zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Najem lokali w centrach handlowych. Czasowe wygaszanie umów

Najem lokali w centrach handlowych. Czasowe wygaszanie umów

W dniu 31.03.2020 r. została uchwalona i weszła w życie zmiana specustawy dot. COVID-19 w ramach "tarczy antykryzysowej", w której zaproponowano wprowadzenie mechanizmu czasowego wygaszania ("zawieszenia") umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy na czas obowiązywania ograniczeń handlu.

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

przepisami ustawy antykryzysowej należności czynszowe mogą zostać umorzone, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać odroczona przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek najemcy. W przypadku wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej przez pana

Art. 39 KK

Art. 39. Środkami karnymi są: 1) pozbawienie praw publicznych, 2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, 3) zakaz prowadzenia pojazdów, 4) przepadek, 5) obowiązek naprawienia szkody, 6

Jak zgodnie z prawem prowadzić szkolenia w dobie koronawirusa? Prawnicy czytelnikom, odc. 92.

Jak zgodnie z prawem prowadzić szkolenia w dobie koronawirusa? Prawnicy czytelnikom, odc. 92.

odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 2,5 m kw. powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi. 2) Na obszarze czerwonym do odwołania wprowadza zakaz prowadzenia działalności. 3) Na obszarze żółtym dopuszcza prowadzenie działalności, pod warunkiem

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych. Otrzymanie świadczenia postojowego jest jednocześnie uwarunkowane m.in. tym, by: w następstwie COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności (rozumianego

Prawnicy czytelnikom odc. 17. Czy możemy zerwać umowę najmu i z jakimi kosztami musimy się liczyć?

Prawnicy czytelnikom odc. 17. Czy możemy zerwać umowę najmu i z jakimi kosztami musimy się liczyć?

nie podejmuje z nami żadnego kontaktu. Czy możemy zerwać w tej sytuacji umowę najmu i z jakimi kosztami musimy się liczyć? Zakładamy, że prowadzą Państwo działalność w galerii handlowej będącej obiektem handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m kw. Zakaz prowadzenia działalności w odniesieniu

Senat za wsparciem dla instytucji kultury - pakietem pomocowym wartym 425 mln zł

wsparcie będzie mogło być wypłacane (po wydaniu uchwały RM) od 4 września 2020 r. W okresie od 12 marca 2020 r. do 5 czerwca 2020r. obowiązywał zakaz prowadzenia działalności twórczej z udziałem publiczności. Od 6 czerwca 2020 r. możliwa jest działalność kulturalna i rozrywkowa pod warunkiem

Sejm za wsparciem dla instytucji kultury, pakiet pomocowy ma być wart 425 mln zł

(po wydaniu uchwały RM) od 4 września 2020 r. W okresie od 12 marca 2020 r. do 5 czerwca 2020r. obowiązywał zakaz prowadzenia działalności twórczej z udziałem publiczności. Od 6 czerwca 2020 r. możliwa jest działalność kulturalna i rozrywkowa pod warunkiem udostępnienia nie więcej niż połowy liczby

Pułapka na firmy. Dostaniesz mandat za naruszenie epidemiologiczne, nie skorzystasz z pomocy publicznej

Pułapka na firmy. Dostaniesz mandat za naruszenie epidemiologiczne, nie skorzystasz z pomocy publicznej

;Naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii /.../ stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego udzielanego na podstawie art. 2a ustawy z

Strajk Przedsiębiorców. W Warszawie protestuje kilka tysięcy przeciwników obostrzeń

Strajk Przedsiębiorców. W Warszawie protestuje kilka tysięcy przeciwników obostrzeń

Protest na pl. Defilad w Warszawie zorganizował Paweł Tanajno, przywódca Strajku Przedsiębiorców. Jak zapowiadał, uczestnicy będą się domagać odszkodowań za każdy miesiąc lockdownu. - Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej powinny być powiązane z odszkodowaniami równymi miesięcznym

Senat podjął uchwałę wzywającą do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej

także bardzo niekorzystny wpływ na finanse państwa. "W związku z tym, że zastosowane przez rząd zakazy prowadzenia działalności gospodarczej w wielu sektorach gospodarki nie mają prawidłowej podstawy ustawowej, grozi nam to, że po zakończeniu stanu epidemii mogą pojawić się ogromne roszczenia pod

Sfinks Polska odnotował znaczący spadek przychodów w ostatni weekend

części restauracji mieszczących się w centrach handlowych objętych zakazem prowadzenia w nich ww. działalności, zgodnie z interpretacjami rozporządzenia Ministra Zdrowia przez te centra. Emitent wskazuje jednocześnie, że sprzedaż posiłków w ww. kanałach mimo, iż dynamicznie rosła w ujęciu r/r to ze

JHM Development miał 2,77 mln zł zysku netto, 5 mln zł zysku EBIT w I kw.

prowadzenia działalności handlowej dla niektórych branż, w ramach kompleksu handlowego Marywilska 44 jedynie nieliczni najemcy z branży spożywczej, farmaceutycznej i budowalnej byli od 13.03.2020r uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższe okoliczności skutkują radykalnym spadkiem

Art. 41 KK

chronionym prawem. § 2. Sąd może orzec zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej w razie skazania za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności, jeżeli dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Art. 42. § 1. Sąd może orzec zakaz

Gospodarka musi działać! Konfederacja Lewiatan apeluje o rozsądną walkę z pandemią

Gospodarka musi działać! Konfederacja Lewiatan apeluje o rozsądną walkę z pandemią

określony (maksymalnie dwutygodniowy) termin obowiązywania, a ewentualny zamiar ich wydłużenia musi zostać zakomunikowany z tygodniowym wyprzedzeniem. Ustalić listę warunków uzyskania certyfikatu „bezpiecznej działalności gospodarczej”, po których spełnieniu firmy mogłyby prowadzić działalność

Prawnicy czytelnikom odc. 16. W marcu wystąpiłem do ZUS o postojowe. Do dzisiaj nie mam żadnej odpowiedzi. Co robić?

Prawnicy czytelnikom odc. 16. W marcu wystąpiłem do ZUS o postojowe. Do dzisiaj nie mam żadnej odpowiedzi. Co robić?

koronawirusa starosta może udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki do kwoty 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (tj. przedsiębiorcy zatrudniającemu w ostatnich dwóch latach średniorocznie mniej niż 10 pracowników – w tym

Rząd chce ustalić max. kwotę transakcji dla Biur Usług Płatniczych na 2500 euro

złożeniem zlecenia w BUP. Naruszenie obowiązku zawarcia umowy gwarancji lub ubezpieczenia ma być traktowane jako rażące naruszenie warunków działalności i skutkować zakazem jej prowadzenia oraz wykreśleniem z rejestru. Inne proponowane zmiany w nowelizacji ustawy o usługach płatniczych: - ograniczenie i

Pułapka na przedsiębiorców. Władza będzie mogła odebrać im przyznaną pomoc

Pułapka na przedsiębiorców. Władza będzie mogła odebrać im przyznaną pomoc

przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie musiał złożyć oświadczenie, że nie był karany za wykroczenie epidemiologiczne (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń). Jeśli złoży fałszywe oświadczenie, pomoc

PGZ: A. Kensbok delegowany na p.o. prezesa, ogłoszono konkurs na cały zarząd

prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, d) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. 2) korzystać z pełni praw publicznych, 3) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, 4) posiadać

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

kwestiach prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym m.in. w zakresie funkcjonowania spółek, restrukturyzacji, fuzji i przejęć, kontroli koncentracji rynkowej, prawa pracy, podatków i pomocy publicznej.  3. Zatrudniam 20 osób, ale niestety miałem zaległości w płatnościach

Prawnicy czytelnikom odc. 19. Czy współwłaściciele spółki są zwolnieni z płacenia składek ZUS?

Prawnicy czytelnikom odc. 19. Czy współwłaściciele spółki są zwolnieni z płacenia składek ZUS?

którym pani jest zobligowana je zapłacić. Ponadto jeżeli ponosi pani jakieś koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, można ubiegać się o ich dofinansowanie, składając wniosek do odpowiedniego urzędu pracy. W przypadku zaległości podatkowych wynikających chociażby z rocznego rozliczenia

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników. Dostałem negatywną odpowiedź ze względu na to, że przez część porównywanego okresu w roku 2019 działalność była zawieszona i rzekomo nie można stwierdzić spadku obrotów. Choć obroty za pełne dwa

Orbis szacuje spadek przychodów o 22% r/r do 208 mln zł w I kw. w zw. z pandemią

wewnętrznego, zakaz świadczenia usług gastronomicznych w lokalach, zakaz gromadzenia się i ograniczenia działalności hotelowej), mają znaczący wpływ na branżę hotelarską oraz sytuację operacyjną i finansową hoteli prowadzonych przez emitenta i jego spółki zależne" - czytamy w komunikacie. W celu

LPP odstąpi od umów stanowiących ok. 29,5% powierzchni handlowej grupy

wykorzystaniem powierzchni handlowej w galeriach handlowych do bezprecedensowej zmiany stosunków gospodarczych i społecznych wywołanych COVID-19 oraz wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami prowadzenia handlu przez rząd RP. Zniesienie zakazu handlu z oczywistych względów nie mityguje ryzyka długotrwałego spadku

Od marca spółka nie zarabia. Czy mogę liczyć na jakąkolwiek pomoc publiczną? Prawnicy Czytelnikom odc. 97

faktycznie zaprzestał aktywności gospodarczej. Brak faktycznie prowadzonej działalności należy rozumieć jako brak jakiejkolwiek aktywności podmiotu spółki. Należy wskazać, że sformułowania nie ograniczono do działalności gospodarczej, czy też do działalności statutowej spółki, ale zawarto ogólne

Prawo upadłościowe w czasach epidemii COVID-19

 niewykonanie tego obowiązku, tj.: odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania cywilnoprawne i podatkowe spółki, odpowiedzialność karna oraz kary stygmacyjne nakładane przez sąd upadłościowy (m.in. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia funkcji w

KIG proponuje pakiet poprawy płynności firm w obliczu koronawirusa

liczbę podmiotów, które w dobie faktycznego zablokowania możliwości prowadzenia działalności napotkają na problemy z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE. Izba proponuje wprowadzenie m.in. działań osłonowych dla mikroprzedsiębiorców, pomoc kredytową dla zagrożonych branż

Prowadzę firmę jednoosobową. O jaką pomoc mogę się starać? Prawnicy czytelnikom, odc. 89.

obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub też prolongaty terminów na wypełnienie tych powinności. W niniejszej poradzie skupimy się przede wszystkim na pierwszym rodzaju pomocy, z pominięciem rozwiązań dedykowanych wyłącznie przedsiębiorcom z określonych branż czy sektorów (np

Zmiany w kodeksie pracy. Co się należy zwalnianym pracownikom? Co z urlopami?

działalności. Wobec tego zasadne jest umożliwienie im wypowiedzenia przedmiotowych umów. Przez to wraz z wygaśnięciem umowy wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania – ponad okres trwania umowy – na rzecz byłych pracowników z tytułu zakazu prowadzenia przez nich działalności

ERIF BIG: Wartość zadłużenia biur podróży sięga 4,25 mln zł

te związane z prowadzoną działalnością turystyczną. Jeśli biuro podróży nie wywiąże się z obowiązku posiadania ubezpieczenia, grozi mu zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez trzy lata" - czytamy w materiale. W bazie ERIF pozytywne informacje gospodarcze posiada 1813 podmiotów

Czy dojadę do pracy? Jakie kary grożą za wyjście z domu? Przemieszczanie się ograniczone do minimum

rolnicy. W rozporządzeniu zapisano, że ograniczenie w przemieszczaniu się nie dotyczy prowadzenia działalności rolniczej, wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej i prac w gospodarstwie rolnym, a także zakupów towarów i usług związanych z tymi aktywnościami, np. zakupu nawozów sztucznych przez

Capital Park miał 31,32 mln zł zysku netto, 98,03 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

gwałtownie rozprzestrzenił się nowy koronawirus wywołując ogólnoświatową pandemię. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa w Polsce administracja rządowa podjęła szereg działań zapobiegawczych, w tym m.in. w drugiej połowie marca 2020 roku wprowadziła zakaz prowadzenia działalności dla pewnych

Prawnicy Czytelnikom odc. 10. Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki?

rozwiązań prawnych. Wysokie standardy pracy i kompetencje członków zespołu od lat znajdują potwierdzenie w prestiżowych rankingach międzynarodowych. 2.  Niektóre galerie handlowe wystawiają faktury za marzec, kwiecień i maj, choć obowiązuje zakaz prowadzenia działalności. Fitnesskluby dostają faktury z

Prawnicy czytelnikom odc. 18. Czy rząd planuje zmiany w odprawach emerytalnych w swoich "tarczach"?

złożę oświadczenie na początku czerwca? Świadczenie postojowe może uzyskać osoba prowadząca działalność gospodarczą, która rozpoczęła prowadzenie tej działalności przed dniem 1 kwietnia 2020 roku, jeśli w następstwie COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu przez nią działalności oraz jej przychód w

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

instytucji, zakładów pracy i przedsiębiorstw. Powyższe powoduje, że obecnie prowadzenie działalności gospodarczej i zarobkowej jest w wielu przypadkach niezwykle utrudnione, a w niektórych wręcz zakazane (sport, rozrywka, rekreacja itd.). Dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego do majątku zobowiązanego

Gdy umiera właściciel firmy, wygasają umowy o pracę, koncesje, nieważny staje się NIP. Jak uratować firmę przed upadkiem?

podać imię i nazwisko zarządcy, datę urodzenia, PESEL, NIP oraz adres do korespondencji. Co ważne, zarządcą może być każdy, kto „ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie ma zakazu prowadzenia działalności gospodarczej”. Nie musi on profesjonalnie zajmować się zarządzaniem majątkiem. Nie

Prawnicy czytelnikom odc. 6. Jestem w okresie przedemerytalnym. Czy pracodawca mógł zmienić mi wymiar czasu pracy?

kontrybucji z centrum handlowym na wykonanie i prowadzenie atrakcji i wystawiłem fakturę zgodnie z umową i harmonogramem wykonanych prac w kwietniu na kwotę 100 tys. zł netto. Zgodnie z ustawą epidemiologiczną mam od 14 marca zakaz prowadzenia działalności i moje obroty wynoszą 0 zł. Chciałbym

Prawnicy czytelnikom, odc. 14. Jestem w ciąży. Czy pracodawca w czasie pandemii może obniżyć mi pensję?

świadczenie postojowe, jeżeli w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności albo jej ograniczenia. Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł netto jest wypłacane przedsiębiorcom, gdy: działalność gospodarcza była prowadzona przed 1 lutego 2020 r. i nie została zawieszona, a

"Tarcza antykryzysowa". Baza wiedzy dla przedsiębiorców

opłaty prolongacyjnej w przypadku uwzględnienia wniosku podatnika o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty podatku. NAJMY 1. Wygaśnięcie zobowiązań (obiekty handlowe) W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw. wygasają

Przedsiębiorcom będzie łatwiej prowadzić działalność gospodarczą

Założenia do nowej ustawy - Prawo działalności gospodarczej zawierają wiele nowych i zarazem kluczowych dla firm zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

prowadzić działalność przed lutego 2020 r., a jego przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść minimum o 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Jeżeli zawiesił prowadzenie działalności, do zawieszenia tej działalności musiało dojść nie wcześniej niż 1 lutego 2020 r.. Aby

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

;tarcza 3.0"] O przyznanie jednorazowej pożyczki mogą się ubiegać mikroprzedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. (dotychczas: przed 1 marca 2020 r.). Wynagrodzenie za przestój Po zawarciu porozumienia ze 

Państwo będzie mogło przejmować prywatne firmy. We wtorek rząd przyjął specjalny projekt ustawy Zbigniewa Ziobry

przychodu, brak jest na gruncie obowiązujących przepisów podstawy do określenia wysokości sankcji". I firma znika Inne możliwe kary to:  przepadek mienia lub korzyści majątkowych, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju, zakaz korzystania z pomocy organizacji

Prawnicy czytelnikom odc. 20. Mam firmę. Jestem na kwarantannie. Czy należy mi się z ZUS jakieś wsparcie?

rozwiązań pozwala wprowadzić zwolnienie z podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej za część roku 2020, zaś drugie umożliwia przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 r

Rząd przyjął projekt noweli ustawy dot. nielegalnego wywozu leków za granicę

działalności gospodarczej dotyczącej wytwarzania lub importu produktu leczniczego bez wymaganego zezwolenia, zaostrzona zostanie sankcja karna za takie zachowania); doprecyzowano odpowiedzialność karną za naruszenie zakazu zbycia produktów leczniczych przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne

Art. 40 KK

gospodarczej w razie skazania za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności, jeżeli dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Art. 42. § 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za

GPW rozpoczęła postępowanie kwalifikacyjne na członka zarządu ds. finansowych

rynku finansowego w zakresie podstawowej działalności tych instytucji, c) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na

POHiD: Nowela dot. zakazu handlu w niedziele - próba ograniczenia wolności gosp.

brzmieniu. Polega ona na korzystaniu z wyłączenia spod zakazu handlu przez typowe placówki handlowe, które dzięki uzyskaniu statusu placówki pocztowej mogą prowadzić handel we wszystkie niedziele i święta, czego nie mogłyby czynić nie mając takiego statusu, bowiem zakres działalności handlowej prowadzonej

Mercor traktuje zarzuty Assa Abloy jako 'nieuczciwą walkę konkurencyjną'

działalności gospodarczej prowadzić działalność w tej branży. Rozpoczęcie działalności na tym rynku nastąpiło w sposób pośredni poprzez nabycie w dniu 18.04.2017 r. 82% udziałów w spółce technologicznej DFM Doors Sp. z o.o. (uprzednio SP Zero Sp. z o.o.), o czym Mercor informował w komunikatach prasowych

Sejm pracuje nad zmianami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

, którego przyczyną jest śmierć, a także z tytułu upływu 24-miesięcznego okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej oraz z tytułu orzeczenia prawomocnego zakazu prowadzenia działalności ma następować bez wszczynania postępowania administracyjnego i wydawania postanowienia lub decyzji ministra

Będą uproszczenia w CEIDG

, którego przyczyną jest śmierć, a także z tytułu upływu 24-miesięcznego okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej oraz z tytułu orzeczenia prawomocnego zakazu prowadzenia działalności ma następować bez wszczynania postępowania administracyjnego i wydawania postanowienia lub decyzji ministra

Firma nie musi umrzeć wraz ze śmiercią właściciela. Co zrobić, aby firma rodzinna przetrwała na rynku?

/sukcesja . Na stronie internetowej CEiIDG jest formularz, gdzie wystarczy podać imię i nazwisko zarządcy, datę urodzenia, PESEL, NIP oraz adres do korespondencji. Co ważne, zarządcą może być każdy, kto „ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie ma zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Wynajmujesz mieszkanie turystom przez więcej niż 30 dni w roku? Będziesz musiał założyć firmę i płacić podatki jak hotelarz

wiadomo. Jedną z propozycji jest, by musiał prowadzić działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług hotelowych. Płaciłby podatki i spełniał wymagania wynikające z kategoryzacji obiektów hotelowych. Byłby to już najem „profesjonalny”, a nie prywatny. – Potrzebna jest jednak

Algorytm CBA już działa. Sprawdza firmy, które dostały subwencje z "tarczy finansowej PFR"

będzie też badał, na co wydano pieniądze z subwencji. - Zasadą jest, że środki z subwencji finansowej mogą zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym nie wskazano, co należy rozumieć przez koszty prowadzenia działalności, oraz nie wskazano

Galerie handlowe otwarte. Jak bezpiecznie zrobić zakupy? Czy dezynfekować kupione ubrania?

. Jak obecne prawo do tego podchodzi? Mogę organizować urodziny, przyjmować dzieci do sali? Niestety, nie mam dobrych wiadomości. Jak wiadomo, prowadzenie działalności gospodarczej podlega obecnie licznym ograniczeniom wprowadzonym mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie

Ceny maksymalne w "tarczy antykryzysowej". Wysokie kary dla sprzedawców

istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Prezydent podpisał nowelizację Prawa farmaceutycznego tzw. apteka dla aptekarza

, zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej będą mogli uzyskać farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, oraz spółki jawne lub partnerskie, których przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w których wspólnikami (partnerami) są

Branża lotnicza apeluje o szybkie przywrócenie międzynarodowych lotów

możliwy" - czytamy dalej. Branża przekonuje także, że lotniska nie będą miały możliwości przyczyniać się do ożywiania gospodarki kraju, jeśli przepisy krajowe będą ograniczały możliwość prowadzenia działalności biznesowej przewoźnikom lotniczym i stanowiły wprost podstawę do 

Prawnicy czytelnikom, odc. 5. Czy mogę wziąć L4 ze strachu?

na obniżkę czynszu? Na jakie przepisy można się powołać? Najemcy, nie mając dochodów, nie są w stanie - do otwarcia granic - płacić miesięcznie nawet 50 proc. czynszu, np. 750 zł. Zgodnie z "tarczą antykryzysową" w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

;poziomie 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS) umożliwiającego wnioskowanie o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób, które zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31

Test przedsiębiorcy. Urzędnicy zdecydują, kto jest biznesmenem

powszechne zjawisko, którym należałoby się zająć. Niestety, zapowiedź ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, a co za tym idzie skorzystania z wybranej formy opodatkowania i zaliczenia dochodów do źródła ”pozarolnicza działalności gospodarcza”, wygląda bardzo

Na czym polega "tarcza finansowa PFR"? Kto i jak może ubiegać się o pomoc? Jakie są wymogi dla firm? [WYJAŚNIAMY]

z poprzednim miesiącem. „Tarcza” ma obejmować także tych przedsiębiorców, którzy zostali objęci zakazem prowadzenia działalności w wyniku obostrzeń wprowadzonych podczas walki z pandemią. To bardzo ważna informacja zwłaszcza dla właścicieli knajp, hoteli, fryzjerów i wszystkich innych

Sejm przyjął nowelizację ustawy dot. skuteczniejszej ochrony praw wierzycieli

możliwość uniknięcia odpowiedzialności cywilnej przez dłużnika. Można zatem przypuszczać, że projektowana regulacja będzie miała również pozytywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorczości, gdyż ograniczy ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej" - czytamy także. Zakłada się, że ustawa wejdzie w

Nowa ustawa Ziobry pozwoli ukarać firmę bez znajdowania winnego i czekania, aż sąd go skaże

, * zakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju, * zakaz korzystania z pomocy organizacji międzynarodowych, * stałe albo czasowe zamknięcie oddziału podmiotu zbiorowego. Ale – i to jest największa nowość – najbardziej drakońską karą będzie likwidacja firmy. W art. 19 projektu

Senat zaproponował kilkadzesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

terapii oraz mobilnych punktów badawczych, wykonujących testy. Opowiedzieli się także za prowadzeniem obowiązkowych, wykonywanych raz w tygodniu testów dla części pracowników ochrony zdrowia, a także odpłatnych testów dla wszystkich zainteresowanych.  Senatorowie przyjęli także poprawkę

Jak otworzyć sklep internetowy [PORADNIK]

fizyczna, która osiąga w każdym miesiącu przychód nie większy niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Wtedy nie trzeba też odprowadzać składek na ZUS. Możemy też od razu zdecydować się na założenie zwykłej jednoosobowej działalności gospodarczej, która jest najprostszym sposobem prowadzenia własnej

Firmy już nie "umierają" wraz ze śmiercią właściciela. Działa 7 tys. zarządców sukcesyjnych

zobaczyć na biznes.gov.pl/sukcesja.Na stronie internetowej CEIDG jest formularz, gdzie wystarczy podać imię i nazwisko zarządcy, datę urodzenia, PESEL, NIP oraz adres do korespondencji. Co ważne, zarządcą może być każdy, kto „ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie ma zakazu prowadzenie

"Tarcza antykryzysowa" dla firm. Jak skorzystać z pomocy? Jakie są dodatkowe rozwiązania?

opłat abonamentowych za każdy radioodbiornik i telewizor w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. To rozwiązanie obowiązuje od 1 kwietnia do końca epidemii. 7. Podatki Pracodawcy będą mogli później zapłacić podatek. W ustawie zapisano przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy

Emilewicz: Prosta spółka akcyjna ma szansę obowiązywać od I kw. 2020 r.

dyrektora departamentu doskonalenia regulacji gospodarczych Luiza Modzelewska.   Z analiz MPiT wynika, że obecnie dostępne formy prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak spółka z o.o. czy spółka akcyjna nie w pełni odpowiadają na potrzeby startupów. Potwierdzają to badania PARP, w

Sadkowski i Wspólnicy: Sejm rozpatrzy ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele

sieciowych franczyzodawców na drobnych przedsiębiorców. Ograniczenie to wzbudza jednak kontrowersje pod kątem równości przedsiębiorców wobec prawa. Franczyzobiorcy prowadzą bowiem zazwyczaj indywidualną działalność gospodarczą. W przypadku pozostałych przedsiębiorców działających pod własnym szyldem

Przegląd prasy

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  --Firmy objęte zakazem prowadzenia działalności - m.in. biura turystyczne, czy galerie handlowe przygotowują pozwy wobec Skarbu Państwa o odszkodowania  --Dochody

Rząd przyjął projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

postępowania administracyjnego i wydawania postanowienia lub decyzji ministra gospodarki. Dotyczy to np. wpisów z powodu zgonu przedsiębiorcy, upływu 24-miesięcznego okresu zawieszenia działalności gospodarczej oraz z powodu orzeczenia prawomocnego zakazu prowadzenia działalności. Gminy będą mogły również

Rada nadzorcza KGHM ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa i wiceprezesa

samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, d) spełniać inne niż wymienione w pkt. a) – c) wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach

Sąd umorzył postępowanie upadłościowe Polimeksu

Warszawa, 08.01.2015 (ISBnews) - Sąd zdecydował o umorzeniu postępowania upadłościowego spółki Polimex-Mostostal, prowadzonego na wniosek wierzyciela spółki - Jacka Ochnio, prowadzącego działalność gospodarczą, podała firma. "Zarząd (...) informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy

FPP: Nowela ustawy szansą na transparentne przepisy dotyczące przewozu osób

kierowców, a także zapewnić bezpieczeństwo obrotu - czyli pewność płatności. W każdej z tych kategorii doskonałymi rozwiązaniami są platformy internetowe i aplikacje mobilne" - dodał. Likwidując niejasności i absurdalne bariery dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu

GPW jest narażona na umiarkowane ryzyko operacyjne zw. z koronawirusem

pracuje zdalnie). GPW prowadzi stały monitoring stanu kadrowego w poszczególnych działach i spółkach z grupy. Zidentyfikowano kluczowych pracowników oraz wskazano osoby ich dublujące. Wprowadzono całkowity zakaz podróży służbowych. W ramach opracowanych procedur, przewidziano działania mitygujące na

Przegląd informacji ze spółek

przyszłości, podała spółka. Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona podjął decyzję o wstrzymaniu z dniem 15 marca 2020 r. działalności handlowej oraz gastronomicznej we wszystkich lokalizacjach w Polsce w normalnym trybie, tj. z zastrzeżeniem możliwości prowadzenia działalności w ograniczonym

AmCham: Złagodzone ograniczenia dot. handlu w niedziele zmniejszą PKB o ok. 0,1%

zakazu handlu w niedzielę na polską gospodarkę" - podkreśliła. Pawlak wskazała, że z punktu widzenia inwestorów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce zrzeszonych w Amerykańskiej Izbie Handlowej szczególnie istotne jest nieobejmowanie zapisami ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

ZPP: Polscy przedsiębiorcy przeciw zaostrzeniu ustawy o zakazie handlu

. Stabilność prawa stanowi kluczową wartość dla prowadzenia biznesu, planowania jego rozwoju i długofalowych inwestycji. Prawo wprowadzane bez zachowania właściwego vacatio legis, pochopnie i bez rzetelnej oceny stanowi zaprzeczenie zasad działania demokratycznego państwa służącego obywatelom" - czytamy

Biznes nie musi umrzeć wraz z właścicielem. Jak przekazać firmę w spadku?

współmałżonek zmarłego przedsiębiorcy. Zarządcą sukcesyjnym nie może być osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Uwaga! Zarządca będzie się jednak posługiwał dotychczasową nazwą przedsiębiorstwa z dodatkowym oznaczeniem „w spadku”, np. „Jan Kowalski, naprawa

Nakręca się spirala strachu i bankructw. Przedsiębiorcy boją się utraty płynności, konsumenci - przyszłości

, prezes zarządu Grupy Kapitałowej DGA SA. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym do 30 września pojawiło się 457 ogłoszeń o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego. To tyle co przez cały ubiegły rok. Świeżo zakładane firmy boją się również rosnących kosztów działalności - na początku takie obawy miało 3

FPF: W wyniku epidemii rynek fitness może stracić do 2,25 mld zł w 2020 r.

rozdrobnienia rynku fitness, który w 87% opiera się na niesieciowych klubach prowadzonych przez polskich przedsiębiorców, branża liczy na wsparcie państwa oraz na współpracę ze strony wynajmujących, by uchronić się przed bankructwami i przejęciami. Trzy główne postulaty sformułowane przez Federację Pracodawców

Nowa ordynacja podatkowa. Podatnik kontra urząd

postępowania podatkowe, gdy koszty ich prowadzenia, w tym nakłady pracy oraz koszty doręczenia pism, przewyższają wymierzaną podatnikowi kwotę. „Nie ma sensu prowadzenie postępowań w sytuacji, gdy kwota podatku nie przekracza 50 zł. Kwota ta nie pokrywa w wielu przypadkach kosztów związanych z

BIG Info Monitor: 9,1% firm transportowych czeka na zaległe płatności

. dzięki niższym kosztom pracy. Ta przewaga może jednak przestać działać na naszą korzyść, ze względu na procedowany unijny pakiet mobilności, który obejmuje warunki pracy i poziom wynagrodzeń kierowców czy sposób prowadzenia działalności, co w efekcie podniesie koszty dla polskich firm transportowych

Solar dokonał odpisu aktualizacyjnego na kwotę 43,8 mln zł

otoczeniu gospodarczym, w tym głównie z wysoce konkurencyjną sytuacją rynkową, odpływem klientów z galerii handlowych, czy też ostatnio wprowadzonym zakazem handlu w niedziele. Nie bez znaczenia dla sytuacji spółki jest zdaniem zarządu również stanowisko KNF" - czytamy w komunikacie. Ponadto w toku

Czekanie na "coś" dla firm

antybiurokratyczne" mogą być dla rządu okazją do odzyskania zaufania środowiska przedsiębiorców. Jednak pojawia się pytanie, jakich sfer mają dotyczyć wspomniane "uderzenia". Wśród najczęstszych kłopotów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej rzadko wymieniane są obecnie skargi np. na

"Rz": Handel fakturami kwitnie

. Sprawcom grozi kara więzienia do 5 lat i grzywna w wysokości do 240 stawek dziennych, czyli do niemal 4,5 miliona złotych. Sąd może też orzec wobec nich zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej czy wykonywania zawodu lub zajmowania stanowiska.

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 16% r/r do 281,7 mld zł w 2019 r.

%. Również indeks PMI zatrzymał się w październiku na poziomie 45,6 pkt mimo prognoz na poziomie 48 pkt. W drugiej połowie roku przedsiębiorstwa odnotowały słabnącą dynamikę produkcji przemysłowej i sprzedaży. Tendencja spadkowa ujawniła się także w eksporcie. Dotkliwiej odczuwają ją ci, którzy prowadzą

Prawnicy czytelnikom, odc. 3. Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci?

zagranicznych przedsiębiorców. Kancelaria działa na polskim rynku od niemal 30 lat i obecnie zatrudnia blisko 160-osobowy zespół prawników specjalizujących się we wszystkich dziedzinach prawa istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej. 6. Mam 57 lat i do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje mi 3 lat

PRCH: Projekt o ograniczeniu handlu w niedziele jest niezgodny z Konstytucją

zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących" - czytamy w materiale przesłanym przez PRCH.   Według PRCH, wejście w życie proponowanego projektu ustawy będzie oznaczało m.in., że: - zakazane będzie prowadzenie indywidualnej działalności handlowej w formie franczyzy, a dozwolone będzie pod

Wynajmujesz mieszkanie na Airbnb? Za półtora roku zapłacisz podatek i dostaniesz gwiazdki jak hotel

podobne oferty – Booking.com czy AirBnB, by te uzależniały współpracę od spełnienia wymaganych prawem warunków, np. prowadzenia działalności gospodarczej. Marcin Krasoń z Home Brokera zaznacza jednak, że opodatkowanie takiej usługi powinno być prostsze i bardziej dostosowane do profilu tej

Byli prezesi Lider Marketu skazani na wysokie kary więzienia!

Sąd Okręgowy w Kielcach wymierzył Andrzejowi E. karę 7 lat więzienia, a Robertowi B. 6 lat. Dodatkowo sąd orzekł wobec obu oskarżonych zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w podmiotach gospodarczych oraz zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z handlem. I to aż przez 10 lat! Obaj

NIK: Brak koncepcji działania spółek rolno-spożywczych wspierającej producentów

oraz pośrednictwa w obrocie produktami rolnymi. Podstawowym przedmiotem działalności rynków hurtowych nadzorowanych przez Ministra RiRW był wynajem i dzierżawa powierzchni oraz pomieszczeń dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie rynku hurtowego, w szczególności hurtownikom zajmującym się

Firma i e-urzędy. Jak online zarejestrować firmę

weryfikacja numeru NIP), ZUS (zgłoszenie płatnika składek) oraz Krajowego Rejestru Karnego, który sprawdza, czy dana osoba nie ma zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej trwa zwykle dobę. Następnie na adres e-mailowy podany we wniosku

Przegląd informacji ze spółek

47 lokali, a rozpoznał w wyniku pierwszego kwartału tego roku 253, wobec odpowiednio 89 i 167 lokali rok wcześniej, podała spółka. Intersport Polska, w celu ochrony miejsc pracy i ograniczenia kosztów funkcjonowania poprzez redukcję wynagrodzeń, na czas trwania zakazu prowadzenia działalności

IS: Ustawa 'Apteka dla aptekarza' grozi rozrostem władzy korporacji aptekarskiej

aptekarskim. W celu zapobieżenia konfliktom interesów należy zagwarantować, aby czynności organów samorządu aptekarskiego mogące wpływać na warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez właścicieli aptek (np. związane z opiniowaniem) nie były przeprowadzane przez osoby, których bezstronność może budzić

Rząd proponuje rozważyć stopniowe wprowadzenie ograniczeń w handlu w niedziele

natury ekonomicznej - przemawiające za jak najmniejszą zmianą obecnych zasad swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej, z drugiej zaś - podkreślające kulturowe i światopoglądowe aspekty niedzieli wolnej od pracy" - czytamy także. Istotne jest także, aby nowe przepisy były jasne i nie

Prezydent podpisał nowelę Prawa lotniczego, m.in. powołującą rzecznika pasażerów

działalności gospodarczej i transportu lotniczego, operacji lotniczych, lotnisk oraz ochrony lotnictwa cywilnego, podała Kancelaria Prezydenta. Jedną ze zmian wprowadzonych dzięki nowelizacji jest powołanie instytucji Rzecznika Praw Pasażerów. "W ustawie zostały wprowadzone obszerne zmiany, które