zakończenie pozostających

Awbud ma umowę na realizację dwóch budynków w Warszawie za 69,3 mln zł netto

, przyłącza telekomunikacyjnego oraz robót aranżacyjnych. Umowa określa także zakres robót pozostających po stronie inwestora. Zakończenie prac objętych przedmiotem umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie powinno nastąpić do dnia 19 listopada 2019 r. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy emitent

PKN Orlen sfinalizował przejęcie 80% akcji spółki Energa

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - PKN Orlen zakończył proces rozliczania wszystkich transakcji nabycia akcji Energa po zakończonym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez tą spółkę, podał PKN Orlen. "PKN Orlen w wyniku wezwania nabył 331 313 082 akcje

BAH wnioskuje o zawieszenie obrotu do czasu potwierdzenia terminu umowy z JLR

, pozostaje ona w sprzeczności z informacją uzyskaną w drodze elektronicznej o potwierdzającą termin zakończenia współpracy w ramach umowy importerskiej w dniu 31 lipca 2020 r., o czym emitent poinformował raportem bieżącym nr 01/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r." - czytamy w komunikacie. Mając na uwadze

BBI Development miało 2,25 mln zł zysku netto, 1,61 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

obrazujących wpływ stanu pandemii na sytuację finansową grupy będzie możliwe po zakończeniu II kw. 2020 r., który z punktu widzenia w/w zdarzeń miał kluczowe znaczenie. "Z kolei sygnalizowane przez emitenta ryzyko spowolnienia procesu przenoszenia własności lokali w części mieszkaniowej projektu Centrum

PZU rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

PZU SA z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 2 651 012 097,38 zł, w którym rekomenduje przeznaczyć: 1) kwotę 7 273 000 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; 2) kwotę 2 643 739 097,38 zł na kapitał zapasowy"

Inwestorzy MCI.PrivateVentures FIZ przyjęli zmiany statutu dot. uprzywilejowania

płynnościowych z prawami Grupy MCI, w warunkach optymalnych dla zakończenia trwających inwestycji Subfunduszu - czyli z jednoczesną dbałością o wartość aktywów i zwroty z inwestycji. Takie działanie umożliwia wypłatę środków z subfunduszu w miarę zwiększania płynności na równych prawach wszystkim inwestorom

Braster: Jest ryzyko nieterminowej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji serii A

zobowiązań wobec obligatariuszy akcji serii A możliwa będzie niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu dla spółki któregokolwiek ze wskazanych powyżej procesów pozyskiwania finansowania. Spółka szacuje, iż efekty działań w tym zakresie powinny być znane w marcu 2020 roku" - zakończono. Braster jako

Wizz Air umożliwi personelowi pokładowemu- także z Polski - szkolenie na pilotów

program jest skierowany do członków personelu pokładowego, którzy posiadają niewielkie doświadczenie zawodowe. Daje im możliwość uzyskania licencji pilota zawodowego, pozostając jednocześnie integralną częścią zespołu Wizz Air. Dbając o komfort studentów, program zakłada realizację procesu szkolenie-praca

Sygnity pozwało Skarb Państwa - CSIOZ o zapłatę 48,6 mln zł z odsetkami

ich pomimo pozytywnego zakończenia testów akceptacyjnych, natomiast niewykonanie pozostałej części przedmiotu umowy przez Sygnity spowodowane zostało przyczynami leżącymi po stronie zamawiającego, w związku z czym Sygnity uprawniona jest do uzyskania całości wynagrodzenia za dostarczone produkty oraz

Polregio miało 29,38 mln zł zysku netto w 2019 r.

komunikacie. W 2019 roku Polregio, będące od listopada 2015 r. w grupie Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), wzmocniło swoją pozycję lidera na rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce, pozostając kolejny rok z rzędu przewoźnikiem, który przewiózł najwięcej pasażerów, co przełożyło się na osiągnięty

C&W: Sektor biur i magazynów odporny na pandemię, handel ucierpi mocniej

większość inwestycji biurowych jest kontynuowana. Jednak z powodu spowolnienia procesu wydawania pozwoleń i innych przeszkód wynikających z pandemii, realizacja części projektów biurowych, których zakończenie zaplanowano na najbliższe kilka miesięcy, może ulec nieznacznemu opóźnieniu. Operatorzy

KNF: 515 z 541 banków spółdzielczych jest uczestnikami IPS

Spółdzielczości S.A. Oznacza to koniec 36-miesięcznego okresu przejściowego, o którym mowa w art. 22b ust. 12 ww. ustawy. Po zakończeniu wymienionego okresu przejściowego banki, które posiadają fundusze własne o równowartości 5 mln euro oraz nie są uczestnikami IPS i nie uzyskały samodzielności przed upływem

Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 2,3% w 2019 r. oraz 2,8% w 2020 r.

