zaciąganiu zobowiązań

Anna Popiołek

Od dziś powrót do spłaty rat. Koniec wakacji kredytowych kończy szanse na kolejne kredyty?

Od dziś powrót do spłaty rat. Koniec wakacji kredytowych kończy szanse na kolejne kredyty?

Od października ci, którzy przy okazji wybuchu pandemii zdecydowali się zawiesić spłatę długów na sześć miesięcy, muszą wrócić do terminowego przelewania rat. Problem w tym, że nie wiadomo, czy kilkumiesięczna przerwa w regulowaniu zobowiązań nie zamknie im furtki do zaciągania kolejnych kredytów.

Frankowicze idą z bankami do sądu. Nie chcą płacić za ubezpieczenie

Niemal setka frankowiczów ruszyła do sądów, by te uwolniły ich od przymusowego płacenia ubezpieczenia niskiego wkładu. Przeważają wśród nich kredytobiorcy, którzy zaciągali zobowiązania w szczycie mieszkaniowej hossy, czyli w 2007 r.

Dostaniesz 100 zł jeśli bank się spóźni choćby o sekundę

Rozpatrzymy twój wniosek w pięć minut albo zapłacimy 100 zł - takie zobowiązanie składa klientom Meritum Bank. I zachęca do testowania jego sprawności poprzez zaciąganie w oddziałach pożyczek gotówkowych

Sąd uchylił zarząd własny ZM Henryk Kania i ustanowił zarządcę M. Możdżenia

postanowienia, które jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, zarząd spółki utracił uprawnienia do zaciągania zobowiązań i rozporządzania majątkiem spółki. Od dnia 6 września 2019 roku zarządca obejmuje zarząd masą układową spółki" - czytamy w komunikacie. Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane

Czy wolno prowadzić postępowanie bez pewności o przesunięciu środków w budżecie potrzebnych na zamówienie?

Czy wolno prowadzić postępowanie bez pewności o przesunięciu środków w budżecie potrzebnych na zamówienie?

niej zobowiązań finansowych, gdyż jest to zakazane z punktu widzenia przepisów o finansach publicznych.  Jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na

Alior Bank nie planuje emisji obligacji w najbliższych miesiącach 

związku z ofertą publiczną obligacji o łącznej wartości nominalnej do 1,5 mld zł. W sierpniu 2019 roku rada nadzorcza Alior Banku, zgodnie z wnioskiem zarządu, wyraziła zgodę na otwarcie Wieloletniego Programu Emisji Obligacji oraz upoważniła zarząd do wielokrotnego zaciągania zobowiązań finansowych w

FRRF: 48% Polaków ocenia negatywnie przepisy dot. kredytów w ramach tarczy

finansowych nie stanowi przeszkody w zaciąganiu zobowiązań. Jest to o tyle niebezpieczne, że może wpędzić Polaków w pułapkę nadmiernego zadłużenia. Pamiętajmy, że prywatne pożyczki to w dużej mierze rynek, którego nie obejmują żadne regulacje" - dodała Wachnicka. Pod względem finansowym pandemia

BIK: Liczba zapytań firm pożyczkowych spadła o 64,7% r/r w tygodniu 6-12 IV

. Czynniki popytowe związane są z obawą części potencjalnych pożyczkobiorców o swoje przyszłe dochody, a tym samym efekt psychologiczny, ograniczają skłonność Polaków do zaciągania zobowiązań, co w konsekwencji przekłada się na spadek aktywności pożyczkowej. Należy również wspomnieć o czynniku regulacyjnym

KRD: 36% Polaków mających problem z zadłużeniem przesuwa spłatę na później

przypadku 22% dłużników wierzyciele nigdy nie upomnieli się o spłatę. To błąd, bo taka postawa daje przyzwolenie na zaciąganie kolejnych zobowiązań i ignorowanie konieczności oddawania pieniędzy. Tymczasem nierzadko wystarczy jeden telefon do dłużnika, aby zmobilizować go do spłaty" - podsumował prezes

UOKiK ostrzega przed lokowaniem kapitału w wekslach inwestycyjnych FH Yanok

małym przedsiębiorcom na pokrycie zadłużenia między innymi wobec firm pożyczkowych. Są to więc przedsiębiorstwa, które zaciągają zobowiązania na spłacenie innych zobowiązań. Pieniądze były również pożyczane podmiotom o negatywnej historii w biurze informacji gospodarczej. Za naruszenie zbiorowych

KPF: Zmiany w ustawie dot. upadłości wpłyną negatywnie na moralność finansową

zasadami współżycia społecznego, takich jak zaciąganie zobowiązań bez poczucia, że będzie trzeba je spłacić. Likwidacja imperatywu moralnego jako przesłanki w dostępie do upadłości budzi zastrzeżenia szerokiej grupy społeczeństwa w kontekście niskiej kondycji moralnej Polaków. Potwierdzeniem głosu

BIK: 62% Polaków złożyło noworoczne postanowienia finansowe

, 17 miesięcy w przypadku kredytu ratalnego. Z obserwacji trzech ostatnich lat wynika stabilna, porównywalna skala zaciąganych zobowiązań w omawianym okresie. Jak podaje BIK, w okresie 1-24 grudnia 2019 r. średnia kwota udzielonego kredytu gotówkowego  wyniosła 17 180 zł, a ratalnego 4 072 zł

Mo-Bruk rozważa nowe inwestycje, nie wyklucza ekspansji na rynki zagraniczne

spółka prowadzi analizę rynku w zakresie nowych inwestycji. Korzystne położenie finansowe firmy pozwala jej bezpiecznie planować możliwe, przyszłe przedsięwzięcia kapitałowe. Bardzo niski poziom zadłużenia daje Mo-Brukowi duży komfort w zakresie zaciągania zobowiązań" - czytamy w komunikacie

KNF zatwierdziła prospekt Alior Banku zw. z ofertą obligacji do 1,5 mld zł

inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych" - czytamy także.  W sierpniu 2019 roku rada nadzorcza Alior Banku, zgodnie z wnioskiem zarządu, wyraziła zgodę na otwarcie Wieloletniego Programu Emisji Obligacji oraz upoważniła zarząd do wielokrotnego zaciągania zobowiązań

EuroRating zmienił perspektywę ratingu kredytowego JSW na negatywną

finansowego, w 2020 roku już dwukrotnie zdecydowały o wycofaniu środków z funduszu rezerwowego łącznej kwoty 1,1 mld zł. Jej wypłata oznaczać będzie redukcję funduszu kryzysowego o blisko dwie trzecie. Spółka zaczęła również ponownie zaciągać zobowiązania finansowe, które na koniec I kw. 2020 r. wyniosły 820

KPF, BIG InfoMonitor: Pogarsza się poziom moralności finansowej Polaków

na trzy grupy tematyczne: spłata zobowiązań, zaciąganie kredytów oraz inne sytuacje życiowe. Najwyższy poziom akceptacji zachowań niemoralnych i nierzetelnych (52%) dotyczy spłaty zobowiązań. W badaniu obszar ten obejmowały pytania mówiące o: pracy na czarno w celu uniknięcia ściągania długów z

BIK: Liczba Polaków aktywnych kredytowo to 15,36 mln osób na koniec czerwca br.

, Grecji i Bułgarii, oznacza już wysokie nasycenie tego rodzaju kredytami. BIK wskazał, że charakterystyka kredytowej aktywności Polaków może skłaniać do refleksji nad istotą kredytowania. Chcąc dbać o swoją historię kredytową i regulować raty w terminie, należy odpowiedzialnie zaciągać nowe zobowiązania

Alior Bank planuje emisję obligacji na ok. 300 mln zł w IV kw. br.

. Wczoraj bank podał, że rada nadzorcza wyraziła zgodę na otwarcie Wieloletniego Programu Emisji Obligacji oraz upoważniła zarząd do wielokrotnego zaciągania zobowiązań finansowych w ramach Programu w drodze emisji niezabezpieczonych obligacji, w tym obligacji podporządkowanych. Łączna wartość nominalna

Rząd chce utworzenia specjalnego funduszu gwarancyjnego w BGK

udzielaniem poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez średnich i dużych przedsiębiorców, w tym wypłat z tytułu tych poręczeń i gwarancji oraz - spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez BGK kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na zasilenie FGP" – podano w

Baltona wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej 175 mln zł

umowie inwestycyjnej działań związanych m.in. z rozporządzaniem aktywami, zaciąganiem zobowiązań etc. oraz iv. objęcia zapisami w wezwaniu co najmniej 7 429 340 akcji, reprezentujących 66% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki" - czytamy

Profi Credit: 35% Polaków brało kredyt lub pożyczkę w ciągu ostatnich 2 lat

częściej brali panowie niż panie (39% do 32%), a w większości przypadków robiły to osoby z wyższym wykształceniem. Najczęściej zobowiązanie finansowe zaciągały osoby między 25. a 39. rokiem życia (44%) - najrzadziej te w wieku do 24 lat (14%). "Z jednej strony młodzi Polacy zwykle nie

Rząd przyjął nowelizację ws. racjonalizacji zadłużenia JST

samorządy, które zaciągnęły droższe zobowiązania będą mogły je zamienić na bardziej korzystne, co jest uzasadnione ekonomicznie; - wcześniejszą spłatę długu w sytuacji posiadania własnych środków finansowych (np. nadwyżka budżetowa z lat poprzednich, środki ze zwrotu udzielonych pożyczek) lub wolnych

Rząd przyjął nowelizację ustawy o transporcie kolejowym wspierającą 'Kolej+'

udzielania gwarancji finansowych umożliwiających rozpoczęcie procedur przetargowych. Usprawni to zaciąganie przez PKP PLK SA zobowiązań finansowych na zadania zaplanowane w Szczegółowym Planie Realizacji Krajowego Programu Kolejowego; - wprowadzono nowe źródła finansowania, przygotowania i realizacji

ZPF/IRG SGH: Odsetek niezadłużonych respondentów spadł do 38% w IV kw. 2019

zaległego zobowiązania wobec zakładu energetycznego, operatora telekomunikacyjnego, spółdzielni mieszkaniowej (3,3%) i innego zobowiązania - np. w lombardzie, raty leasingowej itp. (3,4%), podano. "Niegasnące aspiracje konsumpcyjne Polaków finansuje dziś w wysokim stopniu kredyt, pozyskany w

Cyfrowy Polsat utworzył program obligacji na 1 mld zł, celuje w emisję w I kw.

nieodnawialnego programu emisji obligacji spółki o łącznej maksymalnej wartości nominalnej obligacji w wysokości 1 000 000 000 zł, w ramach którego spółka będzie mogła zaciągać zobowiązania finansowe w drodze emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela spółki denominowanych w złotych" - czytamy w

BIK: Sprzedaż kredytów konsum.: 75 mld zł, hipotecznych - ponad 70 mld zł w 2020

SKOK-ami - 88,66 mld zł kredytów konsumpcyjnych, podało BIK. "Choć rok 2019 charakteryzował się w gospodarce polskiej wysokim około 4% wzrostem PKB, któremu towarzyszył wzrost płac i wciąż rekordowo niski poziom stóp procentowych - czyli dobrym środowiskiem do zaciągania kredytów - był także

BIG InfoMonitor: 49% Polaków uważa 2019 rok za udany pod względem finansowym

własnej wartości. Z oszczędnościami zdarzające się od czasu do czasu nieprzewidziane wydatki są łatwiejsze do zniesienia. Odłożone pieniądze pozwalają uniknąć zaciągania kredytu czy pożyczki, co, jak pokazuje badanie, również stanowi powód do zadowolenia. Oszczędności chronią przed problemami ze spłatą

Rząd przyjął projekt ustawy wspierającej Program Kolej+

inwestycji kolejowych obejmują: -  Uproszczony zostanie system udzielania gwarancji finansowych umożliwiających rozpoczęcie procedur przetargowych. Usprawni to zaciąganie przez PKP PLK SA zobowiązań finansowych na zadania zaplanowane w Szczegółowym Planie Realizacji Krajowego Programu Kolejowego

Elektrobudowa ustaliła z bankami tymczasowy model finansowania

;Elektrobudowa zobowiązała się z kolei nie prowadzić, innych niż dozwolone w umowie, działań związanych m.in. z: zaciąganiem zadłużenia, ustanawianiem zabezpieczeń rzeczowych lub osobistych, zbywaniem aktywów, restrukturyzacją oraz ponoszeniem nakładów inwestycyjnych w kwocie wyższej niż 6 mln zł" - czytamy

KPF/IRG SGH: Ok. 60% gosp. dom. nie chce skorzystać z upadłości konsumenckiej

hazardu moralnego przy zaciąganiu nowych zobowiązań kredytowych, podano także. "Taka zmiana będzie wręcz zachętą do zaciągania zobowiązań z pokrzywdzeniem wierzyciela, nierozsądnie, mając świadomość, że spłata będzie bardzo trudna lub niemożliwa. Co prawda, zwiększy ona dostęp do upadłości, ale

ZBP: Polacy trzykrotnie zwiększyli zadłużenie kredytowe w ciągu 10 lat

, co oznacza najwyższy wskaźnik jakości portfela. Wskaźnik jakości ogółu kredytów polskich banków wynosi ponad 6%, co oznacza, że 6 kredytobiorców na 100 ma problemy z regularną spłatą zobowiązań, podano także. Z raportu ZBP wynika, że korzystanie z kredytów czy zaciąganie innego rodzaju zobowiązań

PKN Orlen podwyższy kwotę programu emisji obligacji do 4 mld zł

w dniu 24 października 2018 roku wyraziła zgodę na zmianę umowy programu emisji obligacji, podpisanej w dniu 27 listopada 2006 roku (z późniejszymi zmianami) przez spółkę jako emitenta oraz konsorcjum banków, w tym na podwyższenie do 4 mld zł kwoty programu oraz na zaciąganie przez spółkę zobowiązań

Bancovo i BIK nawiązały współpracę dot. weryfikacji wiarygodności finansowej

złożenia wniosku, a pieniądze może otrzymać nawet w 15 minut.  "Szybki proces nie oznacza jednak pochopnej decyzji. Stąd taki nacisk na odpowiedzialne podchodzenie do zaciągania zobowiązań przez klientów, czego przejawem jest współpraca z BIK" - czytamy także.  Według danych Biura

Biomed-Lublin odstąpił od przeprowadzenia oferty akcji serii R

zobowiązanie spółki do czasowego powstrzymania się od oferowania, emitowania, nabywania, zastawiania oraz sprzedawania akcji spółki bez zgody BM PKO BP, podano także w komunikacie. "Zarząd informuje również o rozwiązaniu zawartych w dniu 7 lipca 2020 r. umów, w których akcjonariusze spółki: (i) Waldemar

W 2018 r. już 6,5 tys. Polaków ogłosiło upadłość. Od przyszłego roku prawo upadłościowe będzie jeszcze bardziej przyjazne dla dłużników

, niepełnosprawność). Istotne znaczenie mają okoliczności, w których zaciągaliśmy zobowiązania i które doprowadziły do tego, że nie jesteśmy w stanie ich spłacać. Wniosek winien być skierowany do sądu rejonowego. Zanim weźmiesz chwilówkę. Jak nie wpaść w spiralę zadłużenia Czy i kiedy sąd może oddalić wniosek o

Ojciec był hulaką i kobieciarzem, porzucił córkę, teraz chce pieniędzy. Alimenty na rodziców i współmałżonków

obowiązku, żeby pomóc rodzicom. Czy muszą jednak płacić za ich pobyt w placówce opiekuńczej? Jak wyjaśnia Karolina Świąder, zgodnie z obowiązującymi przepisami opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej zobowiązana jest wnosić w pierwszej kolejności umieszczona w nim osoba. Jeżeli otrzymuje ona emeryturę lub

Lindorff: Utrata pracy w 31% przyczyną niespłacania zadłużenia na czas

porady lub rozmowy/wsparcia - obie odpowiedzi uplasowały się ex aequo na pierwszej pozycji. 1 na 5 respondentów oczekuje w trudnej sytuacji podpisania ugody z firmą zarządzającą wierzytelnościami. 16% respondentów w chwili problemów finansowych zaciąga kolejne zobowiązanie" - czytamy dalej

Onico przyjęło program emisji obligacji wartości do 30 mln zł

Warszawa, 17.08.2018 (ISBnews) - Onico przyjęło program emisji obligacji, w ramach którego spółka będzie mogła wielokrotnie zaciągać zobowiązania finansowe w drodze emisji obligacji na okaziciela do łącznej wartości 30 mln zł, podała spółka. Zarząd podjął też uchwałę o emisji 30 000 

KPF/IRG SGH: 1/4 Polaków wydaje środki z kredytu na zakup drobnych dóbr trwałych

Finansowych (KPF) i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH (IRG SGH). Odsetek ten utrzymuje się na podobnym poziomie od pięciu lat. Regularnie spada liczba tych gospodarstw, które zaciągają kredyt bądź pożyczkę na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania. Odsetek ten, wynoszący dziś 17,5%, w ciągu ostatnich

Kiedy tylko jeden wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w przetargu?

wymagają: 1. Nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. 2. Zaciąganie zobowiązań: kredytowych, wekslowych, czekowych oraz z tytułu umów najmu, dzierżawy, leasingu, i zmian umów. 3. Założenie w

Rząd przyjął nowęlę dotyczącą przeciwdziałania lichwie

; problemy ich klientów z regulowaniem zadłużenia oraz wpadanie w spiralę zadłużenia (branie pożyczki na spłatę już wziętej pożyczki). Na rynku powinny działać firmy pożyczkowe, które oferują rozsądne warunki zaciągania zobowiązań finansowych i nie ukrywają dodatkowych kosztów z tym związanych"

ZBP/WIB: Z e-bankowości korzysta 80% seniorów aktywnych w sieci

produkty oszczędnościowe, takie jak lokaty czy konta oszczędnościowe decyduje się odpowiednio 30% i 28% polskich seniorów" - czytamy w raporcie.  W stosunku do zeszłorocznych danych nie maleje liczba seniorów deklarujących zaciąganie zobowiązań. Jak podkreślają w przeprowadzonej ankiecie

Pekabex ma program emisji obligacji do kwoty 80 mln zł

zaciąganie przez spółkę zobowiązań w ramach programu. „Spółka planuje dokonać emisji pierwszej serii obligacji w ramach programu w drugim kwartale 2018 roku. Wartość emisji nie przekroczy kwoty 40 000 000 zł" – czytamy dalej. Pekao SA będzie działać jako organizator, agent emisji

Zakaz handlu w niedziele uderzy w zakupy na raty. Bankowcy przeniosą kredyty ratalne do sieci

przeznaczonych na zakup jakieś rzeczy czy usługi Polacy zaciągają w dni weekendowe. W sobotę 13,4 proc. w niedzielę 9,5 proc. Czytaj także: "Niedziela dla taty i mamy". Prezydent Duda podpisał ustawę o zakazie handlu w niedziele Telewizor na raty kupowany weekend Jak wynika z badania opinii

Trzy wspólnoty mieszkaniowe będą korzystać z sądu polubownego Ultima Ratio

użytkowe. Jako tzw. ułomna osoba prawna, wspólnota mieszkaniowa ma zdolność zaciągać zobowiązań, nabywania praw czy dochodzenia swoich roszczeń przed sądem, w tym sądem polubownym. Zgodnie z art. 18 ustęp 1 Ustawy o własności lokali, zapis na sąd polubowny należy zawrzeć w notarialnej umowie o ustanowienie

Przedsiębiorcy alarmują: puchnie bańka kredytów kupieckich. Pęknie po pandemii?

Największa skala zaciąganych kredytów kupieckich (za otrzymany towar nabywca płaci po terminie dostawy) dotyczy w Polsce mikroprzedsiębiorców. Jak wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego, przyznaje się do nich aż 60 proc. polskich firm, z czego większość stanowią przedsiębiorstwa

Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wzrosły r/r do 71,7 mln zł w III kw.

zasadami etycznymi. Osoby, które lekkomyślnie zaciągają zobowiązania, licząc na to, że unikną odpowiedzialności, powinny mieć świadomość, że kiedyś na pewno dostaną rachunek. A przepisy powinny to gwarantować. Największe podmioty branży windykacyjnej podlegają nadzorowi na trzech płaszczyznach - jako

KRD: Zadłużenie młodych Polaków w wieku 25-35 sięga 6,5 mld zł

Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Długi młodych Polaków w wieku 25-35 lat sięgają 6,5 mld zł, wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów (KRD). Niezapłacone zobowiązania w tej grupie wiekowej ma aż 630 tys. osób. Do oddania mają średnio 10,3 tys. zł.  "Według ostatnich dostępnych

Alior Bank otworzy program emisji obligacji na łącznie do 5 mld zł

Warszawa, 05.08.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Alior Banku, zgodnie z wnioskiem zarządu, wyraziła zgodę na otwarcie Wieloletniego Programu Emisji Obligacji oraz upoważniła zarząd do wielokrotnego zaciągania zobowiązań finansowych w ramach Programu w drodze emisji niezabezpieczonych obligacji, w

Alior Bank ma zgodę na 2. Program Emisji Bankowych Papierów Wartościowych

Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Alior Banku, zgodnie z wnioskiem zarządu, wyraziła zgodę na otwarcie Drugiego Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych oraz upoważniła zarząd do wielokrotnego zaciągania zobowiązań finansowych w ramach Programu w drodze emisji bankowych

Warszawa stolicą kobiecych kredytów. Polki zaciągają kredyty rozsądniej niż ich partnerzy

Ostatniego dnia grudnia 2015 r. kredyt miała co druga Polka. 7,76 mln kobiet w kraju posiadało 13,25 mln produktów kredytowych, wśród nich były kredyty mieszkaniowe, konsumpcyjne, karty kredytowe i linie kredytowe. Suma zobowiązań naszych pań to 256,64 mld zł - wynika z informacji BIK. Polki

Projekt budżetu 2020: Deficyt 'general government' wyniesie 17,5 mld zł

poprzez zaciąganie zobowiązań na rynku krajowym  i rynkach zagranicznych. Podobnie jak w latach poprzednich, znaczącą większość (powyżej 90%) państwowego długu publicznego będzie stanowić dług Skarbu Państwa" - podsumowano w dokumencie. (ISBnews)   

APK: Dług sektora general gov't spadnie do 47,9% PKB w 2019 i 40,6% PKB w 2022

oraz Krajowego Funduszu Drogowego (wzrost zadłużenia będzie związany z zaciąganiem zobowiązań na realizację zadań drogowych)" - czytamy także.  (ISBnews)  

ZPC Otmuchów odpisał 4,4 mln zł, wstępna strata netto to 13,1 mln zł w 2018

kapitałowej ZPC Otmuchów realizowanego na potrzeby procesu przygotowywania sprawozdań finansowych za 2018 rok, zarząd spółki kierując się zasadą ostrożności podjął decyzję o utworzeniu rezerwy na potencjalne przyszłe zobowiązania, które mogą się pojawić w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć spraw sądowych

Santander CB: 73% Polaków spodziewa się dalszego pogorszenia stanu gospodarki

powodu ograniczeń w działaniu restauracji, galerii handlowych i kin, podano. "Wpływ na to może mieć również sytuacja finansowa części Polaków m.in. wykluczonych zawodowo z powodu wirusa. Te osoby mogą mieć problemy ze spłatą obecnych zobowiązań i z zaciąganiem nowych. Niesprzyjających konsumpcji

Niebezpieczne chwilówki najszybszą drogą do pętli zadłużenia. Sprawdź, jak możesz się przed nim uchronić

upadłość konsumencką. Oba są trudne. Po czym poznać, że ktoś jest w pętli kredytowej? Po tym, że zaciąga kolejne pożyczki, by spłacić raty poprzednich. Ani się obejrzy, a już ma dziesięć zobowiązań. Rekordziści potrafią mieć ich ponad 50. Wiele banków i firm pożyczkowych nastawia się na udzielanie szybkich

Art. 301 KK

majątku, zaciąganie zobowiązań lub zawieranie transakcji oczywiście sprzecznych z zasadami gospodarowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 301. § 1. Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności

Profi Credit: Niemal 40% Polaków przeznacza pożyczkę na zakup sprzętu RTV/AGD

obecnie ciężko funkcjonować, a które wymieniamy częściej niż samochód czy mieszkanie - stąd właśnie na nie najczęściej zaciągamy zobowiązanie finansowe. Warto pamiętać, że zakup na raty to doskonały sposób budowania pozytywnej historii kredytowej, która w przyszłości może być kartą przetargową w 

TF Silesia wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia WZK Victoria

kształtowania polityki inwestycyjnej, handlowej i finansowej. Obecnie ARP przysługuje prawo do blokowania określonych decyzji korporacyjnych przez członka zarządu ds. finansowych, m.in. do zaciągania zobowiązań powyżej progu kwotowego, rozporządzania składnikami majątku spółki oraz zawierania kontraktów

Firmy w potrzasku: nie mają z czego zapłacić podatku, więc stracą szansę na państwowe gwarancje. Wielkie rozczarowanie "tarczą antykryzysową" PiS

kredytowych oraz zaciągania nowych zobowiązań. Rząd zaproponował pożyczkę w wysokości 5 tys. zł. - Od właściciela małego hotelu na Pomorzu, który zdecydował właśnie o zwolnieniu wszystkich pracowników, usłyszałem, że kwota 5 tys. zł jest dla niego upokarzająca. Dla dużych graczy to kropla - mówi "

Ceny ostro w górę. Banki szukają w naszych kieszeniach rekompensaty za obniżkę stóp przez RPP

wyższy trzy razy w stosunku do okresu przed kryzysem. Dzisiaj mamy 6,5 proc. kredytów zagrożonych – wyjaśnia. A ponieważ perspektywy pracy i zarobków nagle się pogorszyły, banki wiedzą - to nie będzie dla nas czas zaciągania kolejnych zobowiązań. Spodziewają się problemów nie tylko z rosnącymi

Przegląd informacji ze spółek

wielokrotnego zaciągania zobowiązań finansowych w ramach Programu w drodze emisji niezabezpieczonych obligacji, w tym obligacji podporządkowanych, podał bank. Łączna wartość nominalna obligacji nie przekroczy 5 mld zł. Awbud w efekcie złożonego pozwu przeciwko Medico-Investment uzyskał nakaz zapłaty w

Kruk: 16% Polaków pozytywnie ocenia działalność firm windykacyjnych

zaciągania zobowiązań finansowych. To może świadczyć o rosnącej odpowiedzialności ekonomicznej badanych. Warto także dodać, że średnio 7 na 10 Europejczyków skorzystałoby z możliwości rozłożenia zadłużenia na dogodne raty, kiedy okazałoby się, że ma długi. Taka postawa jest również dowodem rosnącej

RN Alior Banku zgodziła się na program emisji obligacji na max. 1,2 mld zł

Warszawa, 23.08.2017 (ISBnews) -  Rada nadzorcza Alior Banku wyraziła zgodę na ustanowienie przez zarząd Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji własnych denominowanych w PLN i wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych w drodze emisji przez Alior Bank niezabezpieczonych obligacji

KRD: Zadłużenie ok. 328 tys. polskich emerytów wynosi 5,6 mld zł

niespłacone zobowiązania zwiększyła się o 100 tys. "Jeszcze w 2013 r. długi seniorów wynosiły 1,1 mld zł. W bazie danych KRD widniało wtedy 221 tys. takich osób. Dziś jest to już prawie 328 tys. osób. Ich wierzycielami są przede wszystkim instytucje finansowe i fundusze sekurytyzacyjne, które odkupiły

Blue Media wprowadziło nowe usługi weryfikacji klienta dzięki PSD2

wynagrodzeń, rent, emerytur czy świadczeń socjalnych), porównywanie danych z rachunku z danymi z biur informacji gospodarczej i Biura Informacji Kredytowej (krzyżowa weryfikacja danych), identyfikację problemów klienta z regulowaniem zobowiązań (wpłaty na konta firm windykacyjnych i transakcje komornicze) czy

KRD: Długi mieszkańców wsi zwiększyły się o 108% w ciągu ostatnich 2 lat

przypadku mieszkańców wsi najwięcej spraw, jakie otrzymujemy do windykacji, dotyczy zadłużeń telekomunikacyjnych i pożyczek krótkoterminowych. Zobowiązaniazaciągane na rzecz osób trzecich, najczęściej członków rodziny, na spłatę innych zobowiązań, na organizację uroczystości rodzinnych lub na bieżące

Pan Jerzy przepijał wszystkie pieniądze i terroryzował rodzinę, teraz jest bezdomny. Jego dzieci muszą płacić mu alimenty?

Radcowie Prawni w Warszawie, zasadniczo dopóki rodzic, który zaciągnął długi, żyje, jego dzieci nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania. Mogą ją ponosić po śmierci rodzica i nabyciu spadku po nim. Od tej zasady są wyjątki. Jeżeli dorosłe dzieci mieszkają razem z rodzicem w wynajętym mieszkaniu, to

KRD: Średnie zadłużenie Polaków jest czterokrotnie wyższe od przeciętnej pensji

sięgnąć do kieszeni. Niestety, atrakcyjne wynagrodzenia nie zawsze idą w parze z umiarem w ich wydawaniu oraz zaciąganiu kredytów" - powiedział prezes firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso Jakub Kostecki, cytowany w komunikacie. Zderzając dane GUS o średnich zarobkach z przeciętnym

KRD: Ponad 75% Polaków przynajmniej raz wzięło kredyt lub pożyczkę

Gospodarczej. Najczęściej zadłużamy się na sprzęt AGD i RTV, remont w domu oraz kupno samochodu. 75% ma zobowiązania w banku w postaci kredytu konsumpcyjnego, samochodowego lub hipotecznego. "Choć Polacy okazują dużą rezerwę wobec pożyczania pieniędzy, nie powstrzymuje ich to przed zadłużaniem się - to

Wonga: Ponad 2/3 polskich internautów wzięło pożyczkę w ciągu ostatnich 2 lat

Zaległych Płatności Polaków przygotowanego przez BIK. Z każdym rokiem nasze zadłużenie rośnie. Kwota przeterminowanych długów sięgnęła już 47,19 mld zł" – czytamy dalej. "Szczególnie niepokojące jest zaciąganie kolejnego zobowiązania finansowego, w celu spłaty innego długu. Działając w ten

Jak sprawdzić czy jestem w BIK i co zrobić ze złą historią kredytową?

Nasze dane są przekazywane do BIK przez bank, kiedy zaciągamy kredyt. Po jego udzieleniu bank wysyła do Biura Informacji Kredytowej zarówno informacje pozytywne – o terminowych spłatach rat, jak i negatywne – o opóźnieniach lub zaległościach w spłacie kredytu. Dane te są aktualizowane

Kruk oczekuje większej podaży portfeli w 2020 r., może zainwestować ok. 1 mld zł

. Kwota limitu bankowego, do którego Kruk może zaciągać zobowiązanie na inwestycje w pakiety wierzytelności wynosi obecnie 260 mln euro.  "Ze wskaźnikiem długu odsetkowego netto do kapitałów własnych na poziomie 1,2x oraz elastycznym dostępem do finansowania, Kruk jest dobrze pozycjonowany do

NFG: Mikrofirmy poprzez eFaktoring mogą uwolnić środki na wyższe wynagrodzenia

;Zapowiadaną podwyżkę płacy minimalnej mikroprzedsiębiorcy postrzegają wyłącznie przez pryzmat dodatkowych kosztów. Tymczasem prawdziwy problem kryje się w przeterminowanych należnościach. A tych jest w portfelu mikrofirm 31,2%. W tej sytuacji niewskazane lub niemożliwe może być zaciąganie kolejnych zobowiązań

ZFPF: Pośrednicy fin. pomagają przy 55% udzielanych kredytów mieszkaniowych

) wszystkich kredytów hipotecznych udzielono przy wsparciu pośredników, a pozostałe 45% zaciągano bezpośrednio w bankach. Dla porównania, jeszcze 3 lata temu udział pośredników wynosił tylko 34%. Tak duży wzrost zapotrzebowania na usługi ekspertów finansowych to częściowo wynik zaostrzenia przez banki

Alior Bank planuje emisję obligacji o wartości do 400 mln zł w październiku br. 

nadzorcza Alior Banku wyraziła zgodę na ustanowienie Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji własnych denominowanych w złotych i wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych w drodze emisji przez Alior Bank niezabezpieczonych obligacji, w tym obligacji podporządkowanych, w ramach tego programu

RN Aliora zgodziła się na program emisji obligacji do łacznej kwoty 2 mld zł

Warszawa, 10.08.2015 (ISBnews) - Rada nadzorcza Alior Banku wyraziła zgodę na ustanowienie przez zarząd Programu Emisji Obligacji własnych denominowanych w PLN (Program Emisji) i wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych w drodze emisji przez Alior Bank niezabezpieczonych obligacji, w tym

Newag ma linię kredytową do 170 mln zł w BZ WBK

Warszawa, 11.05.2016 (ISBnews) - Newag zawarł z Bankiem Zachodnim WBK umowę, na mocy której bank udzieli spółce linii kredytowej w kwocie 170 ml zł do 30 czerwca br., a od 01 lipca br. - w kwocie 150 mln zł, podał Newag. W ramach linii kredytowej spółka może zaciągać zobowiązania z tytułu

KRD: Łączne zadłużenie polskich emerytów wzrosło r/r do 3,11 mld zł

pełni energii do realizacji planów, chętnie zaciągają nawet drobne pożyczki, by móc podróżować lub spełniać marzenia. W tej grupie emerytów są też osoby, które wciąż spłacają zaciągnięte kilkanaście lat temu kredyty na kupno mieszkania czy wybudowanie domu" - skomentował prezes Krajowego Rejestru

KRD: Emeryci mają prawie 3,2 mld zł długów, kwota ta będzie rosła

: zmniejszenie dochodów po przejściu na emeryturę, wykorzystywanie przez rodzinę do zaciągania zobowiązań i większa umieralność mężczyzn. Według KRD, w najbliższym czasie szczególnie ten pierwszy czynnik może mieć bardzo duże znaczenie.  Od pierwszego października 2017 roku przestanie obowiązywać

Grupa Azoty ma nową umowę kredytową z EBI na 145 mln euro

tych podmiotów oraz ich obciążania, udzielania pożyczek i gwarancji, jak również w zakresie wypłacania dywidendy i zaciągania zobowiązań finansowych, powyżej uzgodnionych pułapów skonsolidowanego wskaźnika długu netto do EBITDA, zharmonizowane lub podlegające harmonizacji z innymi umowami o

Jak rozpoznać dokument, który wolno uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp?

pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE formularz ofertowy, w którym wykonawca określi całkowitą wartość przedmiotu zamówienia w PLN (netto i brutto), podpisany przez osoby upoważnione do podejmowania czynności prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań skutkujących finansowo. Do oferty należy dołączyć: 15.5.1

Masz ogromny dług, którego nie możesz spłacić? Od przyszłego roku rząd planuje wsparcie dłużników

spłacać. W okresie spłaty starych zobowiązań dłużnik nie może zaciągać nowych, robić zakupów na raty albo z odroczoną płatnością. Co roku musi składać sądowi sprawozdanie o wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Musi też składać kopię zeznania podatkowego. Gdy nie wywiązuje się ze spłat, sąd ma prawo umorzyć

Rada nadzorcza Admiral Boats zgodziła się na emisje obligacji powyżej 1 mln euro

Warszawa, 25.02.2015 (ISBnews) - Rada nadzorcza Admiral Boats wyraziła zgodę na zaciąganie przez spółkę zobowiązań w drodze emisji obligacji, w kwocie przekraczającej równowartość 1 mln euro, podała spółka. "Uchwała została podjęta w oparciu o przedstawione przez zarząd informacje, w

BIG Info Monitor/BIK: Kwota nieopłaconych zobowiązań seniorów wynosi 7,3 mld zł

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Wzrost liczby dłużników w grupie osób po 64. roku życia niepokojąco przyspieszył, znacząco zwiększyła się też kwota nieopłaconych przez nie zobowiązań - wynosi blisko 7,3 mld zł. Przez sześć miesięcy br. zaległości wzrosły o prawie 9% (0,6 mld zł), podczas gdy w

Elektrobudowa: Projekt umowy ws. finansowania ogranicza budowanie portfela zam.

wykorzystywanego przez spółkę limitu kredytowego do daty końcowej" - czytamy. Ponadto projekt umowy przewiduje charakterystyczne dla tego typu umów obostrzenia w zakresie zakazów pogarszania sytuacji majątkowej oraz finansowej - w zakresie zaciągania zobowiązań lub rozporządzania aktywami, ograniczenia

Matras zakłada, że sprzeda ponad 70 nierentownych punktów do końca 2017 r.

pozostałe wnioski nie spotkały się z uznaniem sądu" – dodał prezes Matras. Jak wskazał, w czasie postępowania sanacyjnego prowadzone przeciwko spółce postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu z mocy prawa. Zobowiązania zaciągane już po rozpoczęciu postępowania sanacyjnego są spłacane na

ZBP: Stopa oszczędności Polaków rośnie, ale per capita wciąż niska na tle Europy

OECD wynika, iż wartość naszych zobowiązań stanowi 63,5% naszych dochodów, podczas gdy w  krajach wysoko rozwiniętych, takich jak Holandia, czy Dania wskaźnik ten znacząco przekracza 250%. Dla porównania dług Greków, Szwedów, czy Holendrów przewyższa znacząco ich dochód. W przypadku holenderskich

ZBP: Tylko 35% Polaków odkłada pieniądze wg ustalonego planu

czwarty w ogóle nie posiada celu. Co piąty Polak nie myśli o oszczędzaniu w perspektywie dłuższej niż pół roku. Ponad 40% Polaków deklaruje, że woli wydawać, niż oszczędzać. Wskazują na to cele motywujące do gromadzenia środków i zaciągania zobowiązań.  "Polacy nie czerpią

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance wzrósł do 59,1 pkt w I kw. br

raporcie. Dane z sektora finansowego potwierdzają dobrą koniunkturę w obszarze popytu na kredyt gospodarstw domowych i pozwalają przewidywać, że w kolejnych miesiącach również będzie się utrzymywać dobry klimat do zaciągania zobowiązań, podkreślono w materiale. Badanie bieżące wykazało, poprawę popytu

BIG InfoMonitor: Długi wzrosły r/r o 10,8 mld zł, przybyło 193 tys. dłużników

, utrudniając dłużnikom zaciąganie kolejnych zobowiązań zanim nie spłacą dotychczasowych. W minionym roku firmy pobrały z BIG InfoMonitor niemal 19 mln raportów sprawdzających solidność płatniczą konsumentów, było ich o 1,8 mln sztuk więcej niż rok wcześniej" - czytamy dalej. "Można zakładać, że na

KRD: Głównym powodem długów jest nadmierna liczba kredytów i pożyczek

realizuje takie ustalenia, nie zaciąga kolejnych zobowiązań, wychodzi na prostą i nie musi ogłaszać upadłości i pozbywać się majątku" - stwierdził prezes Kaczmarski Inkasso Jakub Kostecki. Jeśli patrzeć na skalę zjawiska przez pryzmat mapy Polski, to w każdym województwie widać tendencję

Nie można składać dwóch ofert w jednym przetargu

wewnętrznych spółki. W przypadku  braku stosownych postanowień umownych lub uchwały wspólników każdy wspólnik może sam zaciągać ze skutkiem wobec spółki zobowiązanie mieszczące się w zakresie zwykłych czynności spółki. Wspólnicy spółki cywilnej nie muszą wyznaczać pełnomocnika, który będzie ich

9 tys. przedsiębiorców zabrało głos. Jaki mają problem? Klientów...

proc. respondentów przyznaje, że ich problemy finansowe spowodowane są trudnościami w ściągnięciu zobowiązań od dłużników. Niemało, bo aż 60 proc. ankietowanych, uważa, że opóźnienia w zapłacie za fakturę są zamierzonymi działaniami. Ponad połowa ankietowanych uważa też, że dłużnicy borykający się z

BIK: Połowa Polaków spłaca obecnie kredyty na łączną kwotę 584,2 mld zł

Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Co drugi dorosły Polak spłaca obecnie zobowiązania kredytowe, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). W grupie 15,2 mln dorosłych kredytobiorców przeważają kobiety (51,5%). Najwięcej kredytów zaciągają osoby w wieku 35-44 lat, jednak największe

Zadłużyłeś się po uszy? Nowe przepisy ułatwią ogłoszenie upadłości konsumenckiej

, restrukturyzacji, upadłości konsumenckiej i działań antywindykacyjnych. Dłużnik pod kontrolą sądu Gdy sąd ogłosi upadłość konsumencką, dłużnik ma spłacać stare zobowiązanie (gdy nie ma orzeczenia o całkowitym umorzeniu) i nie może zaciągać nowych, robić zakupów na raty albo z odroczoną płatnością. Wszystko podlega

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance spadł do 56,8 pkt w II kw.

tak duża powściągliwość w zaciąganiu nowych zobowiązań przez konsumentów. Obiektywne warunki - niskie stopy procentowe, utrzymujący się wzrost dochodów realnych wydają się działać na rzecz zwiększenia apetytu na kredyt konsumencki, tymczasem subiektywne odczucia są negatywne. Ciekawych wniosków może

BIK: Firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na 7,2 mld zł w 2018 r. (aktualizacja)

osób, które nie spłacają swoich zobowiązań na czas. Dłużnika można wpisać do BIG już po 30 dniach opóźnienia od wyznaczonego terminu zapłaty, choć przeważnie odbywa się to po dłuższym okresie. Na 30 dni przed wpisaniem dłużnika do BIG, wierzyciel ma obowiązek powiadomić go pisemnie o takim zamiarze

BIG InfoMonitor: Firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na 7,2 mld zł w 2018 r.

, windykacyjne, czy ubezpieczeniowe - korzystają z możliwości zgłaszania do Rejestru Dłużników BIG osób, które nie spłacają swoich zobowiązań na czas. Dłużnika można wpisać do BIG już po 30 dniach opóźnienia od wyznaczonego terminu zapłaty, choć przeważnie odbywa się to po dłuższym okresie. Na 30 dni przed

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowej ustawy antylichwiarskiej

rozłożenie rat na 6 miesięcy, to dodatkowe koszty nie będą mogły przekroczyć 32,5%.  Limit odsetek pozostanie na obecnym poziomie, czyli maksymalnie 10% w skali roku. "Restrykcyjne zasady będą obowiązywać przy zaciąganiu krótkoterminowych pożyczek na niewielkie kwoty, czyli chwilówek. Dziś