zakres udzielonej

Marek Okniński

Nowy zakres sprawozdania z zamówień udzielonych w 2013 r.

Nowy zakres sprawozdania z zamówień udzielonych w 2013 r.

Do 1 marca wszyscy zamawiający mają obowiązek sporządzenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach w 2013 roku. W życie weszło rozporządzenie regulujące zakresu informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór oraz sposób przekazywania. Jakie zmiany czekają na zamawiających?

Kto w praktyce wypełni sprawozdanie o zamówieniach udzielonych w ubiegłym roku?

Podstawą omawianej sprawozdawczości jest art. 98 ustawy Pzp, który zobowiązuje zamawiających do podawania stosownych informacji w zakresie udzielonych zamówień.

Przed odrzuceniem oferty należy uważnie przeczytać jej treść i podjąć próbę poprawy omyłek

Oferty złożone w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlegają badaniu i ocenie pod kątem zgodności z siwz oraz przepisami prawa. Wymagania zamawiającego w zakresie wzorów dokumentów, które wykonawca ma wypełnić i złożyć z ofertą, stanowią wskazówkę dla potencjalnych oferentów co do informacji, które zamawiający chce uzyskać.

Mechanizm podzielonej płatności w postępowaniach wszczętych przed 1 listopada 2019 r. i trwających po tym dniu

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego , których przedmiot był objęty zakresem załącznika nr 15 do ustawy o VAT, wszczętymi przed dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 listopada 2019 r. należy ustalać m.in. z uwzględnieniem przepisów przejściowych zawartych w nowelizacji ustawy o VAT. W

Szacowanie wartości zamówienia a konieczność dokonania dodatkowych robót

Szacowanie wartości zamówienia a konieczność dokonania dodatkowych robót

Pytanie: Zamawiający musi udzielić zamówienia na wykonanie dodatkowego zakresu robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego. W końcowej fazie realizacji inwestycji stwierdzono wystąpienie istotnych potrzeb, głównie w obszarze teleinformatycznym, których nie można było przewidzieć na

Jak zaplanować "zamówienia uzupełniające" po nowelizacji - praktyczne wskazówki

Jak zaplanować "zamówienia uzupełniające" po nowelizacji - praktyczne wskazówki

Pytanie: W siwz na roboty budowlane chcemy przewidzieć roboty uzupełniające (art. 67 ust. 6 ustawy Pzp). Czy powinniśmy określić zakres robót i wskazać do jakiej wysokości można ich obecnie udzielać (np. w formie % lub konkretnej kwoty)? Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych - jakie kwoty należy uwzględnić?

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych - jakie kwoty należy uwzględnić?

Pytanie: Czy w sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych wysyłanym do UZP wpisujemy kwotę, na którą zrealizowaliśmy umowę czy wartość podpisanej umowy? Odpowiedź: W sprawozdaniu trzeba uwzględnić wartość podpisanej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Na stronie internetowej UZP  

Przestępstwo korupcji

Przestępstwo korupcji

odpowiedzialność karną podmiotów uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym odpowiednich regulacji należy szukać w przepisach Kodeksu karnego i ustaw szczególnych. W zakresie przestępstw korupcyjnych, których mogą się dopuścić pracownicy zamawiającego należy wskazać

Wspólnik może reprezentować spółkę cywilną

Wspólnik może reprezentować spółkę cywilną

. Przyjęcie powyższego stanowiska upraszcza w pewnym zakresie problemy związane z udziałem spółek cywilnych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w zakresie ich reprezentacji. Każdy wspólnik może reprezentować spółkę cywilną Zgodnie z treścią przepisu art. 866 w zw. z art. 865 k.c. każdy

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

drogach, czy muszą to być również te same ciągi dróg? Czy konieczne jest ogłaszanie nowego postępowania? Postępowanie prowadzone było poniżej progów unijnych. Odpowiedź Wskazany zakres przedmiotu zamówienia stanowi, w mojej ocenie, ten sam rodzaj zamówienia co zamówienie podstawowe. A zatem jeżeli

Prawo opcji jako sposób zwiększenia zakresu zamówienia

pamiętać, aby precyzyjna charakterystyka ewentualnego rozszerzenia zakresu zamówienia pojawiła się w ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia, jak również w SIWZ. Korzystając z przywileju, jaki stwarza zamówienie opcjonalne, zamawiający nie może jednak pozbawiać wykonawcy informacji na temat przedmiotu

