zagadnienia z zakresu zamówień publicznych

Marta Mikulska-Nawacka

Kiedy sumować zamówienia a kiedy traktować je osobno?

Kiedy sumować zamówienia a kiedy traktować je osobno?

Obowiązek sumowania zamówień dotyczy sytuacji (w skrócie), gdy zamawiający w momencie wszczynania procedury ma wiedzę o tym, że będzie udzielał kolejnych, podobnych zamówień w przewidywanym czasie, w określonej ilości, co wiąże się przede wszystkim z koniecznością posiadania budżetu na ten cel.

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

W sytuacji, gdy wszystkie oferty przekraczają możliwości finansowe zamawiającego, zamawiający nie musi dokonywać formalnego wyboru oferty, aby w konsekwencji unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Jak uzyskać pomoc publiczną [PORADNIK]

Pomoc publiczna to szeroko rozumiane wsparcie finansowe, o które można się starać w instytucjach publicznych, zarówno państwowych, jak i tych działających w terenie.

Tender Hut odnotował szac. 36,3 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

- tworzenie systemów informatycznych oraz outsourcing IT. Solution4Labs - implementacja systemów klasy LIMS w laboratoriach. LegalHut - doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych oraz postępowań przetargowych. ProtectHut - zagadnienia z zakresu cybersecurity. Zonifero - platforma SaaS z obszaru PropTech

TenderHut sfinalizował przejęcie warszawskiej spółki IT Javeo Software

prawne w zakresie zamówień publicznych oraz postępowań przetargowych. ProtectHut - zagadnienia z zakresu cybersecurity. Zonifero - platforma SaaS z obszaru PropTech do zarządzania komunikacją w biurze i biurowymi powierzchniami. ExtraHut - UX&Design Studio. (ISBnews)  

NIK: Rozwój zrównoważ. transportu publ. na Dolnym Śląsku nie zawsze prawidłowy

ograniczała nie tylko przejrzystość przyjętej koncepcji w tym zakresie, ale utrudniała również rzetelny monitoring i ocenę efektów jej wdrażania" - wskazano w raporcie. Zgodnie z przyjętymi założeniami, przewidującymi wzrost udziału podróżujących publicznym transportem zbiorowym, we wszystkich

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

; - uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych itp.; - uwzględnienia w zamówieniach publicznych zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, prawa ochrony środowiska oraz zabezpieczenia

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

inspiruje szkolenia z zakresu zamówień; 8) przygotowuje i upowszechnia przykładowe kryteria oceny merytorycznego poziomu szkoleń; 9) (uchylony) 10) przygotowuje i upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień; 11

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

inspiruje szkolenia z zakresu zamówień; 8) przygotowuje i upowszechnia przykładowe kryteria oceny merytorycznego poziomu szkoleń; 9) (uchylony) 10) przygotowuje i upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień; 11

JEDZ - zasady potwierdzenia

JEDZ - zasady potwierdzenia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia ( JEDZ ) został ustanowiony Rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 05 stycznia 2016 r. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym  ustawa Pzp stanowi, że JEDZ znajduje zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Zamówienie na udzielenie kredytu trzeba przeprowadzić w trybie konkurencyjnym

zamówień publicznych określone w art. 4 pkt 1) lit. a ustawy. Możliwość stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w zakresie udzielania kredytów przez banki krajowe ze środków międzynarodowych instytucji finansowych." Czy takie działanie będzie prawidłowe? Odpowiedź Nie, na udzielenie kredytu należy

Kto może być pełnomocnikiem przed KIO?

Kto może być pełnomocnikiem przed KIO?

przyjął, iż przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania przed sądem polubownym niewątpliwie nie regulują kwestii pełnomocnictwa, stąd zajdzie konieczność ustalenia, jakie unormowanie dotyczące tego zagadnienia będzie miało zastosowanie w postępowaniu

Przygotowanie dokumentacji projektowej w systemie "Zaprojektuj i wybuduj"

- użytkowego obiektu, obejmującego opis zadania budowlanego, który stanowi przedmiot zamówienia (art. 31 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). W programach funkcjonalno-użytkowych określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia w formule "Zaprojektuj i wybuduj" obejmuje: - Fazę

Zmiana umowy o zamówienie publiczne możliwa tylko w określonych przypadkach

w nich poczynione można odnieść do zagadnienia zmiany terminu na etapie realizacji umowy. Podstawa prawna: art. 144 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). www.portalzp.pl

Zamawiający powinien zawiadomić wykonawcę o poprawieniu omyłek w ofercie

bez ingerencji wykonawcy. 2. Wyrok KIO z 2 marca 2012 r. (Sygn. akt: KIO 339/12) Izba podziela dominujące w doktrynie i orzecznictwie stanowisko, iż zakresem zastosowania przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawo zamówień publicznych objęte jest również poprawienie treści oferty w zakresie jej ceny, która

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

, według jakich zamawiający zobowiązany jest to uczynić. W tym miejscu warto zwrócić uwagę Czytelnika na okoliczność, iż dnia 20 lutego 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, która

Korzyści z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej

zamówienia na publikację ogłoszeń zgodnie z procedurami przewidzianymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Nie należy jednak szacować wartości zamówień na publikację ogłoszeń wspólnie z zamówieniami na druk. Wskazać należy, że usługi druku sklasyfikowane są we Wspólnym Słowniku Zamówień (tzw. CPV) kodem

Brak obowiązku wskazania podwykonawcy.

) przewidywanych podwykonawców. Podczas prac legislacyjnych dotyczących zakresu nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zagadnienia związane z udziałem podwykonawców w procesie realizacji zamówienia publicznego były przedmiotem szeregu dyskusji. Zamiarem ustawodawcy było bowiem wprowadzenie do

Konsekwencje upadłości wykonawcy

przeciwne, wówczas ma obowiązek, aż do faktycznego zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ponownie zbadać sytuację podmiotową danego wykonawcy, ale tylko w zakresie tego warunku, którego dotyczą nowo powzięte informacje (2). Podobny pogląd został wyrażony przez KIO w wyroku z dnia 3 lipca 2012 r

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

jednego lub drugiego rozwiązania). Nie było żadnych wytycznych w tym zakresie, poza zasadami wynikającymi z przepisów o finansach publicznych. Obecnie wprowadzono zasadę, iż podstawowym rozwiązaniem w postępowaniach o zamówienie publiczne jest stosowanie ceny wraz z innymi kryteriami dotyczącymi

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

oraz zlecenie realizacji inwestycji data center do 31 marca 2021 za kwotę 57,65 mln zł.  Źródło: Trigon Synerise: Podczas 42 konferencji skupiającej specjalistów z zakresu sztucznej inteligencji i przetwarzania danych - International ACM SIGIR Conference on Research and Development in

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektor TMT

-procentowy wzrost globalnych przychodów w segmencie chmury publicznej. Wyniosą one aż 257,9 mld dolarów, w porównaniu z 242,7 mld dolarów w roku poprzednim. Oprogramowanie jako usługa (SaaS – Software as a Service) pozostaje największym segmentem rynku. Dla tego segmentu analitycy przewidują do końca

Zamawiający nie może ograniczyć ilości polis jakie przedkłada wykonawca

wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający może żądać opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

Forum przedsiębiorców. Jaki CIT jest sprawiedliwy

Chcą zacząć od reformy prawa podatkowego, prawa pracy i systemu zamówień publicznych. Projekty rozwiązań prawnych mają być przedstawione pod koniec października w trakcie Forum Wolności i Rozwoju w Katowicach. - Zbieg czasowy z wyborami parlamentarnymi jest absolutnie przypadkowy. Analizy i prace

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

biznes w internecie. Cykl webinariów obejmie dwa kluczowe obszary - zagadnienia z zakresu e-commerce oraz marketingu internetowego. Jego nadrzędnym celem jest ułatwienie właścicielom firm prowadzenia biznesu w nowej rzeczywistości. Dziś trudno przewidywać, na ile pandemia zmieni podejście konsumentów

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przedstawicieli przedsiębiorstw i organizacji z sektora publicznego działających w Polsce przez firmę Red Hat.  Źródło: ISBnews Zadłużenie branży IT: Zaległości w sektorze usług IT wynoszą ponad 209 mln zł i są dwukrotnie wyższe niż dwa lata temu, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK

Brak zakazu złożenia kilku polis ubezpieczeniowych

Jednym z dokumentów, jaki może zostać zażądany przez zamawiającego na potwierdzenie znajdowania się przez wykonawcę sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia jest polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Zamawiający

Stawka VAT w zamówieniach publicznych

. Wykonawca ustalając cenę realizacji zamówienia zobowiązany jest do prawidłowego obliczenia należnego podatku VAT. W praktyce udzielania zamówień publicznych zagadnienia związane z podatkiem VAT implikują szereg problemów formalno - prawnych. Jak rozwiązać występujące w tym zakresie niejasności - część

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

obsługę zwrotów. Źródło: spółka ApexNet: Firma specjalizująca się w szkoleniach i doradztwie z zakresu zamówień publicznych, do swojej infolinii dodała Voicebota firmy InteliWISE. Źródło: spółka One More Level: Zaprezentował na Gamescom nową grę "Ghostrunner". Źródło: spółka Corel

Bank Światowy: Rosja już czuje sankcje

, ale skupiamy się przede wszystkim na zagadnieniach rozwojowych oraz na ocenie polityki rządu z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego. Dopóki uważamy, że współpraca z danym rządem może się przyczynić do poprawy warunków życia ludności, jesteśmy również gotowi rozważyć wsparcie dla

Czy w przypadku podania przez wykonawcę błędnej stawki VAT należy odrzucić ofertę?

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp z uwagi na fakt, że zawiera błędy w obliczeniu ceny Podstawa prawna: art. 7 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759); art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

mocy obliczeniowej poprzez platformę IBM Cloud, dostępną z komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych. Zdaniem ekspertów firmy, przyszłość komputerów idzie w stronę wyposażenia ich w procesory kwantowe, które mają potencjał rozwiązania zagadnień technicznych, dziś niedostępnych dla superkomputerów

Polityka spójności to nie fanaberie ubogich

jakim skutkiem wydawane są unijne pieniądze. Jeśli chodzi o błędy i nieprawidłowości przy wydatkowaniu pieniędzy z UE, w 99,5 proc. dotyczy to przede wszystkim zamówień publicznych i wymogów związanych z ochroną środowiska z powodu niedostosowania naszej legislacji do prawa unijnego. W sytuacji, kiedy

Poleganie na zdolnościach podmiotów trzecich

; podmiotu); 3) zobowiązując się do osobistego wykonania tej części zamówienia, w której dotychczas polegał na zasobach podmiotu trzeciego i przedłożyć w tym zakresie odpowiednie dokumenty. Po drugie UZP, w tej samej opinii, zajął stanowisko, że przepis art. 22a ust. 6 ustawy Pzp "(.) nie wyklucza