zabezpieczenia wadium

Andrzej Łukaszewicz

Zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia - ważne reguły

Zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia - ważne reguły

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. T

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Wniesione w formie pieniężnej zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający jest zobowiązany przechowywać na wydzielonym koncie. Konto bankowe zgodnie z umową zawartą z bankiem może być oprocentowane lub nie.

Wniesienie wadium ma zabezpieczyć przebieg postępowania o zamówienie publiczne

Skoro wadium pełni jedynie funkcję zabezpieczenia, zamawiający nie ma prawa na nim zarabiać. Zarobkiem takim może być oprocentowanie rachunku bankowego, na którym jest przechowywane wadium.

Błąd literowy w gwarancji ubezpieczeniowej

Błąd literowy w gwarancji ubezpieczeniowej

treści gwarancji, np. przyjmowanie pewnego znaczenia wskazanych w niej przesłanek zatrzymania wadium, zakresu zabezpieczenia, a nawet nazw i oznaczeń, która nie odwołuje się do  causae czynności, ale dotyczy ustalania samej treści gwarancji, nie przekreśla wcale jej abstrakcyjnego charakteru

Siwz - numer rachunku bankowego

Siwz - numer rachunku bankowego

upewniał się na jakie konto (czy też na to samo na jakie wpłacano wadium ), czy na inne ma wpłacić zabezpieczenie. W związku z tym, czy brak w siwz podania nr. konta do zabezpieczenia należy uznać za jakikolwiek błąd, czy też uchybienie formalne, czy też nie ma to większego znaczenia, a kontrola nie

Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

do 30 października zamawiający nie miał wiedzy o tym, czy wykonawca podpisał umowę, czy też nie. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego

Czy możesz zatrzymać wadium w przypadku niezłożenia przez wykonawcę wyjaśnień?

literalnie, nigdy rozszerzająco. Nie można zatem uznać, że chodzi tutaj także o wyjaśnienia, o których mowa w art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jaki jest w ogóle cel wadium? Pamiętaj, że wadium ma stanowić swego rodzaju zabezpieczenie złożonej oferty. Jest to swoista "gwarancja powagi oferty

Wadium w orzecznictwie KIO

W przypadku gdy wykonawca nie podpisze umowy lub nie wniesie zabezpieczenia jej należytego wykonania wadium jako zryczałtowana forma odszkodowania przepada na rzecz zamawiającego. Drugą rolą wadium jest swoiste wprowadzenie casusu majątkowego wobec wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia

W jaki sposób wadium powinno złożyć konsorcjum?

członków konsorcjum ma oddzielnie wnieść wadium, złożenie gwarancji wadialnej wystawionej na rzecz jednego z członków konsorcjum jest wystarczającym zabezpieczeniem oferty.". Wykonawcy wspólnie ubiegający się Arbitrów zamówienie muszą, zatem bardzo precyzyjnie czytać wymogi zawarte w specyfikacji

Jak rozumieć obowiązek jednoczesnego przedłużenia ważności wadium?

wykonawcy , której związanie zostało wydłużone o dodatkowy okres, pozostawała w tym okresie związania, zabezpieczona wadium .  Skoro zatem odwołujący, zarówno w okresie podstawowym, jak i tym dodatkowym, pozostawał związany ofertą (okoliczność bezsporna) i jednocześnie oferta odwołującego

Treść gwarancji wadialnej

Złożenie dokumentu nie spełniającego wymogów dla realizacji uprawnienia Zamawiającego opisanego art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy kwalifikowane, więc być powinno jako nie złożenie wadium. Sytuacji tej nie można naprawić w drodze uzupełnienia dokumentu zawierającego błędy w rozumieniu art. 26 ust. 3

Wadium wnoszone w formie przelewu na poczcie i w okienku bankowym jako działanie niezgodne z prawem

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Przepis art. 46 ust.4 stanowi, że wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wielu zamawiających miewa jednak

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Powodem tej zmiany była chęć ograniczania obciążeń wykonawców związanych z realizacją zamówień publicznych, oraz przyznaniem zamawiającym większej swobody w zakresie formułowania warunków wykonywania zamówień w zakresie zabezpieczenia należytego ich wykonania. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie

Błędy w zakresie wadium

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Pojawia się pytanie czy zamawiający może wymagać, aby wadium w formie niepieniężnej było złożone w terminie

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający na podstawie art 26 ust. 2f ustawy Pzp wezwał go do ponownego złożenia tych dokumentów w postępowaniu, które straciły ważność. Chodziło o:  - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,   - zaświadczenie ZUS, 

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

obowiązku żądania wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. „ progi unijne ”; d)    możliwości częściowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po wykonaniu części zamówienia - jeżeli zamawiający przewidzi uprzednio taką możliwość w zapisach

Konsorcjum Tesgasu nie przedłużyło wadium w przetargu Gaz-Systemu

gwarancji wadialnej w celu przedłużenia zabezpieczenia oferty wadium i spełnienie się warunków wyżej wskazanych, powodowałoby utratę przez Tesgas środków finansowych w kwocie 5 mln zł, stanowiących wartość wadium zabezpieczającego ofertę, podano również. Wcześniej Tesgas podawał, że oferta konsorcjum

Zadbaj o to, by wykonawca był związany ofertą także w dacie podpisywania umowy

Zadbaj o to, by wykonawca był związany ofertą także w dacie podpisywania umowy

. wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę wykonawcy A. W tym samym dniu wysłano mu informację o konieczności należytego zabezpieczenia umowy w wysokości wymaganych 5 proc. Termin na zawarcie umowy to 5 dni, czyli przypada na 20 lutego 2018 r. Po dokonaniu wyboru, przesłaniu informacji wykonawcom i zamieszczeniu

Czym  może skutkować pomyłka wykonawcy w opisie przelewu? Nasz prawnik odpowiada

Czym może skutkować pomyłka wykonawcy w opisie przelewu? Nasz prawnik odpowiada

przez zamawiającego dla zabezpieczenia części 1, złe oznaczenie tytułu przelewu i koperty można potraktować jako oczywiste omyłki pisarskie. Nieruchomości z całej Polski Pomyłka wykonawcy w tytule przelewu Co do zasady w opisanym przypadku wykonawca, który nienależycie opisał kopertę przetargową, nie

Udowodnienie nie terminowego wniesienia wadium w pieniądzu

Udowodnienie nie terminowego wniesienia wadium w pieniądzu

Termin wpłacania wadium Momentem wniesienia wadium w pieniądzu jest chwila, w której rachunek zamawiającego zostanie uznany kwotą stanowiącą równowartość żądanego zabezpieczenia. Dla oceny wniesienia wadium w terminie nie ma znaczenia data, w której dokonane zostało zlecenie przelewu. To wykonawcę

Emilewicz: Będą dodatkowe środki dla samorządów na walkę z pandemią

, zniesienia wadium w ściśle określonych sytuacjach. Ma zostać wprowadzony obowiązek wypłaty wynagrodzenia w częściach lub też wprowadzania zaliczek dla dłuższych umów. Projektowane przepisy zakładają także obniżenie wysokości zabezpieczenia, żeby – jak powiedziała wicepremier - większą liczbę firm

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

; jest oświadczenie w formie JEDZ. 2. Zamawiający ma w tym przypadku prawo zażądać wadium , gdyż żaden z przepisów dotyczących usług społecznych nie zabrania stosowania regulacji dotyczących tego zabezpieczenia. 3. Odnosząc się z kolei do kryteriów oceny ofert, to zamawiający, w myśl art. 138l

Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

Wadium w systemie zamówień publicznych pełni funkcję zabezpieczenia zamawiającego w zakresie zawarcia umowy przez wykonawcę wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne. Dopuszczalne formy wniesienia wadium przetargowego określa art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień

Przedłużenie terminu związania ofertą

wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Ale jeżeli odwołanie zostało wniesione już po wyborze najkorzystniejszej oferty, wówczas do przedłużenia ważności wadium wzywa się tylko tego

Torpol przygotowuje się do ponownego przetargu na odcinek Czyżew-Białystok

rynku będzie w stanie wziąć w nim udział ze względu na skalę projektu i idące za nią wymagania w zakresie gwarancji, zabezpieczeń i wadium. Wskazał, że prace będą warte "kilka miliardów złotych" i spodziewa się, że umowa może zostać podpisana do końca br. Prezes podtrzymał, że łączna wartość

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

dotyczących płatności lub zabezpieczenia zapłaty jakichkolwiek kwot z tytułu wierzytelności zakładu ubezpieczeń; (d) nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ani wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec spółki; (e) nie wykona prawa do potrącenia (ustawowego ani umownego) jakichkolwiek kwot

Progi stosowania ustawy Pzp

Pytanie: Czy w postępowaniu prowadzonym poniżej 30.000 euro na wykonanie robót budowlanych (obiekt zabytkowy), zamawiający w "Zaproszeniu do składania ofert" może żądać wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Odpowiedź: Tego typu instytucje powodują większy formalizm

Wykonawca załączył gwarancję wadialną do oferty zamiast złożyć w kasie zamawiającego - czy to podstawa do wykluczenia?

została zabezpieczona wadium. W przypadku gwarancji bankowej wystarcza samo ustanowienie wadium, gdy z treści gwarancji nie wynika konieczność przedstawienia jej oryginału przez zamawiającego w celu wypłaty sumy gwarancyjnej. Jeśli wadium w formie gwarancji zostało załączone do oferty złożonej przed

Elektrotim obniżył prognozę zysku netto do 15,8 mln zł w 2020 r.

zagrożenia: a) konieczność ustanawiania kaucji na zabezpieczenie wadium, gwarancji dobrego wykonania, gwarancji jakości, b) możliwość powiększenia wartości produkcji niesprzedanej ze względu na skutki pandemii COVID-19" - czytamy dalej. Zarząd Elektrotim, który jest odpowiedzialny za przygotowanie

Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania (tzw. tarczę 4.0)

publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu. Zleceniobiorcy będą mogli złożyć

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

obowiązującymi przepisami. Przykładowo można wskazać na: - zawarte w ustawie obowiązkowe, częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach oraz wzmocnienie podziału zamówień na części. Obniżenie maksymalnej wysokości wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o połowę w stosunku do dotychczas

Wybór kolejnej oferty z rankingu nie zobowiązuje do ponownego wniesienia wadium

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano (art. 46 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych). A zatem zwrot wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest zróżnicowany i zależy od tego, czy oferta złożona przez wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą. Ponowne wniesienie

Termin związania ofertą

okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Natomiast jeżeli odwołanie zostało wniesione po wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający wezwanie kieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. Kup taniej od komornika Licytacje, licytacje

Przedłużenie terminu ważności wadium

inne cele. Aktualnym pozostaje przepis art. 184 zgodnie z którym zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

. *· Wprowadzenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego. *· Obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. *· Ograniczenie dopuszczalności dokonywana potrąceń

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

dotyczących zamówień publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu. Nowe

Wadium od konsorcjum

Najważniejsze jest to, by w wymaganym terminie oferta konsorcjum była zabezpieczona wymaganą przez zamawiającego kwotą. Ustawodawca zmienił w najnowszej ustawie kwestie dotyczące zwrotu wadium. Otóż do tej pory zamawiający zwracał wykonawcom wadium po podpisaniu umowy z wybranym oferentem. W myśl

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

lub udzielania zaliczek przy dłuższych umowach dotyczących zamówienia publicznego. Obniżymy dopuszczalną wysokość zabezpieczenia przy zamówieniach publicznych" - czytamy dalej. Ustawa zakłada także wakacje kredytowe. Możliwe będzie zawieszenie spłaty kredytu - maksymalnie do 3 miesięcy. W tym

Gwarancja ubezpieczeniowa złożona w formie kopii?

Pytanie W postępowaniu przetargowym prowadzonym w lasach państwowych na zamówienie powyżej 14.000 euro, przedsiębiorstwo złożyło wymagane dokumenty. Wadium zostało zabezpieczone poręczeniem ubezpieczeniowym. Do oferty została dołączona kopia, lecz oryginał nie został złożony do kasy zamawiającego

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 3 ustawy”. Czynność wyboru

Czy zamawiający może określić tylko jedną formę wniesienia wadium?

Pytanie Czy można wymagać zabezpieczenia wadium jedynie poprzez wpłatę wadium na rachunek bankowy? Czy jeśli taki zapis znajduje się w siwz, to zamawiający może odrzucić ofertę, w której zabezpieczenie jest w postaci gwarancji bankowych? Odpowiedź Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawca ma

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana : 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało

Przedłużenie ważności wadium

, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięcia protestu. A więc nie

Zasady wnoszenia wadium

wadium? Zamawiający prowadzący postępowanie o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, żąda od wykonawców, aby ich oferty zostały zabezpieczone wadium. W przypadku zamówień o wartości poniżej wskazanych kwot, Zamawiający samodzielnie decyduje

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego. *· Obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. *· Ograniczenie dopuszczalności dokonywana potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub innej

Termin złożenia oferty przetargowej

. Nadmieniam, że zamawiający w siwz nie żądał wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jak potraktować ofertę, która wpłynęła do zamawiającego ze starą datą otwarcia ofert tj. 12.10.2015 r. Odpowiedź: W mojej ocenie taką ofertę należy uznać za złożoną prawidłowo, gdyż pomimo wpływu przed

Sprawdź, w jakiej sytuacji zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium

wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert w następujących sytuacjach: - wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania

Poznaj skutki zmiany terminu rozpoczęcia prac

potrzeba przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Oczywiście jeżeli było ono żądane i zostało wniesione w formie innej niż pieniężna. Przedłużenie terminu powinno nastąpić na okres wynikający z umowy w pierwotnym brzmieniu. Podstawa prawna: art. 147 i nast. ustawy z 29

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa, ale również zmniejszenie ryzyka wystąpienia sporu w trakcie realizacji zamówienia" - powiedział prezes Prokuratorii Generalnej RP Mariusz Haładyj podczas konferencji.  Dodał, że rozpoczęto także proces opracowania wzorcowych klauzul umownych, które tworzą

Przedłużenie terminu związania ofertą

zabezpieczona wadium. Przepisu art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp nie należy interpretować w sposób, który przeczy jego wykładni celowościowej. Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

rzecz wsparcia MŚP działać będą m.in. obowiązkowe, częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach oraz wzmocnienie podziału zamówień na części. Obniżenie maksymalnej wysokości wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o połowę spowoduje, że udział w postępowaniach będzie mniej obciążający

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu. Nowe przepisy rozszerzają ponadto

Zasady zwrotu i zatrzymania wadium

nie zamierza zawierać umowy o zamówienie publiczne. Dopiero wówczas zamawiający może zatrzymać wadium, w oparciu o ten przepis. Zamawiający zatrzymuje wadium także w sytuacji, kiedy wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ostatnia przesłanka dotyczy sytuacji, kiedy

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

dnia 01 lutego 2012 r., sygn. akt KIO 140/12, KIO 142/12 stwierdziła, że: "W momencie składania oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą zamawiający powinien posiadać wiedzę na temat ważności zabezpieczenia wadialnego wykonawcy na pełny okres związania ofertą". Warto zauważyć, że

MON zaprosi Boeinga do negocjacji ws. samolotów dla VIP-ów

odrzuceniu ze względu na błędy formalno-prawne (oferta warunkowa - ważność oferty uwarunkowana była przez wykonawcę koniecznością dokonania zmian w zapisach umowy), fakt, że nie została zabezpieczona wadium, a ponadto została złożona przez podmiot niezaproszony do składania ofert (uczestnikiem w postępowaniu

Termin związania ofertą - jak obliczyć ?

była zabezpieczona wadium), a tym samym traci istotny argument mobilizujący wykonawcę do zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Ustalanie terminu związania ofertą   Zgodnie z art. 182 ust. 6 ustawy Pzp w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

wykonawców, Na rzecz wsparcia MŚP działać będą m.in. obowiązkowe, częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach oraz wzmocnienie podziału zamówień na części. Obniżenie maksymalnej wysokości wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o połowę spowoduje, że udział w postępowaniach będzie mniej

Zamawiający może ustalić termin wypłaty kwoty gwarancyjnej

Zamawiający może formułować w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi dotyczące treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przedkładanej przez wykonawcę ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego jako zabezpieczenie kwoty wadium przetargowego. Ustanowione przez

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje

Rękojmia za wady budynku wygasa po upływie trzech lat

umówić się co do innego, dłuższego okresu, po którym wygasną uprawnienia z tytułu rękojmi. Rachunek bankowy Odnosząc się do drugiej części pytania trzeba zwrócić uwagę na obowiązek zamawiającego przechowywania zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu na oprocentowanym rachunku bankowym. W takiej sytuacji

Gwarancję wadialną może wnieść członek konsorcjum.

zaciągnięciem zobowiązania dotyczącego ich wspólnego mienia w rozumieniu art. 370 KC powodującego powstanie solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zobowiązania zawarcia umowy. Zatem w sytuacji gdy wadium wniesie członek konsorcjum można uznać, że oferta została zabezpieczona wadium w sposób prawidłowy

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5. Jeżeli

Gwarancja wadialna wystawiona przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe

określa jednak czy wystawcą gwarancji musi być ubezpieczycie krajowy. Zapamiętaj! Możliwe jest zabezpieczenie oferty przetargowej wadium wniesionym w formie gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe. Podmiot udzielający gwarancji nie musi mieć również oddziału na

Miasto martwi się o przyszłość kamienicy przy pl. Bema

Gradowski. I przekonuje, że obecne warunki dają wszelkie podstawy ku temu, by transakcja zakończyła się sukcesem. - Warto przypomnieć, że formą zabezpieczenia jest nie tylko wadium, ale i zadatek. Poprzedni nabywca stracił w ten sposób ćwierć miliona zł - zwraca uwagę. Zobacz także: RATUSZ PRÓBUJE

MON: Inspektorat Uzbrojenia odrzucił dwie oferty na dostawy samolotów dla VIP-ów

odrzuceniu ze względu na błędy formalno-prawne (oferta warunkowa - ważność oferty uwarunkowana była przez wykonawcę koniecznością dokonania zmian w zapisach umowy), fakt, że nie została zabezpieczona wadium, a ponadto została złożona przez podmiot niezaproszony do składania ofert (uczestnikiem w postępowaniu

Zasady postępowania z protestem

, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu. Gdyby o tym

Zatrzymanie wadium

zrównanie sytuacji wykonawcy, który nie przedstawił dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 26 ust. 3, z sytuacją wykonawcy, który uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wprowadził wynikającą

Zamawiający ma wątpliwości, czy ofertę złożyło konsorcjum - co powinien zrobić?

Zamawiający prowadził przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Podjął decyzję o wykluczeniu konsorcjum z postępowania, oferta nie została bowiem zabezpieczona poprawnie wniesionym wadium. Wyjaśnił, że ofertę wniósł wykonawca Bożena S., natomiast gwarancja ubezpieczeniowa została

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który

Jeszcze raz wybiorą dostawcę tramwajów dla Olsztyna?

- mówi prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz i tłumaczy dlaczego: - Pod koniec lipca wezwaliśmy wykonawców do wpłacenia wadium, będącego gwarancją wykonania zlecenia i zabezpieczenia zapłaty określonej sumy na rzecz dostawcy przez miasto. Jednak pieniądze nie wpłynęły. W komunikacie przesłanym przez biuro

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

umowy jedynie do jej istotnych postanowień. Zmiany zasad wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy W celu obniżenia kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego nowelizacja Prawa zamówień publicznych uchyla nałożony dotychczas na zamawiających obowiązek żądania zabezpieczenia

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przekonanych, że ich pracownicy są przygotowani na potencjalne cyberataki. Jednocześnie prawie 75 proc. np. polskich firm nadal przyznaje, że ich systemy zabezpieczeń są przestarzałe i wymagają aktualizacji. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Forbes Insights na zlecenie firmy VMware

Kto będzie kontrolował bilety. MPK? Jest protest

ZTM nie uwzględnił jako wystarczające zabezpieczenie. Dlatego przetarg wygrała droższa oferta MPK. Nie jest to ostateczne rozstrzygnięcie, bo Reflex oprotestował przetarg. - ZTM nie mogło podważyć złożonej przez nas kserokopii, która miała poświadczenie, że jest zgodna z oryginałem. Do tego

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 2 Pzp), - wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz jego form (art. 147 - 151 Pzp).

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

zabezpieczenia należytego wykonania umowy celem pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz likwidacja katalogu przesłanek skutkujących obowiązkowym żądaniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W konsekwencji wprowadzane zmiany są na korzyść wykonawców. Nowelizacja odbiera zamawiającym możliwość

Nie ma chętnych na kazimierskie kamieniołomy

, pastwiska, W - tereny wód otwartych (rzeki, stawy, glinianki i inne), RZL - skarpy wskazane do zabezpieczeń przeciwerozyjnych zadarnienia i zakrzaczenia, KP - drogi powiatowe." Ogólnikowość tych wskazań sprawiła, że na początku roku powstał w miasteczku Obywatelski Komitet Ochrony Krajobrazu

Będzie drugi przetarg na Kilińskiego

Do przetargu złożono wprawdzie trzy oferty, jednak żadna z nich nie spełniała wymogów formalnych. Firma Sokolik, która pracowała zresztą nad przebudowa Rynku Kościuszki, nie zabezpieczyła inwestycji odpowiednim wadium. Odrzucono także oferty firm Brux i konsorcjum zawiązanego przez Sokólskie

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

warunki podmiotowe dotyczące oferenta, jak np. posiadane doświadczenie. Organizator przetargu może zastrzec w ogłoszeniu, że przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia, wpłacić organizatorowi wadium w postaci określonej sumy albo odpowiedniego zabezpieczenia jej zapłaty. Po

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Micro: Znalazł się w kategorii liderów w raporcie IDC MarketScape: Worldwide Email Security 2016 Vendor Assessment. Trend Micro zostało wyróżnione w raporcie IDC za wykorzystanie najnowszych technologii zabezpieczeń poczty elektronicznej oraz protokoły przeciwdziałające wyłudzaniu danych metodą spear

Czym różni się zakup mieszkania na licytacji od przetargu spółdzielni mieszkaniowej?

przepisami kodeksu postępowania cywilnego wierzyciel może bowiem wnosić o zlicytowanie ruchomości (auta, sprzęt TV), pobieranie części wynagrodzenia, wreszcie - zając rachunki bankowe. Mieszkania z licytacji komorniczych i przetargów - zobacz aktualne ogłoszenia » Konieczne wadium Licytację i

Wady postępowania skutkujące zwrotem dofinansowania ze środków UE w świetle kontroli UZP

postępowaniu, wiedzę na temat niekaralności prezesa czerpał z innego postępowania, oferta wykonawcy nie została zabezpieczona wadium na przedłużony termin związania ofertą a wykonawca nie został wykluczony, bądź oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez osobę nie umocowaną będzie się

Czy można podpisać umowę po upływie terminu związania ofertą?

z uchylaniem się wykonawcy od podpisania umowy. Pamiętaj jednak, że jest możliwe podpisanie umowy po terminie związania ofertą. Wyjaśnienie Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia

Przetargowe oferty pełne niespodzianek

. Chodziło o zobowiązanie do objęcia oferowanego sprzętu gwarancją producenta. - To standardowe zabezpieczenie. Bronimy się przed sprzętem składanym w jakimś garażu przez spółkę, która dziś działa, a jutro może zniknąć. A tak, gdyby nie mogła wywiązać się z napraw gwarancyjnych, bierze je na siebie producent

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

. 1679, z późn. zm.); 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie

Małe zainteresowanie nieruchomościami po Amber Gold

kw. Zainteresowany był tylko jeden oferent, z propozycją zakupu lokalu za 506 tys. zł (w tym miejsce postojowe za 16 tys. zł). Rzeczoznawca wycenił nieruchomość łącznie na 490 tys. zł. W sumie wadiów wpłacono pięć. Jeden z oferentów nie zjawił się na licytacji. - Zainteresowanie małe, być może cena

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że

Łatwiej budować metro w Warszawie niż w Rzymie

. Obie firmy wytykają zwycięzcy przetargu konsorcjum Astaldi - Gulermak przede wszystkim błędy formalne w ofercie, np. w sprawie pełnomocnictw, wadium czy źle udokumentowanego zabezpieczenia finansowego. Włosi są jednak pewni, że protesty zostaną odrzucone. Najprawdopodobniej dziś nie będzie jeszcze

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sięjedynie do wykonawcy, którego

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

oferenta uchylającego się od zawarcia umowy kwotę pieniężną z tytułu wadium albo dochodzi zaspokojenia tej kwoty z przedmiotu zabezpieczenia, o ile wniesienie wadium było wymagane. 5. Umowa koncesji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Art. 22. 1. Umowa koncesji zawiera: 1) określenie

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Cyberbezpieczeństwo: Co trzeci urząd nie ma na wyposażeniu podstawowego zabezpieczenia, jakim jest firewall. Główną barierą w rozwoju cyberbezpieczeństwa JST okazuje się – zdaniem pytanych urzędników – brak funduszy. Jednocześnie wykorzystanie środków unijnych na informatyzację jest niewystarczające: 87

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

. 184. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze

Kto ocali Twierdzę Modlin? [ZDJĘCIA]

czwartek 17 marca drugi przetarg na sprzedaż najstarszego z zachowanych dzieł obronnych Modlina - Reduty Napoleona - skończył się niczym. -Sporo osób do nas dzwoniło, ale ostatecznie nikt nie wpłacił wadium. Cena wywoławcza nieruchomości podczas pierwszego przetargu wynosiła 2 mln zł. Teraz została ona

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności. Autorzy projektu wprowadzenie przepisu uzasadniali postępującym psuciem rynku przez wykonawców ograniczających swoje koszty dzięki stosowaniu form zatrudnienia niezapewniających zatrudnionym należytych warunków pracy (m.in. zabezpieczenia emerytalnego

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

wykonawców tych warunków; 3) odstąpić od obowiązku żądania wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) w przypadku zamówienia na dostawy, odrzucić ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

podstawie art. 25 ust. 2, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to niezbędne do oceny spełniania przez wykonawców tych warunków; 3) odstąpić od obowiązku żądania wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) w przypadku zamówienia na dostawy, odrzucić ofertę, w

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 16) istotne dla stron

Pasjonaci w pałacach. Ile wydają na renowacje?

warunkiem, że dzierżawa trwała przez co najmniej trzy lata. Do przetargu może przystąpić każdy: osoba fizyczna i prawna (firma, stowarzyszenie, fundacja, instytucja). Wystarczy wpłacić wadium, przystąpić do przetargu i spełnić warunki formalnoprawne. Na wniosek kupującego można obniżyć cenę do 50 proc., pod

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

od najważniejszego do najmniej ważnego; 14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną