zadania prezesa urzędu zamówień publicznych

sprawdź też:

prezes

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Rozdział 1: Zakres działania

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Rozdział 1: Zakres działania

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

aktów normatywnych dotyczących zamówień; 3) opiniuje roczne sprawozdania Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień; 4) ustala zasady etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie zamówień. 5) (uchylony) Art. 158. 1. W skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

aktów normatywnych dotyczących zamówień; 3) opiniuje roczne sprawozdania Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień; 4) ustala zasady etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie zamówień. 5) (uchylony) Art. 158. 1. W skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

aktów normatywnych dotyczących zamówień; 3) opiniuje roczne sprawozdania Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień; 4) ustala zasady etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie zamówień; 5) (uchylony). Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

w siedzibie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 1) nazwę i adres Urzędu; 2) określenie stanowiska; 3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 4) zakres zadań

Oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa najkorzystniejsza na odcinek S19 (aktual.)

: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construccion S.A. Brak odwołań od wyboru oraz pozytywny wynik kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych umożliwią podpisanie umowy na realizację inwestycji" – czytamy w komunikacie. Odcinek S19 od węzła Kamień (z węzłem) do węzła Sokołów

GDDKiA: Oferta konsorcjum Polimeksu-Mostostalu najkorzystniejsza na odcinek S19

. 7,9 km. Złożyło ją Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construccion S.A. Brak odwołań od wyboru oraz pozytywny wynik kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych umożliwią podpisanie umowy na realizację inwestycji" – czytamy w komunikacie. Odcinek S19 od węzła Kamień

MIR: Sławomir Żałobka powołany na wiceministra ds. kolei i lotnictwa

zarówno funkcje kierownicze, jak i eksperckie. Był również członkiem Rady Zamówień Publicznych, działającej przez Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz arbitrem w sprawach o zamówienia publiczne. (ISBnews)  

Oferta Mota-Engil na 303 mln zł najkorzystniejsza na odcinek drogi S5

przetargowego do kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą" - czytamy dalej. (ISBnews)  

Strabag IP wybrany do budowy odcinka S8 w mazowieckim za 306,9 mln zł

uprawomocnieniu się wyboru najkorzystniejszej oferty (brak odwołań lub zakończenie procedury odwoławczej) a także przeprowadzeniu przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli uprzedniej postępowania" - czytamy w komunikacie. Inwestycja polegająca na rozbudowie DK8 do parametrów trasy ekspresowej

Buximex ma umowę na odcinek S61 Wysokie-Raczki za 393,73 mln zł netto

województwa warmińsko-mazurskiego. Pozostałe dwa odcinki tej drogi, Szczuczyn – węzeł Ełk Południe oraz węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie, oczekują na podpisanie umów po zakończeniu kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podano też w materiale. "Szlak Via Baltica pobudzi gospodarczo

Toto Construzioni Generali i Vianini Lavori z najtańszą ofertą na odcinek S5

; ponad 639 mln zł brutto (bez zamówień uzupełniających)" - czytamy w komunikacie. Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja złożonych ofert oraz kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria: cena

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

postępowania: 1) obejmującego ogłoszenie o zamówieniu lub wszczęcie postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane lub usługi; 2) prowadzonego na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 2a. 2a. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych podaje w drodze obwieszczenia ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym

Przegląd informacji ze spółek

, którego przedmiotem jest udzielenie Elektrotimowi zamówienia na wykonanie zadania pn. "Budowa linii kablowej 110kV oraz stacji GPO w celu zasilenia zakładu produkcji separatorów do akumulatorów w Dąbrowie Górniczej", podała spółka. Wartość zadania wynosi 22 795 000 zł netto. Play2Chill

Przegląd informacji ze spółek

odwoławcze od jej decyzji, podało towarzystwo. Apator Metrix - spółka zależna Apatora - zawarł z Polską Spółką Gazownictwa (PSG) - spółką zależną Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - umowy na dostawy gazomierzy miechowych w ramach sześciu zadań będących częścią ogłoszonego wcześniej

