zakres działalności

Zmiana formy i kwoty ubezpieczenia w umowie - zasady i dopuszczalność modyfikacji

Zmiana formy i kwoty ubezpieczenia w umowie - zasady i dopuszczalność modyfikacji

dotyczący sytuacji finansowej, na potwierdzenie którego wykonawcy składają odpowiedni dokument. W myśl § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie dokumentów będzie to dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

Zamówienia na dostawy i usługi

Zamówienia na dostawy i usługi

Pytanie: Zwracam się z pytaniem dotyczącym stosowania art. 4 pkt 8b) ustawy Pzp - zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi wynikające z zakresu działalności kulturalnej. Czy czynności techniczne związane z organizacją koncertu lub festiwalu typu: nagłośnienie, oświetlanie sceny, są

Kto w powiecie pełni funkcję kierownika zamawiającego?

Kto w powiecie pełni funkcję kierownika zamawiającego?

: zarząd – w zakresie gospodarowania mieniem,starosta – w zakresie spraw związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem starostwa powiatowego.Jeżeli przedmiot zamówienia będzie obejmował jeden z ww. zakresów, kierownikiem zamawiającego będą odpowiednio organ wykonawczy lub starosta. Więcej na

Będą uproszczenia w CEIDG

Projekt zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje zmiany w kwestii wykreślania wpisów z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).Wykreślanie przedsiębiorców z (CEIDG) z powodu trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej

Sejm pracuje nad zmianami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Projekt zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje zmiany w kwestii wykreślania wpisów z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).Wykreślanie przedsiębiorców z (CEIDG) z powodu trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej

Założenie fundacji - praktyczne wskazówki

Fundacja to, najprościej rzecz ujmując, organizacja posiadająca osobowość prawną, która została powołana do realizowania celów z zakresu użyteczności publicznej. Nie chodzi tu tylko o działalność charytatywną - bo z takową fundacja głównie się może kojarzyć. Celami społecznie użytecznymi mogą

Oddłużenie zmianą podejścia do upadłości konsumenckiej

bardziej o interes wierzyciela aniżeli dłużnika. Ostatnie zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej skutkują coraz większą liczbą wszczynanych postępowań upadłościowych.Upadłość konsumencka na gruncie przepisów Postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności

Będą zmiany w ustawie o rachunkowości

finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG.Dyrektywa 2013/34 umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej dla

Grupa InPost planuje zwolnienia grupowe, pracę może stracić nawet 1200 osób

Grupa InPost planuje zwolnienia grupowe, pracę może stracić nawet 1200 osób

o wdrożeniu optymalizacji struktury zatrudnienia ma na celu dostosowanie posiadanego potencjału i kosztów Spółki do realiów i perspektyw rynkowych. Podjęte działania powinny, zdaniem zarządu spółki, wpłynąć na ograniczenie nierentownej działalności w obszarze rynku przesyłek listowych i pozwolić na

Ministerstwo Finansów chce zmian w dokonywaniu (przyjmowania) płatności za pośrednictwem rachunku bankowego dla przedsiębiorców

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej nakłada obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, który następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: - stroną transakcji, z

Jedna z największych instytucji finansowych świata rozpoczyna działalność na GPW

1 kwietnia 2008 r. członek giełdy HSBC Bank plc rozpoczął działalność operacyjną na giełdzie w zakresie obrotu wszystkimi papierami wartościowymi na rachunek własny i rachunek klienta - poinformowała warszawska giełda w komunikacie. HSBC Bank plc, należy do HSBC Holdings plc. HSBC Holdings plc

Polisa OC musi być aktualna na dzień składania ofert

określają konieczność posiadania przez wykonawcę polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo zamawiający precyzując warunki udziału w przetargu ustalają również wysokość sumy ubezpieczenia na jaką musi opiewać posiadana przez wykonawcę polisa ubezpieczeniowa. Wskazana możliwość

Van Pur i cztery spółki złożyły wniosek do UOKiK ws. połączenia

zakresie zarządzania i nie prowadzą żadnej innej działalności operacyjnej. Lany jest przedsiębiorcą dominującym m.in. wobec spółek Van Pur oraz Nadwick. Przedmiotem działalności MK Real Estate był najem lokali. Nadwick prowadzi działalność w zakresie doradztwa w przedmiocie prowadzenia działalności

Pozbud T&R podjął decyzję o analizie i weryfikacji strategii reorganizacji grupy

decyzja o utworzeniu dwóch spółek w 100% zależnych od emitenta, których docelowym przedmiotem działalności będzie odpowiednio specjalistyczna działalności budowlana w zakresie hydrotechniki (Pozbud Hydrotechnika) oraz w ramach drugiej spółki - działalność deweloperska. W tym zakresie spółka informuje, że

Auto Centrum złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia części mienia Abra

, prowadzącej działalność w zakresie dystrybucji artykułów wyposażenia wnętrz oraz materiałów budowlanych. Auto Centrum sp. z o.o. prowadzi faktyczną działalność w zakresie outsourcingu pracowników oraz outsourcingu w zakresie obsługi sklepów na potrzeby pozostałych spółek Grupy Merkury Market. Abra S.A

DaVita ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad spółką Dravis

DKK-34/2020 z dn. 28.01.2020 r. Wniosek wpłynął 6 grudnia 2019 r. Zgłaszający jest spółką zależną światowego operatora w zakresie świadczenia usług medycznych DaVita HealthCare Partners Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Zgłaszający prowadzi działalność leczniczą w zakresie dializoterapii i

DaVita złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad spółką Dravis

świadczenia usług medycznych DaVita HealthCare Partners Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Zgłaszający prowadzi działalność leczniczą w zakresie dializoterapii i nefrologii. Spółka przejmowana jest wehikułem korporacyjnym z grupy kapitałowej BBraun, wykorzystanym na potrzeby zgłaszanej koncentracji

KNF oczekuje od banków i ubezpieczycieli zatrzymania zysków z lat poprzednich

; - powiedział Jastrzębski, cytowany w komunikacie.  Komisja oczekuje także niepodejmowania, bez uzgodnienia z nadzorem, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej.  "Wzmocnienie

Pharmena rozszerzyła współpracę z Amazon EU o nowe produkty

listopada ub.r. Pharmena informowała o rozpoczęciu globalnej współpracy z Amazon EU w zakresie sprzedaży swoich produktów na platformach e-commerce. Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie

MF przekazało projekt ustawy o obrocie instrumentami finansowych do konsultacji

regulacji Unii Europejskiej stanowiących wynik przeglądu przepisów dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs). Planowane zmiany mają dotyczyć także m.in. Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Zmianie mają ulec dotyczące działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji, którzy świadczą

Przyjdź na bezpłatne szkolenie do... ZUS

prowadzeniu działalności gospodarczej oraz przedstawiony będzie program "Płatnik" wersja 8.01.001. Ponadto w ramach prowadzonych wykładów przedstawione będą zasady postępowania, jakimi kieruje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych udzielając pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu składek. Uczestnicy

Blisko 36 tys. zł, których nie trzeba oddawać. Oto szczegóły nowej rządowej "tarczy" dla firm

79.11.A Działalność agentów turystycznych 79.11.B Działalność pośredników turystycznych 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie

UZP

zamówień publicznych, zapewniającą przedsiębiorcom niedyskryminujący dostęp do zamówień publicznych. Działalność Urzędu polega przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć w zakresie: - przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych oraz opiniowania projektów aktów prawnych w

Rząd planuje zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi

Warszawa, 26.06.2020 (ISBnews) - Rząd planuje wdrożenie przepisów, przekazujących uprawnienia do wydawania zezwoleń dla dostawców usług w zakresie udostępniania informacji na poziom europejski oraz wzmocnienie nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną na tym właśnie poziomie. Ma

Alior Bank ma porozumienie z organizacjami związkowymi dot. sporu zbiorowego

działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r

PFR Starter FIZ i 21 podmiotów wnioskują do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

hodowli drobiu. Jan Stasz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "JMS Jan Stasz" obecny jest na rynku obrotu nieruchomościami. Aleksandra Lazar prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Manna Aleksandra Lazar" świadczy usługi doradztwa w zakresie prowadzonej działalności

Akcjonariusze Alior Banku zdecydują 21 V o niewypłacaniu dywidendy

269 597,66 [...] na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały. Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management

Lux Med wnioskuje do UOKiK o przejęcie kontroli nad Centrum Medycznym Mavit

prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług opieki zdrowotnej, prowadzenia domów opieki dla osób starszych, prowadzenia szpitali, przychodni zdrowia oraz świadczenia usług międzynarodowego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego koszty opieki zdrowotnej. Lux Med wraz ze swoimi spółkami

KE zatwierdziła przejęcie AXA w Polsce, Czechach i na Słowacji przez Uniqa

 prowadziła działalność w zakresie ubezpieczeń na życie, produktów emerytalnych i inwestycyjnych. Uniqa działa w branży ubezpieczeniowej w Europie Środkowo-Wschodniej.  "Komisja uznała, że planowana koncentracja nie wzbudzi obaw o konkurencję ze względu na ograniczoną obecność

OT Logistics po rewizji planu naprawczego skupi się na działalności portowej

;Realizując dotychczasową strategię oraz założenia planu naprawczego, zarząd spółki sformułował cele priorytetowe na lata 2020-2021, gdzie w zakresie jego działań będzie: 1. Koncentracja działalności biznesowej przede wszystkim na działalności portowej. Aktywa portowe, spedycja oraz związane z tym

WSA uchylił decyzję KNF ws. 10 mln zł kar dla Alior Banku

przepisów prawa). 3 grudnia 2019 r. Komisja utrzymała nałożenie na Alior Bank tych kar. Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset

Eurocash wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia spółek FHC-2 i Madas

sprzedaży artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku. Spółki przejmowane prowadzą działalność w zakresie detalicznej sprzedaży artykułów codziennego użytku za pośrednictwem sieci niewyspecjalizowanych sklepów. (ISBnews)

Kernel sprzedał 50% udziałów Taman Grain Terminal za 61 mln euro

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Kernel sprzedał 50% udziałów Taman Grain Terminal - spółki joint venture posiadającej 100% udziałów terminalu zbożowego w porcie Taman w Rosji, podała spółka. Cena wyniosła 61 mln euro, płatna w gotówce. "Kernel nie prowadzi działalności w zakresie

BAH zbada możliwość pozyskania inwestorów dla swoich spółek zależnych

Deutschland GMBH (JLR) - spółką będącą centralą koncernu Jaguar Land Rover w regionie europejskim oraz ze spółką Inchcape PLC, w zakresie zasad i warunków zakończenia przez BAP działalności importerskiej samochodów Jaguar, Land Rover na terenie Polski, w tym w zakresie finansowych rozliczeń zakończenia

Oshee Polska złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Sonko

wyłączną kontrolę nad Sonko sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (Sonko) oraz pośrednią wyłączną kontrolę nad jej spółką zależną - Sonko GmbH z siedzibą w Berlinie, Niemcy (Sonko GmbH)" - czytamy w komunikacie. Oshee prowadzi działalność w zakresie sprzedaży napojów funkcjonalnych oraz

PG Dutch, KAP IN i Focal Point Invest mają zgodę UOKiK na wsp. przedsiębiorcę

również działalność w zakresie wynajmu powierzchni przemysłowej (magazynowej) w regionie Warszawy (województwo mazowieckie), w regionie Poznania (województwo wielkopolskie), w regionie Polski centralnej (województwo łódzkie), w regionie Górnego Śląska (województwo śląskie), w regionie Polski północnej

Krzysztof Kwiatkowski zrezygnował z funkcji prezesa zarządu EC Będzin

komunikacie. Elektrociepłownia Będzin S.A. prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. (ISBnews)  

Drageus Games: Premiera 'The Great Perhaps' na PlayStation 4 ustalona na 10 VII

Warszawa, 12.06.2020 (ISBnews) - Gra "The Great Perhaps" przeszła certyfikację na platformę PlayStation 4, podał Drageus Games. Planowana data wprowadzenia do sprzedaży gry na konsolę PlayStation 4 to 10 lipca 2020 roku. Drageus Games prowadzi działalność na rynku gier wideo

Jestem zadłużony w ZUS i nie mogę skorzystać z rządowej pomocy. W związku z tym jestem coraz bardziej zadłużony. Co mogę zrobić? Prawnicy czytelnikom, odc. 103.

na mocy kolejnych ustaw pomocowych tzw. „Tarcz antykryzysowych” będzie rozpatrywane łącznie w stosunku do wszystkich strumieni przychodów, a nie odrębnie w stosunku do przychodu z każdego zakresu (typu) działalności. Mając na uwadze to, że znakomita większość oferowanych wsparć opiera się

PBG miało 20,27 mln zł straty netto, 20,29 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

ujęciu jednostkowym strata netto  z działalności kontynuowanej i zaniechanej w I kw. 2020 r. wyniosła 46,1 mln zł wobec 6,21 mln zł straty rok wcześniej. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne

PBKM rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

radę nadzorczą PBKM. "Emitent wyjaśnia przy tym, iż jego intencją jest włączenie w zakres kontynuowanych analiz przeglądu perspektyw działalności grupy kapitałowej PBKM S.A. kwestii ewentualnej aktualizacji polityki dywidendowej na kolejne lata obrotowe i o rekomendacjach w tym zakresie emitent

Rawlplug chce uruchomić spółkę produkcyjną w Wietnamie

Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - Rawlplug zamierza założyć spółkę na terenie Wietnamu - będzie ona prowadziła działalność produkcyjną, podał Rawlplug. "Spółka pod firmą Rawlplug Vietnam z kapitałem założycielskim 25 000 USD będzie prowadziła działalność produkcyjną polegającą na produkcji

NEPT Holdings z grupy Abris ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad ITP

sierpnia br. Koncentracja ma dokonać się w formie przejęcia wspólnej kontroli nad ITP oraz jej podmiotami zależnymi przez NEPT Holdings, Mirio Troi, Enrica Accettolę, Dominika Śliwowskiego oraz 365 Giorni. NEPT jest spółką holdingową prowadzącą działalność w zakresie nabywania akcji/udziałów w innych

Maciej Surdyk zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa Alior Banku

Macieja Surdyka za jego wkład w budowanie pozycji rynkowej banku" - czytamy w komunikacie. Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu

Amcol International ma zgodę UOKiK na przejęcie spółki Cetco

nad Cetco w Karpelach. Amcol International prowadzi działalność holdingową i jest ostatecznie kontrolowana przez Minerals Technologies w Wilmington (USA). Z kolei grupa Cetco zajmuje się wdrażaniem technologii w zakresie izolacji i inżynierii budowlanej oraz technologii w zakresie wiertnictwa

MF przygotowuje rozporządzenie dot. odroczenia kas online o pół roku

;   związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (w zakresie wstępu). (ISBNews)  

EC Będzin miała 113,69 mln zł straty netto, 95,37 mln zł straty EBIT w 2019 r.

23,55 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 222,66 mln zł w 2019 r. wobec 204,62 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 48,6 mln zł wobec 0,12 mln zł zysku rok wcześniej. Elektrociepłownia Będzin S.A. prowadzi działalność w

Prezydent podpisał nowelę o delegowaniu pracowników, wdrażającą przepisy UE

w dostarczaniu informacji dotyczących nt. delegowania oraz działalność kontrolną w zakresie delegowania. Nakłada też szereg obowiązków na agencje pracy tymczasowej oraz agencje, wynajmujące personel, m.in. zabezpieczenie pracownikom delegowanym warunków pracy nie mniej korzystnych od tych, jakie

Gdy kontrahentami są małżonkowie

Odrębni podatnicy VAT Przepisy o VAT nie zabraniają małżonkom prowadzenia działalności gospodarczej jako odrębnym podatnikom VAT. Także nie ma przeszkód, aby pomiędzy małżonkami prowadzącymi odrębne działalności gospodarcze istniała ustawowa wspólność majątkowa. Wątpliwości jednak mogą budzić

Pharmena rozpoczęła współpracę z Amazon EU w zakresie sprzedaży produktów spółki

zakresie sprzedaży produktów Pharmena może mieć w ciągu kilku najbliższych lat istotny wpływ na przychody spółki" - czytamy w komunikacie. Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie

Katarzyna Szymczak-Dampc powołana do zarządu Dekpolu

pracowała w NDI S.A. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW.  (ISBnews)

BAH podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Zarząd British Automotive Holding (BAH) podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w zakresie modelu i zakresu prowadzonej przez grupę kapitałową spółki działalności gospodarczej, podała spółka. "Zarząd spółki, po zasięgnięciu opinii rady

Master Pharm ma zgodę rady nadzorczej na sprzedaż spółki Avet Pharma

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Master Pharm, na wniosek zarządu, wyraziła zgodę na zbycie 100% udziałów spółki zależnej Avet Pharma, podał Master Pharm. Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych

Sprawdź, przez jaki czas należy publikować informacje o udzieleniu zamówienia w BIP

ustalaniu czasu zamieszczania danych osobowych w BIP w postępowaniach z zakresu działalności kulturalnej należy posiłkować się terminem ich przechowywania w Biuletynie Zamówień Publicznych, który określa prezes Urzędu Zamówień Publicznych , na podstawie art. 11 ust. 6b ustawy Pzp . Niestety

Polskie ePłatności złożyły do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad BillBird

koncentracja polegająca na przejęciu przez spółkę Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (należącą do grupy kapitałowej Innova; prowadzącą działalność m.in. w zakresie przetwarzania transakcji bezgotówkowych w Polsce) kontroli nad spółką BillBird (należącą do grupy kapitałowej International Game

Alior Bank nie planuje zwolnień grupowych, ograniczy sieć o 25% do końca 2022 r.

horyzoncie strategii (2020-2022) ich liczba ma przekroczyć 100. Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął

Asseco SEE rekomenduje 0,74 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań

Robyg wnioskuje do UOKiK ws przejęcia Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego

przez Robyg S.A. z siedzibą w Warszawie wyłącznej kontroli nad Wrocławskim Przedsiębiorstwem Budowlanym sp. z o.o. we Wrocławiu" - czytamy w komunikacie. Głównym przedmiotem działalności WPB jest działalność deweloperska w zakresie budownictwa mieszkaniowego we Wrocławiu. Robyg to deweloper

Master Pharm zmienia strategię, skupi się na produkcji kontraktowej suplementów

" - czytamy dalej. Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów

Mostostal Zabrze wstępnie zainteresowany przejęciem działalności Elektrobudowy

działalności Elektrobudowy w zakresie realizacji kontraktów, podała spółka. Mostostal podjął decyzję o skierowaniu do syndyka masy upadłości Elektrobudowy stosownego oświadczenia w tym zakresie. "Oświadczenie MZ Elektro zostanie złożone w odpowiedzi na ogłoszenie syndyka z dnia 10 kwietnia 2020 r. w

Huckleberry Games przeprowadzi całkowity rebranding działalności

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Huckleberry Games na najbliższym walnym zgromadzaniu mają podjąć decyzję o zmianie nazwy spółki oraz ogłoszą nową strategię rozwoju, podała spółka. Nowa strategia m.in. zakłada kompletne odcięcie się od wcześniejszej działalności Huckleberry Games

Alior Bank: Efektem wdrożenia metody AMA jest wzrost Tier I o 0,37 pkt proc.

Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - Alior Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zezwolenie na wdrożenie znacznego rozszerzenia w zakresie metody AMA (Advanced Measurement Approach) poprzez objęcie tą metodą historycznych skutków przejętej działalności Banku BPH. Efektem wdrożenia

Ministerstwo Klimatu przypomina o zmianie decyzji w zakresie gospodarki odpadami

dalej kontynuować swoją działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów, muszą złożyć do 5 marca 2020 roku wnioski o zmianę posiadanych zezwoleń lub pozwoleń, podkreślono. Termin ten nie odnosi się  do obowiązku uzyskania zmiany tych decyzji, tylko do złożenia w określonym czasie, tj

Drageus Games: Premiera gry 'The Great Perhaps' na Nintendo Switch - 10 lipca

konsolę Nintendo Switch na dzień 10 lipca 2020 r." - czytamy w komunikacie.  Drageus Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier, zarówno własnych, jak i gier innych deweloperów na konsolę Nintendo Switch oraz komputery

PHN złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia Chemobudowy i CBPG

Papierów Wartościowych w Warszawie. Działalność Grupy PHN obejmuje trzy segmenty: (i) wynajem powierzchni, m. in. powierzchni biurowej, handlowej, magazynowej i logistycznej, (ii) działalność w zakresie budowy i sprzedaży nieruchomości mieszkalnych, (iii) pozostałą działalność składającą się z

Zbigniew Paczóski i SPS Handel wnioskują do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

przedsiębiorcy - Polskiej Grupy Detalistów, mającej być spółką zakupową dla zgłaszających. Wniosek wpłynął 23 maja br., sprawa jest w toku. Grupy Topaz oraz Polfood (do tej grupy należy SPS) prowadzą hurtową oraz detaliczną sprzedaż AKCU. Grupa Polfood prowadzi także działalność w zakresie produkcji i

Drageus Games: Premiera gry 'The Great Perhaps' na Xbox ustalona na 10 VII

' na konsolę Xbox na dzień 10 lipca 2020 r." - czytamy w komunikacie. Drageus Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier, zarówno własnych, jak i gier innych deweloperów na konsolę Nintendo Switch oraz komputery stacjonarne

Medicover i KW Shelf Company 09 mają zgodę UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

kwietnia br. Medicover należy do grupy kapitałowej, która w Polsce prowadzi działalność w szczególności w zakresie świadczenia usług medycznych oraz diagnostyki laboratoryjnej. KW Shelf Company 09 jest spółką nieprowadzącą działalności operacyjnej kontrolowana przez osobę fizyczną. (ISBnews)  

Ursus miał 5,16 mln zł straty netto z dział. kontynuowanej w I kw. 2020 r.

działalność operacyjną Dywizji w Opalenicy, iii) utrzymywanie się niesatysfakcjonującej sytuacji płynnościowej spółki wynikające z istotnych ograniczeń w zakresie możliwości zaciągania zewnętrznego finansowania w bankach i innych instytucjach oraz konieczność dokonywania zakupów od dostawców po przedpłaceniu

Vectra sfinalizowała przejęcie Multimedia Polska

prowadzą działalność związaną ze świadczeniem usług w zakresie telekomunikacji w Polsce, w szczególności w zakresie dostarczania usług dostępu do telewizji i Internetu oraz usługi telefonii. Multimedia Polska (MMP) oraz spółki kontrolowane przez MMP prowadzą działalność związaną ze świadczeniem usług w

Pozbud T&R stworzył spółkę celową do realizacji projektów OZE

również sprzedaży w dniu 14 sierpnia 2020 roku udziałów stanowiących 48% w kapitale zakładowym tej spółki na rzecz pana Andrzeja Raubo" - czytamy w komunikacie. "Powyższe decyzje zarządu wpisują się w plany spółki w zakresie podjęcia działalności w specjalistycznych dziedzinach budowlanych i

DM Pekao rozszerzy zakres usług m.in. o obsługę instytucji do końca 2019 r.

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Dom Maklerski Pekao wkrótce rozszerzy zakres swoich kompetencji odpowiednio do uzyskanych nowych licencji, m.in. o obsługę klientów instytucjonalnych oraz działalność w zakresie animacji rynku i emitentów. Spółka planuje, że oferta trafi do wszystkich segmentów

S&P potwierdził ratingi 'A-' Grupy PZU, perspektywy pozytywne

(Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. (ISBnews

Drageus: Gra 'Pew Paw' zadebiutuje na Nintendo Switch 12 czerwca

dzień 12 czerwca 2020 r." - czytamy w komunikacie. Drageus Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier, zarówno własnych, jak i gier innych deweloperów na konsolę Nintendo Switch oraz komputery stacjonarne. Spółka jest notowana na

Alior Bank złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia spółki Ruch

detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Bank prowadzą działalność między innymi w zakresie usług leasingowych, informatycznych, factoringu i asset management. Ruch jest organizatorem sieci saloników prasowych i kiosków w Polsce, jak również prowadzi działalność w zakresie dystrybucji prasy i

Projekt noweli dot. rozszerzenia praw pracowników delegowanych trafił do Sejmu

Pracy m.in. o współpracę z organami innych państw członkowskich w zakresie nadużyć, obowiązek informowania Komisji Europejskiej o przypadkach opóźnień w dostarczaniu informacji dotyczących nt. delegowania oraz działalność kontrolną w zakresie delegowania. Nałożono też szereg obowiązków na agencje

Orlen Serwis utworzył w Czechach spółkę zależną Orlen Service Česká Republika

rozwiązań technicznych i innowacji. Umożliwi też lepsze dopasowanie usług do potrzeb klientów z Grupy Orlen" - czytamy dalej. Orlen Serwis będzie kontynuować dotychczas sprawowaną działalność serwisową w zakresie branży automatycznej, elektrycznej, mechanicznej, maszyn wirujących w oddziale w

GTC rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Warszawa, 29.07.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Globe Trade Centre (GTC) pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie odstąpienia od opublikowanej polityki w zakresie dywidendy i zatrzymania w spółce zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. w kwocie 321 756 tys. zł oraz przeniesienia go na

Agile Pharma ma zgodę UOKIK na przejęcie spółek z Grupy Apotex

Twitterze. Wniosek w tej sprawie został złożony 3 października br. Agile Pharma należy do grupy kapitałowej Aurobindo, prowadzącej działalność m.in. w zakresie przedhurtowej sprzedaży produktów leczniczych, w tym również w Polsce. Przejmowane spółki prowadzący działalność w zakresie przedhurtowej

EC Będzin zaczęła przegląd opcji dla Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o.

decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Rozważając potencjalne scenariusze opcji strategicznych zarząd będzie działał w najlepiej pojętym interesie emitenta i spółki zależnej, a także mając na uwadze dobro akcjonariuszy. Elektrociepłownia Będzin S.A. prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i

Medicover i KW Shelf Company 09 wnioskują do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

kwietnia br., sprawa jest w toku. Medicover należy do grupy kapitałowej, która w Polsce prowadzi działalność w szczególności w zakresie świadczenia usług medycznych oraz diagnostyki laboratoryjnej. KW Shelf Company 09 jest spółką nieprowadzącą działalności operacyjnej kontrolowana przez osobę fizyczną

Primetech miał 4,05 mln zł straty netto z działalności kont. w III kw. 2019 r.

węglem, Grupa Primetech specjalizuje się w usługach górniczych. Możliwości grupy uzupełnia działalność z zakresu wiercenia otworów o różnorodnym przeznaczeniu oraz wdrażania technologii wiertniczych w robotach inżynieryjnych i geotechnicznych" - czytamy dalej. Grupa Primetech (dawniej Kopex

Alior Bank nabył 100% akcji Ruchu za 1 zł

. Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz wydanie przez prezesa UOKiK zgody na objęcie przez PKN Orlen kontroli nad Ruch pozwala kontynuować proces.  Ruch jest organizatorem sieci saloników prasowych i kiosków w Polsce, jak również prowadzi działalność w zakresie dystrybucji prasy i książek (w tym sprzedaż

Helios i 3 osoby fizyczne złożyły do UOKiK wniosek ws. wspólnego przedsiębiorcy

koncentruje się na prowadzeniu kin wielosalowych w różnych miastach Polski. Helios należy do grupy kapitałowej Agora, która prowadzi m.in. działalność wydawniczą, radiową oraz w zakresie produkcji filmowej. Grupa Agora prowadzi także na niewielką skalę działalność w zakresie lokali gastronomicznych

CM International zamierza przeprowadzić publiczną emisję akcji

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - CM International podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia publicznej emisji akcji, podała spółka. "Celem planowanej emisji jest pozyskanie środków finansowych na rozwój prowadzonej działalności, w tym zwiększenie skali prowadzonego biznesu. W związku z

Colas Polska złożył wniosek do UOKiK ws. nabycia części mienia Skanska

grupy kapitałowej Bouygues, która stanowi zdywersyfikowaną międzynarodową grupę spółek, prowadzącą wieloośrodkową działalność gospodarczą, m.in. w zakresie budownictwa. Grupa Bouygues jest także obecna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kilkanaście spółek prowadzących działalność w zakresie w

Anwim wnioskuje do UOKiK ws. nabycia części mienia BM Reflex

w ramach sieci stacji paliw MOYA. Obszar działalności Anwim S.A. obejmuje terytorium Polski. BM Reflex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. prowadzi działalność w zakresie handlu hurtowego i detalicznego paliwami na stacjach paliw oraz działalność konsultingową w obszarze paliw płynnych

Baltona zawiesiła działalność handl. i gastronom. w Polsce w zw. z koronawirusem

w ograniczonym (dyżurnym) zakresie w wybranych lokalizacjach lotniskowych w razie zaistniałej potrzeby, podała spółka. Baltona rozważa w najbliższym czasie wstrzymanie działalności docelowo we wszystkich lokalizacjach oraz kanałach sprzedaży grupy. Decyzja ta związana jest z istotnymi ograniczenia

Drageus Games: Premiera gry 'Genetic Disaster' na Xbox ustalona na 29 V

maja 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Drageus Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier, zarówno własnych, jak i gier innych deweloperów na konsolę Nintendo Switch oraz komputery stacjonarne. Spółka jest notowana na rynku

GO TFI wnioskuje do KNF o ponowne rozpatrzenie kar pieniężnych

Warszawa, 07.01.2020 (ISBnews) - GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (GO TFI) po przeanalizowaniu uzasadnienia decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) złożyło wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie nałożonych na towarzystwo kar pieniężnych. Jednocześnie towarzystwo 19 grudnia

Corween Investments wnioskuje do UOKiK ws. nabycia mienia Huty Częstochowa

kapitałowej Liberty House Group Pte Ltd z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (LHG), która jest ostatecznie kontrolowana przez Sanjeeva Guptę. LHG prowadzi działalność w zakresie handlu metalami żelaznymi i nieżelaznymi, recyklingu metali, produkcji stali i aluminium, jak również jest dostawcą produktów

Bogusz Kruszyński został powołany na prezesa jednoosobowego zarządu Redanu

. Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

ARP złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia Energia Euro Park

, działalność partnerska w zakresie budowy nowych źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych, wdrażanie efektywności energetycznej poprzez systemy inteligentnych sieci - Smart Grid, prowadzenie usług doradczych w branży energetycznej. Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy

Żywiec IH i Comp Centrum Innowacji mają zgodę UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

należącej do Grupy Heineken i prowadzi działalność inwestycyjną oraz holdingową. Comp Centrum Innowacji należy do Grupy Comp i prowadzi działalność holdingową oraz działalności w zakresie informatyki (projektowanie i produkcja sprzętu i oprogramowania oraz prowadzenie działalności handlowej, w tym

Kruk złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Wonga.pl

której wchodzi kilkanaście spółek oraz funduszy inwestycyjnych, działających w Polsce oraz poza jej granicami. Kruk jest przedsiębiorcą dominującym dla podmiotów należących do grupy kapitałowej Kruk. Grupa Kruk prowadzi działalność m.in. w zakresie pozasądowej i sądowej windykacji wierzytelności, obsługi

Orbis przeanalizuje rozdzielenie biznesów asset heavy i asset light

(tzw. asset light - service business) we wszystkich krajach, w których spółka prowadzi działalność operacyjną, podał Orbis. "Po zakończeniu planowanych analiz, zarząd emitenta podejmie decyzję w zakresie dalszych działań. Jednocześnie, doceniając wiedzę i doświadczenie zdobyte przez Accor S.A

GUS: Emisja pyłów z uciążliwych zakładów spadła o 15%, gazów o 7% w 2019 r.

przetwórstwo przemysłowe (53%) oraz jednostki prowadzące działalność w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę (38%)" - czytamy w komunikacie. Ponad 99% emisji zanieczyszczeń gazowych stanowił dwutlenek węgla oraz po 0,1% - dwutlenek siarki, tlenek węgla