zabezpieczenia należytego

Marek Okniński

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku konsorcjum

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców składających ofertę wspólną. Ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zawsze wymaga aneksu

Zgodnie z Prawem zamówień publicznych wybór formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy leży w gestii wykonawcy, a zamawiający nie ma wpływu na jego dokonanie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Powodem tej zmiany była chęć ograniczania obciążeń wykonawców związanych z realizacją zamówień publicznych, oraz przyznaniem zamawiającym większej swobody w zakresie formułowania warunków wykonywania zamówień w zakresie zabezpieczenia należytego ich wykonania. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie

Kiedy zamawiający może zatrzymać zabezpieczenie należytego wykonania umowy?

Pytanie Czy w przypadku naliczenia kary umownej zabezpieczenie należytego wykonania umowy w całości przechodzi na rzecz zamawiającego, czy też kwota ta lub jej część może zostać zwrócona wykonawcy? Jeżeli podlega zwrotowi - czy wykonawca musi się zwrócić z prośbą do zamawiającego o jego zwrot i na

Można zmienić formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy

W sytuacji gdy zamawiający uzna, że żądanie wniesienia przez wykonawcę zamówienia publicznego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest konieczne dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu nie wykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, może wymagać jego wniesienia jednak wyłącznie w

Czy zawsze trzeba żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Pytanie Organizuję przetarg nieograniczony na kompleksową organizację dwóch imprez. Czy ma sens żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Odpowiedź Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie masz obowiązku żądania od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego

Obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania powstaje gdy wartość udzielanego zamówienia publicznego przekracza: - w przypadku robót budowlanych równowartość 5.150.000 , - w przypadku dostaw lub usług równowartość 10.000.000 , lub gdy umowa ma zostać zawarta na okres dłuższy niż 4

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

wskazuje, jakie roszenia mogą zostać pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (realizacja kontraktu oraz rękojmia). Żaden przepis ustawy Pzp nie daje zamawiającemu zabezpieczenia na wypadek braku realizacji postanowień gwarancyjnych. Zamawiający w sytuacji szkód gwarancyjnych i

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

. Odpowiedź: Wniesione w formie pieniężnej zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający jest zobowiązany przechowywać na wydzielonym koncie. Konto bankowe zgodnie z umową zawartą z bankiem może być oprocentowane lub nie. W związku z tym zamawiający zwraca zabezpieczenie odpowiednio wraz z

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

sytuacji z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy? Kiedy powinno zostać zwrócone? I jak ma się do tego możliwość przewidziana w art. 151 ust. 2 ustawy Pzp ? Gwarancja i rękojmia na wykonany projekt budowlany i zastępstwo inwestorskie biegnie wraz z odebraniem wykonanej roboty budowlanej i

Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

do 30 października zamawiający nie miał wiedzy o tym, czy wykonawca podpisał umowę, czy też nie. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego

Czy możesz zatrzymać wadium w przypadku niezłożenia przez wykonawcę wyjaśnień?

literalnie, nigdy rozszerzająco. Nie można zatem uznać, że chodzi tutaj także o wyjaśnienia, o których mowa w art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jaki jest w ogóle cel wadium? Pamiętaj, że wadium ma stanowić swego rodzaju zabezpieczenie złożonej oferty. Jest to swoista "gwarancja powagi oferty

Wadium w orzecznictwie KIO

W przypadku gdy wykonawca nie podpisze umowy lub nie wniesie zabezpieczenia jej należytego wykonania wadium jako zryczałtowana forma odszkodowania przepada na rzecz zamawiającego. Drugą rolą wadium jest swoiste wprowadzenie casusu majątkowego wobec wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia

Zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia - ważne reguły

Zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia - ważne reguły

;zdefiniowanie, czy wartość wadium wniesiona w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy ma obejmować także odsetki, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy Pzp .  Zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami

W jaki sposób wadium powinno złożyć konsorcjum?

członków konsorcjum ma oddzielnie wnieść wadium, złożenie gwarancji wadialnej wystawionej na rzecz jednego z członków konsorcjum jest wystarczającym zabezpieczeniem oferty.". Wykonawcy wspólnie ubiegający się Arbitrów zamówienie muszą, zatem bardzo precyzyjnie czytać wymogi zawarte w specyfikacji

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

wprowadza się regulacje dotyczące częściowych płatności, zaliczek oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ustawy z 19 czerwca 2020 r. wprowadza obowiązek wypłaty wynagrodzenia w częściach, po wykonaniu części umowy, lub udzielenia zaliczki, w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który

Sygnity ma umowę z NBP na usługi serwisowe wartą 65,9 mln zł brutto

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub zabezpieczenia pieniężnego w wysokości ok. 1,5 mln złotych obowiązujących w okresie trwania umowy" - czytamy w komunikacie. Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów

Spółka Trakcji ma umowę na prace rekonstruk. lotniska w Wilnie za 26,78 mln euro

umowy. Umowa wejdzie w życie z chwilą jej podpisania i złożenia odpowiedniego zabezpieczenia, podano także. Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. (ISBnews)

Kredyt Inkaso zwoła na 25 VI kolejne NWZ, które ma potwierdzić uchwały

; "Uchwała została przyjęta zgodnie ze statutem spółki, większością 60% głosów i w ocenie zarządu, jak i doradców spółki w sposób należyty zabezpiecza interesy wszystkich obligatariuszy spółki. 375 mln zł ustanowionych zabezpieczeń nie jest wartością nadmiernie wysoką i nie powoduje obciążenia

Konsorcjum Sygnity i DHI Polska ma umowę na system monitoringu za 30,3 mln zł

tytułu realizacji umowy wyniesie ok. 30,3 mln zł brutto, przy czym udział Sygnity jako lidera konsorcjum w wynagrodzeniu został przez strony konsorcjum określony na ok. 16 mln zł brutto. "Na poczet należytego wykonania umowy wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości

Mostostal Warszawa ma umowę na dwa budynki w Warszawie za blisko 39 mln zł netto

, podała spółka. Wartość umowy to 38,97 mln zł netto. "Główne postanowienia umowy: - Wartość umowy: 38,97 mln zł netto. - Termin realizacji: 17,5 miesiąca. - Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury. - Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat. - Zabezpieczenie należytego wykonania: 10

Mostostal Warszawa ma umowę na budowę budynku dla AGH za 36,29 mln zł brutto

umowy wynosi 36,29 mln zł brutto. "• Termin realizacji: 19 miesięcy. • Termin płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury. • Maksymalny okres gwarancji wynosi: 5 lat. • Zabezpieczenie należytego wykonania: 4% wartości umowy - gwarancja bankowa" - czytamy w

Mostostal Warszawa ma umowę na przebudowę dworca Gdańsk Główny za 99,6 mln zł

; termin realizacji: 118 tygodni; termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury; maksymalny okres gwarancji wynosi 5 lat; zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy wniesione w formie gwarancji bankowej" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich

Oferta Mostostalu W-wa za 199,9 mln zł wybrana przez zachodniopomorskie

: 30 dni od daty złożenia w siedzibie zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; Maksymalny okres gwarancji wynosi 72mc; Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% w formie gwarancji ubezpieczeniowej" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych

Oferta Mostostalu W-wa za 36,3 mln zł wybrana na budowę budynku dla AGH

wynosi 5 lat. • Zabezpieczenie należytego wykonania: 4 % wartości umowy" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz

W przypadku nienależytego wykonania umowy zamawiający może dochodzić roszczeń od gwaranta

Pytanie: Wykonawca zrealizował zamówienie z trzymiesięcznym opóźnieniem. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało złożone w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Gwarancja zabezpieczająca z tytułu rękojmi za wady w związku z niedotrzymaniem przez wykonawcę terminu umownego nie zabezpiecza

Sygnity ma umowę z Pocztą Polską na kwotę 24 mln zł brutto

zł brutto. Na poczet należytego wykonania umowy, wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę ok. 1,2 mln zł" - czytamy w komunikacie. Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się

Czy dokumenty składane już po wyborze oferty muszą mieć formę elektroniczną?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie objęte pełną elektronizacją. Czy po wyborze najkorzystniejszej oferty dokumenty składane do podpisania umowy powinny mieć również formę elektroniczną (np. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, umowa konsorcjum , polisa OC

Mostostal Wa-wa ma umowę z UM woj. zachodniopomorskiego wartą 200 mln zł brutto

siedzibie zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. • Maksymalny okres gwarancji wynosi 72 miesiące. • Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% wartości umowy brutto w formie gwarancji bankowej" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych

Oferta Mostostalu Warszawa na 171,5 mln zł brutto wybrana przez GDDKiA

brutto. "Oferta złożona przez Mostostal Warszawa S.A. obejmuje: • Wartość umowy: 171,5 mln zł brutto. • Termin realizacji: 36 miesięcy. • Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury. • Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat. • Zabezpieczenie należytego

Sygnity ma umowę z MRPiPS na rozwój oprogramowania SyriuszStd za max. 31 mln zł

umowy Sygnity otrzyma łączne maksymalne wynagrodzenie brutto w kwocie do ok. 31 mln zł. Na poczet należytego wykonania umowy, wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 2% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto" – czytamy w komunikacie. Wykonawca

IMGW odstąpił od umowy z konsorcjum Qumaka na radar meteorologiczny

dodatkowego terminu do jego przedstawienia. Zarząd stoi na stanowisku, że odstąpienie jest nieskuteczne. Podstawa odstąpienia wskazana przez zamawiającego o nieprzedłożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest okolicznością leżącą wyłącznie po stronie zamawiającego" - czytamy w komunikacie

Oferta Ferrum na ok. 16,1 mln euro netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

formalności po wyborze oferty zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz wniesienie przez Ferrum zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, podano także. Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na

Siwz - numer rachunku bankowego

Pytanie: W siwz zawieramy zapisy w jakiej formie wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, jednak w kilku naszych siwz zauważyliśmy, że nie wpisaliśmy nr konta na jakie należy je wnieść. Przeważnie zawsze wybrany wykonawca (jeżeli wnosił w pieniądzu) dzwonił i

Rafako zostało zakwalifikowane do III fazy projektu NCBR 'Program Bloki 200+'

gwarancyjnego stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy z NCBiR opiewającego na równowartość przyznanego dofinansowania oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania blokiem referencyjnym do prac w fazie III, przypomniano. "Spółka spełniła warunki rozpoczęcia fazy III

Oferta konsorcjum Mostostalu W-wa za 132,5 mln zł wybrana przez PERN

umowy: 132,5 mln zł netto. • Termin realizacji: 56 tygodni od daty podpisania umowy. • Termin płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. • Maksymalny okres gwarancji: wynosi 60 miesięcy. • Zabezpieczenie należytego wykonania

Sygnity ma ugodę z Enea Operator dot. wdrożenia systemu informatycznego

Operator przedłużone o uzgodniony termin zabezpieczenie należytego wykonania umowy" - podsumowano.  Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. (ISBnews)

Mostostal Warszawa wybrany do budowy zajezdni PKM Tychy za 58,2 mln zł

faktury, - okres gwarancji wynosi - 60 miesięcy na roboty budowlane, 36 miesięcy na dostawy, licząc od daty odbioru końcowego, - zabezpieczenie należytego wykonania: 10% ceny całkowitej podanej w ofercie" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych

Oferta Mostostalu W-wa wybrana przez Tauron na prace w Łagiszy za 66 mln zł

wydłużony. Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości umowy" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla

Sąd oddalił wniosek Elektrobudowy o zabezpieczenie ws rozliczeń z PKN Orlen

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Sąd Apelacyjny w Łodzi, na skutek zażalenia PKN Orlen, oddalił wniosek Elektrobudowy o udzielenie zabezpieczenia, przez co Bank Handlowy będzie uprawniony do zrealizowania żądania wypłaty na rzecz PKN Orlen kwoty odpowiednio ok. 13,24 mln zł oraz 2,63 mln

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający na podstawie art 26 ust. 2f ustawy Pzp wezwał go do ponownego złożenia tych dokumentów w postępowaniu, które straciły ważność. Chodziło o:  - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,   - zaświadczenie ZUS, 

Alchemia otrzyma dofinansowanie z NCBR na projekt dot. walcowania rur

końcem września 2022 r." - czytamy w komunikacie. Dofinansowanie w ramach umowy zostanie wypłacone po ustanowieniu i wniesieniu przez spółkę zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, przy czym zasadniczą formą zabezpieczenia będzie weksel własny in blanco. W pozostałym

Alechemia otrzyma dofinansowanie z NCBR na projekt dot. walcowania rur

końcem września 2022 r." - czytamy w komunikacie. Dofinansowanie w ramach umowy zostanie wypłacone po ustanowieniu i wniesieniu przez spółkę zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, przy czym zasadniczą formą zabezpieczenia będzie weksel własny in blanco. W pozostałym

Newag dostarczy 11 EZT dla Kolei Dolnośląskich za 216,7 mln zł

wykonanie wszystkich zobowiązań umownych. Wynagrodzenie będzie płatne proporcjonalnie za każdy EZT po wykonaniu dostawy danego EZT" - czytamy w komunikacie. Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego

Cherrypick Games odzyska ponad 2 mln euro od Kuu Hubb Oy

dystrybutora gry. "Kiedy w maju 2019 roku nie otrzymaliśmy należnej nam pierwszej raty płatności w wysokości 100 tys. euro, niezwłocznie podjęliśmy kroki prawne w celu zabezpieczenia należnych nam pieniędzy. W lipcu 2019 roku uzyskaliśmy sądowe zabezpieczenie naszych roszczeń do kwoty 1,2 mln euro, a

Premiowanie podczas oceny ofert najdłuższych okresów gwarancji może prowadzić do nadużyć

Pytanie: Oprócz ceny jako kryterium mamy zamiar, jako kolejne kryterium, które zostanie punktowane określić gwarancję. Czy zasadnym będzie dać jako pozacenowe kryterium gwarancję czy gwarancję i rękojmię? Czy jeżeli kryterium będzie gwarancja i rękojmia wykonawca wnosząc zabezpieczenie należytego

Konsorcjum Ursus Bus wezwane do zapłaty kary umownej przez MZK Zielona Góra

niezrealizowanej części; 2) przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy do upływu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane; 3) zapłaty kwoty 7 151 425,48 zł brutto tytułem kary umownej za zwłokę w dostawach poszczególnych transz autobusów objętych umową

NIK: W Polsce odzyskano zaledwie 3 mld zł mienia z przestępstw w l. 2014-2018

natychmiastowego działania (np. gdy istnieje obawa jego usunięcia) służby te dokonują tymczasowego zajęcia mienia. Dalej, prokuratura na wniosek uprawnionego organu lub z własnej inicjatywy w ramach postępowania przygotowawczego stosuje tzw. zabezpieczenie majątkowe (czyli tymczasowy zakaz przekazywania

Nextbike Polska złożyło wnioski o postępowanie układowe i o ogłoszenie upadłości

zawartej umowy, 5) aktualny brak możliwości przedstawienia gwarancji bankowej jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej z miastem Oulu, o której spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2019 z dn. 26 kwietnia 2019 r. Obecnie, trwają rozmowy w przedmiocie renegocjowania warunków

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

dotyczących płatności lub zabezpieczenia zapłaty jakichkolwiek kwot z tytułu wierzytelności zakładu ubezpieczeń; (d) nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ani wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec spółki; (e) nie wykona prawa do potrącenia (ustawowego ani umownego) jakichkolwiek kwot

Oferta konsorcjum Mostostalu W-wa za 234,5 mln zł wybrana na odcinek S19

, - zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości umowy" - czytamy w komunikacie. Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego

Krótki poradnik dla kredytobiorców w czasach pandemii. Co mogą zrobić przedsiębiorcy w trudnej sytuacji?

finansowania zewnętrznego (w tym o zróżnicowanym poziomie zabezpieczeń) niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej koordynacji oraz umiejętne zarządzanie oczekiwaniami różnych grup wierzycieli. Z jakich rozwiązań wspierających kredytobiorcy mogą skorzystać? Wsparciem w rozmowach z finansującymi w sprawie zmiany

Zadbaj o to, by wykonawca był związany ofertą także w dacie podpisywania umowy

. wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę wykonawcy A. W tym samym dniu wysłano mu informację o konieczności należytego zabezpieczenia umowy w wysokości wymaganych 5 proc. Termin na zawarcie umowy to 5 dni, czyli przypada na 20 lutego 2018 r. Po dokonaniu wyboru, przesłaniu informacji wykonawcom i zamieszczeniu

Ferrum ma 8-letnią umowę ramową z Gaz-Systemem na max. ok. 2,8 mld zł netto

wniesienie przez emitenta zabezpieczenia należytego wykonania takiej umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w danej umowie cząstkowej, wyjaśniono. "Łączne wynagrodzenie przeznaczone na realizację przez Gaz-System umów częściowych w ramach umowy ramowej nie przekroczy

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

. *· Wprowadzenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego. *· Obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. *· Ograniczenie dopuszczalności dokonywana potrąceń

Prezydent podpisał nowelizację Prawa własności przemysłowej

funkcji przez Prezesa Urzędu Patentowego; 6) dostosowanie niektórych przepisów ustawy do przepisów Konwencji o patencie europejskim i Układzie o współpracy patentowej oraz innych dokumentów; 7) zmianę przepisów regulujących roszczenia cywilnoprawne, tj. zabezpieczenie dowodów naruszenia praw własności

Prawne formy umów zabezpieczania z kontrahentami

zabezpieczenie określonej wierzytelności, która przysługuje np. jednemu z kontrahentów. Zastaw zabezpiecza również roszczenia o odsetki nieprzedawnione, a w szczególności o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 314 k.c.). Instytucja zastawu jest jednak stosowana dużo

Czy po ogłoszeniu upadłości wykonawcy roszczenia z gwarancji mają szansę powodzenia?

Pytanie: Zakończyła się inwestycja. Firma udzieliła 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. Ogłosiła jednak upadłość. Co w takim przypadku? Mamy zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Czy tylko ono nas chroni? Co z podwykonawcami? Czy od nich możemy żądać usunięcia usterek? Odpowiedź

Wykonawca nie chce podpisać umowy. Co zrobić, gdy procedura ma charakter odwróconej?

może wybrać kolejnego w rankingu oferenta. Artykuł 24aa ustawy Pzp dotyczący procedury odwróconej stanowi, że "Jeżeli wykonawca , o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega

Newag ma umowę na modernizację lokomotyw za 96,3 mln zł dla PKP LHS

dodatkowych" - czytamy w komunikacie. Spółka zobowiązana jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w łącznej wysokości 9 528 000,00 zł w formie gwarancji bankowej lub

Sygnity ma umowę z ARiMR o wartości 31,88 mln zł brutto

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej w wysokości 2,06 mln zł, podano także. Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. W roku finansowym 2013/2014 (1 października 2013 - 30 września

Redan wyemituje obligacje serii F o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł

zabezpieczenia produktów pozabilansowych takich jak akredytywy dokumentowe lub gwarancje należytego wykonania umów najmu w ramach grupy kapitałowej spółki" - czytamy w komunikacie. 10 sierpnia Redan informował, że uzyskał od potencjalnego inwestora potwierdzenie objęcia dwuletnich obligacji o wartości

NCBR dopuściło konsorcjum Polimeksu do III fazy projektu badawczego Bloki 200+

000 zł netto). Wynagrodzenie za realizację prac w fazie III wyniesie 62 461 817 zł netto, z czego na spółkę przypadnie wynagrodzenie w wysokości 50 212 108,7 zł netto" - czytamy dalej, Odbiór przez NCBiR wyników prac fazy III przewidziano na dzień 30 marca 2021 r. "Tytułem zabezpieczenia

Vistal Gdynia zaktualizowa dodatek do planu restrukturyzacyjnego

% wierzytelności głównej środkami pieniężnymi i 50% poprzez konwersję wierzytelności na akcje spółki. Grupa 6. Wierzyciele posiadający wierzytelności zabezpieczone rzeczowo w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia z wyłączeniem zabezpieczenia w formie cesji (przelewu) wierzytelności na

Alimenty na dziecko. Ile wynoszą i jak skutecznie je wyegzekwować?

dniach od ogłoszenia, a część przepisów, w tym o alimentach natychmiastowych, po pół roku od ogłoszenia. Zabezpieczenie powództwa razem z pozwem o alimenty Wymyślając alimenty natychmiastowe, resort sprawiedliwości zapomniał, że już teraz istnieje możliwość niemal natychmiastowego otrzymywania

Sygnity ma kontrakt z Pocztą Polską wartości ok. 49,7 mln zł brutto

standardowych pakietów usług technicznych w ramach umowy na użytkowanie wyspecyfikowanego oprogramowania i usług w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy"- czytamy w komunikacie. Na poczet należytego wykonania umowy, wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji

Progi stosowania ustawy Pzp

Pytanie: Czy w postępowaniu prowadzonym poniżej 30.000 euro na wykonanie robót budowlanych (obiekt zabytkowy), zamawiający w "Zaproszeniu do składania ofert" może żądać wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Odpowiedź: Tego typu instytucje powodują większy formalizm

KNF zezwoliła MCI Capital na działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI

zakładowym mógłby okazać się niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania spółką, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesu inwestorów tej spółki; Dzisiejsza decyzja KNF stanowi potwierdzenie pozytywnej oceny spełniania przez MCI powyższych wymogów"

Zwrot gwarancji należytego wykonania umowy zależy od zapisów kontraktowych

faktur za wykonane roboty. Różnica pomiędzy karami a zabezpieczeniem jest w tym przypadku taka, że zabezpieczeniem dysponuje zamawiający, natomiast karę trzeba wyegzekwować od wykonawcy (w tym przypadku potrącić z faktur). Żądanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oprócz zapisów dotyczących kar

Czym może skutkować pomyłka wykonawcy w opisie przelewu? Nasz prawnik odpowiada

się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia, jednak przepis ten nie precyzuje, na kim i w jakim dokładnie zakresie ciąży obowiązek zabezpieczenia ofert przed przedwczesnym otwarciem. Mimo więc, iż z przytoczonego przepisu można wywieść pośrednio, iż obowiązek należytego

Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania (tzw. tarczę 4.0)

publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu. Zleceniobiorcy będą mogli złożyć

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

obowiązującymi przepisami. Przykładowo można wskazać na: - zawarte w ustawie obowiązkowe, częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach oraz wzmocnienie podziału zamówień na części. Obniżenie maksymalnej wysokości wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o połowę w stosunku do dotychczas

Newag ma umowę na dostawę dwóch SZT dla woj. podkarpackiego za 32,8 mln zł netto

płatne w trakcie świadczenia usługi serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej w stosunku do natężenia eksploatacji SZT przez zmawiającego. "Spółka udziela gwarancji jakości na każdy dostarczony SZT na okres 60 miesięcy od daty dostawy" - czytamy dalej.   Spółka wniosła zabezpieczenie

Vecto: Tylko co trzecia polska firma jest gotowa na cyberatak

Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Jedynie 33,6% polskich firm oceniło poziom swoich zabezpieczeń przed cyberatakiem jako prawidłowy, wynika z opublikowanego przez Vecto raportu „Cyberbezpieczeństwo polskich firm 2018". "Polskie firmy mają świadomość cyberzagrożeń, ale niechętnie

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego. *· Obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. *· Ograniczenie dopuszczalności dokonywana potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub innej

Konsorcjum Qumaka odstąpiło od umowy z IMGW na radar meteorologiczny

odstąpienie jest nieskuteczne, gdyż podstawa odstąpienia wskazana przez zamawiającego o nieprzedłożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest okolicznością leżącą wyłącznie po stronie zamawiającego" - przypomniano. Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006

Orlen Projekt ma decyzję sądu w sprawie realizacji budowy dla Polwaksu

rozpoczęcie 3 czerwca br. przez Orlen Projekt procedury egzekucji komorniczej w celu zabezpieczenia roszczeń" - czytamy w komunikacie. Jak podała spółka, działania wdrożone przez Orlen Projekt stanowią pierwszy z planowanych kroków prawnych zmierzających do rozliczenia ze spółką Polwax. Są one

Redan ma potwierdzenie objęcia obligacji o wart. nom. 13 mln zł przez inwestora

emitowanych przez zależną spółkę TXM. Na zakup nowo emitowanych akcji TXM spółka przeznaczy 7 mln zł. Kolejne 5 mln zł zostanie przeznaczone na częściową spłatę kredytu, wynikającego z umowy o kredyt importowy i linię akredytyw. Pozostały 1 mln zł będzie wykorzystany na zabezpieczenia produktów

Mostostal Warszawa zawarł z GDDKiA ugodę ws. przebudowy DK nr 7

toczącym się obecnie przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie o ustalenie nieistnienia prawa GDDKiA do skorzystania w jakiejkolwiek wysokości z zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez żądanie wypłaty środków z gwarancji bankowej" - czytamy dalej. Ponadto, strony ugody zrzekły się wzajemnych

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

dotyczących zamówień publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu. Nowe

Konsorcjum Mostostalu Warszawa wybuduje obwodnicę Stalowej Woli za 199,2 mln zł

daty zawarcia umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10% wartości umowy brutto" - czytamy także. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod

Bioton ma dofinansowanie z NCBiR w wysokości max. 20,99 mln zł

spółka. Wartość dofinansowania nie przekroczy 20,99 mln zł, podano także. "Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, spółka zobowiązana jest wystawić i złożyć do dyspozycji NCBiR weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Warunki umowy nie odbiegają przy tym od warunków powszechnie

Zalety zastawu rejestrowego

Bardzo ważnym narzędziem prewencyjnym służącym skutecznemu zabezpieczeniu wierzytelności pieniężnych jest instytucja zastawu rejestrowego. Celem jej wprowadzenia do obrotu gospodarczego było również przeciwdziałanie długotrwałemu i kosztownemu procesowi poszukiwania majątku dłużnika przez

Zurich Insurance wzywa PBG do ugody polegającej na zapłacie 152,48 mln zł

. 5 lipca 2012 roku do Zurich wpłynęło żądanie od NCS, wystosowane za pośrednictwem PKO Banku Polskiego, wypłaty środków z gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy na budowę wielofunkcyjnego Stadionu Narodowego w Warszawie. Zurich w dniu 11 lipca 2012 r. przekazał do NCS odmowę wypłaty

Wniesienie wadium ma zabezpieczyć przebieg postępowania o zamówienie publiczne

zaksięgowania środków na koncie (wpływu wadium), dlatego należy obliczyć je od dnia faktycznego wpływu wadium na konto zamawiającego (o ile rachunek jest oprocentowany). Istota wadium Istotą wadium jest zabezpieczenie przebiegu postępowania, zwłaszcza pod kątem oferty, zawarcia umowy i wniesienia zabezpieczenia