Budimex ma najtańszą ofertę, wartą 299,45 mln zł, na obwodnicę Suwałk

zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosiła 455,86 mln zł, co oznaczałoby 30-procentowe oszczędności Skarbu Państwa" - czytamy w komunikacie. Zadanie będzie realizowane w systemie Zaprojektuj, Optymalizuj i Zbuduj w technologii nawierzchni cementowej. Z 19 podmiotów gospodarczych, które

Nieważność umowy o zamówienia publiczne może mieć charakter względny

Nieważność umowy o zamówienia publiczne może mieć charakter względny

Powyższe orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku (wyrok z 12 czerwca 2014 roku, sygn. akt IACa 166/14). Sprawa trafiła na wokandę sądu apelacyjnego w wyniku wniesienia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych apelacji na wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z 30 grudnia 2013 r. (sygn. akt I C 285/13). Skład

Konsorcjum z Erbudem oraz Strabag z najtańszymi ofertami na S7 pod Ostródą

ofert oraz Kontrola Uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria: cena – 90 %, termin realizacji zamówienia (od dnia zawarcia umowy) w miesiącach - 5%, gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia

Rząd przyjął projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi

w sprawie zawarcia umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi w sposób analogiczny do mających zastosowanie w zamówieniach publicznych, powierzenia prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych właściwości w sprawach umów koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz określanie zadań i sposobu realizacji

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

inny sposób niż określony w ust. 1-3, w szczególności w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 5a. uchylony Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy zadań wykonywanych na rzecz Ministra Sprawiedliwości lub jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, d) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej przywięziennego zakładu pracy; 15) zamówień udzielanych przez urząd gminy lub

Włoska firma Astaldi będzie budować trzykilometrowy odcinek zakopianki z tunelem

rozpatrzeniu ewentualnych odwołań i kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wykonawca będzie mieć 54 miesiące na wykonanie zadania (nie licząc okresów zimowych).

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. 3. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. 3. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym

Przegląd informacji ze spółek

Infrastruktura Południe sp. z o.o. (podwykonawca), której przedmiotem jest wykonanie przez Strabag części prac w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, wraz z infrastrukturą w Krakowie", podała spółka. ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę w

Zasady podpisywania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi będą zapisane w ustawie

koncesji. Wprowadzona będzie zasada przejrzystości postępowania koncesyjnego. Ma ona polegać na udzielaniu informacji o postępowaniu wyłącznie w przypadkach przewidzianych w przepisach w miejsce obecnie obowiązującej zasady jawności postępowań koncesyjnych. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

stronie internetowej nie później niż od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert; 4) wykonawca może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Oferta konsorcjum Max Bogl wybrana do budowy obwodnicy Sanoka za 140 mln zł

2019 r. Kolejnym etapem postępowania będzie przekazanie dokumentów z postępowania przetargowego do kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą" - czytamy w komunikacie. Początek obwodnicy

Przegląd informacjji ze spółek

Obecny portfel zamówień Grupy ZUE opiewa na kwotę ok. 2,3 mld zł, a znaczną jego część stanowią prace budowlane w segmencie kolejowym, poinformował prezes Wiesław Nowak.  ZUE odnotowało 1,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018

Przegląd informacji ze spółek

roku, podała spółka. Konsorcjum w składzie: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP, spółka zależna Mostostalu Zabrze) i Maximus ZBH zawarło z Gminą Sosnowiec umowę na zadanie pn.: "Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium w ramach projektu pn

Oferta Intercoru i Mostu najkorzystniejsza na budowę obwodnicy Olsztyna

" - czytamy w komunikacie. Po upływie czasu na wniesienie odwołań od rozstrzygnięcia przetargu oraz po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej postępowania przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych możliwe będzie podpisanie umowy. Planowany termin podpisania umowy to lipiec 2015 r. Jak podaje

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

środków. Forma dialogu technicznego zawarta jest w motywie 8 dyrektywy klasycznej i motywie 15 dyrektywy sektorowej. Zadaniem dialogu technicznego jest umożliwienie zamawiającemu przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwrócenie się do podmiotów trzecich o doradztwo lub

Przegląd prasy

koszt to 813,9 mln zł  -- Rynek pożyczek trzeba uregulować, ocenia prezes Biura Informacji Kredytowej  --Największy w Europie system publicznych rowerów elektrycznych wystartował w Trójmieście  Puls Biznesu -- PKO BP wypatruje okazji do przejęć za granicą, chce mieć silną pozycję w

Przegląd prasy

na koniec października 2018 r., podała spółka. --PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) opublikowały ogłoszenie o wszczęciu procedury z wolnej ręki z zamiarem udzielenia ZUE zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zabezpieczenie obiektów inżynieryjnych na odcinku Dęblin – Lublin"

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

obowiązujących regulacji prawnych w obszarze elektronizacji zamówień publicznych i zapewnić jej ciągłość funkcjonowania" – uważa prezes PortalPZP Anna Serpina-Forkasiewicz. Źródło: spółka Telekomunikacja: Węgry mają sprzedać częstotliwości pod 5G w 3Q'19 –IDOK Źródło: Trigon BIZNES I

Przegląd informacji ze spółek

Mostostalu Zabrze - zawarła z ArcelorMittal Poland umowę dotyczącą realizacji przez MZRP zadania pn. "Modernizacja Wielkiego Pieca nr 3 w Dąbrowie Górniczej", podał Mostostal Zabrze. Wartość prac objętych umową wynosi ok. 27 mln zł netto. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydował o

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. 3. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym

Oferta Energopolu-Szczecin najkorzystniejsza na S51 pod Olsztynem za 395 mln zł

%), termin zakończenia zadania (5%) oraz okres gwarancji (5%). Po upływie czasu na wniesienie odwołań od rozstrzygnięcia przetargu oraz po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej postępowania przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych możliwe będzie podpisanie umowy. Planowany termin podpisania umowy to styczeń

Przegląd informacji ze spółek

zamówienia publicznego na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego "Gazociąg DN 1000 Pogórska Wola - Tworzeń - zam. 2 o długości około 65 km", podał Stalprofil. PGE Energia Ciepła (PGE EC), spółka odpowiedzialna za realizację Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE, podpisała z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Wzrosła także liczba pobranych gier, a liczba aktywnych użytkowników zwiększyła się o 89%. Źródło: spółka KGHM: Gromadzenie danych, ich przetwarzanie oraz badania nad analizą i rozwojem procesów przemysłowych – to zadanie KGHM Centrum Analityki, które otwarto w czwartek w Zielonej Górze. To

Przegląd informacji ze spółek

zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz" za 378,8 mln zł netto z uwzględnieniem tzw. kwoty warunkowej (465,9 mln zł brutto), podała spółka. Termin realizacji zadania to 39 miesięcy od daty rozpoczęcia prac

Przegląd informacji ze spółek

majątku trwałego oraz koszty emisji akcji ujęte w rachunku zysków i strat), podała spółka, powołując się na wstępne dane. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PZ Cormay w związku z ofertą publiczną akcji serii L, poinformował urząd. Grupa Capital Park, dzięki refinansowaniu

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

możliwość zlecania zadań przez samorządy terytorialne własnym spółkom komunalnym z pominięciem procedur udzielania zamówień publicznych. 2) Powstanie centralnego rejestru nierzetelnych wykonawców . Projekt nowelizacji zakłada nałożenie na zamawiających obowiązku przekazywania do Prezesa Urzędu Zamówień

Przegląd prasy

Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na "Zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) z podziałem na trzy zadania: zadanie C od węzła Kamień (z węzłem) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) o

Przegląd informacji ze spółek

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na "Zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) z podziałem na trzy zadania: zadanie C od węzła Kamień (z węzłem) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) o

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zadaniami. AI może w dużej mierze wspomóc działanie sektora finansowego poprzez udoskonalanie logowania i identyfikacji klienta, upraszczanie procesów, wykrywanie fraudów czy pomoc w ułożeniu spersonalizowanego planu finansowego" - komentuje Marcin Sikora, chief sales officer w Grupie Loando.  

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

jest przypadkowa. Strażak to zawód od lat cieszący się najwyższym poziomem zaufania publicznego. Straże ochotnicze pełnią bardzo ważną rolę w życiu społeczności lokalnych. Docierają wszędzie - nawet do najmniejszych miejscowości. Ich zadania to nie tylko gaszenie pożarów, ale także walka ze skutkami

Budimex z najkorzystniejszą ofertą na odcinek obwodnicy Olsztyna za 913 mln zł

kontroli uprzedniej postępowania przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych możliwe będzie podpisanie umowy. Planujemy, że nastąpi to w I kwartale 2016 r." - czytamy w komunikacie. Z zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wynika, że 6 oferentów podlegało wykluczeniu ze względu na

Praktyczne rady, jak udzielić zamówienia podzielonego na etapy

Pytanie Jakie są wymagania dotyczące udzielenia zamówienia na roboty budowlane podzielone na etapy - zamówienie o wartości poniżej progów unijnych? Chcemy ogłosić jeden przetarg z wykonaniem zadania w dwóch etapach na 2 lata. Jeden etap do wykonania jeszcze w tym roku, a drugi w przyszłym roku

Przegląd informacji ze spółek

podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Rzeszowie umowę na "Zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Nisko Południe bez węzła, do węzła Sokołów Małopolski Północ z węzłem z podziałem na trzy zadania: Zadanie B od węzła Podgórze z węzłem do węzła

Warszawska straż miejska dała Poczcie Polskiej monopol na mandaty

Zadanie 1 obejmuje... 99,4 proc. zamówienia. Czyli owszem, Poczta Polska bierze 99,4 proc. zamówienia, a prywatni operatorzy plus Poczta Polska mogą się bić o pozostałe 0,6 proc. - To jest marnotrawstwo środków publicznych. Jakieś nieporozumienie - twierdzi Rafał Zgorzelski, prezes Ogólnopolskiego Związku

Prezes ZUS podał się do dymisji. Długa lista zastrzeżeń

traktowania potencjalnych wykonawców". ZUS preferował dotychczasowego swojego kontrahenta firmę Asseco Poland. To nie pierwsze takie działania na korzyść Asseco. Już w 2010 r. ZUS zlecił z wolnej ręki wsparcie i utrzymanie KSI firmie Asseco Poland. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych uznał wtedy takie

Kryterium jakości opinii prawnej

trwającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zadaniem osoby sporządzającej opinię miała być ocena zachowania zamawiającego w odniesieniu do czynności w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego opisanych w opisie stanu faktycznego. Opinia winna zawierać ocenę stanu faktycznego

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

czoło wysuwają się cyfrowe doświadczenia klientów, które stały się kluczowe w 88% badanych firm. Globalna pandemia sprawiła także, że specjaliści IT musieli podjąć się zadań, których nie wykonywali nigdy wcześniej (takiej odpowiedzi udzieliło 64% ankietowanych). Zespoły IT musiały w ostatnim czasie

Przegląd informacji ze spółek

Naftoremont-Naftobudowa (NN, spółka zależna Polimeksu-Mostostalu) oraz Agat S.A. zawarło z PERN umowę na zadanie pod nazwą "Terminal naftowy w Gdańsku II etap dla PERN S.A. z siedzibą w Płocku" o wartości ryczałtowo 326,89 mln zł netto, podał Polimex. NN przypada 69,3% ceny kontraktu. Polskie

Przegląd prasy

Sanoka chce tam produkować e-pojazdy dla energetyki i innych branż wg gazety Parkiet --Polska Izba Biegłych Rewidentów nie będzie już prowadzić listy firm audytorskich ani postępowań o nałożenie kar na te firmy - zadania te będą przejęte przez nowy urząd: Polską Agencję Nadzoru Publicznego --Do

Niemcy chcą wybudować najdłuższy most w Rzeszowie. Za 171 mln

Teraz dokumenty przetargowe trafią pod lupę kontrolerów z Urzędu Zamówień Publicznych. - To standardowa procedura w przypadku tak dużych zadań. Prezes UZP ma dwa tygodnie na sprawdzenie przetargowych dokumentów. Jeśli wszystko będzie w porządku, będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą tej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 13 -17 marca br. BIZNES I FINANSE: RYNEK Telekomunikacja: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) zawiesił od 31 marca bieg

Tygodniowy przeglad informacji ISBtech z sektora TMT

wykorzystanie platformy analitycznej DataWalk w zakresie integracji danych oraz uruchomienia środowiska analityczno-inwestygacyjnego wspierającego zadania operacyjne klienta, podała spółka. DataWalk Inc. podpisała ze Stanową Agencją Policyjną w USA umowę na realizację projektu pilotażowego. Pilot realizowany

Najnowsze plany zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Dostrzegając konieczność zwiększenia elastyczności i przyspieszenia procedur udzielania zamówień publicznych rząd powołał między resortowy zespół, którego zadaniem jest opracowanie projektu zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. W założeniach nowelizacja ma przede wszystkim wprowadzić zmiany

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

osiągnięciem celów finansowych spółek Sonet do wysokości 350 tys. euro, podało ASEE. Tegoroczny łączny portfel zamówień Asseco Southern Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów jest wyższy o 11% r/r i wynosi 138 mln euro, zaś na marży1 jest wyższy o 14% r/r i wynosi 98,4 mln euro, poinformował prezes

Przetarg w ZUS zrobiony pod Asseco?

w rządzie Donalda Tuska. Zapewniał, że odchodzi z Zakładu na własne życzenie, bo wypełnił misję. W rzeczywistości - jak mówi nam przedstawiciel rządu - gdyby Derdziuk nie złożył rezygnacji, zostałby odwołany. ZUS: z literą prawa Dwa tygodnie temu Urząd Zamówień Publicznych wysłał do ZUS informację o

Przegląd informacji ze spółek

. Zadaniem spółki jest potencjalna działalność deweloperska w Niemczech, podał Atal. GetBack w restrukturyzacji - w ramach nowych propozycji układowych - zamierza spłacić wierzycielom Grupy 1 tj. obligatariuszom 27% należności głównej w 16 ratach i umorzyć odsetki. Spółka proponuje, by cena emisyjna akcji

Przegląd informacji ze spółek

Mostostalu Warszawa (lider) oraz Acciona Construccion podpisało z Politechniką Poznańską umowę na wykonanie zamówienia publicznego "Realizacja zadania pn. Budynek niemal zero-energetyczny Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania (WAiWIZ) Politechniki Poznańskiej" za 71,9 mln zł

KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert

szczegółowości opisu przedmiotu zamówienia w świetle zasady uczciwej konkurencji, II. Określenia kryteriów oceny ofert, Prezes KIO zarządził łączne rozpoznanie powyżej przywołanych odwołań na podstawie art.189 ust.1 zdanie drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

telefonu komórkowego, a 70,5% z internetu w 2019 r., wynika z "Badania opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów", zrealizowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Wśród polskich firm (klientów instytucjonalnych) 97,7

Przetarg na autostradę bez zarzutu

Wydaje się, że wszystko sprzyja budowie autostrady na Podkarpaciu. Przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie jej dwóch odcinków od Jarosławia do Korczowej został już rozstrzygnięty. Ale dokumentację przetargową badał prezes Urzędu Zamówień Publicznych. - I nie miał żadnych zastrzeżeń. A to oznacza

Przegląd informacji ze spółek

od Industrial Center 33 1 na generalne wykonawstwo zadania inwestycyjnego o wartości 17 751 000,29 euro netto (75 017 502,33 zł netto), poinformowała spółka. Przedmiotem umowy będzie budowa hal magazynowych A i B zlokalizowanych w Gdańsku Szadółki w ramach Panattoni Park Gdańsk III. Lokum Deweloper

Przegląd informacji ze spółek

. Do czasu powołania nowego członka zarządu, zadania dyrektora finansowego (CFO) i będzie wykonywał Jožica Turk, wicedyrektor wykonawczy ds. finansów, podała spółka. Serinus Energy zakończył ofertę 72 mln akcji, z której pozyskał 25,2 mln CAD brutto, podała spółka. W wyniku nabycia akcji w ofercie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektor TMT

telekomunikacji w 2019 r. wyniosła 7,8 mld zł. Źródło: ISBnews Telekomunikacja: Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii rekomenduje Sejmowi kandydaturę Jacka Oko na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Źródło: ISBnews E-commerce:  Udział tego kanału w handlu

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

usługi, przedłożony przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Głównym celem jest ograniczenie niepewności prawnej przy przyznawaniu koncesji, ułatwienie realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w infrastrukturze i usługach

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

wykonawcy (ryczałtowego, kosztorysowego lub mieszanego). Świadczy o tym fakt, iż rozważył tę kwestię również Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (w odpowiedzi na zapytanie poselskie): "Obliczanie przez wykonawcę ceny oferty na podstawie przedmiaru następuje wyłącznie w przypadku przyjęcia przez

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Publicznych. 2. Prezes sądu rozpatrującego skargę przesyła niezwłocznie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych odpis prawomocnego orzeczenia dotyczącego nałożenia kary finansowej. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych jest wierzycielem w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Przegląd informacji ze spółek

. Opolskiej w Krakowie, podało ZUE, na które przypada ok. 50% wynagrodzenia w tym zadaniu. Izraelska Amos Luzon Development and Energy Group złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie zgody na przejęcie wyłącznej kontroli nad Ronson Europe, podał Urząd. Zarząd Grupy

Przegląd prasy

, podał Play.  --Spółka zależna Nextbike Polska podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na dostawę, uruchomienie, zarządzanie oraz kompleksową eksploatację systemu rowerów publicznych, tzw. "Rowerowe Łódzkie", podała spółka. Wynagrodzenie Nextbike to niemal 24 mln

Przegląd informacji ze spółek

" otrzymało zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad spółką BluePay z siedzibą w Sopocie, podał Urząd. Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych odrzuciła zarzut spółki Wärtsilä o nieuwzględnieniu w przetargu na dostawę i montaż

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, a 64% ankietowanych uważa, że urządzenia RTV i AGD psują się wkrótce po upływie gwarancji. Źródło:ISBnews Telekomunikacja: Plan działalności prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) na rok 2020 dla działu administracji rządowej - informatyzacja to szczególnie wzrost dostępności usług

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wspólnym zestawie narzędzi i wdrożenia ich na poziomie światowym, krajowym i lokalnym" – mówi Marcin Sugak z Ericssona. Źródło: spółka Legislacja: Związek Cyfrowa Polska zaapelował do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o liberalizację przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz

FCC i Erbud nie chcą odpuścić Dragados kontraktu na S17

do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który może zaskarżyć wyrok bez opłaty. Zobaczymy jaka będzie jego reakcja - dodał. Budowa 67-kilometrowego fragmentu S17 Kurów-Lublin-Piaski została podzielona na pięć zadań. Oferta Dragadosu, o wartości blisko 629 mln zł brutto, została też wybrana za

Czy zamówienie na różne roboty budowlane, ale finansowane z jednego projektu można oszacować odrębnie?

procedury, mając oczywiście na względzie wartość szacunkową wszystkich trzech części. Kiedy możesz naruszyć dyscyplinę finansów publicznych? Z wyników kontroli przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w 2008 r. dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wynika, że

Przegląd prasy

wciąż nierozwiązany problem --Resort cyfryzacji nie stanął na wysokości zadania. Pod względem dostosowania prawa krajowego do RODO jest źle - mówi zastępca generalnego inspektora ochrony danych osobowych --Branża międzynarodowych przewoźników drogowych ma nowe ciężarówki, ale brakuje jej kierowców

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBtech z sektora TMT

zadań należy wzmocnienie rozwoju tego obszaru w całym regionie. "Nominacja Thomasa świadczy o naszym zaangażowaniu w rozwój regionu EMEA. Cieszymy się, że do organizacji dołączył tak uznany w branży lider", powiedział Sammy Kinlaw, wiceprezes ds. sprzedaży kanałowej i OEM

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zadanie wzmocnić potencjał globalnego rozwoju platformy e-commerce, poinformował ISBnews jeden z założycieli Expondo Piotr Stach. Źródło: ISBnews Grupa AB: odnotowała 10,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2018/2019 (1

Przegląd informacji ze spółek

Inventa-Fischer dotyczącą rozpoczęcia budowy nowej Wytwórni Poliamidu 6 w Tarnowie. Łączne nakłady inwestycyjne na to zadanie, w ramach których zawierana jest niniejsza umowa, wynoszą 320 mln zł. Zakończenie budowy planowane jest na grudzień 2016 r. Nowa inwestycja umożliwi wytwarzanie 80 tys. ton

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

firmach zaliczają realizację priorytetów biznesowych do swoich najważniejszych zadań na najbliższe 12 miesięcy. Jak wynika z ankiety IDC, zwiększanie efektywności operacyjnej i procesowej oraz opłacalności jest priorytetem dla 85% szefów działów IT, pozyskiwanie i utrzymywanie wykwalifikowanych

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

oferty zamawiający przekazuje informację o wyniku postępowania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 7) Zgoda wykonawcy na zawarcie umowy W przypadku postępowań wszczętych po wejściu w życie wskazanej na wstępie ustawy, możliwe będzie podpisanie umowy z

Przegląd prasy

" --Błędy w nowelizacji ustawy o VAT mogą wstrzymać największe inwestycje publiczne i prywatne w Polsce --Za trzy lata po naszych drogach może jeździć 50 tys. aut na prąd. A to dopiero początek - mówi prezes stawiającej ładowarki firmy Greenway Polska. Parkiet --W ciągu dwóch lat Polskiej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

.     Źródło: spółka Nexera: Zrealizowała już ponad 100 zamówień OSE (Operatora Sieci Edukacyjnej) na transmisję danych do lokalizacji, w których znajduje się ponad 150 szkół w województwach: świętokrzyskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim. Dzięki temu OSE może już realizować swoje zadania

Przegląd informacji ze spółek

. Mirbud otrzymał list intencyjny od inwestora Panattoni Development Europe dotyczący generalnego wykonawstwa zadania inwestycyjnego polegającego na budowie hali w Sosnowcu w ramach Panattoni Park Sosnowiec. Grupa WP odnotowała niemal 50% wyniku EBITDA z e-commerce i spodziewa się, że udział tego

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

prezes Bartosz Hojka.  Źródło: ISBnews Asseco South Eastern Europe: Odnotowało 15,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 12,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  Tegoroczny portfel zamówień Asseco SEE

ZUS tłumaczy się z kontraktu z Asseco

obsługi Zakładu (ten system wcześniej wdrażało Asseco). Dlaczego tak? To już długo wyjaśniał w swoim stanowisku przesyłanym do Urzędu Zamówień Publicznych. Pisał na przykład, że "KSI jest systemem unikalnym w skali kraju, a także Europy i świata", a Asseco ma w jego przypadku niepowtarzalne

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech

Ministrów przyjęła przyjęła projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Od 18 kwietnia 2019 r. zamawiający muszą być przygotowani na odbiór

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, prowadzeniu biznesu oraz interakcjach z urzędami dla respondentów z 4 regionów: Kujaw z Pomorzem i Mazowszem, Warmii i Mazur, Łódzkiego oraz Świętokrzyskiego. Łącznie, w badaniu udział wzięło 1649 mieszkańców, 403 przedsiębiorców oraz 187 pracowników administracji publicznej.  Źródło: spółka

OPZZ lobuje za Pocztą Polską. Bo zatrudnia na umowy o pracę

[w przetargach], zgodnie z prawem zamówień publicznych, dokonuje zamawiający. Rozstrzygnięcie konkursu na operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych nastąpi w drodze decyzji prezesa UKE - zaznacza Artur Koziołek, rzecznik Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Państwowy operator

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

wdrożenia ma być efektywne i szybkie realizowanie zadań Urzędu.  Źródło: spółka Konica Minolta: Otworzyła Centrum Pokazowe w Polsce. Źródło: spółka Polkomtel: W Plush ABO, które teraz można korzystać z Super ABO za 25 zł w ofercie na 24 miesiące i wybrać smartfon w sprzedaży ratalnej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

będzie pochodzić z dofinansowania przez NCBR. Wdrożenie projektu planowane jest na drugą połowę 2021 r. Źródło: ISBnews T-Mobile Polska: Podpisał pierwszą umowę dotyczącą budowy rozwiązań inteligentnych dla miast w obszarze waste management, podała spółka. Firma pozyskała zamówienie publiczne na

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 2. Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Art. 2. Użyte w ustawie określenia