zabezpieczenia finansowania

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Wniesione w formie pieniężnej zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający jest zobowiązany przechowywać na wydzielonym koncie. Konto bankowe zgodnie z umową zawartą z bankiem może być oprocentowane lub nie.

RE przyjęła rozporządzenie dot. platform crowdfundingowych

. W przypadku start-upów i innych małych i średnich przedsiębiorstw korzystanie z pożyczek bankowych jest często kosztowne lub trudne z uwagi na brak historii kredytowej lub zabezpieczeń rzeczowych. Finansowanie społecznościowe może stanowić użyteczne zastępcze źródło finansowania, zwłaszcza na

Borys z PFR: Dziś rusza tarcza finansowa dla dużych firm

szerokie wsparcie dla przedsiębiorstw o wartości 25 mld zł w postaci pożyczek płynnościowych, preferencyjnych oraz kapitału. Program dla dużych firm składa się z trzech części: * pożyczki płynnościowe PFR dla dużych firm (łączna kwota: 10 mld zł; finansowanie celem zabezpieczenia płynności

MF chce zmienić rozporządzenia dot. SKOK-ów w zakresie odpisów aktualizujących

się z problemami z regularną spłatą zobowiązań), tak aby nie wywołało to negatywnych skutków finansowych dla kas poprzez tworzenie odpisów na tego typu ekspozycje, co stanowiłoby dodatkowe obciążenie finansowe kas. Rozporządzenie wydłuża też czas uwzględnienia wartości zabezpieczenia do

Alior Bank uruchamia finansowanie obrotowe dla firm z nową gwarancją BGK

nawet 80% finansowania i zabezpieczy duże kredyty. Minimalna wartość gwarancji została określona na 3,5 mln zł, a maksymalna - aż na 200 mln zł. Naszych klientów z sektora średnich i dużych firm zachęcamy do kontaktu z doradcami Alior Banku, którzy przedstawią szczegóły tego rozwiązania"

Pekao wdrożył ułatwienia dla MŚP w finansowaniu w oparciu o nową umowę z BGK

Pion MŚP Magdalena Zmitrowicz, cytowana w komunikacie. Gwarancje de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego to jeden z głównych instrumentów zwiększających dostęp do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu zobowiązań finansowych MŚP, firmom tym

Budimex Nieruchomości ma umowę z PKO BP na kredyt inwestorski do 120 mln zł

projektów deweloperskich realizowanych przez Budimex Nieruchomości" - czytamy w komunikacie. Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka umowna lub hipoteka umowna łączna do kwoty 150% kwoty kredytu, ustanowiona na nieruchomościach, na których realizowane będą finansowane przez bank projekty oraz inne

Boryszew uzgodnił z dwoma bankami wstępne warunki kredytu do 1,7 mld zł

udostępnienie kredytu spółce będzie wymagało spełnienia warunków zawieszających, takich jak ustanowienie stosownych zabezpieczeń, standardowych w tego typu umowach kredytowych, zastrzeżono. "Spółka zamierza wykorzystać udostępnione w ramach kredytu środki pieniężne na refinansowanie obecnego zadłużenia

UE: Rada poparła inicjatywę SURE, szacowaną na 100 mld euro

publiczne, lecz także ma potężne skutki gospodarcze i społeczne. W efekcie wiele przedsiębiorstw musi polegać na wsparciu państwa, aby nie zwalniać pracowników. SURE będzie kluczowym zabezpieczeniem chroniącym miejsca pracy i pracowników. Zapewni państwom członkowskim niezbędne środki, z których będą

PKN Orlen ma umowę na kredyt do 1,75 mld euro z konsorcjum 16 banków

połączeniu z dużym doświadczeniem zarówno w pozyskiwaniu finansowania bankowego, jak i w przeprowadzonych emisjach obligacji na rynku krajowym i zagranicznym daje nam możliwość zabezpieczenia finansowania naszych planów rozwojowych nawet w trudnych dla rynku bankowego momentach. Dzięki temu możemy

Alior Bank udostępnia gwarancje de minimis do 80% kwoty kredytu

Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Alior Bank dostosowuje ofertę dla przedsiębiorców do planu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i udostępnia firmom z segmentu mikro i MSP, korzystniejsze warunki gwarancji de minimis. Maksymalne zabezpieczenie wzrośnie do 80% kwoty kredytu, a okres

JSW ma umowę z konsorcjum instytucji finansowych na 760 mln zł finansowania

spółkę 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) oraz na ustanowienie zabezpieczeń w związku z procesem pozyskiwania finansowania dłużnego dla grupy kapitałowej. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej

Alior Bank udzielił pierwszego w Polsce kredytu z gwarancją 'Kreatywna Europa'

zabezpieczenia. Finansowanie jest udzielane na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy w przypadku kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego. Maksymalna kwota kredytu zabezpieczonego gwarancją wynosi 8,4 mln zł, natomiast maksymalna kwota gwarancji zależy od dostępnego dla przedsiębiorcy limitu

NBP udostępni bankom kredyt wekslowy od 10 kwietnia

sektora niefinansowego. Weksle, które banki pozyskują jako zabezpieczenie kredytów udzielanych przedsiębiorstwom, będą mogły zostać zdyskontowane w NBP, wyjaśnił bank centralny. Przedsiębiorstwo będzie wystawiać weksel na bank jako zabezpieczenie otrzymanego z banku kredytu, a bank następnie będzie mógł

Krótki poradnik dla kredytobiorców w czasach pandemii. Co mogą zrobić przedsiębiorcy w trudnej sytuacji?

