z wolnej ręki zamówienie publiczne

Marek Okniński

Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Jak wygląda protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki? Pobierz wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne.

Urząd Zamówień Publicznych: Więcej przetargów, mniej wolnej ręki

W 2010 r. wartość kontraktów publicznych sięgnęła 167 mld zł, czyli o ponad 40 mld zł więcej niż rok wcześniej - ocenia Urząd Zamówień Publicznych (UZP).

Zamówienie z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej ręki to jeden z ważniejszych trybów udzielania zamówień publicznych. Jego podstawy definiuje ustawa Pzp. Sczezgóły poniżej.

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

z wolnej ręki; - nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia.Zobacz: Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne Jest to instytucja fakultatywna, zależna od woli zamawiającego, konsekwencją jej

UZP: w 2013 r. udzielono ponad 210 tys. zamówień publicznych

komunikacie. W 81 proc. zamówień udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, dla porównania w 2012 r. było to 84 proc. Tryb zamówienia z wolnej ręki zastosowano w 14,73 proc. postępowań - w roku 2012 było to 12,26 proc. W ub.r. 38 proc. wartości udzielonych zamówień stanowiły roboty budowlane, 30 proc

Zakup używanego sprzętu nie może zostać dokonany na podstawie wolnej ręki

Zakup używanego sprzętu nie może zostać dokonany na podstawie wolnej ręki

? Wartość szacunkowa tego zamówienia przekracza 14.000 euro. Czy jako podstawę prawną można wskazać art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź W opisanym stanie faktycznym nabycie frezarki w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W trybie zamówienia z wolnej ręki wykonawca najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego powinien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. A niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

Czy Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy o zamówienie publiczne?

Czy Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy o zamówienie publiczne?

jest tylko w wyjątkowych okolicznościach, wobec powyższego należy stwierdzić, iż również umowy zawarte z wolnej ręki nie mogą być swobodnie zmieniane. Zatem zasadne jest stwierdzenie, iż w przypadku zmian przedmiotowych w umowie o wykonanie zamówienia publicznego, strony są zobowiązane do oceny czy w

Zamówienie z wolnej ręki - jak definiować natychmiastowość wykonania zamówienia?

Zamówienie z wolnej ręki - jak definiować natychmiastowość wykonania zamówienia?

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust. 1 pkt. 3 umożliwia zastosowanie trybu z wolnej ręki jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można

Wrocław odpowiada UZP w sprawie umowy na stadion

Wrocław odpowiada UZP w sprawie umowy na stadion

trybie tzw. wolnej ręki. To szybka procedura, w której rozmowy prowadzi się tylko z jedną firmą eliminującą ewentualną konkurencję z ubiegania się o kontrakt. Ten sposób wyłonienia firmy Max Bögl zakwestionował po kontroli Urząd Zamówień Publicznych. Uznał, że po pierwsze - nie było wystarczających

Czy konieczny jest przetarg na wybór agencji ochrony ?

wolnej ręki nie oznacza, że zamawiający nie ma podstaw do zastosowania innego trybu udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający może bowiem udzielić zamówienia w każdym z trybów przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Jednak decyzja zamawiającego o zastosowaniu trybu zamówienia z wolnej ręki

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

przetargu nieograniczonego natomiast umowę na dystrybucję energii do budynków zamawiającego zawrzeć można z wykonawcą wybranym w trybie zamówienia z wolnej ręki. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), - Ustawa z dnia 10 kwietnia

Ogłoszenie o przetargu

pigułce Ogłoszenie o zamówieniu Prawo zamówień publicznych w pigułce Zamówienie z wolnej ręki

Tryb z wolnej ręki kiedy jest dozwolony?

terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Zamawiający często błędnie interpretują owa przesłankę i powołując się na nią, próbują w trybie z wolnej ręki wydać nieprzewidziane środki, jakie otrzymują pod koniec roku, tak by nie przepadły. Tymczasem przepis mówi nie tyle o "pilnej

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające

udzielane jest w przypadku, gdy jego wartość przekracza równowartość 30.000 euro, po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki (patrz przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i pkt. 7 ustawy pzp). Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać na odrębność zamówienia