Przegląd informacji ze spółek

, zabezpieczenia spłaty rat kredytu nawet do 12 miesięcy w przypadku utraty pracy oraz gwarantuje najniższą cenę nieruchomości. Klienci inwestycyjni zyskują gwarancję najmu lokalu nawet do 2 lat, a także premię za płatności gotówką. Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za

Termin złożenia oferty przetargowej

. Nadmieniam, że zamawiający w siwz nie żądał wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jak potraktować ofertę, która wpłynęła do zamawiającego ze starą datą otwarcia ofert tj. 12.10.2015 r. Odpowiedź: W mojej ocenie taką ofertę należy uznać za złożoną prawidłowo, gdyż pomimo wpływu przed

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 3 ustawy”. Czynność wyboru

Kto zadba o zdrowie kibiców Euro 2012? Jest przetarg

Firma, która chce stanąć do przetargu, musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert "wykonała z należytą starannością" starannością co najmniej trzy usługi polegające na zabezpieczeniu medycznym imprezy masowej podwyższonego ryzyka lub meczu piłki

Konsorcjum z udziałem spółki PBG rozwiązało umowę na prace dla Gaz-Systemu

, zamawiający tytułem wierzytelności, o której mowa powyżej zatrzymał kwotę 14 004 338,93 zł z wniesionego przez konsorcjum zabezpieczenia należytego wykonania umowy" – czytamy dalej. Umowa na rozbudowę tłoczni Rembelszczyzna została zawarta w listopadzie 2014 r. Wartość umowy wynosiła 137,27 mln

TXM ma umowę o utrzymaniu status quo z PKO BP i ING BSK do 31 maja br.

podstawowe zabezpieczenie ekspozycji banków, pomiędzy dniem 31 marca 2019 r. końcem poprzedzającego tygodnia, wskazano także. "Zarząd Redan podkreśla, że oba segmenty grupy kapitałowej Redan: modowy (spółki należące do grupy kapitałowej Redan i nienależące do grupy kapitałowej TXM) oraz dyskontowy

Kerdos wnioskuje o oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Dayli umowy komisowej, w ramach której spółka wystawi weksel in blanco, który może zostać wypełniony przez komitenta zgodnie z deklaracją wekslową na kwotę nie wyższą niż 4 mln zł, jako zabezpieczenie roszczeń komitenta wynikających z nienależytego wykonania umowy, w szczególności sprzedaży

Jujubee pozyskało ponad 1 mln zł dzięki prywatnej emisji

, podano także. „Pozyskane środki pozwolą spółce na realizację istotnych celów strategicznych. Chodzi m.in. o zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do należytej obsługi programu sektorowego GameINN (spółka uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 341 171 zł), należytą promocję gry 'Kursk

Treść i przedmiot zastawu rejestrowego

odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 314 k.c.). - Zastaw rejestrowy stanowi z kolei jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczenia roszczeń - mówi mec. Nogacki. - Podkreślić należy, że w momencie ustanowienia zastawu wierzyciel nabywa prawo, zgodnie z

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu. Nowe przepisy rozszerzają ponadto

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 142. owę zawiera się na czas oznaczony. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata

Samsung: Tylko 40% pracowników w Polsce myśli o zabezpieczaniu urządzeń

. Dzięki temu firmy są w stanie zapewnić swojemu środowisku mobilnemu wysoki poziom zabezpieczeń, uwzględniając jego najsłabsze ogniwo, którym wciąż pozostaje człowiek, wskazano w informacji na temat badania. Badanie "Blurred World" jest elementem poznawania przez Samsung Nowej Mobilnej

GDDKiA: Budimex i Strabag najbliżej dokończenia A4 Rzeszów - Jarosław

, dokumenty przetargowe zostaną przekazane do kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. - Jeżeli wynik kontroli będzie pozytywny, kolejnym etapem będzie wpłacenie przez wykonawcę finansowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a następnie podpisanie umowy - tłumaczy Bartosz Wysocki z Rzeszowskiego