zabezpieczenia rzeczowe

Kancelaria Prawna Skarbiec

Treść i przedmiot zastawu rejestrowego

Treść i przedmiot zastawu rejestrowego

Zastaw w swojej istocie stanowi najskuteczniejsze i najpowszechniejsze zabezpieczenie rzeczowe postanowień umowy w obrocie gospodarczym. Mimo stosunkowo małej popularności skutecznie zapobiega długotrwałemu dochodzeniu majątku od dłużnika (...).

RE przyjęła rozporządzenie dot. platform crowdfundingowych

. W przypadku start-upów i innych małych i średnich przedsiębiorstw korzystanie z pożyczek bankowych jest często kosztowne lub trudne z uwagi na brak historii kredytowej lub zabezpieczeń rzeczowych. Finansowanie społecznościowe może stanowić użyteczne zastępcze źródło finansowania, zwłaszcza na

Bogdanka przekaże darowizny rzeczowe warte 0,5 mln zł na rzecz walki z pandemią

" - powiedział prezes Artur Wasil, cytowany w komunikacie. Bogdanka wprowadziła również liczne rozwiązania mające na celu zabezpieczenie pracowników i ich rodzin przed zakażeniem koronawirusem oraz zapewnienie ciągłości działania ważnego dla całej gospodarki zakładu. W ostatnim czasie zmieniono

PKO BP: Brak obsługi zadłużenia przez klientów wymusza podjęcie kroków prawnych

Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, działający na wniosek PKO Banku Polskiego, dokonał zajęcia ruchomości Ursusa obciążonych zastawami rejestrowymi.  Ursus podał, że PKO BP rozpoczął egzekucję z zabezpieczeń rzeczowych, pomimo otwarcia  7 listopada 2018 r

Budimex ocenia pozytywnie działania publicznych zamawiających w czasie pandemii

odzwierciedlenie w zmianie zasad organizacji pracy w spółkach Grupy Budimex przez m.in. wprowadzenie możliwości pracy zdalnej, zabezpieczenie środków dezynfekcji dla pracowników czy reorganizację przestrzeni tak, aby zapewnić warunki pracy zgodne z zaleceniami GIS" - czytamy w komunikacie. Na nielicznych

Anwil z Grupy Orlen przekaże 1 mln zł na walkę z koronawirusem

; - powiedziała prezes Anwilu Agnieszka Żyro, cytowana w komunikacie. Skuteczność podejmowanych działań w dużej mierze zależy od odpowiedzialnego i szybkiego reagowania na dynamicznie zmieniającą się sytuację. Dlatego Anwil w zeszłym tygodniu przekazał 300 tys. zł na zabezpieczenie pracy lekarzy i pielęgniarek

Alior Bank udzielił pierwszego w Polsce kredytu z gwarancją 'Kreatywna Europa'

sektorów kreatywnych i kultury bardzo często mają trudności w dostępie do finansowania, z uwagi na specyfikę działalności i brak zabezpieczeń rzeczowych. To właśnie z myślą o nich Bank Gospodarstwa Krajowego wdrożył gwarancje z programu 'Kreatywna Europa'. Nasz produkt stanowi odpowiedź na potrzeby

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

należnych mu z tytułu wierzytelności zakładu ubezpieczeń poza potrąceniem jakiejkolwiek dozwolonej płatności; (f) nie przyjmie od spółki ani innych członków grupy żadnego zabezpieczenia rzeczowego, zabezpieczenia osobistego ani instrumentu egzekucyjnego w związku z wierzytelnościami zakładu ubezpieczeń

BGK pozyskał 1,6 mld zł z COSME, co zabezpieczy 6 mld zł kredytów

po gwarancje spłaty kredytu COSME sięgają przedsiębiorcy, którzy nie mają zabezpieczeń rzeczowych. Produkt cieszy się dużą popularnością szczególnie ze strony mikroprzedsiębiorstw (72%) i małych firm (25%), a wśród branż dominują usługi (43%) i handel (33%). "Dużą zaletą gwarancji COSME jest

