zabezpieczenia wierzytelności

Zastaw rejestrowy - kompendium wiedzy

1 stycznia 1998 roku, ustawą z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. Nr 149, poz. 703 z późn. zm.) do systemu zabezpieczeń wierzytelności wprowadzono niezwykle istotną instytucję zastawu rejestrowego. Okazała się ona bardzo przydatna w prawie polskim, które dotychczas znało jedynie zastaw posesoryjny jako formę zabezpieczeń na rzeczach ruchomych (oraz wąską regulację zastawu na prawach). Co więcej, nie sposób pominąć roli, jaką odegrał zastaw rejestrowy w zwiększeniu zdolności kredytowej przedsiębiorców.

Zalety zastawu rejestrowego

Bardzo ważnym narzędziem prewencyjnym służącym skutecznemu zabezpieczeniu wierzytelności pieniężnych jest instytucja zastawu rejestrowego. Celem jej wprowadzenia do obrotu gospodarczego było również przeciwdziałanie długotrwałemu i kosztownemu procesowi poszukiwania majątku dłużnika przez wierzyciela. Jakie inne, wymierne korzyści związane są z ustanowieniem zastawu rejestrowego oraz w jaki sposób można skutecznie wykorzystać zalety przedmiotowej instytucji?

GetBack zaprosił wybrane podmioty do rozmów ws. nabycia części wierzytelności

Centauris 2 NSFIZ; EGB Wierzytelności 2 NSFIZ; GetPro NSFIZ; Univers 3 NSFIZ, jak również portfeli wierzytelności znajdujących się u spółki, podał GetBack.  "Wskazane portfele wierzytelności stanowią zabezpieczenie rzeczowe zobowiązań zaciągniętych przez emitenta, a ich sprzedaż jest zgodna z

BPS chce sprzedać wierzytelności o wartości ok. 47 mln zł 

pobocznymi związanymi z wyżej wymienionymi wierzytelnościami, posiadające zabezpieczenia hipoteczne (min. 1 wierzytelność dłużnika jest zabezpieczona hipotecznie). Łączna wysokość wierzytelności na dzień 30.11.2018 r. wynosi ok. 11,7 mln zł; - cześć II obejmuje wierzytelności wobec 297 dłużników wynikające

Sąd stwierdził przyjęcie układu Ursus Dystrybucja

siedem grup wierzycieli zróżnicowanych w oparciu o kwoty należnych im wierzytelności od Ursus Dystrybucja oraz charakter wierzytelności (zabezpieczone/niezabezpieczone/publiczno-prawne), dla których przewidziane zostały odmienne propozycje odnoszące się do zakresu oraz sposobu spłaty poprzez odpowiednio

Vistal Gdynia zaktualizowa dodatek do planu restrukturyzacyjnego

% wierzytelności głównej środkami pieniężnymi i 50% poprzez konwersję wierzytelności na akcje spółki. Grupa 6. Wierzyciele posiadający wierzytelności zabezpieczone rzeczowo w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia z wyłączeniem zabezpieczenia w formie cesji (przelewu) wierzytelności na

GetBack: Kwota roszczeń wobec Altus TFI i 12 funduszy została zabezpieczona

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa dokonał zajęcia gotówki w kwocie 134 715 017 zł i przekazania jej na rachunek depozytowy Ministra Finansów na poczet zabezpieczenia roszczeń GetBack wobec Altus TFI oraz 12 funduszy inwestycyjnych

GPM Vindexus miała 12,9 mln zł zysku netto, 20,11 mln zł EBITDA w 2019 r.

największych w swojej historii nabyć wierzytelności, które były prawie dwukrotnie wyższe niż w roku ubiegłym. Portfele stanowią zabezpieczenie wpływów jednostek grupy w kolejnych okresach. Biorąc pod uwagę niestabilną sytuację ekonomiczną w kraju z uwagi na wprowadzenie stanu epidemiologicznego w ocenie

Kredyt Inkaso zwoła na 25 VI kolejne NWZ, które ma potwierdzić uchwały

jasno precyzuje, iż przedmiotem zabezpieczeń mogą być portfele wierzytelności, certyfikaty inwestycyjne, akcje i udziały będące w posiadaniu spółki oraz inne składniki majątku spółki w szczególności wierzytelności należne spółce od innych podmiotów grupy kapitałowej, nakładając jednocześnie na zarząd

ZM Kania: Prokuratura wnioskuje o zabezpieczenie 14,7 mln zł na mieniu spółki

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - Pełnomocnik zarządcy w przyspieszonym postępowaniu układowym Zakładów Mięsnych Henryk Kania otrzymał zarządzenie zabezpieczenia, na podstawie którego prokuratura regionalna zawnioskowała do urzędu skarbowego o dokonanie zabezpieczenia na mieniu spółki należności

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

dotyczących płatności lub zabezpieczenia zapłaty jakichkolwiek kwot z tytułu wierzytelności zakładu ubezpieczeń; (d) nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ani wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec spółki; (e) nie wykona prawa do potrącenia (ustawowego ani umownego) jakichkolwiek kwot

Gino Rossi wydłużyło termin spłaty pożyczki wobec CCC do 31 grudnia br.

