zabezpieczenia rachunku

Andrzej Łukaszewicz

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Wniesione w formie pieniężnej zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający jest zobowiązany przechowywać na wydzielonym koncie. Konto bankowe zgodnie z umową zawartą z bankiem może być oprocentowane lub nie.

Siwz - numer rachunku bankowego

Zarówno wadium jak i zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy wpłacać przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Co do zasady więc, numer rachunku powinien zostać wskazany w siwz.

Wniesienie wadium ma zabezpieczyć przebieg postępowania o zamówienie publiczne

Skoro wadium pełni jedynie funkcję zabezpieczenia, zamawiający nie ma prawa na nim zarabiać. Zarobkiem takim może być oprocentowanie rachunku bankowego, na którym jest przechowywane wadium.

Deweloperzy sami zdecydują o zabezpieczeniu klientów?

Deweloperzy sami zdecydują o zabezpieczeniu klientów?

wydał pieniądze swoich klientów zgodnie z przeznaczeniem. Dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu klienci mieliby pewność, że odzyskają pieniądze, gdyby deweloper zbankrutował lub nie wywiązał się z terminu zakończenia inwestycji. Czy to oznacza, że wpłaty na rachunek bez gwarancji lub ubezpieczenia będą

Zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia - ważne reguły

Zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia - ważne reguły

Pytanie:  Mam pytanie dotyczące wadium i zabezpieczenia. Wykonawca wpłacił wadium w pieniądzu, w umowie zaś zażądaliśmy zabezpieczenia. Kontrahent przysłał pismo o przeksięgowaniu wadium. Czy możemy zwrócić mu odsetki od wadium i kwotę wadium wskazaną w siwz przeksięgować na

Haker włamał się do Plus Banku. Miał dostęp do kont, chce 200 tys. za milczenie. Jeżeli dojdzie do wycieku, będą kary

Haker włamał się do Plus Banku. Miał dostęp do kont, chce 200 tys. za milczenie. Jeżeli dojdzie do wycieku, będą kary

tylko bank. - Za niewłaściwe zabezpieczenie danych osobowych, czego konsekwencją jest ich zabranie przez osobę nieuprawnioną lub ich uszkodzenie czy zniszczenie, grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Niemniej wskazać należy, że każda sprawa tzw. wycieku danych

Poradnik: Bezpieczeństwo internetowych rachunków maklerskich

spam - list masowo wysyłany przez oszustów, którzy liczą na twoją nieostrożność. Link poprowadzi cię nie na stronę biura, w którym masz rachunek, tylko na witrynę spreparowaną przez przestępców, by przechwycić login i hasło do konta. Jeśli masz wątpliwości, wystarczy zadzwonić do biura maklerskiego i

US dokonał zajęcia zabezpieczającego na rachunkach GO TFI na 6,5 mln zł

zarządzeniami zabezpieczenia wydanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Wysokość zabezpieczenia opiewa na kwotę 6 500 000 zł. Emitent podejmie działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i zdjęcie dokonanych zabezpieczeń" - czytamy w komunikacie. Na początku stycznia br. GO TFI po przeanalizowaniu

GetBack: Kwota roszczeń wobec Altus TFI i 12 funduszy została zabezpieczona

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa dokonał zajęcia gotówki w kwocie 134 715 017 zł i przekazania jej na rachunek depozytowy Ministra Finansów na poczet zabezpieczenia roszczeń GetBack wobec Altus TFI oraz 12 funduszy inwestycyjnych

ZM Kania: Prokuratura wnioskuje o zabezpieczenie 14,7 mln zł na mieniu spółki

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - Pełnomocnik zarządcy w przyspieszonym postępowaniu układowym Zakładów Mięsnych Henryk Kania otrzymał zarządzenie zabezpieczenia, na podstawie którego prokuratura regionalna zawnioskowała do urzędu skarbowego o dokonanie zabezpieczenia na mieniu spółki należności

Jak płacić bez pinu, żeby nie stać się ofiarą kradzieży? Coś nie styka w zbliżeniówkach

. Szczegółowe zasady działania zabezpieczeń są poufne - ucina dyskusję na ten temat Julian Krzyżanowski z Alior Banku. - Z naszych analiz wynika, że karty zbliżeniowe są równie bezpieczne jak standardowe plastiki. Procent reklamacji dotyczących nieuprawnionego użycia tych kart jest na podobnym poziome co w

Kradzież bezdotykowa. Czy karty zbliżeniowe są dobrze zabezpieczone?