Rażąco niska cena

Rażąco niska cena

Pzp Zamówienie z wolnej ręki Słownik Pzp Zamówienia publiczne

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

usług, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) należy zrealizować w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie uzupełniające o wartości szacunkowej wynoszącej 1000 złotych należy zatem

Nabycie usług pocztowych w trybie z wolnej ręki nie zawsze jest możliwe

Pytanie Czy nabycie usług pocztowych może nastąpić w trybie zamówienia z wolnej ręki? Odpowiedź Zamawiający powinien zastosować tryb podstawowy udzielania zamówienia publicznego (np. przetarg nieograniczony). Skorzystanie bowiem z trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

, zamówienia z wolnej ręki, - zwiększenie wykorzystania narzędzi elektronicznych w procedurze udzielenia zamówienia publicznego poprzez wprowadzenie platformy e-zamówienia oraz profilu nabywcy definiowanego jako rozwiązanie techniczne umożliwiające realizację procedury udzielenia zamówienia publicznego, w

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

Pytanie Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych należy zamieścić informację o zamiarze zawarcia umowy z jedynym dostawcą wody w mieście przed zastosowaniem trybu z wolnej ręki? Odpowiedź Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia jest obowiązkiem zamawiającego również przy zastosowaniu trybu zamówienia z

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

przekroczy równowartość 30.000 euro (tj. 126.747,00 zł. netto) koniecznym będzie przeprowadzenie procedury przewidzianej dla zamówienia udzielanego w trybie z wolnej ręki. Wówczas zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić pełną procedurę określoną przepisami ustawy dla wskazanego trybu udzielania zamówienia

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r.

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r.

- 188 478). Wzrosła również wartość udzielonych zamówień - w porównaniu z 2012 r. była wyższa o 8 proc. i wyniosła 143,2 mld zł. Aż 81 proc. zamówień udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, a w 14,73 proc. zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki. Przedmiot zamówienia Wśród udzielonych w 2013 r

Dialog konkurencyjny

Dialog konkurencyjny

pigułce Zamówienie z wolnej ręki

Komisja przetargowa - zakres kompetencji

zapytania o cenę proponuje wybór oferty, która zawiera najniższą cenę, - w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycję zawarcia umowy z wykonawcą zaproszonym do udziału w postępowaniu, - w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

Pytanie Zamawiający planuje udzielić zamówienia uzupełniającego na usługi w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaproszenie do negocjacji zostanie wysłane do wykonawcy drogą mailową. Czy szacowana wartość zamówienia uzupełniającego jest tą samą

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

świadczenia usług badawczych, 2. Rozszerzenia przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie. PZP - Dział III: Przepisy szczególne Rozdział 1: Umowy ramowe

Przetarg na zapewnienie dojazdu dzieci do szkoły

udzielone zamówienie zależy od decyzji konkretnego zamawiającego. Należy jednak zawsze brać pod uwagę tryby podstawowe określone w art. 10 ust. 1 ustawy Pzp, a jedynie w sytuacjach szczególnych analizować możliwość skorzystania z trybów niekonkurencyjnych np. zamówienia z wolnej ręki. Ustawa PZP

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić o unieważnienie umowy. Umowa o wykonanie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu jeżeli zamawiający: 1) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2) nie zamieścił ogłoszenia o

Czy masz obowiązek sporządzić protokół w przypadku zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki?

euro. Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych). Jeśli jednak zdecydowałeś się prowadzić je w trybie ustawowym (zamówienie z wolnej ręki), np. w

Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

publicznych dotyczy w szczególności: 1. Doprecyzowania wyłączenia stosowania przepisów ustawy dotyczących usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych. 2. Rozszerzenia przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy

Tryb z wolnej ręki a możliwość składania ofert częściowych

Pytanie Zamawiający udziela zamówienia na przesył energii w dwóch punktach odbioru w dwóch miastach i o różnych mocach umownych. Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki. W trakcie postępowania wykonawca przygotował dwie umowy ze względów techniczno-organizacyjnych - dla każdego

