z wolnej ręki zamówienie publiczne

Marek Okniński

Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Jak wygląda protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki? Pobierz wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne.

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Zgodnie z ustawą Prawa Zamówień Publicznych dla postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, przewidziano możliwość, ale nie wymóg, przekazania odpowiednio Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy.

UZP: w 2013 r. udzielono ponad 210 tys. zamówień publicznych

W 2013 r. udzielono ponad 210 tys. zamówień publicznych o wartości 143,2 mld zł - poinformował w środę Urząd Zamówień Publicznych. W 81 proc. zamówień udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, a w 14,73 proc. zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki.

Zakup używanego sprzętu nie może zostać dokonany na podstawie wolnej ręki

Zakup używanego sprzętu nie może zostać dokonany na podstawie wolnej ręki

? Wartość szacunkowa tego zamówienia przekracza 14.000 euro. Czy jako podstawę prawną można wskazać art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych?OdpowiedźW opisanym stanie faktycznym nabycie frezarki w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W trybie zamówienia z wolnej ręki wykonawca najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego powinien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. A niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

Czy Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy o zamówienie publiczne?

Czy Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy o zamówienie publiczne?

jest tylko w wyjątkowych okolicznościach, wobec powyższego należy stwierdzić, iż również umowy zawarte z wolnej ręki nie mogą być swobodnie zmieniane. Zatem zasadne jest stwierdzenie, iż w przypadku zmian przedmiotowych w umowie o wykonanie zamówienia publicznego, strony są zobowiązane do oceny czy w

Zamówienie z wolnej ręki - jak definiować natychmiastowość wykonania zamówienia?

Zamówienie z wolnej ręki - jak definiować natychmiastowość wykonania zamówienia?

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust. 1 pkt. 3 umożliwia zastosowanie trybu z wolnej ręki jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można

Wrocław odpowiada UZP w sprawie umowy na stadion

Wrocław odpowiada UZP w sprawie umowy na stadion

trybie tzw. wolnej ręki. To szybka procedura, w której rozmowy prowadzi się tylko z jedną firmą eliminującą ewentualną konkurencję z ubiegania się o kontrakt.Ten sposób wyłonienia firmy Max Bögl zakwestionował po kontroli Urząd Zamówień Publicznych. Uznał, że po pierwsze - nie było wystarczających

Czy konieczny jest przetarg na wybór agencji ochrony ?

zamawiający nie ma podstaw do zastosowania innego trybu udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający może bowiem udzielić zamówienia w każdym z trybów przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Jednak decyzja zamawiającego o zastosowaniu trybu zamówienia z wolnej ręki dla wyboru wykonawcy usług w

Tryb z wolnej ręki kiedy jest dozwolony?

terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Zamawiający często błędnie interpretują owa przesłankę i powołując się na nią, próbują w trybie z wolnej ręki wydać nieprzewidziane środki, jakie otrzymują pod koniec roku, tak by nie przepadły. Tymczasem przepis mówi nie tyle o "pilnej

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

usług, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) należy zrealizować w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie uzupełniające o wartości szacunkowej wynoszącej 1000 złotych należy zatem

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

przetargu nieograniczonego natomiast umowę na dystrybucję energii do budynków zamawiającego zawrzeć można z wykonawcą wybranym w trybie zamówienia z wolnej ręki.Podstawa prawna:- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655),- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

przekroczy równowartość 30.000 euro (tj. 126.747,00 zł. netto) koniecznym będzie przeprowadzenie procedury przewidzianej dla zamówienia udzielanego w trybie z wolnej ręki. Wówczas zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić pełną procedurę określoną przepisami ustawy dla wskazanego trybu udzielania zamówienia

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r.

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r.

- 188 478). Wzrosła również wartość udzielonych zamówień - w porównaniu z 2012 r. była wyższa o 8 proc. i wyniosła 143,2 mld zł. Aż 81 proc. zamówień udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, a w 14,73 proc. zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki. Przedmiot zamówienia Wśród udzielonych w 2013 r

z wolnej ręki zamówienie publiczne

PytanieCzy nabycie usług pocztowych może nastąpić w trybie zamówienia z wolnej ręki?OdpowiedźZamawiający powinien zastosować tryb podstawowy udzielania zamówienia publicznego (np. przetarg nieograniczony). Skorzystanie bowiem z trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

PytanieCzy w Biuletynie Zamówień Publicznych należy zamieścić informację o zamiarze zawarcia umowy z jedynym dostawcą wody w mieście przed zastosowaniem trybu z wolnej ręki?OdpowiedźOgłoszenie o udzieleniu zamówienia jest obowiązkiem zamawiającego również przy zastosowaniu trybu zamówienia z wolnej

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

Pytanie Zamawiający planuje udzielić zamówienia uzupełniającego na usługi w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaproszenie do negocjacji zostanie wysłane do wykonawcy drogą mailową. Czy szacowana wartość zamówienia uzupełniającego jest tą samą

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zobowiązany jest odnieść się do art. 146 i przesłanek unieważnienia umowy, tj. umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1. z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2

Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

publicznych dotyczy w szczególności:1. Doprecyzowania wyłączenia stosowania przepisów ustawy dotyczących usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych.2. Rozszerzenia przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

zm.) nie będzie możliwe. Zamówienia dodatkowe Udzielenie w trybie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, uwarunkowane jest w pierwszej

Zamówienie na udzielenie kredytu trzeba przeprowadzić w trybie konkurencyjnym

Zamówienie na udzielenie kredytu trzeba przeprowadzić w trybie konkurencyjnym

zamówień publicznych określone w art. 4 pkt 1) lit. a ustawy. Możliwość stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w zakresie udzielania kredytów przez banki krajowe ze środków międzynarodowych instytucji finansowych." Czy takie działanie będzie prawidłowe? Odpowiedź Nie, na udzielenie kredytu należy

Tryb z wolnej ręki a możliwość składania ofert częściowych

Tryb z wolnej ręki a możliwość składania ofert częściowych

PytanieZamawiający udziela zamówienia na przesył energii w dwóch punktach odbioru w dwóch miastach i o różnych mocach umownych. Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki. W trakcie postępowania wykonawca przygotował dwie umowy ze względów techniczno-organizacyjnych - dla każdego

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań

Czy masz obowiązek sporządzić protokół w przypadku zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki?

Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych). Jeśli jednak zdecydowałeś się prowadzić je w trybie ustawowym (zamówienie z wolnej ręki), np. w sytuacji, gdy

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

pozostałe okoliczności skutkujące możliwością zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, można z niego skorzystać.Zamawiający może zastosować tryb z wolnej ręki jeżeli, w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

ograniczonego.Aby można było udzielić w trybie z wolnej ręki zamówienie uzupełniające na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług lub robót budowlanych, muszą być spełnione łącznie wszystkie następujące przesłanki:1. Wykonanie zamówienia uzupełniającego zlecasz

W jakich przypadkach udzielić zamówienia uzupełniającego?

PytanieW 2010 roku nasza jednostka ogłosiła przetarg na wymianę okien. Roboty zostały zrealizowane w tym samym roku. Przewidziano zamówienia uzupełniające. W budżecie jednostki na rok 2011 przewidziano 250.000 zł na wymianę następnych okien. Czy można część tych okien zlecić z wolnej ręki (jako

Można opublikować jedno ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla wielu umów

postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki i jest oddzielnym zamówieniem, o którego udzieleniu trzeba ogłosić. Zakładam więc, że jeżeli przeprowadzono jedno postępowanie, to zawarto w jego wyniku jedną umowę "główną" w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (jeden wykonawca, z którym

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

musi być przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. Pamiętaj także, że udzielenie zamówienia uzupełniającego jest oddzielną procedurą prowadzoną w trybie zamówienia z wolnej ręki i wymaga odrębnej od zamówienia podstawowego dokumentacji.Podstawa prawna: art. 32 ust. 1, art. 67

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

kwota brutto czyli netto + VAT = 75.000 zł?OdpowiedźPodajesz wartość netto zamówienia.WyjaśnienieWartość zamówień uzupełniających, których możesz w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielić dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie może być

Przetarg na program obsługujący wybory prezydenckie już jest spóźniony?

publicznych zasada przejrzystości przywołana jest 15 razy, co pokazuje, jaką wagę Unia przywiązuje do czystości zasad i konkurencyjności - przypomina Ziembiński. - Jakiekolwiek zamówienie tego typu z wolnej ręki zostałoby natychmiast oprotestowane. Przedłużyć licencję W dyskusjach o problemach z systemem PKW