Prawne formy umów zabezpieczania z kontrahentami

przedmiotowym nakazem zapłaty może od razu wystąpić do komornika w celu przeprowadzenia postępowania mającego na celu egzekucję należności. Zabezpieczenia rzeczoweW kategorii zabezpieczeń rzeczowych najskuteczniejszym oraz najpowszechniejszym sposobem form zabezpieczania umów jest zastaw. Instytucja

Grupa Robyg przekazała ponad 50 tys. zł i dary rzeczowe na walkę z koronawirusem

najbardziej potrzebujący" - powiedział prezes Grupy Robyg Zbigniew Wojciech Okoński, cytowany w komunikacie. Grupa Robyg prowadzi działalność deweloperską - w tym sprzedaż i realizację budów - bez żadnych przestojów. Firma wprowadziła zabezpieczenia rekomendowane przez rząd, w tym pracę zdalną, środki

Budimex: Wyzwaniem na kolejne kwartały jest pozyskanie kontraktów kubaturowych

organizacji pracy w spółkach Grupy Budimex przez m.in. wprowadzenie możliwości pracy zdalnej, zabezpieczenie środków dezynfekcji dla pracowników czy reorganizację przestrzeni tak, aby zapewnić warunki pracy zgodne z zaleceniami GIS. Spółka szacuje, że wpływ pandemii koronawirusa na wyniki Grupy Budimex w

Libet zbada możliwości zbycia niektórych aktywów znacznej wartości

zobowiązań kredytowych spółki i istotne obniżenie salda tych zobowiązań, winna pozwolić spółce w szczególności, na istotne ograniczenie zakresu i przedmiotu zabezpieczeń rzeczowych (hipotecznych) udzielonych bankom na zabezpieczenie kredytów, w tym na zwolnienie części takich zabezpieczeń nadto w

Próchnik rozważa opcje strategiczne, nie wyklucza partnera lub inwestora

posiadanych znaków towarowych: Rage Age lub Próchnik (w zgodzie z uwarunkowaniami wynikającymi z ustanowienia zabezpieczeń rzeczowych na części majątku). Żadne decyzje nie zostały w tej materii podjęte" - czytamy dalej. Próchnik jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję

Vistal Gdynia zaktualizowa dodatek do planu restrukturyzacyjnego

% wierzytelności głównej środkami pieniężnymi i 50% poprzez konwersję wierzytelności na akcje spółki. Grupa 6. Wierzyciele posiadający wierzytelności zabezpieczone rzeczowo w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia z wyłączeniem zabezpieczenia w formie cesji (przelewu) wierzytelności na

Suma wierzytelności GetBacku objętych układem sięga 2,72 mld zł

, z czego suma wierzytelności objętej układem z mocy prawa wynosi 2 724 285 769,06 zł, a suma wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela wynosi 90 283 613,69 zł ( w tym 90 253 369,76 zł stanowią wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na majątku spółki zastawem

Elektrobudowa ustaliła z bankami tymczasowy model finansowania

;Elektrobudowa zobowiązała się z kolei nie prowadzić, innych niż dozwolone w umowie, działań związanych m.in. z: zaciąganiem zadłużenia, ustanawianiem zabezpieczeń rzeczowych lub osobistych, zbywaniem aktywów, restrukturyzacją oraz ponoszeniem nakładów inwestycyjnych w kwocie wyższej niż 6 mln zł" - czytamy

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

lub udzielania zaliczek przy dłuższych umowach dotyczących zamówienia publicznego. Obniżymy dopuszczalną wysokość zabezpieczenia przy zamówieniach publicznych" - czytamy dalej. Ustawa zakłada także wakacje kredytowe. Możliwe będzie zawieszenie spłaty kredytu - maksymalnie do 3 miesięcy. W tym

Vistal Gdynia ma umowę z bankami ws. głosowania wierzycieli nad układem

nad układem w ramach postępowania sanacyjnego spółki, podała spółka. "W umowie banki zobowiązały się, z zastrzeżeniem warunków, do: - wyrażenia podczas zgromadzenia wierzycieli zgody na objęcie układem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo, - oddania głosów 'za' układem w trakcie

NIK: Od wprowadzenia 500+ do końca lutego 2019 r. do rodzin trafiło 67 mld zł

terminowe załatwianie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego rozpoznawanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a także ujednolicenie zasad prezentowania w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych danych w zakresie liczby wniosków dotyczących