Karty płatnicze z funkcją płatności zbliżeniowych to w większości banków ostatni krzyk mody. Zdecydowana większość kart, które właśnie tracą ważność, jest wymieniana na karty zbliżeniowe. Niektóre banki proponują klientom nawet przedterminową wymianę "plastików" na nowocześniejsze. Albo w

Warta stworzyła ofertę gwarancji środowiskowej dla małych i średnich firm

. Katalog podmiotów, które będą musiały się ubiegać o zezwolenie oraz zabezpieczenie, jest bardzo szeroki. "Lista obejmuje m.in. podmioty prowadzące odzyskiwanie surowców wtórnych, czyli recykling, sortownie odpadów, ubojnie, mleczarnie, hodowle drobiu, instytuty badawcze, szpitale, a także

Alior Bank uruchamia finansowanie obrotowe dla firm z nową gwarancją BGK

jest dla tych przedsiębiorców, których sytuacja biznesowa pogorszyła się w związku z pandemią. "Gwarancja umożliwi im zabezpieczenie zarówno nowych kredytów, jak i tych odnawianych w rachunku bieżącym i liniach kredytowych. Okres gwarancji wynosi do 27 miesięcy. Limit, jaki Alior Bank ma na te

PKO BP będzie obsługiwał pożyczki z tarczy finansowej dla dużych firm

, rejestracją i monitoringiem pożyczki oraz zabezpieczeń, jak również obsługą operacyjną. "PKO Bank Polski jako lider sektora bankowego postawił sobie za cel wspieranie polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza w tym trudnym czasie. Tarcza finansowa PFR jest istotnym elementem pakietu antykryzysowego dla firm

IZFIA: 78% beneficjentów 500+ na pierwsze dziecko chce oszczędzać środki

zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami przez ARC Rynek i Opinia, niemal 80% Polaków pobierających 500+ na pierwsze dziecko myśli o zapewnieniu lepszej przyszłości swoim pociechom. Dla większości oznacza to zabezpieczenie finansowe (66%), a także inwestowanie w jego edukację (22%)"

Santander BP udostepni Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 13 mld zł 

bank. "Santander Bank Polska będzie mógł udzielić przedsiębiorcom gwarancji jako formy zabezpieczenia spłaty kredytów przeznaczonych na zapewnienie płynności finansowej. Będą mogli ją uzyskać przedsiębiorcy dotknięci skutkami pandemii COVID-19. Bank może udzielać gwarancji do 31 grudnia 2020 r

BAH: BAP i mBank ustaliły termin spłaty kredytów na 26 czerwca br.

całkowitej spłaty kredytów został ustalony na 26 czerwca 2020 r.; 3) Na mocy aneksów postanowiono o utworzeniu dodatkowego zabezpieczenia spłaty należności banku z tytułu udzielonych kredytów w postaci zastawu finansowego na rachunkach bankowych BAP prowadzonych przez bank, wskazano również. British

ING Bank Śląski udostępnia Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 13 mld zł

przedsiębiorcy z zabezpieczeniem FGP wynosi maksymalnie 250 mln zł, podano w materiale. Główne warunki programu Funduszu Gwarancji Płynnościowych: * pokrywa do 80% kwoty kredytu, odpowiednio nowego, jak i istniejącego; * obejmuje gwarancją kredyty odnawialne, w tym w rachunku bankowym i nieodnawialne

KNF przyjęła znowelizowaną Rekomendację S ws. kredytów hipotecz. o stałej stopie

przypadku przeniesienia przez kredytobiorcę na bank własności do kredytowanej nieruchomości (tzw. kredyty z opcją "klucz za dług"), ustanawiają szczególne zasady oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia. Rekomendacja S nie nakłada na banki obowiązku oferowania kredytów z opcją "klucz za

Onico złożyło wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Onico złożyło w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, podała spółka. "Emitent wniósł o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do emitenta, zabezpieczenia majątku

MF przekaże z budżetu na rynek 22,1 mld zł do końca 2020 roku

budżetowych zgromadzono równowartość 126,5 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych. "W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec lipca 2020 r. zgromadzono środki w wysokości 68,2 mld zł, z tym: w depozytach terminowych 38,3

IKE, IKZE? Ostatni moment na optymalizację podatkową w 2020 roku

IKE, IKZE? Ostatni moment na optymalizację podatkową w 2020 roku

Koniec roku to już ostatnia okazja, aby zmniejszyć wysokość podatków za 2020. Najprostszym do tego  narzędziem są obie formy dobrowolnych kont emerytalnych - IKE oraz IKZE.  Nie tylko emerytura  Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

Spółka zależna BAH ma spłacić część kredytu obrotowego z mBanku do 21 VII

. Zobowiązanie do spłaty związane jest z niewystarczającą wysokością zabezpieczenia ustanowionego na rzecz banku w postaci wartości pojazdów. Jednocześnie, w nawiązaniu do zawartej przez BAP, BNP Paribas Faktoring (faktor) oraz BNP Paribas Bank Polska umowy faktoringowej spółka poinformowała, iż dostępność

MF przekaże z budżetu na rynek 30,9 mld zł do końca 2020 roku

równowartość 106,7 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych. "W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec czerwca 2020 r. zgromadzono środki w wysokości 61,4 mld zł, z tym: w depozytach terminowych 39,3 mld zł oraz w

CCC i CCC.eu mają umowę kredytową na max. 150 mln zł z mBankiem

finansowanie działalności CCC i CCC.eu. "Kredytobiorcy są upoważnieni do wykorzystania kredytu w okresie od 21 grudnia 2018 roku do dnia 9 listopada 2020 roku. Kredyt oprocentowany będzie wg zmiennej stopy WIBOR ON powiększonej o marżę banku" - czytamy w komunikacie. Zabezpieczenie umowy stanowią