Przetarg na projekt powinien obejmować również zakup nadzoru autorskiego

Przetarg na projekt powinien obejmować również zakup nadzoru autorskiego

Zadanie sprawowania nadzoru autorskiego powinno być ujmowane w formę bezwarunkowego zobowiązania zamawiającego do zlecenia nadzoru wykonawcy projektu albo w formę opcji, tj. jako uprawnienie zamawiającego do poszerzenia zakresu zamówienia o zlecenie nadzoru autorskiego. W przeciwnym wypadku, tj

Kiedy składać oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ze składu Komisji Przetargowej

Kiedy składać oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ze składu Komisji Przetargowej

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 17 ust. 2 ustanawiając obowiązek złożenia przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania, nie określa wprost terminu, w

Uznanie odwołania do KIO

Uznanie odwołania do KIO

argumentacją: "W sytuacji, gdy na moment zamknięcia rozprawy nie istnieją kwestionowane czynności czy zaniechania zamawiającego, a co za tym idzie, brak jest faktycznej podstawy sporu. Zarzuty w tym zakresie w odwołaniu podnoszone należy pozostawić bez rozpoznania. Konsekwencją jest rozpoznanie

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

, który wstrzymuje nam roboty. Odpowiedź W opisanej przez Ciebie sytuacji będziesz zmuszony skorzystać z trybu konkurencyjnego (tj. przetarg nieograniczony lub ograniczony). Ewentualnie - co do pewnego zakresu robót (tj. zwłaszcza tych, których przy dochowaniu należytej staranności nie mogłeś przewidzieć

Obowiązek sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 późn. zm.). -rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z

Nowy wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 202 poz. 1463). Wskazane rozporządzenie ustala nowe wzory protokołu postępowania (w zależności od wartości zamówienia druki ZP-1 lub ZP-2) oraz wymaganych załączników do protokołu. Nowe wzory protokołów uwzględniają obecny stan prawny w

Nowa instytucja kontroli doraźnej

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Ustawodawca wprowadził przepisami nowe regulacje w zakresie kontroli. Prezes Urzędu będzie mógł wszcząć z urzędu lub na wniosek kontrolę doraźną w przypadku uzasadnionego przypuszczenia

7Levels ma umowę ws. wydania 3 gier na Nintendo Switch

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - 7Levels zawarł umowę o udzielenie licencji z Incuvo na gry: "Easy Game Builder", "Crowdy Farm", "Crowdy Farm Puzzle", podała spółka. Umowa dotyczy udzielenia przez licencjodawcę na rzecz spółki licencji w

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

Pytanie:  Zamawiający w lipcu 2018 roku przeprowadził przetarg nieograniczony na określoną usługę. Postępowanie było prowadzone powyżej progów unijnych . Zamawiający przewidział w siwz możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp na

Wadium po nowelizacji

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Ustawodawca chciał ukrócić proceder zmowy wykonawców polegający na tym, że firmy porozumiewały się miedzy sobą, co do kwot, jakie zamierzają zaoferować za przedmiot zamówi

Trudne negocjacje z dostawcą prądu - jak podpisać nową umowę?

możliwości przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Czy w takiej sytuacji można przyjąć, że nastąpiła zmiana poprzedniej umowy w zakresie grupy taryfowej niewymagająca przeprowadzania nowego postępowania? Jeżeli nie, to jak najlepiej rozwiązać ten problem i uzdrowić sytuację? Czy

GTC oczekuje spadku wyceny nieruchomości o 62 mln euro w I poł. br.

handlowymi nie będą już spełniać warunków covenantów finansowych określonych w ich umowach według stanu na 30 czerwca 2020 r. : • dla kredytu w wys. 188,7 mln euro udzielonego przez Bank Pekao spółce zależnej GTC prowadzącej projekt Galeria Północna covenanty w zakresie wskaźników LTV (kredyt do

Udział w dialogu technicznym nie uniemożliwia udziału w przetargu

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym zamawiający może przeprowadzić dialog techniczny , zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych

Kto faktycznie odpowiada za sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia i jego oszacowanie?

