zabezpieczającą umowę

mać

Prowizja za aneks za 20 000 zł? W Getin Noble Banku to możliwe...

Prowizja za aneks za 20 000 zł? W Getin Noble Banku to możliwe...

Pani Justyna chciała przenieść hipotekę zabezpieczającą spłatę jej kredytu z jednej nieruchomości na drugą. Bank się zgodził. Najpierw za sporządzenie aneksu do umowy zażyczył sobie 1000 zł prowizji, a po kilku miesiącach tę samą czynność wycenił już na... 20 000 zł!

GDDKiA wybrała konsorcjum z Budimeksem do kontynuacji prac na A1 za 353 mln zł

umowę z wykonawcą. Prace zabezpieczające planowane są do zakończenia najpóźniej 15 listopada 2019 r. Przed dopuszczeniem do ruchu konieczne będzie jeszcze wyłonienie wykonawcy na dokończenie robót" - czytamy dalej. Odcinek F stanowi fragment autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice. Zlokalizowany 

Rząd chce rozszerzyć przepisy dot. efektywności energetycznej

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Rząd planuje rozszerzenie przepisów w zakresie umów o poprawę efektywności energetycznej (firmy typu ESCO) oraz zmodyfikowanie systemu świadectw tak, aby skuteczniej zachęcać do przedsięwzięć, których celem jest wzrost efektywności energetycznej, wynika z wykazu

Oferta konsorcjum z Budimeksem najwyżej oceniona na kontynuację prac na A1

robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających", podał Budimex. Wartość oferty przekracza budżet zamawiającego. "Powyższe nie oznacza wyboru oferty jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie

Polwax ma umowę z ING BSK o wstrzymaniu egzekwowania zobowiązań do 15 XII

Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Polwax zawarł z ING Bankiem Śląskim kolejną umowę w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań wynikających z umowy kredytowej z września 2016 r., podała spółka. Umowa przedłuża okres powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań

BGŻ BNP Paribas wypowiedział Vistalowi umowy kredytowe i wezwał do spłaty

zabezpieczającego wystawione w ramach umowy gwarancje w kwotach 3 776 971,30 zł oraz 1 184 390,25 euro [...], b) umowy o kredyt odnawialny wraz z wezwaniem do zapłaty zadłużenia z tytułu kapitału kredytu i odsetek w łącznej wysokości 10 015 041,10 zł wraz z dalszymi odsetkami w terminie 7 dni od chwili otrzymania

Photon Energy ma umowę na finansowanie dwóch projektów PV w Australii

). Grupa nie jest stroną umów dwustronnych na sprzedaż energii (PPA) - purchase power agreements - ale nie wyklucza możliwości wykorzystania tych umów, podobnie jak instrumentów zabezpieczających przyszłe przychody grupy" - czytamy dalej. "Będziemy aktywnie zarządzać elektrowniami, reagując na

Elektrobudowa ustaliła z bankami tymczasowy model finansowania

postawieniem w stan natychmiastowej wymagalności kwot należnych od spółki na podstawie dotychczasowych umów, prowadzeniem czynności egzekucyjnych lub zabezpieczających, jak również rozwiązaniem lub zmianą warunków dotychczasowych umów finansowania pogarszających warunki dla spółki, wskazano także. "

Getin Noble Bank wypowiedział Bumechowi umowę kredytu

Warszawa, 01.12.2017 (ISBnews) - Bumech otrzymał od Getin Noble Banku pismo, w którym bank bezwarunkowo wypowiada umowę kredytu z dnia 14 lutego 2013 roku z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, podała spółka. "W następnym dniu po upływie okresu wypowiedzenia, całość zadłużenia z

ING Bank Śląski udostępnia Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 13 mld zł

mogli zachować płynność finansową i ciągłość działania" - powiedział wiceprezes odpowiedzialny za Pion Klientów Biznesowych Michał Bolesławski, cytowany w komunikacie. 10 kwietnia 2020 roku ING Bank Śląski podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę współpracy, na podstawie której klienci

Budimex zmodernizuje i rozbuduje Planetarium Śląskie za 66 mln zł netto

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Budimex zawarł umowę na modernizację i rozbudowę Planetarium Śląskiego w Chorzowie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Wartość umowy to za 66 mln zł netto, podała spółka. Inwestycja ma termin realizacji 18 miesięcy (do października 2020 roku

PORR ma umowę na prace na Magistrali Węglowej za 1,24 mld zł netto

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) zawarły z PORR SA umowę na modernizację odcinka Kalina - Rusiec Łódzki (tzw. LOT C) na Magistrali Węglowej za 1 238,36 mln zł netto, podały PKP PLK. Wcześniej dziś ZUE informowało o podpisaniu umowy na LOT D Rusiec Łódzki

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa zawarła z następującymi bankami: Bank Handlowy w Warszawie, mBank, ING Bank Śląski, Haitong Bank Oddział w Polsce, BNP Paribas Bank Polska oraz z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) i Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) umowę

Pekao i KUKE podpisały umowę ws. wspólnej oferty dla eksporterów

współpracę m.in. z sektorem bankowym - by wszyscy przedsiębiorcy mieli równy dostęp do instrumentów zabezpieczających prowadzoną działalność. Umowa ramowa z Pekao S.A. to ważny krok w szerszym dotarciu z instrumentami finansowymi także do mniejszych firm. Jak dotąd, udzieliliśmy ponad 1 900 gwarancji o

Stalexport Autostrady miał 30,37 mln zł zysku netto, 40,65 mln zł zysku EBIT w I kw.

