wzór pisma o unieważnieniu przetargu

Adriana Rozwadowska

Bezbronni ochroniarze, czyli kłopot z płacą minimalną

Bezbronni ochroniarze, czyli kłopot z płacą minimalną

5-7 zł na godzinę zarabiają pracownicy ochrony w administracji publicznej. Dopóki państwo będzie oferować dumpingowe stawki, dopóty firmy będą tyle płacić. Teoretycznie już za kilka miesięcy mają zarabiać 12 zł za godzinę. Ale tylko teoretycznie.

Pamiętaj! Dokumenty możesz uzupełnić tylko raz

Na podstawie obowiązujących przepisów wykonawca powinien złożyć wymagane dokumenty w siedzibie zamawiającego do upływu terminu określonego w wezwaniu. Za niezasadne należy uznać twierdzenie, że zamawiający może ponawiać wezwanie do uzupełniania brakujących dokumentów.

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział VI: Środki ochrony prawnej, Rozdział 2: Odwołanie

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) zainteresowanym podmiocie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości