zakres regulacji prawa zamówień publicznych

Marek Okniński

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Projekt zmiany Prawa zamówień publicznych przewiduje zmniejszenie progu obligatoryjnej publikacji ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

Ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu rozwiązań formalno - prawnych mających na celu przede wszystkim przeciwdziałanie utracie płynności finansowej przedsiębiorców realizujących lub ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Zamówienia poniżej 30.000 euro nie powinny być udzielane w trybie ustawy Pzp

Zamawiający nie powinien stosować ustawy Pzp do zamówień, które są wyłączone z obowiązku jej stosowania.

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

. umów o charakterze odpłatnym zawieranych pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub usług od wybranego wykonawcy"- czytamy w komunikacie. Istotą rozwiązań Prawa zamówień publicznych jest zwiększenie przejrzystości i

Rząd planuje ułatwienia w korzystaniu publicznych chmur obliczeniowych

prawo zamówień publicznych, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. Przepis ten - jak podano w uzasadnieniu potrzeby regulacji - odnosi się do przeciwdziałania COVID-19 i może być

Koronawirus może zmusić zamawiającego do odstąpienia od umowy

Koronawirus może zmusić zamawiającego do odstąpienia od umowy

warunkiem dla skorzystania przez zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy o wykonanie zamówienia publicznego jest nieprzewidywalność istotnej zmiany okoliczności w chwili podpisywania umowy. W literaturze podkreśla się, że chodzi o zdarzenia przyszłe i niepewne, których wystąpienia nie tylko nie można

Nowa ustawa Pzp - jak zmienią się przepisy dotyczące zamówień publicznych?

Nowa ustawa Pzp - jak zmienią się przepisy dotyczące zamówień publicznych?

/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Słownik Pzp Nowe przepisy Prawo zamówień publicznych Nowe przepisy Prawa zamówień publicznych mają w znacznie większym stopniu niż dotychczas

Nowa ustawa Pzp w pierwszym półroczu 2018 roku!

Nowa ustawa Pzp w pierwszym półroczu 2018 roku!

przepisów, zapewniające jednolite stosowanie prawa przez zamawiających i sądy; uproszczenie procedur obowiązujących zarówno zamawiających jak i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne. Znajdź przetarg dla swojej firmy Regulacje UE Oczywiście nowe regulacje będą zgodne z obowiązującą Dyrektywą

Wady dokumentacji projektowej przy ryczałcie. Kto za nie odpowiada i jak dalej realizować umowę?

Wady dokumentacji projektowej przy ryczałcie. Kto za nie odpowiada i jak dalej realizować umowę?

Pytanie Jak postąpić w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (wynagrodzenie ryczałtowe), a w trakcie prac wystąpią wady w dokumentacji projektowej? Czy ze względu na zaistniałe wady możemy skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ? Czy wolno nam zwiększyć zakres prac i

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Projekt nowego Prawa zamówień publicznych, który skierowany został do konsultacji, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych ma na celu m.in. zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, startujących w przetargach oraz wydawanie pieniędzy w systemie zamówień

Nowelizacja PZP - jakie niesie zmiany?

Obowiązujące w Polsce Prawo zamówień publicznych dostosowywane jest do obowiązujących przepisów prawnych w Unii Europejskiej. Ostatnia nowelizacja ustawy Prawa zamówień publicznych zawierała wiele znaczących zmian. Jedną z nich jest wprowadzenie nowych regulacji dotyczących trybu zamówień z

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

- tak aby przetargi stały się prostsze i bardziej atrakcyjne dla firm" - podkreślił wiceminister. Z kolei prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak stwierdził, że uchwalenie przez Sejm nowego Prawa zamówień publicznych do dobra wiadomość dla wszystkich uczestników rynku. "Liczymy, że

Brak zaszyfrowania załączników skutkuje odrzuceniem oferty

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do zachowania poufności, do czasu upływu terminu otwarcia, treści złożonych ofert przetargowych [1]. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej złoży niezaszyfrowane załączniki do oferty

Jarosińska-Jedynak: Chcemy większych możliwości przesuwania środków unijnych

pokazuje, jak mamy to robić. Natomiast nie pokazuje na co, ponieważ to, 'na co' jest w programach operacyjnych, zarówno w tych regionalnych jak i krajowych" - wyjaśniła. Przypomniała, że przepisy ustawy odnoszą się zarówno do prawa zamówień publicznych, jak i do ustawy o finansach publicznych

MR i UZP rozpoczęły prace nad nową ustawą dotyczącą zamówień publicznych

w zamówieniach, - uporządkowanie przepisów dotyczących kontroli, - uspójnienie przepisów, zapewniające jednolite stosowanie prawa przez zamawiających i sądy, - uproszczenie procedur, podano także. "Nowa ustawa z pewnością musi być zgodna z regulacjami unijnymi, czytelna, kompleksowo 

Przetarg na dostawę energii elektrycznej a zatrudnienie podwykonawców

Przetarg na dostawę energii elektrycznej a zatrudnienie podwykonawców

umowy, której charakter nie jest jednolity. Obowiązki zamawiających przy zawieraniu takich umów, były przedmiotem wspólnego komunikatu prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędu Regulacji Energetyki. Pomoc podwykonawców Zasadnicza dopuszczalność korzystania z pomocy podwykonawców przy realizacji

Prawo opcji jako sposób zwiększenia zakresu zamówienia

europejskich dyrektywach regulujących zamówienia publiczne. Zarówno przyjęta przez Polskę Dyrektywa 2004/18/WE oraz Dyrektywa 2004/17/WE ani nowe dyrektywy, tj. Dyrektywa 2014/24/UE oraz Dyrektywa 2014/25/UE nie podjęły próby zdefiniowania prawa opcji. W celu zdefiniowania prawa opcji należy odwołać się, zatem

Sejmowa komisja zajmuje się projektem ustawy dot. walki z koronawirusem

COVID-19 - maksymalnie 14-dniowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko - pominięcie prawa zamówień publicznych, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 - zwolnienie personelu

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej - konsorcja

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej - konsorcja

sytuacją nie mamy do czynienia w przypadku zamówienia, do którego wykonywania wymagana jest koncesja na obrót paliwami wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w zakresie obrotu paliwami. Uprawnienia do prowadzenia

PAIH ma umowę z konsorcjum na przygotowanie content management na Expo w Dubaju

ich produkcję", podała Agencja. Współpraca obejmuje stworzenie koncepcji narracyjnej, kreację doświadczenia oraz realizację treści multimedialnych w Pawilonie Polski. Konsorcjum zostało wybrane przez PAIH w drodze konkursu przeprowadzonego w ramach procedury prawa zamówień publicznych. "

Wyścig z czasem w zamówieniach

wdrożenie nowych przepisów w kilkunastu obszarach, tak abyśmy nie narazili się na zarzuty niewdrażania prawa europejskiego i nie groziło nam wstrzymanie finansowania w ramach funduszy europejskich - mówi "Wyborczej" Wojciech Hartung, ekspert ds. zamówień publicznych z kancelarii DZP. Najpierw

Pracownik zamawiającego ubiega się o zamówienie. Jakich formalności trzeba dopełnić?

Pracownik zamawiającego ubiega się o zamówienie. Jakich formalności trzeba dopełnić?

Dzikowska radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, wieloletni pracownik UZP w Departamencie Kontroli Zamówień Publicznych, obecnie naczelnik Wydziału procesów zakupowych w instytucji zamawiającej

Zamówienia tego samego rodzaju

Zamówienia tego samego rodzaju

udzielić zamówienia poniżej określonych przepisami progów. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Wytyczne UZP W celu ustalenia czy zamawiający ma do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami, konieczna jest analiza okoliczności w jakich jest lub będzie

Kiedy warto korzystać z art. 6a Prawa zamówień publicznych?