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

zachodzą pozostałe okoliczności skutkujące możliwością zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, można z niego skorzystać. Zamawiający może zastosować tryb z wolnej ręki jeżeli, w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień

Zamówienie na udzielenie kredytu trzeba przeprowadzić w trybie konkurencyjnym

zamówień publicznych określone w art. 4 pkt 1) lit. a ustawy. Możliwość stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w zakresie udzielania kredytów przez banki krajowe ze środków międzynarodowych instytucji finansowych." Czy takie działanie będzie prawidłowe? Odpowiedź Nie, na udzielenie kredytu należy

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

zm.) nie będzie możliwe. Zamówienia dodatkowe Udzielenie w trybie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, uwarunkowane jest w pierwszej

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy; 8) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zobowiązany jest odnieść się do art. 146 i przesłanek unieważnienia umowy, tj. umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1. z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zawierające co najmniej: 1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; 2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia; 3) uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki; 4) nazwę

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 131h ust. 5-7. 4. Wykonawca może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy o podwykonawstwo części zamówienia w

W jakich przypadkach udzielić zamówienia uzupełniającego?

zamówienia uzupełniające), a dla reszty udzielić zamówienia publicznego? Czy bezpieczniej będzie przeprowadzić procedurę przetargową na całość tych prac? Odpowiedź Masz prawo udzielić zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki. Wyjaśnienie Jak wynika z treści pytania oraz charakteru prac zamówienie podstawowe

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

ograniczonego. Aby można było udzielić w trybie z wolnej ręki zamówienie uzupełniające na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług lub robót budowlanych, muszą być spełnione łącznie wszystkie następujące przesłanki: 1. Wykonanie zamówienia uzupełniającego zlecasz

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy; 8) robotach budowlanych

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie pracy konkursowej. 3. Wartością konkursu jest wartość nagród. 4. Wartością konkursu, w którym nagrodą jest zaproszenie do udziału w postępowaniu

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

kwota brutto czyli netto + VAT = 75.000 zł? Odpowiedź Podajesz wartość netto zamówienia. Wyjaśnienie Wartość zamówień uzupełniających, których możesz w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielić dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie może być

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

musi być przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. Pamiętaj także, że udzielenie zamówienia uzupełniającego jest oddzielną procedurą prowadzoną w trybie zamówienia z wolnej ręki i wymaga odrębnej od zamówienia podstawowego dokumentacji. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1, art

Można opublikować jedno ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla wielu umów

odrębnego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki i jest oddzielnym zamówieniem, o którego udzieleniu trzeba ogłosić. Zakładam więc, że jeżeli przeprowadzono jedno postępowanie, to zawarto w jego wyniku jedną umowę "główną" w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (jeden wykonawca, z

PGP ma umowy z sądem i prokuraturą warte łącznie maks. 65,9 mln zł

umownej kwoty 15 790 671,24 zł brutto" - czytamy dalej. Umowy zostały zawarte w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, podano także.  InPost to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa. Zadebiutowała w październiku 2015

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA

Cztery odwołania od wyboru oferty w przetargu na odcinek obwodnicy Warszawy

publicznych pozostawia furtkę w postaci zamówień dodatkowych, udzielanych wykonawcy realizującemu kontrakt z tzw. 'wolnej ręki' w sytuacji, gdy są one konieczne dla wykonania podstawowego kontraktu, a rozpisanie nowego przetargu na udzielenie takich zamówień związane byłoby dla zamawiającego z

Konsekwencje nieopublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Pytanie Przeprowadziłem (a właściwie ją kończę) procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę ciepła z sieci miejskiej. Trzeba tylko podpisać umowę. W trakcie wypełniania protokołu ZP WR zorientowałem się, że nie wysłałem do Biuletynu ZP ogłoszenia o zamiarze

Zamówienia publiczne w 2010 r.

. Jak wskazują dane w ubiegłym roku wzrósł także odsetek postępowań udzielonych w trybie najbardziej konkurencyjnym - przetargu nieograniczonym oraz nastąpił spadek postępowań udzielanych w trybach ograniczających konkurencyjność - zapytaniu o cenę i zamówieniu z wolnej ręki

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. 6. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

faktyczne zastosowania trybu z wolnej ręki. Podstawa prawna: art. 66, art. 67 ust. 1 pkt 6, ust. 2, art. 68 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem w Departamencie Prawnym UZP w latach 2003-2005, obecnie głównym

Przetarg na program obsługujący wybory prezydenckie już jest spóźniony?

publicznych zasada przejrzystości przywołana jest 15 razy, co pokazuje, jaką wagę Unia przywiązuje do czystości zasad i konkurencyjności - przypomina Ziembiński. - Jakiekolwiek zamówienie tego typu z wolnej ręki zostałoby natychmiast oprotestowane. Przedłużyć licencję W dyskusjach o problemach z systemem PKW

Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

publicznego. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, każdy wykonawca składający ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (z wyłączeniem trybu zamówienia w wolnej ręki) zobowiązany jest załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że

"Rzeczpospolita": Jak Drzewiecki zamówił Orlika

Program budowy Orlików ruszył w 2008 r. Dotychczas powstały 1803 kompleksy rekreacyjno-sportowe za ok. 2,2 mld zł. Już na starcie resort dopuścił się uchybień - ocenia NIK. Przede wszystkim zamiast przetargu zastosowano zamówienie z wolnej ręki. W raporcie Izby czytamy, że ówczesny minister sportu

Czy można użyć wzoru umowy sporządzonego przez wykonawcę?

Pytanie W dwóch przetargach na dostawę paliw nie została złożona żadna oferta. Wybraliśmy tryb zamówienia z wolnej ręki i wysłaliśmy do wybranej przez nas stacji zaproszenie do negocjacji, na które nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Czy w związku z tym powinniśmy dalej korzystać z zamówienia z wolnej ręki

Rząd wspiera etaty w przetargach. Ale będzie kłopot

dr Maciej Lubiszewski, współautor bloga Prawo Zamówień Publicznych. Co więcej, zdaniem rządu dbałość o sposób zatrudniania pracowników powinna występować także wtedy, gdy zamówienia udziela się z "wolnej ręki". Klauzule społeczne powinny być uwzględniane także w zamówieniach, do których nie

Ustawa PZP, Rozdział 3: Konkurs

których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3, zakres szczegółowego opracowania pracy konkursowej stanowiącego przedmiot zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki; 6) informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu w

Zakup książek - jaki tryb wybrać ?

również: - tryb zapytania o cenę, oraz - tryb zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dostawy mogą być wykonane tylko przez jednego wykonawcę (art. 67 ust. 1 pkt.1 ppkt. a ustawy Prawo zamówień publicznych). Tryb zapytania o cenę może być zastosowany w

NIK podejrzewa korupcję przy promocji Łodzi

Kontroli zwróciła tam uwagę na nierozpisanie odrębnego przetargu na wykonanie inwestycji. Górski broni się tu zastosowaniem art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy o Prawie Zamówień Publicznych. Ten mówi, że jeśli zamówienie dodatkowe zostało zlecone z wolnej ręki, to jest ono dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy do

Wskazówki, jak udzielić zamówienia na usługi pocztowe o wartości poniżej 14.000 euro

Pytanie Przedmiotem naszego zamówienia są usługi pocztowe. Kwota wydatkowana w ciągu całego roku wynosi powyżej 14.000 euro dla przesyłek do 50g, a dla przesyłek powyżej 50g jest to kwota 2.000 zł dla. Jaką procedurę wybrać, czy z wolnej ręki, czy przetarg nieograniczony? Odpowiedź W przedstawionej

Postępowanie o udzielenie przez bank promesy kredytowej i samego kredytu - ogłosić jedno czy dwa postępowania?

Ponadto rozdzielenie tych zamówień skutkowałoby brakiem możliwości zastosowania procedur innych niż zamówienie z wolnej ręki w celu wyboru wykonawcy, który stosownie do złożonej promesy udzieliłby zamówienia publicznego na kredyt. Tymczasem wśród przesłanek warunkujących zastosowanie trybu z wolnej ręki

Zapytanie o cenę coraz mniej popularne

zamówienia z wolnej ręki oraz trybu zapytania o cenę. W roku 2010 odsetek liczby postępowań udzielonych w poszczególnych trybach przedstawiał się następująco: - przetarg nieograniczony - 77,94 %, - przetarg ograniczony - 0,69 %, - negocjacje z ogłoszeniem - 0,13 %, - negocjacje bez ogłoszenia - 0,29

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

KBW buduje od podstaw system informatyczny do obsługi wyborów

podstaw. Co więcej, powstanie w trybie bezprzetargowym. W Urzędzie Zamówień Publicznych dowiadujemy się, że jest kilka ścieżek prawnych, które pozwalają na stworzenie takiego oprogramowania poza przetargiem: zamówienie z wolnej ręki, tryb negocjacji, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia. Którą

Czy zamówienie z wolnej ręki można podzielić na części?

Pytanie Czy zamówienie z wolej ręki może być podzielone na części lub zadania? Czy wtedy należy podpisać jedną umowę czy dwie? Zamówienie dotyczy systemów komputerowych i sprzętu. Odpowiedź Nie ma żadnych przeszkód, aby prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

? Czy wezwać wykonawcę do podpisania umowy i gdy potwierdzi ww. stanowisko w kwestii podpisania umowy, uznać, iż uchyla się od jej podpisania, zatrzymać wadium dla danego pakietu, a na pozostałe pakiety podpisać umowy? Zobacz: W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania

NIK krytykuje wydatki miast na promocję. Zlecenia bez przetargów

do urzędu zamówień publicznych oraz do regionalnej komisji orzekającej. "Zdaniem UZP możliwe jest zastosowanie trybu zamówień z wolnej ręki, a przesłanką do tego jest istnienie jednego wykonawcy zdolnego do realizacji zamówienia" - powiedziała Mirela Jaros-Klimińska. Dodała, że zastrzeżeń

Bez aresztów dla 14 osób w związku z przetargiem dla ZUS

zapewnił innym wykonawcom niż firma Asseco Poland możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą zamówienia. To nie pierwsze takie działania na korzyść Asseco. Już w 2010 r. - jak podkreśla Izba - ZUS zlecił z wolnej ręki wsparcie i utrzymanie KSI firmie Asseco Poland. Prezes Urzędu Zamówień

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

zaistnienia okoliczności uzasadniających możliwość wykorzystania wskazanych trybów, - bezzasadne udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki, - zmiana zawartej umowy z naruszeniem przepisów określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Natomiast jako naruszenia nie skutkujące podstawą

Sprawdź, kiedy można zawrzeć dodatkową umowę w trybie z wolnej ręki

zamówienia z wolnej ręki z dotychczasowym wykonawcą? Odpowiedź Otrzymanie przez zamawiającego dodatkowych, nieprzewidzianych środków finansowych, w celu realizacji określonego zadania stanowiącego przedmiot wcześniej zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, uzasadnia wszczęcie odrębnego postępowania

Cztery bezskuteczne postępowania - czy to powód do zastosowania "wolnej ręki"?

zarówno w trzecim, jak i następnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zwróć jednak uwagę na czas jaki upłynął pomiędzy postępowaniami. Kiedy "wolna ręka"? Stosownie do treści art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

na etapie zamówienia podstawowego) - możesz rozważyć tryb zamówienia z wolnej ręki na tzw. zamówienia dodatkowe (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Ponadto, w przyszłości radzę zawsze - szczególnie zwłaszcza w zamówieniach na roboty budowlane - przewidywać w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

przedmiaru robót, jeżeli zamówienie na roboty budowlane jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego). Program funkcjonalno-użytkowy (opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w postępowaniach "na zaprojektuj i

Jak prawidłowo przeprowadzić udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej?

odbiorcom paliw gazowych i energii dokonywanie zakupu tych paliw lub energii od wybranego przez siebie sprzedawcy. Oznacza to, że do tych dostaw zobowiązany jesteś stosować konkurencyjne tryby udzielenia zamówienia publicznego. Tryb zamówienia z wolnej ręki możesz zastosować do zamówienia usług przesyłowych