Konsekwencje nieopublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

PytaniePrzeprowadziłem (a właściwie ją kończę) procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę ciepła z sieci miejskiej. Trzeba tylko podpisać umowę. W trakcie wypełniania protokołu ZP WR zorientowałem się, że nie wysłałem do Biuletynu ZP ogłoszenia o zamiarze zawarcia

NIK podejrzewa korupcję przy promocji Łodzi

Kontroli zwróciła tam uwagę na nierozpisanie odrębnego przetargu na wykonanie inwestycji. Górski broni się tu zastosowaniem art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy o Prawie Zamówień Publicznych. Ten mówi, że jeśli zamówienie dodatkowe zostało zlecone z wolnej ręki, to jest ono dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy do

Przetargi ZUS pod lupą NIK i CBA

Realizując kontrolę NIK doszła do wniosku, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) już w 2010 r. z wolnej ręki udzielił zamówienia na wsparcie i utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI) firmie Asseco Poland SA, a tym samym zaniechał stosowania trybów konkurencyjnych. Fakt, że 

Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

publicznego. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, każdy wykonawca składający ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (z wyłączeniem trybu zamówienia w wolnej ręki) zobowiązany jest załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że

Zamówienia publiczne w 2010 r.

zł.Jak wskazują dane w ubiegłym roku wzrósł także odsetek postępowań udzielonych w trybie najbardziej konkurencyjnym - przetargu nieograniczonym oraz nastąpił spadek postępowań udzielanych w trybach ograniczających konkurencyjność - zapytaniu o cenę i zamówieniu z wolnej ręki

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

? Czy wezwać wykonawcę do podpisania umowy i gdy potwierdzi ww. stanowisko w kwestii podpisania umowy, uznać, iż uchyla się od jej podpisania, zatrzymać wadium dla danego pakietu, a na pozostałe pakiety podpisać umowy? Zobacz: W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania

KBW buduje od podstaw system informatyczny do obsługi wyborów

podstaw. Co więcej, powstanie w trybie bezprzetargowym. W Urzędzie Zamówień Publicznych dowiadujemy się, że jest kilka ścieżek prawnych, które pozwalają na stworzenie takiego oprogramowania poza przetargiem: zamówienie z wolnej ręki, tryb negocjacji, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia. Którą

"Rzeczpospolita": Jak Drzewiecki zamówił Orlika

Program budowy Orlików ruszył w 2008 r. Dotychczas powstały 1803 kompleksy rekreacyjno-sportowe za ok. 2,2 mld zł. Już na starcie resort dopuścił się uchybień - ocenia NIK. Przede wszystkim zamiast przetargu zastosowano zamówienie z wolnej ręki. W raporcie Izby czytamy, że ówczesny minister sportu

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

faktyczne zastosowania trybu z wolnej ręki. Podstawa prawna: art. 66, art. 67 ust. 1 pkt 6, ust. 2, art. 68 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).* Autorka jest prawnikiem w Departamencie Prawnym UZP w latach 2003-2005, obecnie głównym specjalistą

Czy można użyć wzoru umowy sporządzonego przez wykonawcę?

PytanieW dwóch przetargach na dostawę paliw nie została złożona żadna oferta. Wybraliśmy tryb zamówienia z wolnej ręki i wysłaliśmy do wybranej przez nas stacji zaproszenie do negocjacji, na które nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Czy w związku z tym powinniśmy dalej korzystać z zamówienia z wolnej ręki

Bez aresztów dla 14 osób w związku z przetargiem dla ZUS

zapewnił innym wykonawcom niż firma Asseco Poland możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą zamówienia. To nie pierwsze takie działania na korzyść Asseco. Już w 2010 r. - jak podkreśla Izba - ZUS zlecił z wolnej ręki wsparcie i utrzymanie KSI firmie Asseco Poland. Prezes Urzędu Zamówień

Wskazówki, jak udzielić zamówienia na usługi pocztowe o wartości poniżej 14.000 euro

PytaniePrzedmiotem naszego zamówienia są usługi pocztowe. Kwota wydatkowana w ciągu całego roku wynosi powyżej 14.000 euro dla przesyłek do 50g, a dla przesyłek powyżej 50g jest to kwota 2.000 zł dla. Jaką procedurę wybrać, czy z wolnej ręki, czy przetarg nieograniczony?OdpowiedźW przedstawionej