MF przekaże z budżetu na rynek 31,3 mld zł do końca 2020 roku

: obligacje hurtowe: 13,6 mld zł, obligacje detaliczne: 4,9 mld zł, bony skarbowe: 6,8 mld zł, obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 5,7 mld zł" - czytamy w komunikacie. Na koniec maja 2020 r. na rachunkach budżetowych zgromadzono równowartość 103 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie

BGK rozszerza wsparcie dla rolników i przetwórców rolno-spożywczych w ramach FGR

inwestycją wspieraną z EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) na okres 51 miesięcy, zabezpieczenia gwarancją spłaty kredytu obrotowego odnawialnego (w tym kredytu w rachunku bieżącym) na okres 39 miesięcy,  podczas jego odnowienia, podwyższenia limitu lub zawierania nowej

MF przekaże z budżetu na rynek 32,3 mld zł do końca 2020 roku

zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych. W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec kwietnia 2020 r. zgromadzono środki w wysokości 61,8 mld zł, z tym: w depozytach terminowych 45,5 mld zł oraz w depozytach typu ON 16,3 mld zł. Na koniec kwietnia 2020 r

BGK: Ponad 300 firm otrzymało ok. 5 mld zł kredytu w ramach FGP

programu polega m.in. na zabezpieczeniu kwoty kredytu do 80%, przy kwocie gwarancji do 200 mln zł i ustanowieniu długiego okresu gwarancji - do 27 miesięcy. Przedsiębiorcy mogą korzystać z programu FGP do końca 2020 roku r. Wkrótce przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z gwarancji również dla kredytów

MF przekaże z budżetu na rynek 39 mld zł do końca 2020 roku

:  obligacje hurtowe: 24 mld zł, obligacje detaliczne: 5,6 mld zł,  obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 30,5 mld zł" - czytamy w komunikacie. Na koniec marca 2020 r. na rachunkach  budżetowych zgromadzono równowartość  77,6 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie

mBank wprowadza możliwość otwarcia rachunku maklerskiego w pełni online

transakcyjnej" - powiedział dyrektor Biura Maklerskiego mBanku Maksymilian Skolik, cytowany w komunikacie. Klient wypełnia wniosek rejestracyjny online, potwierdzając swoją tożsamość za pomocą zdjęć dokumentów. Zawarta umowa wysyłana jest klientowi w zabezpieczonym emailu. Aktywacja rachunku następuje po

MF przekaże z budżetu na rynek 38,9 mld zł do końca 2020 roku

zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych.  W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec lutego 2020 r. zgromadzono środki w wysokości 70,3 mld zł, z tym: w depozytach terminowych 58,2 mld zł oraz w depozytach typu ON 12,1 mld zł. Na koniec lutego 2020 r

Columbus Energy ma umowy ws. projektów PV o łącznej mocy 555,6 MW

rachunek operatora systemu dystrybucyjnego), która zostanie zabezpieczona zastawem rejestrowym na 50% udziałach tej spółki, a Deweloper zapewni, że Columbus otrzyma ofertę sprzedaży 100% udziałów tej spółki celowej" - czytamy dalej. W osobnym komunikacie Columbus Energy podał, że otrzymał

Ustawa deweloperska do poprawki. Ostry spór o rachunek powierniczy i bezpieczeństwo kupujących mieszkania

proponuje UOKiK UOKiK uznał jednak, że taka formuła rachunku powierniczego otwartego nie zapewnia bezpieczeństwa klientom firm deweloperskich w przypadku ich upadłości. W projekcie nowelizacji ustawy deweloperskiej znalazło się więc dodatkowe zabezpieczenie rachunku otwartego w postaci gwarancji bankowej

Boryszew został gwarantem umowy kredytowej Impexmetalu

zł. Dodatkowo w celu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikających z umowy Impexmetal zawarł z bankiem oraz Santander Bank Polska umowę blokady na rachunku pieniężnym prowadzonym dla Impexmetal przez Santander Bank Polska, podano również. Na podstawie umowy Boryszew udzielił gwarancji za

PGZ: A. Kensbok delegowany na p.o. prezesa, ogłoszono konkurs na cały zarząd

zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez spółkę odpowiednich koncesji" - czytamy w ogłoszeniu. Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) jest producentem systemów i rozwiązań wykorzystywanych przez Siły Zbrojne RP i formacje sojusznicze. Dostarcza zaawansowane technologicznie produkty, w szczególności

Komornik wszczął egzekucję ponad 11,5 mln zł od Ursusa na rzecz B. Millennium

podstawą wszczętej egzekucji jest opatrzony klauzulą wykonalności akt notarialny oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego złożone przez Ursus S.A. jako zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr

MF przekaże z budżetu na rynek 44,8 mld zł do końca 2020 roku

zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych. W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec stycznia 2020 r. zgromadzono środki w wysokości 70 mld zł, z tym: w depozytach terminowych 58,3 mld zł oraz w depozytach typu ON 11,8 mld zł. Na koniec stycznia 2020 r

NIK: W Polsce odzyskano zaledwie 3 mld zł mienia z przestępstw w l. 2014-2018

natychmiastowego działania (np. gdy istnieje obawa jego usunięcia) służby te dokonują tymczasowego zajęcia mienia. Dalej, prokuratura na wniosek uprawnionego organu lub z własnej inicjatywy w ramach postępowania przygotowawczego stosuje tzw. zabezpieczenie majątkowe (czyli tymczasowy zakaz przekazywania

Prezes UOKiK: Gdy oddajemy deweloperowi oszczędności całego życia, to powinny być chronione jak te w banku

właścicieli mieszkań, dlatego przygotowaliśmy pakiet rozwiązań, które mają ją zapewnić. Przede wszystkim chcemy zlikwidować otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze bez zabezpieczeń. To rachunki, na które kupujący wpłacają pieniądze, a bank przekazuje je deweloperowi zgodnie z ustalonym harmonogramem, nie

CI Games wydłużył finansowanie kredytowe z mBanku o wartości 15 mln zł

istotnie się zmniejszyć. Ostateczne decyzje podejmiemy najprawomocniej w IV kwartale 2020"- powiedział prezes CI Games Marek Tymiński, cytowany w komunikacie. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M oraz 2,7 pkt. proc. marży. Zabezpieczenia spłaty kredytu są typowe dla tego typu umów i

Rząd przyjął projekt ws. obowiązkowego split payment, ma wejść w życie 1 IX

płatności (split payment), którego stosowanie eliminuje oszustwa w VAT, podkreśla CIR. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 września 2019 r. "Obowiązkowa forma tego podatku zastąpi tzw. mechanizm odwróconego obciążenia, który jest niewystarczający w walce o zabezpieczenie i podniesienie

HB Reavis otrzymał 162 mln euro kredytu na budowę kampusu biurowego w stolicy

agent zabezpieczeń, PKO Bank Polski jako agent rachunków oraz Bank Pekao jako aranżer, wskazano również. Ukończenie pierwszego etapu projektu planowane jest do końca 2020 roku - obecnie trwa realizacja nadziemnych kondygnacji budynków od strony ul. Burakowskiej. Wieżowiec, położony najbliżej Ronda

Polnord ma umowę z SGB Bankiem wydłużającą termin wykupu obligacji serii D

zł; 31 grudnia 2020 r. dla kwoty 22,5 mln zł, podała spółka. "Prawne zabezpieczenie zobowiązań z emisji obligacji serii D stanowić będzie m.in.: 1. hipoteka łączna umowna do kwoty 90 000 000 zł ustanowiona na: a) nieruchomości gruntowej położonej w Dopiewcu, b) prawie użytkowania

Fiskus będzie mógł masowo blokować konta przedsiębiorców. Dostał zgodę NSA

wyłudzenia skarbowego. Tymczasem w świetle wyroku NSA i poprzedzającego go wyroku WSA w Warszawie organy podatkowe dostały do ręki potężny oręż pozwalający im na blokowanie rachunków bankowych wówczas, gdy podatnik nie ma majątku trwałego, który mógłby posłużyć fiskusowi do zabezpieczenia wykonania

Sąd zabezpieczył majątek Qumaka i zawiesił postępowania egzekucyjne

. Sąd oddalił natomiast pozostałe wnioski Qumaka o zabezpieczenie, m.in. o uchylenie dotychczasowych zajęć rachunków bankowych. "Zgodnie z uzasadnieniem wydanego postanowienia, mając na uwadze realizację celu postępowania upadłościowego, Sąd Upadłościowy stwierdził, że majątek spółki objęty

Projekt dot. split payment zwiększy dochody podatkowe o ok. 1 mld zł rocznie

mechanizmu podzielonej płatności pozwoli z jednej strony na zabezpieczenie budżetu państwa przed ryzykiem nieodprowadzenia VAT przez dostawcę, z drugiej zaś strony, uwolni kontrahentów od ryzyka uwikłania w schematy, zmierzające do wyłudzenia tego podatku. Podstawowym bowiem skutkiem zastosowania modelu

Bank Pekao: Firmy z sektora MŚP posiadają jeszcze rezerwy finansowe

płynnościowe, również te związane z zapłatą za produkty i usługi. "Myślę, że tarcza PFR da małym i średnim firmom nieco oddechu i ewidentnie wpłynie na poprawę ich płynności. Oczywiście, oferowane zwolnienie z płacenia ZUS-u, pożyczki i zabezpieczenia gwarancyjne są istotne, ale program

Kupujesz mieszkanie od dewelopera? Nowe przepisy ułatwią odzyskanie pieniędzy, gdy deweloper ogłosi upadłość

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (potocznie zwana ustawą deweloperską). Nakazuje ona deweloperowi założenie w banku rachunku powierniczego, na który mają trafiać pieniądze każdego kupującego mieszkanie na etapie budowy. To rodzaj zabezpieczenia. Chodzi o to, aby deweloper nie dostawał od nas pieniędzy

Santander BP wdrożył nowy sposób uwierzytelniania płatności - 3DSecure 2.2.0

silnego uwierzytelnienia konsumenta (SCA) oznacza, że banki mogą prosić nas o dodatkowe informacje, by autoryzować transakcję. Jest to kolejna warstwa zabezpieczeń, która sprawia, że zakupy online są bezpieczne. Wdrożenie EMV 3D Secure w najnowszej wersji 2.2.0 przez Santander Bank Polska już

20 tys. zł rekompensaty dla klientów, którzy kupili obligacje GetBacku. Decyzja UOKiK ws. Getin Noble Banku

dochodzenie roszczeń. UOKiK uznał, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie daje bankowi prawa do wpisania do umów innych form zabezpieczeń. - Umowa o kredyt hipoteczny jest umową zawartą na określony, wieloletni czas. Niedozwolone jest dowolne zmienianie jej istotnych warunków, a takimi są postanowienia o

Polwax przekazał 6,7 mln zł na rzecz komornika wz. z roszczeniami Orlen Projekt

całości zabezpiecza roszczenia Orlen Projekt, podał Polwax. "Przekazanie tej kwoty w żaden sposób nie wpływa na bieżącą działalność spółki. W związku z powyższym - ustanowione wcześniej zabezpieczenia na majątku ruchomym spółki znajdującym się w zakładzie w Czechowicach-Dziedzicach zostaną

Spółka zależna Monnari zawiesiła postępowanie egzekucyjne wobec Simple CP

dotychczas prowadzonych negocjacji oraz poczynionych ustaleń. Z kolei Monnari Trade poinformowało, że według spółki negocjacje w kwestii nabycia akcji Simple Creative Products (Simple CP) oraz zabezpieczenia należności Miss Class powinny być kontynuowane, aby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie dla obu

Bliska osoba umiera. Jak ustalić, gdzie zmarły miał konto, lokatę czy kredyt?

Gdzie szukać konta zmarłego Obecnie w Polsce działa 38 banków komercyjnych, 555 spółdzielczych i 44 SKOK-i. Od 1 lipca 2017 r. to zadanie stało się znacznie szybsze i łatwiejsze. Powstała Centralna Informacja o „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych

Pożyczka od wujka albo kolegi wygodniejsza niż w banku? Fiskus pilnuje, czy nie kombinujesz

pożyczki może zostać zabezpieczona na wiele sposobów, są to np. hipoteka na nieruchomości, zastaw, zastaw rejestrowy, weksel, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji itp. Należy mieć jednak świadomość, że takie zabezpieczenia jak hipoteka, zastaw rejestrowy czy akt notarialny o dobrowolnym

UKNF pozytywnie ocenia propozycję przeniesienia 100% środków z OFE na IKE

;Jest to korzystne rozwiązanie dla budowania długoterminowych oszczędności społeczeństwa i tym samym zabezpieczenia przyszłych potrzeb emerytalnych obywateli. Realizacja tego projektu będzie w bezpieczny sposób prowadzić do mobilizacji oszczędności prywatnych i wzmocnienia finansowania przedsiębiorstw

Własna mikroinstalacja receptą na rosnące rachunki za prąd. Jak przyspieszyć zwrot z inwestycji w panele?

sprawdzi nie tylko jakość połączeń czy stan falownika, ale także mocowania konstrukcji, dachu, zabezpieczeń i modułów. W razie potrzeby naprawi usterki - wymienia Adam Siebierański. Taki kompleksowy przegląd to koszt 300-500 zł w zależności od częstotliwości. Z każdego przeglądu powinien być spisany

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowej ustawy antylichwiarskiej

. Nowa ustawa zakłada także, że zabezpieczenie pożyczek (np. w postaci hipoteki na nieruchomości) nie będzie mogło przekraczać wysokości pożyczonej kwoty powiększonej maksymalnie o 45%, podał resort.  "Nowe przepisy kończą z dowolnością w ustalaniu dodatkowych opłat za zakupy na raty. Nie

Akcjonariusze TXM zdecydują 10 IX o zmianie warunków umów kredytowych

Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze TXM zdecydują o zatwierdzeniu zmiany warunków umów kredytowych zawartych przez spółkę, wyrażeniu zgody na zaciągnięcie nowych zobowiązań wobec PKO BP i ING oraz ustanowienie zabezpieczeń, w tym ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie spółki

Skarbiec TFI: Większa liczba inwestorów indywidual. na GPW szansą dla IKE i IKZE

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Większe zainteresowanie inwestorów indywidualnych inwestycjami giełdowymi może przełożyć się na wzrost zainteresowania indywidualnymi kontami emerytalnymi (IKE) i indywidualnymi kontami zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), uważa zarządzający funduszami w Skarbiec

Alimenty na dziecko. Ile wynoszą i jak skutecznie je wyegzekwować?

dniach od ogłoszenia, a część przepisów, w tym o alimentach natychmiastowych, po pół roku od ogłoszenia. Zabezpieczenie powództwa razem z pozwem o alimenty Wymyślając alimenty natychmiastowe, resort sprawiedliwości zapomniał, że już teraz istnieje możliwość niemal natychmiastowego otrzymywania

Gino Rossi: Nie cofnięto zajęcia komorniczego rachunku Simple CP

Simple Creative Products (Simple CP) oraz zabezpieczenia należności Miss Class powinny być kontynuowane, aby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie dla obu stron. Spółka Miss Class Sp. z o.o. zawarła w dniu 9 marca b.r. umowę obejmującą zakup kolekcji od Simple Creative Products, jak podało Monnari

Banki zablokowały TXM dostęp do limitów kredytowych

komisarz wydała postanowienie o uchyleniu wszystkich zajęć rachunków bankowych spółki. Bank ING zdjął zabezpieczenie na rachunku bieżącym w dniu 8 sierpnia br." - czytamy dalej. W reakcji na wypowiedzenie przez ING umowy standstill, limity gwarancyjne i kredytowe zostały zablokowane również przez

GPM Vindexus miała 12,9 mln zł zysku netto, 20,11 mln zł EBITDA w 2019 r.

największych w swojej historii nabyć wierzytelności, które były prawie dwukrotnie wyższe niż w roku ubiegłym. Portfele stanowią zabezpieczenie wpływów jednostek grupy w kolejnych okresach. Biorąc pod uwagę niestabilną sytuację ekonomiczną w kraju z uwagi na wprowadzenie stanu epidemiologicznego w ocenie

MF liczy, że mechanizm podzielonej płatności będzie obligatoryjny od 2019 r.

posiadający rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek SKOK otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą będzie miał bezpłatny rachunek VAT (otwarty automatycznie bez konieczności składania wniosków).  "Mechanizm podzielonej płatności dla zabezpieczenia podatkowego transakcji

Monnari Trade: Negocjacje ws. Simple CP powinny być kontynuowane

Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Negocjacje w kwestii nabycia akcji Simple Creative Products (Simple CP) oraz zabezpieczenia należności Miss Class powinny być kontynuowane, aby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie dla obu stron, podało Monnari Trade. "Spółka Miss Class Sp. z o.o., spółka

GetBack ma czas na złożenie w sądzie wariantowych propozycji układowych do 6 XI

; do dnia 06 listopada 2018 r. - na rachunek depozytowy Sądu sumy pieniężnej (tj. kwoty 30 mln zł), która stanowić będzie zabezpieczenie realizacji ewentualnej umowy inwestycyjnej z wyżej wskazanym inwestorem" - czytamy w komunikacie.  Zarząd spółki został dodatkowo zobowiązany przez

Getin Holding ma lokalną umowę sprzedaży Carcade za równowartość 159,87 mln zł

komunikacie. "Zgodnie z warunkową umową sprzedaży i lokalną umową sprzedaży, część ceny w wysokości 800 000 000 RUB zostanie przekazana na rachunek zastrzeżony celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń kupujących wynikających ze złożonych przez emitenta gwarancji i zastrzeżeń, podano także. Na

Prawne formy umów zabezpieczania z kontrahentami

rzadziej aniżeli zabezpieczenia osobowe, w szczególności kary pieniężne. Jednym z powodów jest to, że zastaw prawa cywilnego na prawach jest uciążliwy dla samego wierzyciela. Przede wszystkim, dlatego iż to sam wierzyciel musi zajmować się rzeczą i złożyć rachunek z pieczy nad przedmiotową rzeczą.Zastaw

Wasko miało 3,32 mln zł zysku netto, 4,83 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

własnego w odniesieniu do stanu na koniec zeszłego roku wynikający z osiągnięcia zysku netto na poziomie 4,6 mln w ujęciu narastającym. Wzrost aktywów obrotowych o 14,8 mln zł wynika z konieczności zabezpieczenia właściwego poziomu zapasów materiałów do budowy sieci szerokopasmowych oraz z wyceny

KRD: Zaległości aptek wyniosły 107,9 mln zł na koniec kwietnia

, gdyż musiały sprostać nowym wymogom sanitarnym, aby zabezpieczyć pracowników i klientów. Pex PharmaSequence szacuje, że jednorazowy koszt tej operacji przypadający na aptekę wyniósł ok. 10 tys. zł, podano w materiale. "Zyski zostały więc w znacznej mierze skonsumowane przez zabezpieczenia

MF: MPP będzie obowiązkowy dla wybranych transakcji od 1 listopada br.

zabezpieczenie budżetu państwa przed ryzykiem nieodprowadzenia VAT przez dostawcę, z drugiej zaś strony uwolni kontrahentów od ryzyka uwikłania w schematy, które zmierzają do wyłudzenia tego podatku i podniesie bezpieczeństwo podatkowe transakcji" - czytamy także. Chodzi w szczególności o płatności za

Deweloperzy kontra UOKiK. Czy ceny mieszkań wzrosną, a kilka firm upadnie?

stać. Zarzuca się także deweloperom, że sami do tej pory nie stworzyli zabezpieczeń dla swoich inwestycji. - Naszym zdaniem mechanizm, który w tej chwili obowiązuje, czyli celowe rachunki mieszkaniowe, działa dobrze. Żaden klient, który kupował mieszkanie przez mieszkaniowe rachunki powiernicze [rodzaj

IDM: Interwencja produktowa ESMA nie poprawiła wyników inwestorów

inwestycyjne wprowadziły także ochronę przed ujemnym saldem na rachunkach maklerskich swoich klientów" - czytamy w materiale.  "84% inwestorów popiera wprowadzenie zabezpieczenia przed ujemnym saldem na rachunku maklerskim, a 40% traderów wprowadzenie ujednoliconego ostrzeżenia o ryzyku. To

KNF nakazała przeniesienie instrumentów finans.,środków z Vestor DM do DM PKO BP

Polskiego SA Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (DM PKO BP), podał urząd. "W ocenie Komisji przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków papierów wartościowych z Vestor DM do DM PKO BP należycie zabezpieczy

Comp ustanowił program emisji obligacji do kwoty 100 mln zł

. "Zabezpieczenie obligacji emitowanych jako zabezpieczone może polegać na ustanowieniu zastawu rejestrowego wraz z blokadą do rachunku papierów wartościowych na akcjach w kapitale zakładowym spółki zależnej Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A." - czytamy dalej. Emisja obligacji będzie

Bezpieczny zakup dziury w ziemi? Klientów deweloperów ma chronić specjalny fundusz

zaczną dobrowolnie odprowadzać składki na wypadek niepożądanych zdarzeń. Takie dodatkowe zabezpieczenie mogło być nawet przedmiotem konkurencji i przyciągać klientów: „Nasze mieszkania są dodatkowo ubezpieczone. Twoje pieniądze są bezpieczne”. Tak się jednak nie stało, co było jednym z

Bank Pekao ma umowę z EFI dotyczącą finansowania startupów

% zabezpieczenia kapitału i odsetek. Przyznany limit portfela to 60 mln zł, w tym 25 mln to kwota kredyty inwestycyjne, a 35 mln zł to kredyty w rachunku bieżącym do zbudowania w okresie 5 lat.  "Dzięki umowie z EFI, otwiera się w Banku Pekao zupełnie nowa jakościowo era w finansowaniu dla

BNP Paribas BP rezygnuje z marki Rkantor.com, rozwija platformę FX Pl@net

; Par Forward - transakcje terminowe z rozliczeniem z jedną ceną realizacji; opcje walutowe - możliwość zabezpieczenia przed niekorzystną zmianą cen na rynku oraz wiele innych udogodnień poprawiających komfort pracy, takich jak wiadomości ekonomiczne online, kalendarze ekonomiczne oraz chaty. BNP

LPP ma 100 mln zł kredytu od PKO BP na refinansowanie rozwoju sieci w Polsce

roku. Zabezpieczeniem kredytu jest: a) hipoteka umowna w kwocie 150 mln zł; b) cesja praw z polisy c) pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych w banku; d) weksel in blanco" - czytamy w komunikacie. LPP zarządza 5 znanymi markami modowymi. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od

Zalety zastawu rejestrowego

Bardzo ważnym narzędziem prewencyjnym służącym skutecznemu zabezpieczeniu wierzytelności pieniężnych jest instytucja zastawu rejestrowego. Celem jej wprowadzenia do obrotu gospodarczego było również przeciwdziałanie długotrwałemu i kosztownemu procesowi poszukiwania majątku dłużnika przez

MFPR uruchomi nowy fundusz pożyczkowy o wartości co najmniej 400 mln zł

oddziaływania kryzysu związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, poinformowano. Gwarancje mają zabezpieczyć także kredyty odnawialne w rachunku bieżącym. "Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) przygotowuje zmiany, które ułatwią korzystanie

Konsolidacja kredytów ułatwi wyjście z długów, ale...

miesięczne wpływy min. 1000 zł, w Millennium 0 proc. prowizji obowiązuje przy przenoszeniu kredytów z innych instytucji). Zwróćmy uwagę, czy bank wymaga ubezpieczenia, gdyż składka podniesie koszt kredytu. Zdarza się, że udzielając kredytu konsolidacyjnego bank wymaga dodatkowych zabezpieczeń. Generalnie

KRD: Z nowej tarczy antykryzysowej zamierza skorzystać ok. 80% firm

antykryzysowej wprowadziły szereg rozwiązań mających pomóc firmom w zachowaniu płynności finansowej i zabezpieczeniu przyszłości. Przedsiębiorcy mogli skorzystać m.in. z dofinansowania wynagrodzeń pracowników, mikropożyczek oraz zwolnień ze składek ZUS. Pierwsze reakcje były negatywne, zdecydowana większość firm

Hawe i ORSS uznają pozwy i roszczenia spółek i woj. podkarpackiego za bezzasadne

Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" są bezzasadne wobec czego ORSS podejmie adekwatne środki prawne mające na celu uchylenie postanowień, podało Hawe.  Sąd postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia Województwa Podkarpackiego wobec firmy Otwarte Regionalne Sieci

Mercor sfinalizował transakcję nabycia Dunamenti Tűzvédelem za 15,2 mln zł

zamknięciu zostanie zatrzymane na rachunku escrow (nadzorowany przez węgierski bank K&H Bank Zrt. z siedzibą w Budapeszcie, Węgry) na okres do 2 lat po dacie zamknięcia finansowego, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Mercor S.A. dotyczących m.in. stanu Dunamenti Tűzvédelem" - czytamy w

KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Krezusa

zabezpieczeń w związku ze zwiększeniem kwoty kredytu w rachunku bieżącym; okoliczności, w wyniku których Krezus SA nie miał możliwości finansowania transakcji zakupu akcji spółki Walcownia Metali "Dziedzice" SA z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach; utraty kontroli nad spółką zależną Krezus Energia

DNB Bank Polska i EBI udzieliły 82 mln zł kredytu na farmy PV w północnej Polsce

częściach współfinansuje ten projekt z EBI oraz dodatkowo udzielił bilateralnie kredytu na obsługę VAT podczas fazy konstrukcyjnej, jednocześnie biorąc na siebie funkcję banku rozliczeniowego, agenta kredytowego i agenta zabezpieczeń w transakcji, podano w komunikacie. "Jako jeden z najbardziej

PiS chce mieć informacje o majątkach Polaków, aby móc je przejąć. Oto dwa projekty, które mają mu w tym pomóc

sąd najpierw decyduje o zabezpieczeniu mienia na etapie trwania procesu, a następnie w wyroku orzeka o ostatecznym przepadku mienia – zapewnia resort. I argumentuje, że nowe przepisy ułatwią m.in. orzekanie przepadku mienia, gdy nielegalnie zdobyty majątek gangsterów przepisywany jest na rodzinę

Cztery rzeczy, których nigdy nie powinieneś robić w internecie

smartfon Przyzwyczailiśmy się dbać o obudowę i ekran smartfona, ale z taką samą uwagą powinniśmy dbać o zabezpieczenie zawartości urządzenia. Smartfon mamy zawsze przy sobie, więc jest on narażony na przechwycenie danych z aplikacji (w tym bankowych) albo na prozaiczną kradzież. Jeżeli nie chcemy dostać

Wnioski o subwencje z tarczy finansowej PFR będą dostępne w Alior Banku

innowacyjnych i proekologicznych. Z kolei gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych to specjalne rozwiązanie dla średnich i dużych firm prowadzących pełną księgowość. Nowe, bardziej korzystne warunki wymienionych zabezpieczeń polegają m.in. na zwiększeniu wartości zabezpieczenia do 80% wartości kredytu

Kopex przydzielił obligacje o łącznej wartości nominalnej 185 mln zł

Śląskiego Towarzystwa Wiertniczego Dalbis sp. z o.o. Przedmiotem zastawów rejestrowych będą: wskazany w ww. umowie restrukturyzacyjnej zastrzeżony rachunek bankowy prowadzony przez agenta zabezpieczeń na rzecz Emitenta oraz istotne składniki majątku Emitenta w postaci ruchomości" - podano także. 

BIG Info Monitor: Zaległości branży kosmetycznej, fryzjer. - ok. 86 mln zł w III

dostosowania się do funkcjonowania w nowych warunkach, co bezsprzecznie przełoży się na wydatki, wskazano również. W związku z tym, że dla zapewnienia minimum bezpieczeństwa sanitarnego konieczne będzie stosowanie bardzo dużej ilości środków zabezpieczenia osobistego oraz płynów dezynfekujących, fryzjerzy i

Wielton ma umowę o kredyty z konsorcjum banków

jako gwarancje bankowe, akredytywy lub kredyt w rachunku bieżącym, wymieniono w komunikacie. Ponadto na mocy umowy, pod warunkiem m.in. doręczenia wniosku o udostępnienie dodatkowego kredytu, ustalenia z konsorcjum pakietu zabezpieczeń i spełnienia innych określonych w umowie warunków, spółka może

PKO Parasolowy FIO obejmie do 4,37 mln akcji serii M Qumaka

spółka w terminie jednego dnia roboczego od tej daty, zobowiązuje się zwrócić inwestorowi całość wpłaconych przez niego spółce środków tytułem ceny emisyjnej objętych przez niego akcji M. Celem zabezpieczenia wykonania przez spółkę zobowiązania, o którym powyżej, spółka: (1) złoży oświadczenie w formie

W II etapie wezwania Acciona na Mostostal W-wa ostateczna cena to 4,5 zł/akcję

zabezpieczenia stabilności finansowej spółki" - czytamy także  w komunikacie.  6 sierpnia Acciona Construcción zdecydowała o nabyciu akcji Mostostalu Warszawa w wezwaniu mimo niespełnienia się warunku złożenia zapisów na co najmniej 3 181 267 akcji (stanowiących 15,91% łącznej liczby) w I etapie

CI Games chce zrealizować 3 projekty do 2020 o łącznej wartości ok. 100 mln zł

, zawartym na okres 24 miesięcy. Zabezpieczeniem kredytu jest m.in. 15 mln akcji CI Games będących w posiadaniu Marka Tymińskiego - prezesa spółki i jej głównego akcjonariusza. Kredyty oprocentowane są według stawki WIBOR powiększonej o 1,56 p.p. marży" - czytamy w komunikacie. "CI Games

Mercor ma warunkową umowę zakupu 100% węgierskiej spółki za maks. 18,54 mln zł

oraz o zadłużenie netto Dunamenti Tuzvedelem. 25% tej kwoty zostanie zatrzymane na rachunku escrow na określony w umowie okres, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Mercor SA wobec sprzedających m.in. w związku z naruszeniem umowy lub ewentualną niezgodnością stanu działalności" - czytamy w

Spółka Apatora nabyła 4 mln udziałów w bryt. spółce George Wilson, ma 100%

zabezpieczeniem kredytu gwarancja Apator Metrix S.A. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody Apatora wyniosły w 2016 r. 870 mln zł. (ISBnews)