zakres umowy

S4E ma umowę ML Systems, umożliwiającą sprzedaż produktów z zakresu OZE

Warszawa, 23.02.2016 (ISBnews) - S4E podpisała z firmą ML Systems umowę o współpracy, na mocy której S4E będzie rozwijać kanał sprzedaży produktów z zakresu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w oparciu o fotowoltaikę, podała spółka. "W ramach naszej inicjatywy Energy Solutions

Czy wykorzystanie przedmiotowego wolumenu umowy oznacza jej automatyczne rozwiązanie?

Czy wykorzystanie przedmiotowego wolumenu umowy oznacza jej automatyczne rozwiązanie?

porozumienie o jej rozwiązaniu czy może po prostu umowa będzie trwała do ostatniego dnia 24-miesięcznego terminu jej realizacji? Odpowiedź: Zrealizowanie zakresu przewidzianego w umowie jest równoznaczne z zakończeniem realizacji umowy i nie wymaga zawarcia porozumienia o jej rozwiązaniu. Zgodnie z art. 140

Na jakiej podstawie prawnej można przedłużyć termin obowiązywania umowy?

Na jakiej podstawie prawnej można przedłużyć termin obowiązywania umowy?

dodatkowego zwiększającego zakres umowy może odbywać się w późniejszym terminie, mimo że umowa nie przewiduje takich zmian?  Odpowiedź:  Artykuł 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp odnosi się do zmiany wartości umowy, czyli do zakresu zamówienia , nie wspominając nic o możliwości przedłużenia

Czy i kiedy można aneksować umowę w zakresie stawki VAT?

w związku z wykonaniem zamówienia, to jednak powyższe nie prowadzi do przysporzenia wykonawcy dodatkowych korzyści w stosunku do pierwotnych warunków umowy. W tym zakresie następuje jedynie utrzymanie statusu quo wykonawcy. Z powyższych względów zmiana taka nie wywołuje również wpływu na

Czy ustawę Pzp stosuje się do umów z zakresu prawa pracy?

przypadającą na umowę zlecenia szacuje się odrębnie? Odpowiedź Ustawy Pzp nie stosuje się do umów z zakresu prawa pracy. Natomiast zawarcie umowy zlecenia będzie udzieleniem zamówienia publicznego, do którego stosuje się przepisy ustawy Pzp. W związku z tym nie należy mówić o udzielaniu zamówienia w częściach

Kiedy dostawa materiałów budowlanych jest podwykonawstwem?

Kiedy dostawa materiałów budowlanych jest podwykonawstwem?

Pytanie Wykonawca w trakcie budowy boiska piłkarskiego przedstawił nam umowę z podwykonawcą - producentem sztucznej trawy w zakresie jej wyprodukowania. Producent tylko sprzedaje trawę, nie kładzie jej na terenie boiska. Wykonawca nie wykazał tego podwykonawcy ani tej dostawy w formularzu

Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert

Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert

doktrynie jak i w orzecznictwie. W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 listopada 2016r. Skład orzekający rozstrzygnął o zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie ustanowienia kryterium nazwanego jako: „Kryterium społeczne – zatrudnienie na podstawie umowy o

Wartość umowy zawartej z wykonawcą

Wartość umowy zawartej z wykonawcą

proponowanej formie jest nieprawidłowy. Przesądza o tym uregulowanie zawarte w art. 140 ust. 1 ustawy Pzp - cyt.: "Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie". Nie ma natomiast prawnych przeciwwskazań, aby w projekcie umowy załączonym do

Zakres świadczenia wykonawcy

Zakres świadczenia wykonawcy

Pytanie: W ofercie na dostawę sprzętu sportowego wykonawca dołączył zdjęcia proponowanych urządzeń. Na zdjęciu widnieje logo producenta. Zamawiający żądał w przedmiocie zamówienia sprzętu z certyfikatem IAAF i zażądał zdjęcia proponowanego sprzętu. Przed podpisaniem umowy wykonawca

Kontrola nad wykonywaniem umów

Kontrola nad wykonywaniem umów

względów chce mieć dobre kontakty z mieszkańcami, dlatego zabrania nam wpisania do umowy z podwykonawca klauzul zabezpieczających. Odpowiedź: Zakres możliwej ingerencji zamawiającego w treść umów zawieranych przez wykonawców z podwykonawcami zależy od przedmiotu kontraktów. W odniesieniu do umów o

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

niezbędne z punktu widzenia celu, jakim jest kontrola spełniania przez ten podmiot wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi. Możliwe jest zatem żądanie przez zamawiającego kopii umów o pracę

Umowa o zamówienie publiczne

Umowa o zamówienie publiczne

Możliwość ustalenia warunków kontraktu można uznać za prawo podmiotowe zamawiającego, a granice jego działania wiążą się z przekroczeniem granic owego prawa podmiotowego. Zgodnie z orzecznictwem KIO dla rozpoznania odwołania w zakresie postanowień umowy, konieczne jest dokonanie ustalenia czy

Zwrot gwarancji należytego wykonania umowy zależy od zapisów kontraktowych

. Zamawiający chce zwrócić powyższą gwarancję wykonawcy. Czy może to zrobić? Jeśli tak, to na jakiej podstawie? Odpowiedź W zaistniałym stanie faktycznym wszystko zależy od zapisów umownych. W zakresie realizacji umowy nie stosuje się już co do zasady przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz właśnie

Ministerstwo Finansów proponuje zmiany w ustawie o rachunkowości

niektóre duże jednostki oraz grupy.Rozszerzenie zakresu informacji niefinansowychZmiany w ustawie o rachunkowości dotyczą wprowadzenia wymogu ujawniania w sprawozdaniu z działalności w formie oświadczenia na temat informacji niefinansowych - minimum istotnych informacji dotyczących co najmniej zagadnień

Publikacja ogłoszenia o zmianie umowy

Publikacja ogłoszenia o zmianie umowy

Pytanie: Zmieniamy umowę zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. a przepisów przejściowych ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp oraz niektórych innych ustaw. Czy w związku z tym  jesteśmy zobligowani do umieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1c ustawy

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych - jakie kwoty należy uwzględnić?

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych - jakie kwoty należy uwzględnić?

Pytanie: Czy w sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych wysyłanym do UZP wpisujemy kwotę, na którą zrealizowaliśmy umowę czy wartość podpisanej umowy? Odpowiedź: W sprawozdaniu trzeba uwzględnić wartość podpisanej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Na stronie internetowej UZP  

Czy zamówienie z wolnej ręki można podzielić na części?

, podzielić zamówienie na zadania lub części. Zawarcie odrębnych umów w zakresie każdej części lub zawarcie jednej umowy obejmującej wszystkie część jest praktykowane i zgodne z przepisami ustawy Pzp. Pamiętaj jednak, że planując zawarcie jednej umowy dla kilku części, warto zastanowić się nad

Prawo opcji

zwiększenia zakresu zamówienia - nie ma prawa stosowania prawa opcji do zmniejszenia zakresu zamówienia. W przypadku gdy zamawiający przewidzi w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prawo opcji skorzystanie z niej nie wymaga zawierania dodatkowej umowy - jak ma to miejsce w przypadku zamówień

Metody uniknięcia podwójnego opodatkowania

zakresie. Również Rzeczpospolita Polska, jako szybko rozwijające się państwo dąży do zawierania tego typu umów z jak największą ilością państw, z którymi rozwija stałą współpracę gospodarczą. Autorem jest:Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w

Nie masz pieniędzy - musisz unieważnić postępowanie

mniejszy zakres zamówienia niż wskazany w ofercie? Odpowiedź Zamawiający nie ma możliwości wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy na mniejszy zakres zamówienia (tym samym za mniejsze wynagrodzenie) niż wskazany w ofercie. W przeciwnym razie dojdzie do naruszenia art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z

Prawo opcji jako sposób zwiększenia zakresu zamówienia

do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1975 r., który wskazał, że w zakresie, w jakim prawo opcji działa w umowie zawartej przez zamawiającego, stanowi to klauzulę umożliwiającą zakup dodatkowych ilości za cenę już ustaloną. Z powyższego należy wnioskować, iż prawo opcji

Roboty zamienne przy realizacji zamówień publicznych

Wprowadzenie na etapie realizacji zamówienia robót zamiennych może nastąpić tylko w zakresie niewykraczającym poza pierwotny przedmiot zamówienia, gdyż zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Ponieważ istotą robót zamiennych jest

Bioton ma 3 umowy o współpracy ze spółkami grupy Polpharma

Bioton, producent insuliny ludzkiej, zawarł trzy umowy współpracy ze spółkami grupy Polpharma, podał Bioton w komunikacie w środę. Dwie z nich dotyczą współpracy w zakresie badań i sprzedaży leków, trzecia objęcia przez spółkę Medana - należącą do grupy Polpharmy - 75 mln akcji nowej emisji za 15

Czy ceną oferty może być stawka za roboczogodzinę?

zamówienia wskazuje jedynie szacunkową liczbę roboczogodzin a ceną oferty jest cena za jedną roboczogodzinę. Rozliczenie będzie odbywać się w odniesieniu do faktycznie wypracowanych roboczogodzin. Odpowiedź: Co do zasady, zamawiający powinien przewidzieć zakres umowy. W sytuacjach niepewnych, tam gdzie

Torpol: Umowa na przebudowę infrastr. kolejowej dla Ostrołęki C nadal zawieszona

Warszawa, 20.08.2020 (ISBnews) - Umowa z Elektrownią Ostrołęka na przebudowę układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C pozostaje zawieszona, podał Torpol. Strony przewidują zawarcie aneksu uwzględniającego zmieniony zakres inwestycji i termin realizacji. "W związku

Jak kwalifikować zmianę terminu płatności FV w umowie o zamówienie publiczne?

rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,  d)????? polega na zastąpieniu wykonawcy , któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą , w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp .  Renata Dzikowska  Więcej na

Synektik ma umowy na dostawę robota chirurgicznego dla WIM za 16,1 mln zł netto

typu umów" - czytamy w komunikacie. Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki

Zmiana formy i kwoty ubezpieczenia w umowie - zasady i dopuszczalność modyfikacji

ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy). Ponadto wymagaliśmy dostarczenia ubezpieczenia CAR kontraktu przed podpisaniem umowy. Niestety w opublikowanym wzorze umowy wystąpił błąd i w miejscu gdzie był przewidziany wymóg ubezpieczenia CAR w trakcie realizacji umowy, zastosowano wpis wymagający OC i

ZM Henryk Kania zawarły z Cedrobem umowę dzierżawy przedsiębiorstwa

dzierżawy dzierżawca złożył wraz z zawarciem ww. umowy dzierżawy oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie wydania przedmiotu dzierżawy po rozwiązaniu umowy oraz w zakresie zapłaty czynszu i innych zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy dzierżawy do kwoty 3 600 000 zł" - czytamy w

Synektik ma umowę na dystrybucję produktów Genomtec, w tym testu na SARS-CoV-2

2020 r. Synektik w zakresie dystrybucji produktów Genomtec będzie współpracowała z kooperantem Genomtec, firmą Polorto. "Strony umowy ponadto postanowiły, iż warunki współpracy w zakresie komercjalizacji obecnych i nowych produktów Genomtec do laboratoryjnej diagnostyki klinicznej po zakończeniu

Trudne negocjacje z dostawcą prądu - jak podpisać nową umowę?

możliwości przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Czy w takiej sytuacji można przyjąć, że nastąpiła zmiana poprzedniej umowy w zakresie grupy taryfowej niewymagająca przeprowadzania nowego postępowania? Jeżeli nie, to jak najlepiej rozwiązać ten problem i uzdrowić sytuację? Czy

Zyska: MK stworzy agendę celem wypracowania umowy sektorowej dla offshore

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu stworzy agendę mającą na celu wypracowanie umowy sektorowej w zakresie wspierania morskiej energetyki wiatrowej, na wzór umowy z Wielkiej Brytanii, poinformował wiceminister klimatu Ireneusz Zyska. "[Podpisany wczoraj] list intencyjny

Synektik ma list intencyjny z Genomtec, rozważa inwestycję kapitałową

Genomtec umożliwia identyfikację wirusów w materiale wyizolowanym od pacjenta w czasie 20 minut. "Strony deklarują zainteresowanie zawarciem umowy regulującej szczegółowy zakres, warunki i zasady współpracy przy komercjalizacji testów COVID. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami między stronami spółka

Rafako wydłużyło okres wyłączności ARP w zakresie sprzedaży oddziału do 7 VIII

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - Rafako wyraziło zgodę na wydłużenie do 7 sierpnia br. wyłączności Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) w zakresie negocjacji oraz zawarcia warunkowych umów sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Rafako, tj. oddziału w Solcu Kujawskim oraz 100% udziałów w

OT Logistics sprzedało spółkę zależną i flotę za 18,1 mln euro netto

VAT, w takim zakresie w jakim będzie on należny, podała spółka. "Jednocześnie w dniu 15 lipca 2020 r. emitent zawarł z Carl Robert Eckelmann GmbH (akcjonariuszem mniejszościowym DBR) (CRE) warunkową umowę opcji i transferu akcji w odniesieniu do 16,13% akcji DBR będących własnością CRE. Na

Bank Pekao zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi ws. zwolnień grupowych

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Bank Pekao zawarł porozumienie określające zasady zwolnień grupowych z siedmioma działającymi w banku organizacjami związkowymi, w tym ze wszystkimi organizacjami reprezentatywnymi, podał bank. Zwolnienia grupowe obejmą w zakresie rozwiązania umów o pracę

InventionMed rozpoczął negocjacje nt. współpracy z chińskim partnerem

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - InventionMed zawarł umowę o zachowaniu poufności (NDA) ze spółką Hangzhou FXG Video Science and Technology z siedzibą w Hangzhou, Chiny, podała spółka. Umowa o poufności została zawarta w związku z możliwością współpracy pomiędzy stronami w zakresie dystrybucji

Wittchen ma umowę z Lidlem na dostawy w 2020 o wartości ok. 13,07 mln zł netto

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Wittchen ustaliła z firmą Lidl warunki współpracy w zakresie dostawa produktów marki Wittchen w roku 2020, podała spółka. Łączna szacunkowa wartość świadczeń w ramach umowy wynosi ok. 13,07 mln zł netto. "Umowa zawiera standardowe postanowienia dotyczące

OT Logistics sfinalizował sprzedaż Deutsche Binnenreederei na rzecz Rhenus

spółce zależnej Deutsche Binnenreederei (DBR), floty grupy oraz praw i obowiązków wynikających z umów z klientami na rzecz Rhenus PartnerShip za 18,1 mln euro netto, powiększoną o podatek VAT, w takim zakresie w jakim będzie on należny. Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i

Spółka Famuru ma umowę na dostawę sprzętu do Rosji za 68,6 mln zł brutto

Federacji Rosyjskiej, podał Famur. Wartość umowy to 68,6 mln zł brutto. "Określony w umowie zakres dostaw obejmuje 120 sztuk sekcji obudów zmechanizowanych ze sterowaniem i pakietem wymaganych części zamiennych. Całkowita wartość (brutto) zawartej umowy wyniosła 1,2 mld RUB, czyli 68,6 mln zł

Reino Capital rozwiązał przedwstępne umowy nabycia spółek operac. Grupy Buma

szczególności w zakresie kosztów, kar, opłat, wydatków lub odszkodowań. "W wyniku zawarcia porozumienia emitent nie jest dłużej narażony na ryzyko zapłaty kar umownych przewidzianych w wyżej wskazanych umowach przedwstępnych" - czytamy dalej. W lutym br. Fundusz Reino RF CEE Real Estate, utworzony

Biomed-Lublin ma term sheet z Symphar dot. dystrybucji Distreptazy w Polsce

; - czytamy w komunikacie.  Strony rozpoczną współpracę w zakresie promocji produktu począwszy od dnia 1 września 2020 r., zaś w zakresie dystrybucji produktu począwszy od dnia 1 listopada 2020 r., podano także.  Obie spółki określiły, że czas trwania umowy dystrybucyjnej wynosić będzie 5 lat od

Ultimate Games ma umowę na wydanie gry ' Uboat' na Xbox i PS4

określony w umowie procent z przychodów ze sprzedaży gry na ww. platformach. Warunki umowy nie odbiegają od standardowych stosowanych w branży gamedev. Zgodnie z zawartą umową spółka jest uprawniona do udzielania dalszych licencji w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy" - czytamy w

Newag dostarczy 5 lokomotyw dla Rail Capital Partners za 77,76 mln zł netto

umów indywidualnych wynosi 77 760 000 zł netto, z czego około 5% stanowi szacunkowe wynagrodzenie za świadczenie usługi utrzymania planowego w zakresie poziomów P1 oraz P2 płatne w trakcie utrzymania proporcjonalnie do upływu czasu i przebiegu lokomotyw. Ponadto umowy Indywidualne przewidują możliwość

Mostostal Wa-wa ma umowę z UM woj. zachodniopomorskiego wartą 200 mln zł brutto

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego umowę na wykonanie usług architektonicznych i inżynieryjnych w zakresie projektowania oraz robót budowlanych dla zadania "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego

Pyramid Games: Ultimate Games ma wydać 'Rover Mechanic Simulator' na konsole

wersji na PC, udzielił licencjobiorcy wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, pięcioletniej licencji niezbędnej do wykonania portu oraz wydania przez licencjobiorcę gry na wspominane powyżej konsole. Zgodnie z zawartą umową, licencjobiorca jest uprawniony do udzielania dalszych licencji w zakresie

Ferrum podpisało umowę z Gaz-Systemem na dostawę rur za 17,8 mln euro netto

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Ferrum podpisało umowę częściową z Gaz-Systemem na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot C, podała spółka. Wartość umowy to ok. 17,8 mln euro netto (ok. 21,9 mln euro brutto). "Realizacja umowy częściowej

DataWalk ma umowę na wdrożenie swojej platformy w PKN Orlen

Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - DataWalk zawarł umowę z PKN Orlen, której celem jest sprzedaż i wdrożenie licencji wieczystej oraz pełne produkcyjne wykorzystanie platformy DataWalk w zakresie związanym z przeciwdziałaniem nadużyciom, podała spółka. "Projekt z klientem jest potwierdzeniem

Spółka Mostostalu Warszawa ma umowę z Ciech Soda Polska na 15,89 mln zł netto

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - AMK Kraków - spółka zależna Mostostalu Warszawa - zawarła umowę z Ciech Soda Polska w sprawie realizacji zadania "Modernizacja Instalacji Odsiarczania Spalin metodą półsuchą NID kotłów CKTI nr 1, 2 i 3 w Elektrociepłowni Janikowo", podał

INC planuje ponad 10 debiutów spółek na NewConnect w 2020 r.

. "W tej chwili mamy podpisanych 11 umów z firmami w zakresie pozyskiwania finansowania i jest to dużo. Mamy także 14 umów z zakresy wprowadzenia do obrotu. To nie są wszystkie umowy, które mamy podpisane tylko te które realizujemy, a znaczna część umów będzie zrealizowana do końca 2020 r."

Członkowie zarządu Klabatera zawarli umowy lock-up na akcjach spółki

zawarciu w dniu 4 grudnia 2019 roku dwóch umów o ograniczeniu zbywania akcji spółki tj.: 1) umowy pomiędzy spółką a członkiem zarządu spółki Michałem Gembickim o ograniczeniu zbywania akcji spółki w zakresie posiadanych przez niego 2 690 880 akcji spółki reprezentujących 39,17% kapitału zakładowego

PBG ma porozumienie z PLNG dot. umowy GRI na terminal regazyfikacyjny

Warszawa, 12.06.2020 (ISBnews) - PBG w restrukturyzacji zawarło porozumienie ze spółką Polskie LNG (PLNG) w przedmiocie sporu arbitrażowego, dotyczącego umowy GRI, podała spółka. "Okoliczności sporu z PLNG [...] są następujące: w dniu 15 lipca 2010 roku konsorcjum z udziałem

ZUS chce odstąpić od części umowy z Comarchem

Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) złożył do Comarchu w zakresie Metryk Niezaliczonych ZUS oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w zakresie Metryk Powiązanych i Integratora, ZUS złożył oświadczenie o częściowym wypowiedzeniu umowy, poinformował Comarch. "

Unibep zbuduje obiekt sportowo-rekreacyjny w Mińsku za ok. 32 mln zł netto

polski z ubezpieczeniem KUKE" - czytamy w komunikacie. Przedmiot umowy został podzielny na dwie części, tj. prace projektowe (część I) oraz prace budowlane (część II), podano także. "Umowa w zakresie części I wchodzi w życie z dniem zawarcia umowy, zaś w odniesieniu do części II warunkiem

Grupa Azoty Polyolefins wydała polecenie realizacji projektu Polimery Police

Polimery Police, podały ZCh Police. "Wydanie polecenia przystąpienia do pełnej realizacji skutkuje obowiązkiem realizacji przez wykonawcę umowy EPC w pełnym zakresie, w zamian za zapłatę pełnego wynagrodzenia przez spółkę zależną wskazanego w umowie EPC [...]. Płatność wynagrodzenia na rzecz

Elektrotim ma umowę na urządzenia nadzoru dla Straży Granicznej za 22,7 mln zł

Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - Elektrotim zawarł umowę z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej w Przemyślu na rozbudowę systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru za 22,69 mln zł brutto, podała spółka. "Termin końcowy realizacji umowy został

Budimex Nieruchomości sprzedał 541 mieszkań, przekazał 4 w I kw. 2020 r.

Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Budimex Nieruchomości zawarł 541 umów przedwstępnych sprzedaży lokalu mieszkalnego w I kwartale 2020 r., w porównaniu z 265 umowami rok wcześniej. Liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego wyniosła 4, w porównaniu z 601 umowami

Spółka Mostostalu W-wa ma umowę na prace w Miast. Śląskim za 24,95 mln zł netto

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - AMK Kraków - spółka zależna Mostostalu Warszawa - podpisał umowę z Hutą Cynku "Miasteczko Śląskie" w sprawie realizacji zadania "Zabudowa linii do produkcji dwu tonowych bloków czystego cynku i stopów cynku z aluminium" na Wydziale Pieca

Mostostal Warszawa zrealizuje dodatkowy etap osiedla Panoramika za 16,7 mln zł

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł ze spółkami Ronson Development Partner 4 i Panoramika aneks nr 2 do umowy o roboty budowlane w Szczecinie, rozszerzający zakres robót o etap 6 osiedla Panoramika, podała spółka. Wartość aneksu to 16,7 mln zł netto. Termin

Trakcja ma umowę na 56,73 mln zł netto na budowę mostów w ciągu drogi nr 455

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Trakcja PRKiI ma umowę z gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje na wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres kontraktu na zadaniu pn. "03940 - Budowa mostów B. Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu

W jaki sposób rozwiązać umowę z wykonawcą, który znacząco spóźnia się z jej realizacją?

skutkującego na przyszłość. Konsekwencje tych instytucji są różne m.in. w zakresie rozliczeń między stronami.  W obrocie prawnym istnieje umowne prawo odstąpienia od umowy, które może nastąpić na podstawie odpowiedniego zastrzeżenia umownego. Z tego względu rozwiązania problemu opisanego w

Wasko: Katowice odstąpiły od umowy z konsorcjum COIG wartej 19,5 mln zł netto

i sprzeczny z umową poprzez nienależyte wykonanie części produktów wchodzących w zakres przedmiotu umowy, odmowę wykonania kolejnych produktów oraz brak zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego; - zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w zakresie części

Pekabex ma umowę na produkcję i dostawę tubingów do Berlina

Warszawa, 20.08.2020 (ISBnews) - Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, zawarła ze spółką Implenia Construction GmbH NL Tunnelbau z siedzibą w Monachium umowę na produkcję i dostawę tubingów na inwestycję realizowaną w Berlinie, podała spółka. "Termin

Elektrobudowa ma aneks do umowy z PKN Orlen, zwiększający wartość do 44,3 mln zł

. Przedmiotowe zmiany wynikają z modyfikacji zakresu umowy" - czytamy w komunikacie. Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz

Pekabex ma wstępne porozumienie i wyłączność ws. przejęcia za 12,25 mln euro

Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex osiągnął wstępne porozumienie w rozmowach zmierzających do nabycia 100% udziałów w potencjalnym celu przejęcia za 12,25 mln euro. Uzgodniona między stronami wyłączność w zakresie zawierania umów i negocjacji została

Famur dostarczy kompleks ścianowy do Indonezji za 10,47 mln euro

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Famur podpisał umowy z Gerbang Daya Mandiri PT z siedzibą w Indonezji na dostawę kompleksu ścianowego za łącznie 10,47 mln euro, podała spółka. "Określony w umowie zakres dostaw obejmuje kombajn ścianowy, sekcje obudowy zmechanizowanej, przenośnik

Mostostal Warszawa ma umowę na dwa budynki w Warszawie za blisko 39 mln zł netto

% wartości netto umowy wniesione w formie gwarancji bankowej" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów

BAH otrzymał od JLR pismo z potwierdzeniem terminu umowy importerskiej

Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) otrzymał pismo od Jaguar Land Rover (JLR), potwierdzające informację w zakresie terminu obowiązywania umowy importerskiej do 31 marca 2021 roku, podała spółka. "JLR potwierdził na piśmie informację przekazaną

Spółka Introlu odstąpiła od umowy z Qumakiem dot. rozbudowy SZRiK w Lublinie

Warszawa, 01.02.2019 (ISBnews) - Smart In - spółka należąca do Grupy Introl - odstąpił od umowy podwykonawstwa zawartej z Qumakiem, dotyczącej wykonania części prac związanych z umową na rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie w zakresie części niewykonanej z przyczyn

OT Logistics: Ziścił się ostatni warunek zawieszający sprzedaż spółki zależnej

Warszawa, 18.08.2020 (ISBnews) - OT Logistics potwierdziło ziszczenie się ostatniego warunku zawieszającego związanego z umowami zbycia wszystkich posiadanych przez OT Logistics 81,08% akcji w spółce zależnej - Deutsche Binnenreederei AG oraz floty Grupy OT Logistics na rzecz Rhenus PartnerShip

Bioton wypowiedział umowę współpracy spółce Sequoia Pharmaceuticals 

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Bioton doręczył dziś spółce Sequoia Pharmaceuticals oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z 12 lipca 2018 dotyczącej współpracy w zakresie produkcji, dystrybucji i promocji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i żywności funkcjonalnej, podała spółka. 

7Levels ma umowę ws. wydania 3 gier na Nintendo Switch

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - 7Levels zawarł umowę o udzielenie licencji z Incuvo na gry: "Easy Game Builder", "Crowdy Farm", "Crowdy Farm Puzzle", podała spółka. Umowa dotyczy udzielenia przez licencjodawcę na rzecz spółki licencji w

Mostostal Warszawa ma umowę na odcinek drogi S7 o wartości 635,06 mln zł brutto

Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk-Czosnów, Odcinek II od węzła "Załuski" (z węzłem) do węzła "Modlin" (bez węzła), podała

Alior Bank ma umowę przedwstępną zakupu 100% udziałów Ruchu za 1 zł 

Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Alior Bank podpisał ze spółką Lurena Investments przedwstępną umowę, w ramach której nabędzie 100% udziałów w kapitale Ruchu za cenę 1 zł, podał bank. 1 czerwca Alior Bank zawarł umowę inwestycyjną z PKN Orlen, PZU oraz PZU Życie, która stanowi, że PKN

Wartość kontraktów Mercator Medical z Australii, USA i UK wzrosła o 264 mln zł

;Umowy dotyczą dostaw kontenerowych z naszej tajskiej fabryki, która cały czas pracuje na pełnych mocach. Cieszy nas korzystna sytuacja rynkowa, w szczególności duży popyt i środowisko rosnących cen. Wykorzystujemy również możliwości biznesowe w zakresie segmentu dystrybucyjnego, który jest naszym drugim

Rada wierzycieli ZM Henryk Kania zgodziła się na umowę dzierżawy z Cedrob

;Tytułem zabezpieczenia roszczeń spółki wynikających z umowy dzierżawy, dzierżawcy złoży wraz z zawarciem umowy dzierżawy oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie wydania przedmiotu dzierżawy po rozwiązaniu umowy oraz w zakresie zapłaty czynszu i innych zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy

P.A. Nova sprzedała Kaufland Polska nieruchomość za 38 mln zł

kredytu zaciągniętego w Santander Bank Polska. Saldo zobowiązań z tytułu ww umowy kredytowej na dzień zawarcia transakcji wynosiło 24 641 893,93 zł, podano także. P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych

IMS ma umowę ramową z bankiem na dostawę systemów Digital Signage 

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - IMS podpisał ramową umowę na instalacje systemów Digital Signage z jednym z banków, posiadającym na terenie Polski kilkaset oddziałów, podała spółka. Szacowany maksymalny przychód IMS z tytułu realizacji umowy w okresie trzyletnim, przy złożeniu przez

Ferrum ma umowy ramowe na dostawy rur dla Grupy Isoplus za ok. 21 mln zł netto

jest dostawa na rzecz firm z Grupy Isoplus rur stalowych, podała spółka. Łączna szacunkowa wartość umów wynosi ok. 21 mln zł netto. "Umowy ramowe dotyczą współpracy w zakresie dostaw ww. produktów emitenta na rzecz grupy Isoplus na rynek austriacki, niemiecki i węgierski w okresie do sierpnia

Biomed-Lublin zawarł umowę dot. rejestracji Onko BCG 100 na rynku tureckim

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Biomed-Lublin zawarł z turecką firmą farmaceutyczną Valentis Laboratuvarlari Ilac San ve Tic Anonim Sirketi umowę dotyczącą współpracy w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktu leczniczego o nazwie handlowej Onko BCG 100, podała spółka. Na podstawie

Sfinks Polska przedłużył umowę dystrybucyjną z Eurocash na kolejne 3 lata

Sfinks Polska z siedzibą w Piasecznie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2015 dotyczącego zawarcia z Eurocash z siedzibą w Komornikach umowy o współpracy w zakresie dystrybucji, informuje, że w dniu 26 listopada 2019 r. podjął decyzję o skorzystaniu z przysługującego Sfinks na podstawie tej umowy

Miraculum ma umowę na dystrybucję kosmetyków w trzech krajach w Afryce

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Miraculum zawarło umowę z Tucobyte Company z siedzibą w Republice Południowej Afryki na wyłączność w zakresie dystrybucji i promocji produktów wszystkich marek spółki na terytorium Republiki Południowej Afryki, Republiki Bostwany oraz Republiki Zambii, podała

COIG z grupy Wasko podpisał umowę z PGG na kwotę 122,97 mln zł brutto

przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej" o wartości 122,97 mln zł brutto. "Maksymalna wartość umowy, po dokonaniu ograniczenia przez zamawiającego części zakresu oferowanych usług rozwoju i usług dodatkowych oraz po uwzględnieniu opustu udzielonego przez

ZUE ma umowę na dodatkowe prace w SRK na linii do Zakopanego za 14,8 mln zł

Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - ZUE podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych zakresów robót branży SRK (sterowanie ruchem kolejowym) dla zadania "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" o wartości ok. 12

Prymus podpisał umowę na sprzedaż produktów Polwax o wartości 25 mln zł

Warszawa, 04.03.2019 (ISBnews) - Prymus podpisał z firmą Polwax umowę, której przedmiotem jest określenie współpracy w zakresie wyłącznej sprzedaży antyzbrylaczy oraz antypylaczy do nawozów sztucznych firmy Polwax. Wyłączność nie dotyczy klientów, do których do dnia zawarcia umowy prowadził