Cube.ITG sformułował propozycje układu, które mają być skierowane do wierzycieli

konwersja tak zrestrukturyzowanej wierzytelności na akcje dłużnika obejmująca objęcie akcji Grupa IV - Wierzyciele, wierzytelności których wynikają z udzielonych pożyczek i kredytów i zostały zabezpieczone rzeczowo na składnikach majątku dłużnika lub podmiotów z nim powiązanych: odroczenie spłaty całości

Komu należy się wsparcie z pomocy społecznej. Dla kogo zasiłki i dodatki

zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. 2. Zasiłek okresowy Przysługuje ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Jego wysokość w przypadku osoby samotnie gospodarującej

Firmy przeznaczają pieniądze i wsparcie rzeczowe na walkę z koronawirusem

zabezpieczeń we własnym funkcjonowaniu, ale chce również wnieść wkład w walkę z zagrożeniem występującym obecnie w naszym kraju. "W walce z epidemią konieczna jest determinacja, cierpliwość i konsekwencja, ale także środki finansowe na zakup niezbędnych narzędzi do pokonania choroby. Dlatego chcemy mieć

Vistal zakłada w planie restrukturyzacji koncentrację na Skandynawii i mostach

pokrycie rat układu; 3. Umowy zawarte o nowe finansowanie, w szczególności w zakresie zabezpieczeń finansowych związanych z wykonywaniem kontraktów, o jakie dłużnik będzie zabiegał w trakcie wykonywania układu" - czytamy także w planie. Główne aktywa przeznaczone do sprzedaży w okresie sanacji to

KGHM przeznaczy ponad 11 mld zł na inwestycje krajowe w latach 2018-2022

, dzięki niższym inwestycjom kapitałowym w aktywa zagraniczne. Jest to zbieżne z naszymi oczekiwaniami. Zakładamy natomiast 30-proc. wzrost krajowych inwestycji rzeczowych. Koncentrujemy się na programach strategicznych, które umożliwią spółce dalsze funkcjonowanie w regionie, zabezpieczą ciągłość

WSiP zaciągnęły kredyt do 45 mln zł, mają zgodę obligatariuszy na nowy dług

drodze aneksowania istniejących umów kredytowych zawartych przez spółkę z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. oraz DNB Bankiem Polska S.A. i zwiększenia kredytów lub linii kredytowych udzielonych na podstawie tych umów kredytowych. Nowe zadłużenie będzie zabezpieczone rzeczowo" - czytamy w

ZUE miało wstępnie 62,59 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r.

przeszkód kontraktowych, uniemożliwiających realizację tychże kontraktów zgodnie z pierwotnymi założeniami, jakie zostały przyjęte na etapie ofertowania na podstawie udostępnionej wykonawcom dokumentacji przetargowej. W oparciu o powyższe założenia spółka opracowała harmonogramy rzeczowo-finansowe, na

Ferrum proponuje wierzycielom konwersję 126,8 mln zł długu na akcje nowej emisji

. Wierzytelnościami objętymi propozycjami układowymi są wierzytelności powstałe z tytułu finansowania działalności spółki w formie udzielonych kredytów i pożyczek, które to wierzytelności są jednocześnie zabezpieczone rzeczowo na majątku Ferrum. "Zarząd spółki zamierza przedstawić i poddać pod głosowanie ww

Wartość portfeli funduszu Pragma Inkaso wyniosła 519,4 mln zł w II kw.

Inkaso, w tym należności zabezpieczone rzeczowo (głównie hipotecznie)" - czytamy w  komunikacie. Wpłaty z portfela w II kw. br. wyniosły 3,6 mln zł, zaś wynik brutto Pragma 1 FIZ NFS sięgnął 1,29 mln zł. Aktywa Funduszu Pragma 1 FIZ NFS wyniosły na koniec II kw.  36,25 mld zł, z

GetBack przedstawił nowe propozycje układowe

zaktualizowanych propozycji układowych zastrzega to, że propozycje te nie były uzgadniane z wierzycielami zabezpieczonymi ani z Radą Wierzycieli. "W związku z tym, iż przedstawione propozycje układowe odzwierciedlają stan spółki na dzień ich złożenia, a zarząd dłużnika kontynuuje prace związane z