Zamówienie uzupełniające na dostawę komputerów - czy jest dozwolone?

wykazania, że zmiana wykonawcy doprowadziłaby do komplikacji technicznej wszystkich dostaw (zarówno objętych zamówieniem podstawowym, jak i zamówieniem uzupełniającym). Tym samym wprawdzie możliwe jest udzielenie w trybie z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na dostawy komputerów stacjonarnych i

Kolejna afera korupcyjna w wojsku. Zatrzymano 14 osób z Trójmiasta

, dotychczasowe ustalenia wskazują, że zatrzymani żołnierze ustawiali przetargi i zakupy z wolnej ręki na naprawy i remonty jednostek pływających Marynarki Wojennej. Szacuje się, że wartość wszystkich zamówień przekracza milion złotych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gdyni. Ze

Bruksela nie ma zastrzeżeń do autostrady A2 Stryków - Konotopa

dopłaty i GDDKiA wypowiedziała im umowy, zarzucając przy tym opóźnienia inwestycji, która miała być gotowa na piłkarskie mistrzostwa Euro w czerwcu 2012 r. W odpowiedzi Urząd Zamówień Publicznych wyjaśnił KE, że decyzja GDDKiA o wyborze nowych wykonawców z wolnej ręki była wyjątkowa, a procedura

"Rzeczpospolita": Kosztowne tajne zakupy

Nowelizację Prawa Zamówień Publicznych (chodzi przede wszystkim o ograniczenie zamówień realizowanych z wolnej ręki) miał w tym tygodniu omówić rząd. Ale MON i MSW nie zdążyły przygotować projektu rozporządzenia do ustawy, zaś kancelaria premiera uznała, że opinię o nowelizacji musi wyrazić jeszcze

Można przedłużyć termin umowy o zamówienie wszczęte w trybie z wolnej ręki w formie aneksu

umowy w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki nie byłoby zasadne, chociażby z uwagi na fakt, iż zamówieniem publicznym są umowy odpłatne zawierane pomiędzy wykonawcą a zamawiającym (art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych) Podstawa prawna:art. 2 pkt 13, ustawy z 29 stycznia

Śląskie. NIK negatywnie ocenia KZK GOP; Związek się broni

niezgodnie z prawem zamówił też usługi prawnicze (za blisko 765 tys. zł) w trybie z wolnej ręki. Związek przekonuje, że spełnił co najmniej dwie przesłanki wymienione w ustawie Prawo zamówień publicznych uzasadniające ten tryb zamówienia. Wskazuje też na szereg innych podmiotów zamawiające w tym trybie stałe

"Rz": Prokuratura zajmie się kosztownym doradztwem dla CEPiK

związane z CEPiK wydano 34 mln zł. Trafiły do firmy w trybie zamówienia z wolnej ręki. CBA uważa, że doszło do przestępstwa, i zawiadomiło prokuraturę, a ta wszczęła śledztwo. - Dotyczy ono przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy MSWiA przy udzielaniu i realizacji umów, wynikających z zamówień

Zasady wnoszenia odwołań do KIO

ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, albo zapytania o cenę, - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, - wykluczenia odwołującego, - odrzucenia oferty odwołującego.

Kiedy możesz wybrać tryb z wolnej ręki?

zaplanowania w budżetach większych niż wcześniej środków na zimowe utrzymanie dróg. Należałoby więc już na tym etapie właściwie przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Musisz pamiętać, że jeżeli dokonasz wyboru trybu z wolnej ręki z naruszeniem ściśle interpretowanych przesłanek

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

przeprowadzeniem procedury w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66 oraz art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. Zważyć bowiem należy, że aneksowanie zawartej umowy w celu przedłużenia jej obowiązywania byłoby sprzeczne z postanowieniami ustawy, która obliguje zamawiających do określenia wartości

Czy udzielenie zamówienia dodatkowego poniżej kwoty 14.000 euro zobowiązuje do stosowania ustawy Pzp?

trybu zamówienia z wolnej ręki, a tym samym przeprowadzenia pełnej procedury w tym zakresie. Wyjaśnienie Istnieje również teoria odmienna, zgodnie z którą o trybie postępowania przesądza jego wartość i jeżeli ta nie przekracza kwoty 14.000 euro wówczas przepisy ustawy Pzp nie mają zastosowania

Zamawiający nie może żądać określenia cen robót dodatkowych w ofercie przetargowej

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 przewiduje możliwość udzielania w trybie z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych lub usług zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się

Taryfikator kar finansowych za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych.

uzasadniających możliwość wykorzystania wskazanych trybów, - bezzasadne udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki lub przekroczenie limitów wartości udzielanego zamówienia dodatkowego (50% wartości zamówienia podstawowego dla usług bądź robót budowlanych, 20 % wartości zamówienia podstawowego w

Konsekwencje śmierci wykonawcy zamówienia

rozważyć zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt. 3) jeżeli jest w stanie wykazać, że zachodzi konieczność natychmiastowego wykonania pozostałej części zamówienia. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.); Ustawa z

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

typu usług z trybów o ograniczonej konkurencyjności - negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki. Przywilej ten pozostawiono w art. 5 ust. 1a ustawy Pzp wyłącznie do uzasadnionych przypadków, przy czym opis potencjalnych okoliczności stanowiących takie uzasadnienie spotykał się z krytyką

Naukowcy nie będą musieli organizować przetargów

Na posiedzenie rządu minister nauki przyniosła zdjęcia z Facebooka. Na każdym zdjęciu powiązani naukowcy i podpis "PZP wiąże ręce". To przekonało ministrów. Wczoraj rząd wyłączył uczelnie i instytuty naukowe spod działania prawa zamówień publicznych (PZP). Oznacza to, że badaczy obejmie

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

innych zamówień z usługami niepriorytetowymi, aby nie narazić się na zarzut działania w celu uniknięcia procedur udzielania zamówień określonych ustawą Pzp. Usługi niepriorytetowe a negocjacje bez ogłoszenia i tryb z wolnej ręki Pamiętaj, że w przypadku zamówień na usługi niepriorytetowe możesz wszcząć

"DGP": Mirosław Barszcz, społeczny doradca Gowina, zarobi 22 tys. zł miesięcznie

właśnie na jego pomysłach. Ostatnio społeczny doradca ministra zdobył zamówienie publiczne z wolnej ręki, ogłoszone przez resort sprawiedliwości. Z dokumentacji przetargowej wynika, że oferta Barszcza była jedyną złożoną w resorcie. Zapytany przez "DGP" czy sytuacja nie jest moralnie dwuznaczna

Błędne określenie kryteriów oceny ofert podstawą do unieważnienia umowy?

uregulowane są w art. 146 ust. 1 i 6 ustawy Pzp. Zgodnie z ustępem 1 ww. przepisu umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: - z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; - nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Prezes ZUS podał się do dymisji. Długa lista zastrzeżeń

traktowania potencjalnych wykonawców". ZUS preferował dotychczasowego swojego kontrahenta firmę Asseco Poland. To nie pierwsze takie działania na korzyść Asseco. Już w 2010 r. ZUS zlecił z wolnej ręki wsparcie i utrzymanie KSI firmie Asseco Poland. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych uznał wtedy takie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

ich wykonywania; 2) przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6; 3) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. 3. Jeśli zamówienie na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach

Żaden z wykonawców nie spełnia warunków udziału - co zrobić?

kolejnego przetargu nieograniczonego? Gonią nas terminy, a osoby bezrobotne, które czekają na to szkolenie, powoli tracą cierpliwość. Odpowiedź Jeśli nie będziesz mieć podstaw do udzielenia zamówienia z wolnej ręki po rozstrzygnięciu postępowania, które ogłosiłeś obecnie, masz 3 rozwiązania. Rozwiązanie 1

Jaki tryb przetargu wybrać?

. zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, możliwość ich zastosowania uzależniona jest od spełnienia wyznaczonych przez ustawę Pzp przesłanek. Dostawa przedmiotu zamówienia, bez względu na kraj pochodzenia (siedzibę) producenta, jego specyfikę i właściwości, może nastąpić zarówno na skutek wybrania oferty

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery