z wolnej ręki zamówienie publiczne

Marek Okniński

Elektronizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

Elektronizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

Obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej[2] dotyczy w szczególności składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ).

Zamówienie z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej ręki to jeden z ważniejszych trybów udzielania zamówień publicznych. Jego podstawy definiuje ustawa Pzp. Sczezgóły poniżej.

Urząd Zamówień Publicznych: Więcej przetargów, mniej wolnej ręki

W 2010 r. wartość kontraktów publicznych sięgnęła 167 mld zł, czyli o ponad 40 mld zł więcej niż rok wcześniej - ocenia Urząd Zamówień Publicznych (UZP).

Nowelizacja PZP - jakie niesie zmiany?

wolnej ręki z uwagi na usunięcie pojęcia zamówienia uzupełniającego z ustawy Prawa zamówień publicznych. W Unii Europejskiej podstawowymi aktami prawnymi, które regulują wewnętrzną politykę w zakresie zamówień publicznych są dwie Dyrektywy klasyczna oraz sektorowa. Wskazać należy, że polska ustawa z

Zakup używanego sprzętu nie może zostać dokonany na podstawie wolnej ręki

? Wartość szacunkowa tego zamówienia przekracza 14.000 euro. Czy jako podstawę prawną można wskazać art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź W opisanym stanie faktycznym nabycie frezarki w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

z wolnej ręki; - nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia.Zobacz: Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne Jest to instytucja fakultatywna, zależna od woli zamawiającego, konsekwencją jej

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W trybie zamówienia z wolnej ręki wykonawca najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego powinien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. A niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

Czy Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy o zamówienie publiczne?

jest tylko w wyjątkowych okolicznościach, wobec powyższego należy stwierdzić, iż również umowy zawarte z wolnej ręki nie mogą być swobodnie zmieniane. Zatem zasadne jest stwierdzenie, iż w przypadku zmian przedmiotowych w umowie o wykonanie zamówienia publicznego, strony są zobowiązane do oceny czy w

Nadzór autorski należy przewidzieć w umowie na opracowanie dokumentacji projektowej

Nadzór autorski należy przewidzieć w umowie na opracowanie dokumentacji projektowej

projektowe. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych stoi na stanowisku (opinia UZP – www.uzp.gov.pl), iż wykonywanie czynności nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizacją projektu architektoniczno-budowlanego, którego jest autorem, wiąże się w sposób immanentny z rolą twórcy takiego projektu

Zamówienie z wolnej ręki - jak definiować natychmiastowość wykonania zamówienia?

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust. 1 pkt. 3 umożliwia zastosowanie trybu z wolnej ręki jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można

Czy nowe Pzp pozwala korzystać z trybu z wolnej ręki w procedurach poniżej progów unijnych?

Czy nowe Pzp pozwala korzystać z trybu z wolnej ręki w procedurach poniżej progów unijnych?

Pytanie: Czy zgodnie z nową ustawą Pzp zamówienie z wolnej ręki będzie można zastosować dla zamówień o wartościach poniżej progów unijnych ? Czy należy wtedy umieszczać ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych? Czy trzeba również prowadzić protokół postępowania? Odpowiedź: Tak, procedura z

Czy konieczny jest przetarg na wybór agencji ochrony ?

wolnej ręki nie oznacza, że zamawiający nie ma podstaw do zastosowania innego trybu udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający może bowiem udzielić zamówienia w każdym z trybów przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Jednak decyzja zamawiającego o zastosowaniu trybu zamówienia z wolnej ręki

Ogłoszenie o przetargu

pigułce Ogłoszenie o zamówieniu Prawo zamówień publicznych w pigułce Zamówienie z wolnej ręki

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

przetargu nieograniczonego natomiast umowę na dystrybucję energii do budynków zamawiającego zawrzeć można z wykonawcą wybranym w trybie zamówienia z wolnej ręki. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), - Ustawa z dnia 10 kwietnia

Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia?

Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia?

udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki ograniczona jest między innymi do zakazu dokonywania istotnych zmian w pierwotnych warunkach zamówienia, które były ustalone w postępowaniu przetargowym. W rozumieniu wyżej wskazanego przepisu istotną zmianą warunków zamówienia jest zmiana pierwotnych

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Pytanie:  Po dwóch ogłoszonych przetargach nieograniczonych na roboty budowlane, do których nikt nie przystąpił, zastosowano procedurę z wolnej ręki na niezmienionych warunkach. Czy do Biuletynu Zamówień Publicznych należy przesłać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia czy o zamiarze zawarcia

Rażąco niska cena

Rażąco niska cena

Pzp Zamówienie z wolnej ręki Słownik Pzp Zamówienia publiczne

Na jakiej podstawie prawnej zaprosić wykonawcę do negocjacji w trybie z wolnej ręki po konkursie z grudnia 2020 roku?

negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 2021 rok, zatem nasuwa się pytanie, czy zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki autora wybranej pracy ma się odbyć na podstawie aktualnej ustawy Pzp , czy też już

Tryb z wolnej ręki kiedy jest dozwolony?

terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Zamawiający często błędnie interpretują owa przesłankę i powołując się na nią, próbują w trybie z wolnej ręki wydać nieprzewidziane środki, jakie otrzymują pod koniec roku, tak by nie przepadły. Tymczasem przepis mówi nie tyle o "pilnej

Trudne negocjacje z dostawcą prądu - jak podpisać nową umowę?

możliwości przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Czy w takiej sytuacji można przyjąć, że nastąpiła zmiana poprzedniej umowy w zakresie grupy taryfowej niewymagająca przeprowadzania nowego postępowania? Jeżeli nie, to jak najlepiej rozwiązać ten problem i uzdrowić sytuację? Czy

Odstąpienie od trybów konkurencyjnych ze względu na prawa wyłączne

Odstąpienie od trybów konkurencyjnych ze względu na prawa wyłączne

kontynuować współpracę w wyniku udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki). Prawami wyłącznymi w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych są m.in. prawa własności rzeczy, a także prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Publicznych  w roku 2018: 88% zamówień udzielono w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 9,45% zamówienia z wolnej ręki, 1,86% zapytania o cenę, 0,34% przetarg ograniczony, 0,11 % negocjacje bez ogłoszenia, 0,04% negocjacje z ogłoszeniem, 0,17

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - jak się do tego zabrać?

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - jak się do tego zabrać?

Pytanie: Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wody użytkowej i odprowadzanie ścieków w trybie z wolnej ręki poprzez przesłanie do wykonawcy zaproszenia do negocjacji. Postępowanie jest objęte reżimem unijnym. Wykonawca nie odpowiedział na zaproszenie

Dialog konkurencyjny

pigułce Zamówienie z wolnej ręki

Co grozi zamawiającemu, który bez zawartej umowy odbiera dostawy wody?

Pytanie: Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wody użytkowej i odprowadzanie ścieków w trybie z wolnej ręki poprzez przesłanie do wykonawcy zaproszenia do negocjacji. Postępowanie jest objęte reżimem unijnym. Wykonawca nie odpowiedział na

Obligatoryjność konkursu w nowym Prawie zamówień publicznych

ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; - wartość udzielanego zamówienia jest mniejsze niż progi unijne [4]; - przedmiotem udzielanego zamówienia projektowego jest obiekt liniowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.   

Tryb z wolnej ręki może być stosowany do zamówień udzielanych w częściach

trybie z wolnej ręki. Uwzględniając powyższe wskazać należy, że: - skorzystanie z art. 6a ustawy PZP jako poprzedzającego udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki mieści się w obowiązującym stanie prawnym, - nie jest zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale jest zakazany taki

Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw

wyłudzać pieniędzy od Skarbu Państwa Zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych   zamawiający nie może udzielić zaliczki, jeżeli wykonawca został wybrany w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub z wolnej ręki. Pozbawienie możliwości udzielenia zaliczki w odniesieniu do zamówień

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

Obiektywizm przyczyn uzasadniających możliwość udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki *1 ze względu na niemożność dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi nie zachodzi w rozumieniu obowiązujących przepisów tym samym nie stanowi powodu wykorzystania

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

udzielić na te 25 części zamówienia z wolnej ręki w trybie unijnym. Wartość wszystkich części wynosi 11.330.493,43 euro. Zakup leków jest dla nas konieczny i nie możemy czekać na rozpisanie nowego unijnego przetargu. Jak przeprowadzić takie zamówienia z wolnej ręki , w przypadku gdy na kilka różnych

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

grudnia 2019 r. bez ponoszenia kosztów i bez prawa roszczeń ze strony wykonawcy ? Odpowiedź: Zamawiający nie może unieważnić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp , w sytuacji gdy zostały mu już przyznane środki na sfinansowanie zamówienia . Ustawa

Odstąpienie od umowy nie uzasadnia zastosowania wolnej ręki

Tryb zamówienia z wolnej ręki może być zastosowany między innymi ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego , której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia , a nie można zachować terminów określonych dla innych

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

ogłoszenia, powinny zostać udzielone: - z zastosowaniem trybu z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, lub - jeżeli wartość zamówienia podobnego jest mniejsza niż 30.000 euro oraz 20% wartości całego zamówienia ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy Pzp - bez zastosowania

PKP PLK zamierza udzielić ZUE z wolnej ręki zamówienia na prace za ok. 30 mln zł

Warszawa, 02.11.2018 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) opublikowały ogłoszenie o wszczęciu procedury z wolnej ręki z zamiarem udzielenia ZUE zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zabezpieczenie obiektów inżynieryjnych na odcinku Dęblin – Lublin", podało ZUE

Zamówienia uzupełniające

udzielane jest w przypadku, gdy jego wartość przekracza równowartość 30.000 euro, po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki (patrz przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i pkt. 7 ustawy pzp). Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać na odrębność zamówienia

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

dotychczasowych przepisów stanowią podstawę do udzielenia zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 5 oraz w pkt 6 i 7 ustawy Pzp w dotychczasowym brzmieniu). W związku z powyższym umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła zostać zmieniona po zaistnieniu jednej z poniższych przesłanek, ale

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

usług, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) należy zrealizować w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie uzupełniające o wartości szacunkowej wynoszącej 1000 złotych należy zatem

Nabycie usług pocztowych w trybie z wolnej ręki nie zawsze jest możliwe

Pytanie Czy nabycie usług pocztowych może nastąpić w trybie zamówienia z wolnej ręki? Odpowiedź Zamawiający powinien zastosować tryb podstawowy udzielania zamówienia publicznego (np. przetarg nieograniczony). Skorzystanie bowiem z trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

Pytanie Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych należy zamieścić informację o zamiarze zawarcia umowy z jedynym dostawcą wody w mieście przed zastosowaniem trybu z wolnej ręki? Odpowiedź Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia jest obowiązkiem zamawiającego również przy zastosowaniu trybu zamówienia z

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

przekroczy równowartość 30.000 euro (tj. 126.747,00 zł. netto) koniecznym będzie przeprowadzenie procedury przewidzianej dla zamówienia udzielanego w trybie z wolnej ręki. Wówczas zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić pełną procedurę określoną przepisami ustawy dla wskazanego trybu udzielania zamówienia

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

Pytanie Zamawiający planuje udzielić zamówienia uzupełniającego na usługi w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaproszenie do negocjacji zostanie wysłane do wykonawcy drogą mailową. Czy szacowana wartość zamówienia uzupełniającego jest tą samą

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

. Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1)      z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, 2)      nie zamieścił ogłoszenia o

Czy masz obowiązek sporządzić protokół w przypadku zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki?

euro. Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych). Jeśli jednak zdecydowałeś się prowadzić je w trybie ustawowym (zamówienie z wolnej ręki), np. w

Zamówienie dodatkowe

art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

zachodzą pozostałe okoliczności skutkujące możliwością zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, można z niego skorzystać. Zamawiający może zastosować tryb z wolnej ręki jeżeli, w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień

Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

publicznych dotyczy w szczególności: 1. Doprecyzowania wyłączenia stosowania przepisów ustawy dotyczących usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych. 2. Rozszerzenia przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

, zamówienia z wolnej ręki, - zwiększenie wykorzystania narzędzi elektronicznych w procedurze udzielenia zamówienia publicznego poprzez wprowadzenie platformy e-zamówienia oraz profilu nabywcy definiowanego jako rozwiązanie techniczne umożliwiające realizację procedury udzielenia zamówienia publicznego, w

W jakich przypadkach udzielić zamówienia uzupełniającego?

zamówienia uzupełniające), a dla reszty udzielić zamówienia publicznego? Czy bezpieczniej będzie przeprowadzić procedurę przetargową na całość tych prac? Odpowiedź Masz prawo udzielić zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki. Wyjaśnienie Jak wynika z treści pytania oraz charakteru prac zamówienie podstawowe

Tryb z wolnej ręki a możliwość składania ofert częściowych

Pytanie Zamawiający udziela zamówienia na przesył energii w dwóch punktach odbioru w dwóch miastach i o różnych mocach umownych. Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki. W trakcie postępowania wykonawca przygotował dwie umowy ze względów techniczno-organizacyjnych - dla każdego

KIO uwzględniła odwołanie Qumaka ws. wolnej ręki we wdrożeniu produkcyjnym ISOK

postanowienia takiej treści wywołuje skutek polegający na konieczności unieważnienia przez Skarb Państwa-Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (dalej: KZGW) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniem trybu zamówienia z wolnej ręki oraz udzielenia zamówienia w wyżej wymienionym trybie spółce

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

musi być przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. Pamiętaj także, że udzielenie zamówienia uzupełniającego jest oddzielną procedurą prowadzoną w trybie zamówienia z wolnej ręki i wymaga odrębnej od zamówienia podstawowego dokumentacji. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1, art

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

ograniczonego. Aby można było udzielić w trybie z wolnej ręki zamówienie uzupełniające na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług lub robót budowlanych, muszą być spełnione łącznie wszystkie następujące przesłanki: 1. Wykonanie zamówienia uzupełniającego zlecasz

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia. Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1)      z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, 2)    

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

świadczenia usług badawczych, 2. Rozszerzenia przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie. PZP - Dział III: Przepisy szczególne Rozdział 1: Umowy ramowe

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

kwota brutto czyli netto + VAT = 75.000 zł? Odpowiedź Podajesz wartość netto zamówienia. Wyjaśnienie Wartość zamówień uzupełniających, których możesz w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielić dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie może być

MON zaprosi Boeinga do negocjacji ws. samolotów dla VIP-ów

zostanie do firmy Boeing. "Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a zaproszenie do negocjacji skierowane zostanie do firmy The Boeing Company" - czytamy w komunikacie. Powodem uruchomienia nowego postępowania jest

Zamówienie na udzielenie kredytu trzeba przeprowadzić w trybie konkurencyjnym

zamówień publicznych określone w art. 4 pkt 1) lit. a ustawy. Możliwość stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w zakresie udzielania kredytów przez banki krajowe ze środków międzynarodowych instytucji finansowych." Czy takie działanie będzie prawidłowe? Odpowiedź Nie, na udzielenie kredytu należy

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki wskazanie okoliczności uzasadniających zastosowanie wybranego trybu; 10) powody, z których zamawiający postanowił nie udzielać zamówienia, nie zawierać umowy ramowej albo nie ustanawiać dynamicznego

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

zm.) nie będzie możliwe. Zamówienia dodatkowe Udzielenie w trybie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, uwarunkowane jest w pierwszej

PKP Energetyka ma umowę na utrzymanie sieci trakcyjnej PKP PLK do 2023 r.

ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie "z wolnej ręki" oraz ogłoszeniem w dzienniku Unii Europejskiej o prowadzonym postępowaniu. Takie działanie było przewidziane już w umowie przedwstępnej zawartej w 2015 r., przypomina PLK. PKP Energetyka działa na polskim

Zamówienia publiczne w 2010 r.

. Jak wskazują dane w ubiegłym roku wzrósł także odsetek postępowań udzielonych w trybie najbardziej konkurencyjnym - przetargu nieograniczonym oraz nastąpił spadek postępowań udzielanych w trybach ograniczających konkurencyjność - zapytaniu o cenę i zamówieniu z wolnej ręki

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki -wynegocjowania

Zakup książek - jaki tryb wybrać ?

również: - tryb zapytania o cenę, oraz - tryb zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dostawy mogą być wykonane tylko przez jednego wykonawcę (art. 67 ust. 1 pkt.1 ppkt. a ustawy Prawo zamówień publicznych). Tryb zapytania o cenę może być zastosowany w

Można opublikować jedno ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla wielu umów

odrębnego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki i jest oddzielnym zamówieniem, o którego udzieleniu trzeba ogłosić. Zakładam więc, że jeżeli przeprowadzono jedno postępowanie, to zawarto w jego wyniku jedną umowę "główną" w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (jeden wykonawca, z