Krótki poradnik dla kredytobiorców w czasach pandemii. Co mogą zrobić przedsiębiorcy w trudnej sytuacji?

finansowania zewnętrznego (w tym o zróżnicowanym poziomie zabezpieczeń) niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej koordynacji oraz umiejętne zarządzanie oczekiwaniami różnych grup wierzycieli. Z jakich rozwiązań wspierających kredytobiorcy mogą skorzystać? Wsparciem w rozmowach z finansującymi w sprawie zmiany

Work Service otrzyma 210 mln zł finansowania od Gi Group na pokrycie zobowiązań

, których łączna cena subskrypcji będzie odpowiadała częściom kwoty pożyczki, które staną się wymagalne odpowiednio 31 grudnia 2020 r. i 31 lipca 2021 r., tj. 80 mln zł, podano także.  Umowa finansowania przewiduje zabezpieczenie spłaty kwoty pożyczki poprzez złożenie przez spółkę w terminie miesiąca

Bank Pekao przygotował ofertę Pożyczki Ekspresowej online dla klientów MŚP

dokumentów finansowych oraz dodatkowych zabezpieczeń w procesie uzyskania pożyczki. Finansowanie będzie zabezpieczone gwarancjami de minimis, a klient nie poniesie kosztów związanych z tymi gwarancjami" - czytamy w komunikacie. Możliwość skorzystania z oferty Pożyczki Ekspresowej SMEX mają klienci

Akcjonariusze JSW zdecydują 21 III o zgodzie na nabycie PBSz

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują o wyrażeniu zgody na nabycie 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) oraz o zgodzie na ustanowienie zabezpieczeń planowanego finansowania dłużnego, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne

Bank Millennium umożliwia firmom w pełni zdalne podpisywanie umów

ich zabezpieczeń, bankowości transakcyjnej, faktoringu, finansowania handlu i produktów skarbowych. "Z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem przez ostatnie tygodnie intensywnie przyśpieszaliśmy prace nad udostępnieniem tego rozwiązania. To kolejny już etap digitalizacji procesów obsługi

BAH: BAP i mBank ustaliły termin spłaty kredytów na 26 czerwca br.

całkowitej spłaty kredytów został ustalony na 26 czerwca 2020 r.; 3) Na mocy aneksów postanowiono o utworzeniu dodatkowego zabezpieczenia spłaty należności banku z tytułu udzielonych kredytów w postaci zastawu finansowego na rachunkach bankowych BAP prowadzonych przez bank, wskazano również. British

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

konieczności pozyskiwania finansowania, co jest szczególnie istotne w okresie walki ze skutkami epidemii COVID-19. W okresie spowolnienia gospodarczego wywołanego epidemią COVID-19 wniesienie przez wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dotychczasowej wysokości 10% może być znacznie

Spółka zależna BAH ma spłacić część kredytu obrotowego z mBanku do 21 VII

. Zobowiązanie do spłaty związane jest z niewystarczającą wysokością zabezpieczenia ustanowionego na rzecz banku w postaci wartości pojazdów. Jednocześnie, w nawiązaniu do zawartej przez BAP, BNP Paribas Faktoring (faktor) oraz BNP Paribas Bank Polska umowy faktoringowej spółka poinformowała, iż dostępność

Alior Bank zaoferował kredyty dla prosumentów OZE na panele fotowoltaiczne

portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR Biznesmax. "Zabezpieczeniami tej formy finansowania są Gwarancja Biznesmax i weksel własny in blanco. Gwarancja udzielana jest bez prowizji i może zabezpieczyć nawet 80% wartości kredytu. Dzięki temu rozwiązaniu klient zyskuje również możliwość otrzymania w formie

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

dotyczących płatności lub zabezpieczenia zapłaty jakichkolwiek kwot z tytułu wierzytelności zakładu ubezpieczeń; (d) nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ani wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec spółki; (e) nie wykona prawa do potrącenia (ustawowego ani umownego) jakichkolwiek kwot

CI Games wydłużył finansowanie kredytowe z mBanku o wartości 15 mln zł

istotnie się zmniejszyć. Ostateczne decyzje podejmiemy najprawomocniej w IV kwartale 2020"- powiedział prezes CI Games Marek Tymiński, cytowany w komunikacie. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M oraz 2,7 pkt. proc. marży. Zabezpieczenia spłaty kredytu są typowe dla tego typu umów i

XTPL planuje emisje akcji oraz obligacji zamiennych na akcje

, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku

Sąd oddalił wniosek Elektrobudowy o zabezpieczenie ws rozliczeń z PKN Orlen

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Sąd Apelacyjny w Łodzi, na skutek zażalenia PKN Orlen, oddalił wniosek Elektrobudowy o udzielenie zabezpieczenia, przez co Bank Handlowy będzie uprawniony do zrealizowania żądania wypłaty na rzecz PKN Orlen kwoty odpowiednio ok. 13,24 mln zł oraz 2,63 mln

Victoria Dom planuje uruchomić program emisji obligacji na 200 mln zł

bieżąco wprowadzamy do oferty nowe projekty oraz kolejne etapy bardzo popularnych osiedli. Skala naszej działalności jednocześnie systematycznie rośnie. W efekcie w celu zabezpieczenia finansowania realizacji przygotowywanych inwestycji zamierzamy uruchomić program emisji obligacji o łącznej wartości do

PEM nie będzie rekomendować wypłaty dywidendy

ubiegłych. Bieżąca działalność PEM jest częściowo finansowana kredytem w wysokości 39 mln zł zaciągniętym w banku ING. Biorąc pod uwagę obecną, niełatwą sytuację na rynku finansowym uważamy, że w trosce o bezpieczeństwo płynnościowe, PEM powinien akumulować wolne nadwyżki pieniężne na zabezpieczenie

Bank Pekao udostępnia Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 15 mld zł

zabezpieczają łączną kwotę kredytu do 80% jego wartości, w przedziale od 3,5 do 200 mln zł. Umowy kredytowe zabezpieczone gwarancją można zawierać do końca grudnia 2020 roku. Zabezpieczenie jest przeznaczone dla wszystkich branż, dla nowych oraz odnawianych kredytów obrotowych. Gwarancjami z Funduszu

Open Finance chce sprzedać część lub wszystkie akcje Noble Funds TFI

spółkę akcji NF TFI - 69 051 sztuk jest obecnie obciążona zastawem rejestrowym i finansowym, które stanowią zabezpieczenie wierzytelności kredytowych zgodnie z zawartymi przez emitenta i bank umowami" - czytamy w komunikacie.  Akcje będą przedmiotem zbycia wyłącznie jako wolne od obciążeń, tj

BGK podpisał z EFI aneks do umowy dot. programu gwarancji Kreatywna Europa

firmy z branż takich, jak design, sztuka filmowa czy branża gier komputerowych. Podpisany aneks do umowy z EFI znacząco rozszerza katalog przedsiębiorców, którzy kwalifikują się do uzyskania gwarancji Kreatywna Europa, stanowiącej atrakcyjne zabezpieczenie spłaty kredytów udzielanych przez banki. Teraz

Santander BP udostepni Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 13 mld zł 

; - czytamy w komunikacie.  Nową formą zabezpieczenia, udzielanego na podstawie złożonego wniosku może zostać objęte do 80% kwoty udzielonego finansowania (czyli kwoty kredytu), przy czym minimalna kwota udzielonej gwarancji to 3,5 mln zł, a maksymalna - 200 mln zł. Z kolei maksymalna, łączna kwota

Getin Holding chce pozyskać z emisji obligacji kwotę do 40 mln zł

emisji obligacji w terminie do 30 czerwca 2019 r. Celem emisji obligacji będzie finansowanie bieżącej działalności emitenta" - czytamy w komunikacie. Parametry obligacji, w tym w szczególności oprocentowanie, okres wykupu i zabezpieczenie zostaną ustalone przez emitenta po przeprowadzeniu rozmów z

Biomed-Lublin rozpoczął wytwarzanie immunoglobuliny anty SARS-CoV-2

Warszawa, 17.08.2020 (ISBnews) - Biomed-Lublin - po zabezpieczeniu niezbędnej ilości osocza z Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - rozpoczął proces wytwarzania preparatu immunoglobulina anty SARS-CoV-2 na potrzeby badań klinicznych w ramach projektu pn. "Otrzymanie

MF przekaże z budżetu na rynek 22,1 mld zł do końca 2020 roku

budżetowych zgromadzono równowartość 126,5 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych. "W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec lipca 2020 r. zgromadzono środki w wysokości 68,2 mld zł, z tym: w depozytach terminowych 38,3

Grupa EBI ma umowę z Santander BP na finansowanie MŚP wartą łącznie ok. 2 mld zł

zabezpieczeniem ryzyka, takich jak sekurytyzacja syntetyczna. Warto podkreślić, że wszystkie te projekty pomagają również naszym klientom, ponieważ pozwalają nam oferować bardziej atrakcyjne cenowo produkty i zapewniać finansowanie w tych trudnych czasach pandemii Covid-19. Liczba firm, którym udało nam się pomóc

Bank Pekao wprowadził kredyty z gwarancją dla mikrofirm w ramach programu EaSI

postaci kredytu obrotowego wynosiło maksymalnie 20 tys. zł. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 osób, którego roczne obroty lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro, może uzyskać w Banku Pekao kredyt obrotowy lub pożyczkę do kwoty 105 tys. zł z zabezpieczeniem gwarancją EaSI w

Columbus Energy ma umowy ws. projektów PV o łącznej mocy 555,6 MW

. Dodatkowo Unisun twierdzi, że nie zostało zabezpieczone w terminie finansowanie, z czym zarząd się nie zgadza, ponieważ informacje o zabezpieczeniu finansowania były przekazywane na bieżąco do Unisun w trakcie realizacji umowy i nie były kwestionowane" - czytamy w materiale. Spółka zaznaczyła, że

Akcjonariusz Stelmetu zamierza ogłosić wezwanie na wszystkie akcji spółki

informację, że w dniu 11 września 2019 roku doszło do sfinalizowania podpisania umów tworzących łącznie komplet dokumentacji dotyczącej udzielenia na rzecz pana Stanisława Bieńkowskiego finansowania w formie pożyczki przez PKO Bank Polski S.A., w tym w szczególności ustanawiającej zabezpieczenia spłaty

Benefit Systems ustanowił program emisji obligacji o wart. do 100 mln zł

po ustanowieniu zabezpieczeń przewidzianych w programie" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z warunkami programu, pod warunkiem zawarcia pomiędzy spółka a Haitong Bankiem umowy o gwarantowanie emisji oraz spełnienia wskazanych w niej warunków, Haitong Bank zobowiązał się objąć obligacje o

SMT pracuje nad finansowaniem do realizacji skupu akcji i rozwoju iAlbatros

Warszawa, 15.04.2016 (ISBnews) - SMT konsoliduje środki własne oraz pracuje nad zabezpieczeniem finansowania dłużnego, które jest niezbędne do realizacji uchwały o skupie akcji za min. 66 mln zł oraz dalszego rozwoju iAlbatros, podała spółka. "Zarząd SMT dążąc do wykonania skupu akcji

MFPR planuje dalsze zwiększanie Funduszu Pożyczkowego

pierwszych dwóch latach - również z maksymalnie dwumiesięcznych wakacji kredytowych; *    w przypadku pożyczek do 100 tys. zł co do zasady zabezpieczeniem jest jedynie weksel in blanco, w przypadku wyższych kwot - zabezpieczenie ustali pośrednik; *    pożyczek udzielają

PBKM rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

uzasadniona jest koniecznością zabezpieczenia finansowania planowanych inwestycji kapitałowych, a także planowanymi, w perspektywie najbliższych kwartałów, nakładami inwestycyjnymi na działalność badawczo-rozwojową. Jednocześnie przeprowadzona przez spółkę w ostatnim okresie emisja akcji serii M miała na celu

MF przekaże z budżetu na rynek 30,9 mld zł do końca 2020 roku

równowartość 106,7 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych. "W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec czerwca 2020 r. zgromadzono środki w wysokości 61,4 mld zł, z tym: w depozytach terminowych 39,3 mld zł oraz w

ZBP: Klienci banków złożyli ok. 200 tys. wniosków o wakacje kredytowe 

krajowe i unijne. Jak wskazał ZBP, do dyspozycji klientów banków zostanie postawionych ponad 120 mld zł preferencyjnych zabezpieczeń kredytowych ze środków krajowych i unijnych. Banki i bankowe spółki leasingowe zamierzają w ciągu najbliższych tygodni wesprzeć przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu

Mabion otrzyma pożyczkę od akcjonariusza na spłatę kredytu w Santander BP

Grzegorz Grabowicz. Zgodnie z zawartą umową, oprocentowanie pożyczki zostało uzgodnione jako zmienne oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest m.in. hipoteka na nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim do wysokości 45 mln zł. Mabion S.A. to polska

BGK rozszerza wsparcie dla rolników i przetwórców rolno-spożywczych w ramach FGR

inwestycją wspieraną z EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) na okres 51 miesięcy, zabezpieczenia gwarancją spłaty kredytu obrotowego odnawialnego (w tym kredytu w rachunku bieżącym) na okres 39 miesięcy,  podczas jego odnowienia, podwyższenia limitu lub zawierania nowej

Wielton ma term sheet z bankami ws. finansowania i refinansowania

m.in. w zakresie ustanowienia zabezpieczeń, podano także. "Zakładany udział poszczególnych banków w finansowaniu wynosi 1/3 kwoty finansowania" - czytamy także.  Spółka zastrzega, że "term sheet" nie stanowi wiążącego zobowiązania banków do udzielenia finansowania, gdyż

Grupa Lotos ma nowe umowy w ramach refinansowania kredytów na Program 10+

spłaty zobowiązań finansowych, zostaną również zwolnione zabezpieczenia na majątku spółki. Nowe umowy kredytowe Grupa Lotos podpisała z konsorcjum banków: ING Bank Śląski, Pekao, PKO Bank Polski, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Bank EU AG, Intesa Sanpaolo S.p.A, Caixabank, Industrial and Commercial