NIK krytykuje wydatki miast na promocję. Zlecenia bez przetargów

do urzędu zamówień publicznych oraz do regionalnej komisji orzekającej. "Zdaniem UZP możliwe jest zastosowanie trybu zamówień z wolnej ręki, a przesłanką do tego jest istnienie jednego wykonawcy zdolnego do realizacji zamówienia" - powiedziała Mirela Jaros-Klimińska. Dodała, że zastrzeżeń

Postępowanie o udzielenie przez bank promesy kredytowej i samego kredytu - ogłosić jedno czy dwa postępowania?

kredytPonadto rozdzielenie tych zamówień skutkowałoby brakiem możliwości zastosowania procedur innych niż zamówienie z wolnej ręki w celu wyboru wykonawcy, który stosownie do złożonej promesy udzieliłby zamówienia publicznego na kredyt. Tymczasem wśród przesłanek warunkujących zastosowanie trybu z wolnej ręki

Zakup książek - jaki tryb wybrać ?

również:- tryb zapytania o cenę, oraz- tryb zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dostawy mogą być wykonane tylko przez jednego wykonawcę (art. 67 ust. 1 pkt.1 ppkt. a ustawy Prawo zamówień publicznych).Tryb zapytania o cenę może być zastosowany w

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

przedmiaru robót, jeżeli zamówienie na roboty budowlane jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego). Program funkcjonalno-użytkowy (opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w postępowaniach "na zaprojektuj i

Zapytanie o cenę coraz mniej popularne

zamówienia z wolnej ręki oraz trybu zapytania o cenę.W roku 2010 odsetek liczby postępowań udzielonych w poszczególnych trybach przedstawiał się następująco:- przetarg nieograniczony - 77,94 %,- przetarg ograniczony - 0,69 %,- negocjacje z ogłoszeniem - 0,13 %,- negocjacje bez ogłoszenia - 0,29 %- dialog

Śląskie. NIK negatywnie ocenia KZK GOP; Związek się broni

niezgodnie z prawem zamówił też usługi prawnicze (za blisko 765 tys. zł) w trybie z wolnej ręki. Związek przekonuje, że spełnił co najmniej dwie przesłanki wymienione w ustawie Prawo zamówień publicznych uzasadniające ten tryb zamówienia. Wskazuje też na szereg innych podmiotów zamawiające w tym trybie stałe

Czy zamówienie z wolnej ręki można podzielić na części?

PytanieCzy zamówienie z wolej ręki może być podzielone na części lub zadania? Czy wtedy należy podpisać jedną umowę czy dwie? Zamówienie dotyczy systemów komputerowych i sprzętu. OdpowiedźNie ma żadnych przeszkód, aby prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki, podzielić

Kolejna afera korupcyjna w wojsku. Zatrzymano 14 osób z Trójmiasta

, dotychczasowe ustalenia wskazują, że zatrzymani żołnierze ustawiali przetargi i zakupy z wolnej ręki na naprawy i remonty jednostek pływających Marynarki Wojennej. Szacuje się, że wartość wszystkich zamówień przekracza milion złotych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gdyni. Ze

Bruksela nie ma zastrzeżeń do autostrady A2 Stryków - Konotopa

GDDKiA wypowiedziała im umowy, zarzucając przy tym opóźnienia inwestycji, która miała być gotowa na piłkarskie mistrzostwa Euro w czerwcu 2012 r.W odpowiedzi Urząd Zamówień Publicznych wyjaśnił KE, że decyzja GDDKiA o wyborze nowych wykonawców z wolnej ręki była wyjątkowa, a procedura konsultacji

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

zaistnienia okoliczności uzasadniających możliwość wykorzystania wskazanych trybów,- bezzasadne udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki,- zmiana zawartej umowy z naruszeniem przepisów określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.Natomiast jako naruszenia nie skutkujące podstawą do

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

typu usług z trybów o ograniczonej konkurencyjności - negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki. Przywilej ten pozostawiono w art. 5 ust. 1a ustawy Pzp wyłącznie do uzasadnionych przypadków, przy czym opis potencjalnych okoliczności stanowiących takie uzasadnienie spotykał się z krytyką

Sprawdź, kiedy można zawrzeć dodatkową umowę w trybie z wolnej ręki

zamówienia z wolnej ręki z dotychczasowym wykonawcą?OdpowiedźOtrzymanie przez zamawiającego dodatkowych, nieprzewidzianych środków finansowych, w celu realizacji określonego zadania stanowiącego przedmiot wcześniej zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, uzasadnia wszczęcie odrębnego postępowania o

