zadania samorządu gospodarczego

Rząd chce zwiększyć Fundusz Inwestycji Samorządowych do 12 mld zł

Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - Rząd chce zwiększyć zapowiadany w ub. miesiącu Fundusz Inwestycji Samorządowych z planowanych 6 mld zł do 12 mld zł, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM). Przyjęcie uchwały Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań

MI: PKP PLK rozpoczęły nabór wniosków do programu Kolej+

, co przy 15% udziale samorządów daje możliwość zrealizowania inwestycji o wartości 6,6 mld zł. Zadania realizowane w ramach Programu mogą obejmować opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej lub opracowanie dokumentacji projektowo- technicznej wraz z realizacją robót. Program Kolej+ zaplanowano

Rząd planuje zasilenie PLK i Funduszu Dróg Samorządowych dodatk. środkami

. Proponowana nowelizacja ma zapewnić przyspieszenie wydatkowania środków, a w efekcie znaczące zwiększenie jeszcze w 2020 r. nakładów z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w obszarze infrastruktury transportu lądowego. Jednocześnie konieczne jest zapewnienie, aby w latach 2020-2021 suma

Prezydent podpisał ustawę o systemie instytucji rozwoju

pracowników niepełnosprawnych. Ustawa określa również dodatkowe zadania PFR, w tym wykonywanie zadań powierzonych przez organy administracji rządowej, inne jednostki wykonujące zadania publiczne lub jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie inwestycji kapitałowych, obsługa Rady Grupy Polskiego Funduszu

Rząd przyjął uchwałę ws. Programu Kolej+ do 2028 r. o wartości ok. 6,6 mld zł

; - czytamy dalej. Dofinansowanie komponentu inwestycyjnego nastąpi z dokapitalizowania spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Realizacja tego komponentu wpisuje się w zapowiedzianą przez premiera Mateusza Morawieckiego w exposé budowę i modernizację inwestycji kolejowych. Zadania inwestycyjne będą

PARP oferuje 6,7 mln zł na podnoszenie kompetencji w branży motoryzacyjnej

. Zadaniem operatora wyłonionego w IV rundzie konkursu "Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji" będzie wybór podmiotu, który przeprowadzi rekrutację pracowników przedsiębiorstw i pomoże firmom z branży motoryzacyjnej uzyskać dofinansowanie na działania

Rząd przyjął projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

środków FDS będzie zależeć od dochodów jednostki samorządu terytorialnego (JST) – im niższy dochód własny jst, tym większa wartość dofinansowania, ale maksymalnie do 80% kosztów realizacji jednego zadania powiatowego lub gminnego (z wyłączeniem zadań obronnych, które będą finansowane z Funduszu

Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania (tzw. tarczę 4.0)

przejęciami przez inwestorów spoza Unii Europejskiej oraz spoza Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w firmach z tych branż będą kontrolowane przez UOKiK. Ustawa zawiera ponadto zmiany, które mają wesprzeć budżety jednostek samorząd terytorialnego

Grant Thornton: Samorządy przekierowały na walkę z pandemią ok. 1,8 mld zł

całą alokację, podkreślono. "Ponad połowa środków trafi na wsparcie służb medycznych i sanitarnych. Dla przedsiębiorstw przewidziano nieco mniejszą część. Patrząc po rozdziale pieniędzy, można dojść do wniosku, że w przypadku większości województw najpilniejszym aktualnie zadaniem jest ochrona

Sputnik Software i GIAP utworzyły Grupę STGE, planują dynamiczny wzrost w br.

. Spółka posiada w ofercie Platformę Nowoczesny Urząd dedykowaną samorządom i pozwalającą na zarządzanie kluczowymi zadaniami urzędu. Sputnik tworzy również dedykowane systemy informatyczne usprawniające procesy w obszarze finansów publicznych i bezpieczeństwa informatycznego oraz komunikacji

RADPEC ma 150 mln zł kredytu z BGK na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

szczególnie bliskie. Od lat poprawiamy jakość życia Polaków w każdym regionie kraju. Finansując takie inwestycje, wpływamy na realizację zadań publicznych związanych z mieszkalnictwem, ochroną zdrowia, budową obiektów sportowych, użyteczności publicznej, wodociągów i kanalizacji, gospodarką odpadami

MFPR: Rząd dofinansuje budowę mostu na Wiśle w ramach 'Mostów dla Regionów'

kozienickiego. Głównym celem rządowego programu jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe. Na realizację programu rząd przeznaczył około 2,3 mld zł. W programie "Mosty dla Regionów" można było ubiegać się o dotację na dofinansowanie zadań dotyczących

Tauron Dystrybucja przeznaczył 1,78 mld zł na inwestycje w sieć w 2019 r.

epidemiologicznego i zmianami w gospodarce musimy odpowiednio dostosowywać nasze relacje z klientami, z samorządami, ale również z wykonawcami zadań inwestycyjnych, tak aby nie miało to negatywnego wpływu na bezpieczeństwo dostaw energii do klientów i działalność naszej spółki. Jest to szczególnie ważne i

Rząd przyjął projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

wprowadzenie ich skutecznej ochrony. PAG będzie ściśle współpracować z PIG, zlecając mu zadania o charakterze naukowo-badawczym. Głównym zadaniem PAG będzie reprezentowanie interesu państwa w dziedzinie geologii, łącznie z zapewnieniem bazy surowcowej kraju, rozumianej jako zasoby złóż surowców

Senackie komisje rekomendują Senatowi przyjęcie projektu ws. Metropolii Łódzkiej

. 1,1 mln mieszkańców [...] jest atrakcyjnym miejscem lokalizacji biznesu i może przy tym stwarzać dobre warunki życia, tym samym przyciągać nowych mieszkańców" - uzasadniają autorzy proponowanych rozwiązań. Do zadań metropolii należałoby m.in. kształtowanie ładu przestrzennego, rozwój społeczno

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

jednorazowej pożyczki (do 5 tys. zł) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej, m.in. związkom wyznaniowym, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego czy spółdzielniom socjalnym. "Tarcza 4.0" umożliwia też zwolnienia z

Lewiatan: 5% firm podjęło działania w kierunku likwidacji działalności

komunikacie. Zdecydowana większość badanych przedsiębiorców (71%) uważa, że odmrażanie gospodarki jest dziś jednym z kluczowych zadań rządu. 75% jest przekonanych, że brak jasnej strategii odmrażania gospodarki ma negatywne konsekwencje gospodarcze i społeczne. 49% firm podkreśla, że brak współpracy

Darowizny od firm. Jak najkorzystniej je przekazywać. Poradnik

Darowizny od firm. Jak najkorzystniej je przekazywać. Poradnik

, Norwegia), które prowadzą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i realizują wskazane cele. Darowiznę można przekazać na dowolnie wybrane przed darczyńcę działanie statutowe organizacji pozarządowej. Jeśli jednak chcemy odliczyć darowiznę od dochodu, trzeba ją przekazać na cele, które

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 19% r/r do 82 w X

jego usługi. Największy inwestor - jednostki samorządu terytorialnego - wskutek splotu różnych czynników, w tym zmian w prawie (z jednej strony kwestie spadku przychodów a z drugiej dodatkowych kosztów - zadań) i wzrostu cen energii i mediów będą ograniczać inwestycje lub planują to czynić w

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej, m.in. związkom wyznaniowym, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego czy spółdzielniom socjalnym. "Tarcza 4.0" umożliwia też zwolnienia z części opłaty za użytkowanie

MF i Bank Światowy przygotowują nowy system korekcyjno-wyrównawczy dla JST

Rozwoju, czyli głównym dokumencie krajowym, który dotyczy wielu sfer rozwoju społecznego i gospodarczego Polski" - powiedział wiceminister finansów Tomasz Robaczyński, cytowany w komunikacie.   Podkreślił, że stworzenie nowego systemu korekcyjno-wyrównawczego jest skomplikowanym zadaniem, na

Tauron liczy, że aplikacja wybrana w GovTech Polska zwiększy liczbę instal. PV

. Program GovTech Polska ma na celu umożliwienie współpracy ministerstwom, samorządom, a także spółkom Skarbu Państwa ze startupami i małymi przedsiębiorstwami, które mogą zostać wyłonione jako docelowi wykonawcy zadań przygotowanych przez zleceniodawców. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w

Rząd przyjął zrównoważony budżet 2020, zakładający m.in. 7,1 mld zł wpłat z NBP

dotychczasowych priorytetów rządu dotyczących polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań -  przy niższych (rok do roku) planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa. W 2020 r. zapewniono niezbędne środki m.in. na

BGK: Do spółek z Wielkopolski w ramach Jeremie2 trafiło 350 mln zł

gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na

BGK: Pula środków na pożyczki Jessica 2 na Mazowszu to ponad 130 mln zł 

rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali

Bartosz Marczuk został powołany na wiceprezesa PFR, zajmie się PPK

to ogromne wyzwanie organizacyjne - przed PFR ustawodawca postawił zadanie zbudowania ewidencji wpłat dla ponad 11,5 mln pracowników, systemu rozliczeń i dopłat oraz budowę portalu informacyjnego PPK. Nowy wiceprezes zarządu będzie nadzorował pion odpowiedzialny za te elementy programu. Jestem

PFR nabył od Banku Gospodarstwa Krajowego 100% w TFI BGK

także istotnym krokiem spełniającym jedno z założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie Programu Budowy Kapitału. PFR ma za zadanie obsługiwać Pracownicze Plany Kapitałowe poprzez PFR TFI, zbudowany przez PFR na bazie TFI BGK" - powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł

Kongres Nowej Mobilności 2019 odbędzie się 9-10 września br. w Lublinie

Polski, jak i z zagranicy. W ramach Kongresu Nowej Mobilności odbędą się także zamknięte posiedzenia grup roboczych PSPA, mających za zadanie wypracowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych, których implementacja przyczyni się do przyspieszania wdrażania zero- i niskoemisyjnych rozwiązań

Sejm: Projekt czasowo uchylający SRW ponownie trafił do sejmowej komisji

zdrowia na samorządy powiatowe […],czy zadania samorządów związane z reformą oświaty […] to sprawia, że w bardzo nieciekawym świetle finanse w Polsce da się obserwować" – powiedział. "Ten szczególny czas wymaga rozwiązań nadzwyczajnych[…] ale też wymusza porządki w

NIK: Gminy powinny lepiej wspierać lokalną przedsiębiorczość

reguły, NIK zamierzała nie tyle zwracać uwagę na nieprawidłowości, ile wskazać przykłady aktywnego poszukiwania przez samorządy lokalne możliwości wspierania przedsiębiorczości i skuteczne metody takiego wsparcia. Kontrola miała też stwierdzić, które zadania wymagają wsparcia ze strony administracji

Amazon uruchomi centrum logistyki e-commerce w Gliwicach o pow. 210 tys. m2

centrum będą odpowiedzialni za realizację zamówień klientów na produkty o małej i średniej wielkości - takie jak książki, elektronika czy rzeczy codziennego użytku. W wykonywaniu codziennych zadań będą ich wspierać innowacyjne technologie, w tym ponad 3 900 robotów transportowych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o KAS zwiększającą jej uprawnienia

Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz niektórych innych ustaw, mający na celu zapewnienie KAS szerszego dostępu do informacji niezbędnych do realizacji ustawowych zadań oraz wyposażenie w

Wierzyciele Hawe uważają postępowanie sanacyjne za zasadne, zmienili zarządcę

Hawe wszczęto dwa postępowania sanacyjne. Objęto nim Hawe S.A. oraz Hawe Telekom - spółki zależnej od Hawe S.A. Sąd wszczynając postępowania sanacyjne powołał w tych spółkach odrębnych zarządców. Ich zadaniem było m.in. przygotowanie w ciągu trzech miesięcy rzeczywistego planu restrukturyzacyjnego

Prezes BOŚ: Gdy rząd stworzy plany walki ze smogiem, banki przygotują oferty

województwach osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o kredyty z dopłatami do kapitału lub do odsetek na zadania 'antysmogowe'. Przykładem antysmogowej oferty banku linia kredytowa we współpracy z WFOŚiGW w Katowicach, w ramach której klienci mogą uzyskać 20% dotację do kredytu

Gminy z długami, bo inwestowały. Teraz się boją

zobowiązań.  Samorządy nie kryją, że kredyty będą brały w kolejnych latach, by zrealizować zaplanowane zadania. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych ostrzega, że w najbliższych latach kilkaset samorządów w Polsce będzie miało niewielki potencjał do zaciągania nowych zobowiązań. Pod presją

Czy dojadę do pracy? Jakie kary grożą za wyjście z domu? Przemieszczanie się ograniczone do minimum

świętej może uczestniczyć tylko pięć osób. Rząd pozwala natomiast spotykać się z najbliższymi członkami rodziny. Pozwala także na organizację spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, zadań służbowych oraz tych związanych z pozarolniczą działalnością gospodarczą, prowadzeniem

Borys z PFR: Chcemy zdecydowanie przyspieszyć inwestycje w programie Mieszkanie+

instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w

PIU: Polska powinna opracować spójną strategię zarządzania ryzykiem katastrof

przebiegu wydarzeń na podstawie raportów służb, poszkodowanych i innych podmiotów (np. rejestrujących dane zjawisko), podano także.  Pilnym i ważnym zadaniem - w ocenie autorów raportu - jest opracowanie planu postępowania z ryzykiem na poziomie kraju, który będzie zawierał nie tylko diagnozę w

Rząd przyjął projekt budżetu na 2019 r. z 3,8% wzrostu PKB, 28,5 mld zł deficytu

, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań. Zapewniono m.in. kontynuację finansowania programu "Rodzina 500 plus", którego celem jest pomoc dla rodzin wychowujących dzieci, czytamy dalej. Uwzględniono także m.in. skutki wynikające z: - realizacji programu "Dobry

Wierzyciele Hawe zmienili zarządcę Hawe na PMR Restrukturyzacje (aktual.)

. oraz Hawe Telekom - spółki zależnej od Hawe S.A. Sąd wszczynając postępowania sanacyjne powołał w tych spółkach odrębnych zarządców. Ich zadaniem było m.in. przygotowanie w ciągu trzech miesięcy rzeczywistego planu restrukturyzacyjnego. Wcześniej zarząd GPW zawiesił obrót akcjami spółki Hawe w

ARP wydała 16 decyzji o wsparciu inwestycji w Euro-Park Mielec od września ub.r.

decyzji to prawie 653 mln zł i ok. 200 nowych miejsc pracy. "Wraz z wejściem w życie ustawy pojawiły się nowe wyzwania. To przede wszystkim konieczność większego zaangażowania w pozyskanie inwestorów w naszym obszarze inwestycyjnym. Można śmiało powiedzieć, że stanęliśmy na wysokości zadania

Przegląd prasy

, którzy zamawiają małą liczbę składów -- W PiS jednak pojawiła się koncepcja, by stworzyć wyodrębnioną administrację wyborczą, która przejęłaby zadania, za które dziś – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i kodeksem wyborczym – odpowiadają wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast

Sąd postanowił o umorzeniu postępowania sanacyjnego Hawe

zarządców. Ich zadaniem było m.in. przygotowanie w ciągu trzech miesięcy rzeczywistego planu restrukturyzacyjnego. Zarządca postępowania sanacyjnego w Hawe S.A. Wojciech Makuć złożył do sądu wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego. W opinii zarządcy nie ma szans, aby układ został wykonany. Z kolei

Prezydent podpisał ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych

daje też samorządom możliwość wprowadzenia stref czystego transportu, do których wjazd będą miały tylko pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi. Narzędzie ma za zadanie pomóc w walce z zanieczyszczeniem powietrza, tzw. niską emisją, do powstania której przyczynia się w dużej mierze wzmożony ruch

BGK: Do spółek z Wielkopolski w ramach Jeremie2 trafiło ponad 162 mln zł

, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku

BGK miał wstępnie 518 mln zł zysku netto w 2017 r.

przedsiębiorców i samorządów. W 16 województwach BGK będzie także blisko współpracował z regionalnymi partnerami – bankami spółdzielczymi, bankami komercyjnymi, lokalnymi izbami gospodarczymi i agencjami rozwoju. Od 1 marca 2018 r. BGK wycofał ze swoich placówek obsługę gotówkową i przygotował nową

IS: Komercyjna sieć 5G działa już w przodujących technologicznie krajach

rzeczywistej analizie funkcjonalności i bezpieczeństwa technologii, stwierdzili eksperci. Podkreślili przy tym, że silne państwo to takie, które samo wyznacza swoje cele rozwojowe, mając zdolności do zapewnienia im właściwego poziomu bezpieczeństwa. Nie jest to łatwe zadanie w pojedynkę, należy jednak szukać

Sejm skierował ustawę dot. podwyższenia opłaty paliwowej do prac w komisjach

do 3 mld zł będzie desygnowane z Krajowego Funduszu Drogowego na drogowe projekty samorządowe. Projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych przewiduje m.in. utworzenie Funduszu, zasady jego działania, a także  ustalenie zasad współfinansowania ze środków publicznych zadań na drogach

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika rząd ma przyjąć w IV kw. 2018 r.

gospodarczej, jak również działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością urzędu" - podkreślono w materiale. Projekt ustawy przewiduje, że do zadań Rzecznika będzie należało m.in: 1) opiniowanie projektów aktów normatywnych z zakresu prawa podatkowego; 2) promowanie mediacji między

Sejm uchwalił pakiet MŚP, wprowadza m.in. blisko 50 uproszczeń dla firm

funkcjonowania, podano także. Ustawa podnosi także z 20 do 50 pracowników próg, do którego pracodawca - jeżeli jest zakwalifikowany do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ZUS - nie musi zatrudniać specjalisty od BHP, tylko sam może pełnić zadania służby BHP.   "Nowela

ARP: Jedyny sposób ochrony interesów wierzycieli to ogłoszenie upadłości Hawe

sanacyjne powołał w tych spółkach odrębnych zarządców. Ich zadaniem było m.in. przygotowanie w ciągu trzech miesięcy rzeczywistego planu restrukturyzacyjnego. Zarządca postępowania sanacyjnego w Hawe S.A. Wojciech Makuć złożył do sądu wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego. W opinii zarządcy nie ma

Fundusze unijne dla wojewodów, bo przygniatają urzędy marszałkowskie

. Dlatego chcieliby umniejszyć ich znaczenie. Setki specjalistów zajmujących się tym od lat musiałyby zostać zwolnione przez samorządy, a następnie administracja rządowa zatrudniłaby urzędników do tych zadań. Wszystko po to, by PiS mógł sobie podporządkować mechanizm dystrybucji środków unijnych w terenie

Prezydent podpisał pakiet MŚP, to m.in. blisko 50 uproszczeń dla firm

funkcjonowania. Ustawa podnosi także z 20 do 50 pracowników próg, do którego pracodawca - jeżeli jest zakwalifikowany do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ZUS - nie musi zatrudniać specjalisty od BHP, tylko sam może pełnić zadania służby BHP. Nowela przewiduje podwyższenie

Rząd przyjął program wsparcia rodzin z niepełnosprawnymi 'Za życiem'

niepełnosprawnych i ich opiekunów; - promowanie wartości rodzinnych w społeczności lokalnej; - aktywizacja organizacji pozarządowych w budowie systemu wsparcia dziecka i rodziny; - aktywizacja i wsparcie samorządów w wypełnianiu zadań własnych na rzecz osób niepełnosprawnych; - tworzenie prawa

Szef RN PKP: Dopinamy program remontów dworców, rezygnujemy z wyprzedaży majątku

niewątpliwie rozbudowa potencjału intelektualnego PKP w zakresie kreowania innowacyjności logistycznej. Dobrze byłoby, gdyby można było zrealizować  to zadanie w możliwie jak najbardziej  przyspieszonym procesie, jednak na bazie  naturalnej wymiany kadr"- uważa szef RN. Chaberek

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 5) wskazanie wymaganych dokumentów; 6) termin i miejsce składania dokumentów; 7) informację o metodach i technikach naboru. 4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 5) wskazanie wymaganych dokumentów; 6) termin i miejsce składania dokumentów; 7) informację o metodach i technikach naboru. 4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia

Bunt samorządów. "Rząd przerzuca na nas długi, a to my rozwijamy Polskę"

ścieków, linii tramwajowej i wielu innych inwestycji - dodaje. Tłumaczy, że zatrudnienie w urzędach rośnie, bo rząd przerzuca na samorządy coraz to nowe zadania. - Nie rekompensuje nam przy tym ubytku dochodów spowodowanego obniżeniem podatku od dochodów osobistych czy wprowadzeniem ulgi na dzieci (te

PGZ i Autosan mają porozumienie z PGE, Tauronem i Eneą ws. rozwoju e-mobilności

Taurona Filip Grzegorczyk. Dla sprawnej realizacji zawartego porozumienia strony postanowiły powołać zespół roboczy, którego zadaniem będzie wypracowanie, zgodnie z harmonogramem, ramowego planu działań uwzględniającego gotowość stron do realizacji założonych celów. "Grupa Enea bierze aktywny

Rząd przyjął Krajową Politykę Miejską do 2023 roku

celów oraz konieczność indywidualnego dobierania narzędzi rozwojowych przez każde z miast. Jednocześnie - jako dokument rządowy - jasno wskazuje model miasta, którego rozwój będzie wspierać. Przed instytucjami rządowymi stawia konkretne zadania do realizacji. Jednocześnie wskazuje, że instytucje rządowe

Paweł Szałamacha odwołany z funkcji ministra finansów. Personalne trzęsienie rządu.

Ministerstwa Finansów. Będzie miał bardzo odpowiedzialne zadanie - mówiła premier Szydło. Nie zdradziła o jakie zadanie chodzi. Mateusz Morawiecki zastąpi Pawła Szałamachę Premier zapowiedziała utworzenie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Jego pracami ma również kierować wicepremier Morawiecki. - Centrum

Kobiety na Polskim Kongresie Przedsiębiorczości: Bardzo wiele zależy od naszej wiary w sukces

;po co ci to?”, „to nie dla ciebie!”. Ostrzegano mnie przed tym przedsięwzięciem na różne sposoby. Na przekór takim opiniom z jeszcze większą siłą zaangażowałam się w to zadanie. Bardzo wiele zależy od naszej wiary w sukces, ale także wsparcia innych kobiet i mężczyzn. Ja miałam to

Priorytetem PFR w II półr. 'Mieszkanie plus', PPK, wsparcie ekspansji firm

 Nieruchomości program 'Mieszkanie plus'. Jest to jedno z priorytetowych w tej chwili zadań, które chcemy realizować, ale oczywiście są też inne duże inwestycje w przemyśle" - wskazał prezes. Borys przypomniał, że PFR jest blisko sfinalizowania transakcji z PESĄ

Kranowianka, Warszawska Kranówka i DomoVita. Samorządy tworzą marki wody z kranu

do takich zadań. Kranówkę promują też m.in. Łódź, Warta, Wałbrzych, Lublin i Racibórz. Jak mówi jednak Michał Kożurno, współtwórca rozkręconej kilka lat temu akcji Pij Wodę z Kranu, lokalne kampanie nie do końca spełniają zadanie. Sugerują bowiem, że zdatność wody do picia jest zależna od regionu

UE wypłaciła nam 1,9 proc. należnych funduszy. Kiepski wynik, choć MR chwali się, że to jedna trzecia wypłaconej przez UE puli

Wasiak, tym razem samorządy mają trudniejsze zadanie, choćby dlatego, że dostały więcej pieniędzy. W poprzedniej perspektywie otrzymały tylko 25 proc. krajowej alokacji, a tym razem aż 40. Opóźnienia a wzrost PKB W listopadzie NIKalarmował o dużym zapóźnieniu w wydawaniu pieniędzy w regionach. Jak

Premier Szydło: w gospodarce jest dobrze. Ekonomiści wątpią

- W przyszłym roku będzie realizowany Plan Odpowiedzialnego Rozwoju i to jest najważniejsze zadanie dla rządu - mówiła premier Szydło. - Do tej pory koncentrowaliśmy się przede wszystkim na projektach, które dotyczyły poprawy życia zwykłych Polaków, czyli do czego zobowiązaliśmy się w kampanii

Rządowe plany dla kolei i energetyki już z kredytem EBI

zadanie zapewnić gwarancje dla finansowania zwrotnego inwestycji prywatnych i publicznych. Szacowana wartość inwestycji, które zostaną uruchomione w całej Europie dzięki EFIS, to 315 mld euro. W EFIS nie ma tzw. kopert narodowych. Polskie projekty rywalizują z inwestycjami z innych krajów. Według

Paweł Borys prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju

przedsiębiorcom oraz samorządom" - powiedział Paweł Borys, cytowany w komunikacie. Głównym zadaniem nowego prezesa jest opracowanie strategii oraz budowa grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, integrującej instrumenty i instytucje wspierające rozwój społeczno-gospodarczego Polski, podano także. "Jestem

PFR kupi obligacje zamienne na akcje spółki H.Cegielski-Poznań za 40 mln zł

przetrwanie, ale również na drugie życie oraz rozwój" – dodał wicepremier. Prezes PFR Paweł Borys powiedział, że ta inwestycja ma za zadanie umożliwić HCP rozwój nowych produktów i pozyskanie partnerów strategicznych. "Nowa strategia spółki daje jej atrakcyjne możliwości rozwoju, takie jak

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

(PFR): Uruchamia platformę rozwiązań technologicznych dla samorządów, podał Fundusz. Celem projektu jest wsparcie samorządów w wykorzystywaniu rozwiązań cyfrowych wspomagających zarządzanie i realizację ich zadań w okresie epidemicznym, ułatwienie i przyspieszenie implementacji rozwiązań

MF skierowało do konsultacji nowelizacje dot. m.in. podatku CIT w wysokości 9%

ekonomiki postępowań przeciwko unikaniu opodatkowania, - doprecyzowania roli Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jako organu podatkowego, w zakresie wykonywania zadań dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, - stosowania środków ograniczających umowne korzyści, zawartych w ratyfikowanych

Rząd wymyślił obowiązkowy samorząd gospodarczy. Bochniarz: Czy kolejnym krokiem będzie jedna partia?

jeszcze wymyślili obowiązkowy samorząd gospodarczy. Kto wymyślił? - Podczas wystąpienia na konferencji w Krakowie, wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz powiedziała, że rząd ma projekt ustawy o obligatoryjnym samorządzie gospodarczym. To tak jakby był jeden obowiązkowy i powszechny związek zawodowy

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

przedsiębiorców; 4) organizacjach pracodawców; 5) samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. 2. Wpisu na listę, odmowy wpisu lub skreślenia z listy dokonuje Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej Art. 155. 1. Prezes Urzędu wykonuje zadania wynikające z ustawy przy pomocy nie

Mamy lepsze domy, ale dojazdy do pracy są coraz trudniejsze

do spychania zadań w dół, do samorządów, ale nie towarzyszy temu adekwatne finansowanie. Tu nie chodzi tylko o to, że środki dla samorządów są zbyt szczupłe. Wadliwe są mechanizmy finansowania zadań. Absolutnym nieporozumieniem jest przerzucanie na samorządy kosztów wynagrodzeń nauczycieli, na

Fitch: Orzeczenie TK i podwyższenie kwoty wolnej od podatku mogą uderzyć w JST

będzie także zależała od wdrażanych działań przez władze centralne oraz lokalne, jak również od tempa wzrostu gospodarczego" - podała agencja.  Według Fitcha, samorządy lokalne mogą mieć mniejsze możliwości stosowania działań korygujących po stronie wydatków operacyjnych, z uwagi na podjęte

Getin Holding liczy na dalszy wzrost udziału zagranicy w zysku netto grupy

sposób taki, że naszym głównym zadaniem jest budowa wartości, zysku i wypłata dywidendy i to się nie zmieniło" - powiedział też prezes, zapytany o perspektywy podziału zysku za 2017 rok. Getin Holding odnotował 183,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Rząd przyjął projekt budżetu 2016 z 54,74 mld zł deficytu, 3,8% wzrostu PKB

;   dofinansowanie działań samorządu w celu rozwoju na ich terenie sieci dziennych domów 'Senior-WIGOR'; ·         realizację zadań przewidzianych w ustawie o zdrowiu publicznym (ustawa tworzy m.in. podstawę do przyjęcia Narodowego Programu

Jak wyważyć miasta - od żłobka do obwodnicy

bardziej jako publicystykę niż dokument naukowy. Te wskaźniki nie są niepodważalnym miernikiem jakości. Mają natomiast za zadanie pobudzić samorządy do myślenia kategoriami zrównoważonego rozwoju - mówi Piotr Arak, starszy analityk Polityka Insight, jeden z autorów raportu. - Tym bardziej że wiele gmin ma

Plan Morawieckiego. Bilion złotych zrzutki na inwestycje

Wicepremier Mateusz Morawiecki był asem w rękawie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W rządzie PiS dostał zadanie pchnięcia gospodarki na nowe tory rozwoju. Po trzech miesiącach rządów PiS jego plan ma być przedstawiony na dzisiejszym posiedzeniu rządu. Morawiecki jest zwolennikiem zwiększenia

Zarządca Hawe uważał sanację za nierealną, stąd wniosek o jej zamknięcie

tych spółkach odrębnych zarządców. Ich zadaniem było m.in. przygotowanie w ciągu trzech miesięcy rzeczywistego planu restrukturyzacyjnego. Zarządca postępowania sanacyjnego w Hawe S.A. Wojciech Makuć złożył do sądu wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego. W opinii zarządcy nie ma szans, aby

Prezydent podpisał ustawę budżetową na rok 2017

2014-2023 i Krajowy Program Kolejowy do 2023 r.; (6) dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego; (7) dofinansowanie do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75 rok życia; (8

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zadaniami. AI może w dużej mierze wspomóc działanie sektora finansowego poprzez udoskonalanie logowania i identyfikacji klienta, upraszczanie procesów, wykrywanie fraudów czy pomoc w ułożeniu spersonalizowanego planu finansowego" - komentuje Marcin Sikora, chief sales officer w Grupie Loando.  

Kolejny ważny cel rządu: odbić Kasprowy

ten powinien zostać zatrzymany, a jeżeli nie, to państwo polskie powinno tę swoją własność mającą charakter symboliczny po prostu odkupić, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Nie mam żadnych wątpliwości, że jest to wielka odpowiedzialność polskich władz i wielkie zadanie, aby kolej linowa na Kasprowy Wierch

110 tys. osób w Polsce pracuje w usługach dla biznesu

. Przedstawiciele branży często słyszą pytania, czy te szybko powstające miejsca pracy nagle nie wyparują i nie przeniosą się do tańszych krajów? - Kiedyś zdecydowaliśmy się przenieść część zadań do Rumunii. Nasi klienci bardzo prosili, by wróciły one do Polski. Nawet za wyższą cenę. W Rumunii miało być tak samo

Prokuratura zbada, czy przetarg w DAWG był ustawiony

sposób eliminowało wiele firm, które nie zdążyły ze złożeniem oferty. Przetarg wygrało Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, składając ofertę, która niemal pokrywała się z tajną kwotą, którą zamawiający chciał przeznaczyć na to zadanie. DAWG zlecenie wyceniła na 185 tys. zł, a Rybka swoją ofertę na 184,4 tys

ARP: Nakłady inwestycyjne w SSE Euro-Park Mielec od początku br. to 384 mln zł

;Miasto Lublin realizuje wiele zadań związanych ze wsparciem dla inwestorów. Są to m.in. opieka administracyjno-prawna oraz działania promujące podstrefę. Efektem ścisłej współpracy z Urzędem Miasta jest również opracowana strategia rozwoju dla podstrefy" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z

Dane za III kw. sugerują wzrost PKB za cały rok na ok. 2,4-2,8% wg analityków

odnośnie przyszłego kształtu systemu podatkowego, ani też brak stabilności regulacyjnej w sektorze energetycznym. Luzowanie polityki pieniężnej nie rozwiąże tych problemów, to zadanie dla rządu" - główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski. "W III kw. 2016 r. tempo wzrostu PKB

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2016 r.

 osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. oraz dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego, podano w dokumencie.  W budżecie państwa

Tauron i Przewozy Regionalny mają umowy na środki z EBI w ramach Planu Junckera

Inwestycji Strategicznych (EFIS). Fundusz ma za zadanie zapewnić gwarancje dla finansowania zwrotnego inwestycji prywatnych i publicznych. Szacowana wartość inwestycji, które zostaną uruchomione w całej Europie dzięki EFIS to 315 mld euro. W EFIS nie ma tzw. "kopert narodowych". Polskie projekty

Dyrektor Lasów Państwowych: W lasach jest dosyć i drewna, i pieniędzy

Adam Wajrak: Twierdzi pan, że Lasy Państwowe są instytucją samofinansującą się. To nadużycie, bo bierzecie miliony z funduszy publicznych. ADAM WASIAK: Absolutnie nie. Wszystkie podstawowe zadania finansujemy głównie ze sprzedaży drewna, a to, że pozyskujemy dodatkowe środki na cele, które nie

"Wszyscy jesteście prawą ręką Jeffa Bezosa". Raport o pracy w Amazonie

hal - dla wielu dotarcie na nią jest fizycznie niemożliwe. Czas wolny kończy się po dojściu pracownika do miejsca przeznaczonego na odpoczynek. Tempo obowiązuje tylko pracowników hal Owczarek i Chełstowska postawili sobie ambitne zadanie: postanowili przeprowadzić pogłębione wywiady z

Województwo łódzkie - dobre miejsce dla biznesu

Wieluniu centrum badawczo-rozwojowe. Inwestycja kosztuje 20 mln zł. Za kolejne 10 mln zł rozbudowane zostaną centrum serwisowe i salon sprzedaży. W centrum badawczym pracę znajdzie zespół blisko 30 inżynierów - konstruktorów i technologów. Ich zadaniem będzie sprawić, by wywrotki, złomiarki czy naczepy do

Unia da nam mniej pieniędzy na drogi. Kto za nie zapłaci?

partnerstwa publiczno-prywatnego. - Powoływana jest spółka celowa. Zadaniem strony prywatnej jest wybudowanie i utrzymanie mostu przez określony czas, np.15-20 lat - opowiada. W zamian spółka celowa ma otrzymywać co roku opłatę od samorządu za dostępność mostu. Opłata ta jest też źródłem spłaty finansowania

Premier powołał 10-osobową Radę Gospodarczą z J.K. Bieleckim na czele

Radę ma już prezydent. Zasiada w niej blisko 50 przedstawicieli nauki, biznesu, związków zawodowych, samorządów. Rada premiera jest mniejsza. Przynajmniej na razie liczy dziesięć osób. Jej podstawowym zadaniem - jak podała kancelaria premiera - jest "przedstawianie premierowi niezależnej i

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

posiadać odpowiednią infrastrukturę i osobną przestrzeń magazynową. Niektóre przepisy i wymogi są bardzo trudne do spełnienia szczególnie dla małych rolniczych gorzelni. Mimo licznych trudności nasi członkowie stanęli na wysokości zadania i dostarczyli spirytus biobójczy do produkcji odkażalników dla

Jak fiskus zniszczył jeden z najlepszych polskich biznesów

dotyczących zakładów pracy chronionej - podkreśla Sylwia Hajnrych. - A działalność TFL została ukształtowana w oparciu o mechanizmy wykorzystywania zwolnień i ulg podatkowych związanych z funkcjonowaniem tych zakładów. Walczyć o swoje Praktycy nie mają wątpliwości: sprawa Isańskiego jest trudna, a zadanie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Strategy Manager w agencji. Jej zadaniem jest rozbudowa zespołu zajmującego się tworzeniem strategii online dla partnerów.  Źródło: spółka   Uber Eats: Przygotował szereg rozwiązań wspierających restauratorów, dostawców i klientów. W efekcie, na początku II kw. firma odnotowała w Polsce