zabezpieczenia roszczeń

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przewidziane w ustawie Pzp nie może obejmować zabezpieczenia roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji jakości.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

, sygn. akt: KIO 110/13) zwróciła uwagę, iż przepis art. 150 ust. 2 ustawy Pzp należy czytać przez pryzmat celu zabezpieczenia, jaki określił ustawodawca w przepisie art. 147 ust. 2 ustawy Pzp Zgodnie z tym przepisem, zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub

Kiedy zamawiający może zatrzymać zabezpieczenie należytego wykonania umowy?

jakiej podstawie? Odpowiedź W sytuacji gdy zamawiający potrącił z wynagrodzenia wykonawcy karę umowną, zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający

Czy zawsze trzeba żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

pokrycie ewentualnych należnych Ci roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Można więc przyjąć, że zabezpieczenie stanowi pewnego rodzaju kaucję wnoszoną przez wykonawcę w związku z zawieraną umową. Nowelizacja ustawy Pzp z 5 listopada 2009 r. całkowicie zniosła obowiązek

Obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania powstaje gdy wartość udzielanego zamówienia publicznego przekracza: - w przypadku robót budowlanych równowartość 5.150.000 , - w przypadku dostaw lub usług równowartość 10.000.000 , lub gdy umowa ma zostać zawarta na okres dłuższy niż 4

Ashbridge złożył pozew przeciwko Polnordowi

objęcia akcji, złożył pozew o zobowiązanie do złożenia oznaczonego oświadczenia woli wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego, podał Polnord. "Ashbridge informuje w piśmie, iż wobec nieosiągnięcia porozumienia dotyczącego zawarcia z nim umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela

Prawa majątkowe Altus TFI zostały zajęte z wniosku GetBack

zabezpieczenie roszczenia, jak również sposobu jego wykonania, stanowi bezprawne narażenie na rażącą szkodę spółki, podmiotów zależnych od spółki, jak i funduszy i zamierza dochodzić wszelkich roszczeń odszkodowawczych od GetBack.  "Spółce ani żadnemu z funduszy, według wiedzy spółki, nie

Sąd oddalił wniosek akcjonariusza o zabezp. roszczeń przeciwko ZM Ropczyce

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy oddalił wniosek akcjonariusza Zakładów Magnezytowych Ropczyce (ZM Ropczyce), tj. Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, o zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania roszczenia stwierdzenie nieważności

Platinum Resort wniósł pozew wzajemny w odpowiedzi na pozew Erbudu

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Platinum Resort wniósł pozew wzajemny w odpowiedzi na pozew Erbudu o zapłatę 16,3 mln zł w postępowaniu upominawczym wraz z wnioskiem o zabezpieczenie innym roszczeniom pieniężnych. "Żądanie pozwu wzajemnego obejmuje roszczenie w wysokości 13 516 629,86 zł

Dziś już nie rabuje się banków. Rabuje się ubezpieczycieli

Dziś już nie rabuje się banków. Rabuje się ubezpieczycieli

zdrowia lub nawet fikcyjne dane osobowe, podczas trwania umowy, kiedy m.in. celowo ingerują w zabezpieczenia antypożarowe, niszczą majątek, samookaleczają się, czy przy roszczeniu o wypłatę świadczenia, gdy podają nieprawdziwe okoliczności wypadku lub fałszywie podają się za uprawnionego do wypłaty

Cherrypick Games ma sądowe zabezpieczenie na majątku KuuHubb Oy

Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - Cherrypick Games uzyskało sądowe zabezpieczenie na majątku KuuHubb Oy, do kwoty 1,2 mln euro, podała spółka. Fiński sąd powszechny wydał decyzję o zabezpieczeniu roszczenia o zapłatę należnego Cherrypick Games wynagrodzenia w wysokości 2,6 mln euro z

W czasie procesu z bankiem nie muszą spłacać rat. Sąd zabezpieczył frankowiczów

W czasie procesu z bankiem nie muszą spłacać rat. Sąd zabezpieczył frankowiczów

Radców Prawnych sp.k. Udzielenie zabezpieczenia wymaga uprawdopodobnienia zarówno roszczenia, jak i interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Widać, że sąd musiał uznać, że frankowicze przedstawili w konkretnej sprawie wiarygodne argumenty uzasadniające roszczenie, czyli żądanie &bdquo

Warta stworzyła ofertę gwarancji środowiskowej dla małych i średnich firm

odpadów, a po jej nowelizacji również obowiązek złożenia zabezpieczenia roszczeń. Zabezpieczenie to ma na celu pokrycie kosztów wykonania zastępczego poniesionych przez samorządy m.in. na usunięcie odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego. Kwoty te mogą wynosić od kilku do kilkuset tysięcy złotych. W

ZM Kania: Prokuratura wnioskuje o zabezpieczenie 14,7 mln zł na mieniu spółki

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - Pełnomocnik zarządcy w przyspieszonym postępowaniu układowym Zakładów Mięsnych Henryk Kania otrzymał zarządzenie zabezpieczenia, na podstawie którego prokuratura regionalna zawnioskowała do urzędu skarbowego o dokonanie zabezpieczenia na mieniu spółki należności

Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie HH Technology na decyzję ws. PCC Exol

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) -  Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił w całości złożone przez HH Technology zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 28 stycznia 2019 r., oddalające wnioski o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszenia

Sąd Arbitrażowy przyznał OT Logistics zabezpieczenie wobec Allianz ZB

; - czytamy w komunikacie. Ochrona przyznana spółce na mocy postanowienia wygaśnie, jeżeli spółka nie złoży kaucji (guarantee deposit) na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń AZ wynikających z umowy wspólników w terminie przewidzianym przez Sąd Arbitrażowy oraz nie zostanie podtrzymana przez Sąd Arbitrażowy

Sejm przyjął nowelizację ustawy dot. skuteczniejszej ochrony praw wierzycieli

, które podlegało zabezpieczeniu, albo od uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez obowiązanego od orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu (do 1 czerwca 2017 r. obowiązywał termin miesiąca). Upływ powyższego

PBG złożyło pozew przeciw PGNiG, domaga się kwoty 118 mln zł

zgodnie z umową oraz z umowy zawartej z PGNiG w sprawie realizacji inwestycji pn. „Projekt LMG – Ośrodek Centralny, Strefy Przyodwiertowe, Rurociągi i inne", tj. zwrotu PBG przez zamawiającego kwoty kaucji stanowiącej zabezpieczenie roszczeń gwarancyjnych, bezpodstawnie rozliczonej w

Lartiq: Ok. 40 mln zł trafi do wierzycieli GetBack po uprawomocnieniu się układu

tymi porozumieniami. Wyczerpują one wzajemne roszczenia pomiędzy emitentem a Lartiq z tytułu umowy ramowej "Lartiq wielokrotnie deklarował, iż kwota zabezpieczona w związku z umową powinna trafić bezpośrednio do osób poszkodowanych. Dlatego też zabezpieczył wskazaną kwotę na specjalnie

ABC Data ma umowę na sprzedaż czeskiej spółki zależnej

tytułem zaspokojenia przez ubezpieczyciela roszczenia spółki zależnej (maksymalnie ok. 40 mln koron czeskich oraz 158,7 tys. euro). Inwestor udzielił emitentowi gwarancji mających na celu zabezpieczenie procesu dochodzenia ww. roszczenia" - czytamy dalej. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT

ZM Henryk Kania zawarły z Cedrobem umowę dzierżawy przedsiębiorstwa

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania (ZM Henryk Kania) zawarły z Cedrobem (jako dzierżawcą) umowę dzierżawy przedsiębiorstwa na warunkach zgodnych z projektem tej umowy, podały ZM Henryk Kania. "Tytułem zabezpieczenia roszczeń spółki wynikających z ww. umowy

Sygnity ma ugodę z Enea Operator dot. wdrożenia systemu informatycznego

zdarzeniami, które mogą mieć miejsce po zawarciu i zatwierdzeniu przez sąd ugody, w tym w szczególności roszczeń o zapłatę kar umownych i roszczeń odszkodowawczych oraz uprawnienia do odstąpienia od umowy. "W celu uniknięcia długotrwałego sporu sądowego w treści ugody strony przyjęły, iż z tytułu

Cherrypick Games odzyska ponad 2 mln euro od Kuu Hubb Oy

dystrybutora gry. "Kiedy w maju 2019 roku nie otrzymaliśmy należnej nam pierwszej raty płatności w wysokości 100 tys. euro, niezwłocznie podjęliśmy kroki prawne w celu zabezpieczenia należnych nam pieniędzy. W lipcu 2019 roku uzyskaliśmy sądowe zabezpieczenie naszych roszczeń do kwoty 1,2 mln euro, a

Polimex-Mostostal: Ugody z GDDKiA są prawomocne, nie wpłyną na wynik EBITDA

innych podmiotów, które wykonywały roboty, świadczyły usługi, dokonywały dostaw, bądź spełniały inne świadczenia w związku z realizacją umów. Na zabezpieczenie tych roszczeń spółka zobowiąże się wobec GDDKiA do przedłożenia GDDKiA gwarancji bankowych w łącznej kwocie 20 mln zł. Gwarancje bankowe zostaną

HH Technology pozwał PCC Exol w zw. z naruszaniem patentu dot. alkoksylatów

będzie całkowicie kwestionować ww. roszczenia. "Jednocześnie PCC Exol wskazuje, iż miało już miejsce postępowanie sądowe w związku ze złożonym przez HH Technology wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń HH Technology o zaniechanie naruszenia przez spółkę patentu [...]. Prowadzone postępowanie sądowe

Polwax przekazał 6,7 mln zł na rzecz komornika wz. z roszczeniami Orlen Projekt

całości zabezpiecza roszczenia Orlen Projekt, podał Polwax. "Przekazanie tej kwoty w żaden sposób nie wpływa na bieżącą działalność spółki. W związku z powyższym - ustanowione wcześniej zabezpieczenia na majątku ruchomym spółki znajdującym się w zakładzie w Czechowicach-Dziedzicach zostaną

Sąd oddalił wniosek Elektrobudowy o zabezpieczenie ws rozliczeń z PKN Orlen

euro i powstanie roszczenie zwrotne banku wobec Elektrobudowy, wynika z komunikatu spółki. Sąd Apelacyjny oddalił postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25 czerwca 2019 r., którym udzielono zabezpieczenia w sprawie dotyczącej złożonych przez PKN Orlen żądań zapłaty z dwóch gwarancji bankowych

Frankowicze wygrywają sprawy o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu. Ale banki nie odpuszczają

, która jest korzystna dla klienta. - Sam sposób i kolejność sformułowania żądań w pozwie może mieć wpływ również na czas trwania postępowania, gdyż przy roszczeniach dotyczących nieważności umowy zazwyczaj nie ma potrzeby posiłkowania się dowodem z opinii biegłego, jak ma to miejsce w przypadku uznania

Mostostal Warszawa zawarł z GDDKiA ugodę ws. przebudowy DK nr 7

. Spółka natomiast zobowiązała się do wykonania prac polegających na naprawie i uszorstnieniu fragmentów drogi S7 na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk wraz z udzieleniem gwarancji jakości na wykonane prace. Dodatkowo, na zabezpieczenie roszczeń GDDKiA w związku z brakiem sczepności międzywarstwowej

GetBack: Wierzyciel złożył w sądzie arbitrażowym pozew o zapłatę 48,86 mln zł

odpowiednie środki prawne" - czytamy w komunikacie. W odrębnym komunikacie GetBack poinformował o ustanowieniu na rzecz Globus Sp. z o.o. zabezpieczenia na aktywach spółki, zgodnie z tytułem wykonawczym wydanym na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy z 3 czerwca 2019

GetBack: Fundusze Lartiq TFI złożyły pozwy o zapłatę ok. 115 mln zł

powództw do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym zastępstwa procesowego, podał GetBack. "Fundusze Lartiq wniosły jednocześnie o udzielenie zabezpieczenia w każdej z dziewięciu spraw. Każdy z siedmiu, dotychczas rozpoznanych, wniosków o udzielenie zabezpieczenia został oddalony przez sąd. Dwa

W przypadku nienależytego wykonania umowy zamawiający może dochodzić roszczeń od gwaranta

przekroczenia terminu realizacji umowy (bez zgody stron na jej wydłużenie) mamy do czynienia z nienależytym wykonaniem umowy, wówczas zamawiający ma roszczenie względem wykonawcy, którego spełnienia może dochodzić od gwaranta wystawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Natomiast potrącenie

MK proponuje zwiększenie do 8 lat kary za porzucanie odpadów niebezpiecznych

alternatywnego) do 3 lat, z wyjątkiem tych, które są przeznaczone do składowania. Planowane jest też zwolnienie z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń dla odpadów magazynowanych selektywnie i przyjętych do recyklingu. (ISBnews)  

ZBP dostrzega groźbę zjawiska 'credit crunch', chce m.in. zmiany wymogów kredyt.

; Proponowane działania obejmują: • modyfikacja wymogów dot. udzielania kredytów: zmniejszenie wag ryzyka dla kredytów inwestycyjnych, modyfikacja zasad pomocy państwa w formule udzielania kredytów klęskowych, usunięcie barier w emisji listów zastawnych, • zwiększenie dostępności zabezpieczeń

OT Logistics: Allianz chce zrealizować uprawnienia wynikające z umowy zastawu

Rijeka d.d. z dnia 15 września 2017 r. zawartej pomiędzy spółką oraz AZ, podało OT Logistics. "Środki z ewentualnej skutecznej realizacji rzekomych praw AZ wynikających z zastawu zostaną przeznaczone na zaspokojenie części roszczeń AZ związanych z umową wspólników oraz zawiadomieniem, będących

Miraculum zdecydowało o emisji obligacji zamiennych o wartości do 3 mln zł

zastawów, działającego na rzecz każdorazowych obligatariuszy obligacji. Spółka informuje również, iż w celu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy wynikających z nabycia obligacji, spółka i administrator zawarli umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych 'Pani Walewska

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

chwili zakończenia realizacji umowy wniesienie zabezpieczenia służy w całości pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia . W tym czasie zamawiający może korzystać z całej kwoty, natomiast po zakończeniu realizacji  kwota ta ulega zmniejszeniu i zabezpiecza

Tauron Ciepło wezwał Elektrobudowę do zapłaty odszkodowania i obniżył honorarium

merytorycznego, stanowią działanie mogące rażąco zaszkodzić spółce i stanowiłyby nadużycie udzielonej gwarancji bankowej. W razie podjęcia przez kontrahenta działań nadużywających gwarancję bankową, spółka podejmie wszelkie działania celem zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń, podano również. "

Prezydent podpisał nowelizację Prawa własności przemysłowej

funkcji przez Prezesa Urzędu Patentowego; 6) dostosowanie niektórych przepisów ustawy do przepisów Konwencji o patencie europejskim i Układzie o współpracy patentowej oraz innych dokumentów; 7) zmianę przepisów regulujących roszczenia cywilnoprawne, tj. zabezpieczenie dowodów naruszenia praw własności

KI pozywa byłych menedżerów i spółkę KI Servcollect na 21,39 mln zł z odsetkami

odpisu pozwu ostatniemu z pozwanych do dnia zapłaty. Spółka wraz z pozwem wnosi o zabezpieczenie powyższych roszczeń" - czytamy w komunikacie.  O dalszych istotnych etapach postępowania spółka będzie informować w odrębnych raportach, podsumowano. Kredyt Inkaso to firma zarządzającą

Sąd wyznaczył tymczasowego nadzorcę sądowego dla Elektrobudowy

związek ze złożonym przez ww. podmiot wnioskiem o upadłość spółki wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego zostało dokonane przed rozpoznaniem merytorycznym zgłoszonego przez Technik Polska wniosku oraz

HH Technology złożył zażalenie na decyzję sądu dot. PCC Rokita i PCC Exol

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - HH Technology wniósł do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 28 stycznia 2019 r., oddalające wnioski o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszenia patentu nr 210255 „Sposób wytwarzania

Bank Millennium wycofuje się z zabezpieczeń kredytów w CHF w postaci UNWW

kredyty odnoszące się do CHF. Jednym z nich był Millennium, który - tak jak inne banki - zgodnie z wyrokami uwzględniającymi roszczenia kredytobiorców, oddawał klientom opłaty pobrane za zakwestionowane składki, ale jednocześnie wzywał ich, by zabezpieczyli kredyt w inny sposób. Proponował im albo

Nowy sposób na naciąganie nieostrożnych inwestorów? Inwestycja w weksle bardzo ryzykowna

przecież stroną takiej umowy. I tak naprawdę nie jest w stanie przewidzieć, czy zabezpieczeń starczy na pokrycie roszczeń w przypadku upadłości pośrednika czy pożyczkobiorcy. Poza tym firmy oferujące weksle inwestycyjne, choć faktycznie działają na rynku finansowym, nie podlegają kontroli Komisji Nadzoru

OT Logistics złożyło powództwo przeciwko Allianz ZB przed sądem w Zagrzebiu

żadnych skutków prawnych; - zastaw na akcjach Luka Rijeka d.d. ustanowiony przez spółkę na rzecz AZ na zabezpieczenie roszczeń z tytułu umowy wspólników (zastaw na akcjach) wygasł; - AZ jest zobowiązany znosić wykreślenie zastawu na akcjach z odpowiednich rejestrów; - chorwacka instytucja

Erbud wniósł pozew o zapłatę przeciwko Platinum Resort

Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - Erbud wniósł przeciwko Platinum Resort pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym wraz z wnioskiem o zabezpieczenie innym roszczeniom pieniężnym, podała spółka. Wartość przedmiotu sporu wynosi 16 301 236,97 zł, natomiast wartość przedmiotu zabezpieczenia wynosi 8

Hawe i ORSS uznają pozwy i roszczenia spółek i woj. podkarpackiego za bezzasadne

Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" są bezzasadne wobec czego ORSS podejmie adekwatne środki prawne mające na celu uchylenie postanowień, podało Hawe.  Sąd postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia Województwa Podkarpackiego wobec firmy Otwarte Regionalne Sieci

Elektrobudowa: Tauron Ciepło zażądał wypłaty środków z gwarancji bankowej

udzielonej gwarancji. W związku z powzięciem informacji o zgłoszeniu żądania wypłaty kwoty z gwarancji spółka podjęła wszelkie działania celem zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń Elektrobudowy, podano również. Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane

Orlen Projekt ma decyzję sądu w sprawie realizacji budowy dla Polwaksu

rozpoczęcie 3 czerwca br. przez Orlen Projekt procedury egzekucji komorniczej w celu zabezpieczenia roszczeń" - czytamy w komunikacie. Jak podała spółka, działania wdrożone przez Orlen Projekt stanowią pierwszy z planowanych kroków prawnych zmierzających do rozliczenia ze spółką Polwax. Są one

Idea Bank ma list intencyjny dot. sprzedaży 25% akcji Idea Getin Leasing

akcji IGL zostanie ustalona w oparciu o wyceny sporządzone przez obie strony. List intencyjny przewiduje odroczenie terminu płatności ceny za akcje IGL na okres do 36 miesięcy od dnia zamknięcia transakcji. "W liście intencyjnym strony postanowiły, że w celu zabezpieczenia płatności ceny za akcje

Spółka zależna Energi zawiązała 31,2 mln zł rezerwy w związku z wyrokiem sądu

wynikających ze świadectw pochodzenia, podała Energa. "Rezerwa została zawiązana w celu zabezpieczenia środków finansowych na ewentualną konieczność zapłaty w przyszłości wszelkich kar umownych wynikających z ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia. Na dzień

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

żadnych płatności z tytułu wierzytelności Generali wobec spółki związanych z udzielonymi przez Zakład Ubezpieczeń na podstawie umowy z dnia 26 lutego 2015 r. pomiędzy Generali a spółką gwarancji, w tym roszczeń zwrotnych, które przysługiwałyby Generali wobec spółki w razie wypłaty którejkolwiek z tych

OT Logistics kupi od Erste 20 tys. akcji Luka Rijeka za ok. 653 tys. zł

Arbitrażowego o przyznaniu czasowego zabezpieczenia powództwa, zgodnie z którą Sąd Arbitrażowy zakazał Allianz ZB d.o.o. (AZ) egzekwowania jakichkolwiek praw przysługujących AZ z tytułu zastawu. "Zarząd OT Logistics informuje o zawarciu umowy z Erste d.o.o., w której określona została część, w jakiej

Jak wyprowadzić w pole ubezpieczyciela? Oszuści szukają nowych metod

generatory roszczeń. Inna grupa osób wpadła na pomysł, żeby wynajmować samochody na koszt towarzystw. Zgłaszali wiele szkód z komunikacyjnego ubezpieczenia OC, ale odmawiali udostępnienia uszkodzonych pojazdów do oględzin. Ubezpieczyciele oczywiście nie wypłacali odszkodowań, ale oszuści od momentu

GetBack zaktualizował plan restrukturyzacji, przyspieszy płatność pierwszych rat

137,2 mln zł; (7) Podsumowanie działań w zakresie roszczeń emitenta względem podmiotów trzecich, które działaniami podejmowanymi w okresie do kwietnia 2018, wyrządziły emitentowi szkody majątkowe, skutkujące podpisaniem porozumień z efektem finansowym po stronie wpływów gotówkowych, bądź redukcji

Prezydent podpisał nowelizację ustaw tworzących tarczę antykryzysową 3.0

. Ustawa wprowadza m.in. zmiany do kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi nieważna jest umowa, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej

Rada wierzycieli ZM Henryk Kania zgodziła się na umowę dzierżawy z Cedrob

;Tytułem zabezpieczenia roszczeń spółki wynikających z umowy dzierżawy, dzierżawcy złoży wraz z zawarciem umowy dzierżawy oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie wydania przedmiotu dzierżawy po rozwiązaniu umowy oraz w zakresie zapłaty czynszu i innych zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy

20 tys. zł rekompensaty dla klientów, którzy kupili obligacje GetBacku. Decyzja UOKiK ws. Getin Noble Banku

dochodzenie roszczeń. UOKiK uznał, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie daje bankowi prawa do wpisania do umów innych form zabezpieczeń. - Umowa o kredyt hipoteczny jest umową zawartą na określony, wieloletni czas. Niedozwolone jest dowolne zmienianie jej istotnych warunków, a takimi są postanowienia o

Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi obecnie ok. 1,6 mld zł

netto. W celu zabezpieczenia realizacji kontraktów ZUE podpisała szereg umów ramowych na dostawy kluczowych materiałów" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.  Grupa ZUE złożyła 4 oferty w postępowaniach przetargowych o łącznej wartości ok. 716 mln zł, które zostały już wybrane przez

PBG złożyło w sądzie wniosek o zawezwanie do próby ugodowej wobec PGNiG

(Kontrakt PMGW). "Podstawą zawezwania jest brak zwrotu przez PGNiG wymagalnej kwoty kaucji stanowiącej zabezpieczenie roszczeń gwarancyjnych w ramach Kontraktu LMG (Zabezpieczenie LMG) oraz działanie PGNiG prowadzące do rozliczenia kwoty należnej PBG ze spornymi wierzytelnościami PGNiG dotyczącymi

Getin Holding ma lokalną umowę sprzedaży Carcade za równowartość 159,87 mln zł

komunikacie. "Zgodnie z warunkową umową sprzedaży i lokalną umową sprzedaży, część ceny w wysokości 800 000 000 RUB zostanie przekazana na rachunek zastrzeżony celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń kupujących wynikających ze złożonych przez emitenta gwarancji i zastrzeżeń, podano także. Na

Trakcja: Rozprzestrzenianie się SARS CoV-2 może mieć wpływ na wyniki w 2020 r.

ramach których spółki z grupy występują jako wykonawcy lub podwykonawcy, a w konsekwencji może przełożyć się na ryzyko wystąpienia przez zamawiających z roszczeniami o zapłatę przez spółki z grupy kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji zamówień" - czytamy w komunikacie. Ponadto, pomimo iż

2C Partners przydzielił obligacje serii M o wart. nom. 3 mln zł

. Oprocentowanie obligacji wynosi 7,5 % w skali roku" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z warunkami emisji, 2C Partners złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy. Zabezpieczenie zostało ustanowione na ułamkowych częściach należącej do Spółki

Długie boje frankowiczów. Słynny wyrok TSUE nie rozwiązał wszystkich problemów

ważnych powodów „odfrankowienia” umowy lub ustalenia jej nieważności należą m.in. brak informacji o ryzyku związanym ze sprzedawanym przez bank produktem czy nierównowaga stron umowy, w której całe ryzyko przerzucane jest na barki klienta, a bank dzięki zabezpieczeniom na rynku FOREX nie

Co zrobić, jeśli biuro podróży nie oddaje pieniędzy za odwołany wyjazd? Zdaniem niektórych firm siła wyższa wyklucza prawo do zwrotu

nie widziało więc podstaw do odwoływania wyjazdu, a tym samym, jak przekonywało, do zasadności roszczeń. Nie zniechęcało się nawet zawieszeniem ruchu międzynarodowego, przez które odwołany był lot powrotny z Francji do Polski.  Ale Feel the Flow tylko odwleka katastrofę. W opinii adwokat

Rzecznik finansowy idzie do sądu przeciwko Santanderowi przez zapis o "wakacjach kredytowych"

związani umowami o kredyty indeksowane lub denominowane do walut obcych. Rzecznik złożył do sądu wniosek o zabezpieczenie powództwa i zakazanie bankowi stosowania nieuczciwej praktyki, gdyż podczas epidemii taki wniosek może być szybciej rozpatrzony, a zatem interesy klientów będą chronione jeszcze przed

Vistal Stocznia Remontowa zawarła z PKO BP porozumienie ws. wierzytelności

, aby środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości (o transakcji sprzedaży nieruchomości emitent informował w raporcie bieżącym nr 94/2017) zostały także zaliczone na zaspokojenie roszczeń PKO z tytułu hipoteki ustanowionej na nieruchomościach objętych przedmiotem transakcji w celu zabezpieczenia roszczeń

Cherrypick Games miało 0,77 mln zł straty netto w II kw. 2019 r.

na dwóch głównych projektach - 'My Spa Resort' i 'Crime Stories'" - czytamy w komunikacie. "W lipcu uzyskaliśmy w sądzie w Helsinkach postanowienie o zabezpieczeniu na majątku firmy KuuHuub Oy do kwoty 1,2 mln euro. Fiński sąd powszechny wydał decyzję o zabezpieczeniu roszczenia o zapłatę

Emperia: Postanowienie sądu nie ma wpływu na spełnienie warunku wezwania Maximy

Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - W ocenie Emperia Holding, postanowienie sądu o zabezpieczeniu roszczenia Eurocash poprzez wstrzymanie wykonania uchwały NWZA  w sprawie zmiany statutu spółki pozostaje bez wpływu na spełnienie warunku wezwania przez Maxima Grupe do sprzedaży 100% akcji

Sąd oddalił wnioski HH Technology przeciwko PCC Rokita oraz PCC Exol

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił w całości złożone przez HH Technology przeciwko PCC Rokita oraz PCC Exol wnioski o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszenia patentu nr 210255 „Sposób wytwarzania alkoksylantów i urządzeń do

ZBP: Zaostrzenie limitu kosztów w proj. ustawy przeciw lichwie zbyt restrykcyjne

zabezpieczenia roszczeń z tytułu umowy pożyczki pieniężnej nie może być wyższa od sumy wartości przedmiotu pożyczki powiększonej o odsetki maksymalne obliczone bezpośrednio od tej kwoty za okres dwóch lat oraz maksymalnych kosztów pozaodsetkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, przypomniano

Twoje długi przedawnią się teraz szybciej. Sprawdź, o czym mówią nowe przepisy

Nowe prawo obowiązuje od 9 lipca tego roku. Przewiduje skrócenie podstawowego terminu przedawnienia roszczenia majątkowego z 10 do 6 lat. Natomiast w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz świadczeń okresowych, jak czynsz najmu lub dzierżawa, termin wynosi

Prezydent podpisał nowelę ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

sprawach o roszczenia pieniężne z tytułu transakcji handlowych, w rozumieniu ustawy o terminach zapłaty, w których wartość wynagrodzenia nie przekracza 75 000 zł. Powód nie będzie musiał wykazywać interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, w przypadku, gdy dochodzi zapłaty z tytułu transakcji

Koniec eldorado dla łowców nieszczęść. PiS chce ukrócić patologie w działalności kancelarii odszkodowawczych

. Według PIDiPO obecny poziom zabezpieczenia praw konsumentów (klientów kancelarii) jest wystarczający. Zaś wszelkie dodatkowe ograniczenia pozbawią część klientów niezadowolonych z działania ubezpieczycieli możliwości dochodzenia wyższych roszczeń. Zdaniem szefów legnickiej firmy Europejskie Centrum

Zurich Insurance wzywa PBG do ugody polegającej na zapłacie 152,48 mln zł

środków z gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy na budowę Stadionu Narodowego, podano również. "Zarząd spółki nie zgadza się z zasadnością dochodzenia przez Zurich należności przed sądem polskim w drodze ugody. Spółka stoi na stanowisku, że roszczenie, o którego zaspokojenie w drodze

Torpol ma linię gwarancyjną w banku HSBC do 115 mln zł

zwrotu zaliczki udzielane w ramach bieżącej działalności spółki. Emitent ustanowi na rzecz banku zabezpieczenia w szczególności w postaci poddania się egzekucji w trybie art. 777 Kpc do kwoty 172,5 mln zł roku oraz przelew wierzytelności z kontraktu, po wystawieniu przez bank gwarancji zwrotu zaliczki

Energa jest bliska zawarcia ugody z 2 podmiotami ws. umów dot. praw majątkowych

o tzw. zabezpieczenie roszczeń, ale 90% decyzji sądu pozytywne dla Energi.  "Pierwszych rozstrzygnięć - chodzi tu o 3 postępowania arbitrażowe - można się spodziewać w połowie lipca" - powiedział także pełnomocnik.  We wrześniu ub.r. spółka podała, że Energa-Obrót

Kłopotliwe wakacje dla frankowiczów. Na razie tłumów chętnych nie ma

, mam wiele spraw, które nie doczekały się wyroku nawet w pierwszej instancji, pomimo że trwają już cztery lata. Taka sytuacja jest bardzo zła dla kredytobiorców, którzy nie wiedzą, w jakiej właściwie wysokości są ich zobowiązania. Jednocześnie sądy nie chcą udzielać zabezpieczenia na czas trwania

Komisja Europejska szykuje nowy bat na nierzetelnych kredytobiorców

kredytowych klauzulę dotyczącą uproszczonej egzekucji roszczeń w oparciu o art. 777 kodeksu cywilnego. Co zamiast BTE? KE pracuje nad projektem Teraz jednak po stronie bankowców stanęła Komisja Europejska, która pracuje nad nowym instrumentem prawnym, którego zadaniem będzie ułatwienie bankom dochodzenia

OEX ma przedwstępną umowę przejęcia Mer Service za 4,5 mln zł

zabezpieczenie wynikających z przyrzeczonej umowy sprzedaży ewentualnych roszczeń względem sprzedających. Kwota zatrzymania zostanie zapłacona sprzedającym w najbliższym dniu roboczym przypadającym po upływie 24 miesięcy od dnia zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, o ile przed tą datą nie zostanie ona

SGB Bank wypowiedział Ursus Bus umowę kredytu 

oświadczenie o poddaniu się egzekucji sporządzone w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 7 500 000 zł" - czytamy  w raporcie.  Ursus podał, że ze względu na fakt otwarcia 7 listopada 2018 r. przyspieszonego postępowania układowego, ewentualne roszczenia SGB

Newag dostarczy 11 EZT dla Kolei Dolnośląskich za 216,7 mln zł

wykonanie wszystkich zobowiązań umownych. Wynagrodzenie będzie płatne proporcjonalnie za każdy EZT po wykonaniu dostawy danego EZT" - czytamy w komunikacie. Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego

Monnari złożyło wiążącą ofertę i parafowało umowę nabycia Simple CP za 12 mln zł

obejmują: 1. cenę za nabycie 100% akcji Simple, która wynosi 12 000 000 zł (cena może podlegać korektom, zgodnie z mechanizmem określonym w umowie SPA); 2. oczekiwanie ustanowienia zabezpieczeń ewentualnych roszczeń Monnari wobec sprzedającego wynikających z potencjalnej materializacji

Sąd Okręgowy w Warszawie dopuścił pozew zbiorowy ws. OFE

roszczenia członków grupy spełniają warunki rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym określone w ustawie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, przede wszystkim, ze względu na to, że roszczenia te są jednorodzajowe" – poinformował Kowalczyk. Na postanowienie Sądu w przedmiocie

Kancelaria z Manhattanu, fundusze grające na spadki i Bank of America biorą na celownik producenta "Cyberpunka 2077"

Adler Freeman & Herz LLP ogłosiła dochodzenie w sprawie potencjalnych roszczeń dotyczących papierów wartościowych w imieniu akcjonariuszy CD Projektu w Stanach Zjednoczonych. Nowojorska kancelaria, która w podobnych sprawach odzyskała już dla swoich klientów ponad 7 mln dol., wysłała komunikat do

Zalety zastawu rejestrowego

obowiązującego porządku prawnego został wprowadzony ustawą z dnia z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 1996 Nr 149, poz. 703 ze zm., dalej jako: "ZastRejU"). Przedmiotowa instytucja należy do najpopularniejszych sposobów zabezpieczenia roszczeń w obrocie

Zmiany w przedawnieniu. Kiedy przedawnia się mandat, abonament RTV i rachunek za telefon

Na czym polega przedawnienie? Kodeks cywilny daje firmom określone terminy, po upływie których ich klienci mogą się uchylić od tego, że ktoś od nich żąda pieniędzy, albo jak to się w prawniczym slangu nazywa od „zaspokojenia dochodzonych roszczeń”. Ustawodawca wyszedł tutaj z założenia

BOŚ Bank miał 71,99 mln zł zysku netto, 18,49 mld zł aktywów w 2019 r.

orzecznictwo krajowe w sprawach dotyczących hipotecznych kredytów walutowych. Oceniając ryzyko prawne uwzględnia, że ww. wyrok TSUE oraz orzeczenia polskich sądów w podobnych sprawach mogą wpłynąć w przyszłości na wzrost liczby postępowań sądowych i wartość dochodzonych roszczeń. Zgodnie ze stanem na dzień 31

Murapol kupi nieruchomość w Krakowie za 27,1 mln zł netto pod 530 lokali

nieruchomości (w następstwie notyfikowanej umowy przedwstępnej) zostanie zawarta po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do nieruchomości, która to decyzja do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej winna być przeniesiona na emitenta, podano również. „W celu zabezpieczenia

Zwrot gwarancji należytego wykonania umowy zależy od zapisów kontraktowych

umownych nie jest nieprawidłowe. Gdyby wykonawca w ogóle nie wykonał zadania lub prace te zostałyby wykonane w takim zakresie, który nie pokryje roszczeń zamawiającego, wówczas pozostałą kwotę zamawiający "ściągnąłby" właśnie z zabezpieczenia. Jeżeli zamawiający odstąpił od umowy i całość

Przegląd informacji ze spółek

przeciwko spółce oraz dwunastu funduszom zarządzanym w przeszłości przez spółkę, a poszczególne zajęcia praw majątkowych, o których wiedzę powzięła spółka, zostały dokonane do wysokości 134 715 017 zł każde. Altus ocenia, że iż zakres wniosku GetBacku o zabezpieczenie roszczenia, jak również sposobu

Mercor otrzymał wezwanie do zapłaty kary w wys. 20 mln zł od Assa Abloy

zapłaty kary umownej w wysokości: 4 000 000 zł, liczonych w okresach miesięcznych, począwszy od miesiąca września 2017 r. "Assa Abloy opiera roszczenie o zapłatę kary umownej na rzekomym naruszeniu klauzuli Umowy dotyczącej zakazu działalności konkurencji po jej ustaniu. Zdaniem emitenta, wezwanie

Alior Bank liczy na trwałe odbicie sprzedaży kredytów dla MSP we wrześniu

wzrost jakości nowej sprzedaży w segmencie mikro. Dodatkowo, nowa sprzedaż dla klientów mikro w 97-proc. pokryta jest zabezpieczeniem BGK. "To gwarantuje nam, że nowa sprzedaż - nawet w przypadku pojawienia się default - jest w pełni zabezpieczona"- zaznaczył Szwed. Wartość portfela

Newag ma umowę na modernizację lokomotyw za 96,3 mln zł dla PKP LHS

dodatkowych" - czytamy w komunikacie. Spółka zobowiązana jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w łącznej wysokości 9 528 000,00 zł w formie gwarancji bankowej lub

Prawne formy umów zabezpieczania z kontrahentami

zabezpieczenie określonej wierzytelności, która przysługuje np. jednemu z kontrahentów. Zastaw zabezpiecza również roszczenia o odsetki nieprzedawnione, a w szczególności o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 314 k.c.). Instytucja zastawu jest jednak stosowana dużo

GetBack widzi szansę istotnie wyższej realizacji układu niż przy zatwierdzeniu

układem" - stwierdzono także. GeBck podtrzymał, iż powyższe zobowiązania zostaną zaspokojone przede wszystkim ze środków wygenerowanych z działalności operacyjnej w obszarze windykacji portfeli wierzytelności należących do funduszy spółki oraz środków pochodzących z zaspokojenia roszczeń

Płynność finansowa małych firm. Jak ją zachować? Co robić, gdy jej brakuje?

. Dodaje, że roszczenie o zapłatę rekompensaty powstaje z mocy prawa z dniem nabycia prawa do odsetek za opóźnienie, a zatem od dnia wymagalności roszczenia (pierwszy dzień po wyznaczonym terminie płatności). Decydując się na dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego, przedsiębiorca może wnieść

Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Carcade za ok. 181,45 mln zł

zł wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 listopada 2019 r.) na rzecz emitenta. Warunkowa umowa sprzedaży przewiduje wpłatę przez kupujących kwoty 800 000 000 RUB na rachunek zastrzeżony celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń kupujących wynikających ze złożonych przez emitenta