; wynikających z wierzytelności nabytych przez CCC, do dnia 31 grudnia 2019 roku" - czytamy w komunikacie. Ponadto Gino Rossi poinformowało, iż CCC zastrzega sobie wszelkie prawa wynikające z tytułu nabytych wierzytelności, a w szczególności prawo do skorzystania z zabezpieczeń przeniesionych lub

Spółka Kruka wygrała przetarg na zakup wierzytelności o wart. ok. 1,4 mld zł

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Prokura NS FIZ, jednostka zależna Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych oraz zabezpieczonych wierzytelności od jednego z największych banków w Polsce, o wartości nominalnej ok. 1,4 mld zł, podał Kruk. "Do finalizacji transakcji

Zakłady Mięsne Henryk Kania złożyły zaktualizowane propozycje układowe

wierzytelności wymienione w art. 151. Ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo Restrukturyzacyjne nieobjęte układem z mocy prawa, tj., wierzytelności zabezpieczone na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia. Wierzytelności

Hoist Finance ma umowę nabycia aktywów od GetBacku za ok. 398 mln zł

umowy do pokrycia części kosztów restrukturyzacji GetBacku w kwocie ok. 4,68 mln zł. W celu zabezpieczenia prawidłowego przebiegu transakcji Hoist dokonał wpłaty do tzw. depozytu notarialnego kwoty 30 mln zł, która ma stanowić zabezpieczenie dla GetBacku w przypadku, gdyby nie doszło do realizacji

Grupa Best zainwestowała 18,4 mln zł w zakup nowych portfeli w II kw. br.

okresie istotnych zmian prawnych, które miały wpływ na całą naszą branżę. Utrzymujemy poziom spłat obserwowany rok wcześniej. Część naszej energii w poprzednich kwartałach musieliśmy poświęcić na dostosowanie się do zmian legislacyjnych i zabezpieczenie wartości naszych portfeli wierzytelności"

Sąd odmówił wydania GetBack nakazu zapłaty w zw. z pozwem Lartiq TFI

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Sąd odmówił wydania nakazu zapłaty i skierował pozew Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przeciwko GetBack do rozpoznania w trybie zwykłym, podał GetBack. Sąd podobnie oddalił jeden z dotychczas nierozpoznanych wniosków o udzielenie zabezpieczenia. 6

Gino Rossi ma zgodę CCC na uregulowanie zobowiązań do 15 lutego br.

nabytych wierzytelności do dnia 15 lutego 2019 roku CCC zastrzega sobie prawo egzekucji należnych wierzytelności z tytułu zabezpieczeń przeniesionych lub ustanowionych na rzecz CCC, co skutkować może przejęciem aktywów Gino Rossi (w tym znaku towarowego Gino Rossi, zapasów towarów, maszyn do produkcji

Hoist Finance sfinalizował przejęcie aktywów GetBacku o wartości ok. 400 mln zł

) portfeli wierzytelności GetBacku. "Ponad 95% aktywów obejmuje niepracujące, niezabezpieczone kredyty konsumenckie, a pozostałą część stanowią zabezpieczone kredyty konsumenckie i dla małych i średnich przedsiębiorstw" - czytamy w komunikacie. "Finalizując tę transakcję Hoist

Kruk wygrał przetarg na zakup portfeli wierzytelności na łącznie ok. 488 mln zł

Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Prokura NS FIZ, jednostka zależna Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o wartości nominalnej ok. 274 mln zł oraz portfela zabezpieczonych wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw o wartości nominalnej ok

Suma wierzytelności GetBacku objętych układem sięga 2,72 mld zł

, z czego suma wierzytelności objętej układem z mocy prawa wynosi 2 724 285 769,06 zł, a suma wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela wynosi 90 283 613,69 zł ( w tym 90 253 369,76 zł stanowią wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na majątku spółki zastawem

Gino Rossi wydłużyło termin spłaty pożyczki wobec CCC do 15 VI

około 49 mln zł, wynikających z wierzytelności nabytych przez CCC, do dnia 15 czerwca 2019 r." - czytamy w komunikacie. Ponadto spółka informuje, iż CCC zastrzega sobie wszelkie prawa wynikające z tytułu nabytych wierzytelności, a w szczególności prawo do skorzystania z zabezpieczeń

GetBack: Wierzyciel złożył w sądzie arbitrażowym pozew o zapłatę 48,86 mln zł

r. "Wskazane zabezpieczenie związane jest ze sporem o zapłatę, który jest zawisły pomiędzy Globus a spółką. Wskazane zabezpieczenie - o wartości ok. 47,3 mln zł - zostało ustanowione na wierzytelnościach przysługujących spółce względem easyDEBT NSFIZ zarządzanym przez Noble Funds TFI S.A

Gino Rossi wydłużyło termin spłaty pożyczki i zobowiązań wobec CCC do 15 maja

;Ponadto emitent informuje, iż CCC zastrzega sobie wszelkie prawa wynikające z tytułu nabytych wierzytelności a w szczególności prawo do skorzystania z zabezpieczeń przeniesionych lub ustanowionych na rzecz CCC" - czytamy także w drugim komunikacie. Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi

GetBack: Fundusze Lartiq TFI złożyły pozwy o zapłatę ok. 115 mln zł

powództw do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym zastępstwa procesowego, podał GetBack. "Fundusze Lartiq wniosły jednocześnie o udzielenie zabezpieczenia w każdej z dziewięciu spraw. Każdy z siedmiu, dotychczas rozpoznanych, wniosków o udzielenie zabezpieczenia został oddalony przez sąd. Dwa

Kruk podpisał umowę nabycia portfeli w Polsce o łącznej wartości nom. 488 mln zł

powszechnie stosowanych w tego typu umowach" - czytamy w komunikacie.  Kruk poinformował pod koniec sierpnia, że Prokura NS FIZ wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o wartości nominalnej ok. 274 mln zł oraz portfela zabezpieczonych

Propozycje układowe TXM przewidują m.in. konwersję wierzytelności na akcje

układowego dłużnika, jak i po tym dniu)" - czytamy dalej. Grupa V to wierzyciele, których wierzytelność zabezpieczona jest na majątku TXM i znajduje pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia. Do tej grupy zaliczone będą wierzytelności PKO Banku Polskiego oraz ING Banku Śląskiego w tej części, w

Brewe Leasing uruchomił platformę inwestowania w leasing Goldberg & Johnson

chronienia inwestora. Inwestycja jest zabezpieczona zastawem rejestrowym na zmiennym zbiorze wierzytelności emitenta/Brewe Leasing o wartości nie mniejszej niż 120%. W przypadku wierzytelności wynikających z umów leasingowych, dodatkowe zabezpieczenia wynika z przedmiotów leasingu, stanowiących cały czas

Kruk wygrał przetarg na 2 portfele o łącznej wartości ok. 334 mln zł

Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Prokura NS FIZ, jednostka zależna Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o wartości nominalnej ok. 147 mln zł oraz portfela zabezpieczonych wierzytelności korporacyjnych o wartości ok. 187 mln zł od jednego z

Action opublikował projekt propozycji układowych

wierzycieli finansowych: obejmuje wierzycieli, którym przysługują wierzytelności objęte z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela układem, wynikające z finansowania dłużnego, rozumianego jako finansowanie wynikające z tytułu emisji obligacji, udzielenia pożyczek lub kredytów albo realizacji prawnych zabezpieczeń

Cube.ITG sformułował propozycje układu, które mają być skierowane do wierzycieli

konwersja tak zrestrukturyzowanej wierzytelności na akcje dłużnika obejmująca objęcie akcji Grupa IV - Wierzyciele, wierzytelności których wynikają z udzielonych pożyczek i kredytów i zostały zabezpieczone rzeczowo na składnikach majątku dłużnika lub podmiotów z nim powiązanych: odroczenie spłaty całości

Quercus TFI podpisał z GetBack umowę spłat z obligacji na łącznie 91,22 mln zł

wierzytelności powoduje redukcję zobowiązań dłużnika na poziomie ok. 56-61%, - fundusze zarządzane przez Quercus TFI nie będą podejmować działań prawnych w stosunku do dłużnika, - nie przewidziano kar umownych, - fundusze zarządzane przez Quercus TFI nie otrzymają dodatkowego zabezpieczenia, - Dłużnik

KI pozywa byłych menedżerów i spółkę KI Servcollect na 21,39 mln zł z odsetkami

odpisu pozwu ostatniemu z pozwanych do dnia zapłaty. Spółka wraz z pozwem wnosi o zabezpieczenie powyższych roszczeń" - czytamy w komunikacie.  O dalszych istotnych etapach postępowania spółka będzie informować w odrębnych raportach, podsumowano. Kredyt Inkaso to firma zarządzającą

Best miał 20 mln zł zysku netto, 37,71 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

legislacyjnych i zabezpieczeniem wartości naszych portfeli wierzytelności" - powiedział prezes Krzysztof Borusowki, cytowany w komunikacie. W I poł. 2019 r. spółka miała 40,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 33,53 mln zł zysku rok

BVT wyemituje obligacje serii B o łącznej wartości nominalnej do 5 mln zł

komunikacie. Zabezpieczeniem wierzytelności obligatariuszy wobec spółki będzie m.in. zastaw rejestrowy na pakietach wierzytelności BVT ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 200% łącznej wartości nominalnej obligacji objętych w ramach emisji. "Środki pozyskane z emisji obligacji

Spółka Kruka wygrała przetarg na wierzytelności o wartości nomin. ok. 394 mln zł

Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Prokura NS FIZ, jednostka zależna Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela detalicznych niezabezpieczonych oraz zabezpieczonych wierzytelności korporacyjnych od Banku BGŻ BNP Paribas, o wartości nominalnej ok. 394 mln zł, podał Kruk. "Emitent, osobnym

GetBack ma umowy przedwstępne na wierzytelności warte nom. ok. 0,4 mld zł

nominalnej ok. 0,4 mld zł, poinformowała spółka. Podmioty te nabędą wierzytelności zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach zlokalizowanych w Polsce. "Cały czas aktywnie poszukujemy interesujących możliwości inwestycyjnych. Od dłuższego czasu analizowaliśmy również potencjał rynku wierzytelności w