Zamówienie uzupełniające na dostawę komputerów - czy jest dozwolone?

wykonawcy doprowadziłaby do komplikacji technicznej wszystkich dostaw (zarówno objętych zamówieniem podstawowym, jak i zamówieniem uzupełniającym). Tym samym wprawdzie możliwe jest udzielenie w trybie z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na dostawy komputerów stacjonarnych i przenośnych, jednakże należy

Cztery bezskuteczne postępowania - czy to powód do zastosowania "wolnej ręki"?

zarówno w trzecim, jak i następnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zwróć jednak uwagę na czas jaki upłynął pomiędzy postępowaniami.Kiedy "wolna ręka"?Stosownie do treści art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

etapie zamówienia podstawowego) - możesz rozważyć tryb zamówienia z wolnej ręki na tzw. zamówienia dodatkowe (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Ponadto, w przyszłości radzę zawsze - szczególnie zwłaszcza w zamówieniach na roboty budowlane - przewidywać w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz zamówienia

Kiedy możesz wybrać tryb z wolnej ręki?

zaplanowania w budżetach większych niż wcześniej środków na zimowe utrzymanie dróg. Należałoby więc już na tym etapie właściwie przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Musisz pamiętać, że jeżeli dokonasz wyboru trybu z wolnej ręki z naruszeniem ściśle interpretowanych przesłanek

"Rz": Prokuratura zajmie się kosztownym doradztwem dla CEPiK

związane z CEPiK wydano 34 mln zł. Trafiły do firmy w trybie zamówienia z wolnej ręki. CBA uważa, że doszło do przestępstwa, i zawiadomiło prokuraturę, a ta wszczęła śledztwo.- Dotyczy ono przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy MSWiA przy udzielaniu i realizacji umów, wynikających z zamówień

"Rzeczpospolita": Kosztowne tajne zakupy

Nowelizację Prawa Zamówień Publicznych (chodzi przede wszystkim o ograniczenie zamówień realizowanych z wolnej ręki) miał w tym tygodniu omówić rząd. Ale MON i MSW nie zdążyły przygotować projektu rozporządzenia do ustawy, zaś kancelaria premiera uznała, że opinię o nowelizacji musi wyrazić jeszcze

Prezes ZUS podał się do dymisji. Długa lista zastrzeżeń

traktowania potencjalnych wykonawców". ZUS preferował dotychczasowego swojego kontrahenta firmę Asseco Poland. To nie pierwsze takie działania na korzyść Asseco. Już w 2010 r. ZUS zlecił z wolnej ręki wsparcie i utrzymanie KSI firmie Asseco Poland. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych uznał wtedy takie

Można przedłużyć termin umowy o zamówienie wszczęte w trybie z wolnej ręki w formie aneksu

postępowania przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki nie byłoby zasadne, chociażby z uwagi na fakt, iż zamówieniem publicznym są umowy odpłatne zawierane pomiędzy wykonawcą a zamawiającym (art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych)Podstawa prawna:art. 2 pkt 13, ustawy z 29 stycznia 2044 r. Prawo zamówień

Jak prawidłowo przeprowadzić udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej?

odbiorcom paliw gazowych i energii dokonywanie zakupu tych paliw lub energii od wybranego przez siebie sprzedawcy. Oznacza to, że do tych dostaw zobowiązany jesteś stosować konkurencyjne tryby udzielenia zamówienia publicznego. Tryb zamówienia z wolnej ręki możesz zastosować do zamówienia usług przesyłowych

CBA wchodzi do ZUS. To dopiero początek?

zapewnił innym wykonawcom niż firma Asseco Poland SA możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą zamówienia. To nie pierwsze takie działania na korzyść Asseco. Już w 2010 r. - jak podkreśla Izba - ZUS zlecił z wolnej ręki wsparcie i utrzymanie KSI firmie Asseco Poland. Prezes Urzędu Zamówień

Naukowcy nie będą musieli organizować przetargów

Na posiedzenie rządu minister nauki przyniosła zdjęcia z Facebooka. Na każdym zdjęciu powiązani naukowcy i podpis "PZP wiąże ręce". To przekonało ministrów. Wczoraj rząd wyłączył uczelnie i instytuty naukowe spod działania prawa zamówień publicznych (PZP).Oznacza to, że badaczy obejmie

Zasady wnoszenia odwołań do KIO

kwoty wpłaconego wpisu pokryte zostaną koszty przeprowadzenia postępowania odwoławczego, co do zasady równe kwocie wpisu.Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyżej wskazanych kwot odwołanie przysługuje wykonawcy wyłącznie wobec czynności:- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej

Nauka robienia przetargów - część druga polemiczna

są kontrole przeprowadzone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w ostatnich latach, wobec postępowań, w których zamawiający chcieli udzielić zamówień publicznych konkretnemu wybranemu z góry wykonawcy, stosując tryb zamówienia z wolnej ręki. W wyniku kontroli zakwestionowano możliwość

Czy udzielenie zamówienia dodatkowego poniżej kwoty 14.000 euro zobowiązuje do stosowania ustawy Pzp?

trybu zamówienia z wolnej ręki, a tym samym przeprowadzenia pełnej procedury w tym zakresie. WyjaśnienieIstnieje również teoria odmienna, zgodnie z którą o trybie postępowania przesądza jego wartość i jeżeli ta nie przekracza kwoty 14.000 euro wówczas przepisy ustawy Pzp nie mają zastosowania

Szef RN ZUS żąda wyjaśnień ws. przetargu za 600 mln zł

prawa. Dziennikarze stacji ustalili, że dwie osoby z Asseco, dwie z ZUS oraz osoba pracująca w Urzędzie Zamówień Publicznych, który nadzoruje takie przetargi, zasiadały w radzie nadzorczej jednej z fundacji. "Fakty" podały także, że wymagania przetargowe ZUS były tak precyzyjne, że dotyczyły

Jaki tryb przetargu wybrać?

. zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, możliwość ich zastosowania uzależniona jest od spełnienia wyznaczonych przez ustawę Pzp przesłanek. Dostawa przedmiotu zamówienia, bez względu na kraj pochodzenia (siedzibę) producenta, jego specyfikę i właściwości, może nastąpić zarówno na skutek wybrania oferty

"DGP": Mirosław Barszcz, społeczny doradca Gowina, zarobi 22 tys. zł miesięcznie

właśnie na jego pomysłach.Ostatnio społeczny doradca ministra zdobył zamówienie publiczne z wolnej ręki, ogłoszone przez resort sprawiedliwości. Z dokumentacji przetargowej wynika, że oferta Barszcza była jedyną złożoną w resorcie.Zapytany przez "DGP" czy sytuacja nie jest moralnie dwuznaczna i

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

przeprowadzeniem procedury w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66 oraz art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.Zważyć bowiem należy, że aneksowanie zawartej umowy w celu przedłużenia jej obowiązywania byłoby sprzeczne z postanowieniami ustawy, która obliguje zamawiających do określenia wartości

Zamawiający nie może żądać określenia cen robót dodatkowych w ofercie przetargowej

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 przewiduje możliwość udzielania w trybie z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych lub usług zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się

Konsekwencje śmierci wykonawcy zamówienia

rozważyć zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt. 3) jeżeli jest w stanie wykazać, że zachodzi konieczność natychmiastowego wykonania pozostałej części zamówienia.Podstawa prawna: - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.); Ustawa z

Błędne określenie kryteriów oceny ofert podstawą do unieważnienia umowy?

art. 146 ust. 1 i 6 ustawy Pzp. Zgodnie z ustępem 1 ww. przepisu umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający:- z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki;- nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

zawartych również przed wejściem w życie nowelizacji Prawa zamówień publicznych.Zamawiający może udzielić, w trybie z wolnej ręki, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych (bądź usług) zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności

Ucieczka przed blamażem. W PKW drżą przed wyborami prezydenckimi

informatyczne - wyjaśnia Dariusz Ziembiński, ekspert ds. zamówień publicznych z Grupy Doradczej KZP. - A nie widzę jakichkolwiek powodów, aby dokonać zamówienia na to oprogramowanie poza procedurą zamówień publicznych. Zamówienie z wolnej ręki zostałoby natychmiast oprotestowane - stwierdza Ziembiński. 2. To

Polska nauka, czyli papierologia

Katarzyna Zachariasz: Młodzi badacze robią sobie zdjęcia ze związanymi rękami. Starsi wysyłają listy do gazet, a NCBR powołuje zespół ekspertów z propozycjami zmian w ustawie. O co wam wszystkim chodzi? Michał Żukowski: O zmianę prawa zamówień publicznych. Ustawa wdraża unijne przepisy... - Nie do