. Spółka podała, że to pozytywne odchylenie wynika przede wszystkim z kosztów obsługi Konsorcjalnej Umowy Kredytowej (1 058 tys. zł) oraz kosztów wynikających z przeklasyfikowania zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających (628 tys. zł) odnotowanych w I kwartale 2019 r. – koszty te nie

OT Logistics ma umowę dot. restrukturyzacji zadłużenia o wartości 175 mln zł

finansowymi. Co równie ważne, umowa pozwoli skoncentrować się w pełni na wdrożeniu planu naprawczego i poprawie efektywności operacyjnej grupy, jednocześnie zabezpieczając interesy wszystkich grup wierzycieli finansowych" - powiedział prezes OT Logistics Radosław Krawczyk, cytowany w komunikacie

Mostostal Zabrze miał 2,19 mln zł zysku netto, 7,41 mln zł zysku EBIT w III kw.

zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 147,94 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 167,05 mln zł rok wcześniej. "Spadek zysku netto w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku, to wynik wyceny finansowych instrumentów zabezpieczających, które w trzecim kwartale 2018

Bank Millennium ma umowę z BGK na wsparcie firm z Fund. Gwarancji Płynnościowych

codzienną działalność. W obecnej sytuacji w krótkim czasie udostępniliśmy przedsiębiorcom atrakcyjne propozycje pomagające w utrzymaniu płynności. Dzięki kolejnej umowie z BGK dotyczącej gwarancji płynnościowych zabezpieczających transakcje kredytowe po raz pierwszy również duże firmy mogą skorzystać ze

PKP PLK otrzyma 194 mln zł z POIiŚ na modernizacje przejazdów kolejowych

Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) i PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK, beneficjent) podpisały umowę na unijne dofinansowanie projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap I - część przejazdowa"

Enea ma porozumienie z Energą ws. finanowania budowy Elektrowni Ostrołęka

wykonawcy bloku w kwocie około 181 mln zł. Przy czym, jeżeli emitent nie zawrze z Energą do 31 grudnia 2020 roku nowej umowy wspólników / umowy inwestycyjnej, emitent w terminach określonych w porozumieniu w ramach limitu 819 mln zł będzie zobowiązany do zwrotu Energa połowy nakładów finansowych w wysokości

PGG przedłużyła postój w KWK Murcki Staszic i ROW Ruch Jankowice do 10 maja

kopalni Jankowice (ROW), gdzie załogę pod ziemią zredukowano o więcej niż połowę, do ponad 1 tys. osób. Jak już informowaliśmy Ruch Jankowice musi utrzymywać odstawę urobku z sąsiedniej kopalni Chwałowice. Oprócz tego wszelkie roboty zabezpieczające mają na celu zapewnienie prawidłowej wentylacji, ochrony

Panattoni wynajęło w Polsce ok. 425 tys. m2 w I kw., w budowie ponad 1 mln m2

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Panattoni podpisało w Polsce umowy najmu na ponad 425 tys. m2 w I kw. 2020 r., z czego w samym marcu wynajęło 207 tys. m2. W budowie deweloper miał 1 051 777 m2, podało Panattoni. "Pomimo reorganizacji pracy i zmiany warunków biznesowych, aktywność najmu

Backlog Selvity na 2020 r. ma obecnie wartość ok. 79 mln zł (+43% r/r)

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Backlog Selvity na 2020 r. (rozumiany jako wartość zakontraktowanego portfela zamówień, wynikających z podpisanych na dzień 18 marca kontraktów handlowych oraz umów o dotacje) wynosi obecnie ok. 79 mln zł i jest o 43% wyższy niż rok wcześniej, podała spółka

Gaz-System ma umowę z Saipem na gazociąg podmorski Baltic Pipe za 280 mln euro

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Gaz-System podpisał umowę z Saipem Limited na zrealizowanie prac związanych z ułożeniem gazociągu Baltic Pipe na dnie Morza Bałtyckiego, podała spółka. Prace budowlano-montażowe obejmą także miejsca tzw. lądowania gazociągu, czyli połączenia części podmorskiej z

Konsorcjum Tesgasu nie przedłużyło wadium w przetargu Gaz-Systemu

– Strachocina, organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, podał Tesgas. "Powodem nieprzedłożenia gwarancji wadialnej na zabezpieczenie ważności oferty jest brak porozumienia członków konsorcjum w sprawie istotnych elementów umowy konsorcjum i podziału prac, a przez to

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

zasady wnoszenia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy są analogiczne. Zasady zwrotu zabezpieczenia Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie: - 30 dni od daty zakończenia realizacji umowy w części zabezpieczającej umowę oraz - 15

GDDKiA ogłosi przetargi na dokończenie S5 na przełomie lipca i sierpnia

Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) planuje m.in. ogłoszenie na przełomie lipca i sierpnia przetargów na dokończenie trzech odcinków drogi S5, na których odstąpiła od umowy z Impressa Pizzarotti, podała Dyrekcja. "Kontynuujemy inwestycje

Banki zablokowały TXM dostęp do limitów kredytowych

Warszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - TXM otrzymał od ING Banku Śląskiego powiadomienie o wypowiedzeniu umowy o utrzymaniu status quo (umowy standstill), podała spółka. W związku z wypowiedzeniem, zarówno ING, jak i PKO Bank Polski zablokowały spółce dostępność środków pieniężnych. "Spółka

W czasie procesu z bankiem nie muszą spłacać rat. Sąd zabezpieczył frankowiczów

treści postanowienia wraz z wnioskiem o zabezpieczenie – mówi Piotr Rutkowski, zastępca rzecznika prasowego mBanku. Krok w dobrą stronę Jak tłumaczy dr Marcin Jagodziński, wspólnik JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni, celem postępowania zabezpieczającego jest tymczasowe (na czas trwania

Brewe Leasing uruchomił platformę inwestowania w leasing Goldberg & Johnson

, zaznaczono w informacji. "Kwit Dochodowy Brewe Leasing różni się jednak funkcjonalnie od typowych weksli - te mają tylko funkcje zabezpieczające lub płatnicze. Nasz Kwit Dochodowy to coś więcej. Dlatego zastosowaliśmy bardziej rozbudowaną nazwę, lepiej oddającą specyfikę tego oryginalnego papieru

Skarb Państwa wezwał Sygnity do zapłaty kar umownych na łącznie 27,2 mln zł

Państwa, podała spółka. "Skarb Państwa poinformował ponadto spółkę o dokonaniu w trybie przewidzianym umową potrącenia kwoty ok. 3,9 mln zł wynikającej z wystawionej przez Sygnity faktury z tytułu prac objętych umową, z wierzytelnością Skarbu Państwa z tytułu kar umownych objętych wezwaniem

ZCh Police mają ugodę dot. senegalskiej spółki, odzyskają 28,85 mln USD

Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarły z DGG ECO warunkowe porozumienie (ugodę), którego finalizacja ma potwierdzać odstąpienie od zawartej w 2013 r. umowy sprzedaży spółki senegalskiej African Investment Group S.A. (AFRIG) oraz zapewnić spółce odzyskanie

XTPL podpisało memorandum o współpracy z koreańskim HPK Inc.

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - XTPL oraz koreański HPK Inc. - jeden z głównych dostawców urządzeń do naprawy defektów w wyświetlaczach dla LG - podpisały memorandum of understanding (MoU), podała spółka. Podpisanie memorandum otwiera drogę do rozpoczęcia negocjacji biznesowych dotyczących umowy

Bibby MSP Index: Już 70% MŚP odczuło spadek wpływów w zw. z pandemią

niewypłacalni odbiorcy. Aż 38%. badanych przedsiębiorców twierdzi, że ich kontrahenci chcą zapłacić, ale sami nie mają z czego, bo nagle utracili zlecenia. W gospodarce rośnie więc liczba opóźnień i niezapłaconych faktur. 27% przedsiębiorców zwraca też uwagę na zrywanie umów, a 24% skarży się na spadek marży

PKO BP wprowadza kolejne udogodnienia dla firm w zw. z epidemią

. Bank zniósł realizację przelewu do ZUS, do końca czerwca br. jako koniecznego warunku zwalniającego z opłat za PKO Konto Firmowe, podał bank. "PKO Bank Polski oferuje wsparcie przedsiębiorcom w postaci gwarancji zabezpieczających spłatę kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, a także pożyczki

Kredyt wygasł, bank kazał płacić dalej. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego

sądowych wyroków. ZBP: problemem jest konstrukcja umów – Oceniam, że problem nie leży w samym instrumencie finansowym, jakim jest IRS, który ma przecież zabezpieczać przed ryzykiem związanym ze zmianami stóp procentowych, ale w samej konstrukcji umów kredytowej i zabezpieczającej oraz

Prezydent podpisał nowelę ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

pozycji wierzycieli w pozycji do dłużników, dotyczą: - przerzucenia ciężaru dowodu, że termin w umowie nie jest rażąco nieuczciwy, na dłużnika, - wprowadzenia zasady, że trzyletni termin na ustalenie, że termin zapłaty określony w umowie jest nieuczciwy wobec wierzyciela, biegnie od dnia zakończenia

KNF zezwoliła MCI Capital na działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI

treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym; 2) spółka, członkowie jej organów lub inne osoby mające istotny wpływ na działalność spółki, mogą wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes inwestorów, a także gdy członkowie organów

Elektrobudowa: Projekt umowy ws. finansowania ogranicza budowanie portfela zam.

związane, ani (co do zasady) czynności zabezpieczające, w tym jeżeli któraś instytucja finansująca otrzyma na swój rachunek techniczny środki z praw przelanych na zabezpieczenie przez spółkę na rzecz tej instytucji zwolni ona te środki na rzecz spółki. Na mocy projektu umowy żadna instytucja finansująca

Odstąpienie od umowy nie uzasadnia zastosowania wolnej ręki

działań zabezpieczających lub podjęcia innych niestandardowych działań w następstwie zaistniałej sytuacji. Sama konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia nie musi być jednak powiązana wyłącznie z wydarzeniami nadzwyczajnymi, może odnosić się też do zapewnienia bieżącego funkcjonowania

MR: Polska uznaje za zakończone negocjacje umowy offsetowej z Airbus Helicopters

Warszawa, 05.10.2016 (ISBnews) - Polska uznaje za zakończone negocjacje umowy offsetowej z Airbus Helicopters związanej z kontraktem na zakup śmigłowców wielozadaniowych Caracal dla polskiej armii, podało Ministerstwo Rozwoju.  "Kontrahent nie przedstawił oferty offsetowej

FPP i CALPE: Nowa ustawa o zatorach płatniczych zapewnia lepszą ochronę MŚP

MŚP, podały organizacje. Nowe narzędzia to m.in. zapewnienie sztywnych terminów płatności, ulga na "złe długi" w CIT i PIT, uproszczona procedura zabezpieczająca, a także możliwość interwencji UOKIK. Kwestia zatorów płatniczych była zgłaszana przez przedsiębiorców w aplikacji Głos

Budimex i Strabag: Jesteśmy spokojni o wyniki 2020 r., potem może być trudniej

centralnych i samorządowych. Klienci prywatni też weryfikują swoje plany" - dodał Blocher. Ocenił, że współpraca z zamawiającymi centralnymi (GDDKiA i PKP PLK) układa się bardzo dobrze. "W zasadzie wypracowaliśmy nowy wzorzec umowy z PKP PLK, który nie jest idealny dla branży, ale uwzględnia

PKP Energetyka umożliwi przewoźnikom korektę planów pracy przewozowej

nie płynie też prąd, chociaż został on wcześniej zakontraktowany w formule kompleksowych umów długoterminowych. PKP Energetyka, widząc trudną sytuację swoich klientów, zaproponowała możliwość rozliczania zakupionej energii w oparciu o znacznie mniejszy plan pracy przewozowej. Pozwoli to przewoźnikom

Sąd dokonał wpisu zastawów na 100% udziałów Lotos Asfalt

umowy kredytowej, której celem jest pozyskanie uzupełniającej części środków niezbędnych do sfinansowania realizacji projektu EFRA - Efektywna Rafinacja oraz potencjalnych wierzytelności z tytułu transakcji zabezpieczających (hedgingowych), które zostaną zawarte w związku z projektem EFRA, zgodnie z

Sygnity złożyło wniosek o zawezwanie do próby ugodowej Skarbu Państwa

ugodowej w sprawie kompleksowego uzgodnienia wzajemnych rozliczeń i dalszych obowiązków Sygnity i Skarbu Państwa związanych z realizacją umowy nr R/102/11/AP/B371/A-1/66 z dnia 1 lutego 2013 roku w przedmiocie budowy, wdrożenia i utrzymania systemu e-Podatki oraz świadczenia usług dodatkowych (z późn. zm

Wasko: Konsorcjum z COIG i Comp ma umowę z RCZSiUT wartości 32,51 mln zł netto 

Warszawa, 01.03.2017 (ISBnews) - Konsorcjum firm w składzie: COIG - spółka zależna Wasko - Enigma Systemy Ochrony Informacji, Comp oraz S&T Services Polska podpisało umowę z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi (RCZSiUT) w Warszawie jako zamawiającym na

Mostostal Zabrze widzi szanse na utrzymanie r/r wyników w całym 2019 r.

netto w porównaniu do III kwartału ubiegłego roku to wynik wyceny finansowych instrumentów zabezpieczających ryzyka kursowe związane z kontraktami eksportowymi, które w III kwartale 2018 roku miały wycenę pozytywną, natomiast w III kwartale bieżącego roku wycenę negatywną. "Zadłużenie

Przegląd informacji ze spółek

- węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających", podał Budimex. Łączna wartość umowy to 353,17 mln zł netto. Rada nadzorcza Grupy Lotos powołała do składu zarządu spółki X wspólnej kadencji (z dniem 25 lipca 2019 roku) Zofię Marię Paryła na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych oraz

Asseco Data Systems uruchomiło system mobilnego odbioru mieszkań dla Echo

taki projekt w Polsce" – czytamy w komunikacie. Techniczny odbiór mieszkania jest nieodzownym elementem każdej umowy, którą klienci podpisują z deweloperem. System opracowany przez Asseco i wdrożony przez Echo Investment - dzięki wykorzystaniu technologii biometrii i wygody urządzeń

FPP i CALPE: Prostota stanowionego prawa powinna być priorytetem 

(CALPE), które opracowały program gospodarczy, zabezpieczający zarówno transfery socjalne, jak i wpływy do budżetu państwa.  "Większa prostota systemu prawnego będzie mogła być osiągnięta, gdy radykalnie zostanie ograniczana liczba i częstotliwość nowelizacji. W tym celu należy rozważyć

Przegląd informacji ze spółek

Milton Essex w ramach publicznej emisji akcji serii L zamierza przeprowadzić budowę księgi popytu w dniach od 17 do 19 marca, zaś zapisy na akcje potrwają od 23 marca do 1 kwietnia, podała spółka. Infoscan podpisał umowę ze spółką AMC Tech na wykonanie projektu urządzenia do

Litwa cywilizuje handel używanymi autami

będzie też musiał wskazać w umowie defekty auta, przede wszystkim hamulców (łącznie z hamulcem ręcznym i systemem ABS), układu kierowniczego, zawieszenia, świateł oraz systemów zabezpieczających - takich jak pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne. Dodatkowo trzeba będzie poinformować nabywcę, czy auto

Przegląd prasy

przegląd opcji strategicznych --Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do 48,2 pkt w lutym 2020 r. --Elektrobudowa oczekuje na podpisanie umowy zmieniającej do umowy o finansowanie --US dokonał zajęcia zabezpieczającego na rachunkach GO TFI na 6,5 mln zł --NanoGroup rozpocznie rejestrację płynu

PGE: SBB Energy rozbuduje inst. redukcji emisji NOx w Opolu za ok. 43 mln zł

kotłach o ok. 12% oraz nałożenie powłok ochronnych, zabezpieczających ekrany komory paleniskowej przed działaniem korozji niskotlenowej" – czytamy w komunikacie. Realizacja umowy odbywać się będzie w formule pod klucz. "Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych wiąże

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła, że w przypadku mBanku wskaźnik ST mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny po pomniejszeniu o wskaźnik bufora zabezpieczającego wynosi 2,55 pkt proc., podał bank. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła, że w przypadku

Unified Factory realizuje nowe wdrożenia na Filipinach

. Umowa przewiduje sprzedaż platformy do klientów końcowych operatora, w tym lokalnych dostawców usług na rynku BPO" - czytamy dalej.  Wartość opisanych wdrożeń przekroczy w pierwszym etapie realizacji kilkaset tysięcy dolarów amerykańskich i może ulec zwiększeniu o kolejne zlecenia

Orlen odkupił zapasy ropy za 2,67 mld zł

Warszawa, 12.08.2015 (ISBnews) - PKN Orlen wykonał opcję wcześniejszego odkupu zapasów obowiązkowych ropy naftowej od spółki Cranbell za ok. 1 137 mln zł, podała spółka. Wartość transakcji wyniosła około 2 673 mln zł, uwzględniając rozliczenie kontraktu terminowego zabezpieczającego cenę zakupu

PZU miało 116 mln zł zysku netto, 656 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

(516 mln zł) oraz efekt konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P. "Pogarszające się perspektywy gospodarcze oraz obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej przełożyły się na niższą wycenę pakietu akcji Alior Banku w księgach PZU

KNF wprowadza dodatkowe wymogi przy oferowaniu kontraktów CFD

poniesieniem bardzo wysokich strat, które mogą znacznie przewyższać wysokość zainwestowanych środków.  "Wprowadzone przez KNF ograniczenia polegają na tym, że od dostawcy CFD wymaga się, aby zapewnił klientom detalicznym: 1. ochronę początkowego depozytu zabezpieczającego, czyli zastosował limity

Rząd przyjął projekt zmiany Ordynacji podatkowej, który uszczelni system

przeciwko unikaniu opodatkowania. Celem projektu jest uszczelnienie systemu podatkowego, co zostało zapowiedziane przez premier Beatę Szydło w exposé" – czytamy w komunikacie. Dotychczasowe doświadczenia Polski oraz innych krajów wskazują, że same umowy o unikaniu podwójnego

Resort finansów chce wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

opodatkowania, ponieważ zdaniem Ministerstwa Finansów obecnie obowiązujące umowy o unikaniu opodatkowania nie wystarczają do walki z obchodzeniem przepisów podatkowych. Projekt zmian przewiduje wprowadzenie tzw. opinii zabezpieczających, które umożliwią podatnikom poznanie stanowiska ministra finansów w

Torpol ma kontrakt z Norweskimi Kolejami Państwowymi na zabezpieczenia

Warszawa, 11.07.2016 (ISBnews) - Torpol Norge - spółka zależna Torpolu - podpisała kontrakt ramowy z Jernbaneverket (Norweskie Koleje Państwowe), poinformowała spółka. Na podstawie zawartej umowy, spółka wybuduje na terenie północnej Norwegii urządzenia zabezpieczające tereny i linie kolejowe

TGE uruchomi program poprawy płynności od 1 lutego 2019 r.

Warszawa, 19.12.2018 (ISBnews) - Towarowa Giełda Energii (TGE) uruchomi program poprawy płynności oparty o nowy model animacji od 1 lutego 2019 r., podała spółka. "Nowy model animacji zakłada wprowadzenie dodatkowych mechanizmów zabezpieczających członków giełdy pełniących funkcję

MF: Udział długu w walutach obcych spadnie do 27,3% w 2021 r.

ryzyka, w szczególności ryzyka kredytowego i operacyjnego: - zawieranie transakcji z zastosowaniem instrumentów pochodnych z podmiotami o wysokiej wiarygodności kredytowej; - stosowanie rozwiązań ograniczających ryzyko kredytowe, w tym umów zabezpieczających, oraz pozwalających na jego dywersyfikację

Piotr i Paweł sfinalizował wielostronne porozumienie dotyczące finansowania

podwyższenia kapitału sieci, poinformowała sieć oraz grupa Capital Partners. "Zawarte umowy z BZ WBK oraz ING wraz z pozyskaniem pod koniec lutego inwestora finansowego w postaci funduszy TFI Capital Partners wyposażają sieć Piotr i Paweł w gotówkę oraz instrumenty zabezpieczające możliwości prowadzenia

Przegląd prasy

wskaźnik bufora zabezpieczającego, dla Santander Bank Polska wynosi 0,92 pkt proc., podał bank. --Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice (MPL Balice) odstąpił od umów zawartych z Qumak i nałożył na spółkę kary umowne na łącznie 14,8 mln zł, podał Qumak. --PKP Polskie Linie

BGK i PGNiG udzielą pożyczki wys. po 450 mln zł Elektrociepłowni Stalowa Wola

łącznej wysokości 600 mln zł i 300 mln zł na pokrycie jej dalszych wydatków inwestycyjnych, poinformowały spółki. "Na mocy wyżej wymienionej umowy BGK oraz PGNiG udzielą pożyczki w kwocie po 450 mln zł każdy, z przeznaczeniem na refinansowanie długu pożyczkobiorcy wobec PGNiG i Tauron

Fiasko negocjacji o offsecie za śmigłowce Caracal. Nici z umowy?

"Kontrahent nie przedstawił oferty offsetowej zabezpieczającej w należyty sposób interes ekonomiczny i bezpieczeństwo państwa polskiego. Wysokość kontraktu to ok. 13,5 mld zł. Co najmniej tyle samo powinna wynieść wartość zobowiązań offsetowych spełniających cele określone w ustawie offsetowej

Sejm przyjął ustawę o pomocy państwa w pierwszych latach najmu mieszkania

przyznania dopłaty konieczne będzie zawarcie przez inwestora umowy z gminą, a w kolejnym kroku gmina wystąpi do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o zawarcie umowy zabezpieczającej środki na przyszłe dopłaty do najmu mieszkań objętych realizowaną inwestycją. Gmina będzie ponadto musiała przeprowadzić

Pożyczka pod zastaw mieszkania. Rzecznik Finansowy ostrzega przed oszustami

postanowień chroniących interesy klienta – mówi Wachnicka. Notariusze wspierają oszustów Cechą charakterystyczną procederu przejmowania mieszkań zabezpieczających „pożyczkę” jest konieczność wizyty u notariusza w celu podpisania odpowiedniej umowy. – Notariusz jako zawód zaufania

Kontrola nad wykonywaniem umów

względów chce mieć dobre kontakty z mieszkańcami, dlatego zabrania nam wpisania do umowy z podwykonawca klauzul zabezpieczających. Odpowiedź: Zakres możliwej ingerencji zamawiającego w treść umów zawieranych przez wykonawców z podwykonawcami zależy od przedmiotu kontraktów. W odniesieniu do umów o

Przegląd informacji ze spółek

umowę o współpracy, obowiązującą od sezonu Lato 2020 do sezonu Zima 2021/2022, poinformowała spółka. Szacunkowa wartość umowy w pierwszym roku wynosi 147,9 mln USD (ok. 569,3 mln zł). Aktualnie obowiązująca umowa na sezon Zima 2019/2020 została aneksowana do kwoty 31,4 mln USD (ok. 120,8 mln zł). W

BGK utworzył fundusz gwarancyjny na rzecz innowacyjności o wartości 250 mln zł

wartości 416 mln zł. Gwarancje na innowacje umożliwią przedsiębiorstwom ubieganie się o kredyt w bankach komercyjnych, które podpiszą umowę z BGK, zabezpieczając spłatę 60% wartości kredytu. Gwarancje te będą udzielane bez opłat prowizyjnych, a warunki ich uzyskania będą proste, podobnie jak w przypadku

NBP: 85% emigrantów spełnia warunki pozostania w Wielkiej Brytanii po Brexicie

badania nie był jeszcze znany wynik negocjacji umowy UE - Wielka Brytania oraz odrzucenie tej umowy przez brytyjski parlament. Z drugiej strony rząd brytyjski podjął kroki zabezpieczające interesy imigrantów już obecnych w Wielkiej Brytanii (EU settlement Scheme). W Wielkiej Brytanii będą mogli w dalszym

W przypadku nienależytego wykonania umowy zamawiający może dochodzić roszczeń od gwaranta

Pytanie: Wykonawca zrealizował zamówienie z trzymiesięcznym opóźnieniem. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało złożone w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Gwarancja zabezpieczająca z tytułu rękojmi za wady w związku z niedotrzymaniem przez wykonawcę terminu umownego nie zabezpiecza

Oferta konsorcjum z Comp i Wasko za 40 mln zł wybrana przez RCZSiUT

; w całości przystosowania wskazanych pomieszczeń do pełnienia funkcji serwerowni w celu zaimplementowania w nich elementów dostarczanego rozwiązania, − w części dostawy sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania dla potrzeb budowy Systemu Centralnego Backup-u zabezpieczającego przed

Sygnity ma umowę z obligatariuszami i bankami dot. spłat zadłużenia

Warszawa, 21.08.2017 (ISBnews) - Sygnity zawarło umowę z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną dotyczącą zasad spłat zadłużenia finansowego, podała spółka. W ramach umowy Sygnity ma m.in. wyemitować nowe obligacji o wartości nominalnej 49,6 mln zł z przeznaczeniem

Grupa Energa miała wstępnie 704 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

poprzedniego zasadniczy wpływ miały następujące czynniki: - efekt niskiej bazy, gdyż II kwartał 2018 roku charakteryzował się niskimi wynikami z uwagi na nieoczekiwany i dynamiczny wzrost cen energii na rynku w tamtym okresie, - utworzenie rezerwy w kwocie 31 mln zł zabezpieczającej w całości możliwe

Przegląd prasy

wymagane zgody antymonopolowe na przejęcie Work Service --IMS ma umowę ramową z bankiem na dostawę systemów Digital Signage --Indeks WIG20 spadł o 0,57% na zamknięciu w środę --Pekabex z najkorzystniejszą ofertą na prace dla Gaz-Systemu w Rembelszczyźnie --Marie Zélie planuje emisję akcji na

Macierewicz: Pierwsze śmigłowce Black Hawk dla armii jeszcze w tym roku

Beaty Szydło z pracownikami Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. - PZL Mielec. W weekend Macierewicz zapowiadał, że Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) będzie dążyć do "jak najszybszego" zawarcia umów na dostawę śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej armii po tym, jak bez powodzenia

PKN Orlen odkupił zapasy obowiązkowe ropy za łącznie ok. 257 mln USD

, uwzględniając rozliczenie zabezpieczeń kontraktów terminowych ceny zakupu ropy i waluty. "W dniu zawarcia umowy, PKN zabezpieczył cenę zakupu ropy oraz waluty kontraktami terminowymi. Rozliczenie transakcji zabezpieczających powiększy cenę zakupu surowca o ok. 112 mln USD netto (czyli ok. 419 mln zł

GDDKiA: Nie będziemy realizować bezpodstawnych żądań o dopłaty do kontraktów

dochodzenia o płatności za zlecone, wykonane i odebrane prace lub usługi. Bowiem we wszystkich umowach podpisanych przez GDDKiA, zawarte są mechanizmy zabezpieczające podwykonawców. Jeden z nich mówi, iż wykonawcy zobowiązani są do każdego rozliczenia dołączyć dowody zapłaty lub oświadczenia podmiotów

Przegląd informacji ze spółek

Rząsawa - węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających", podał Budimex. Rada nadzorcza Grupy Azoty powierzyła Tomaszowi Hryniewiczowi, dotychczasowemu członkowi zarządu spółki XI kadencji, funkcję wiceprezesa, podała spółka. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Zarząd Polskiego Banku

Przegląd informacji ze spółek

. Torpol Norge - spółka zależna Torpolu - podpisała kontrakt ramowy z Jernbaneverket (Norweskie Koleje Państwowe), poinformowała spółka. Na podstawie zawartej umowy, spółka wybuduje na terenie północnej Norwegii urządzenia zabezpieczające tereny i linie kolejowe, podano także. Olympic Entertainment Group

Przegląd prasy

miało wstępnie 16 tys. zł straty netto w IV kw. 2019 r. --PKO BP we współpracy z OCK udostępnił usługę dla firm 'Dysk w chmurze' --M. Gaca, J. Kowalski i M. Nowohoński powołani do zarządu Orange na nową kadencję --BGK pozyskał z COSME środki, zabezpieczające 10,5 mld zł kredytów dla MŚP

Bank Millennium podtrzymuje, że nie planuje wypłacać dywidendy z zysku za 2018

ustalony na poziomie 5,64% ponad współczynnik TCR, z uwzględnieniem korekt regulacyjnych, z odliczeniem 2,5% (co odpowiada buforowi zabezpieczającemu) z powodu założenia stabilnego bilansu, co uniemożliwia reakcję na niekorzystny rozwój sytuacji zewnętrznej zakładany w tymże teście warunków skrajnych"

Banki sprzedadzą frankowiczów. Tajemnicza zmiana w ustawie

zmieniono art. 95 prawa bankowego. Zgodnie z ową zmianą nabywcy wierzytelności wynikających z umów kredytowych (firmy windykacyjne, fundusze sekurytyzacyjne) nie muszą mieć zgody właściciela nieruchomości zabezpieczającej pożyczkę na podmianę wierzyciela hipotecznego. Nowy wierzyciel może wpisać się do

Walne EMF zdecyduje o podpisaniu umów z bankami dot. refinansowania 15 XII

obligacji, w szczególności umowy w sprawie wspólnych warunków umów kredytów, umowy pomiędzy wierzycielami, na warunkach określonych przez zarząd spółki; - zawarcie dokumentów zabezpieczających wymaganych przez dokumenty określone w pkt (1) powyżej oraz przez obligacje wyemitowane na podstawie planowanej

Macierewicz: Zawarcie umów na śmigłowce wielozadaniowe jak najszybciej

. tygodniu Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że uznało za zakończone negocjacje umowy offsetowej z Airbus Helicopters związanej z kontraktem na zakup śmigłowców wielozadaniowych Caracal dla polskiej armii. Resort wskazał, że kontrahent nie przedstawił oferty offsetowej zabezpieczającej w należyty sposób

GDDKiA wzywa PBG do ugody polegającej na zapłacie 193,19 mln zł

GDDKiA roszczenia, podało PBG. "Roszczenie wskazane przez GDDKiA we wniosku, złożone zostało w związku z niewykonaniem umowy pn: Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań (A-2 węzeł Głuchowo) - Wrocław (A-8 węzeł Widawa) odcinek Kaczkowo - Korzeńsko, Obwodnica Bojanowa i Rawicza. Na kwotę roszczenia w

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła, że w przypadku ING Banku Śląskiego (ING BSK) wskaźnik ST, mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny po pomniejszeniu o wskaźnik bufora zabezpieczającego wynosi 3,34 pkt proc., podał bank. Zmiany personalne w zarządzie

Przegląd informacji ze spółek

W związku z toczącym się postępowaniem sądowym i zabezpieczającym, związanym z roszczeniami spółki Orlen Projekt, Polwax otrzymał zawiadomienie o zajęciu rachunków bankowych, wobec czego spółka przekazała na rachunek komornika kwotę 6 701 217 zł, która w całości zabezpiecza roszczenia Orlen

Mostostal Zabrze ma porozumienie z HZI ws. współpracy strategicznej

okresie 3 lub 4 lat uzależnione od skali zadań projektowych i inżynierskich powierzonych przez HZI), zabezpieczeniem wykonania umowy o współpracy będzie gwarancja w wysokości 1 mln CHF, c) sposób rozliczania udzielonej przez MZ na rzecz HZI gwarancji zabezpieczającej kontrakt Ferrybridge w wysokości 2,4

Przegląd prasy

publicznych wg ekspertów ISBnews --Andrzej Ladko zastąpi Krzysztofa Mazurka na stanowisku prezesa Altus TFI od 1 IV --PHN ma umowę joint venture ws. realizacji inwestycji logistyczno-magazynowej --Indeks WIG20 spadł o 0,27% na zamknięciu w poniedziałek --S. Szmytkowski zastąpi T. Dyrgę jako

Przegląd informacji ze spółek

. i PHN SPV 21 Sp. z o.o. podpisały umowę joint venture z Hillwood Polska oraz HE Dutch II B.V. w sprawie realizacji inwestycji logistyczno-magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach należących do grupy kapitałowej PHN w gminie Świebodzin, podała spółka. Rada nadzorcza Asseco

Rząd PiS nie kupi caracali. Szansa dla black hawków z Mielca?

Komunikat w sprawie zerwania negocjacji ukazał się po południu na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju. Czytamy w nim m.in.: "Polska uznaje za zakończone negocjacje umowy offsetowej z Airbus Helicopters związanej z kontraktem na zakup śmigłowców wielozadaniowych Caracal dla polskiej armii

Zdolność kredytowa a finansowanie bankowe w czasach epidemii COVID-19

tym, banki mają obowiązek monitorowania zdolności kredytowej klienta w okresie kredytowania. Jeżeli bank stwierdzi, że klient utracił zdolność kredytową, powinien ocenić, czy nie musi wypowiedzieć umowy albo podjąć innych działań (np. zamrożenie dalszych wypłat