z wolnej ręki zamówienie uzupełniające

Alicja Biegańska

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Jeżeli wartość szacunkowa kolejnych udzielanych zamówień uzupełniających przekroczy próg 30 000 euro, obowiązkiem zamawiającego będzie udokumentowanie przeprowadzenia procedury zamówienia z wolnej ręki zgodnie z wymogami ustawowymi.

Czy masz obowiązek sporządzić protokół w przypadku zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki?

W trakcie prowadzenia postępowania zamawiający ma obowiązek sporządzenia pisemnego protokołu postępowania. Dotyczy to również zamówienia udzielanego w trybie z wolnej ręki.

Nowelizacja PZP - jakie niesie zmiany?

Obowiązujące w Polsce Prawo zamówień publicznych dostosowywane jest do obowiązujących przepisów prawnych w Unii Europejskiej. Ostatnia nowelizacja ustawy Prawa zamówień publicznych zawierała wiele znaczących zmian. Jedną z nich jest wprowadzenie nowych regulacji dotyczących trybu zamówień z wolnej ręki z uwagi na usunięcie pojęcia zamówienia uzupełniającego z ustawy Prawa zamówień publicznych.

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

Pytanie Chcemy udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane uzupełniające. Z racji wcześniejszego przetargu nieograniczonego "unijnego" zamówienie z wolnej ręki wykonawcy zostanie również udzielone w tym trybie, to znaczy ogłoszenie zostanie przesłane do TED

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

kwota brutto czyli netto + VAT = 75.000 zł? Odpowiedź Podajesz wartość netto zamówienia. Wyjaśnienie Wartość zamówień uzupełniających, których możesz w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielić dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie może być

Jak udzielać zamówień uzupełniających?

.). Mając na uwadze te okoliczności, ustawodawca przewidział możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na rzeczy o tych samych parametrach. Zależnie od wartości zamówień uzupełniających zamawiający udziela ich poza ustawą, lub jeżeli ich wartość przekracza 14 000 euro w trybie z

Zamówienia uzupełniające - aspekty praktyczne

przesłanek.  Po nowelizacji ustawy Pzp dokonanej w 2016 roku usunięto z jej przepisów pojęcie "zamówienia uzupełniające". Obecnie zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia: - w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, - dotychczasowemu

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające

udzielane jest w przypadku, gdy jego wartość przekracza równowartość 30.000 euro, po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki (patrz przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i pkt. 7 ustawy pzp). Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać na odrębność zamówienia

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

Pytanie: Czy zamawiający po nowelizacji ustawy Pzp z 2016 roku jest zobowiązany do wartości zamówienia podstawowego dodać wartość zamówień uzupełniających ? Jeżeli w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz podaje tylko zakres zamówień, to do jakiej wartości może udzielić zamówienia z wolnej ręki

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

przekroczy równowartość 30.000 euro (tj. 126.747,00 zł. netto) koniecznym będzie przeprowadzenie procedury przewidzianej dla zamówienia udzielanego w trybie z wolnej ręki. Wówczas zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić pełną procedurę określoną przepisami ustawy dla wskazanego trybu udzielania zamówienia

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

ograniczonego. Aby można było udzielić w trybie z wolnej ręki zamówienie uzupełniające na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług lub robót budowlanych, muszą być spełnione łącznie wszystkie następujące przesłanki: 1. Wykonanie zamówienia uzupełniającego zlecasz

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

ogłoszenia, powinny zostać udzielone: - z zastosowaniem trybu z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, lub - jeżeli wartość zamówienia podobnego jest mniejsza niż 30.000 euro oraz 20% wartości całego zamówienia ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy Pzp - bez zastosowania

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

dotychczasowych przepisów stanowią podstawę do udzielenia zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 5 oraz w pkt 6 i 7 ustawy Pzp w dotychczasowym brzmieniu). W związku z powyższym umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła zostać zmieniona po zaistnieniu jednej z poniższych przesłanek, ale

W jakich przypadkach udzielić zamówienia uzupełniającego?

Pytanie W 2010 roku nasza jednostka ogłosiła przetarg na wymianę okien. Roboty zostały zrealizowane w tym samym roku. Przewidziano zamówienia uzupełniające. W budżecie jednostki na rok 2011 przewidziano 250.000 zł na wymianę następnych okien. Czy można część tych okien zlecić z wolnej ręki (jako

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

KIO/UZP 674/09). Ponieważ zamówienie podstawowe obejmuje zamówienia rodzajowo tożsame z tymi jakie zamawiający zamierz zlecić w ramach zamówienia uzupełniającego, to można skorzystać z trybu zamówienia z wolnej ręki (o ile zostaną spełnione pozostałe przesłanki warunkujące możliwość zastosowania tego

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

musi być przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. Pamiętaj także, że udzielenie zamówienia uzupełniającego jest oddzielną procedurą prowadzoną w trybie zamówienia z wolnej ręki i wymaga odrębnej od zamówienia podstawowego dokumentacji. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1, art

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

Pytanie Zamawiający planuje udzielić zamówienia uzupełniającego na usługi w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaproszenie do negocjacji zostanie wysłane do wykonawcy drogą mailową. Czy szacowana wartość zamówienia uzupełniającego jest tą samą

Zamówienie uzupełniające na dostawę komputerów - czy jest dozwolone?

wykazania, że zmiana wykonawcy doprowadziłaby do komplikacji technicznej wszystkich dostaw (zarówno objętych zamówieniem podstawowym, jak i zamówieniem uzupełniającym). Tym samym wprawdzie możliwe jest udzielenie w trybie z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na dostawy komputerów stacjonarnych i

Portfel zamówień Torpolu wynosił ok. 0,44 mld zł na koniec czerwca

. Spółka pozyskała 4 zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (w tym 1 wszczęte w 2015 r.) oraz 1 zamówienie z wolnej ręki. Efektywność składanych ofert wyniosła 21,7 % w ujęciu ilościowym. Łączna wartość zamówień pozyskanych w pierwszym półroczu 2016 r. to 106,7 mln zł netto, czytamy w

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

zawartych również przed wejściem w życie nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić, w trybie z wolnej ręki, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych (bądź usług) zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów 14 informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna 15 informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o

Czy udzielenie zamówienia dodatkowego poniżej kwoty 14.000 euro zobowiązuje do stosowania ustawy Pzp?

trybu zamówienia z wolnej ręki, a tym samym przeprowadzenia pełnej procedury w tym zakresie. Wyjaśnienie Istnieje również teoria odmienna, zgodnie z którą o trybie postępowania przesądza jego wartość i jeżeli ta nie przekracza kwoty 14.000 euro wówczas przepisy ustawy Pzp nie mają zastosowania

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

zamówienia podstawowego zamówienia uzupełniające, co pozwoli uniknąć takich sytuacji jak opisana. Wyjaśnienie Przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na tzw. zamówienia dodatkowe są ściśle określone w ustawie Pzp. Tylko w przypadku ich łącznego zaistnienia masz możliwość skorzystania z tego

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub partnerstwa innowacyjnego. Przepisów art. 55 i art. 60b nie stosuje się. 2

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w niniejszym rozdziale, a w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2, również w trybie licytacji elektronicznej. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, zamawiający może wybrać

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Wzory dokumentów przetargowych Oddział 5 Zamówienie z wolnej ręki Art. 66. 1. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. 2. Zamawiający, po wszczęciu postępowania, może odpowiednio zamieścić w Biuletynie

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w niniejszym rozdziale, a w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2, również w trybie licytacji elektronicznej. 2. W przypadkach, o których mowa w

Można przedłużyć termin umowy o zamówienie wszczęte w trybie z wolnej ręki w formie aneksu

bez wszczynania postępowania w trybie z wolnej ręki. W umowie na modernizację instalacji elektrycznej zastrzeżono możliwość zmiany terminu jej realizacji w przypadku wystąpienia robót uzupełniających, zamiennych i dodatkowych. Kontrakt ten rozliczany jest ryczałtowo, należy wobec tego mieć na uwadze

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. 6. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki

Ucieczka przed blamażem. W PKW drżą przed wyborami prezydenckimi

informatyczne - wyjaśnia Dariusz Ziembiński, ekspert ds. zamówień publicznych z Grupy Doradczej KZP. - A nie widzę jakichkolwiek powodów, aby dokonać zamówienia na to oprogramowanie poza procedurą zamówień publicznych. Zamówienie z wolnej ręki zostałoby natychmiast oprotestowane - stwierdza Ziembiński. 2. To

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

typu usług z trybów o ograniczonej konkurencyjności - negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki. Przywilej ten pozostawiono w art. 5 ust. 1a ustawy Pzp wyłącznie do uzasadnionych przypadków, przy czym opis potencjalnych okoliczności stanowiących takie uzasadnienie spotykał się z krytyką

KBW buduje od podstaw system informatyczny do obsługi wyborów

podstaw. Co więcej, powstanie w trybie bezprzetargowym. W Urzędzie Zamówień Publicznych dowiadujemy się, że jest kilka ścieżek prawnych, które pozwalają na stworzenie takiego oprogramowania poza przetargiem: zamówienie z wolnej ręki, tryb negocjacji, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia. Którą