zadania krajowej izby odwoławczej

Marek Okniński

KIO

KIO

KIO to organ odwoławczy związany z nieprawidłowościami w procedurze przetargowej. Poniżej kompendium wiedzy na temat KIO.

COVID - 19 stanowi przesłankę unieważnienia przetargu

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym[2] przez Krajową Izbę Odwoławczą bezspornie wystąpienie epidemii wirusa SARS-CoV-2 stanowi okoliczność, której nie można było wcześniej przewidzieć.

Mały ZUS bez limitu przychodów to jeden z priorytetów Rzecznika MŚP na 2020 rok

z Rady Dialogu Społecznego, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju. Zadaniem Rady byłoby rozpatrywanie spraw w okresie po nieprawomocnym wyroku sądu I instancji (niezależnie od sądowego postępowania odwoławczego

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

, zamawiający nie musi dokonywać formalnego wyboru oferty , aby w konsekwencji unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp . Takie podejście do omawianego zagadnienia zostało zaprezentowane przez Krajowa Izbę Odwoławczą w wyroku z 13 marca 2018 r. (sygn. akt KIO 391/18), w którym

KIO przyjęła odwołanie ZUE ws. przetargu na przebudowę ulic w Krakowie

Warszawa, 06.06.2018 (ISBnews) - Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) nakazała unieważnienie czynności wyboru przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu pn. "Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz

KIO nakazała unieważnienie wyboru oferty Torpolu w przetargu El. Ostrołęka

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) nakazała unieważnienie wyboru przez Elektrownię Ostrołęka Sp. z o.o. najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu na przebudowę układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C i odrzucenie oferty podmiotu, który

Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

;                  Autor: Marek Okniński [1] Teza z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z  dnia 19.04.2019 r. sygn. akt: 599/19. [2] Patrz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 marca 2018 r. sygn. akt

Jak poprawić omyłkę rachunkową?

Jak poprawić omyłkę rachunkową?

wynika z treści pytania - zostały podane w ofercie. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Omyłka rachunkowa  według UZP W opinii prawnej UZP pt.: "Omyłki i błędy w ofertach wykonawców - analiza na przykładzie orzecznictwa sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej"

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

działaniu Krajowej Izby Odwoławczej, uwzględniającą problemy wynikające z orzecznictwa; 17a) przedstawia Prezesowi Rady Ministrów ministrowi właściwemu do spraw gospodarki nie rzadziej niż raz na trzy lata plan sposobu wykonania w latach kolejnych zadań określonych w pkt 10; 18) zgłasza kandydatów na

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

działaniu Krajowej Izby Odwoławczej, uwzględniającą problemy wynikające z orzecznictwa; 17a) przedstawia Prezesowi Rady Ministrów ministrowi właściwemu do spraw gospodarki nie rzadziej niż raz na trzy lata plan sposobu wykonania w latach kolejnych zadań określonych w pkt 10; 18) zgłasza kandydatów na

Ocena dostępności potencjału wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze

Ocena dostępności potencjału wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze

;                                  Autor: Marek Okniński [1] Patrz: uzasadnienie do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2018 r. sygn

Tauron unieważnił wybór oferty Famuru i Kopeksu na budowę szybu Grzegorz

decyzją Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 'Roboty budowlane wykonywane przez generalnego wykonawcę etapu I budowy Szybu Grzegorz wraz z budową infrastruktury powierzchniowej

Odwołanie do KIO

Odwołanie do KIO

Krajowej Izby Odwoławczej na czynności lub zaniechania zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać istnienie interesu w uzyskaniu zamówienia, którego odwołanie dotyczy. Przepisy wymagają bowiem dla efektywnego wniesienia odwołania wykazania przesłanek materialno

Przegląd prasy

wart nawet 80 mld zł w ciągu najbliższych 10 lat  --Fala podwyżek cen za śmieci dotarła już do gmin  --Resort finansów - nawet jeśli chciałby zmienić przyszłoroczny budżet - i pokazać  w nim deficyt, to na przeszkodzie stoi reguła wydatkowa  Puls Biznesu --Krajowa Izba

Listy rządu dostarczy InPost. Poczta czuje się poszkodowana

Listy rządu dostarczy InPost. Poczta czuje się poszkodowana

zł tańsza od Poczty Polskiej. Poczta się odwołała, podnosząc m.in. brak wystarczającej liczby placówek konkurenta. W miniony czwartek Krajowa Izba Odwoławcza... uwzględniła odwołanie. Izba nakazała, aby CUW odtajniło formularz cenowy InPostu i przeprowadziło ponowną ocenę ofert. Poczta nie zdążyła

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

zadania w systemie zamówień; 13) dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności upowszechnia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zamówień; Ustawa

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

. Wielokrotnie reprezentował przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Czy uda się dokończyć 40 km A4 w 14 miesięcy?

Czy uda się dokończyć 40 km A4 w 14 miesięcy?

Wykonawców, którzy potencjalnie mogliby stanąć do przetargu przed Krajowa Izba Odwoławczą, reprezentował Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Dwa główne zarzuty dotyczyły czasu, jaki GDDKiA wyznaczyła na wykonanie prac, oraz przerzucenia odpowiedzialności za ewentualną utratę dofinansowania

Qumak złożył wniosek o upadłość firmy wybranej do realizacji 5. etapu ISOK

; - dodał Laudy. Zarząd Qumak stoi na stanowisku, że KZGW udzieliło zlecenia w trybie z "wolnej ręki" rażąco naruszając przepisy PZP. Podjęto więc decyzję o wniesieniu odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w tej sprawie, podano również. ISOK to jeden z najważniejszych projektów w zakresie

Umowa konsorcjum zawarta dla pozoru

Umowa konsorcjum zawarta dla pozoru

Umowa konsorcjum zawarta dla pozoru jest nieważna W wyroku z dnia 29 kwietnia 2014 roku Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO 732/14) orzekła, że umowa konsorcjum zawarta dla pozoru jest nieważna, a tym samym oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

W wyroku z dnia 18 sierpnia 2014 roku Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO 1581/14) stwierdziła, że dokonany przez zamawiającego opis przedmiotu zamówienia, mocą którego zamawiający wymaga wyceny także ryzyka wystąpienia robót dodatkowych w ofercie na realizację zamówienia podstawowego, narusza

Cztery odwołania od wyboru oferty w przetargu na odcinek obwodnicy Warszawy

Warszawa, 09.06.2015 (ISBnews) - Czterej wykonawcy, którzy złożyli oferty na budowę tzw. odcinka A Południowej Obwodnicy Warszawy (węzeł Puławska - węzeł Przyczółkowa) odwołali się do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) od wyboru przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oferty

Fatum nad węzłem. Zwycięzca przetargu sfałszował dokumenty

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Kędzierzyna Koźla), które chciały za to zadanie zainkasować 39 mln zł. Konsorcjum zaskarżyło wynik przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej. Opolskie firmy argumentowały, że Ziajka nie ma wystarczającego doświadczenia w budowie tego typu obiektów oraz że osoba, która

GDDKiA: Wybór oferty na odcinek obwodnicy Warszawy zgodny z prawem

się do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) od wyboru przez GDDKiA oferty spółki Astaldi jako najkorzystniejszej w przetargu na budowę tzw. odcinka A Południowej Obwodnicy Warszawy (węzeł Puławska - węzeł Przyczółkowa). Zdaniem skarżących, GDDKiA naruszyła prawo, wybierając ofertę, która zawiera rażąco

Kolejna inwestycja w Opolu będzie opóźniona

wskazuje na to, że sprawa będzie miała swój finał w Krajowej Izbie Odwoławczej. A to może oznaczać większe opóźnienie.

Zaskarżony przetarg na wiadukt

uczestnika przetargu. Ten podważał uprawnia konsorcjum do podjęcia się takiego zadania. - Odrzuciliśmy ten protest, więc firma odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej - tłumaczy Aleksander Cyganiuk, naczelnik wydziału inwestycji w urzędzie miasta. Kiedy zapadnie decyzja, jeszcze nie wiadomo. - Do tej pory

Fiskus nas nie gnębi. Zazwyczaj. Skomplikowane przepisy powodują spory

interpretacji. Izba zaleciła też ministerstwu stworzenie systemu ocen realizacji zadań przez szefów skarbówki. f Rozbieżne opinie o polskich podatkach 2,3 w skali ocen od 1 do 5 wystawili polskiemu systemowi podatkowemu przedstawiciele kadry zarządzającej, dyrektorzy finansowi, główni księgowi z

Czy jednokrotna realizacja zamówienia potwierdza doświadczenie wykonawcy?