Żaden z wykonawców nie spełnia warunków udziału - co zrobić?

kolejnego przetargu nieograniczonego? Gonią nas terminy, a osoby bezrobotne, które czekają na to szkolenie, powoli tracą cierpliwość.OdpowiedźJeśli nie będziesz mieć podstaw do udzielenia zamówienia z wolnej ręki po rozstrzygnięciu postępowania, które ogłosiłeś obecnie, masz 3 rozwiązania.Rozwiązanie

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

udzielając zamówienia publicznego na usługi o charakterze niepriorytetowym wymienione w załączniku 2 ww. rozporządzenia, może wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż te, które wskazane zostały w art. 67 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności jeżeli

Covec, PGP, Bud-Invent - głośne przetargi, w których zdecydowała cena

zerwaniu umowy z Covec wybrano wykonawców, którzy mieli dokończyć inwestycję opuszczoną przez Chińczyków, po czym udzielono im zamówienia z wolnej ręki. Konsorcjum firm Boegl a Krysl i Dolnośląskich Surowców Skalnych za dokończenie budowy 20-km odcinka C A2 miało otrzymać 756,05 mln zł (umowa z Covec na

Korupcja w spółdzielni mieszkaniowej? Prezesi zatrzymani za łapówki

. Ich wysokość była procentowo uzależniona od wartości każdego kontraktu. - Sprawdzimy, czy w tym przypadku nie doszło też do złamania prawa o zamówieniach publicznych, bo być może wykonawcy tych prac powinni być wyłaniani na drodze przetargu, a nie zamówienia z wolnej ręki - zapowiada prok

XXI wiek będzie wiekiem otwartości i różnorodności

Złe państwo, dobry rynek? Jeszcze nie wyrośliśmy z mentalności lat 90. - inicjatywa prywatna jest dobra, służy różnorodności i wymusza niższe ceny. Państwo jest złe - bo publiczne, więc tak naprawdę niczyje - oraz drogie w utrzymaniu. Zgodnie z tą logiką to wydawcy prywatni mają najwięcej do

Warszawska straż miejska dała Poczcie Polskiej monopol na mandaty

się w tym roku albo kiedy przekroczy kwotę 3,97 mln zł.Przetarg może wygrać tylko Poczta PolskaStraż wysyła głównie mandaty. Na początku kolejną umowę chciała podpisać z Pocztą Polską z wolnej ręki, czyli bez przetargu. Kiedy prywatna konkurencja zaprotestowała, przypominając, że od 1 stycznia mamy w

90 mln zł oszczędności dzięki aukcjom elektronicznym

z wolnej ręki.Tryby postępowań o zamówienie publiczne udział w proc. 2007 2008 2009 2010 Przetarg nieograniczony 63,79 70,39 68,28

Upewnij się, jaki jest termin na zawarcie umowy z wykonawcą!

te znajdują się w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. b, pkt 2, pkt 3 lit. b oraz pkt 4.Kiedy stosujesz standstill ?Niezależnie od powyższego należy zwrócić uwagę, iż obowiązek zachowania okresu standstill nie zachodzi w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki, gdyż w tym trybie nie mamy

Koleje Śląskie nie mają pieniędzy na nowe pociągi

, zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, otwiera drogę do pozyskania taboru z wolnej ręki. Koleje Śląskie są obecnie w dużo lepszych relacjach z Przewozami Regionalnymi niż rok temu, zatem przyjmujemy, że negocjacje z PR to kwestia najbliższych tygodni - zaznacza Zaremba i dodaje, że dzierżawa

Zaliczki na poczet realizacji zadania

nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego. Tego rodzaju zamawiający mogą udzielać zaliczek na wszystkie rodzaje zamówień, przyznane po przeprowadzeniu postępowań zarówno w trybach otwartych, jak i negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki, bez konieczności żądania zabezpieczenia oraz

Wrocław stracił 313 mln zł? NIK masakruje za stadion

objętych kontrolą zamówień naruszono przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), w tym w pięciu wpływając na wynik postępowania o zamówienie. Niezgodnie z prawem wydatkowano przez to 50,3 mln zł. Dwa ze zbadanych zamówień, w wyniku których wydatkowano 1,7 mln zł, w ocenie NIK dokonane zostały w

Niezaplanowanych kosztów poniesionych przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy nie pokryjesz udzielając zamówienia dodatkowego

poniesione przez wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia nie mogą być refinansowane przez zamawiającego poprzez udzielenie zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy Pzp. Takie działanie jest sprzeczne z ustawą Pzp.Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki do udzielenia

Umowy ramowe w zamówieniach publicznych

konkurencyjności w trakcie prowadzenia postępowań zmierzających do wyboru konkretnego wykonawcy danego zamówienia objętego umową ramową.Wybór wykonawcy konkretnego zamówieniaPo zawarciu umowy ramowej zamawiający dokonuje wyboru konkretnego wykonawcy danego zamówienia w trybie:- zamówienia z wolnej ręki - jeżeli

Uprzedzałam przed infoaferą

CBA zakwestionowało decyzję ministerialnych urzędników o tym, by podpisać z dwoma firmami kontrakty bez przetargu, czyli z wolnej ręki. Chodzi o niebagatelny wydatek: 100 mln zł publicznych pieniędzy. Jedna z nich to spółka Currenda - kiedyś wydawnictwo, a teraz firma sprzedająca systemy

Stadion: unieważnią zlecenie bez przetargu za 4,6 mln zł?

. Trzy lata temu, kiedy inwestycja była już zaawansowana, Ryżyńskiemu zlecono zaprojektowanie także wnętrza stadionu. Dostał za to 4,6 mln zł.Prezes Urzędu Zamówień Publicznych chce, by sąd stwierdził teraz, że umowa od momentu podpisania była nieważna. Powód? Architekt dostał to zlecenie z wolnej ręki

Jakie zapisy dotyczące odwołań muszą znaleźć się w siwz?

odwołaniem, jest uzależniony od wartości zamówienia, o czym należy również pouczyć wykonawców. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;- opisu sposobu

Szef RN ZUS żąda wyjaśnień ws. przetargu za 600 mln zł

prawa. Dziennikarze stacji ustalili, że dwie osoby z Asseco, dwie z ZUS oraz osoba pracująca w Urzędzie Zamówień Publicznych, który nadzoruje takie przetargi, zasiadały w radzie nadzorczej jednej z fundacji. "Fakty" podały także, że wymagania przetargowe ZUS były tak precyzyjne, że dotyczyły

Krótsze procedury udzielania zamówień publicznych

PZP dotyczą również postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości niższej niż progi unijne. W obecnym stanie prawnym odwołanie może zostać wniesione tylko w zakresie:- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,- opisu sposobu oceny spełnienia

Zmiana wynagrodzenia przy rozliczeniach kosztorysowych

wykonawcy ustala się za pomocą kosztorysu powykonawczego za wykonane i odebrane roboty.Kilka słów o zamówieniach dodatkowychBrak jest definicji robót dodatkowych. Jedynie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp wskazuje, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielania dotychczasowemu

Kampania "informacyjna" Donalda Tuska

- Urzędnicy zamienili rynek zamówień publiczny w ring. Firma wykonawcza jest bokserem ze związanymi rękami i nogami. Z takim łatwo się im walczy. To szaleństwo - mówił prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Marek Michałowski na "roboczym" spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zamówienie z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej ręki – tryb udzielenia zamówienia publicznego przewidziany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zastosowanie tego trybu jest możliwe w przypadkach opisanych w art

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne – element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych (sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad zawierania umów). Procedury te często stanowią odmiany przetargu. Zamówienie publiczneNa gruncie prawa

Polska okresu wolnej elekcji

Polska okresu wolnej elekcji – okres historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów trwający od 1573 do 1795 r.Lista królów elekcyjnych panujących w Polsce Henryk Walezy 1573-1574 Anna Jagiellonka 1575-1586 (od 1576 faktyczną władzę sprawował Stefan Batory) Stefan Batory 1576-1586 Zygmunt III

Open Government Data

danych wysokiej jakości w ramach działań rutynowo prowadzonych przez podmioty publiczne. Intencją inicjatyw Open Government Data jest uczynienie informacji publicznych dostępnymi dla obywateli.Zgodnie z interpretacjąOpen Government Data. Open Knowledge Foundation: termin „Open” oznacza

Pacta conventa

Pacta conventa (łac. warunki uzgodnione, występuje także pisownia pakta konwenta) – umowa o charakterze publicznoprawnym podpisywana w czasie sejmu koronacyjnego przez każdego nowo wybranego w drodze wolnej elekcji króla. Umowy te redagowane były w czasie sejmu elekcyjnego

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.