pracy oraz utrzymująca się w najbliższych kwartałach relatywnie silna presja popytowa i wysoka dynamika cen żywności. Od początku 2020 r. spodziewany jest przy tym wzrost inflacji cen energii zgodnie z przyjętym w projekcji założeniem o zakończeniu okresu zamrożenia cen energii elektrycznej dla

KNF: 514 z 545 banków spółdzielczych jest uczestnikami IPS

Spółdzielczości S.A. Oznacza to koniec 36-miesięcznego okresu przejściowego, o którym mowa w art. 22b ust. 12 ww. ustawy. Po zakończeniu wymienionego okresu przejściowego banki, które posiadają fundusze własne o równowartości 5 mln euro oraz nie są uczestnikami IPS i nie uzyskały samodzielności przed upływem

Kłopoty ze spłatą kredytu mieszkaniowego? Masz cztery rozwiązania

Kłopoty ze spłatą kredytu mieszkaniowego? Masz cztery rozwiązania

przysługuje zawieszenie spłat na podstawie "tarczy antykryzysowej 4.0". To rozwiązanie dla osób, które po 13 marca br. utraciły pracę lub inne główne źródło dochodu, i dotyczy umów kredytowych zawartych przed 13 marca 2020 r., jeśli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach

Atrium: Nieruchomości w Polsce stanowiły 61,6% portfela na koniec I półrocza

modernizację części wspólnych. W ramach tych prac na pierwszym piętrze powstaną podwójnej wysokości witryny sklepowe, tzw. double shopfronts, nowa strefa gastronomiczna oraz dwupoziomowy parking. Zakończenie całości rozbudowy Atrium Promenada obejmującej 47 600 m2 nowej powierzchni najmu brutto (GLA) planowane

Serinus wznowił produkcję na polu Chouech Es Saida w Tunezji

do wznowienia produkcji na polu Chouech Es Saida w dobrej wierze, w zamian za zakończenie strajku okupacyjnego oraz zobowiązanie UGTT do współpracy w trakcie trwającego procesu zwolnień z powodów ekonomicznych" - czytamy w komunikacie. "Zakończenie strajku okupacyjnego z dniem 29 stycznia

Globalworth wezwał do sprzedaży akcji Griffin Premium po 5,5 zł sztuka

zgromadzeniu. Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów to 24 października, data zakończenia przyjmowania zapisów 28 listopada, przewidywana data zawarcia transakcji na GPW 1 grudnia, a przewidywana data rozliczenia transakcji 6 grudnia. Jednostką dominującą najwyższego szczebla wobec wzywającego jest

KNF: 512 z 545 banków spółdzielczych jest uczestnikami IPS

pozostających poza IPS: w dniu 23 listopada 2018 r. umowa zrzeszenia SGB-Banku S.A. i w dniu 31 grudnia 2018 r. umowa zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oznacza to koniec 36-miesięcznego okresu przejściowego, o którym mowa w art. 22b ust. 12 ww. ustawy. Po zakończeniu wymienionego okresu

Stan epidemii a postępowania sądowe

Stan epidemii a postępowania sądowe

-19 nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych. Zawieszenie biegu terminów: – Od dnia 31 marca 2020 r. do zakończenia stanu epidemii (lub ewentualnego stanu zagrożenia epidemicznego, jeśli taki zostanie ogłoszony po odwołaniu stanu epidemii) nie rozpoczyna się

Miraculum wykupiło pozostałą część obligacji serii BB na 1,1 mln zł

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Miraculum dokonało wykupu ostatniej pozostającej do spłaty części obligacji serii BB w liczbie 1 100 szt. o łącznej wartości 1,1 mln zł, podała spółka. "Wykup obligacji nastąpił poprzez zapłatę kwoty 1 017,75 zł  za każdą z obligacji, tj. łącznie 1 119

Enter Air miał 84,99 mln zł zysku netto, 343,6 mln zł EBITDA w 2019 r.

Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews) - Enter Air odnotował 84,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 64,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "W 2019 roku umocniliśmy pozycję na rynkach zagranicznych pozostając

ADP: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce wzrosło o 5,5% r/r w 2019

grudzień zakończył się z 5,2-proc. stopą bezrobocia, co oznaczało wzrost w stosunku do wcześniejszych miesięcy, to jednak nie można być pewnym, że tendencja ta utrzyma się również w 2020 r. Zestawiając ze sobą rezultaty firm Nowoczesnej Gospodarki i ogół rynku, widzimy, że to właśnie innowacyjne

LW Bogdanka rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2017 r.

sytuację spółki, poziom zaplanowanych na 2018 rok zadań inwestycyjnych (prawie 500 mln zł) oraz konieczność spłaty zadłużenia, wynikającą z przypadającego na bieżący rok zakończenia programu emisji obligacji, zarząd rekomenduje przeznaczenie 100% zysku netto wypracowanego przez LW "Bogdanka" S.A

Glapiński: RPP przeanalizuje dokładniejsze szac. dot. podwyżek cen energii w I

byłaby bardzo proinflacyjna. Jeśli rekompensaty będą udzielone w taki sposób, że GUS uzna, iż nie ma podwyżki cen energii albo ze jest dużo mniejsza, to będziemy to odpowiednio brali pod uwagę" - wskazał też Glapiński. W komunikacie po zakończonym dziś posiedzeniu RPP napisała, że w 2019 r

PGNiG zapełnił magazyny gazu w 98% pojemności

Warszawa, 28.09.2015 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wypełniło w 98% dostępne pojemności magazynowania gazu. Zakończenie procesu zatłaczania magazynów w ramach przygotowań do sezonu grzewczego powinno zakończyć się w październiku, podała spółka. "Łączny stan

"Tarcza antykryzysowa": dodatkowy zasiłek opiekuńczy i zmiany w opłatach

czasu zakończenia epidemii. Dzięki temu dłużej będzie można np. pobierać rentę okresową czy świadczenie rehabilitacyjne. Wydłużone będzie pobieranie wszystkich świadczeń, które przyznawano decyzją lekarza orzecznika ZUS (od której nie wniesiono odwołania) albo na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej

PGNiG zapełnił magazyny gazu w 87% pojemności

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wypełniło w 87% dostępne pojemności magazynowania gazu. Zakończenie procesu zatłaczania magazynów w ramach przygotowań do sezonu grzewczego powinno zakończyć się w październiku, podała spółka. "Łączny stan

Portfel zamówień Mirbudu (z PBDiM Kobylarnia) to obecnie ponad 1,38 mld zł

budynków magazynowych zawartych z międzynarodowymi deweloperami komercyjnymi" - czytamy w raporcie za I półrocze. W 2018 r. planowane jest zakończenie i oddanie znaczących dla działalności spółki inwestycji, największe z nich to: - Budowa S3 - kontrakt o wartości 447 999 000,00 zł. brutto, planowany

GPW zgadza się na wycofanie Global City z obrotu 28 IX, stawia warunek

639 017 akcji własnych, stanowiących 42,27% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka zapowiadała wcześniej, że niezwłocznie po zakończeniu oferty skupu akcji własnych zamierza doprowadzić do wykluczenia swoich akcji z obrotu na GPW. Global City Holdings (dawniej Cinema City

Ebury: Duży napływ danych może w tym tygodniu zwiększyć zmienność na rynkach

w Wielkiej Brytanii przekłada się na wzrost infekcji. CHF Podobnie jak tydzień wcześniej, tak i poprzedni tydzień frank szwajcarski zakończył na niemal niezmienionym poziomie w parze z euro. Od końcówki czerwca para utrzymuje się w widełkach 1,06-1,07, w zeszłym tygodniu pozostając w jeszcze

Koronawirus i twoje pieniądze. Jak państwo chce pomóc pracownikom? Wszystko o "tarczy antykryzysowej"

całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji zostanie wydłużony do czasu zakończenia epidemii. Dzięki temu dłużej będzie można np. pobierać rentę okresową czy świadczenie rehabilitacyjne. Wydłużone będzie pobieranie wszystkich świadczeń, które przyznawano decyzją lekarza orzecznika ZUS (od

Ronson wprowadzi do oferty 107 ostatnich lokali w City Link w Warszawie 24 IX

;Pierwsze trzy etapy projektu zostały już praktycznie wyprzedane, a niemal wszystkie lokale pozostające w sprzedaży znajdują się w czwartym etapie City Link, który zostanie oddany do użytku pod koniec przyszłego roku. Ukończenie budowy piątego etapu osiedla City Link planowane jest wraz z zakończeniem

Savills: Popyt na magazyny stabilizuje się po rekordach z lat 2017-2018

Górnym Śląsku. Powierzchnia pozostająca w budowie wynajęta jest w ok. 46%. Aktywność deweloperów dostosowuje się do stabilizującego się popytu. Na koniec września 2019 r. w budowie pozostawało 1,8 mln m2, czyli 13% mniej niż przed rokiem, podano także. "Za nami dwa rekordowe lata dla rynku

JLL: Sprzedaż mieszkań na 6 głównych rynkach wzrosła r/r do 16,1 tys. w III kw.

. "Jak przewidują eksperci z zespołu mieszkaniowego JLL podobnym wynikiem może zakończyć się również 2019 r." - zaznaczono. Wg JLL wszystko wskazuje na to, że rok 2019 firmy deweloperskie działające w sektorze mieszkaniowym będą mogły zaliczyć do udanych. "Nabywcy, wprawdzie nie bez

Polenergia zrezygnowała z projektu budowy farmy wiatrowej i odpisze 8,2 mln zł

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki za III kwartał 2017 roku w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Obciąży on wynik operacyjny grupy pozostając, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik EBITDA. Prezentowana pozycja ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie" - czytamy w komunikacie

Marvipol zredukował zadłużenie o 8,4% do 256,31 mln zł w I kwartale br.

zadeklarowała, że będzie publikować informacje o stanie zadłużenia w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego kwartału. Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów. Jest również generalnym importerem lub wyłącznym przedstawicielem na Polskę marek samochodów Land Rover, Jaguar i Aston

M. Sobolewski, M. Ziółkowski i W. Danieluk zostaną powołani do zarządu Play

spółka. Jednocześnie rada nadzorcza Play Communications informuje, że Hans Cronberg i Bartosz Dobrzyński, członkowie zarządu P4 (Play), pełniący funkcje odpowiednio dyrektora ds. technicznych oraz dyrektora ds. marketingu, zakończą pracę dla Play 31 grudnia 2018 r., natomiast ze swoich stanowisk z

Echo rozpoczęło realizację konstrukcji katowickiej Galerii Libero

fundamentów Galerii Libero. Otwarcie zaplanowano na wiosnę 2018 r. "Fundamentowanie Libero zakończymy do końca lutego przyszłego roku, kolejnym etapem będzie wzniesienie konstrukcji żelbetowej i stalowej obiektu, co potrwa około sześciu miesięcy. Zakończenie stanu surowego zakładamy na koniec lipca

Ebury: Odczyty PMI w tym tygodniu mogą zaskoczyć pozytywnie

dane gospodarcze często zaskakiwały na plus. Sądzimy, że ten trend będzie kontynuowany i niektóre z indeksów ponownie znajdą się powyżej poziomu 50 pkt, sugerując powrót do ekspansji. PLN Polski złoty zakończył ubiegły tydzień osłabieniem w parze z euro. Wyróżniał się tym samym negatywnie na tle

Polenergia zaprzestała produkcji pelletu z biomasy, dokona odpisu na 9,8 mln zł

dokonania odpisu o szacunkowej kwocie 9,8 mln zł, podano także. Odpis ma charakter niegotówkowy. Zostanie on ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Polenergii za III kwartał 2017 r. w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Obciąży on wynik operacyjny grupy pozostając, zgodnie z przyjętą definicją

RPP utrzymała stopy bez zmian; liczy, że wzrost cen pozostanie umiarkowany

przejściowym zmniejszeniem wykorzystania środków unijnych po zakończeniu poprzedniej perspektywy finansowej UE" - czytamy dalej, Roczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych rośnie - w grudniu ub.r. wyniosła (według wstępnego szacunku) 0,8% r/r, przypomina bank centralny. Zwraca uwagę, że zwiększa

Miraculum wykupiło wcześniej część obligacji serii Z5 o wartości 10 mln zł

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Miraculum dokonało wcześniejszego wykupu ostatniej pozostającej dotychczas do spłaty części obligacji serii Z5 w liczbie 10 000 sztuk, o łącznej wartości 10 mln zł, podała spółka. Dzisiejsza transakcja zakończyła proces wykupu obligacji. "Wcześniejszy

Prezes BAH: Popyt na akcje w ABB potwierdził atrakcyjność inwestycyjną spółki

długoterminowe perspektywy spółki, którą w - mojej ocenie - czeka najlepszy okres od startu działalności w 2003 r." - powiedział Książek w rozmowie z ISBnews. "Udana transakcja odsprzedaży 25-proc. pakietu akcji jest dla mnie w pewnym sensie finalnym zakończenie procesu spin off. Inwestorzy

Inwestorzy walutowi czekają dziś na słowa Mario Draghi'ego

zakończenie posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Choć w sprawie decyzji stóp procentowych nie należy się spodziewać żadnych rewolucji, to nurtującym inwestorów pytaniem pozostaje przyszłość programu skupu aktywów. Światło na tę kwestię powinna rzucić dzisiejsza konferencja Mario Draghiego o

Wieżowiec w centrum Warszawy sprzedany za 100 mln euro

Właścicielem hotelu były dotąd austriackie firmy Warimpex i UBM. W środę poinformowały o pomyślnym zakończeniu negocjacji w sprawie sprzedaży budynku. Kupującym będzie spółka z grupy otwartego funduszu nieruchomościowego niemieckiej grupy DekaBank. Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca 2012 r

Leonardo z umową na dostawę 4 śmigłowców AW101 Marynarce Wojennej za 1,65 mld zł

spółka zależna PZL-Świdnik. "Spółka została wybrana w wieloetapowym postępowaniu po spełnieniu wszystkich wymagań stawianych przez MON. Spółka dostarczy i zapewni wsparcie dla polskich AW101 - śmigłowców wielozadaniowych o największych zdolnościach morskich obecnie na rynku, pozostających w

GPW wykluczyła akcje Global City z obrotu w zw. ze skupem akcji własnych

2015 r. GPW postanowiła wcześniej wykluczyć akcje Global City Holdings z obrotu z upływem dnia 28 września br., pod warunkiem, że spółka ogłosi najpóźniej 15 września skup akcji pozostających w wolnym obrocie. Spółka zapowiadała wcześniej, że niezwłocznie po zakończeniu oferty skupu akcji

DBPL chce rozpocząć migrację klientów do systemów Santander BP 10 listopada

ostatecznej decyzji dotyczącej Święta w dniu 12 listopada) oddziały Deutsche Bank Polska zostaną otwarte pod szyldem Santander Bank Polska.  Po zakończeniu transakcji przejęcia wydzielonej części Deutsche Bank Polska przez Santander Bank Polska bank będzie rozwijał bankowość inwestycyjną i korporacyjną

Pfleiderer Grajewo rozpoczął proces reorganizacji grupy w Polsce

informatycznych Grupy do skutków takiej transakcji. "Celem zarządu jest zakończenie procesu reorganizacji w Q2 2017, przy czym: -vwniesienie aportem przedsiębiorstwa Spółki do PGPL miałoby zostać zakończone w okresie lipca-sierpnia 2016 r.; - podział przez wydzielenie spółek produkcyjnych i wniesienie

Spółka GNB wyemituje obligacje o wartości 500 mln zł 

Warszawa, 17.07.2017 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) zawarł umowę sprzedaży wierzytelności z kredytów samochodowych o wartości 700 mln zł do spółki GNB Auto Plan 2017 (SPV) za cenę pozostającego do spłaty salda kapitałowego. SPV wyemituje obligacje o wartości 500 mln zł

Stopy procentowe w USA bez zmian

czy akcji giełdowych spółek. Od połowy 2014 r., kiedy Fed zapowiedział zakończenie programu dodruku dolarów i zasugerował podwyżki stóp, zielony podrożał wobec złotego o ponad jedną czwartą. Stopy procentowe w USA pozostawały przez siedem lat bliskie zera. Obniżono je drastycznie w 2008 r. w

Comp: Zaktualizowaną strategię i prognozy zaprezentujemy do końca roku

Warszawa, 13.07.2017 (ISBnews) - Aktualizacja strategii Compu wraz z wieloletnimi prognozami finansowymi zostaną zaprezentowane do końca br., poinformował prezes Robert Tomaszewski. Spółka podała także, że sprzedaż do 200 tys. akcji spółki w ramach ABB przez Jacka Papaja zakończyła się z sukcesem

PGE zamknęła transakcję nabycia aktywów EDF w Polsce

Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Transakcja pomiędzy Polską Grupą Energetyczną (PGE) a EDF International SAS i EDF Investment II B.V. (EDF) dotycząca sprzedaży aktywów EDF w Polsce została zakończona, poinformowała spółka. Wartość Transakcji wyniosła ok. 4,27 mld złotych, dodano. " W

Jak i gdzie podnosić kompetencje w czasie koronawirusa

komunikację w biznesie, poznać podstawy systemów uczących się (Machine Learning) lub programowania, a nawet przejść 40-godzinny kurs marketingu internetowego i zakończyć go zdobyciem uznawanego certyfikatu. Platforma cieszy się dużą popularnością. Jak informuje nas Google, w kwietniu przeszkoliło się prawie 5

Ceny metali szlachetnych wzrosły nieznacznie po publikacji 'minutes'

podwyżki nie należy się spodziewać zbyt prędko. Ta informacja negatywnie przełożyła się na wartość amerykańskiego dolara, a tym samym pośrednio wsparła kupujących na rynku złota. Cena żółtego metalu wzrosła jednak wczoraj symbolicznie, o 0,16%, pozostając wyraźnie poniżej poziomu tegorocznych maksimów

Global City skupił 35 281 akcji własnych, ma efektywnie 99,66% głosów na WZ

20 639 017 akcji własnych, stanowiących 42,27% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka zapowiadała wcześniej, że niezwłocznie po zakończeniu oferty skupu akcji własnych zamierza doprowadzić do wykluczenia swoich akcji z obrotu na GPW. Global City Holdings (dawniej Cinema City

Global City ogłosiło skup akcji własnych, chce wycofać walory z obrotu 28 IX

42,27% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka zapowiadała wcześniej, że niezwłocznie po zakończeniu oferty skupu akcji własnych zamierza doprowadzić do wykluczenia swoich akcji z obrotu na GPW. Global City Holdings (dawniej Cinema City International) jest największym

W jakich sytuacjach zdecydować się na odstąpienie lub wypowiedzenie umowy?

jak również następujące skutki. Z kolei na gruncie obowiązujących przepisów przewidziane zostały dwa rodzaje uprawnień dla skutecznego zakończenia stosunku zobowiązaniowego - odstąpienie od oraz wypowiedzenia umowy. W takich przypadkach nie jest konieczne porozumienie pomiędzy stronami, ponieważ

Strajk Tunezyjczyków na polu naftowym spółki Kulczyk Investments

operacyjnej na polu Chouech Es Saida na opłacalnym poziomie" - informuje spółka. Serinus liczy, że po osiągnięciu porozumienia i zakończeniu strajku okupacyjnego produkcja na Chouech Es Saida wróci do normy w ciągu najbliższych miesięcy. Zmiany w kierownictwie spółki W ostatnich miesiącach w spółce

Serinus czasowo wstrzymał produkcję na polu Chouech Es Saida w Tunezji

wstrzymała produkcję z powodów bezpieczeństwa, zakładając, że wydobycie zostanie wznowione po zakończeniu protestu. Ponieważ protest pracowniczy obejmuje strajk okupacyjny, który jest kontynuowany po zapowiedzianym proteście, spółka nie jest w stanie wznowić wydobycia i musi kontynuować zamknięcie obiektu z

GPW pozostaje w ogonie Europy przez sektor finansowy

pakiecie jest skuteczna obrona w najbliższych dniach poziomu ok. 1790 punktów. Powodem wyprzedaży walorów należącego do Włochów banku była informacja, według której UniCredit może całkowicie wycofać się z działalności w naszym kraju. Oznaczałoby to sprzedaż nawet 40 proc. akcji Pekao SA pozostających w

Inwestycje za norweską kasę

Finansowego na okres od maja 2014 do kwietnia 2021 r. Komisja Europejska, po zakończonych rozmowach z Norwegią, rozpoczęła wewnętrzne konsultacje nad uzgodnionymi tekstami umów. Po zakończeniu negocjacji w Brukseli i podpisaniu umów między Islandią, Liechtensteinem i Norwegią a Unią Europejską dotyczących

Polskie przepisy nie sprzyjają konkubinatom. Co tracą partnerzy w wolnym związku?

przepisów i uznał, że za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, rozwódkę, rozwodnika albo osobę, w stosunku do której orzeczono separację, jak również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeśli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich albo odbywa karę

Vantage Development ma do 60 mln zł na zakupy gruntów w Warszawie i Wrocławiu

 na początku II kw. spółka miała do przekazania klientom łącznie niemal 580 sprzedanych mieszkań o wartości sięgającej blisko 180 mln zł w 10 inwestycjach. 360 z tych lokali znajduje się w projektach, których zakończenie firma planuje II półroczu będą to

Sygnity miało wstępnie 123,3 mln zł skons. straty netto w r. obr. 2016/2017

projektem w odniesieniu do roku obrotowego 2015/2016 zakończonego 30 września 2016 r. wynosi: a) przychody netto ze sprzedaży: zmiana o -24,1 mln zł b) zysk z działalności operacyjnej: zmiana o -23,5 mln zł c) strata netto: zmiana o -18,9 mln zł. W związku z powyższym skonsolidowane dane finansowe za rok

Przegląd informacji ze spółek

Produkcyjnym PKN Orlen w Płocku zostanie zakończony w połowie kwietnia 2019 roku, podała spółka. PSC III, LP - fundusz zarządzany przez Pollen Street Capital Limited - ogłosił wezwanie na 100% akcji Prime Car Management (PCM) po cenie 20 zł za akcję, podał pośredniczący Pekao Investment Banking

Złoty czeka na Fed, uwaga na kurs GBP/PLN

ciążyć złotemu i innym walutom regionu. Podobnie jak zbliżające się dużymi krokami posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed), które ponad wszelką wątpliwość zakończy się środową decyzją o podwyżce stóp procentowych w USA. Tyle tylko, że to już jest w znacznej mierze uwzględnione w cenach, więc

C&W: W Polsce w budowie było rekordowe 2,25 mln m2 magazynów na koniec I półr.

Warszawa, 22.08.2018 (ISBnews) - Pierwsze półrocze 2018 r. zakończyło się trzema rekordami na rynku nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce: najwyższym wolumenem transakcji najmu (2,1 mln m2), najniższym w historii wskaźnikiem powierzchni niewynajętej (4%) i rekordową ilością powierzchni

Pogorszenie nastrojów na rynkach globalnych lekko osłabia złotego

spadkowego. Z podobną sytuacją jak na USD/PLN mamy do czynienia na wykresie GBP/PLN. Tu również pojawiły się symptomy zakończenia tendencji spadkowej i tylko trochę mniej wyraziste sygnały odwrócenia trendu. Takim definitywnym sygnałem będzie powrót powyżej bariery 5 zł, co powinno skutkować szybkim ruchem

Mąż, gdy tylko dostawał wypłatę, pił i znikał, a gdy się w końcu zjawiał, dawał na dom i dzieci 400 zł. Z pomocą przyszedł kodeks

chociaż daje synom jakieś kieszonkowe. Ale przyznali mi się, że ojciec od kilku lat nie dał im grosza – mówi pani Maria. Kobieta doprowadziła do przejęcie pensji męża. Pozwolił jej na to art. 28 kodeksu rodzinnego: „Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia

Byki nie dały rady, czy podejmą kolejną próbę?

wśród inwestorów, stanowiąc ponad połowę na polskim parkiecie. W badaniu zakończonym 18 sierpnia ich udział wyniósł 53,1 proc. Widoczna jest nieznaczna tendencja spadkowa wśród niedźwiedzi, których udział w ciągu dwóch tygodni spadł z 26 do 23,9 proc. obecnie. Z kolei 23 proc. ankietowanych wskazało, że

Przegląd informacji ze spółek

, otwarty został market Leroy Merlin, podało Echo. Miraculum dokonało wcześniejszego wykupu ostatniej pozostającej dotychczas do spłaty części obligacji serii Z5 w liczbie 10 000 sztuk, o łącznej wartości 10 mln zł, podała spółka. Dzisiejsza transakcja zakończyła proces wykupu obligacji. Developres

Stopa bezrobocia ma szansę zejść poniżej 9% na koniec br. - analitycy

od granicy 1,5 mln osób pozostających bez pracy i zbliżanie się do modelu bezrobocia naturalnego " - pełnomocnik zarządu Work Service Krzysztof Inglot.  . "W lipcu, sierpniu oraz wrześniu liczba bezrobotnych będzie się dalej zmniejszać, po czym wraz z nadejściem okresu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: spółka HMD Global: Producent telefonów i smartfonów Nokia, ogłosił zakończenie rundy inwestycyjnej, w której zebrano 230 mln USD. To jedno z największych finansowań w tym roku w Europie. Środki od inwestorów mają napędzić strategiczny rozwój HMD Global w czterech kluczowych obszarach. Po pierwsze

Gwałtownie traci giełda w Atenach. Chwieje się grecka koalicja rządowa

indeksu jest wynikiem rozmów zakończonych fiaskiem pomiędzy trzema partiami tworzącymi grecki rząd. Niewielka, umiarkowanie lewicowa, grecka partia Dimar (Demokratyczna Lewica) sprecyzowała w piątek, że wycofuje z rządu dwóch swoich ministrów w związku ze sporem w sprawie zamknięcia publicznego nadawcy

Oferta publiczna Unimot ruszy 8 lutego, spółka chce pozyskać ok. 85 mln zł

transzach. Spółka przewiduje, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie około 20% akcji oferowanych. Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych przewidziano na 10-21 lutego, a dla inwestorów instytucjonalnych - na 10-22 lutego. Planowany termin przydziału i zakończenia publicznej oferty to 23

Awans nauczyciela wydłuży się z około 10 do 15 lat. Trudniej o podwyżki

lat nadania poprzedniego stopnia. Czytaj też: Jakie podwyżki dostaną nauczyciele, emeryci, renciści, policjanci i żołnierze. Jakie zmiany czekają ich w 2018 r. Rewolucja dla nauczycieli we wrześniu Nowe zasady wejdą w życie 1 września 2018 r. Nauczyciel będzie oceniany po zakończeniu stażu na stopień

Belka ostro o obciążeniach nakładanych na banki: to przepis na kryzys bankowy

minimalnej obniżki stóp procentowych. Uznawany za powiązanego z obozem Prawa i Sprawiedliwości ekonomista dodał też, że jest "najbardziej prawdopodobnym prezydenckim kandydatem" do objęcia funkcji nowego szefa NBP po zakończeniu kadencji Marka Belki. Agencja podaje jednak, że Kancelaria Prezydenta

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie W okresie epidemii i stanu epidemicznego zniesiono konieczność uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie – wystarczy złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy i brak wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego w terminie 14

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

załącznikami, mając na względzie zapewnienie jawności postępowania o udzielenie zamówienia. Art. 97. 1. Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy

Sezonowe prace obniżają stopę bezrobocia, ale potem lekko w górę wg analityków

Warszawa, 23.06.2016 (ISBnews) - Stopa bezrobocia rejestrowanego kolejny miesiąc spada i - zdaniem ekonomistów - trend ten będzie się utrzymywał do zakończenia prac sezonowych. Analitycy szacują, że w grudniu br. stopa bezrobocia wyniesie poniżej 9%, ale pod koniec roku wskaźnik ten może zacząć

Komentarz do rynku złotego - czekanie na wieści z Madrytu

jednocześnie zakończenie spadkowej korekty na EUR/USD i powrót do maksimów z połowy miesiąca (1,3171), euro mogłoby w październiku potanieć nawet do 4,06 zł, a dolar do 3,08 zł. Układ sił na wykresach EUR/PLN i USD/PLN ulegnie zmianie z chwilą wybicia tej pierwszej pary powyżej 4,16 zł, a drugiej powyżej 3,23

Kruk chce być jednym z aktywniejszych emitentów obligacji na GPW

, poinformowali przedstawiciele zarządu, odnosząc się do strategii grupy na lata 2019-2024. Kruk podtrzymał oportunistyczne podejście do akwizycji. Kruk poinformował wczoraj, że zakończył przegląd opcji strategicznych i zdecydował o dalszym rozwoju, pozostając spółką notowaną na GPW w Warszawie.  "

MFW: Wzrost PKB Polski może przyspieszyć do blisko 4% w 2017 r.