Best przekaże 600 tys. zł na walkę z epidemią szpitalom i samorządowi Gdyni

służby medyczne. Duża odpowiedzialność i koszty zabezpieczenia mieszkańców ponoszą także lokalne samorządy, dlatego Best zdecydował, że 100 tys. zł przekaże również miastu Gdynia, podano także. "Monitorujemy wydarzenia i zbieramy sygnały o potrzebach szpitali i personelu medycznego w naszym

BVT przydzielił obligacje serii B o wartości 1,57 mln zł

nominalnej i cenie emisyjnej 1 000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1 572 000 zł.  Obligacje są obligacjami 36-miesięcznym" - czytamy w komunikacie.  Zabezpieczeniem wierzytelności obligatariuszy wobec spółki wynikających z obligacji będzie oświadczenie emitenta o

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

;   zakazu potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który

Boryszew został gwarantem umowy kredytowej Impexmetalu

nabywanych przez Impexmetal S.A. akcji Alchemia S.A. w ramach wezwania" - czytamy w komunikacie. Kredyt, o którym mowa powyżej, został udzielony z czteromiesięcznym terminem spłaty. W związku z zawarciem umowy na zabezpieczenie wierzytelności banku wynikających z umowy Impexmetal zawarł z bankiem

FPP: Środki na walkę z COVID-19 powinny trafiać też do podwykonawców szpitali

pośrednictwem kredytów w BGK, uważa Federacja. "Mało kto zauważa istotne usługi, jakie są cały czas realizowane w szpitalach przez firmy prywatne na podstawie kontraktów publicznych. Te usługi wymagają takich samych zabezpieczeń, jak w przypadku personelu medycznego. Salowe, sanitariusze, osoby piorące

Open Finance chce sprzedać część lub wszystkie akcje Noble Funds TFI

spółkę akcji NF TFI - 69 051 sztuk jest obecnie obciążona zastawem rejestrowym i finansowym, które stanowią zabezpieczenie wierzytelności kredytowych zgodnie z zawartymi przez emitenta i bank umowami" - czytamy w komunikacie.  Akcje będą przedmiotem zbycia wyłącznie jako wolne od obciążeń, tj

Vindexus: Sytuacja z firmą GetBack wpłynie niekorzystnie na całą branżę

Majątkowych Vindexus Jan Kuchno. "Najbliższy rok zweryfikuje cały rynek, bo to będzie negatywnie wpływać na naszą branżę. Z pewnością wpłynie to na cały system pozyskiwania finansowania poprzez emisje obligacji. Pojawią się zapewne większe zabezpieczenia obligacji jak i wyższe rentowności. Będziemy

Arctic Paper uzyskał przedłużenie kredytów o wartości 19,8 mln euro i 20 mln zł

, zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu umowy kredytowej, nie uległy zmianom na skutek aneksu i nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów, podano także. Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru

Best chce od Kredyt Inkaso informacji nt. obciążenia majątku spółki

, przy czym powinna ona zostać przyjęta większością kwalifikowaną 3/4 głosów"- powiedział prezes Best Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.  Zgodnie z podjętą uchwałą, przedmiotem zabezpieczenia obligatariuszy mogą być portfele wierzytelności, certyfikaty inwestycyjne, a także akcje

CCC wezwał do sprzedaży 50,33 mln akcji Gino Rossi po cenie 0,55 zł/szt.

wierzytelności została ustalona pomiędzy stronami z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej spółki. Razem z przenoszonymi wierzytelnościami wzywający nabędzie wszystkie prawa akcesoryjne lub związane z tymi wierzytelnościami, w szczególności przeniesione zostaną zabezpieczenia wierzytelności" - czytamy również

Getin Holding chce pozyskać z emisji obligacji kwotę do 40 mln zł

emisji obligacji w terminie do 30 czerwca 2019 r. Celem emisji obligacji będzie finansowanie bieżącej działalności emitenta" - czytamy w komunikacie. Parametry obligacji, w tym w szczególności oprocentowanie, okres wykupu i zabezpieczenie zostaną ustalone przez emitenta po przeprowadzeniu rozmów z

GetBack zaktualizował plan restrukturyzacji, przyspieszy płatność pierwszych rat

restrukturyzacji" - czytamy dalej. Ponadto, zgodnie z warunkami układu, niezwłocznie po jego prawomocnym zatwierdzeniu - w celu zabezpieczenia wierzytelności objętych układem przysługujących wierzycielom należącym do Grupy 1, Grupy 2, Grupy 3, Grupy 4, Grupy 6 i Grupy 7 - GetBack ustanowi zastaw rejestrowy

KNF nałożyła 500 tys. zł kary na GetBack za naruszenia w raportach okresowych

uwzględnienie przez Komisję sytuacji finansowej podmiotu oraz okoliczności związanych z postępowaniem układowym, w tym z zabezpieczeniem interesu wierzycieli układowych spółki, zaznaczono. GetBack w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW

UOKiK nałożył ponad 7,2 mln zł kary na Lartiq za wprowadzanie klientów w błąd

Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył ponad 7,2 mln zł kary na Lartiq (d. Trigon), która wprowadzała konsumentów w błąd, oferując fundusze inwestycyjne, podał Urząd. Konsumenci byli zapewniani o "pełnym zabezpieczeniu