Zgodnie z brzmieniem art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 27.10.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo zamówień publicznych, który ma zapewnić większą przejrzystość regulacji, ułatwić i uprościć procedury oraz zagwarantować spójność wewnętrzną przygotowanych rozwiązań poprzez wprowadzenie jednakowej terminologii

FPP/ CALPE: Z 216 ustaw opublikowanych w ub.r. ok. 120 dotyczy przedsiębiorców

nakładów na inwestycje, podkreślono w analizie. "Jedną z mniej obszernych, ale ważnych ustaw mijającego roku jest ustawa o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych. Ta ustawa jest dobrym przykładem zdroworozsądkowego wdrożenia prawa unijnego. Projektodawcy tak ukształtowali przepisy

Problemy techniczne ze skrzynką e-PUAP przy wnoszeniu odwołania

te nie mają oparcia w treści regulacji ustawowej. Przepisy wskazanego rozporządzenia wykonawczego mają wprost zastosowanie do sposobu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , które podlega procesom elektronizacji. Natomiast odwołanie stanowi oddzielną, od czynności

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

zmiana wartości zamówienia po wszczęciu postępowania. Zasady ustalania wartości zamówienia Zgodnie z art. 32 ust. 1 Prawa zamówień publicznych podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z

Termin zawiadomienia o odrzuceniu oferty

Pytanie: Na jakim etapie postępowania należy poinformować wykonawcę o odrzuceniu jego oferty - bezpośrednio po dokonaniu tej czynności czy dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty ? Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Odpowiedź: O odrzuceniu danej oferty zamawiający informuje

Rząd przyjął projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi

udzielenie koncesji, w szczególności poprzez ograniczenie arbitralności działań zamawiających, co ułatwi wykonawcom dostęp do rynku koncesji" - czytamy w komunikacie. Przygotowane rozwiązania, wzorem nowych przepisów Prawa zamówień publicznych, promują i dają możliwość realnego wykorzystywania przy

Czy można rozwiązać umowę o zamówienie publiczne ?

wcześniejsze rozwiązanie, powstaje wątpliwość, czy takie rozwiązanie umowy przed terminem, nawet jeżeli uzgodnione przez strony, nie pozostaje w sprzeczności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy zakaz rozwiązania umowy wynika z art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych? Ustawodawca w art. 144

Wspólnik może reprezentować spółkę cywilną

charakter wyjątkowy, istotnie wpływający na prawa lub obowiązki wspólników. Nie powinno jednakże budzić wątpliwości, iż czynności podejmowane przez wspólników spółki cywilnej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zasady będą miały charakter czynności przekraczających zwykły zarząd, tak

PKP Intercity nie kupi 10 Dartów w ramach umowy uzupełniającej

punktu widzenia nie jest to wystarczające do tego, aby PKP Intercity mógł z tej możliwości skorzystać. Prawo zamówień publicznych i regulacje unijne wymagają bowiem przy tym spełnienia określonych warunków" - czytamy w stanowisku zarządu spółki. Po pierwsze, nabycie nowych EZT powinno być związane

Co najmniej 90% wartości wynagrodzenia wypłacanego w częściach musi zostać przekazane w trakcie realizacji umowy

publicznych » Wartość ostatniej części zamówienia Stosowanie samodzielne regulacji art. 143a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych może pozostawać w pewnym zakresie nie do pogodzenia z treścią art. 143a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawidłowa interpretacja art. 143a ust. 3 ustawy

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

publicznych. Dodatkowo wprowadzony będzie przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem. - Ułatwienia dla branży turystycznej Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp , niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, konieczne jest przekazanie przez zamawiającego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Prawo

MR: Tarcza Antykryzysowa uchwalona przez Sejm - szczegóły wybranych rozwiązań

; związane z epidemią – opóźnienia w realizacji przetargów. Jednocześnie nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dodatkowo wprowadzony będzie przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku

FPP: Restytucja ozusowania umów zleceń zwiększyłaby wpływy FUS o 2,7 mld zł

wprowadzenie wymogu stosowania umów o pracę w ustawie Prawo zamówień publicznych - zainicjowane przez FPP i związki zawodowe, a poparte szeroko także przez organizacje pracodawców - doprowadziło do wzrostu odsetka umów o pracę w przetargach publicznych - gdzie charakter pracy na to wskazuje, znacząco wzrósł

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy. Powinno ono zawierać co najmniej: - nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; - określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia; - uzasadnienie wyboru trybu zamówienia

BSA: Polska 11. najbardziej przyjazną chmurze gospodarką na świecie

luki w egzekwowaniu praw autorskich. W analizie podkreślono także dobre, jednoznaczne zasady dotyczące odpowiedzialności dostawców usług internetowych. Ponadto, Polska aktywnie promuje i wspiera innowacje oraz prowadzi niedyskryminacyjną politykę w zakresie zamówień publicznych" - czytamy dalej

Rząd przyjął nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).  "Zaproponowano rozwiązania, które dostosowują polskie prawo do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

podział zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Zakresem powyższej regulacji objęte są zarówno czynności zamawiającego mające na celu uniknięcie stosowania przepisów ustawy w ogóle, jak również czynności zmierzające do uniknięcia stosowania niektórych procedur bądź wymogów

Przestępstwo korupcji

odpowiedzialność karną podmiotów uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym odpowiednich regulacji należy szukać w przepisach Kodeksu karnego i ustaw szczególnych. W zakresie przestępstw korupcyjnych, których mogą się dopuścić pracownicy zamawiającego należy wskazać

Przegląd informacji ze spółek

tys. akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych przez spółkę w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Z emisji akcji serii N Data Walk pozyska 15 042 000 zł. Henryk Urbański, członek

FPP/ CALPE: MPiT powinno nadzorować całą legislację dot. przedsiębiorców

analiz gospodarczych oraz monitoringu legislacyjnego. CALPE opracowuje raporty i rekomendacje w zakresie najbardziej istotnych aktów prawnych wpływających na działalność przedsiębiorców oraz rynek pracy i zamówień publicznych. (ISBnews)  

Rząd przyjął projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane

Informacyjne Rządu (CIR).  "Nowe regulacje wdrażają do polskiego prawa przepisy dyrektywy 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji (tzw. dyrektywa koncesyjna), której celem jest ograniczenie niepewności prawnej przy zawieraniu umów koncesji oraz ułatwienie realizacji projektów w formule

Przegląd informacji ze spółek

której spółka odpłatnie przejęła od PlayWay prawa do ponad 20 gier znajdujących się na koncie wydawniczym PlayWay (w tym prawa do 100% przychodu) wraz z prawem do wydania kolejnych edycji tychże gier, podał Ultimate Games. Bank Pekao udostępnił płatności zbliżeniowe Garmin Pay i Fitbit Pay, podał bank

Kto może być pełnomocnikiem przed KIO?

przyjął, iż przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania przed sądem polubownym niewątpliwie nie regulują kwestii pełnomocnictwa, stąd zajdzie konieczność ustalenia, jakie unormowanie dotyczące tego zagadnienia będzie miało zastosowanie w postępowaniu

Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty bud. przesłany do Sejmu

interesów przy zawieraniu umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, - powierzono prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych kompetencje dotyczące umów koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz określono zakres współpracy w tym obszarze z ministrem rozwoju, podano w komunikacie. 

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

zamówienia publicznego oraz dalszych podwykonawców. Tak szeroki zakres regulacji dotyczący podwykonawstwa nie był dotychczas spotykany w systemie zamówień publicznych, ponieważ regulacje w zakresie podwykonawstwa nie wykraczały poza uregulowanie art. 6471 k.c., który związany jest wyłącznie z realizacją

Szacowanie wartości zamówień na różnego rodzaju sprzęty komputerowe

dokonanie czynności szacowania wartości zamówienia opiera się na regulacjach art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pomocnicze, w tym temacie, stały się również opinie i wytyczne Urzędu Zamówień Publicznych. Zamówienia odrębne wymagają oddzielnych szacunków Podstawową zasadą jest, że zamawiający

Sejm przyjął ustawę zakładającą stopniowe uwalnianie cen gazu

zakresie sprzedaży paliw gazowych z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki" – czytamy na stronach Sejmu. W projekcie ustawy ustalono NCW, określające minimalny udział biopaliw i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych

ME proponuje stopniowe odejście od zatwierdzania taryf gazowych w l. 2017-2024

Warszawa, 26.04.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Energii (ME) przygotowało projekt nowelizacji Prawa energetycznego, w którym proponuje stopniowe odejście od zatwierdzania taryf gazowych: w przypadku największych odbiorców - od 1 kwietnia 2017 r., a w przypadku gospodarstw domowych - od 1 stycznia

FPP: Wartość ozusowanych umów zleceń wzrosła o 600 mln zł r/r w 2016 r.

kosztów pracy spowodowanym działaniami państwa polskiego na przedsiębiorców będących kontrahentami tego państwa" - powiedział przewodniczący FPP Marek Kowalski, cytowany w komunikacie. Pozytywne efekty przyniosły z pewnością nowelizacje w Prawie zamówień publicznych - takie jak waloryzacja

Treść zobowiązań gwarancyjnych nie może być sprzeczna z umową o zamówienie

gruncie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, treść zobowiązań gwarancyjnych nie może być sprzeczna z umową. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Co więcej, umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie

Kto może naliczyć kary umowne od wykonawcy?

. jeżeli posiada on ogólną kompetencję w zakresie ustalania wysokości roszczeń gminy), jak również może zostać powierzona innemu pracownikowi gminy. Jednocześnie przypomnieć należy, że zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, komisję przetargową powołuje się jedynie do przeprowadzenia

Cztery odwołania od wyboru oferty w przetargu na odcinek obwodnicy Warszawy

, odrzucona jako niezgodna z prawem - regulacjami Prawa zamówień publicznych i Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, podkreślono. Wykonawcy, którzy złożyli odwołania, to konsorcja, których liderami są: Porr Polska, IDS-BUD, Salini Polska oraz Impresa Pizzarotti. W ich ocenie, tak niska cena wskazuje

Reprezentacja spółki cywilnej w postępowaniu o zamówienie publiczne

Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych należy traktować jako wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podstawą uczestnictwa spółki cywilnej w postępowaniu o zamówienie publiczne jest art. 23 ust

Przedłużenie terminu składania ofert w wyniku zmiany treści siwz

zamówienia w zakresie mającym znaczący wpływ na sporządzenie oferty, a wyznaczenie nowego terminu składania ofert naruszało dyspozycję art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zdaniem Zamawiającego nie doszło do naruszenia art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wprowadzone przez

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

, minister właściwy do spraw gospodarki zawiadamia prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o zaistnieniu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) i przekazuje stosowną

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

postępowaniami sądowymi w wysokości ok. 14 mln zł, podała spółka.  Źródło: ISBnews Poczta Polska: Urząd Zamówień Publicznych (UZP) w informacji o wyniku kontroli doraźnej stwierdził, że Poczta Polska nie naruszyła przepisów ustawy prawa zamówień publicznych przy zawarciu umowy na pozyskanie automatów

Przegląd informacji ze spółek

wyłączeniu prawa poboru akcji tej serii - od tej decyzji uzależnione jest wejście w życie uchwały, podał bank w innym komunikacie.  Akcjonariusze Ultimate Games wyrazili zgodę na wprowadzenie akcji spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, podał PlayWay. Enea Operator &ndash

Zmiana umowy z wykonawcą z powodu zmiany przepisów prawa musi być przewidziana w siwz

Pytanie W trakcie realizacji umowy zmieniły się przepisy prawa. Spowoduje to konieczność dostosowania przedmiotu zamówienia do zmienionych regulacji prawnych i może wpłynąć na zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy. Zmiana przepisów prawa oraz zmiana wynagrodzenia wykonawcy nie była przewidziana w

Strata netto ZUE wyniosła 1,25 mln zł w I poł. 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

wcześniej spowolnienia na krajowym rynku budowlanym infrastruktury kolejowej i miejskiej oraz oczekiwaniem na sfinalizowanie procedury legislacyjnej zakończonej wejściem w życie nowelizacji ustawy o systemie zamówień publicznych. 28 lipca 2016 r. weszła bowiem w życie tzw. 'mała nowelizacja' prawa zamówień

FPP chce abolicji ozusowania umów zleceń i zaliczenia ich do okresów składkowych

ponad dwukrotnie wzrosła liczba umów zleceń w Polsce - do poziomu ponad 1 mln rocznie, wskazała Federacja. Dopiero pozytywne zmiany od 2016 i 2017 roku w Prawie zamówień publicznych - takie jak waloryzacja kontraktów czy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę, gdy charakter pracy tego wymaga oraz nowe

Czy usługi sprzątania można zamówić w trybie zapytania o cenę?

opcji, tzn. wykonawca zobligowany będzie do wykonania tego zakresu o ile zamawiający zażąda jego wykonania. Regulacje dotyczące prawa opcji są niezwykle skąpe. Ustawa Prawo zamówień publicznych przywołuje prawo opcji w art. 34 ust. 5 w kontekście szacowania wartości zamówienia, wskazując, że jeżeli

Stawka 12 zł/godz. to większe bezrobocie i szara strefa - Debata ISBnews/CAS

powiększy się jeszcze" - powiedział Trojanowski. "Niemniej pozytywnie odnosimy się do tej regulacji 12 zł/h, szczególnie, jeśli zwiększy ona uczciwą konkurencję i urealni stawki na rynku. Ustawodawca musi jednak pamiętać, że do prawa o zamówieniach publicznych powinny zostać zapisane możliwości

Rząd przyjął nowelę usprawniającą procedury w ubieganiu się o środki UE

celem jest stworzenie nowego, lepszego otoczenia prawnego dla przedsiębiorców, a także regulacji określających ich obowiązki oraz gwarantujących im szeroki zakres praw, służących rozwojowi polskiej gospodarki). Dwa pakiety: "Konstytucja Biznesu" i "100 zmian dla firm" mają sprzyjać

Zamawiający może zostawić wniosek o wyjaśnienie treści siwz, który wpłynął po terminie, bez rozpoznania

. Racjonalnie działający zamawiający powinien więc zbadać istotność pytania oraz wpływ odpowiedzi na przygotowanie ofert. Leży to również w jego dobrze pojętym interesie. Podstawa prawna: - art. 38 ust. 1, 1a, 1b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert

dziedzin, m. in. prawa zamówień publicznych, legislacji, ochrony środowiska, zagospodarowania odpadów, budżetowania. Skomplikowany charakter tych przetargów oraz fakt, że postępowania na odbieranie bądź odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie były wcześniej przez jednostki samorządu

Rząd przyjął nowelizacje ustaw dot. m.in. minimalnej stawki godzinowej za pracę

uwzględnione w ustawie Prawo zamówień publicznych na zasadach analogicznych jak regulacje dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalna stawka godzinowa ma być również stosowana przy przetargach publicznych. (ISBnews)

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

, według jakich zamawiający zobowiązany jest to uczynić. W tym miejscu warto zwrócić uwagę Czytelnika na okoliczność, iż dnia 20 lutego 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, która

Jak wyznaczyć termin składania ofert?

. Jednocześnie, termin ten w przypadku dostaw oraz usług nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie krótszy niż 14 dni dla robót budowlanych. Terminy na złożenie oferty Wprawdzie ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera regulacji

Czy można stosować ustawę Pzp w zamówieniach wyłączonych spod jej reżimu?

nie stosuje się do", a nie "ustawy można nie stosować do" co przesądza, że wyłącznie stosowanie przepisów prawa zamówień publicznych w odniesieniu do tych zamówień, następuje z mocy samej ustawy. Zatem masz zupełną swobodę w określeniu procedury prowadzącej do zawarcia umowy w sprawie

Chcesz ujawnić kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia? Sprawdź, czy możesz!

: art. 86 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).  * Autorka jest głównym specjalistą w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej w Departamencie Kontroli Zamówień

Zysk netto Impela spadł r/r do 9,6 mln zł w I poł. 2015 r.

wyboru, zaowocują trwałym wzrostem tego segmentu naszej działalności" - powiedział Rembikowski. Jak przypomniała spółka w komunikacie, 13 sierpnia 2015 r. została opublikowana zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowe regulacje umożliwiają

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość zamówień: 1) udzielanych przez zamawiających

Jak oszacować usługi ochrony osób i mienia zgodnie z Prawem zamówień publicznych?

okresowo leży po Twojej stronie. Jest jednak ograniczony przepisem art. 34 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym wybór ten nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Podstawa prawna: art. 14, art. 34 ust. 1, ust 2 i ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113

Zakład budżetowy może budować bez przetargu

czynienia ze zleceniem zamówienia niemieszczącego się w zakresie zadań, dla których gmina powołała jednostkę". W pozostałych przypadkach przepisy Prawa zamówień publicznych nie znajdą zastosowania.

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

kompetencje zawodowe danego wykonawcy, lecz nie jest automatycznie równoważne z poważnym wykroczeniem". Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Podstawa prawna art. 24 ust. 2a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

obowiązujących regulacji prawnych w obszarze elektronizacji zamówień publicznych i zapewnić jej ciągłość funkcjonowania" – uważa prezes PortalPZP Anna Serpina-Forkasiewicz. Źródło: spółka Telekomunikacja: Węgry mają sprzedać częstotliwości pod 5G w 3Q'19 –IDOK Źródło: Trigon BIZNES I

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

udzielenie zamówienia; 11) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Prawo zamówień publicznych Znowelizowana ustawa Prawo zamówień

W razie wątpliwości co do oferty należy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia

popełnił omyłkę pisarską przy sporządzaniu oferty? Odpowiedź W sytuacji opisanej w pytaniu pierwszym krokiem powinno być skierowanie do wykonawcy wniosku o wyjaśnienie rozbieżności, na podstawie regulacji z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopiero uzyskane wyjaśnienia mogą wskazać

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

. Tym samym, do udzielania zamówień publicznych na usługi niepriorytetowe poniżej progów unijnych będą miały zastosowanie wyłącznie regulacje przewidziane w projektowanym przepisie oraz nie znajdą do nich zastosowania inne przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych" (16). Problem ten jest o tyle

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

77 proc. uważa, że dane tkwią w silosach między chmurami publicznymi i prywatnymi; prawie dwie trzecie (60 proc.) DIT w wieku 22–34 lata obawia się, że przyjęcie modelu aaS sprawi, że staną się niepotrzebni. Najważniejsze wnioski płynące z raportu "The 2019 As-a-Service: Driving Change

Szacowanie wartości zamówienia na zajęcia pozalekcyjne finansowane z funduszy unijnych

zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest praktykiem posiadającym wieloletnie doświadczenie z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez zamawiających. Autorka odpowiedzi na pytania i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w ramach

Prawnicy ostrzegają: przewalutowanie kredytów może być niekonstytucyjne

majątkowej" mające charakter publicznego prawa podmiotowego i rozumiane jako "prawo jednostki do pozyskiwania i korzystania z dóbr świata zewnętrznego mających wartość ekonomiczną, do zatrzymywania ich dla siebie (...).Tak rozumiane prawo przysługuje również osobom prawnym, w tym także bankom

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

przesłanka unieważnienia postępowania wpisana w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w związku z art. 144 ust. 2 ustawy Pzp. Podstawa prawna - art. 31a ust. 1, art. 38, art. 93 ust. 1 pkt 7, art. 93 ust. 1, art. 144 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z

Oferta równoważna

dołączyć do niej dokumenty wykazujące równoważność oferowanych rozwiązań w porównaniu z wskazanymi konkretnie w opisie przedmiotu zamówienia przez zamawiającego. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Pzp w pigułce Negocjacje z ogłoszeniem Pzp w pigułce Negocjacje bez

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. 1.W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

2004 r. - Prawo zamówień publicznych stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 38. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia *14) . 13) Zamieszczone w obwieszczeniu. 14) Ustawa została ogłoszona w dniu 5 lutego 2009 r. *1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zamówienia publiczne w sektorze IT w 2020 roku mimo pandemii utrzymają się na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego – Gartner. Źródło:Trigon, Rz Telekomunikacja: Brak konkretnych deklaracji po rozmowach polskiego rządu z M. Pompeo o sieci 5G podczas wizyty reprezentanta rządu USA w Polsce. Rząd

Nowelizacja prawa zamówień publicznych może doprowadzić do nadużyć?

- wskazał. - Byłoby dobrze, gdyby Senat zwrócił uwagę na te zmiany, bo w Polsce jeszcze chyba nie dorośliśmy do tego, aby dawać urzędnikom tak rygorystyczne narzędzia - wyjaśnił Furgalski. O nowelizacji prawa zamówień publicznych mówił portalowi wnp.pl pod koniec lutego również prezes Ogólnopolskiej Izby

Rażąco niska cena - poznaj definicję

Rażąco niska cena - definicja Ustawa Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia rażąco niskiej ceny. Również przepisy dyrektyw Unii Europejskiej będące podstawą wprowadzenia regulacji dotyczących rażąco niskiej ceny nie zawierają jej definicji. Biorąc pod uwagę cel wprowadzenia pojęcia rażąco

"Siła wyższa" może uniemożliwić wykonanie zamówienia

będzie odstąpienie przez zamawiającego od umowy w części dotyczącej wykonania tego zadania w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy zagwarantowaniu wykonawcy wypłaty wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanych już robót oraz pozostałych prac wchodzących w zakres umowy, których

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

także polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej.            Źródło: ISBnews Internet: Polecanie nie jest częstym zjawiskiem w Internecie - w zależności od analizowanego wycinka rynku posty odnoszące się do polecania stanowią średnio od 3% do 11%, wynika z

Wespół w zespół, czyli jak wygrać przetarg

wykonawców i zamawiających, także przy projektach finansowanych ze środków UE, trener, publicysta i doradca z zakresu prawa zamówień publicznych. www.portalzp.pl

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

ustawy Prawo zamówień publicznych oznacza, że ustawodawca nie narzuca określonego katalogu trybów, a także nie reguluje szczegółowo czynności zamawiającego. Wyłączenie oznacza w istocie zbliżenie do jednej z generalnych zasad prawa zobowiązań - zasady swobody umów. Obowiązujące ustawodawstwo z zakresu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich Radosław Kędzia. Źródło: ISBnews Cloud: Chmura to model przetwarzania, a nie miejsce samo w sobie i dlatego będzie strategiczna dla sektora publicznego w kolejnych latach, wskazał dyrektor Dell EMC w Polsce Dariusz Piotrowski.  Źródło

Zdaniem KIO można wnieść odwołanie na warunki udziału w przetargu

odwołanie dotyczy warunków udziału w postępowaniu a nie opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku nie znajduje uzasadnienia. Skład orzekający podkreślił w uzasadnieniu wyroku, iż nowelizacja Prawa zamówień publicznych, obowiązująca od 22 grudnia 2009 r., wprowadziła rozróżnienie pomiędzy ustawowo