Jak dostać 500 zł na dziecko? Pytania i odpowiedzi

. Zawiera ono również wzory innych wymaganych zaświadczeń. Sprawy dotyczące świadczenia wychowawczego załatwiane będą w gminach, a w tych, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie województw. Analogicznie do

Wierzyciele porozumieli się wstępnie z Hawe, spółka nie złoży wniosku o upadłość

praw wierzycieli) oraz oparte będzie o zasadę równego traktowania wszystkich wierzycieli, jednakże z uwzględnieniem uprzywilejowania ich wierzytelności wynikającego z posiadanych zabezpieczeń rzeczowych (ustanowionych w przeszłości) oraz wielkości i istniejącego statusu prawnego poszczególnych

Zasiłki i dodatki z pomocy społecznej. Od listopada 2018 r. dostaniesz więcej

, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub świadczenia za granicą na pokrycie wydatków związanych z opieką (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub

Przegląd prasy

spadł o 1,84% na zamknięciu w środę --ME: Ustawa o rynku mocy da także zabezpieczenie mocy zewnętrznych --Capital Park rozpoczyna inwestycję ArtN w Warszawie, do końca roku wybierze GW --Zysk netto Solar Company to 0,44 mln zł w III kw.2017 wobec straty rok wcześniej --ME: Fundusz na rzecz

KGHM podniósł prognozę zysku netto i przychodów na 2009 rok

rzeczowych i kapitałowych, zabezpieczeń. Skorygowany Budżet na 2009 rok przewiduje osiągnięcie w 2009 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 9 662 mln zł oraz zysku netto na poziomie 1 950 mln zł, co oznacza podwyższenie planowanych wyników odpowiednio o 7% i 2%" - czytamy w komunikacie. Spółka

ARP wspólnie z wierzycielami Hawe Telekom będzie pracować nad planem naprawczym

. 83 mln zł. "W związku z wszczęciem przez sąd na początku marca br. postępowania sanacyjnego po stronie ARP leżała decyzja o włączeniu swojej wierzytelności do układu lub pozostawieniu jej poza nim. Wierzytelność ARP zabezpieczona rzeczowo nie wchodzi automatycznie do układu, a to

Sędzia - komisarz zatwierdził plan restrukturyzacyjny Cube.ITG

wierzytelności, wdrożenie zmian w zakresie struktury sprzedaży, a także w zakresie obrotów i rentowności; b) marzec – lipiec 2017 r. – wdrożenie zmian w zakresie struktury sprzedaży, a także w zakresie obrotów i rentowności, intensyfikacja sprzedaży, negocjacje z wierzycielami zabezpieczonymi

Monnari Trade nie odwoła się od decyzji sądu, akcje znowu pikują

polegającego na likwidacji majątku spółki jest to, że podstawowe aktywa majątkowe stanowią rzeczowe zabezpieczenie wierzytelności banków kredytujących spółkę. Oznacza to, że w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu banki mogłyby nie przystępować do układu, ale prowadzić egzekucję z

Sąd zatwierdził układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli Biomed-Lublin

Surowic i Szczepionek, podała spółka. W układzie uwzględniono następujące zapisy: "Grupa 1 - wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo oraz wierzyciele, którzy nie wyrazili zgody na przystąpienie do układu Propozycja: zawarcie ugód / porozumień pozasądowych przy jednoczesnym kontynuowaniu umów

MF: Ponad 20 nielegalnych bukmacherów wycofało się z polskiego rynku

(3-50 sztuk), przy czym określone zostaną ograniczenia lokalizacyjne dla salonów (np. minimalna odległość od szkół czy kościołów). "Automaty będą odpowiednio zabezpieczone, monitorowane i połączone w system, do którego dostęp będzie mieć m.in. minister właściwy do spraw finansów publicznych

