem tej formy współpracy w zakresie kosztów jest zatrudnienie osoby studiującej, poniżej 26. roku życia. W takim

LW Bogdanka miała wstępnie 50,8 mln zł skons. zysku netto w 2018 r.

wartości rzeczowych aktywów trwałych, ujętego w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017 r." - czytamy dalej. W 2018 roku Bogdanka wykonała 37 km wyrobisk, wobec 30,7 km w 2017 roku (wzrost o 20% r/r), co jest rekordowym wynikiem w historii spółki. Intensyfikacja robót przygotowawczych jest związana z

Strata netto PBG zwiększyła się r/r do 177,58 mln zł w 2015 r.

wartości firmy spółki Rafako - kwota 90,9 mln zł, odpisy aktualizujące wartość należności w kwocie 34,5 mln zł, odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych w wysokości 27,2 mln zł oraz wycena nieruchomości do wartości godziwej w kwocie 19,6 mln zł" - czytamy

Przegląd informacji ze spółek

250 mln zł nakładów inwestycyjnych rzeczowych i 133 mln zł pozostałych nakładów w 2020 r., podała spółka. KGHM Polska Miedź zakłada produkcję 563 tys. ton miedzi elektrolitycznej w 2020 r., w tym 410 tys. ton z wsadów własnych, podała spółka. Produkcja miedzi płatnej w KGHM International ma wynieść

Comarch ma umowę z MF na budowę, wdrożenie i utrzymanie systemu ERP

Warszawa, 06.07.2016 (ISBnews) - Comarch podpisał umowę z Ministerstwem Finansów na budowę, wdrożenie oraz utrzymanie systemu ERP. System informatyczny będzie wspierał procesy biznesowe w obszarach kadr i płac, finansów i księgowości z uwzględnieniem obsługi planów rzeczowo-finansowych resortu

Rawlplug planuje 40 mln zł inwestycji w br., postawi na zaawansowane technologie

", podano w raporcie. Inwestycje Grupy Rawlplug finansowane będą ze środków własnych oraz z wykorzystaniem leasingu, podkreślono także. W 2016 r. wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych w 2016 r. wyniosły w Grupie Rawlplug 42,14 mln zł Dotyczyły one przede

Energa dokona odpisów wysokości 304,6 mln zł w sprawozdaniu grupy za I kw. br.

Warszawa, 11.04.2016 (ISBnews) - Energa zidentyfikowała przesłanki, które mogą skutkować spadkiem wartości odzyskiwalnej aktywów grupy za I kw. br.  i zdecydowała o rozpoznaniu w Segmencie Wytwarzania odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych na łączną kwotę 187,6 mln

Sędzia - komisarz zatwierdził plan restrukturyzacyjny Cube.ITG

na jej przeznaczenie na zaspokojenie wierzycieli w ramach zawartego układu" - czytamy w planie. "W zakresie proponowanej strategii planowane jest wykorzystanie trudnej sytuacji na rynku (elastyczność podejścia, specjalizacja w obszarach przynoszących wcześniej dobre wyniki finansowe

Grupa Kęty: USA coraz bardziej obiecujące, pojawił się też temat Kataru

, rzeczowy. W projekcie w Nowym Jorku nasze wyroby są już montowane, zapowiadają się kolejne. Strona naciska, byśmy zwiększyli moce i robili dwa razy tyle. Rysuje się bardzo ciekawa perspektywa współpracy" - powiedział Mańko podczas konferencji prasowej. "Rozmawialiśmy też z poważnym inwestorem

PKO BP miał 1229 mln zł zysku netto, 341,55 mld zł aktywów w III kw. 2019 r.

kwartałach 2019 roku koszty działania wyniosły 4 597 mln zł i były wyższe o 3,3% r/r. Ich poziom był determinowany w głównej mierze przez: * wzrost o 72 mln zł, tj. o 3,1% kosztów świadczeń pracowniczych, * spadek o 94 mln zł, tj. o 8,8% kosztów rzeczowych, głównie w związku z niższymi wydatkami na

Pekao przygotowuje budżet na przyszły rok, podtrzymuje cele strategii do 2020 r.

przyszłym roku, ale nie mamy jeszcze wytycznych w tym zakresie. Ważne też będą nasze dynamiki wzrostu. Atmosfera pod kątem regulacyjnym nie pomaga" - powiedział. "Jeśli się okaże, że obciążenia regulacyjne i otoczenie sektora będą znacząco różne od naszych założeń, będziemy je korygować

Dwa małe kroki w stronę tras rowerowych

Został zmieniony przebieg i zakres rzeczowy. Zrezygnowano z poprowadzenia trasy wzdłuż drogi krajowej nr 4, dlatego odcinek wydłużył się o kilka kilometrów - ma teraz ok. 99 km. Nie zostanie wybudowana żadna nowa ścieżka asfaltowa - pierwotnie planowano 1,6 km. O połowę zmniejszono liczbę

Wartość portfeli funduszu Pragma Inkaso wyniosła 519,4 mln zł w II kw.

portfela osiągnęła wartość 748,3 mln zł, podała spółka. "Całość portfela Funduszu stanowią wierzytelności o charakterze gospodarczym - przede wszystkim należności nabywane od banków w stosunku do przedsiębiorców z sektora MSP, w zakresie windykacji którego od kilkunastu lat specjalizuje się Pragma

Minister środowiska proponuje utworzenie Państwowej Służby Geologicznej

. Projekt został przekazany do konsultacji publicznych. "Projekt ma tym samym na celu organizacyjno-strukturalne, zadaniowo-kompetencyjne oraz rzeczowo-finansowe uporządkowanie i wzmocnienie tej sfery państwowej działalności, która polega na badaniu, rozpoznawaniu i dokumentowaniu budowy geologicznej

Master Pharm chce przeznaczać na dywidendę do 50% skonsolidowanych zysków

za dany rok obrotowy" - czytamy w prospekcie emisyjnym. Rekomendacje zarządu w zakresie wypłaty dywidendy będą zależały m.in. od: (i) wysokości osiągniętego zysku, (ii) uzyskania przez Grupę finansowania zewnętrznego na realizację strategii, (iii) potrzeb związanych z nakładami

Przegląd informacji ze spółek

. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odmówiła dokonania na rzecz Primetechu wpłaty 5 mln zł, stanowiących część ceny sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), podał Primetech. KGHM Polska Miedź nie zakłada przekroczenia budżetu na 2019 r. w zakresie nakładów inwestycyjnych rzeczowych i chce go

MF: Ponad 20 nielegalnych bukmacherów wycofało się z polskiego rynku

Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Przed wejściem w życie nowych przepisów w zakresie gier hazardowych, co ma nastąpić 1 kwietnia br., ponad 20 nielegalnie działających bukmacherów poinformowała o wycofaniu się z polskiego rynku, podało Ministerstwo Finansów (MF). "Po opublikowaniu przepisów

PKO BP miał 1217 mln zł zysku netto, 328,99 mld zł aktywów w II kw. 2019 r.

mln zł, tj. o 8,5% kosztów rzeczowych, głównie w związku z niższymi wydatkami na: - koszty utrzymania i wynajmu majątku trwałego (o 96 mln PLN, głównie niższe koszty usług lokalowych związane z wprowadzeniem od stycznia 2019 roku regulacji wynikających z MSSF 16), przy jednocześnie wyższych

Nakłady inwestycyjne Ciechu wyniosą 530 mln w 2015 r.

rzeczowe planowane do realizacji w 2015 roku i latach kolejnych spójne są z nową strategią grupy Ciech i zakładają rozwój organiczny biznesu sodowego, w tym kontynuację projektów inwestycyjnych rozpoczętych w 2014 roku lub w latach poprzednich" - czytamy w raporcie rocznym. Oprócz inwestycji

Szkolne ubezpieczenie dziecka. Tricki, kruczki i drobne druczki w polisach. W jakich przypadkach próżno starać się o odszkodowanie?

, ponieważ córka miała ubezpieczenie grupowe. Okazało się, że nic z tego, bo ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie obejmuje szkód rzeczowych. Kacper z szóstej klasy jest miłośnikiem piłki nożnej. Podczas zajęć w szkółce sportowej doznał poważnego urazu stawu skokowego. Jego rodzice myśleli

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

Polska przekazała kolejną darowiznę rzeczową szpitalom walczącym z pandemią COVID-19. Kosmetyki o wartości ponad 75 000 zł trafiły do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie oraz Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Łącznie

Integer.pl: Odpisy związane z InPostem obniżą skons. wynik netto o 90,67 mln zł

) odpisu aktualizującego rzeczowe aktywa trwałe związane z działalnością listową - w kwocie 1 347 tys. zł, (2) odpisu aktualizującego wartości udziałów w spółce zależnej – Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. w kwocie 15 276 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Dodatkowo, tego samego dnia

PwC: Polska na 4. miejscu wśród państw UE w zakresie wsparcia rodzinnego

Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Średnia kwota pomocy w zakresie ulg na dzieci i świadczeń rodzinnych wynosi w Polsce 8 225 zł, co w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia daje nam - tak jak w poprzednim roku - 4. pozycję wśród 28 krajów Unii, wynika z raportu PwC "Ulgi i świadczenia

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ma zgodę KNF na działalność

Warszawa, 17.12.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., poinformowała Komisja. "Rzeczowy zakres działalności zakładu ubezpieczeń obejmuje grupy

PKO BP miał 862 mln zł zysku netto, 325,83 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

mln zł, tj. o 2,7% kosztów świadczeń pracowniczych oraz spadek o 21 mln zł, tj. o 6,3% kosztów rzeczowych, podał też bank. "Efektywność działania Grupy PKO Banku Polskiego SA mierzona wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym ukształtowała się na poziomie 44,1% i poprawiła się o 1,2 pkt proc. r/r, za

GUS: Nakłady na środki trwałe w ochronie środowiska wzrosły do 6,8 mld zł w 2017

zdolności 10 tys. ton/rok. W 2017 r. oddano do użytku urządzenia i instalacje do unieszkodliwiania odpadów o łącznej wydajności ok. 225 tys. ton/rok (w tym ok. 68% stanowiło unieszkodliwianie odpadów przez składowanie). W 2017 r. w zakresie efektów rzeczowych inwestycji gospodarki wodnej oddano do użytku

Planowane regulacje wpływające na transakcje fuzji i przejęć na polskim rynku

. Proponowane przepisy obejmują również tzw. nabycie następcze, tj. nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji w wyniku np. umorzenia udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną czy zmiany umowy albo statutu podmiotu objętego ochroną w zakresie uprzywilejowania udziałów albo akcji

Koszty Alior Banku związane z przejęciem część BPH to ok. 11,5 mln zł w I półr.

były wyższe o 8,3% w skali roku. Koszty osobowe ukształtowały się na poziomie 304,1 mln zł i były o 9,2% wyższe r/r. Koszty rzeczowe wyniosły 207,6 mln zł i były o 4,3% wyższe od kosztów rzeczowych poniesionych w I połowie roku 2015. Bank podał, że wśród głównych przyczyn wzrostu kosztów rzeczowych

Przegląd informacji ze spółek

jeszcze w tym roku.  Roman Karkosik, Grażyna Karkosik, Impexmetal oraz spółka Eastside-Bis zawarli porozumienie akcjonariuszy, dotyczące m.in. określenia praw i obowiązków w zakresie posiadania akcji Alchemii, podała spółka. Strony porozumienia zobowiązały się do działania w celu ogłoszenia

Przegląd informacji ze spółek

15 054 481 akcji, podał Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, jako podmiot pośredniczący w wezwaniu. Inwestycja KGHM Polska Miedź w firmę Quadra FNX, w tym w kopalnię w Sierra Gorda, gwarantuje dalszy, długofalowy rozwój KGHM oraz zgodność z polską racją stanu w zakresie bezpieczeństwa surowcowego

Siedmiu beneficjentów, w tym PKP Cargo, ma 682 mln zł dofinansowania z POIiŚ

 000 zł. Wartość dofinansowania z UE: 137 700 000 zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących na wszystkie kategorie dróg, w tym zakup urządzeń rejestrujących do punktowego pomiaru prędkości i odcinkowego pomiaru prędkości, urządzeń

PKP Cargo miało 104,7 mln zł zysku netto, 141,8 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018

nagromadzonego złomu, przy wyższych cenach sprzedaży), spadek kosztów dotyczących podatków i opłat o 5,9 mln zł oraz spadek wartości rezerw w zakresie pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych o 12,0 mln zł" - czytamy w raporcie. W trakcie 9 miesięcy 2018 r. Grupa PKP Cargo utrzymała pozycję

MIB: Aneks do umowy przybliża przetarg na budowę tunelu w Świnoujściu

odpowiedzialna za nadzór nad rzeczową realizację zadania, natomiast za finansowanie odpowiadać będzie prezydent miasta. Dzięki zawartemu porozumieniu GDDKiA będzie mogła wesprzeć prezydenta miasta swoim doświadczeniem i wiedzą w budowie przeprawy. Umożliwi to także ogłoszenie I etapu przetargu na realizację tej

PIU: Składka przyp. brutto wzrosła o 18,4% odszkodowania o 17,5% r/r w I kw.

.  "Ubezpieczenie OC jest formą umowy społecznej, dlatego jeżeli zakres ochrony ubezpieczeniowej zmienia się w wyniku np. nowych aktów prawnych czy orzecznictwa sądowego, to ma to realny wpływ na wysokość składki. Przykłady to możliwość rozszerzenia uprawnień do zadośćuczynienia dla osób

Rząd przyjmie ustawę dot. strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w IV kw.

projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym jest stworzenie ram prawnych umożliwiających realizację polityki rządu w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w informacji KPRM.  Biorąc pod uwagę

OC dla rowerzysty: Co daje i czy naprawdę jest potrzebne?

jest ona z użytkownikiem roweru, a nie tylko z jego właścicielem. A więc ochrona działa również wtedy, gdy korzystamy z rowerów wypożyczonych, a ta forma ostatnio stała się coraz bardziej powszechna i popularna - mówi Agnieszka Rosa z PZU. Zakres? Polisa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków

Zysk netto ZUE spadł r/r do 0,81 mln zł w 2016 r.

ZUE poniesionych w 2016 roku wyniosła 11,18 mln zł. Główne inwestycje zrealizowane przez Grupę w 2016 roku w zakresie rzeczowego majątku trwałego obejmowały m.in.zakup Lokomotywy M62 o wartości 3,79 mln zł  (zakupiono w leasingu) i dokonanie remontów generalnych maszyn i środków transportu na