wynagrodzenie zasadnicze definicja

"Polski ład". Klasa średnia sfinansuje obietnice PiS

Praktycznie wszyscy socjologowie zgadzają się, że klasa średnia ma zasadnicze znaczenie dla stabilności społeczeństwa, a jej osłabienie lub zubożenie może być przejawem kryzysu gospodarczego lub/i politycznego

Duże zmiany w kodeksie pracy [INFORMATOR]

Nowe zasady w zatrudnieniu młodocianych, większa ochrona przed dyskryminacją i mobbingiem, nowe uregulowania z wydawaniem świadectw pracy.

Rząd planuje nowelizację prawa bankowego i wzmocnienie instytucji kredytowych

niezrealizowanych jeszcze elementów reformy, które mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia odporności instytucji, a które zostały sfinalizowane przez podmioty odpowiedzialne za ustanawianie ogólnoświatowych standardów, tj. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego i Radę Stabilności Finansowej, m.in.: wiążącego

Opóźnienie a zwłoka

Opóźnienie a zwłoka

niedotrzymania terminu przez wykonawcę .  Kara za zwłokę w realizacji zamówienia publicznego. Jednym z zapisów stosowanym przez zamawiających w umowach w sprawach zamówień publicznych jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w realizacji zamówienia. Definicję zwłoki zawiera przepis art. 476 kodeksu

"Tarcza finansowa" PFR nie dla zagranicznych firm. Nawet jeśli płacą podatki w Polsce

"Tarcza finansowa" PFR nie dla zagranicznych firm. Nawet jeśli płacą podatki w Polsce

Kwotę 100 mld zł podzielono na trzy segmenty: dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich oraz dużych. Mają dostać odpowiednio po 25, 50 i 25 mld zł w różnych formach pomocy, w zależności od rozmiaru firmy. W zasadach otrzymywania pieniędzy znalazł się jeden zasadniczy warunek: podatki trzeba

Przegląd zmian prawnych wchodzących w życie w 2020 roku

stawki wynagrodzenia zasadniczego niż przykładowo zaczynający pracę absolwenci, bo do minimalnej pensji wliczano im dodatek za wysługę lat. [?] Z nowym rokiem przywracamy wartość dodatku za wysługę lat" - skomentowała minister rodziny, pracy i polityk społecznej Marlena Maląg

Prawnicy czytelnikom, odc. 14. Jestem w ciąży. Czy pracodawca w czasie pandemii może obniżyć mi pensję?

Prawnicy czytelnikom, odc. 14. Jestem w ciąży. Czy pracodawca w czasie pandemii może obniżyć mi pensję?

. wynagrodzenie zasadnicze pracowników czy obniżyć im wymiar czasu pracy. Ponadto na podstawie art. 9(1) k.p., pracodawca może zawiesić tymczasowo stosowanie zakładowych regulacji płacowych. Te rozwiązania są obecnie bardzo powszechnie wdrażane przez polskich pracodawców. Ich zaletą (z punktu widzenia pracodawców

Jeśli nie segregujesz śmieci, zapłacisz cztery razy więcej. Czy zróżnicowanie stawek za odbiór odpadów poprawi poziom recyklingu w Polsce?

Jeśli nie segregujesz śmieci, zapłacisz cztery razy więcej. Czy zróżnicowanie stawek za odbiór odpadów poprawi poziom recyklingu w Polsce?

same boją się podnieść opłaty, aby nie rozzłościć mieszkańców, pomysł zasadniczo się podoba. – Bolesna to prawda, ale nic poza argumentem ekonomicznym nie skłoni krnąbrnych Polaków do segregowania śmieci. No, chyba że obowiązek selektywnej zbiórki – uważa Andrzej Porawski, dyrektor Związku

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

definicji umowy o podwykonawstwo, nie trudno zauważyć, że zakres ochrony przysługującej podwykonawcom uległ rozszerzeniu w związku z objęciem przez uregulowania w zakresie umowy o podwykonawstwo nie tylko podwykonawców robót budowlanych, ale także podwykonawców dostaw i usług biorących udział w realizacji

Klient wpisał poprawkę do umowy kredytowej. W banku nic nie zauważyli i...

Klient wpisał poprawkę do umowy kredytowej. W banku nic nie zauważyli i...

wskazanymi poniżej dokumentami: zaświadczenie o dochodach, średni dochód z 3 ostatnich miesięcy (ważne jeden miesiąc od wystawienia), historia rachunku z widocznymi wpływami wynagrodzenia, kopia dowodu osobistego kredytobiorcy podpisana "za zgodność z oryginałem". Jednocześnie informujemy, iż w

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. § 5. 1. Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego

Rząd zrywa umowę społeczną - autorzy reformy odpowiadają Boniemu

czas "cholernie" proste. Wystarczy w ustawie o finansach publicznych zmienić definicję liczenia długu publicznego przy progu 55 proc. W końcu ten próg nie wynika z traktatu europejskiego, tylko z naszego krajowego ustawodawstwa. W tym kierunku szła propozycja obligacji emerytalnych, które