KE zatwierdziła ostatnią część polskiej pomocy dla dużych przedsiębiorstw

części: * pożyczki płynnościowe PFR dla dużych firm (łączna kwota: 10 mld zł; finansowanie celem zabezpieczenia płynności przedsiębiorstw w postaci pożyczek na okres do 4 lat w wysokości do 1 mld zł) * pożyczki preferencyjne PFR dla dużych firm (łączna kwota: 7,5 mld zł; finansowanie celem

MF przekaże z budżetu na rynek 31,3 mld zł do końca 2020 roku

: obligacje hurtowe: 13,6 mld zł, obligacje detaliczne: 4,9 mld zł, bony skarbowe: 6,8 mld zł, obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 5,7 mld zł" - czytamy w komunikacie. Na koniec maja 2020 r. na rachunkach budżetowych zgromadzono równowartość 103 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie

Rafako zostało zakwalifikowane do III fazy projektu NCBR 'Program Bloki 200+'

gwarancyjnego stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy z NCBiR opiewającego na równowartość przyznanego dofinansowania oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania blokiem referencyjnym do prac w fazie III, przypomniano. "Spółka spełniła warunki rozpoczęcia fazy III

MIR: Gwarancje Biznesmax z BGK pozwoliły na 150 mln zł kredytów dla MŚP

zrealizowały swoje innowacyjne pomysły" - powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie. Gwarancja to bezpłatne zabezpieczenie kredytu, udzielane przy współpracy z bankiem kredytującym. Pieniądze pochodzą ze środków Funduszu gwarancyjnego, dofinansowanego z programu

Baltona chce maksymalnie wykorzystać potencjał nowych lokalizacji w tym roku

. 77,7 mln zł. "Kolejne 24,5 mln zł nakładów inwestycyjnych ponieśliśmy w I kwartale 2019 roku. Nakłady te obejmowały prace na lotniskach w Warszawie, Wrocławiu oraz Tallinie. Bieżący rok oczywiście będzie tym samym znacznie mniej wymagający przez pryzmat konieczności zabezpieczenia finansowania

BREWE Leasing: Rośniemy znacznie szybciej niż rynek

;szytych na miarę" produktów. "Bezpieczeństwo, elastyczność i innowacja - to nasze podejście do klienta. Stosujemy niestandardowe zabezpieczenia transakcji. To pozwala nam sięgać po klientów nieobsługiwanych przez rynek korporacyjnych firm leasingowych. 'Szyjemy' produkty na miarę oczekiwań

MF przekaże z budżetu na rynek 32,3 mld zł do końca 2020 roku

zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych. W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec kwietnia 2020 r. zgromadzono środki w wysokości 61,8 mld zł, z tym: w depozytach terminowych 45,5 mld zł oraz w depozytach typu ON 16,3 mld zł. Na koniec kwietnia 2020 r

Bank Handlowy rozszerza wsparcie dla klientów o kredyt z gwarancją BGK

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Bank Handlowy podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na oferowanie klientom kredytu z zabezpieczeniem do 80% jego wartości, zwiększając swoje wsparcie dla średnich i dużych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii Covid-19, podał bank. Pakiet

Polwax odstąpił tymczasowo od emisji akcji serii E, rozważy opcje strategiczne

spółki, zabezpieczenie operacyjne jej funkcjonowania w obszarze finansowym w roku 2019 oraz zabezpieczenie finansowania prowadzonej przez spółkę inwestycji - budowy instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych" - czytamy dalej. W połowie września Polwax podał, że przyjął uchwałę o

Glapiński: Zyski banków powinny być wykorzystane na kredytowanie gospodarki

wekslowy. Weksle, które banki pozyskują jako zabezpieczenie kredytów, mogą być 7/10 zdyskontowane w NBP. Wprowadzając ten instrument, inicjatywę skorzystania z niego pozostawiliśmy bankom. Ta forma wsparcia jest przeznaczona zwłaszcza dla tych banków, dla których barierą zwiększenia podaży kredytu jest

Akcjonariusze JSW wyrazili zgodę na nabycie 95,01% akcji PBSz

zabezpieczeń w związku z toczącym się procesem pozyskiwania finansowania dłużnego dla grupy kapitałowej JSW, które ma zostać udzielone przez klub instytucji finansowych składający się z Agencji Rozwoju Przemysłu, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Pekao, PKO Banku Polskiego, ICBC (Europe) S.A. Oddział w

Elektrobudowa ma umowę zmieniającą do umowy w sprawie finansowania spółki

podstawie którego przedmiotem zabezpieczenia będą również wszelkie wierzytelności sporne spółki względem Tauron Ciepło S.A. związane z umową z dnia 20 czerwca 2013 roku, o której mowa w raporcie bieżącym 63/2019, oświadczenie Banku PKO BP S.A. wygaśnie z początkiem dnia 8 sierpnia 2019 roku. D. najpóźniej w

Rząd zdecydował o finansowaniu restrukturyzacji górnictwa z budżetu do 2023 r.

