zabezpiecza wierzytelność

Spółka Bestu odstąpiła od zakupu portfela wierzytelności we Włoszech

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Best Capital Italy, spółka zależna Bestu, odstąpiła od dalszych negocjacji w sprawie zakupu portfela wierzytelności na rynku włoskim. Strony nie porozumiały się co do warunków transakcji, podał Best.  "Negocjacje zakończyły się z uwagi na

CCC wezwał do sprzedaży 50,33 mln akcji Gino Rossi po cenie 0,55 zł/szt.

zwolnienie) w taki sposób, że wszelkie zabezpieczenia ustanowione na majątku spółki lub spółek z jej grupy kapitałowej zabezpieczać będą wyłącznie zobowiązania spółki (tj. wierzytelności nabyte od banku), podano dalej. "Warunki określone w umowie są typowe dla tego typu transakcji, a przejście tytułu

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 21% r/r do 205,7 mld zł w I-III kw.

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Podmioty zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF) objęły w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. wierzytelności o wartości 205,7 mld zł, co oznacza wzrost o 21% r/r, podał Związek. Z tej formy finansowania korzysta w Polsce obecnie ponad 16,7 tys. przedsiębiorstw

BGK: Wielton ma umowę z bankiem dot. kontraktu eksportowego z firmą Binke z Mali

, zabezpieczają ryzyko ich transakcji i wspierają ich w rozwoju poza granicami kraju" - powiedział ekspert Departamentu Bankowości Transakcyjnej w BGK Karol Rozenberg, cytowany w komunikacie. Dzięki wykupowi wierzytelności importer uzyskuje łatwy dostęp do atrakcyjnego finansowania w postaci

Kruk oczekuje osiągnięcia progu rentowności we Włoszech w 2019 r.

tym kraju.  "Break-even we Włoszech nie został jeszcze osiągnięty i to się nie zdarzy w 2018 r. Przekazujemy wiele spraw do sądów, ponosimy w związku z tym koszty. Wykażemy stratę w tym roku, ale zabezpieczamy sobie wpływy ze spraw w kolejnych latach. Spodziewałbym się, że to może być 2019

Wystarczy jedno słowo i mniej zapłacisz za hipotekę

- zwykłej, zabezpieczającej wierzytelność z tytułu kapitału, oraz kaucyjnej, która zabezpieczała wierzytelność, której kwoty nie można było z góry określić, czyli np. z tytułu odsetek. Obecnie obowiązuje jedna hipoteka, która może zabezpieczać nawet kilka wierzytelności, zarówno te już istniejące, jak i

Best chce od Kredyt Inkaso informacji nt. obciążenia majątku spółki

statucie Kredyt Inkaso, które wzmocniłyby nadzór korporacyjny i kontrolę nad spółkami zależnymi grupy" - czytamy w komunikacie.  W efekcie pod głosowanie NWZ poddano i przyjęto uchwałę, która w opinii Best naraża akcjonariuszy na nadmierne ryzyko, a jednocześnie nie zabezpiecza należycie

PiS wpuszcza superkreta na zatory. Duże firmy mają szybciej płacić małym

PiS wpuszcza superkreta na zatory. Duże firmy mają szybciej płacić małym

– Zasada jest taka, że jak można, to się nie płaci. Albo płaci jak najpóźniej, bo linia kredytowa w banku jest droga, a finansowanie się na pieniądzach kontrahenta tanie – opowiada warszawski adwokat specjalizujący się w ściąganiu wierzytelności. Jak to działa? Firma wynajmująca

Polimex Mostostal zawarł z wierzycielami umowę IV etapu restrukturyzacji

wierzytelności objętych umową ZOZF spółka ustanowi zastawy rejestrowe i finansowe. Zastawy te zostaną ustanowione na rzecz ARP, działającej jako agent zabezpieczenia na rzecz wierzycieli, których wierzytelności objęte są umową ZOZF i będą zabezpieczały wierzytelności wynikające z tej umowy, wskazano także

Treść i przedmiot zastawu rejestrowego

niezbędne jest wydanie rzeczy wierzycielowi. Funkcją zastawu jako ograniczonego prawa rzeczowego jest zabezpieczenie określonej wierzytelności, która przysługuje np. jednemu z podmiotów, którym może być kontrahent. Zastaw zabezpiecza również roszczenia o odsetki nieprzedawnione, a w szczególności o

Zmiany w przedawnieniu. Kiedy przedawnia się mandat, abonament RTV i rachunek za telefon

Zmiany w przedawnieniu. Kiedy przedawnia się mandat, abonament RTV i rachunek za telefon

których nie zapłacenie było przyczyną wypowiedzenia kredytu) przedawniają się każda z osobna. Kredyt hipoteczny? Odsetki przedawniają się po trzech latach. Sam kredyt się jednak nie przedawnia -upraszczając to dlatego, że jest zabezpieczony hipoteką a bank zawsze może próbować swoją wierzytelność z tej

Kredyt Inkaso wejdzie na kolejny rynek zagraniczny, kupi portfele za 150 mln zł

Warszawa, 13.02.2015 (ISBnews) - Kredyt Inkaso w ciągu miesiąca poinformuje o wejściu na kolejny rynek zagraniczny w regionie. Spółka chce nabywać portfele wierzytelności korporacyjnych w Rumunii, zaś w Bułgarii i w Polsce skupić się na zakupach portfeli detalicznych, w kraju - głównie

Sejm przyjął nowelizację ustawy dot. skuteczniejszej ochrony praw wierzycieli

uprawnionego o dokonanie czynności egzekucyjnych; 2) przyznaniu wierzycielowi możliwości zgłoszenia żądania przekształcenia hipoteki przymusowej ustanowionej w ramach zabezpieczenia w hipotekę, która zabezpiecza wierzytelność stwierdzoną już tytułem wykonawczym; 3) zastosowaniu projektowanych rozwiązań do

Prawne formy umów zabezpieczania z kontrahentami

zabezpieczenie określonej wierzytelności, która przysługuje np. jednemu z kontrahentów. Zastaw zabezpiecza również roszczenia o odsetki nieprzedawnione, a w szczególności o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 314 k.c.). Instytucja zastawu jest jednak stosowana dużo

Przegląd prasy

produkcji zaawansowanych leków, które przynoszą duże zyski, a z drugiej partnerstwo publiczno-prywatne czy zaangażowanie państwowego producenta leków w produkcję kilkudziesięciu substancji, które zabezpieczają podstawowe potrzeby --Bonair, obecny na rynku IT od blisko 30 lat, dołącza do międzynarodowej

Publiczna emisja obligacji Brewe Leasing o wartości 5 mln zł rusza dziś

jest zastaw rejestrowy 150% wartości emisji na portfelu wierzytelności (umowy zawierane w ramach prowadzonej działalności) i dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 KPC. Administratorem zabezpieczenia będzie Kancelaria Adwokacka Adwokat Maja Galas. W 2016 roku przychody Brewe Leasing

Atradius: Blisko 40% faktur B2B w Polsce nie zostaje uregulowanych w terminie

i tym samym przyczyniają się do opóźnień w płatnościach. Dodając do tego globalne ryzyka, jakie wiążą się m.in. z rosnącym amerykańskim protekcjonizmem czy zawirowaniami chociażby w Turcji, w dalszym ciągu istotne jest zabezpieczanie kontraktów z zagranicznymi kontrahentami, chociażby stosując przy

Echo ma umowę zlecenia wystawienia gwarancji ubezp. z PZU na 180 mln zł

Warszawa, 25.06.2015 (ISBnews) - Echo Investment zawarło umowę zlecenia wystawienia gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) na rzecz FTF Columbus do kwoty 180 mln zł. Gwarancja będzie zabezpieczać płatność kar umownych lub udziału w

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 27,5% r/r do 109,5 mld zł w I półr.

. Podmioty zrzeszone w PZF objęły w I półroczu 2018 r. w jego ramach ponad 54,5 mld zł wierzytelności, co stanowi niemal 50% obrotów. Kolejne 35%, generuje faktoring niepełny. Ok. 15% przypada natomiast na faktoring importowy, odwrócony oraz wymagalnościowy, podano także. "Polscy przedsiębiorcy są

NIK: W Polsce odzyskano zaledwie 3 mld zł mienia z przestępstw w l. 2014-2018

Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - W Polsce nie funkcjonuje spójny, kompleksowy system ujawniania i zabezpieczania mienia pochodzącego z przestępstw, który zapewniałby sprawne odzyskiwanie tego mienia. W latach 2014-2018 udało się odzyskać 3 mld zł, podczas gdy nielegalne

Faktoring to nie tylko forma kredytu. Oto jak jeszcze może pomóc firmie?