Nadzorca sądowy TXM złożył ostateczne propozycje układowe

zawarciem właściwej umowy restrukturyzacyjnej z bankami, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 65/2019 z dnia 27 listopada 2019 r., a tym samym potwierdzenia wartości wierzytelności zabezpieczonej jaka zostanie objęta układem, c. doprecyzowania i modyfikacji warunków emisji obligacji

TXM wypełnił obowiązki wynikające z aneksów zawartych z PKO BP i ING BSK

dotyczącego zabezpieczenia ustanowionego pod prawem polskim oraz obcym; • aneksu z bankami do umowy zastawu na środkach trwałych; • aneksu do umowy zastawu na zbiorze rzeczy ruchomych zawartej z PKO BP; • aneksu do umowy o przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zawartej z

Obligacje BVT o wartości 5 mln zł zadebiutują na Catalyst w piątek

strategii rozwoju. Pozyskanie środków w wysokości ok. 10 mln zł w tak krótkim czasie pozwoliło spółce przyspieszyć inwestowanie w zakresie wierzytelności z sektora bankowego, mówię tu o wierzytelnościach zabezpieczonych hipotecznie. W chwili obecnej jest to obszar rozwoju spółki, na którym się w

Grupa Kruk wybrana na nabywcę wierzytelności w Rumunii o wart. 1,19 mld zł

Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Kruka tj. InvestCapital Malta Ltd., została wybrana jako nabywca portfela korporacyjnych zabezpieczonych i niezabezpieczonych wierzytelności na rynku rumuńskim o wartości nominalnej ok. 282 mln euro (1,19 mld zł wg kursu średniego NBP z dnia 11 maja

Spółka Kruka kupiła portfel wierzytelności w Rumunii o wartości ok. 1,15 mld zł 

przewiduje nabycie portfela korporacyjnych zabezpieczonych i niezabezpieczonych wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1,25 mld RON (1,15 mld zł wg kursu średniego NBP z dnia 29 maja 2017 roku). W umowie wskazano warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie własności

Kredyt Inkaso:Spłaty z wierzytelności wzrosły o 18% r/r do 173,5 mln w 2017 r.

zabezpieczonych hipotecznie oraz samodzielnie stworzonym systemem informatycznym, pozwalającym jej na pełną automatyzację i standaryzację działań prawnych w procesie zarządzania wierzytelnościami. Działaniom Kredyt Inkaso sprzyja ponadto korzystne otoczenie makroekonomiczne, a konkretnie rosnące płace i rekordowo

Sejm przyjął nowelizację ustawy dot. skuteczniejszej ochrony praw wierzycieli

uprawnionego o dokonanie czynności egzekucyjnych; 2) przyznaniu wierzycielowi możliwości zgłoszenia żądania przekształcenia hipoteki przymusowej ustanowionej w ramach zabezpieczenia w hipotekę, która zabezpiecza wierzytelność stwierdzoną już tytułem wykonawczym; 3) zastosowaniu projektowanych rozwiązań do

Akcjonariusze TXM zdecydują 10 IX o zmianie warunków umów kredytowych

zostanie podporządkowana spłacie wierzytelności względem PKO BP i ING; 5) dokonanie wszelkich innych czynności faktycznych lub prawnych związanych z umową kredytową PKO, umową kredytową ING lub ustanowieniem zabezpieczeń wymaganych zgodnie z tymi dokumentami, w tym podpisanie jakichkolwiek innych

BGŻ BNP Paribas ma umowy sprzedaży wierzytelności o wart. 2,3 mld zł

2 300 470 732,54 zł, których spłata zostanie zabezpieczona zastawem rejestrowym na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, w szczególności obejmującym wierzytelności" - czytamy dalej. Emisja obligacji jest planowana na 19 grudnia 2017 roku. Oprocentowanie emitowanych obligacji będzie oparte o

Best planuje rozmowy z wybranymi inwestorami nt. mniejszościowego pakietu akcji

zainteresowanymi objęciem mniejszościowego, niekontrolnego pakietu akcji nowej emisji. "Pozyskane w ten sposób środki pozwolą na utrzymanie dynamicznego wzrostu grupy kapitałowej Best poprzez inwestycje w nowe portfele wierzytelności oraz dalszą jej ekspansję. […] Planowane podwyższenie kapitału

GetBack przedstawił zaktualizowane propozycje układowe zakładające 38% spłaty

Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - GetBack przedstawił dziś zaktualizowana propozycję układu, który przewiduje spłacenie obligatariuszy w 38%. Propozycje te nie były jeszcze uzgadniane z wierzycielami zabezpieczonymi, ani z Radą Wierzycieli, podała spółka.  "Emitent przygotował

MF pracuje nad rozporządzeniem ws. zaniechania poboru PIT od tzw. frankowiczów

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Finalizowane są prace nad rozporządzeniem w sprawie zaniechania poboru PIT od niektórych przychodów, związanych z kredytem mieszkaniowym udzielonym na cele mieszkaniowe, poinformował resort finansów. Chodzi m.in. o umorzone w 2019 r. kwoty wierzytelności z

Kruk ma 250 mln zł kredytu od 4 banków na zakupy lub refinansowanie za granicą

. Elastyczne i efektywne kosztowo źródło środków na zakup pakietów to kolejny element budujący naszą przewagę konkurencyjną. Jednocześnie będzie to  naturalne narzędzie zabezpieczenia ryzyka walutowego poprzez dopasowanie struktury aktywów i pasywów. W przyszłości finansowanie będzie mogło być rozwijane w

GetBack widzi szansę istotnie wyższej realizacji układu niż przy zatwierdzeniu

efektów działań restrukturyzacyjnych zrealizowanych w okresie od 2 grudnia 2019 r. do 15 stycznia 2020 r., dotyczących efektów negocjacji z wierzycielami posiadającymi zobowiązania zabezpieczone na portfelach wierzytelności funduszy, których uczestnikiem jest spółka i certyfikatach inwestycyjnych funduszy

Action przedstawił zmodyfikowany projekt propozycji układowych

Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji opublikował zmodyfikowaną wersję propozycji układowych, które precyzują zabezpieczenia wierzytelności w postaci hipoteki i zastawu rejestrowego, podała spółka. Przewidują one również podział dodatkowej kwoty między wierzycieli w przypadku

Vivid Games złoży wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

nas do niezwłocznego złożenia wniosku o przyspieszone postępowanie układowe, które w optymalny sposób zabezpieczy interesy spółki, jednocześnie pozwalając obligatariuszom obligacji serii A na uzyskanie pełnej spłaty ich wierzytelności wraz z odsetkami" - powiedział prezes Remigiusz Kościelny

Vistal Stocznia Remontowa zawarła z PKO BP porozumienie ws. wierzytelności

, e) do dnia 31.01.2018 r. PKO zobowiązuje się wstrzymać od dokonywania jakichkolwiek czynności zmierzających do wyegzekwowania lub zabezpieczenia wierzytelności na podstawie uzyskanego tytułu egzekucyjnego w postaci nakazu zapłaty oraz zobowiązuje się nie przenosić na osoby trzecie przedmiotowej

Rzecznik finansowy idzie do sądu przeciwko Santanderowi przez zapis o "wakacjach kredytowych"

związani umowami o kredyty indeksowane lub denominowane do walut obcych. Rzecznik złożył do sądu wniosek o zabezpieczenie powództwa i zakazanie bankowi stosowania nieuczciwej praktyki, gdyż podczas epidemii taki wniosek może być szybciej rozpatrzony, a zatem interesy klientów będą chronione jeszcze przed

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec Komputronika i jego spółki zależnej

propozycji układowych we współpracy z wierzycielami i organami postępowania sanacyjnego w zależności od faktycznie zaistniałej sytuacji gospodarczej, finansowej i prawno-administracyjnej. Głównym celem zarządu emitenta jest uniknięcie niewypłacalności spółki oraz zabezpieczenie praw wszystkich interesariuszy

GPM Vindexus miała 3,43 mln zł zysku netto, 4,68 mln zł EBITDA w I kw.

., a w szczególności odnośnie opłat za bezskuteczną egzekucję. Spółka przekazała więcej spraw do windykacji polubownej. Wystąpiła też konieczność korekty szacunków przychodów w okresach przyszłych dla wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie ze względu na prawdopodobne przesunięcie momentu odzyskania

PARP rozłoży na 3 raty płatności od Biomed-Lublin w łącznej kwocie 30,8 mln zł

spółkę określonych czynności (kowenanty) oraz ustanowienia wymaganych zabezpieczeń. Jednym z kowenentów jest zawarcie przez Biomed umowy sprzedaży marki parasolowej produktu leczniczego Lakcid z inwestorem branżowym - do 20 grudnia 2017 r., chyba że do tego dnia emitent dokona spłaty I raty układowej

Citi Handlowy współorganizował transakcje sekurytyzacji wart. 4,5 mld zł w br.

pozostaje liderem tego rynku. Jedną z ostatnich transakcji była zakończona w tym miesiącu rekordowa sprzedaż wierzytelności leasingowych przez PKO Leasing o wartości 2,5 mld zł do spółki celowej. Wraz z Citi Handlowym aranżerem tej transakcji był PKO Bank Polski oraz Citigroup Global Markets Ltd. "

Spółka zal. Kruka wygrała przetarg na wierzytelności warte nom. ok. 443 mln zł

Warszawa, 28.11.2014 (ISBnews) - Prokura NS FIZ - spółka zależna Kruka - wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności hipotecznych wraz z zabezpieczeniami od Banku Zachodniego WBK, podał Kruk. Portfel ten ma nominalną wartość ok. 443 mln zł. "Wartość nominalna pakietu

Idea Bank ma list intencyjny dot. sprzedaży 25% akcji Idea Getin Leasing

akcji IGL zostanie ustalona w oparciu o wyceny sporządzone przez obie strony. List intencyjny przewiduje odroczenie terminu płatności ceny za akcje IGL na okres do 36 miesięcy od dnia zamknięcia transakcji. "W liście intencyjnym strony postanowiły, że w celu zabezpieczenia płatności ceny za akcje

TXM chce zawrzeć z bankami umowę o docelowej restrukturyzacji zadłużenia do 31 X

- zabezpieczonych wierzytelności bankowych, w związku z czym takie wierzytelności podlegałyby konwersji na nowe akcje TXM albo umorzeniu, w zależności od wyboru banków. Na potrzeby głosowania układu, zakładane jest wyodrębnienie banków do osobnej grupy wierzycieli. Stanowi to odpowiednio dla banku ING (gdzie

Oferta obligacji Kancelarii Statima na 5 mln zł rozpoczęła się dziś

. kupon. Wypłata odsetek następować będzie kwartalnie" - czytamy w komunikacie.  Wartość nominalna jednej obligacji i minimalny zapis wynoszą 1 000 zł. Walory będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na portfelu wierzytelności do min. 150% wartości wyemitowanych obligacji. Dodatkowym

Action ma projekt propozycji układowych uwzględniający wszystkich wierzycieli

emisji obligacji, udzielenia pożyczek lub kredytów albo realizacji prawnych zabezpieczeń (takich jak poręczenie lub gwarancja udzielone przez spółkę), udzielonego w okresie przed otwarciem postępowania sanacyjnego spółce lub podmiotom, wobec których spółka była spółką dominującą [...] lub spółką

Lartiq: Ok. 40 mln zł trafi do wierzycieli GetBack po uprawomocnieniu się układu

tymi porozumieniami. Wyczerpują one wzajemne roszczenia pomiędzy emitentem a Lartiq z tytułu umowy ramowej "Lartiq wielokrotnie deklarował, iż kwota zabezpieczona w związku z umową powinna trafić bezpośrednio do osób poszkodowanych. Dlatego też zabezpieczył wskazaną kwotę na specjalnie

GetBack będzie negocjował z jednym podmiotem ws. sprzedaży aktywów

dokonania rozliczenia samej transakcji nabycia aktywów GetBack. Emitent dodatkowo wskaże to, że powołany wyżej inwestor dokonał wpłaty depozytu w wysokości 30 mln zł tytułem zabezpieczenia prawidłowego przebiegu negocjacji i wykonania zaciągniętych przez inwestora zobowiązań" - czytamy w komunikacie

PBG złożyło pozew przeciw PGNiG, domaga się kwoty 118 mln zł

zgodnie z umową oraz z umowy zawartej z PGNiG w sprawie realizacji inwestycji pn. „Projekt LMG – Ośrodek Centralny, Strefy Przyodwiertowe, Rurociągi i inne", tj. zwrotu PBG przez zamawiającego kwoty kaucji stanowiącej zabezpieczenie roszczeń gwarancyjnych, bezpodstawnie rozliczonej w

Spółka GNB wyemituje obligacje o wartości 500 mln zł 

, zabezpieczone na majątku, w szczególności na wierzytelnościach samochodowych, podał bank.   "Transakcja ma na celu pozyskanie przez emitenta średnioterminowego finansowania poprzez niepubliczną emisję przez spółkę SPV obligacji o wartości 500 000 000,00 złotych zabezpieczonych poprzez zastaw

PBG przydzieliło wierzycielom obligacje o łącznej wartości 388,8 mln zł

1 i jednocześnie grupy 4 oraz 41 podmiotów z grupy 5 (podział na grupy w rozumieniu układu). "Ustanowione na rzecz wierzycieli układowych obejmujących obligacje zabezpieczenia z możliwie najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia do maksymalnej kwoty zabezpieczenia wynoszącej 1 065 000 000,00 zł

NIK: W Polsce odzyskano zaledwie 3 mld zł mienia z przestępstw w l. 2014-2018

ERCDŚ wpisywane były dane dotyczące rzeczy ruchomych stanowiących mienie odzyskane oraz rzeczy ruchomych, nieruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych, stanowiących przedmiot tymczasowego zajęcia mienia ruchomego lub zabezpieczenia majątkowego w prowadzonych przez Policję postępowaniach. Z

Grupa Piotr i Paweł podtrzymuje gotowość szybkiej spłaty środków wierzycielom

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - Grupa Piotr i Paweł podtrzymuje gotowość szybkiej spłaty środków wierzycielom, podała sieć. Środki finansowe na wypłaty zostały zabezpieczone przez inwestora finansowego i mogą być uruchomione w każdej chwili, podkreślono. "Potwierdzam gotowość spółek do

Elektrobudowa ma umowę zmieniającą do umowy w sprawie finansowania spółki

podstawie którego przedmiotem zabezpieczenia będą również wszelkie wierzytelności sporne spółki względem Tauron Ciepło S.A. związane z umową z dnia 20 czerwca 2013 roku, o której mowa w raporcie bieżącym 63/2019, oświadczenie Banku PKO BP S.A. wygaśnie z początkiem dnia 8 sierpnia 2019 roku. D. najpóźniej w

mBank wypowiedział umowę kredytu GetBackowi 

;Wypowiedzenie umowy dotyczy całości kwoty kredytu z uwagi na fakt, że kwota ta pokryta została w całości zabezpieczeniem, zgodnie z postanowieniem sędziego-komisarza z dnia 9 października 2018 r. wydanym na zgromadzeniu wierzycieli spółki" - czytamy dalej.  mBank nie wyklucza przy tym możliwości