Jak kupić mieszkanie lub dom? Uwaga, łatwo wpaść na krętaczy

, to zabezpieczenie dla obu stron. Jeżeli dotychczasowy właściciel zrezygnuje lub nie wywiąże się z warunków umowy, będziemy mogli domagać się zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. Pamiętajmy jednak, że gdy to my się rozmyślimy, wpłacony zadatek przepadnie. Następny krok to podpisanie ostatecznej umowy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

masowej (NAS), funkcja odzyskiwania danych Multi-VM Instant Recovery i lepsze zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem typu ransomware. Taka ochrona danych zwiększa ich dostępność, przenośność i rozszerzalność na potrzeby zarządzania danymi w chmurze (Cloud Data Management).  Źródło: spółka

Jak nie odziedziczyć długów w spadku

), w dziale drugim – o właścicielu (użytkowniku wieczystym, posiadaczu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu), w dziale trzecim – informacje o ograniczonych prawach rzeczowych, np. służebnościach przejazdu, przechodu, zamieszkania, oraz wpisy różnych roszczeń, w dziale czwartym

Klauzula obejścia prawa to pętla na szyję podatnika

. To zabezpieczenie będzie więc iluzoryczne, niemające walorów zabezpieczających. Nie koniec na tym. Trzeba będzie za nią zapłacić 25 tys. zł. W Polsce jest 1,7 mln małych i średnich przedsiębiorstw. Dla nich opłata za opinię w takiej wysokości będzie bardzo wysoka. Wiele małych firm ma zyski roczne w

Alior Bank ma umowę nabycia podstawowej działalności Banku BPH od grupy GE

Działalności Banku BPH wynosi 1 532 mln zł. Implikuje to mnożnik P/TBV (cena do wartości księgowej aktywów rzeczowych netto) w wysokości 0,93. Zbywcy Banku BPH zobowiązali się że w dniu podziału Podstawowa Działalność Banku BPH będzie posiadała łączny współczynnik kapitałowy, uwzględniający wyłącznie kapitał

Przegląd informacji ze spółek

okaziciela, zabezpieczonych kredytami mieszkaniowymi denominowanymi w złotych, która zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulacją S, poinformował bank. Tauron Polska Energia nie jest zainteresowany sprzedażą swoich aktywów ciepłowniczych do innej spółki, poinformował prezes Filip Grzegorczyk. 

Księga wieczysta bez tajemnic

wynalazek - bez niej najpewniej nikt nie odważyłby się pożyczać pieniędzy na kilkadziesiąt lat. Ale hipoteka może być też zagrożeniem. Tym, którzy nie mieli jeszcze do czynienia z bankami, wyjaśniamy, że hipoteka jest najchętniej akceptowanym przez nie zabezpieczeniem kredytu. Stąd nazwa - kredyt hipoteczny

Przegląd informacji ze spółek

Pfleiderer Group podpisała z grupą banków promesy w sprawie udostępnienia finansowania (commitment letters), zgodnie z treścią których banki zobowiązały się do udostępnienia spółce i jej podmiotom zależnym zabezpieczonego finansowania kredytowego w celu refinansowania obligacji i kredytów

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

i zakres robót budowlanych, c) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, d) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia: - organizacji robót budowlanych, - zabezpieczenia interesów osób trzecich, - ochrony środowiska, - warunków

PIT 2016: Jak zapłacić niższy podatek?

limicie zwykłej ulgi za darowizny. Trzeba go więc doliczyć do takich darowizn - razem nie mogą przekroczyć 6 proc. rocznego dochodu podatnika. IKZE z małą ulgą Od pewnego czasu Polacy mogą oszczędzać dodatkowo na emeryturę na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Razem z indywidualnym

Uważaj! Dzielenie zamówienia i szacowanie ich wartości to tematy wielokrotnie kwestionowane przez kontrole z UZP

Pytanie W naszej jednostce na 2010 r. planujemy przeznaczyć 70.000,00 zł (18.234 euro) netto na zakup części samochodowych i innych akcesoriów. Kwota ta w planie zakupów dzieli się na: części samochodowe zamienne - 10.000 euro, opony - 3.000 euro. Kwota na naprawy awarii została zabezpieczona we

Uporządkuj "hipotekę", czyli notariusze doradzą

współużytkownikiem wieczystym albo komu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Trzeci dział księgi wieczystej przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (w szczególności służebności, użytkowania, prawa odkupu lub pierwokupu) oraz ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, a

Słownik pojęć finansowych

bankowości jest formą zabezpieczenia wierzytelności dla banku udzielającego kredytu hipotecznego. Jest to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ustanowione między wierzycielem i dłużnikiem przez wpis do księgi wieczystej. Wniosek do sądu o dokonanie wpisu może być złożony przez właściciela

Przegląd informacji ze spółek

Żywiec Zdrój, poinformowała spółka. Frederic Guichard zastąpił Fabrizio Gavelli, który objął stanowisko dyrektora generalnego w Nutricia w Mediolanie, dodano. KGHM Polska Miedź wykona plan inwestycji rzeczowych w 2017 r. i może zwiększyć nakłady planowane do realizacji w Polsce w kolejnych latach

Zawód: Tłumacz języka niemieckiego. Zarobki? Za tłumaczenie ustne nawet 150 zł za godzinę

tak. Chodzi o to, żeby ludzie się dogadali. Niemcy rozmawiają rzeczowo, liczą się ze słowami. Jak mają o coś pretensje, to mówią o tym wprost. Nie ma miejsca na wykręty w stylu "tak myślałem", "nie o to mi chodziło". Polacy częściej pływają językowo: "jakoś to będzie, jakoś

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

szczególności kary umowne lub obniżenie wynagrodzenia partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1. 4. Do odpowiedzialności za wykonanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przepisu art. 141 ustawy, o której mowa w art. 4 ust. 2, nie

Czym różni się zakup mieszkania na licytacji od przetargu spółdzielni mieszkaniowej?

, wreszcie - proces sądowy. Nie można przy tym zapominać, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w przypadku, gdy ma urządzoną księgę wieczystą, może być obciążone hipoteką. W takim wypadku możliwa jest sytuacja, w której nowy właściciel będzie odpowiadał jako dłużnik rzeczowy - wierzyciel będzie

Dlaczego w Polsce firmy padają jak muchy?

zastanowili się, co dalej chcą robić. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie wierzytelności są z mocy prawa objęte układem, np. nie są nim objęte wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na majątku upadłego, chyba że wierzyciele zgodzą się na objęcie układem. W upadłości likwidacyjnej natomiast zarząd traci

Deweloper bankrutuje, ale klient jest bezpieczny

nich dostępu w trakcie budowy. Zgromadzenie Nabywców może wówczas podjąć uchwałę, że zabierają oni swoje wpłaty i rezygnują z kontynuowania inwestycji. Wtedy nieruchomość wejdzie do ogólnej masy upadłości. Na uprzywilejowanej pozycji znajdą się wówczas wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo, zwłaszcza bank

Banki na cało zło czy całym złem?

podniosły marże kredytowe. W wypadku kredytów dla przedsiębiorstw i mieszkaniowych banki wymagały wyższego poziomu zabezpieczenia kredytu, niż miało to miejsce do III kwartału 2008 r." Ponad 80 proc. banków zaostrzyło kryteria kredytowe dla przedsiębiorstw, a 86 proc. dla kredytów mieszkaniowych

Jak bezpieczniej kupić nowe mieszkanie

inwestycji. Wtedy nieruchomość wejdzie do ogólnej masy upadłości. Na uprzywilejowanej pozycji znajdą się wówczas wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo, zwłaszcza bank kredytujący dewelopera. Oczywiście w praktyce jest to proces bardzo skomplikowany. Anna Maria Jackowska zwraca jednak uwagę, że wcześniej

Jak kupić bezpiecznie nowe M?

, że zabierają oni swoje wpłaty i rezygnują z kontynuowania inwestycji. Wtedy nieruchomość wejdzie do ogólnej masy upadłości. Na uprzywilejowanej pozycji znajdą się wówczas wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo, zwłaszcza bank kredytujący dewelopera. Uwaga! Zwróć uwagę, czy w prospekcie informacyjnym

Grupa na rozbiegu - rozpoczęto budowę polskiego giganta energetycznego

połączenia elektroenergetycznego z Litwą. Władze Litwy aktywnie działają na rzecz powstania połączenia argumentując to m.in. koniecznością zabezpieczenia dostaw energii do swojego kraju oraz Łotwy i Estonii. W roku 2009 wyłączony ma zostać blok w litewskiej elektrowni atomowej w Ignalinie, zapewniający