Przetarg na zapewnienie dojazdu dzieci do szkoły

udzielone zamówienie zależy od decyzji konkretnego zamawiającego. Należy jednak zawsze brać pod uwagę tryby podstawowe określone w art. 10 ust. 1 ustawy Pzp, a jedynie w sytuacjach szczególnych analizować możliwość skorzystania z trybów niekonkurencyjnych np. zamówienia z wolnej ręki. Ustawa PZP

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić o unieważnienie umowy. Umowa o wykonanie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu jeżeli zamawiający: 1) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2) nie zamieścił ogłoszenia o

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

faktyczne zastosowania trybu z wolnej ręki. Podstawa prawna: art. 66, art. 67 ust. 1 pkt 6, ust. 2, art. 68 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem w Departamencie Prawnym UZP w latach 2003-2005, obecnie głównym

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

postępowaniu. 3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku spełnienia co najmniej jednej z przesłanek udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 131h ust. 5-7. 4. (uchylony) Wykonawca może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zobowiązany jest odnieść się do art. 146 i przesłanek unieważnienia umowy, tj. umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1. z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2

Konsekwencje nieopublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Pytanie Przeprowadziłem (a właściwie ją kończę) procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę ciepła z sieci miejskiej. Trzeba tylko podpisać umowę. W trakcie wypełniania protokołu ZP WR zorientowałem się, że nie wysłałem do Biuletynu ZP ogłoszenia o zamiarze

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

od stosowania przepisu - tak jak to wskazano np. przy zamówieniu z wolnej ręki.

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie. 2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy; 8) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo

Postępowanie o udzielenie przez bank promesy kredytowej i samego kredytu - ogłosić jedno czy dwa postępowania?

Ponadto rozdzielenie tych zamówień skutkowałoby brakiem możliwości zastosowania procedur innych niż zamówienie z wolnej ręki w celu wyboru wykonawcy, który stosownie do złożonej promesy udzieliłby zamówienia publicznego na kredyt. Tymczasem wśród przesłanek warunkujących zastosowanie trybu z wolnej ręki

Czy można użyć wzoru umowy sporządzonego przez wykonawcę?

Pytanie W dwóch przetargach na dostawę paliw nie została złożona żadna oferta. Wybraliśmy tryb zamówienia z wolnej ręki i wysłaliśmy do wybranej przez nas stacji zaproszenie do negocjacji, na które nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Czy w związku z tym powinniśmy dalej korzystać z zamówienia z wolnej ręki

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub partnerstwa innowacyjnego. Przepisów art. 55 i art. 60b nie stosuje się. 2

Zapytanie o cenę coraz mniej popularne

zamówienia z wolnej ręki oraz trybu zapytania o cenę. W roku 2010 odsetek liczby postępowań udzielonych w poszczególnych trybach przedstawiał się następująco: - przetarg nieograniczony - 77,94 %, - przetarg ograniczony - 0,69 %, - negocjacje z ogłoszeniem - 0,13 %, - negocjacje bez ogłoszenia - 0,29

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zawierające co najmniej: 1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; 2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia; 3) uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki; 4) nazwę

Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

publicznego. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, każdy wykonawca składający ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (z wyłączeniem trybu zamówienia w wolnej ręki) zobowiązany jest załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 131h ust. 5-7. 4. Wykonawca może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy o podwykonawstwo części zamówienia w

Wskazówki, jak udzielić zamówienia na usługi pocztowe o wartości poniżej 14.000 euro

Pytanie Przedmiotem naszego zamówienia są usługi pocztowe. Kwota wydatkowana w ciągu całego roku wynosi powyżej 14.000 euro dla przesyłek do 50g, a dla przesyłek powyżej 50g jest to kwota 2.000 zł dla. Jaką procedurę wybrać, czy z wolnej ręki, czy przetarg nieograniczony? Odpowiedź W przedstawionej

Czy zamówienie z wolnej ręki można podzielić na części?

Pytanie Czy zamówienie z wolej ręki może być podzielone na części lub zadania? Czy wtedy należy podpisać jedną umowę czy dwie? Zamówienie dotyczy systemów komputerowych i sprzętu. Odpowiedź Nie ma żadnych przeszkód, aby prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki

Sprawdź, kiedy można zawrzeć dodatkową umowę w trybie z wolnej ręki

zamówienia z wolnej ręki z dotychczasowym wykonawcą? Odpowiedź Otrzymanie przez zamawiającego dodatkowych, nieprzewidzianych środków finansowych, w celu realizacji określonego zadania stanowiącego przedmiot wcześniej zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, uzasadnia wszczęcie odrębnego postępowania

Jak prawidłowo przeprowadzić udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej?

odbiorcom paliw gazowych i energii dokonywanie zakupu tych paliw lub energii od wybranego przez siebie sprzedawcy. Oznacza to, że do tych dostaw zobowiązany jesteś stosować konkurencyjne tryby udzielenia zamówienia publicznego. Tryb zamówienia z wolnej ręki możesz zastosować do zamówienia usług przesyłowych

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę. 1b. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

zaistnienia okoliczności uzasadniających możliwość wykorzystania wskazanych trybów, - bezzasadne udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki, - zmiana zawartej umowy z naruszeniem przepisów określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Natomiast jako naruszenia nie skutkujące podstawą

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

na etapie zamówienia podstawowego) - możesz rozważyć tryb zamówienia z wolnej ręki na tzw. zamówienia dodatkowe (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Ponadto, w przyszłości radzę zawsze - szczególnie zwłaszcza w zamówieniach na roboty budowlane - przewidywać w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz

Mercator Medical miał wstępnie ok. 35,2 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

stopniu będzie to możliwe w przyszłości. Realizujemy również zamówienia sektora medycznego z wolnej ręki, jak również zaopatrujemy jednostki wskazane przez Ministerstwo Zdrowia. Walkę z COVID-19 wspieramy też poprzez systematyczne darowizny, ich realizację powierzyliśmy specjalnemu zespołowi" - dodał

Taryfikator kar finansowych za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych.

uzasadniających możliwość wykorzystania wskazanych trybów, - bezzasadne udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki lub przekroczenie limitów wartości udzielanego zamówienia dodatkowego (50% wartości zamówienia podstawowego dla usług bądź robót budowlanych, 20 % wartości zamówienia podstawowego w

Cztery bezskuteczne postępowania - czy to powód do zastosowania "wolnej ręki"?

zarówno w trzecim, jak i następnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zwróć jednak uwagę na czas jaki upłynął pomiędzy postępowaniami. Kiedy "wolna ręka"? Stosownie do treści art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej

Zamawiający nie może żądać określenia cen robót dodatkowych w ofercie przetargowej

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 przewiduje możliwość udzielania w trybie z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych lub usług zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się

Jak kupić ogródek działkowy w mieście albo domek letniskowy poza miastem? Popyt wzrósł, ceny też

jeśli już, raczej przechodzą z jednej osoby na drugą w rodzinie – ostrzega Bartłomiej Baranowski z Domiporta. – Pandemia rzeczywiście wywołała boom na działki i w aglomeracjach miejskich wolnych działek praktycznie nie ma – przyznaje Bartłomiej Piech, radca prawny Polskiego Związku

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej, przepis art. 22 stosuje się odpowiednio; 4) kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów; 5) określenie sposobu

Zamówienie uzupełniające na dostawę komputerów - czy jest dozwolone?

wykazania, że zmiana wykonawcy doprowadziłaby do komplikacji technicznej wszystkich dostaw (zarówno objętych zamówieniem podstawowym, jak i zamówieniem uzupełniającym). Tym samym wprawdzie możliwe jest udzielenie w trybie z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na dostawy komputerów stacjonarnych i

Qumak złożył w sądzie pozew o zapłatę przez IMiGW i KZGW kwoty 29,59 mln zł

) uwzględniła odwołanie Qumaka wobec zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w zakresie wdrożenia produkcyjnego strategicznego dla Polski projektu Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK). ISOK to jeden z najważniejszych projektów w zakresie bezpieczeństwa publicznego realizowany z pomocą środków

Kiedy możesz wybrać tryb z wolnej ręki?

zaplanowania w budżetach większych niż wcześniej środków na zimowe utrzymanie dróg. Należałoby więc już na tym etapie właściwie przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Musisz pamiętać, że jeżeli dokonasz wyboru trybu z wolnej ręki z naruszeniem ściśle interpretowanych przesłanek

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA

Konsekwencje śmierci wykonawcy zamówienia

rozważyć zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt. 3) jeżeli jest w stanie wykazać, że zachodzi konieczność natychmiastowego wykonania pozostałej części zamówienia. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.); Ustawa z