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 10 grudnia 2009 r. (sygn. akt: KIO/UZP 1702/09)

Kiedy można unieważnić przetarg ze względu na brak interesu społecznego?

ma prawo domagać się takiej decyzji od zamawiającego. Równocześnie w przypadku gdy zamawiający bezpodstawnie unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy mogą wnosić odwołanie od takiej decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej. O unieważnieniu postępowania zamawiający

FCC i Erbud tracą zlecenie na S17 za 490 mln zł na rzecz Dragadosu

błędów w dokumentacji. Dragados odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, a ta nakazała unieważnić pierwszy wybór najkorzystniejszej oferty. Przy ponownym wyborze najlepsza okazała się już oferta Dragadosu. Wśród ofert złożonych w przetargu znalazły się jeszcze propozycje konsorcjów Polimeksu

Tańsza o 7 mln oferta przegrała

. Budimeksu i Erbudu miały braki w kosztorysach, których nie można było uzupełnić. Dlatego m.in. z przyczyn formalnych zostały odrzucone. Jak można się było spodziewać, rozstrzygnięcie konkursu zostało oprotestowane. Odrzucone firmy odwołały się do Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie ds. Zamówień

Max Boegl może legalnie kontynuować budowę stadionu

zgłosiło do Krajowej Izby Odwoławczej. W poniedziałek przyszła odpowiedź. Po rozpatrzeniu sprawy KIO przyznała rację miastu. - Izba stwierdziła, że zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki było w tamtej sytuacji uzasadnione - mówi Maciej Bluj, wiceprezydent Wrocławia. - To orzeczenie zamyka sprawę, bo

Polimex-Mostostal zacznie budowę stadionu we wrześniu?

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych podmioty biorące udział w przetargu mogą jednak, po ogłoszeniu wyników postępowania, złożyć odwołania. Z takiej możliwości skorzystało trzech oferentów, którzy zostali wykluczeni z udziału w przetargu. Zwrócili się do Krajowej Izby Odwoławczej, która 14 lipca

Przegląd informacji ze spółek

, podał bank. Wartość inwestycji wspieranych funduszami Jessica II w woj. zachodniopomorskim sięga obecnie 60 mln zł. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) wydała wyrok, w którym nakazała unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty przez Miasto Katowice oraz Tramwaje Śląskie w przetargu pn. "Budowa

Kryterium jakości opinii prawnej

oceniającego mógłby w znaczący sposób wpłynąć na wynik postępowania". Na poparcie swoich twierdzeń odwołujący przytoczył kilka tez z orzecznictwa sądowego i Krajowej Izby Odwoławczej. Podsumowując, odwołujący pozwolił sobie na stwierdzenie, że takie sformułowanie opisu kryterium "jakości opinii

Dworzec Fabryczny. Co z największą łódzką inwestycją?

. - Skonsultujemy się również z Krajową Izbą Odwoławczą i Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych. Mam nadzieję, że wyrażą zgodę na takie rozwiązanie. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie wykonanie inwestycji przypadnie prawdopodobnie kolejnej firmie z najniższą ofertą - konsorcjum: Torpol (Poznań), Astaldi (Rzym

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

stanowisko Głównej Komisji Orzekającej. Orzecznictwo KIO Z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 marca 2010 r. (sygn. KIO/UZP 292/10) jednoznacznie wynika, iż "Słowo dysponować, którego użył ustawodawca w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie posiada legalnej definicji

FCC i Erbud nie chcą odpuścić Dragados kontraktu na S17

odrzucona przez lubelski oddział GDDKiA z powodu błędów w dokumentacji. Dlatego za najkorzystniejszą uznano wtedy o 15 mln zł droższą ofertę konsorcjum FCC Construccion i Erbudu. Dragados odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, a ta nakazała unieważnić pierwszy wybór najkorzystniejszej oferty. Przy

Zamawiający może żądać informacji z CEIDG

stosowny dokument załączony do oferty jest nieczytelny. Powyższe potwierdza ustalenie zawarte w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 maja 2013 r. sygn. akt: KIO 1059/13, w którym oddalając odwołanie Przewodnicząca stwierdziła, że "Argumentacja odwołującego, iż informacje zawarte w CEIDG są jawne

Referencje umożliwiają wykonawcom wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu

robót jest dokumentem, na podstawie którego stwierdza się wykonanie postawionego przez zamawiającego warunku. Referencje mogą natomiast stanowić dokument określający, czy wymienione w wykazie roboty zostały wykonane w sposób należyty. Krajowa Izba Odwoławcza wskazała w jednym ze swoich wyroków, że

Wyroki Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące udziału konsorcjum w przetargu

problemów poniżej przedstawiam zebrane tezy wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które odnoszą się do udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo nie musi wymieniać członka konsorcjum (wyrok KIO z dnia 05 lutego 2009 r. sygn. akt: KIO/UZP 99/09) Izba podtrzymuje

Wodociągi Kieleckie wybrały najdroższą ofertę z przetargu . I... wygrały w KIO

końcem lipca - podkreśla rzecznik i dodaje: - Formalnie jedynym kryterium jest cena, ale komisja przetargowa wybrała najlepszą ofertę, a odrzuciła pozostałe dwie. Jak dowiedziała się "Wyborcza", Polaqua i Molewski odwołały się od decyzji Wodociągów do Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

stacji Radom i Radom Wschodni, a także fragmentu linii kolejowej. Jej wartość to 100 mln zł, podały PKP PLK.   KIO odrzuciła odwołanie Wärtsilä ws. przetargu na blok w EC Żerań Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych odrzuciła zarzut spółki Wärtsilä o

Przygotowanie dokumentacji projektowej w systemie "Zaprojektuj i wybuduj"

udział w danym zamówieniu jest największy. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej W wyroku z 16 lutego 2010 r. (sygn. akt KIO/UZP 1787/09) KIO jednoznacznie wskazała, że ustawodawca rozróżnił, przez sposób dokonywania opisu przedmiotu zamówienia, dwa rodzaje procedur przetargowych na roboty budowlane, na tzw

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, WDROŻENIA, INNE T-Bull: Planuje na luty br. premierę mobilnej gry Nitro Racing GO,  zrealizowanej w nowym gatunku idle racing, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews Nokia, Herkules, Wasko, Pozbud: Konsorcjum otrzymało ostateczną, pozytywną decyzję Krajowej Izby Odwoławczej, dotyczącą wyboru spółek

Poczta Polska i InPost czekają w napięciu na wyrok. Stawka 700 mln zł

przetargu stają te dwie firmy, można z góry założyć, że skończy się odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej i sądów. Tak też jest obecnie. Umowa ma być na trzy lata: 2016-18. W poprzednim przetargu oferta prywatnej poczty była aż o 84 mln zł tańsza niż Poczty Polskiej. Tym razem decyduje nie tylko cena (70

Stawka VAT w zamówieniach publicznych

rozwiązań zawierają przedstawione poniżej wybrane tezy z wyroków wydanych przez Krajową Izbę Odwoławczą. 1. Błąd w stawce VAT - czy podlega poprawieniu ? Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem błędne podanie stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, który nie podlega poprawie i skutkuje art. 89 i

Wiemy kto zbuduje węzeł na obwodnicy. Będą protesty

musieliśmy odrzucić ją ze względu na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej - mówi Mirosław Pietrucha, wicedyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Z kolei konsorcjum czterech opolskich firm chciało 39,8 mln zł. Ale ratusz ich ofertę unieważnił. - Bo jedna z firm wchodzących w skład konsorcjum - Przedsiębiorstwo Robót

Przetarg na projekt powinien obejmować również zakup nadzoru autorskiego

wykonawcę jest ze względu na ochronę tychże praw rzeczywiście niemożliwe, a nie tylko utrudnione, i że ta niemożliwość ma charakter obiektywny (niezależny od zamawiającego) i nieprzezwyciężalny (tak m.in. Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 5 stycznia 2011 r. sygn. akt KIO/KD 106/10). Tymczasem prawo

Przegląd informacji ze spółek

notowania akcji Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) w związku zamiarem ogłoszenia przymusowego wykupu akcji instytucji przez BNP Paribas, podała giełda. Wybór InPost w przetargu Centrum Usług Wspólnych (CUW) został potwierdzony wyrokiem KIO (Krajowej Izby Odwoławczej), która uznała, iż firma spełnia

Wykonawca ma obowiązek dotrzymania godziny złożenia oferty

przed upływem terminu składania ofert, ale nie zdąży w terminie dotrzeć do wyznaczonego na złożenie oferty pokoju przyjmuje się że termin złożenia oferty nie został dotrzymany. Powyższe wynika z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (sygn akt: KIO/UZP 1442/08) w którym Izba oddaliła odwołanie

Warszawska straż miejska dała Poczcie Polskiej monopol na mandaty

jeśli wiedzą, to urzędnicy wychodzą z założenia: po co się trudzić, to nie moje pieniądze - twierdzi Zgorzelski. Tym samym organa publiczne mogą tracić w skali kraju dziesiątki milionów złotych. InPost protestuje A co z warszawską strażą? Do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na preferowanie w przetargu

Przegląd informacji ze spółek

oddalił skargę wniesioną przez Centrum Usług Wspólnych na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w sprawie przetargu na obsługę jednostek administracji państwowej przez InPost. Oznacza to, że InPost będzie realizował przedmiot zamówienia za wynagrodzenie wysokości 33,35 mln zł, podała spółka

Różne stawki VAT w ofertach przetargowych - zwróć się do wykonawców o wyjaśnienie

odpowiadał za jego niewłaściwe naliczenie i przekazanie przed organami skarbowymi. Stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej W orzecznictwie KIO prezentuje się stanowisko, że oferty z odmiennie skalkulowaną ceną brutto, dopóki dotyczą tego samego zakresu zamówienia (czyli są zgodne z siwz), są jak najbardziej

Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

istotnych warunków zamówienia ***, - poinformować zamawiającego o stwierdzonym naruszeniu zasad opisania przedmiotu zamówienia wnosząc o zmianę zapisów tak aby spełniały wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych****, - wnieść odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, żądając nakazania zamawiającemu zmiany

Ucieczka przed blamażem. W PKW drżą przed wyborami prezydenckimi

2.0, uniwersalnego rozwiązania do obsługi wszystkich wyborów. Krajowe Biuro Wyborcze rozpisało przetarg na platformę w październiku 2013 r. Jednak zaraz potem do Krajowej Izby Odwoławczej zaczęły trafiać skargi zainteresowanych firm i KBW przetarg unieważniło. Na rozpisanie nowego przed wyborami do

Czy wartość jednej roboty budowlanej zrealizowanej w dwóch umowach może być zsumowana w celu wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia?

złożone dokumenty i oświadczenia pozwalają wyłonić wykonawcę mogącego zrealizować należycie zamówienie, czyli takiego, który wykaże się realizacją zamówień o podobnym co do złożoności i wielkości charakterze co przedmiot zamówienia. Polecam także lekturę wyroku Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień

Zmiany w Prawie pocztowym nie nadążają za rozwojem rynku - XIII Debata ISBnews

czynić rynek lepszym. O ile liberalizacja oddolnie idzie 'do przodu', to martwi mnie, że kolejne postępy demonopolizacji dokonują się w Krajowej Izbie Odwoławczej i sądach. Z praktyki widać, że potrzeba nowelizacji prawa pocztowego i powiązanych ustaw. Przepisy nie są doskonałe, pełne wątpliwości i

Koleje Śląskie kupią stare gruchoty. ''To wielki sukces''

z Włoch za 17 mln euro. Cena była bardzo korzystna, ale Włosi stawiali jeden warunek - trzeba się szybko zdecydować. Do zakupu nie doszło, bo dwie krajowe firmy - bydgoski Newag i Zakład Naprawy Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim - poskarżyły się na Koleje Śląskie w Krajowej Izbie Odwoławczej, a

Epokowa inwestycja coraz bliżej. Kolej Metropolitalna z pozwoleniami

opóźniało się ze względu na odwołania dwóch firm, które nie zostały dopuszczone do drugiego etapu przetargu. - Krajowa Izba Odwoławcza we wtorek rozpatrzyła oba wnioski. Jedną z firm dopuściła do II etapu, w drugim przypadku podzieliła naszą decyzję. Dzięki temu jeszcze w tym tygodniu wyślemy zaproszenia do

Przedłużenie terminu składania ofert w wyniku zmiany treści siwz

publicznych. Orzecznictwo KIO Warto zapoznać się z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 kwietnia 2011 r. (KIO 741/11): "( ) zdaniem Izby, najważniejszym zarzutem niniejszego odwołania jest fakt, że Zamawiający na dzień przed upływem terminu składania ofert zmienił specyfikację istotnych warunków

Kombud tłumaczy: Kara jest bezzasadna, odwołamy się

kontrolerów z UOKiK, taki był cel zmowy cenowej Kombudu, KZA i Bombardiera. W marcu 2012 r. Kombud i KZA odwołali się od wyników przegranego przetargu. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej był dla nich korzystny, złożona przez obie spółki oferta została jedyną ważną i co za tym idzie - zwycięską. Ale

KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert

: 1) Art.3 b i 3 c ustawy o utrzymaniu czystości, 2) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych. b). Orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej Izba dokonując porównania

Przegląd informacji ze spółek

" otrzymało zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad spółką BluePay z siedzibą w Sopocie, podał Urząd. Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych odrzuciła zarzut spółki Wärtsilä o nieuwzględnieniu w przetargu na dostawę i montaż

Jeden krok do mostu. Strabag bliski podpisania umowy

mogły jeszcze wnieść skargę do Krajowej Izby Odwoławczej. Ta czekała na zgłoszenia do poniedziałku do północy. Do tego czasu nie wpłynęło jednak żadne odwołanie. Co wobec tego dalej? Teraz całą procedurę przetargową musi zbadać prezes Urzędu Zamówień Publicznych, bo wartość robót budowlanych przekracza

Budują bazę na Euro

zadania - dodaje rzecznik prezydenta. Dziś problem tkwi jednak w tym, że jedna z firm, która ostatecznie oferty w przetargu nie złożyła, zaskarżyła jego warunki do Krajowej Izby Odwoławczej. Uznała bowiem, ze wymagania dotyczące jakości murawy na boiskach, które stawiał ratusz, są zbyt wygórowane. Jeżeli

ZUS tłumaczy się z kontraktu z Asseco

między ZUS a UZP krążą pisma w tej sprawie. Zakład odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, ale ta uznała, że jego zastrzeżenia nie zasługują na uwzględnienie. Konsekwencje? Minister pracy w ostrym piśmie, do którego dotarła "Gazeta", domaga się od władz ZUS wyjaśnień, dlaczego doszło do

Najnowsze plany zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Skarga na orzeczenia KIO. Aktualnie obowiązujący stan prawny daje możliwość wnoszenia skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. Projektowane zmiany zakładają, że skargę na orzeczenie KIO

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

działalności orzeczniczej Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie odwoływała się do przepisów art. 29, dokonując jednocześnie ich interpretacji. W wyroku z dnia 26 czerwca 2008 r Izba stwierdziła, iż: "obowiązkiem zamawiającego, zgodnie z art. 29 ust. 1 Pzp, jest dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w

Sąd: unieważnić przetarg na modernizację odcinka "16"

wybraliśmy drugą w kolejności ofertę pod względem cenowym. Odrzucone konsorcjum (Hydrogeo-Polska S.A oraz Alipine Gau GmbH) złożyło jednak protest - drogowcy go odrzucili. Odwołali się więc do Krajowej Izby Odwoławczej, też bezskutecznie. Wreszcie na początku października 2010 r. konsorcjum zaskarżyło

Gdańsk stawia stadion, a Wrocław czeka na sąd

Rozstrzygnięcie wrocławskiego przetargu zmieniano już dwukrotnie. Najpierw zwycięzcą ogłoszono Mostostal, który chce stadion wybudować za 730 mln zł, ale później uznano protest Maksa Bögla, oferującego wybudowanie go za 755 mln. W końcu Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że zwycięzcą przetargu

Bohaterowie afery mostowej na budowie mostu Północnego

. Startowało siedem firm. Najtańsze były francuski Egis (8,8 mln zł) i Mott MacDonald (9 mln 76 tys. zł). W pierwszym podejściu wygrali Francuzi. Wtedy do boju ruszyli prawnicy ZBM IZ. W Krajowej Izbie Odwoławczej udowodnili, że Egis podał komisji przetargowej nieprawdziwe informacje o swoich inspektorach od

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

jest bezpieczeństwo naszych klientów oraz rozwój spółki" - powiedział ISBnews Czeredys. Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał w mocy wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) uznający, że Arcus nie uczestniczył w zmowie cenowej w przetargu na dostawę drukarek i usług serwisowych dla Zakładu

Stawiają za dużo pytań o remont Strzegomskiej

ośmiokrotnie. Rozstrzygnięcia wciąż nie ma, bo w związku z wątpliwościami sprawa trafiła najpierw do Krajowej Izby Odwoławczej, a teraz do sądu. Ci we Wrocławiu są bardziej pytający - Duża liczba pytań nie jest wyjątkowa tylko we Wrocławiu. To bolączka wszystkich zamawiających - tłumaczy Piotr Różewicz

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

lub 206.000 . Odwołanie rozpatrywane przez Krajową Izbę Odwoławczą dla wskazanych zamówień będzie można wnieść jednak tylko w zakresie rozstrzygnięcia uprzednio skierowanego do zamawiającego protestu na czynność: - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

podsumowania. Przez 2 lata funkcjonowania ustawy wydarzyło się wiele dobrego, ale to nie efekt legislacji, lecz aktywności operatorów, którzy chcą czynić rynek lepszym. O ile liberalizacja oddolnie idzie 'do przodu', to martwi mnie, że kolejne postępy demonopolizacji dokonują się w Krajowej Izbie Odwoławczej i

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

również wzrost opłat z tytułu wnoszenia skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Obecnie obowiązuje opłata (3 tys. zł.) której wysokość nie zależy od wartości zamówienia, którego dotyczy skarga wnoszona do Sądu Okręgowego na wyrok KIO. W przypadku postępowań o dużej wartości (dotyczących np. budowy

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

po upływie terminu związania ofertą nie oznacza utraty wniesionego wadium. Licytacje komornicze Licytacje komornicze - aktualne ogłoszenia 8) Powołanie Krajowej Izby Odwoławczej W mojej ocenie najistotniejszą ze zmian wprowadzanych nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych jest powołanie

Potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. Jak prawidłowo ocenić dokumenty od wykonawcy?

zajęła również Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 30 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 04/08), stwierdzając, że złożenie dokumentu wskazującego na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu stanowi wypełnienie przesłanek art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W takiej sytuacji uznać należy, że wykonawca nie

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

zamówienia, co pocznie Krajowa Izba Odwoławcza, gdy odwołanie jednak wpłynie? Art. 189 ust. 2 ustawy Pzp nie zawiera bowiem żadnej przesłanki, która pozwalałby takie odwołanie odrzucić. W szczególności nie będzie spełniona przesłanka z punktu 1 - "w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy"

SNC-Lavalin i Hitachi nic nie wskórali ws. bloku w Jaworznie

. Przetarg na budowę bloku w Jaworznie ogłoszono w maju 2010 r. Zadanie obejmuje projekt, dostawę, montaż, rozruch i przekazanie do eksploatacji bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne wraz z instalacjami i obiektami przynależnymi. Minimalna moc elektryczna brutto bloku ma wynosić 800 MW, a

Referencje w orzecznictwie KIO

Powszechność stosowania referencji w procedurze zamówień publicznych generuje szereg sporów proceduralnych zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, które rozstrzygane są przez Krajową Izbę Odwoławczą. Poniżej przedstawiam tezy z orzeczeń KIO dotyczące referencji, które w mojej ocenie mają

Muzykom coś nie gra. Szkoły wciąż bez wykonawcy

szkoła odrzuca propozycję konsorcjum, bo jej zdaniem proponowana cena znacząco odbiega od pozostałych ofert. - Komisja w dalszym ciągu nie jest przekonana do propozycji konsorcjum. Uznaliśmy, że wykonawca nie jest w stanie sprostać zadaniu, które przed nim stoi - mówi Andrzej Domin, wicedyrektor szkoły