Europejska.  "Oznacza to kontynuowanie finansowania po 31 grudnia 2018 r. trwających już procesów dotyczących zbędnego majątku, działań polikwidacyjnych, w tym finansowanie zadań związanych z zabezpieczeniem sąsiednich kopalń przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym a także

PGNiG: Terminal LNG Calcasieu Pass w Luizjanie pozyskał finansowanie inwestycji

finansowania budowy terminala skraplającego Calcasieu Pass. Zgodnie z kontraktem, który podpisaliśmy w 2018 roku, od 2022 r. PGNiG będzie odbierać z tej instalacji 1 mln ton LNG rocznie, czyli około 1,35 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji. Zabezpieczenie finansowania dla budowy terminala jest zatem nie

Akcjonariusze PBKM zdecydują 18 sierpnia o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

zabezpieczenia finansowania planowanych inwestycji kapitałowych a także planowanymi, w perspektywie najbliższych kwartałów, nakładami inwestycyjnymi na działalność badawczo-rozwojową.  "Jednocześnie przeprowadzona przez spółkę w ostatnim okresie emisja akcji serii M miała na celu uzyskanie środków na

Zamet ma aneks do umowy przedłużający 35 mln zł kredytu z Credit Agricole BP

opcją przedłużenia o kolejny rok). Maksymalny termin ważności gwarancji uległ wydłużeniu do dnia 28 października 2029 r." - czytamy w komunikacie. Zabezpieczenie stanowi hipoteka na nieruchomościach Zamet Industry Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz zastaw rejestrowy na wybranej

Akcjonariusze JSW zdecydowali o przerwie w NWZ i wznowieniu obrad 3 kwietnia 

zł oraz o zgodzie na ustanowienie zabezpieczeń w związku z toczącym się procesem pozyskiwania finansowania dłużnego dla grupy kapitałowej JSW, które ma zostać udzielone przez klub instytucji finansowych składający się z Agencji Rozwoju Przemysłu, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Pekao, PKO

Arctic Paper uzyskał przedłużenie kredytów o wartości 19,8 mln euro i 20 mln zł

, zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu umowy kredytowej, nie uległy zmianom na skutek aneksu i nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów, podano także. Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru

MF przekaże z budżetu na rynek 39 mld zł do końca 2020 roku

:  obligacje hurtowe: 24 mld zł, obligacje detaliczne: 5,6 mld zł,  obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 30,5 mld zł" - czytamy w komunikacie. Na koniec marca 2020 r. na rachunkach  budżetowych zgromadzono równowartość  77,6 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie

Polwax uzgodnił z ING BSK finansowanie projektu instalacji odolejania

zabezpieczenia na wykonanie inwestycji w kwocie odpowiadającej całości niezapłaconego do dnia jej ustanowienia wynagrodzenia, podał Polwax w wiadomości opóźnionej. Kwota objęta zabezpieczeniem to 103,84 mln zł zł. Tymczasem Polwax uzgodnił z ING Bankiem Śląskim warunki finansowania inwestycji. "Kwota ta

Elektrobudowa wydłużyła termin uzgodnienia termsheet do 10 X br.

objęcia akcji emitenta serii F. H. Zaktualizowany został, na dzień 24 września 2019 roku, wykaz istniejącego finansowania i zabezpieczenia poszczególnych wierzycieli objętych umową o finansowanie" - czytamy w komunikacie. Umowa ujednolicająca może zostać uznana za niezawartą, jeśli do 4

Boryszew został gwarantem umowy kredytowej Impexmetalu

nabywanych przez Impexmetal S.A. akcji Alchemia S.A. w ramach wezwania" - czytamy w komunikacie. Kredyt, o którym mowa powyżej, został udzielony z czteromiesięcznym terminem spłaty. W związku z zawarciem umowy na zabezpieczenie wierzytelności banku wynikających z umowy Impexmetal zawarł z bankiem

Metro Warszawskie kupi do 45 pociągów dzięki kredytowi EBI w wys. do 654 mln zł

publicznego" - dodała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska. Środki z kredytu posłużą zabezpieczeniu finansowania zakupu do 45 nowych pociągów dla warszawskiego metra. Umowa na ich zakup została podpisana 30 stycznia br. z konsorcjum firm Skoda Transportation a.s. i Skoda Vagonka a.s. Wykonawca za swoje

Work Service rozmawia z instytucjami o refinansowaniu części zadłużenia

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Work Service chce doprowadzić do refinansowania części zobowiązań oraz zabezpieczenia finansowania kapitału obrotowego w związku z rozwojem działalności operacyjnej, zapowiedziała prezes spółki Iwona Szmitkowska. "Ogłoszony niedawno przegląd opcji

MF przekaże z budżetu na rynek 38,9 mld zł do końca 2020 roku

zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych.  W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec lutego 2020 r. zgromadzono środki w wysokości 70,3 mld zł, z tym: w depozytach terminowych 58,2 mld zł oraz w depozytach typu ON 12,1 mld zł. Na koniec lutego 2020 r

JSW rozmawia z Prokuratorią Generalną nt. emisji akcji wartej 0,5-1 mld zł

zabezpieczenia finansowania siedmioletniego. Udało nam się też uzyskać pozytywne decyzje z Europejskiego Banku Inwestycyjnego [na inwestycje koksownicze]" - powiedział Ozon. "Drugą nogą" finansowania jest JSW Fundusz Stabilizacyjny. "Chciałbym, żeby tę drugą nogę inwestycyjną zasilić

KUKE rozszerza do 100% zakres ochrony ubezpieczeniowej w eksporcie inwestycyjnym

praktyką było zabezpieczenie przez KUKE do 90-95% wartości projektu eksportowego. Kontrakty te często mają wartość wielu milionów euro, co wymusza tworzenie znacznych rezerw, a w przypadku konieczności zapłacenia udziału własnego w szkodzie powoduje powstanie odczuwalnych

GTC będzie mogło rozpocząć projekty biurowe na ok. 143 tys. m2 w ciągu roku

mówimy o zdolności do zrobienia tego. To nie znaczy, że je uruchomimy. To zależy od innych decyzji i czynników: zabezpieczenia najmu, zabezpieczenia finansowania. Do inwestycji i akwizycji wciąż podchodzimy bardzo metodycznie, nie spekulacyjnie" - zastrzegł członek zarządu Erez Boniel

OT Logistics ma umowę dot. restrukturyzacji zadłużenia o wartości 175 mln zł

przewiduje, po spełnieniu przez spółkę określonych wymogów, m. in. ujednolicenia warunków finansowania, częściowego obniżenia oprocentowania, warunkowego przedłużenia terminów zapadalności finansowań o co najmniej 12 miesięcy, ustanowienia nowych zabezpieczeń, a także warunkowego udzielenia nowego

Infoscan: Emisja obligacji w ramach I transzy finansowania w ciągu kilku dni

akcji spółki. Pożyczki akcji stanowią zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy w zakresie związanym z wprowadzaniem akcji, obejmowanych w drodze zamiany obligacji, do obrotu na New Connect. W przypadku prawidłowego wykonania umowy emisji obligacji zamiennych na akcje, pożyczone akcje zostaną zwrócone

EFI i BGK mają umowę na 525 mln zł finansowania sektorów kultury i kreatywnego

ze względu na specyfikę działalności i brak wymaganych przez banki zabezpieczeń, miały dotychczas trudności z dostępem do finansowania. Kredytów z gwarancją Kreatywna Europa będą udzielać banki kredytujące, które podpiszą umowy o współpracy z BGK. BGK planuje je podpisać do końca roku. Podpisanie

Zdolność kredytowa a finansowanie bankowe w czasach epidemii COVID-19

banku klient posiada zdolność kredytową, bank może (ale nie musi) udzielić mu finansowania lub w inny sposób zwiększyć swoje zaangażowanie wobec klienta. Co ważne, zdolność kredytowa jest czymś innym niż możliwość przedstawienia wystarczających zabezpieczeń spłaty kredytu. Dlaczego

CCC i CCC.eu mają umowę kredytową na max. 150 mln zł z mBankiem

finansowanie działalności CCC i CCC.eu. "Kredytobiorcy są upoważnieni do wykorzystania kredytu w okresie od 21 grudnia 2018 roku do dnia 9 listopada 2020 roku. Kredyt oprocentowany będzie wg zmiennej stopy WIBOR ON powiększonej o marżę banku" - czytamy w komunikacie. Zabezpieczenie umowy stanowią

MF przekaże z budżetu na rynek 44,8 mld zł do końca 2020 roku

zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych. W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec stycznia 2020 r. zgromadzono środki w wysokości 70 mld zł, z tym: w depozytach terminowych 58,3 mld zł oraz w depozytach typu ON 11,8 mld zł. Na koniec stycznia 2020 r

Polwax: Nowa strategia przewiduje ponad 17 mln zł zysku EBITDA w 2022 r.

dużymi odbiorcami zniczy i świec. - Utrzymanie stabilności w zakresie finansowania działalności operacyjnej poprzez restrukturyzację bieżącego zadłużenia. - Zabezpieczenie i zagospodarowanie aktywów powstałych w przerwanym i niekontynuowanym procesie inwestycyjnym budowy i uruchomienia instalacji

Enter Air ma umowę z DVB Bank na finansowanie 2 Boeingów, zawiesza plany SPO

z odsetkami dla obu samolotów. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zabezpieczeniem zwrotu finansowania wynikającego z mowy jest, między innymi, zastaw rejestrowy na samolotach" - czytamy w komunikacie.  Mając na uwadze powyższe, w związku z

ZCh Police: Azoty Polyolefins mają umowę kredytów w zw. z proj. Polimery Police

zmienne, oparte o stawkę referencyjną LIBOR" - czytamy w komunikacie. Dodatkowo, w związku z umową kredytów, ZCh Police oraz spółka Grupa Azoty zawarły z Polyolefins, a także Bankiem Pekao (działającym jako agent kredytu oraz agent zabezpieczenia) umowę gwarancji udzielenia pożyczki wspierającej (w

FPP: Środki na walkę z COVID-19 powinny trafiać też do podwykonawców szpitali

pośrednictwem kredytów w BGK, uważa Federacja. "Mało kto zauważa istotne usługi, jakie są cały czas realizowane w szpitalach przez firmy prywatne na podstawie kontraktów publicznych. Te usługi wymagają takich samych zabezpieczeń, jak w przypadku personelu medycznego. Salowe, sanitariusze, osoby piorące

BGK pozyskał 1,6 mld zł z COSME, co zabezpieczy 6 mld zł kredytów

gwarancją BGK i regwarancją EFI jest dowodem dużego zainteresowania kredytobiorców z sektora MŚP pozyskaniem finansowania z zabezpieczeniem BGK. Potwierdza to też skuteczną współpracę BGK i EFI w dystrybucji środków z programów unijnych, które wspierają polskich przedsiębiorców, podano także. Najczęściej

Grupa Azoty ma listy mandatowe z instytucjami finansowymi dot. Polimerów Police

Police", podała Grupa Azoty. "Proces zabezpieczenia finansowania projektu 'Polimery Police' wszedł w finalny etap. W zakresie finansowania dłużnego uprzywilejowanego zarząd spółki podpisał z instytucjami finansowymi listy mandatowe (commitment letters) potwierdzające złożenie przez te

JSW ma term sheet z bankami, ARP ws. 460 mln zł plus ok. 81 mln USD finansowania

spółki, zawarcia akceptowalnej dokumentacji dotyczącej finansowania oraz ustanowieniu stosownych zabezpieczeń na rzecz kredytodawców" - czytamy w komunikacie. Term sheet przewiduje łączne zaangażowanie ze strony kredytodawców w wysokości 460 mln zł oraz równowartość w złotych kwoty ok. 81 mln USD

Elemental wdroży program emisji obligacji do kwoty max. 64 mln zł

zawarcie umowy programu emisji obligacji do powyższej kwoty oraz emisję w jej ramach jednej lub kilku serii obligacji, podano także. "Środki na bieżącą działalność i spłatę zadłużenia pozwolą na zabezpieczenie spółki na wypadek spadku cen złomu na światowych rynkach oraz malejącą sprzedaż wyrobów

Feerum ma kolejne umowy z ukraińską Epicentr K o wartości ok. 148,7 mln zł

przedmiotowego schematu finansowania, w przypadku powstania bezspornej należności z tytułu umowy, emitent zbędzie należność z dyskontem na rzecz wybranego banku lub instytucji finansowej. Zamawiający zobowiązał się do ustanowienia, zgodnie z prawem ukraińskim, zabezpieczenia na rzecz KUKE lub podmiotu, który

BGK: Kredyty objęte gwarancjami de minimis były warte ok. 120 mld zł w XII 2019

gwarancja stanowi po prostu zabezpieczenie, możliwość oddechu, że w przypadku niepowodzenia ktoś przejmie za nich część zobowiązań" - wskazał Walewski. BGK podał, że program gwarancji de minimis znacząco przyczynia się do stabilizacji finansowej, co deklaruje 83% przedsiębiorstw i zwiększenia obrotów

Eurocash ma umowę z EBOR na 50 mln euro pożyczki m.in. na przejęcie Frisco.pl

sfinansowanie nabycia Frisco (dodatkowych 56% akcji) oraz na kapitał obrotowy. Okres kredytowania wynosi 5 lat. EBOR będzie korzystał z uzgodnionego pakietu zabezpieczeń, podano. "Inwestycja we Frisco to kolejny element naszej strategii ukierunkowanej na wspieranie niezależnego handlu w Polsce poprzez

Saski Partners: Fundusze specialty finance coraz bardziej zainteresowane Polską

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Kłopoty płynnościowe polskich firm wywołane pandemią koronawirusa przyciągają coraz większą uwagę zagranicznych funduszy typu specialty finance, które oferują niestandardowe formy finansowania w sytuacjach, gdy zagrożone jest istnienie spółki, uważają eksperci

BGK uruchomił Fundusz Dopłat do Oprocentowania dla przedsiębiorców

ważne wsparcie, szczególnie dla firm, które z powodu przejściowych trudności finansowych bez zabezpieczenia ze strony BGK w ogóle nie mogłyby się ubiegać o kredyt obrotowy" - powiedziała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka. Chcąc skorzystać z kredytu z rządową dopłatą, przedsiębiorca powinien

Akcjonariusze VRG zdecydują 29 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

obszarach życia spowodowały, że spółka czasowo straciła możliwość sprzedaży swoich kolekcji odzieżowych w tradycyjnych kanałach dystrybucji. W zaistniałych okolicznościach zarząd podjął szereg działań mających na celu zabezpieczenie ciągłości działania spółki. Koncentrują się one obecnie na dokładnym