„kredytowy” pełni istotną funkcję, to faktoring nie ogranicza się jedynie do finansowania obrotowego przedsiębiorstwa. Co jeszcze firma może dostać w pakiecie faktoringowym? – Oprócz gotówki z faktur klienci dostają np. pomoc w zarządzaniu wierzytelnościami. Z poziomu swojego konta

Ochrona firmy przed upadłością kluczowym zadaniem Prawa restrukturyzacyjnego

poprzez zachowanie przedsiębiorstwa i powstrzymanie likwidacji. W ten sposób zadłużone firmy zabezpieczane są przed zdecydowanymi działaniami wierzycieli (np. poprzez zgłoszenie wierzytelności do komornika) poprzez ustawową możliwość zawieszenia postępowań egzekucyjnych i możliwość uchylenia zajęć

PBG przyjęło nowe propozycje układowe i skierowało je do sądu

S.A. z siedzibą w Raciborzu; zastaw będzie zabezpieczał spłatę wierzytelności przysługujących wierzycielom na mocy układu; (ii) doprecyzowaniu zapisów związanych z zabezpieczeniem obligacji, które w ramach propozycji układowych spółka planuje wyemitować oraz zaproponować ich objęcie wierzycielom z

Kaczmarski: Niemal 50% firm nie sprawdza kontrahentów przed zawarciem transakcji

giełdy wierzytelności (16% i blisko 35% poprzednio). Ponadto firmy proszą partnerów o dostarczenie zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami w ZUS i z podatkami w urzędzie skarbowym (13% i 18,5% w 2015 r.). 14% firm zamawia raport w wywiadowni gospodarczej (poprzednio było to 15,5% badanych), podano

Żółkiewicz z Inwestycji w Wartość FIZ: Koniec roku na GPW w rytm globalnych ETF

nazywając to 'zabezpieczaniem portfela'. Taka strategia raz się sprawdza, a raz nie. W długim terminie pozwala ona ograniczyć wahania certyfikatu inwestycyjnego - ale za cenę znacznie niższych średniorocznych zysków. Fundusze te mogą więc być rozważane jako inwestycja przez inwestorów

KRD: Zadłużenie przedsiębiorstw budowlanych wobec innych firm wynosi 2,2 mld zł

zaciągnięte kilka lat wcześniej, bo banki z reguły próbują najpierw samodzielnie odzyskać pieniądze, a dopiero gdy to się nie udaje, sprzedają wierzytelności, podano także. W najgorszej kondycji znajduje się podsektor specjalistycznych robót budowlanych, czyli związany z rozbiórką, pracami wykończeniowymi

Bombą atomową w fundusze inwestycyjne? [ANALIZA SAMCIKA]

przeznaczyć na żadną inwestycję więcej niż 5 proc. aktywów. Nie może też inwestować w tzw. instrumenty pochodne służące do mnożenia zysków lub zabezpieczania się przed ryzykiem. W funduszach zamkniętych takich ograniczeń nie ma. Inwestor nie może też wycofać swoich pieniędzy w każdej chwili, lecz tylko w

Przegląd prasy

--Polkomtel ma już ponad 8800 punktów rejestracji kart pre-paid sieci Plus --Best TFI kupi od mBanku pakiet wierzytelności wartości nominalnej 334 mln zł --ME przedstawi aktualizację programu jądrowego do końca 2017 r. --Artifex Mundi zaprezentuje nową grę 'Cute Dragons - Exotic Squash' w piątek --MF

Skuteczna ochrona majątku przed wierzycielami

najpowszechniejszych rozwiązań mających na celu zabezpieczanie majątku przedsiębiorcy w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wiele podmiotów chcących realizować swoje plany biznesowe przy jednoczesnej ochronie majątku decyduje się na założenie właśnie takich rodzajów działalności. Dzieje

Przegląd informacji ze spółek

zostanie wykorzystany tryb zamówienia z wolnej ręki, poinformowała ISBnews rzecznik spółki Ewa Kryj. Spółka zależna Kruka - ItaCaptal S.r.l, wygrała na rynku włoskim przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych wierzytelności o wartości nominalnej ok. 930 mln euro, poinformowała spółka.  Qumak

Jak działa zapis windykacyjny? Kto ma prawo do majątku wskazanego przez spadkodawcę?

numerze rejestracyjnym, obraz olejny Wojciecha Kossaka, nieruchomość, ale już nie gotówka); zbywalne prawo majątkowe (np. własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wierzytelność, prawa autorskie, udziały w spółce z o.o., akcje); przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne

Przegląd informacji ze spółek

, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosek o ogłoszenie upadłości, podał Kopex. Capital Park osiągnął 82% wynajmu w biurowcu Eurocentrum Office Complex, podała grupa. Otwarcie przez sąd postępowania sanacyjnego dla Action zabezpiecza pozycję finansową i pozwala

Co dla klientów zmieni likwidacja Bankowego Tytułu Egzekucyjnego?

starych, sprawdzonych sposobów zabezpieczania swoich wierzytelności, czyli żądania przy większych kredytach kilku żyrantów i podsuwania klientom do podpisu weksli in blanco. Do takiego weksla bankowcy dołączali niegdyś tzw. deklarację wekslową, która zawierała dokładne wytyczne, w jakich okolicznościach i

Wrócą żyranci? Sześć rzeczy, które mogą się zmienić, gdy zniknie BTE

banki będą się zabezpieczały po likwidacji BTE? Brak BTE może mieć bolesne dla kredytobiorców skutki uboczne. Niewykluczone, że banki wrócą do starych, sprawdzonych sposobów zabezpieczania swoich wierzytelności, czyli żądania kilku żyrantów przy większych kredytach i podsuwania klientom do podpisu

Przegląd prasy

7,81 mln zł w I kw. 2016 r. --Przychody segm. motoryzacyjego Marvipolu wzrosły o 28% r/r do 144 mln zł w I kw. --Altus TFI przejęło zarządzanie funduszem EGB Wierzytelności 1 FIZ --Indeks WIG20 spadł o 1,48% na zamknięciu w czwartek --Zysk netto Altus TFI wzrósł r/r do 16,68 mln zł w I kw. 2016

PGE GiEK, Energa Kogeneracja i PGNiG Termika podpisały umowę z PGG

i Energetyka Konwencjonalna podpisała umowę objęcia docelowo 17,1% udziałów w Polskiej Grupie Górniczej. Inwestycja finansowa realizowana jest na warunkach rynkowych i jest zgodna ze strategią Grupy PGE, ponieważ zabezpiecza spółce bazę surowcową o parametrach dopasowanych do istniejących

Nawet 8 proc. rocznie przy inwestowaniu w weksle. Okazja czy pułapka? Sprawdzamy

firmy. Weksel to dokument potwierdzający zaciągnięcie pożyczki. Jest uznawany za bezpieczną formę zabezpieczania interesów pożyczkodawcy, bo daje duże możliwości egzekucji. Tak jak kiedyś w przypadku bankowego tytułu egzekucyjnego posiadacz weksla może egzekwować swoje pieniądze za pośrednictwem

Faktoring dla małych i średnich

takie oferty za 9 proc. Duzi, co nie chcą Mimo chęci wciąż są firmy, które z dobrodziejstw faktoringu skorzystać nie mogą. Dlaczego? Bo na takie rozwiązanie musi zgodzić się płatnik. - Sklepy wielkopowierzchniowe najczęściej odmawiają cesji wierzytelności. Jednak coraz większa znajomość usługi

Rząd przyjął projekt ustawy dot. kredytów hipotecznych i o nadzorze

przypadku zaległości w spłacie kredytu. Wprowadzono także regulację, według której kredytodawca będzie mógł wymagać od kredytobiorcy zawarcia lub posiadania umowy ubezpieczenia kredytu hipotecznego połączonej z przelewem wierzytelności dotyczącej umowy o kredyt hipoteczny. - Reklama i obowiązki

Prawnicy mają pomysły, jak unieważnić kredyt frankowy

na to, że da się unieważnić kredyt we frankach. Po pierwsze: nawet jeśli banki miały franki, to co z tego? Mec. Garlacz zauważa, że w Polsce i na Węgrzech banki udzielające kredytów we frankach nie zabezpieczały swoich pozycji kredytowych faktycznym przepływami franków, a instrumentami

SKOK-i uprzywilejowane w nowej ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

deponentów to jednak ostateczność. Gdy bankrutuje bank lub inna firma, sporządza się listę wierzycieli, którzy zaspokajani są według określonej kolejności z odzyskiwanego majątku. Projektowana ustawa zakłada, że wierzytelności deponentów - osób fizycznych oraz firm z sektora MSP - którzy zdeponowali ponad

Prawo nie jest srogie

wierzytelności. Ze względów rynkowych zabezpieczenia powinny być adekwatne do zabezpieczanej wierzytelności, przede wszystkim do jej wysokości. Poczynając od zabezpieczeń najmniej uciążliwych, jak zastrzeżenie prawa własności rzeczy sprzedanej do czasu uiszczenia przez kontrahenta ceny, poprzez zabezpieczenia

Przegląd prasy

zabezpiecza pozycję finansową i pozwala przeprowadzić restrukturyzację, poinformował prezes Action Piotr Bieliński.  Rada dyrektorów Kopex Australia Pty Ltd – spółka zależna Kopeksu – podjęła uchwałę o wszczęciu przewidzianej przez prawo australijskie procedury "voluntary

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - klienci ruszają do sądów

przejmuje odpowiedzialność za np. 20 proc. długu klienta. Gdyby ów klient nie spłacał kredytu i bank wypowiedział mu umowę, to 80 proc. wierzytelności bankowcy mogliby ściągać bezpośrednio od klienta, a pozostałą część musiałby zapłacić im ubezpieczyciel. Wcześniej klienci niemający wkładu własnego musieli

Polityka Stefczyka. Niespłacane pożyczki i finansowanie prawicowych imprez

. Wcześniej przez wiele lat audytorzy badający jego sprawozdania finansowe zwracali uwagę na "utrzymujący się wysoki stan kredytów przeterminowanych" i alarmowali, że "tworzone dotychczas odpisy aktualizujące nie zabezpieczają w pełni ryzyka wynikającego z zagrożonych spłat". Władze "

Nie wiedzieli, że mają 215 tys. zł długu. Przez ojca emeryta

kilku bankach. Największy - ponad 21 tys. zł do spłacenia w GE Money Banku. Ten sam bank miał jeszcze wobec niego cztery inne wierzytelności, wszystkie na kilka tysięcy zł. PKO BP domagał się spłaty trzech zobowiązań: 14,6 tys. zł, 4,5 tys. zł oraz 2 tys. zł - ten ostatni dług był za korzystanie z karty

Odwrócona hipoteka, czyli interes na biedzie

godziwych emerytur. Ale do licha, dlaczego rząd wciąż zwleka z zapewnieniem tym ludziom przynajmniej ochrony prawnej? Wprawdzie jeśli wierzyć prawnikom, nasz kodeks cywilny dostatecznie zabezpiecza seniorów. Problem w tym, by stosowne klauzule były wpisane do umowy z funduszem. Dziś zależy to jednak

Przegląd informacji ze spółek

regularne wykorzystywanie  zakupionych dronów do zabezpieczania swoich pociągów i terenów kolejowych przed kradzieżą, podała spółka. Skanska Property Poland rozpoczyna realizację swojej drugiej inwestycji biurowej w Łodzi. Budynek o nazwie Nowa Fabryczna powstanie na skrzyżowaniu ulic Knychalskiego

Rewolucja w hipotekach. Przedsiębiorcy się cieszą

kilkaset złotych. Nowela zniesie bowiem podział na hipotekę zwykłą i kaucyjną. Ta pierwsza zabezpiecza bankowi np. sam kredyt, zaś ta druga - naliczane od niego odsetki. Od 20 lutego ustanawiana będzie tylko jedna hipoteka. Łatwiej będzie podnieść kwotę zaciąganego kredytu. Dziś, jeśli ktoś pożycza z

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

pakietu "pracuje na rzecz spółki" jako zabezpieczanie i kowenant kredytu obrotowego posiadanego przez CI Games.  Źródło: ISBnews Action: Złoży wniosek do sądu o przedłużenie terminu złożenia listy wierzycieli wobec pierwotnie planowanego terminu (do końca października), co da 

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

drogę do poprawy kluczowych parametrów naszego biznesu. Liczymy, że popularyzacja usługi PayByLink przełoży się na poprawę poziomu spłat z wierzytelności" – komentuje Jarosław Orlikowski, p.o. prezesa Kredyt Inkaso. Cyberbezpieczeństwo: Check Point Software Technologies wskazuje

Spłaciliśmy dług Gierka (nowym długiem)

. 61 proc. polskiego długu (wobec banków) zostało zamienione na 30-letnie obligacje dyskontowe. Za jednego dolara wierzytelności właściciel otrzymał 55 centów. 10,4 proc. długu zamieniono na obligacje parytetowe. Za jednego starego dolara długu wierzyciel otrzymywał jednego nowego w postaci par bonds

Krzysztof Folta i TIM: drużyna po przejściach

dostawcami to w ocenie Kozłowskiego silna strona TIM-u. Kłopoty TIM-u z przełomu wieków były odbiciem stanu całej branży. O tym, że dzisiaj sytuacja jest nieporównywalnie lepsza, przekonują również konkurenci. - W obszarze niespłacalnych wierzytelności sytuacja bardzo się poprawiła - mówi Marcin Gardas

Jak zabezpieczyć majątek w małżeństwie [PORADNIK]

drugiego. Oczywiście jeśli kredyt został zaciągnięty w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, to bank może dochodzić swoich należności także ze składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. A jeśli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności majątkowej lub dotyczy tylko