Warszawa, 16.05.2016 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski pozostanie silny w tym roku, a w przyszłym roku może przyspieszyć i zbliżyć się do 4%, podał Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) na zakończenie dorocznej misji MFW w Polsce. "Polska przeżywa okres szybkiego wzrostu gospodarczego

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

graczy, zdecydowała o przygotowaniu nowych rozwiązań w zakresie udoskonalenia modelu i mechaniki jazdy. Działania te mają na celu podniesienie realizmu driftu. Implementacja kolejnych aktualizacji nastąpi po zakończeniu fazy testowej nowej wersji fizyki. Źródło: spółka Banqware: Już na 18 europejskich

Czy padnie rekord wartości sprzedaży na rynku prywatnych nieruchomości?

, właściciela koncernu Tesla.Najwyżej wycenianą na świecie nieruchomością mieszkalną pozostającą w rękach prywatnych jest Pałac Buckingham, własność królowej Elżbiety II. Nigdy nie trafi on na rynek, ale w 2012 roku Nationwide Building Society wyceniło go na 1,5 mld USD.Najdroższą prywatną budowlą w historii

Zysk netto PHN spadł r/r do 8,2 mln zł w I kw. 2016 r.

niewynajmowaną przez Grupę). Powierzchnia wynajmowalna brutto nieruchomości pozostających w portfelu wynosiła 141,2 tys. m2, a wskaźnik pustostanów 19,4%, podano również. "W I kwartale 2016 roku Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 8,3 mln zł [ogółem], o 25,4 mln zł wyższym niż w IV kwartale 2015 roku

Złoty coraz silniejszy pod wypływem nastrojów na rynkach światowych

Warszawa, 01.04.2016 (ISBnews/ KantorOnline.pl) - Złoty coraz silniejszy dzięki sytuacji na świecie wokół dolara. Wczorajsza sesja na naszym rynku walutowym zakończyła się dość niskich poziomach: po godz. 17 europejska waluta kosztowała 4, 24 zł, amerykański dolar 3, 72 zł, frank szwajcarski

Przegląd informacji ze spółek

Idea Expert – spółka zależna Idea Banku – rozpoczęła proces sprzedaży GetBack, podał bank. Atal wyemitował obligacje imienne serii G o łącznej wartości nominalnej 12 mln zł, podała spółka. Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe, z grupy Hawe, zakończyły prace związane z

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

epidemii i stanu epidemicznego zniesiono konieczność uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie – wystarczy złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy i brak wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego w terminie 14 dni. W praktyce zmiana ta może okazać się

Stabilizacja przy pustym kalendarzu

dalsza deprecjacja AUDa wydaje się zarówno prawdopodobna, jak i konieczna. Protokół lekko osłabił dolara australijskiego i co więcej wydaje się, że w kolejnych tygodniach dalej powinien on tracić na wartości. Pozostające w okolicach najniższych poziomów od kilku lat ceny rudy żelaza (głównego towaru

Po szoku S&P, na GPW wrócą obawy dot. globalnej sytuacji i planów rządu

Standard & Poor's powinien mieć swój kres i w Warszawie wrócimy do obaw o kondycję światowych rynków akcji, pozostając w niepewności, czym inwestorów "uraczy" rząd. Nadal będziemy więc dalej rozważać kwestie wpływu ewentualnej ustawy frankowej na zyski banków. Na razie rynek uznał

Rosja w WTO w już 2008 r.?

prezydentom w przyszłym roku zakończą się kadencje. Rosja jest największą gospodarką pozostającą poza WTO. Wątpliwości w sprawie jej przyjęcia ze względu m.in. na nieprzestrzeganie praw autorskich wyrażały wielokrotnie USA, a otwarte weto wobec Rosji w WTO stawiają Arabia Saudyjska, Kambodża i Gruzja. W

Nastroje inwestorów stabilne. W oczekiwaniu na punkt zwrotny

, co rynek przyjął ze spokojem. W tygodniu zakończonym 11 grudnia zanotowano nieznaczne oddalenie kursu WIG20 oraz udziału niedźwiedzi. Mimo to oba wskaźniki są w bezpośrednim zasięgu przecięcia. Jeżeli do niego dojdzie, będzie to bezpośredni sygnał do wzrostów na GPW. Obecny poziom niedźwiedzi

Morawiecki: Wzrost gospodarczy Polski w 2016 r. może przekroczyć 4%

BZ WBK zakończył drugą rundę spotkań docierając w kilkudziesięciu miejscach Polski do firm małych, średnich i trochę większych, które bardzo dobrze radzą sobie na rynku krajowym, ale też szukają możliwości rozwoju za granicą. W jego ocenie, widać wyraźnie, że popyt na kredyty jest dość duży w tym

16 turystycznych "must see" roku 2016

tym jak sportowe emocje opadną, warto wybrać się do Muzeum Jutra (Museum of Tomorrow) zaprojektowanego przez Santiago Calatravę. Rzym (Włochy) W listopadzie Wieczne Miasto będzie świadkiem zakończenia Jubileuszu Miłosierdzia - wydarzenia niezwykle ważnego dla katolików. Na stronach Watykanu