Oferta Izostalu na 97,1 mln zł netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

w sierpniu 2019 r. umowy ramowej, podano także. W połowie sierpnia 2019 r. Izostal zawarł umowę ramową z Gaz-Systemem w zakresie dostaw rur o długości całkowitej około 1 707 km dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gaz-System - części nr 1, 2, 3 oraz 4. Umowa ramowa została zawarta na 8 lat

IJ: Rozwój corporate PPA w Polsce wymaga stabilnych i transparentnych regulacji

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Aby umożliwić rozwój umów sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do przedsiębiorstw typu corporate PPA, konieczne jest zapewnienie stabilnych i transparentnych regulacji oraz ścieżek rozwoju technologii OZE, a także m.in. uproszczenie przepisów w zakresie

Oferta Famuru za ok. 85 mln euro wybrana przez rosyjskiego kontrahenta

kopalni "im. W.D. Jalewskowo" 235 sekcji, podała spółka. "Kupujący zaprosił emitenta do dalszych negocjacji i uzgodnień, związanych z warunkami oferty. Jednocześnie emitent informuje, że ostateczny zakres i wartość umowy, do czasu zakończenia postępowania, może ulec zmianie. O końcowym

PKP PLK: Wartość umów w ramach KPK realizowanych w lipcu br. to 51,4 mld zł

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - W ramach Krajowego Programu Kolejowego (KPK), według stanu na lipiec 2020 roku, w realizacji znajdowały się umowy o wartości 51,4 mld zł, poinformował prezes PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) Ireneusz Merchel. "85% projektów w ramach KPK zostało już

Energa Obrót ma siódmą ugodę z farmą wiatrową ws. praw majątkowych

neutralnie na wynik finansowy. "Strony ugody postanowiły nie kontynuować współpracy w zakresie nabywania praw majątkowych na podstawie umów kwestionowanych przez Energa Obrót SA" - czytamy w komunikacie. Warunki, na jakich zawarto ugodę wpływają neutralnie na wynik finansowy Energa Obrót

Infoscan ma umowę z AMC Tech na wykonanie projektu i produkcję urządzenia

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - Infoscan podpisał umowę ze spółką AMC Tech na wykonanie projektu urządzenia do rejestrowania różnego rodzaju sygnałów biologicznych oraz wysyłanie ich za pomocą GSM do dedykowanego serwera telemedycznego oraz i jego produkcję o wartości 668,5 tys. zł, podała

Feerum ma kolejne umowy z ukraińską Epicentr K o wartości ok. 148,7 mln zł

silosów, wyprodukowania zaprojektowanych silosów, zapewnienia transportu silosów do określonych w umowie lokalizacji znajdujących się na terytorium Ukrainy, zapewnienia serwisu gwarancyjnego i przeprowadzenia szkoleń personelu zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi silosów. Emitent nie jest

Czy pandemia może być przyczyną niewykonania usługi? Prawnicy Czytelnikom, odc. 77.

opóźnienia. To może być trudne, skoro wprowadzone w związku z pandemią restrykcje rządowe nie obejmowały działalności zawodowej z zakresu budownictwa. Przyjmując, że wykonawca był w zwłoce, czytelnik był uprawniony do odstąpienia od umowy na podstawie art. 394 § 1 k.c. oraz art. 636 k.c. i żądania

Sąd Arbitrażowy przyznał OT Logistics zabezpieczenie wobec Allianz ZB

Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej potwierdził tymczasowe zabezpieczenie przyznane OT Logistics w zakresie zakazania Allianz ZB (AZ) wykonywania praw z umowy zastawu na akcjach Luka Rijeka, podała spółka. "Spółka otrzymała pismo z Sądu

Elektrobudowa warunkowo wydłużyła termin uzgodnienia termsheet do 30 IX br.

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa, w ramach uzgodnień w zakresie docelowej umowy w sprawie restrukturyzacji finansowania, podpisała umowę zmieniającą, która wydłuży termin na uzgodnienie z bankami i ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania (termsheet) do 30

The Farm 51 ma ostateczną umowę z My.com ws. rozwoju marki World War 3

Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - The Farm 51 Group podpisał ostateczną wieloletnią umowę z My.Games, której formalnym przedstawicielem jest spółka My.com B.V. w zakresie wsparcia rozwoju marki World War 3 (WW3), podała spółka. "Warunki finansowe kontraktu jak również doświadczenie i zasięg

Oferta Izostalu na 45,9 mln zł netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

ramowej, podano także. W połowie sierpnia 2019 r. Izostal zawarł umowę ramową z Gaz-Systemem w zakresie dostaw rur o długości całkowitej około 1 707 km dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gaz-System - części nr 1, 2, 3 oraz 4. Umowa ramowa została zawarta na 8 lat, a jej łączna maksymalna