wynagrodzenie zasadnicze definicja

Duże zmiany w kodeksie pracy [INFORMATOR]

Nowe zasady w zatrudnieniu młodocianych, większa ochrona przed dyskryminacją i mobbingiem, nowe uregulowania z wydawaniem świadectw pracy.

Opóźnienie a zwłoka

Opóźnienie a zwłoka

niedotrzymania terminu przez wykonawcę .  Kara za zwłokę w realizacji zamówienia publicznego. Jednym z zapisów stosowanym przez zamawiających w umowach w sprawach zamówień publicznych jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w realizacji zamówienia. Definicję zwłoki zawiera przepis art. 476 kodeksu

Przegląd zmian prawnych wchodzących w życie w 2020 roku

stawki wynagrodzenia zasadniczego niż przykładowo zaczynający pracę absolwenci, bo do minimalnej pensji wliczano im dodatek za wysługę lat. […] Z nowym rokiem przywracamy wartość dodatku za wysługę lat" - skomentowała minister rodziny, pracy i polityk społecznej Marlena Maląg. Dodatek

Prawnicy czytelnikom, odc. 14. Jestem w ciąży. Czy pracodawca w czasie pandemii może obniżyć mi pensję?

Prawnicy czytelnikom, odc. 14. Jestem w ciąży. Czy pracodawca w czasie pandemii może obniżyć mi pensję?

. wynagrodzenie zasadnicze pracowników czy obniżyć im wymiar czasu pracy. Ponadto na podstawie art. 9(1) k.p., pracodawca może zawiesić tymczasowo stosowanie zakładowych regulacji płacowych. Te rozwiązania są obecnie bardzo powszechnie wdrażane przez polskich pracodawców. Ich zaletą (z punktu widzenia pracodawców

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

definicji umowy o podwykonawstwo, nie trudno zauważyć, że zakres ochrony przysługującej podwykonawcom uległ rozszerzeniu w związku z objęciem przez uregulowania w zakresie umowy o podwykonawstwo nie tylko podwykonawców robót budowlanych, ale także podwykonawców dostaw i usług biorących udział w realizacji

Klient wpisał poprawkę do umowy kredytowej. W banku nic nie zauważyli i...

Klient wpisał poprawkę do umowy kredytowej. W banku nic nie zauważyli i...

dochodach, średni dochód z 3 ostatnich miesięcy (ważne jeden miesiąc od wystawienia), historia rachunku z widocznymi wpływami wynagrodzenia, kopia dowodu osobistego kredytobiorcy podpisana za zgodność z oryginałem . Jednocześnie informujemy, iż w ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Panem kurier firmy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. § 5. 1. Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego

Rząd zrywa umowę społeczną - autorzy reformy odpowiadają Boniemu

Rząd zrywa umowę społeczną - autorzy reformy odpowiadają Boniemu

kwestia statystyki długu jest przyczyną proponowanych zmian, to rozwiązanie problemu jest cały czas "cholernie" proste. Wystarczy w ustawie o finansach publicznych zmienić definicję liczenia długu publicznego przy progu 55 proc. W końcu ten próg nie wynika z traktatu europejskiego, tylko z