zabezpieczenia bankowe

Andrzej Łukaszewicz

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Wniesione w formie pieniężnej zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający jest zobowiązany przechowywać na wydzielonym koncie. Konto bankowe zgodnie z umową zawartą z bankiem może być oprocentowane lub nie.

Siwz - numer rachunku bankowego

Zarówno wadium jak i zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy wpłacać przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Co do zasady więc, numer rachunku powinien zostać wskazany w siwz.

Wniesienie wadium ma zabezpieczyć przebieg postępowania o zamówienie publiczne

Skoro wadium pełni jedynie funkcję zabezpieczenia, zamawiający nie ma prawa na nim zarabiać. Zarobkiem takim może być oprocentowanie rachunku bankowego, na którym jest przechowywane wadium.

Zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia - ważne reguły

Zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia - ważne reguły

Pytanie:  Mam pytanie dotyczące wadium i zabezpieczenia. Wykonawca wpłacił wadium w pieniądzu, w umowie zaś zażądaliśmy zabezpieczenia. Kontrahent przysłał pismo o przeksięgowaniu wadium. Czy możemy zwrócić mu odsetki od wadium i kwotę wadium wskazaną w siwz przeksięgować na

Banki wywożą pieniądze za granice?

przyznał publicznie, że pod koniec września ubiegłego roku wskazano bankom na konieczność zweryfikowania polityki inwestycyjnej i struktury źródeł finansowania, a także zabezpieczenia się przed ewentualnym brakiem płynności. Jak wyjaśnia biuro prasowe KNF, od momentu wzrostu zjawisk kryzysowych

Banki wywożą pieniądze za granicę?

przyznał publicznie, że pod koniec września ubiegłego roku wskazano bankom na konieczność zweryfikowania polityki inwestycyjnej i struktury źródeł finansowania, a także zabezpieczenia się przed ewentualnym brakiem płynności. Jak wyjaśnia biuro prasowe KNF, od momentu wzrostu zjawisk kryzysowych

Poradnik: Bezpieczeństwo internetowych rachunków maklerskich

. Unikaj korzystania z kont bankowych w kawiarence internetowej. Jeśli nie musisz, nie korzystaj z komputerów ogólnodostępnych. Nie wiadomo, czy ktoś nie zainstalował na nich np. programów podglądających hasła.

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

Pytanie: Czy zamawiający w ramach zabezpieczenia udzielonej gwarancji (nie rękojmi za wady) na wykonane roboty budowlane oraz użyte materiały może żądać polisy ubezpieczeniowej bądź gwarancji bankowej? Ustawa Pzp w art. 139 ustawy Pzp odwołuje się do przepisów kc, zaś w art. 151 wyraźnie

US dokonał zajęcia zabezpieczającego na rachunkach GO TFI na 6,5 mln zł

zarządzeniami zabezpieczenia wydanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Wysokość zabezpieczenia opiewa na kwotę 6 500 000 zł. Emitent podejmie działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i zdjęcie dokonanych zabezpieczeń" - czytamy w komunikacie. Na początku stycznia br. GO TFI po przeanalizowaniu

mBank odpowiada w sprawie bankomatów

siecią Euronet nie powinien zagwarantować sobie - i klientom - wglądu w dokumentację każdej transakcji, by sprawdzić prawidłowość rozpatrywania reklamacji? - Bank ma taką możliwość. Dokumentacja ta jest przedstawiana bankowi w procesie reklamacyjnym. Czy bank nie powinien przekazywać dokumentacji

Warta stworzyła ofertę gwarancji środowiskowej dla małych i średnich firm

składanym do urzędu wniosku o udzielenie zezwolenia przedsiębiorcy muszą zadeklarować tonaż i rodzaj odpadów - na tej podstawie wyliczana jest kwota wymaganego zabezpieczenia roszczeń, przypomniano. Zabezpieczenie może zostać wniesione w różnej formie - w gotówce jako depozyt, w postaci gwarancji bankowej

Bank Pekao wprowadził do oferty dla MŚP limit na gwarancje bankowe i akredytywy

udzielane w ramach limitu będą zabezpieczone gwarancją BGK de minimis, a klient nie poniesie kosztów związanych z ustanowieniem tego zabezpieczenia, podano. "Otrzymujemy od naszych klientów coraz więcej sygnałów, że pandemia ograniczyła zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami i zwiększyła liczbę zatorów

ABC Data: Sąd oddalił skargę na decyzję dot. spółki zależnej iSource

;Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego przyjął złożone przez iSource zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej i wstrzymał do dnia 29 października 2019 r. wykonanie decyzji. W przypadku złożenia przez iSource skargi kasacyjnej od wyroku WSA, iSource nie będzie zobowiązany do zapłaty kwoty

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

utrudnione ze względu na ograniczone zdolności pozyskania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych. W związku z tym ustawa wskazana powyżej wprowadza obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia do 5% pozostawiając górną granicę 10% jedynie w sytuacjach szczególnych. Ponadto tzw. ustawa wprowadzająca

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego grupy PKO BP do 0,36 pkt proc. 

Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu (PKO BP) utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego PKO BP do 0,4 pkt proc. 

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła utrzymywanie przez PKO Bank Polski funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie

Tauron Ciepło wezwał Elektrobudowę do zapłaty odszkodowania i obniżył honorarium

merytorycznego, stanowią działanie mogące rażąco zaszkodzić spółce i stanowiłyby nadużycie udzielonej gwarancji bankowej. W razie podjęcia przez kontrahenta działań nadużywających gwarancję bankową, spółka podejmie wszelkie działania celem zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń, podano również. "

ZBP dostrzega groźbę zjawiska 'credit crunch', chce m.in. zmiany wymogów kredyt.

; Proponowane działania obejmują: • modyfikacja wymogów dot. udzielania kredytów: zmniejszenie wag ryzyka dla kredytów inwestycyjnych, modyfikacja zasad pomocy państwa w formule udzielania kredytów klęskowych, usunięcie barier w emisji listów zastawnych, • zwiększenie dostępności zabezpieczeń

Kredyt Inkaso zwoła na 25 VI kolejne NWZ, które ma potwierdzić uchwały

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Przyjęta na wczorajszym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu uchwała zezwalająca zarządowi Kredyt Inkaso na ustanowienie na aktywach spółki lub podmiotów z grupy kapitałowej  zabezpieczeń na rzecz obligatariuszy, którzy objęli obligacje serii F1, oraz

ING Bank Śląski udostępnia Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 13 mld zł

przedsiębiorcy z zabezpieczeniem FGP wynosi maksymalnie 250 mln zł, podano w materiale. Główne warunki programu Funduszu Gwarancji Płynnościowych: * pokrywa do 80% kwoty kredytu, odpowiednio nowego, jak i istniejącego; * obejmuje gwarancją kredyty odnawialne, w tym w rachunku bankowym i nieodnawialne

PKN Orlen ma umowę na kredyt do 1,75 mld euro z konsorcjum 16 banków

połączeniu z dużym doświadczeniem zarówno w pozyskiwaniu finansowania bankowego, jak i w przeprowadzonych emisjach obligacji na rynku krajowym i zagranicznym daje nam możliwość zabezpieczenia finansowania naszych planów rozwojowych nawet w trudnych dla rynku bankowego momentach. Dzięki temu możemy

Sygnity ma umowę z NBP na usługi serwisowe wartą 65,9 mln zł brutto

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub zabezpieczenia pieniężnego w wysokości ok. 1,5 mln złotych obowiązujących w okresie trwania umowy" - czytamy w komunikacie. Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów

MF planuje zmianę wagi ryzyka dla części ekspozycji zabezp. hipoteką

Warszawa, 29.07.2020 (ISBnews) - Zmianę poziomu wagi ryzyka dla części ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach komercyjnych zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomości, który

PKO BP będzie obsługiwał pożyczki z tarczy finansowej dla dużych firm

, rejestracją i monitoringiem pożyczki oraz zabezpieczeń, jak również obsługą operacyjną. "PKO Bank Polski jako lider sektora bankowego postawił sobie za cel wspieranie polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza w tym trudnym czasie. Tarcza finansowa PFR jest istotnym elementem pakietu antykryzysowego dla firm

KNF obniżyła B. Millennium bufor na ryzyko kredytów walutowych do 4,87 pkt proc.

ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym" - czytamy w komunikacie.  W grudniu 2018 r. KNF zaleciła bankowi utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który

BNP Paribas BP zwolniony z utrzymywania buforu na hipoteczne kredyty walutowe

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Zarząd BNP Paribas Bank Polska otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która zwalnia bank z obowiązku utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów

Santander BP udostepni Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 13 mld zł 

bank. "Santander Bank Polska będzie mógł udzielić przedsiębiorcom gwarancji jako formy zabezpieczenia spłaty kredytów przeznaczonych na zapewnienie płynności finansowej. Będą mogli ją uzyskać przedsiębiorcy dotknięci skutkami pandemii COVID-19. Bank może udzielać gwarancji do 31 grudnia 2020 r

Idea Bank wdrożył oprogramowanie zabezpieczające IBM Trusteer Rapport

, podał bank. "Od 25 marca br. na stronie Idea Banku dostępne jest do ściągnięcia przez klientów banku bezpłatne oprogramowanie chroniące realizację usług w bankowości internetowej - Trusteer Rapport firmy IBM. Wprowadzenie tego dodatkowego zabezpieczenia transakcji online przez Idea Bank to

Sąd oddalił wniosek Elektrobudowy o zabezpieczenie ws rozliczeń z PKN Orlen

euro i powstanie roszczenie zwrotne banku wobec Elektrobudowy, wynika z komunikatu spółki. Sąd Apelacyjny oddalił postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25 czerwca 2019 r., którym udzielono zabezpieczenia w sprawie dotyczącej złożonych przez PKN Orlen żądań zapłaty z dwóch gwarancji bankowych

Bank Millennium umożliwia firmom w pełni zdalne podpisywanie umów

ich zabezpieczeń, bankowości transakcyjnej, faktoringu, finansowania handlu i produktów skarbowych. "Z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem przez ostatnie tygodnie intensywnie przyśpieszaliśmy prace nad udostępnieniem tego rozwiązania. To kolejny już etap digitalizacji procesów obsługi

Onico złożyło wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Onico złożyło w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, podała spółka. "Emitent wniósł o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do emitenta, zabezpieczenia majątku

BNP Paribas BP: Pełny wpływ obniżek stóp proc. będzie widoczny w III kw. br. 

z 1,5% do 0,1%). Zauważalny spadek marż depozytowych i nieco wolniejszy marż kredytowych, jedynie częściowo został zneutralizowany wzrostem średniej wartości portfela kredytowego, portfela papierów wartościowych oraz poprawą wyniku z instrumentów pochodnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń

KNF przyjęła znowelizowaną Rekomendację S ws. kredytów hipotecz. o stałej stopie

przypadku przeniesienia przez kredytobiorcę na bank własności do kredytowanej nieruchomości (tzw. kredyty z opcją "klucz za dług"), ustanawiają szczególne zasady oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia. Rekomendacja S nie nakłada na banki obowiązku oferowania kredytów z opcją "klucz za

Trend Micro: Wdrożenie PSD2 zwiększy zagrożenia w e-bankowości

przeciwdziałaniu fraudom. Banki na takie zaufanie musiały pracować przez wiele lat, inwestując środki finansowe i olbrzymi nakład pracy w zabezpieczenia. Co również istotne, realizacja transakcji finansowych przez fintechy pozbawi banki istotnej wiedzy o działaniach klienta, która była wykorzystywana w uczeniu

Mostostal Warszawa ma umowę na dwa budynki w Warszawie za blisko 39 mln zł netto

, podała spółka. Wartość umowy to 38,97 mln zł netto. "Główne postanowienia umowy: - Wartość umowy: 38,97 mln zł netto. - Termin realizacji: 17,5 miesiąca. - Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury. - Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat. - Zabezpieczenie należytego wykonania: 10

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

sytuacji z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy? Kiedy powinno zostać zwrócone? I jak ma się do tego możliwość przewidziana w art. 151 ust. 2 ustawy Pzp ? Gwarancja i rękojmia na wykonany projekt budowlany i zastępstwo inwestorskie biegnie wraz z odebraniem wykonanej roboty budowlanej i

Mostostal Warszawa ma umowę na budowę budynku dla AGH za 36,29 mln zł brutto

umowy wynosi 36,29 mln zł brutto. "• Termin realizacji: 19 miesięcy. • Termin płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury. • Maksymalny okres gwarancji wynosi: 5 lat. • Zabezpieczenie należytego wykonania: 4% wartości umowy - gwarancja bankowa" - czytamy w

Mostostal Warszawa ma umowę na przebudowę dworca Gdańsk Główny za 99,6 mln zł

; termin realizacji: 118 tygodni; termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury; maksymalny okres gwarancji wynosi 5 lat; zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy wniesione w formie gwarancji bankowej" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego mBanku do 3,62 pkt proc. 

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła utrzymywanie przez mBank na poziomie jednostkowym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla

20 tys. zł rekompensaty dla klientów, którzy kupili obligacje GetBacku. Decyzja UOKiK ws. Getin Noble Banku

dochodzenie roszczeń. UOKiK uznał, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie daje bankowi prawa do wpisania do umów innych form zabezpieczeń. - Umowa o kredyt hipoteczny jest umową zawartą na określony, wieloletni czas. Niedozwolone jest dowolne zmienianie jej istotnych warunków, a takimi są postanowienia o

ZBP: Moratorium kredytowe może zostać wydłużone do końca września

warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu. Dotychczas z moratorium skorzystało ponad 1 mln osób oraz ponad 110 tys. przedsiębiorców. (ISBnews)  

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

dotyczących płatności lub zabezpieczenia zapłaty jakichkolwiek kwot z tytułu wierzytelności zakładu ubezpieczeń; (d) nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ani wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec spółki; (e) nie wykona prawa do potrącenia (ustawowego ani umownego) jakichkolwiek kwot

KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walut. BGŻ BNP Paribas do 0,36 pkt proc.

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła BGŻ BNP Paribas utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie grupy

KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych PKO BP do 0,42 pkt proc.

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie grupy

UOKiK nałożył ponad 7,2 mln zł kary na Lartiq za wprowadzanie klientów w błąd

Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył ponad 7,2 mln zł kary na Lartiq (d. Trigon), która wprowadzała konsumentów w błąd, oferując fundusze inwestycyjne, podał Urząd. Konsumenci byli zapewniani o "pełnym zabezpieczeniu

ZBP: Klienci banków złożyli ok. 200 tys. wniosków o wakacje kredytowe 

krajowe i unijne. Jak wskazał ZBP, do dyspozycji klientów banków zostanie postawionych ponad 120 mld zł preferencyjnych zabezpieczeń kredytowych ze środków krajowych i unijnych. Banki i bankowe spółki leasingowe zamierzają w ciągu najbliższych tygodni wesprzeć przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu

Zamet ma aneks do umowy przedłużający 35 mln zł kredytu z Credit Agricole BP

opcją przedłużenia o kolejny rok). Maksymalny termin ważności gwarancji uległ wydłużeniu do dnia 28 października 2029 r." - czytamy w komunikacie. Zabezpieczenie stanowi hipoteka na nieruchomościach Zamet Industry Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz zastaw rejestrowy na wybranej

Nowy sposób na naciąganie nieostrożnych inwestorów? Inwestycja w weksle bardzo ryzykowna

budzi jednak wiele zastrzeżeń - alarmuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisja Nadzoru Finansowego. Po pierwsze: w polskim prawie nigdzie nie ma definicji „weksla inwestycyjnego”. Owszem, mamy pojęcie „weksla”, ale jego celem jest jedynie dodatkowe zabezpieczenie

Glapiński: Zyski banków powinny być wykorzystane na kredytowanie gospodarki

wekslowy. Weksle, które banki pozyskują jako zabezpieczenie kredytów, mogą być 7/10 zdyskontowane w NBP. Wprowadzając ten instrument, inicjatywę skorzystania z niego pozostawiliśmy bankom. Ta forma wsparcia jest przeznaczona zwłaszcza dla tych banków, dla których barierą zwiększenia podaży kredytu jest

Mercor kupił linię technologiczną do produkcji płyt mcr Silboard za 3 mln zł

prezes Krzysztof Krempeć, cytowany w komunikacie. Płyta mcr Silboard (pion zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji) ma szerokie zastosowanie do ochrony przeciwpożarowej wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych, zarówno użyteczności publicznej, przemysłowych, obiektów zabytkowych czy inteligentnych

BGK wdrożył nowe gwarancje de minimis, co da 20 mld zł dodatk. akcji kredytowej

zabezpieczenia z 60% do 80% kwoty kredytu, brak prowizji pobieranej przez BGK za udzielenie gwarancji za pierwszy rok gwarancji (wcześniej wynosiła 0,5% kwoty gwarancji w skali roku), dłuższy okres kredytu obrotowego objętego gwarancją: z 27 do 39 miesięcy" - czytamy dalej. BGK to państwowy bank rozwoju

Mostostal Wa-wa ma umowę z UM woj. zachodniopomorskiego wartą 200 mln zł brutto

siedzibie zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. • Maksymalny okres gwarancji wynosi 72 miesiące. • Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% wartości umowy brutto w formie gwarancji bankowej" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych

PKO BP: Brak obsługi zadłużenia przez klientów wymusza podjęcie kroków prawnych

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - W sytuacji braku obsługi zadłużenia przez klientów, regulacje obowiązujące w sektorze zmuszają bank do podjęcia kroków w celu zabezpieczenia swoich interesów. Bank nie może akceptować sytuacji, w której przez wiele miesięcy zadłużenie jest nieobsługiwane

W pandemii więcej oszczędzamy. W co inwestować tę kasę?

wydatki (29 proc.), a co piąty zrezygnował także z większych inwestycji, takich jak zakup samochodu lub mieszkania. Jednakże mimo wyższego zabezpieczenia aż 48 proc. Polaków przyznaje, że od początku pandemii stan ich finansów się pogorszył. Wśród negatywnych skutków recesji gospodarczej najczęściej

Bank Pekao udostępnia Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 15 mld zł

zabezpieczają łączną kwotę kredytu do 80% jego wartości, w przedziale od 3,5 do 200 mln zł. Umowy kredytowe zabezpieczone gwarancją można zawierać do końca grudnia 2020 roku. Zabezpieczenie jest przeznaczone dla wszystkich branż, dla nowych oraz odnawianych kredytów obrotowych. Gwarancjami z Funduszu

KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych PKO BP do 0,47 pkt proc.

Warszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - Zarząd PKO Banku Polskiego otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw

Polimex-Mostostal: Ugody z GDDKiA są prawomocne, nie wpłyną na wynik EBITDA

innych podmiotów, które wykonywały roboty, świadczyły usługi, dokonywały dostaw, bądź spełniały inne świadczenia w związku z realizacją umów. Na zabezpieczenie tych roszczeń spółka zobowiąże się wobec GDDKiA do przedłożenia GDDKiA gwarancji bankowych w łącznej kwocie 20 mln zł. Gwarancje bankowe zostaną

Krótki poradnik dla kredytobiorców w czasach pandemii. Co mogą zrobić przedsiębiorcy w trudnej sytuacji?

zabezpieczenia spłaty kredytu, o którym mowa w art. 70 ust. 2 pkt 1) Prawa bankowego – w zakresie kwoty kredytu objętej gwarancją (zgodnie z powołanym wyżej stanowiskiem UKNF); banki będą oczekiwać udzielenia przez kredytobiorcę zabezpieczenia nieobjętej gwarancją części kredytu (tj. nie więcej niż 20

Best chce od Kredyt Inkaso informacji nt. obciążenia majątku spółki

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Best jest głęboko zaniepokojony przebiegiem obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Kredyt Inkaso, podał Best. Obawia się bowiem obciążenia zabezpieczeniem dla obligacji całego majątku Kredyt Inkaso, w istocie stanowiącego przedsiębiorstwo spółki lub

RE przyjęła rozporządzenie dot. platform crowdfundingowych

. W przypadku start-upów i innych małych i średnich przedsiębiorstw korzystanie z pożyczek bankowych jest często kosztowne lub trudne z uwagi na brak historii kredytowej lub zabezpieczeń rzeczowych. Finansowanie społecznościowe może stanowić użyteczne zastępcze źródło finansowania, zwłaszcza na

Zdolność kredytowa a finansowanie bankowe w czasach epidemii COVID-19

BGK zabezpieczające 80 proc. kwoty kredytu za „szczególny sposób zabezpieczenia”. W efekcie nadzór zaakceptował przyznawanie kredytów takim podmiotom bez stwierdzania ich zdolności kredytowej zgodnie z art. 70 ust. 2 Prawa bankowego. Stanowisko z 31 marca 2020 r

ZBP: Banki bardzo dobrze oceniają system poręczeń i gwarancji w Polsce

wynikające z poręczeń jak: łatwiejszy dostęp do finansowania dłużnego dla firm nie posiadających wystarczających zabezpieczeń, korzystniejsze warunki kredytowania, niższą cenę gwarancji lub poręczenia od alternatywnych zabezpieczeń, szybszy proces pozyskiwania finansowania, niż przy tradycyjnych

Idea Bank ma list intencyjny dot. sprzedaży 25% akcji Idea Getin Leasing

akcji IGL zostanie ustalona w oparciu o wyceny sporządzone przez obie strony. List intencyjny przewiduje odroczenie terminu płatności ceny za akcje IGL na okres do 36 miesięcy od dnia zamknięcia transakcji. "W liście intencyjnym strony postanowiły, że w celu zabezpieczenia płatności ceny za akcje

KSF-M rekomenduje obniżenie wag ryzyka dla kredytów zabezp. nieruchomościami

Warszawa, 14.07.2020 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej dotyczący nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym (KFS-M) zarekomendował obniżenie z poziomu 100% do 50% wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych i oczekuje od banków aktywnego

ZE PAK dokona przedterminowej spłaty kredytu konsorcjalnego w kwocie 1,2 mld zł

wynikających z ww. umowy kredytowej, jak również w konsekwencji zdjęcie z majątku ZE PAK S.A. hipotek, zastawów oraz innych zabezpieczeń" - czytamy w komunikacie. Przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej spółka regulowała swoje zadłużenie zgodnie z harmonogramem, dotrzymywała wymaganych poziomów

ABC Data: iSource otrzymała 2 postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego US

przyjęcia do dnia 29 października 2019 r. złożonego przez iSource zabezpieczenia należności określonych decyzją dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w postaci gwarancji bankowej, do kwoty 15,2 mln zł, w związku z czym, we wskazanym powyżej okresie, do momentu rozpatrzenia złożonej przez

BGK uruchomił Fundusz Dopłat do Oprocentowania dla przedsiębiorców

ważne wsparcie, szczególnie dla firm, które z powodu przejściowych trudności finansowych bez zabezpieczenia ze strony BGK w ogóle nie mogłyby się ubiegać o kredyt obrotowy" - powiedziała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka. Chcąc skorzystać z kredytu z rządową dopłatą, przedsiębiorca powinien

Scope Ratings: Wzrost PKB spowolni do 4% w 2019 r i do 3,5% w 2020 r.

zabezpieczenia zewnętrzne i silny system bankowy. "Oczekiwana zmiana tempa wzrostu polskiej gospodarki wobec długotrwałego trendu - PKB rosło o 3,5% średniorocznie pomiędzy 2009-2018 - odzwierciedla ograniczenia możliwości gospodarki, zbliżanie się do standardów życia zachodnich krajów UE wraz ze

ZBP ogłosi za kilkanaście dni swój program przeciwdziałania 'credit crunch' 

zaproponowały odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu. Dotychczas z moratorium skorzystało

SMT pracuje nad finansowaniem do realizacji skupu akcji i rozwoju iAlbatros

własnych w kwocie wskazanej w uchwale konsoliduje obecnie środki własne oraz pracuje nad zabezpieczeniem finansowania dłużnego, jakie jest niezbędne do realizacji uchwały oraz dalszego dynamicznego rozwoju spółki iAlbatros. Celem działań zarządu jest pozyskanie zarówno nowych linii kredytu bankowego, jak

Skarbiec TFI: Większa liczba inwestorów indywidual. na GPW szansą dla IKE i IKZE

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Większe zainteresowanie inwestorów indywidualnych inwestycjami giełdowymi może przełożyć się na wzrost zainteresowania indywidualnymi kontami emerytalnymi (IKE) i indywidualnymi kontami zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), uważa zarządzający funduszami w Skarbiec

Elektrobudowa: Tauron Ciepło zażądał wypłaty środków z gwarancji bankowej

udzielonej gwarancji. W związku z powzięciem informacji o zgłoszeniu żądania wypłaty kwoty z gwarancji spółka podjęła wszelkie działania celem zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń Elektrobudowy, podano również. Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane

Oferta konsorcjum Mostostalu W-wa za 132,5 mln zł wybrana przez PERN

umowy: 132,5 mln zł netto. • Termin realizacji: 56 tygodni od daty podpisania umowy. • Termin płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. • Maksymalny okres gwarancji: wynosi 60 miesięcy. • Zabezpieczenie należytego wykonania

BAH: BAP i mBank ustaliły termin spłaty kredytów na 26 czerwca br.

całkowitej spłaty kredytów został ustalony na 26 czerwca 2020 r.; 3) Na mocy aneksów postanowiono o utworzeniu dodatkowego zabezpieczenia spłaty należności banku z tytułu udzielonych kredytów w postaci zastawu finansowego na rachunkach bankowych BAP prowadzonych przez bank, wskazano również. British

Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zawsze wymaga aneksu

wpływu na jego dokonanie. Forma zabezpieczenia Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być zgodnie z wyborem wykonawcy wniesione w formie: - pieniądza; - poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem

US wstrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej Emperii, przyjął zabezpieczenia

przyjęciu do dnia 20 sierpnia 2018 r. zabezpieczenia należności naczelnika tut. Urzędu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r. w postaci czterech gwarancji bankowych do łącznej wysokości 198,1 mln zł" - czytamy w komunikacie. 21 sierpnia 2017 r. Emperia złożyła do Wojewódzkiego Sądu

KNF zaleciła PKO BP dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, podał bank

Best przekaże 600 tys. zł na walkę z epidemią szpitalom i samorządowi Gdyni

służby medyczne. Duża odpowiedzialność i koszty zabezpieczenia mieszkańców ponoszą także lokalne samorządy, dlatego Best zdecydował, że 100 tys. zł przekaże również miastu Gdynia, podano także. "Monitorujemy wydarzenia i zbieramy sygnały o potrzebach szpitali i personelu medycznego w naszym

Sąd zabezpieczył majątek Qumaka i zawiesił postępowania egzekucyjne

. Sąd oddalił natomiast pozostałe wnioski Qumaka o zabezpieczenie, m.in. o uchylenie dotychczasowych zajęć rachunków bankowych. "Zgodnie z uzasadnieniem wydanego postanowienia, mając na uwadze realizację celu postępowania upadłościowego, Sąd Upadłościowy stwierdził, że majątek spółki objęty

ZBP: Klienci indywidualni złożyli 543 tys. wniosków o zawieszenie rat kredytów

(zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu. Ułatwienia dotyczą kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla

KNF: Banki zapłaciły 1,86 mld zł podatku bankowego w I poł. 2018 r.

banków, obligacje skarbowe znajdujące się w portfelu banków, aktywa nabyte od NBP stanowiące zabezpieczenie kredytu refinansowego udzielonego przez NBP, środki banków spółdzielczych utrzymywane na rachunkach w bankach zrzeszających. (ISBnews)  

KNF zalecił PKO BP dodatkowy wymóg kapitałowy wys. 0,66 pkt proc.

bank utrzymywał dodatkowy wymóg na poziomie 0,83 pkt proc. "KNF zaleciła utrzymywanie przez bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie jednostkowym w

Pożyczka od wujka albo kolegi wygodniejsza niż w banku? Fiskus pilnuje, czy nie kombinujesz

pożyczki może zostać zabezpieczona na wiele sposobów, są to np. hipoteka na nieruchomości, zastaw, zastaw rejestrowy, weksel, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji itp. Należy mieć jednak świadomość, że takie zabezpieczenia jak hipoteka, zastaw rejestrowy czy akt notarialny o dobrowolnym

KUKE rozszerza do 100% zakres ochrony ubezpieczeniowej w eksporcie inwestycyjnym

praktyką było zabezpieczenie przez KUKE do 90-95% wartości projektu eksportowego. Kontrakty te często mają wartość wielu milionów euro, co wymusza tworzenie znacznych rezerw, a w przypadku konieczności zapłacenia udziału własnego w szkodzie powoduje powstanie odczuwalnych

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowej ustawy antylichwiarskiej

. Nowa ustawa zakłada także, że zabezpieczenie pożyczek (np. w postaci hipoteki na nieruchomości) nie będzie mogło przekraczać wysokości pożyczonej kwoty powiększonej maksymalnie o 45%, podał resort.  "Nowe przepisy kończą z dowolnością w ustalaniu dodatkowych opłat za zakupy na raty. Nie

KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych BGŻ BNP Paribas do 0,36 p.p.

Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Bank BGŻ BNP Paribas otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) decyzję zalecającą utrzymywanie przez bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych

Sygnity ma umowę z Pocztą Polską na kwotę 24 mln zł brutto

zł brutto. Na poczet należytego wykonania umowy, wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę ok. 1,2 mln zł" - czytamy w komunikacie. Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się

Nextbike Polska złożyło wnioski o postępowanie układowe i o ogłoszenie upadłości

zawartej umowy, 5) aktualny brak możliwości przedstawienia gwarancji bankowej jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej z miastem Oulu, o której spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2019 z dn. 26 kwietnia 2019 r. Obecnie, trwają rozmowy w przedmiocie renegocjowania warunków

Frankowicze wygrywają sprawy o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu. Ale banki nie odpuszczają

informacji gospodarczej informacji o zadłużeniu oraz złożenia wypowiedzenia umowy z powodu nieopłacania rat w terminie. - W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpieczenia. Taki wniosek można złożyć także w przypadku spraw związanych z kredytami hipotecznymi

Unimot: Nie spełniły się warunki umowy dezinwestycyjnej w obszarze gazu ziemnego

zabezpieczeń bankowych w ramach grupy kapitałowej emitenta oraz grupy kapitałowej BLE, jak również zakończenie trwających inwestycji" - czytamy w komunikacie. W związku z niespełnieniem się warunków niezbędnych do realizacji umowy dezinwestycyjnej, z przyczyn niezależnych od woli stron, procesy

Bank Handlowy rozszerza wsparcie dla klientów o kredyt z gwarancją BGK

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Bank Handlowy podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na oferowanie klientom kredytu z zabezpieczeniem do 80% jego wartości, zwiększając swoje wsparcie dla średnich i dużych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii Covid-19, podał bank. Pakiet

Coraz więcej wyroków korzystnych dla frankowiczów. Sądy już nie nadążają

rozwiązaniem może być tymczasowe zabezpieczenie udzielone przez sąd polegające na wstrzymaniu obowiązku płacenia rat, które teraz są wyjątkowo wysokie ze względu na kolejny wzrost kursu CHF. Takie zabezpieczenia jednak są rzadko udzielane przez sądy, na ogół wtedy, gdy kredytobiorca już zapłacił na rzecz banku

Pekao SA cieszy się z przejęcia Idea Banku. "300 mln zł dla akcjonariuszy". Ale w zarządzie jest konflikt

operacji już od kilku miesięcy, "od przełomu lata i jesieni". - Proces był konsultowany i pod nadzorem Komisji Europejskiej - dodał. Jego zdaniem, choć operacja miała głównie na celu zabezpieczenie stabilności systemu finansowego, dla Pekao była to bardzo intratna propozycja.  Bank

Pragma Inkaso miało 57 tys. zł zysku netto, 1,6 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie. (ISBnews)

PiS chce mieć informacje o majątkach Polaków, aby móc je przejąć. Oto dwa projekty, które mają mu w tym pomóc

sąd najpierw decyduje o zabezpieczeniu mienia na etapie trwania procesu, a następnie w wyroku orzeka o ostatecznym przepadku mienia – zapewnia resort. I argumentuje, że nowe przepisy ułatwią m.in. orzekanie przepadku mienia, gdy nielegalnie zdobyty majątek gangsterów przepisywany jest na rodzinę

PKO BP oczekuje pozytywnego wpływu nowych wag ryzyka na współczynniki kapitał.

potrzeby oszacowania wartości zabezpieczenia. Bank przewiduje, iż takie podejście wpłynie pozytywnie na skonsolidowane współczynniki kapitałowe w 3 i 4 kwartale 2018 r. w łącznej wysokości 0,5-1,0 p.p." - czytamy w komunikacie.  PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa

UOKiK wszczął postępowania przeciwko Getin Noble Bankowi i Raiffeisen BI

"Indeks Marżowy Banku" (RBI), podano. "Sposób wyliczania kursów kupna i sprzedaży walut oraz inne zabezpieczenie spłaty długu to, zdaniem urzędu, istotne elementy umowy. Nie powinno się ich jednostronnie zmieniać w umowach zawieranych na czas oznaczony, w których dochodzi do zadłużenia

Bank Pekao z gwarancjami KUKE otwiera linię gwarancyjną stoczni Crist

eksportowe. W KUKE mamy wieloletnie doświadczenie w zabezpieczeniu kontraktów zagranicznych i możemy zabezpieczyć szeroki katalog ryzyk - w tym również ryzyko polityczne. W naszym portfolio jest szereg takich rozwiązań adresowanych bezpośrednio do eksporterów oraz banków finansujących

Obywatel w komórce. Czy cyfrowe dokumenty zastąpią papier i plastik?

przykładzie: osoba nieprzytomna nie poda nikomu hasła czy PIN-u, lecz łatwo odblokować telefon jej palcem. Właśnie z powodu tej niedoskonałości biometrii wymagamy używania kodu PIN. Zagrożenia związane z cyfrowymi dokumentami nie są jednak spowodowane wyłącznie  jakością zabezpieczeń. Niebezpieczne są