. Osoba podejmująca faktyczne czynności w ww. zakresie odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tylko wówczas gdy dokonała czynności zgodnie ze stosownym upoważnieniem. Zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 18  ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i

Aby sprawdzić, co oferuje wykonawca, nie wolno żądać dowolnych dokumentów przedmiotowych

Pytanie: Zamawiający ma zamiar udzielić zamówienia na dostawę nowego systemu kontroli dostępu, w ramach której ma nastąpić instalacja tego systemu oraz migracja danych ze starego (dotychczas stosowanego systemu) do nowego. Zamawiającemu bardzo zależy na tym, aby instalacja i migracja przebiegły

Jaką formę powinni mieć pełnomocnictwo do złożenia oferty przez lidera konsorcjum w postępowaniu unijnym?

progach unijnych Pytanie: W procedurze unijnej dofinansowanej ze środków UE ofertę złożyło międzynarodowe konsorcjum , załączając stosowane pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo określa zakres upoważnienia dla lidera i zostało podpisane w taki sposób: w dokumencie są tylko podpisy „papierowe&rdquo

UKNF kwestionuje jakość informacji dla klientów dot. oceny zdolności kredytowej

kredytodawców terminu, do którego wnioskujący, który nie zawarł z kredytodawcą umowy kredytu i nie jest klientem kredytodawcy z tytułu innej umowy, może ubiegać się o udzielenie wyjaśnień, podał Urząd.  "Zastrzeżenia UKNF w zakresie udzielanych wnioskodawcom przez kredytodawców wyjaśnień dotyczą

Dialog techniczny

udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia. Dialog techniczny to nie tylko sposób uzyskania informacji lub doradztwa, ale skonfrontowanie potrzeb zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez podlegający ciągłym zmianom rynek określonych usług, dostaw lub

Projekt ustawy o inwestycjach dot. przeciwdziałania suszy trafił do konsultacji

inwestycji i działań, udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy. Szacowane skutki regulacji dla finansów publicznych to ponad 200 mln zł w roku przyszłym. Dochody gmin w związku ze zmianami przepisów w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych powinny wynieść ok. 35,9 mln zł

Sprawdź, przez jaki czas należy publikować informacje o udzieleniu zamówienia w BIP

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia.  Powyższy przepis nie precyzuje natomiast okresu udostępniania informacji w BIP, zarówno minimalnego jak i

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

Pytanie: Spoglądając na strony innych zamawiających zauważyłam, że bardzo często nie są tam zamieszczane ogłoszenia o udzieleniu zamówień. Czy takie ogłoszenia są obowiązkowe? Odpowiedź: Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczania na swojej stronie internetowej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Czy zamawiający musi udostępniać dokumenty dotyczące szacowania zamówienia, traktując je jak informację publiczną?

dokumentami mogą być kosztorysy, notatki czy kalkulacje. Zamawiający jest zobowiązany udzielić informacji publicznej w zakresie rodzaju zrealizowanych postępowań publicznych oraz wskazać dokumenty potwierdzające szacowanie wartości  zamówienia, z których będzie wynikać, jaką metodę szacowania przyjął

Czy usługę ratownictwa wodnego wolno zamówić jak usługę społeczną?

się do usług w zakresie objętym m.in. kodem 75252000-7. Czy w takim razie nie możemy udzielić zamówienia na usługi społeczne? Mamy dwa baseny kryte. Z powodu braku w personelu ratowników wodnych, chcieliśmy udzielić zamówienia Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu (WOPR). Czy możemy? Odpowiedź

Zdaniem KIO można wnieść odwołanie na warunki udziału w przetargu

ogłoszeniu o zamówieniu w punkcie III.3.2 dokonał opisu sposobu dokonania ceny spełniania warunku w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia tj.: "Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże realizację co najmniej dwóch zamówień, których przedmiotem były roboty budowlane o wartości co najmniej 3 500 000 zł

Czy dokumenty składane już po wyborze oferty muszą mieć formę elektroniczną?

KIO 946/19) „Art. 10a ust. 1 p.z.p. dotyczy komunikacji pomiędzy zamawiającym wykonawcami w zakresie przekazywania sobie wszelkich pism i dokumentów w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wskazuje na to otwarty katalog wymienionych dokumentów, do którego należą zarówno oferty

Czy należy wykazać w sprawozdaniu zamówienie, które powierzono centralnemu zamawiającemu?

ma obowiązek uwzględnić zamówienie w sprawozdaniu rocznym. Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce „Interpretacja przepisów” znajduje się opinia „Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych ”, w której niestety brak jest

BIK: Banki i SKOK-i udzieliły o 22,1% mniej kredytów konsumpcyjnych r/r w V

Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Banki i SKOK-i udzieliły o 22,1% mniej kredytów konsumpcyjnych w ujęciu liczbowym w maju 2020 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił spadek o 44,2%. Średnia wartość udzielonego kredytu konsumpcyjnego w maju 2020 r. wyniosła 8

7Levels ma umowę ws. wydania 'Warplanes: WW1 Sky Aces' na Nintendo Switch

Warszawa, 25.08.2020 (ISBnews) - 7Levels zawarł umowę o udzielenie licencji ze studiem Home Net Games Teresa Dymek na grę "Warplanes: WW1 Sky Aces", podała spółka. Umowa dotyczy udzielenia przez licencjodawcę na rzecz spółki licencji w zakresie niezbędnym do wydania gier na platformę

BIK: Banki i SKOK-i udzieliły o 48% mniej kredytów konsumpcyjnych r/r w IV

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Banki i SKOK-i udzieliły o 48% mniej kredytów konsumpcyjnych w ujęciu liczbowym w kwietniu 2020 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił spadek o 62%. W okresie styczeń - kwiecień 2020 r. banki i SKOK-i udzieliły 1,86 mln

MŚ: Norbert Lenkiewicz został powołany na głównego geologa

energetycznej" - czytamy w komunikacie. Norbert Lenkiewicz jest autorem licznych publikacji i szkoleń m.in. z zakresu nadzoru nad podmiotami koncesjonowanymi, naruszeń warunków udzielonej koncesji, zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz kontroli i

KNF zezwoliła Bankowi Pekao na prowadzenie działalności maklerskiej

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia Bankowi Pekao na prowadzenie działalności maklerskiej, podała Komisja. "Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia Bankowi Polska Kasa Opieki SA na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie

KGHM udzieli Sierra Gorda 55 mln USD dodatkowego dofinansowania

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź zwiększy planowane na ten rok nakłady inwestycyjne w związku z zamiarem udzielenia 55 mln USD dofinansowania właścicielskiego kopalni Sierra Gorda w Chile, podała spółka. "Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. […] informuje o korekcie

Oferta konsorcjum Most. Zabrze na 52 mln zł netto wybrana w przetargu w Sosnowcu

Warszawa, 10.07.2020 (ISBnews) - Oferta Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - lidera konsorcjum - warta 52 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu gminy Sosnowiec o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Budowa Centrum

Energa ma umowę odnawialnego kredytu ESG-linked w wysokości 2 mld zł

, Caixabank Oddział w Polsce, MUFG Bank (Europe) N.V. Przedmiotem umowy jest udzielenie spółce odnawialnego kredytu ESG-linked o wartości 2 mld zł. "Środki z kredytu mają być wykorzystane m.in. na rozwój mocy wytwórczych OZE i dalszą modernizację linii elektroenergetycznych, a także zostaną częściowo

Alior Bank udzielił 655 gwarancji de minimis wys. 270 mln zł na nowych zasadach

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Alior Bank udzielił firmom z segmentu MŚP 655 gwarancji de minimis na korzystniejszych zasadach na kwotę prawie 270 mln zł w efekcie dostosowania oferty do planu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), poinformowało ISBnews biuro prasowe. Z nowych

Jak kwalifikować zmianę terminu płatności FV w umowie o zamówienie publiczne?

rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,  d)????? polega na zastąpieniu wykonawcy , któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą , w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp .  Renata Dzikowska  Więcej na

Rzecznik MŚP chce, by umorzenie mikropożyczek następowało z mocy prawa

, udzielić mikroprzedsiębiorcy jednorazowo pożyczki w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej. Pożyczka ta wraz z odsetkami podlega umorzeniu na wniosek przedsiębiorcy pod warunkiem, że będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia

KNF cofnęła spółce Waluciarz.pl zezwolenie na świadczenie usług płatniczych

zostało udzielone spółce decyzją KNF z dnia 21 lipca 2015 r. Zakres usług płatniczych, do świadczenia których spółka została uprawniona na podstawie tego zezwolenia obejmował świadczenie usługi przekazu pieniężnego. KNF ustaliła, że w związku z działalnością spółki w zakresie świadczonych usług

GetBack: Kwota roszczeń wobec Altus TFI i 12 funduszy została zabezpieczona

, podał GetBack.  "Zabezpieczenie zostało ustanowione w wykonaniu postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 lipca 2020 r., sygn. akt XXVI Gz 18/20, o udzieleniu GetBack zabezpieczenia na majątku wszystkich pozwanych solidarnie do kwoty 134 715 017 zł. Postanowienie o zabezpieczeniu

IZFiA/IGTE: Wdrożenie I tury PPK skuteczne dzięki zaanagażowaniu instytucji fin.

, podano. "Wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych w pierwszym etapie procesu odbyło się płynnie i skutecznie dzięki dużemu zaangażowaniu i wysiłkom instytucji finansowych. Zdaniem zdecydowanej większości badanych zakres faktycznego wsparcia udzielonego pracodawcom przy wdrażaniu PPK przez

Wykonawca musi tak sformułować pytania do siwz, aby zamawiający miał pewność co do jego wątpliwości zawartych w pytaniu

Internet zamawiający nie ma uprawnień, aby wyręczać go w tym zakresie. Jeśli udzielona odpowiedź nie wyjaśni wszystkich wątpliwości wykonawcy , będzie mógł on ponownie skierować zapytania do zamawiającego . Zgodnie z ustawą Pzp wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści

BIK: Firmy pożyczkowe udzieliły 6,82 mld zł finansowania w 2019 r.

Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Firmy pożyczkowe udzieliły 2 745,1 tys. pożyczek na kwotę 6,82 mld zł w 2019 r., wynika z obserwacji Biura Informacji Kredytowej (BIK). Oznacza to wzrost o 0,8% r/r/ w ujęciu liczbowym. W samym grudniu udzielono finansowania na kwotę 533 mln zł, przyznając

BIK: Wartość pożyczek od firm pożyczkowych spadła o 27,8% r/r w marcu

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Firmy pożyczkowe udzieliły 184,4 tys. pożyczek na kwotę 431 mln zł w marcu br., wynika z obserwacji Biura Informacji Kredytowej (BIK). Oznacza to spadek o 20,6% r/r/ w ujęciu liczbowym oraz 27,8% pod względem wartości. Średnia wartość udzielonej w marcu 2020 r

Morawiecki: 57% polskich firm otrzymało wsparcie od państwa polskiego

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Około 57% polskich firm otrzymało dotychczas wsparcie w ramach instrumentów, zawartych w tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej, poinformował premier Mateusz Morawiecki. "Z badań, wśród wielu polskich wynika, że aż 60% polskich musiała zmniejszyć zakres

Ultimate Games ma umowę na wydanie gry 'Hatred' na Nintendo Switch

zdecydowano o udzieleniu na rzecz podmiotów trzecich licencji nieograniczonej terytorialnie do wydania gry w wersji pudełkowej" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z zawartą umową, Ultimate Games będzie pełnił rolę wydawcy dla gry w wersji cyfrowej na całym świecie, wydawcy zewnętrzni będą prowadzić

Elektrotim ma umowę na urządzenia nadzoru dla Straży Granicznej za 22,7 mln zł

wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. "Rozbudowa systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru", prowadzonym przez Bieszczadzki

Koronawirus. Jak ustanowić pełnomocnika? Kto może nim zostać?

uzależnionym od charakteru czy nastroju pracowników różnych instytucji, warto posługiwać się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie i zawierającym zakres udzielonego pełnomocnictwa. Oprócz zakresu dokument powinien zawierać dane i mocodawcy, i pełnomocnika: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i

Alior Bank udostępnia gwarancje de minimis do 80% kwoty kredytu

zabezpieczenia kredytu obrotowego zostanie wydłużony do 39 miesięcy, podał bank. Maksymalna wartość gwarancji wynosi 3,5 mln zł. Bank nie pobierze prowizji za jej udzielenie. Z nowej oferty i będzie mogła skorzystać każda firma z sektora MŚP, która dotychczas spełniała kryteria określone w programie gwarancji

MZN Property złożył wniosek do KNF o zgodę na wycofanie akcji z obrotu na GPW

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - MZN Property złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. "Wniosek został złożony w celu realizacji uchwały nr 19 zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Co robić w razie rozbieżności między formularzem ofertowym a opisem przedmiotu zamówienia?

poprawić oferty, ani też jej wyjaśnić, gdyż w samej siwz (na którą składał się zarówno opis jak i formularz oferty) dla dwóch pozycji asortymentu wskazano rozbieżne wymagania. Próba wyjaśnienia tej sytuacji doprowadziłaby do nieuprawnionych negocjacji treści oferty w zakresie parametrów oferowanego

Doświadczenie jako podwykonawca

Pewien zamawiający ogłosił postępowanie, którego przedmiotem była wymiana okien na obiektach szkolnych. W specyfikacji zażądał wykazu doświadczenia w robotach będących przedmiotem zamówienia. Jeden z wykonawców przedstawił wymagane doświadczenie, ale było to doświadczenie jego jako podwykonawcy. Ref

Pyramid Games: Ultimate Games ma wydać 'Rover Mechanic Simulator' na konsole

wersji na PC, udzielił licencjobiorcy wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, pięcioletniej licencji niezbędnej do wykonania portu oraz wydania przez licencjobiorcę gry na wspominane powyżej konsole. Zgodnie z zawartą umową, licencjobiorca jest uprawniony do udzielania dalszych licencji w zakresie

EBOR udzielił Velvet Care 24 mln euro kredytu

Warszawa, 10.07.2020 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzielił Velvet Care 24 mln euro kredytu na zwiększenie zdolności produkcyjnych i poprawę efektywności energetycznej, podała instytucja. "Wiodący polski producent produktów higienicznych Velvet Care uruchamia

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

analogiczne pytanie jednego z zamawiających w tym zakresie dla celów sprawozdawczych należy przyjąć zasady opisane w opinii prawnej, zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych , pt. „Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych”. 

Kiedy sumować zamówienia a kiedy traktować je osobno?

Pytanie: Jako spółka prawa handlowego – jednostka samorządowa w 2018 roku udzieliliśmy zamówienia publicznego poniżej progów unijnych na dostawę pojazdu w formie leasingu. Rozwijając działalność transportową powtórzyliśmy takie zamówienie w 2019 roku. Podsumowując – udzieliliśmy

BoomBit zawarł umowę wydawniczą dla gry Idle Coffee Corp na terenie Chin

nieprzenoszalnej licencji (z prawem udzielenia sublicencji na warunkach przewidzianych w umowie), na terenie Chin kontynentalnych, na okres 1 roku od daty zawarcia umowy, w zakresie niezbędnym do wydania, dystrybucji i promocji gry na platformach iOS i Android" - czytamy w komunikacie. Rozliczenie

TMS Brokers ma zgodę KNF na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych

Warszawa, 08.03.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła Domowi Maklerskiemu TMS Brokers zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych, podała Komisja. "Komisja udzieliła Domowi Maklerskiemu TMS Brokers SA

Bioton ma umowę z Yifan o współpracy w zakresie analogów insulin

umową ramową. Poszczególne czynności i warunki związane z wykonaniem jej etapów zostaną szczegółowo uregulowane w oddzielnie zawartych zleceniach, podano. "Co do zasady umowa nie przewiduje nabycia praw intelektualnych stron, za wyjątkiem udzielenia licencji w zakresie pozwalającym na wykonanie

CD Projekt ma umowę z Namco na dystrybucję ' Cyberpunk 2077' w 24 krajach Europy

Xbox One w 24 krajach Europy, podała spółka. "Przedmiotem umowy jest udzielenie przez spółkę na rzecz Namco licencji wyłącznej na korzystanie z gry 'Cyberpunk 2077' w wersji na komputery PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One, w zakresie koniecznym do prowadzenia dystrybucji wersji pudełkowej

Laloux z EBI: Finansowanie grupy dla Polski może przekroczyć 5 mld euro w 2019r.

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) może udzielić w tym roku Polsce finansowania na kwotę nieco powyżej 5 mld euro wobec 4,8 mld euro w ub.r., poinformował ISBnews dyrektor generalny EBI Jean-Christophe Laloux. "Kwoty finansowania udzielonego

BIK: Wartość portfela kredytów mikroprzedsiębiorców to 69,7 mld zł w I poł. br.

. pod wpływem infekcji wirusa COVID-19, zakończyło się ujemnym odczytem dynamiki sprzedaży wszystkich produktów kredytowych. Kredytów obrotowych banki udzieliły na kwotę niższą o 27,5% a inwestycyjnych o 42,6% w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 r. "Podejmując się oceny pierwszego półrocza

Oferta spółki Wasko najkorzystniejsza w przetargu dla LPR w Warszawie

zł brutto, 2. Wartość maksymalna wynagrodzenia z tytułu realizacji prawa opcji wynosi: 1 230 000 zł brutto" - czytamy w komunikacie.  Przedmiotem zamówienia jest: W zakresie zamówienia podstawowego: 1. Zapewnienie działania Aplikacji SWD PRM oraz udzielenie gwarancji w tym usuwanie awarii

Czy wykorzystanie przedmiotowego wolumenu umowy oznacza jej automatyczne rozwiązanie?

ust. 1 ustawy Pzp zakres świadczenia wykonawcy wynika z jego oferty. Zamawiający , przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego , określa zakres przedmiotu zamówienia , który bezpośrednio przekłada się na rozmiar świadczenia wykonawcy . W zależności od przedmiotu

Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji prawa górniczego

poszukiwanie i rozpoznanie złóż złożyły dwie firmy: Leszno Cooper oraz KGHM. Jak wynika z informacji ministerstwa klimatu, koncesje w tym zakresie zostały udzielone. "One były zaskarżane, znalazły się w sądzie wojewódzkim, potem w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, teraz wracają do drugiego organu

Oferta Elektrotimu o wartości 22,69 mln zł wybrana w przetargu Straży Granicznej

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Oferta Elektrotimu została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. "Rozbudowa systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej

EBOR udzieli Eurocashowi 50 mln euro pożyczki m.in. na przejęcie Frisco.pl

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzieli Eurocashowi 50 mln euro na przejęcie Frisco.pl i podniesienie kapitału obrotowego spółki, podał bank. "Operacja pozwoli spółce wzmocnić jej działalność, poprzez wsparcie akwizycji polskiej spółki zajmującej

Czy jest możliwa zmiana wynagrodzenia ryczałtowego za realizowane roboty budowlane ?

Mając powyższe na uwadze, wykonawcy składający ofertę cenową w postępowaniach o udzielenie zamówienia na roboty budowlane powinni pamiętać, że za zaoferowaną cenę będą zobowiązani do wykonania pełnego zakresu robót określonych w dokumentacji projektowej. Wskazany obowiązek jest niezależny od

Energa ma umowę na 120 mln euro kredytu w formule ESG-linked z SMBC Bank EU

biznesu, podała spółka. "Finansowanie zostało udzielone spółce na okres pięciu lat z możliwością dwukrotnego przedłużenia o rok. Środki pozyskane z kredytu mogą zostać przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne oraz inwestycyjne z wyłączeniem wydatków w obszarze energetyki węglowej" - czytamy w

ZBP: Liczba spraw sądowych stanowi 2% łącznej liczby kredytów udzielonych w CHF

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Liczba postępowań sądowych w bankach w zakresie klauzul indeksacyjnych czy spreadowych stanowi 2,03% łącznej liczby kredytów udzielonych przez banki w szwajcarskiej walucie, podał Związek Banków Polskich (ZBP). Związek podał, że od początku 2017 roku do

Zastosuj właściwą podstawę prawną do udzielenia zamówienia z dziedziny kultury

wystawy)? Jak zakwalifikować usługi towarzyszące udzieleniu zamówienia na występ artystyczny, takie jak obsługa sceniczna, catering, ochrona, druk banerów, plakatów, biletów? Czy wszystkie wymienione usługi i dostawy należy traktować jako jedno zamówienie i korzystać z art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Kernel Holding przedłużyl termin spłaty kredytu przedeksportowego do poł. 2021

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Kernel Holding zawarł umowę zmieniającą warunki do kredytu przedeksportowego w wysokości do 100 mln USD z 2 lutego 2018 r., podała spółka. Okres obowiązywania instrumentu przedłużono do 30 czerwca 2021 r., a oprocentowanie transz spadło. Kredyt został udzielony

Oferta Pekabex Bet najkorzystniejsza na 4 budynki mieszkalne we Włocławku

Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Oferta spółki zależnej Pekabeksu - Pekabex Bet - została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z

Miraculum ma umowę na dystrybucję kosmetyków w trzech krajach w Afryce

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Miraculum zawarło umowę z Tucobyte Company z siedzibą w Republice Południowej Afryki na wyłączność w zakresie dystrybucji i promocji produktów wszystkich marek spółki na terytorium Republiki Południowej Afryki, Republiki Bostwany oraz Republiki Zambii, podała

Alior Bank otrzyma wsparcie BFG na restrukturyzację SKOK Jaworzno

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) podjął uchwałę w sprawie udzielenia 110 mln zł wsparcia Alior Bankowi na rzecz działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Jaworzno" w procesie jej restrukturyzacji, podał BFG

Umicore ma umowę z EBI wartą 125 mln euro na budowę fabryki materiał. katodowych

. "To pierwszy kredyt udzielony przez EBI koncernowi Umicore. Cieszymy się, że możemy zainaugurować naszą współpracę tak innowacyjnym projektem. W kontekście coraz bardziej intensywnych działań na rzecz elektryfikacji przemysłu motoryzacyjnego ważne jest budowanie ogólnoeuropejskiego potencjału

Jakie zaświadczenia z KRK powinna złożyć fundacja, która bierze udział w przetargu?

członków zarządu. Dlatego w okolicznościach pytania aktywuje się obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentu wpisany w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp .  Składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13

Wielton ma term sheet z bankami ws. finansowania i refinansowania

m.in. w zakresie ustanowienia zabezpieczeń, podano także. "Zakładany udział poszczególnych banków w finansowaniu wynosi 1/3 kwoty finansowania" - czytamy także.  Spółka zastrzega, że "term sheet" nie stanowi wiążącego zobowiązania banków do udzielenia finansowania, gdyż

Zasady powołania członków komisji przetargowej

Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik jednostki, która prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego . Liczbę członków komisji powinien określać regulamin pracy komisji nadany przez kierownika jednostki – członków komisji nie może być jednak mniej niż trzy

Jakie swoje czynności kierownik może powierzyć innym pracownikom?

Pytanie: Artykuł 18 ust. 2 stanowi: „Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania. Kierownik zamawiającego może

Unibep zbuduje obiekt sportowo-rekreacyjny w Mińsku za ok. 32 mln zł netto

. 7,4 mln euro netto (ok. 31,8 mln zł netto). Zamawiającym jest "Akwa Mińsk" przedsiębiorstwo komunalne z siedzibą w Mińsku, podano w informacji. "Inwestycja będzie realizowana w 20% ze środków własnych zamawiającego, a w 80% z kredytu po jego udzieleniu zamawiającemu przez bank

Silvair ma umowę dotyczącą udzielenia licencji Zumtobel Group AG

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Silvair podpisał umowy z międzynarodowym dostawcą całościowych i profesjonalnych rozwiązań w zakresie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego Zumtobel Group AG, podała spółka. W ramach umów Silvair udzieli partnerowi niewyłącznej licencji na wykorzystanie Silvair

Bank Millennium ma umowę z BGK na wsparcie firm z Fund. Gwarancji Płynnościowych

ostatnim czasie nastąpiły istotne zmiany. W programie gwarancji de minimis to przede wszystkim: - zwiększenie zakresu gwarancji z 60% do 80% kwoty kredytu - wydłużenie okresu gwarancji do z 27 do 39 miesięcy - brak prowizji na rzecz BGK za udzielenie gwarancji dla kredytów udzielonych do końca br

ARP udzieliła łącznie ok. 10 mln zł pożyczek dwóm PKS-om na restrukturyzację

także wspieramy rozwój lokalnych społeczności.  I to właśnie ten ostatni aspekt był dla nas ważny przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu pożyczki dwóm PKS-om. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej zapewniają dojazdy do szkoły, pracy, lekarza. Bez nich wiele osób miałoby trudności z

Alior Bank chce uruchomić linie kredytowe w ramach programu 'Czyste Powietrze'

zakup fotowoltaiki w ramach programu "Czyste Powietrze", podał bank. Kapitał z tytułu udzielonych kredytów będzie następnie częściowo spłacony z dotacji udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Głównym celem programu jest poprawa jakości

Pułapka na firmy. Dostaniesz mandat za naruszenie epidemiologiczne, nie skorzystasz z pomocy publicznej

;Naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii /.../ stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego udzielanego na podstawie art. 2a ustawy z

Infoscan ma umowę ws. dystrybucji MED Recorder w krajach francuskojęzycznych

Recorder, ich dystrybucji, a także aktywnego poszukiwania klientów i prowadzenia dla nich szkoleń w zakresie obsługi urządzenia. Na mocy umowy Infoscan udzielił partnerowi wyłącznego prawa do dystrybucji urządzeń MED Recorder na terenie uzgodnionych państw na czas obowiązywania umowy pod warunkiem

Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw

zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek. Ilość zaliczek udzielanych w ramach wykonywania jednego zamówienia może być ustalona w sposób dowolny. W przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych dopuszczalne jest udzielanie zaliczek na poczet niektórych części zamówienia. Celem

Poznaj właściwą formę prowadzenia i udostępniania protokołu postępowania

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Sporządzenie protokołu stanowi samodzielną czynność zamawiającego , do której jest on zobowiązany na mocy art. 96 ustawy Pzp . Z uwagi na fakt, że czynność sporządzenia protokołu jest dokonywana samodzielnie przez zamawiającego nie wchodzi ona w zakres

Premium Fund: Mousetrap Games stworzy grę na licencji serialu 'Kosmiczny wykop'

. Jednym z jego głównych bohaterów jest animowana postać wzorowana na rzeczywistym wizerunku Roberta Lewandowskiego, poinformowano. Celem podpisanego przez spółki term sheet jest uregulowanie zasad dalszej współpracy prowadzącej do zawarcia umowy, na mocy której Orange udzieli Mousetrap Games prawa do