Kredyt Inkaso nabyło wierzytelności od Idea Banku w Rumunii za ok. 24 mln RON

;Przedmiotem umowy jest nabycie przez jednostkę zależną pakietu wierzytelności, w szczególności obejmującego wierzytelności pieniężne zbywcy wobec dłużników - podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw z tytułu umów pożyczek niezabezpieczonych i zabezpieczonych, w tym hipotecznie, o łącznej wartości nominalnej

Pragma Inkaso miała 11,32 mln zł straty netto, 7,07 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

, co jest efektem jednorazowych zdarzeń odnotowanych w Pragma Inkaso już w 2020 r. (sprzedaż portfeli wierzytelności w funduszach obsługiwanych przez Pragma Inkaso, zawiązanie rezerw na zobowiązania gwarancyjne wobec inwestorów w Bonus2 i Bonus3), a których niekorzystne skutki ekonomiczne zostały już

Hoist Finance chce nabyć ok. 1/3 wszystkich nieregularnych aktywów GetBacku

zostanie przedstawiony obligatariuszom całkowicie nowy scenariusz tzw. stopniowego upłynniania aktywów.  "Hoist Finance pozostaje zaangażowany na polskim rynku i jest gotów uczestniczyć w rozwiązaniach, które mogłyby pomóc stronom powiązanym w zabezpieczeniu zarówno wartości, jak i uczciwego

Kopex spłacił przed terminem 142,56 mln zł zadłużenia w ramach transzy C

pochodziły m.in. z pożyczki udzielonej przez spółkę zależną od TDJ. Zgodnie z zapisami zawartej umowy pożyczki, pełna spłata wierzytelności w kwocie 75 mln zł powinna nastąpić do 31 grudnia 2018 r., podano także. "W wyniku spłaty transzy C zadłużenia nastąpi zwolnienie zabezpieczeń przypisanych do tej

Fundusz Pragma Inkaso kupił wierzytelności bankowe o wartości nom. 222,75 mln zł

jest portfel wierzytelności gospodarczych, częściowo zabezpieczony hipotecznie, o łącznej wartości nominalnej 222.745 tys. zł. Cena pakietu nie odbiega od standardowych cen na rynku sprzedaży wierzytelności" - czytamy w komunikacie. Zawarta umowa będzie miała pozytywny wpływ na wyniki Grupy

Spółka zależna Monnari zawiesiła postępowanie egzekucyjne wobec Simple CP

dotychczas prowadzonych negocjacji oraz poczynionych ustaleń. Z kolei Monnari Trade poinformowało, że według spółki negocjacje w kwestii nabycia akcji Simple Creative Products (Simple CP) oraz zabezpieczenia należności Miss Class powinny być kontynuowane, aby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie dla obu

Prawne formy umów zabezpieczania z kontrahentami

zabezpieczenie określonej wierzytelności, która przysługuje np. jednemu z kontrahentów. Zastaw zabezpiecza również roszczenia o odsetki nieprzedawnione, a w szczególności o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 314 k.c.). Instytucja zastawu jest jednak stosowana dużo

Krótki poradnik dla kredytobiorców w czasach pandemii. Co mogą zrobić przedsiębiorcy w trudnej sytuacji?

finansowania zewnętrznego (w tym o zróżnicowanym poziomie zabezpieczeń) niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej koordynacji oraz umiejętne zarządzanie oczekiwaniami różnych grup wierzycieli. Z jakich rozwiązań wspierających kredytobiorcy mogą skorzystać? Wsparciem w rozmowach z finansującymi w sprawie zmiany

Getin Holding ma lokalną umowę sprzedaży Carcade za równowartość 159,87 mln zł

komunikacie. "Zgodnie z warunkową umową sprzedaży i lokalną umową sprzedaży, część ceny w wysokości 800 000 000 RUB zostanie przekazana na rachunek zastrzeżony celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń kupujących wynikających ze złożonych przez emitenta gwarancji i zastrzeżeń, podano także. Na

Kruk kupił wierzytelności o wartości 1,58 mld zł w IV kw. 2014 za 215,4 mln zł

mln zł. „Ponad 1/3 tej kwoty stanowią inwestycje w wierzytelności zabezpieczone hipotecznie. Łączne nakłady w czwartym kwartale 2014 roku były o 162% wyższe niż w analogicznym okresie 2013 roku oraz pięciokrotnie wyższe niż kwartał wcześniej. Na wysokie inwestycje w czwartym kwartale wpłynęły

ARP złożyła wniosek o upadłość układową Hawe Telekom

, że ARP wniósł na podstawie wniosku o zabezpieczenie majątku Hawe Telekom poprzez ustanowienie przez sąd zarządu przymusowego nad majątkiem tej spółki oraz o zatwierdzenie układu likwidacyjnego, którego zasadniczym założeniem byłaby sprzedaż przedsiębiorstwa Hawe Telekom w całości, w drodze przetargu