wynagrodzenie ryczałtowe

Dominika Perkowska *

Czy zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie ryczałtowe za niewykonane prace?

Czy zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie ryczałtowe za niewykonane prace?

W przypadku ryczałtowej formy wynagrodzenia wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia za jedną stałą kwotę, która jest z góry określona w umowie i obejmuje wykonanie całokształtu prac określonych w siwz.

Wynagrodzenie ryczałtowe w zamówieniach publicznych

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie definiują pojęcia ryczałtu. Jednak bogate orzecznictwo sądowe pozwala na zdefiniowanie tego pojęcia. Przykładowo zdaniem Sądu Najwyższego (Wyrok SN z dnia 20 listopada 1998 r. sygn. akt II CKN 913/97) ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie się domagać wynagrodzenia wyższego.

Można przedłużyć termin umowy o zamówienie wszczęte w trybie z wolnej ręki w formie aneksu

Gdy wynagrodzenie wykonawcy określone zostało jako ryczałtowe nie może być mowy o robotach dodatkowych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Podwyższenie ryczałtu czy jest możliwe?

Wynagrodzenie ryczałtowe polega, na jednoznacznym uzgodnieniu z góry przy zawieraniu umowy sztywnej kwoty tytułem ostatecznie określonej wartości należnej za całość prac, bez podziału na poszczególne składniki wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia jest z góry określana i nie ulega zmianie

Elektrobudowa ma umowę z KGHM na prace w Hucie Miedzi Głogów za 36 mln zł netto

. „Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy składa się z dwóch elementów: - 24.550.000 zł netto oraz - 2.598.960 euro (co stanowi równowartość 11.189.302,49 zł przeliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia 29.12.2014 r.), co daje łączną wartość 35.739.302,49 zł netto

Unibep wybuduje budynek mieszkalny dla Dom Development za 53,0 mln zł netto

: 53 500 000,00 zł netto. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy" - czytamy dalej. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. (ISBnews)

Unibep ma umowę na budowę osiedla mieszkaniowego w Warszawie za 49,12 mln zł

inwestycji wynosi 49 116 900,00 zł netto. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy" - podano także. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. W 2014 r

Mirbud wybuduje centralę dla Kaufland Polska za 86,1 mln zł brutto

Warszawa, 15.09.2014 (ISBnews) - Mirbud zawarł umowę na wybudowanie obiektu biurowego na centralę Kaufland Polska Markety, poinformowała spółka. Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie obiektu ustalono na: 86,07 mln zł brutto. "Termin zakończenia wykonania obiektu ustalono na 30

CCC zleciło konsorcjum Porr Polska budowę magazynu za ponad 46 mln zł netto

grudnia 2014 roku. Poszczególne etapy prac wynikają z Harmonogramu rzeczowo-finansowego będącego załącznikiem do umowy. Za wykonanie całości przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe ('cena kontraktowa') w wysokości 46.140.000,00 zł netto" - czytamy w komunikacie. Grupa CCC jest

Czy uzupełnienie kosztorysu oferty jest zgodne z Prawem zamówień publicznych?

Czy uzupełnienie kosztorysu oferty jest zgodne z Prawem zamówień publicznych?

Pytanie W przetargu nieograniczonym z wynagrodzeniem ryczałtowym zażądaliśmy dołączenia do oferty kosztorysu wykonanego na podstawie przedmiaru stanowiącego załącznik do siwz. Gdy oferta nie zawiera tego kosztorysu, to będzie odrzucona? Czy oferent ma możliwość uzupełnienia tego kosztorysu na nasze

Unibep ma umowę na budynki handlowo-usługowe w Bielsku Podl. za 9,9 mln zł netto

. 40 tys. m3. Inwestycja obejmuje również elementy małej architektury i otoczenia oraz instalacje wewnętrzne" - czytamy w komunikacie. Termin realizacji inwestycji to II kwartał 2015 r. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, podano również. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa

Erbud wykona biurowiec w Warszawie dla Capital Park za min. 22,4 mln euro netto

maksymalnie 7,15 mln euro netto, podała spółka. "Umowa przewiduje wykonanie inwestycji za wynagrodzeniem obejmującym kwotę ryczałtową w wysokości równowartości w złotych kwoty 22.417.308,00 euro netto oraz kwotę tymczasową (której wykorzystanie zależne będzie od złożenia poleceń inwestora) do

Problemy formalne dotyczące rozliczenia wynagrodzenia w formie ryczałtu

Problemy formalne dotyczące rozliczenia wynagrodzenia w formie ryczałtu

załączone do specyfikacji mają obrazować wykonawcy rozmiar, charakter i zakres robót, który podlega weryfikacji, ocenie i wycenie przez wykonawcę w ramach oferowanej, niezmiennej w toku realizacji, ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy zamawiający określi wynagrodzenie

SMT Software ma umowę na platformę e-usług dla UKE za 18 mln zł

Warszawa, 06.06.2014 (ISBnews) – SMT Software, spółka zależna SMT S.A., zawarła z Urzędem Komunikacji Elektronicznej (UKE) umowę, której przedmiotem jest budowa Platformy e-usług Urzędu. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 18,05 mln zł brutto, podała spółka. "

P.A. Nova ma 3 umowy z Kauflandem, w tym warunkową na roboty za 27 mln zł netto

Gliwicach jako wykonawcą. Przedmiotem w/w umowy jest wybudowanie 'pod klucz' samoobsługowego obiektu handlowego oraz urządzeń zewnętrznych. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę netto 27.350.000,00 zł." - czytamy w komunikacie. Strony uzgodniły

Unibep zbuduje dla Dom Development etap osiedla w Warszawie za 61 mln zł netto

Warszawa, 28.05.2014 (ISBnews) - Unibep podpisał z Dom Development umowę na realizację kolejnego etapu zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach inwestycji Apartamenty Saska nad Jeziorem w Warszawie. Wynagrodzenie wykonawcy za całość inwestycji wynosi 60,78 mln zł netto i ma

Strabag ma zrealizować projekt mieszkaniowy w Piasecznie dla Wikany za 15 mln zł

systemie generalnego wykonawstwa. "W Umowie przyjęto, iż rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy, natomiast ich zakończenie - 10 lipca 2015 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczałtowe i wynosi 14 999 279,40 zł netto" – czytamy w

Mirbud wybuduje dla Rank Progress Galerię Aviator w Mielcu za 56 mln zł

, poinformował Rank Progress. "Termin rozpoczęcia prac ustalony został do dnia 9 marca 2015 r., natomiast ich zakończenie ma nastąpić najpóźniej do 31 marca 2016 r. Za zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie 56.081.716,11 PLN"

Niezaplanowanych kosztów poniesionych przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy nie pokryjesz udzielając zamówienia dodatkowego

Niezaplanowanych kosztów poniesionych przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy nie pokryjesz udzielając zamówienia dodatkowego

zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy Pzp. Takie działanie jest sprzeczne z ustawą Pzp. Ponadto wynagrodzenie ryczałtowe zakłada jedną stałą kwotę wynagrodzenia za wykonane prace, która jest z góry określona w umowie. Jest to cena, jaką zadeklarował w swojej ofercie wykonawca

Konsorcjum z Qumak-Sekom zarobi więcej na Stadionie Narodowym

24,17 mln zł, poinformował Qumak-Sekom, który w konsorcjum bieże udział z Elektrobudową (lider) oraz  Przedsiębiorstwem "Agat". "Aneksem rozszerzono zakres rzeczowy robót, co powoduje wzrost wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę 24.170.289,78 zł netto. Łączne wynagrodzenie netto należne

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

zastosować zamówienie dodatkowe? Wynagrodzenie wykonawcy jest ryczałtowe, wartość zamówienia zwiększy się o 42 tys. zł. Odpowiedź W zaistniałej sytuacji skorzystanie z uregulowania zawartego w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze

Poprawianie innych omyłek nie może doprowadzić do powstania istotnych zmian w treści oferty

Poprawianie innych omyłek nie może doprowadzić do powstania istotnych zmian w treści oferty

Pytanie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, a wynagrodzenie to cena ryczałtowa. Zamawiający zażądał załączenia do formularza oferty harmonogramu rzeczowo-finansowego i napisał w siwz, że cena oferty ma być zgodna z ceną wynikającą z tego harmonogramu. W jednym z punktów harmonogramu został

Ministerstwo Skarbu wybrało doradcę do Inwestycji Polskich

Ministerstwo Skarbu wybrało doradcę do Inwestycji Polskich

- ale nie dłużej niż 24 miesiące od podpisania umowy. Jeśli jednak do tego drugiego dokapitalizowania BGK dojdzie w ciągu roku od zawarcia umowy, to umowa może być rozwiązana przedterminowo. Resort skarbu będzie płacić doradcy ryczałtowe wynagrodzenie kwartalne, bez dopłaty za nadgodziny lub potrąceń za

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego. 4. Dokumentacja projektowa powinna zawierać również informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy opracowanie jej wymagane jest na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku omawianej

KE wszczyna postępowanie w sprawie rekompensat dla operatora A2

, ale nie przesądza o wyniku. Na zgłoszenie uwag strony mają miesiąc (od chwili publikacji decyzji KE w Dzienniku Urzędowym UE). KE przypomina, że rekompensaty wypłacone przez polskie władze miały na celu wynagrodzenie przedsiębiorstwu AW SA zmiany w prawie, która prowadzi do zwolnienia pojazdów

KE wszczyna postępowanie ws. rekompensat dla operatora polskiej A2

przedstawienia uwag, ale nie przesądza o wyniku. Na zgłoszenie uwag strony mają miesiąc (od chwili publikacji decyzji KE w Dzienniku Urzędowym UE). KE przypomina, że rekompensaty wypłacone przez polskie władze miały na celu wynagrodzenie przedsiębiorstwu AWSA zmiany w prawie, która prowadzi do zwolnienia

Większość pomocy domowych w Niemczech pracuje na czarno

Niemczech zatrudniana jest w ramach tzw. minijob, zatrudnienia na część etatu, gdzie jednym z podstawowych kryteriów jest wynagrodzenie do 400 euro miesięcznie. Kiedy wprowadzano minijob w 2003 roku, rząd mówił o jego zaletach. Zatrudniających miał kusić niskim ryczałtowym podatkiem, a pracowników

Spółka Ganta zleciła budowę budynku Odra Tower we Wrocławiu za 50,4 mln zł

wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie wynosi 50.390.000,00 złotych netto i może ulec zmianie jedynie w przypadkach przewidzianych w umowie" – czytamy w komunikacie. Gant podał, że termin zakończenia realizacji umowy został określony do dnia 31 sierpnia 2012 roku. Gant miał narastająco 23,55 mln zł

PA Nova wybuduje dla Tesco market za 10,43 mln zł netto

pomiędzy konsorcjum z udziałem spółki PA Nova jako wykonawcą oraz Tesco (Polska) sp. z o.o. jako zamawiającym (…) na budowę marketu wielko-powierzchniowego, wielobranżowego, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wynagrodzenie ryczałtowe netto wyniesie 10.436.043,00 zł" – czytamy w

Echo zawarło umowy z Eiffage łącznie na 64,57 mln zł netto w ciągu 12 miesięcy

zależne z wykonawcą w okresie ostatnich 12-miesięcy wyniosła 64.570.991,44 mln zł netto. Umową o najwyższej wartości jest umowa o generalne wykonanie obiektu – kompleks mieszkaniowy – Wrocław ul. Jedności Narodowej. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie obiektu jest ryczałtowe i wynosi 43,19

KE wszczyna postępowanie ws. rekompensat dla operatora polskiej A2

zgłoszenie uwag strony mają miesiąc (od chwili publikacji decyzji KE w Dzienniku Urzędowym UE). KE przypomina, że rekompensaty wypłacone przez polskie władze miały na celu wynagrodzenie przedsiębiorstwu AWSA zmiany w prawie, która prowadzi do zwolnienia pojazdów ciężarowych z obowiązku wnoszenia opłat

Tesgas wykona prace dla konsorcjum budującego odcinek A-1 za 10,7 mln zł

; - czytamy w komunikacie. Strony ustaliły termin wykonania umowy na okres od 30 września 2010 r. do 20 maja 2011 r., podano także. "Za wykonanie całego przedmiotu umowy emitentowi przysługiwać będzie szacunkowe wynagrodzenie ilościowo – ryczałtowe określone na kwotę 8.722.180,29 zł netto, co

Modne pozwy zbiorowe słono kosztują poszkodowanych

kosztuje? Wynagrodzenie kancelarii LWB składa się z wynagrodzenia ryczałtowego i tzw. premii za sukces, czyli procentu od odzyskanej kwoty. Na początek poszkodowany musi zapłacić 80 proc., a w przypadku apelacji, całą opłatę ryczałtową. Ile ona wynosi? Przy wysokości roszczenia do 500 zł - 60 zł. Jeśli

Kto zyska na zmianach w emeryturach? Doradcy finansowi

wpłacając pieniądze na IKZE, zaoszczędzimy 18 proc. na podatku, ale wypłacając pieniądze za kilkadziesiąt lat, podatek i tak będziemy musieli zapłacić. Do tej pory nie było wiadomo, w jakiej skali. Dlatego rząd proponuje ryczałtową 10-proc. stawkę. To ma być szansa na pobudzenie oszczędności w trzecim

Pol-Aqua zbuduje dla Polnordu biurowiec B3 w Wilanów Office Park za 38 mln zł

na 17 miesięcy począwszy od dnia 1 lutego 2011 r. „Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 37 988 994 zł netto zł" – czytamy dalej. Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka Pol-Aqua miała 147,51 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 0,78 mln zł

Pionierski przetarg drogowy potrwa dłużej

Libner. Kontrakt z partnerem prywatnym zostanie podpisany na 12 lat. W tym czasie firma będzie pobierać ryczałtowe wynagrodzenie za przebudowę i utrzymanie drogi w wymaganym standardzie letnim i zimowym. Docelowo dolnośląscy samorządowcy są gotowi oddać w prywatne ręce ponad 2 tys. km dróg wojewódzkich

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowała Wiceprezes MarcPol Iwona Zarucka. Obecnie sieć liczy 60 placówek, a jej ekspansja ma przyspieszać w kolejnych okresach. Mirbud zawarł umowę na wybudowanie obiektu biurowego na centralę Kaufland Polska Markety, poinformowała spółka. Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie obiektu ustalono na

Wykonawca zarzucił Tobie błędne odrzucenie oferty? Sprawdź, czy miał rację

jest, czy wskazałeś, że wynagrodzenie zaoferowane przez wykonawcę ma mieć charakter ryczałtowy. Jak poprawiać omyłki w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego? W przypadku przyjęcia ryczałtowej formy wynagrodzenia możesz zrezygnować z badania i analizy źródeł kosztów. Charakteryzuje się ona bowiem

Polacy muszą zacząć oszczędzać. Może nam w tym pomóc... budżet państwa

. 80 proc. ogółu pracowników i nie mniej niż 70 proc. tych, którzy zarabiają poniżej średniej krajowej. Ekonomiści założyli, że przez pierwszy rok pracownik odkładałby 1 proc. swojego wynagrodzenia, później 2 proc. To oznacza minimalne obniżenie płacy netto. Tyle samo dopłacałby na jego konto

Przegląd informacji ze spółek

. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 18,05 mln zł brutto, podała spółka. Moody's Investors Service nadał rating na poziomie Baa1 emisji euroobligacji w kwocie 500 euro spółki PGE Sweden AB (publ) z terminem zapadalności 9 czerwca 2019 roku i kuponem 1,625%, podała Polska Grupa

Dzięki działaniom rządu finanse publiczne zyskają w 2014 r. 17,8 mld zł

przekazywanie 1 proc. podatku na rzecz jednostek naukowych. Resort wyjaśnił, że jednocześnie trwają prace nad oskładkowaniem umów cywilnoprawnych, w szczególności zbiegów umów zlecenia oraz wprowadzeniem składki emerytalnej i rentowej od wynagrodzeń członków rad nadzorczych. Planowana jest też likwidacja

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

Poland umowę na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych polegających na wykonaniu inwestycji pn.: „Budowa Fabryka Pentair w Wałbrzyskiej SSE". Za wykonanie przedmiotu umowy Awbud otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 28,9 mln zł netto, podała spółka.   Konsorcja

Brak kosztorysu w formie elektronicznej nie może być powodem odrzucenia oferty

ważnym jest również to, czy w postępowaniu cena ma charakter ryczałtowy czy kosztorysowy. Jeżeli ryczałtowy, to zapisy kosztorysu ofertowego nie mają znaczenia, a ewentualne błędy w nim nie oznaczają, że oferta jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Jeżeli zaś wynagrodzenie jest

Miller: Resort przedsiębiorczości, 3. stawka podatkowa, wyższa płaca min.

ryczałtowego rozliczania podatków i prowadzenia karty podatkowej. "Postulujemy, aby ci pracodawcy, którzy zatrudniają swojego pierwszego lub drugiego pracownika, przez 18 miesięcy nie płacili składki do ZUS. Pozwoliłoby to wesprzeć zatrudnienie około 150 tys. osób. Dalej - oskładkowanie +umów śmieciowych

Co się zmieni w rozliczaniu VAT w 2011 r.?

do końca 2013 r.Rolnik ryczałtowy bez limituObecnie, jak wynika z art. 43 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, rolnik ryczałtowy, aby "przejść" na system rozliczania według zasad ogólnych musi m.in. prowadzić ewidencję obrotów oraz dokonać dostaw na poziomie przekraczającym 20.000 zł. Od nowego roku

Przegląd informacji ze spółek

uwzględniałaby potencjalne akwizycje. Unibep podpisał z Dom Development umowę na realizację kolejnego etapu zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach inwestycji Apartamenty Saska nad Jeziorem w Warszawie. Wynagrodzenie wykonawcy za całość inwestycji wynosi 60,78 mln zł netto i ma charakter

Uszyj sobie lepszą emeryturę [PORADNIK]

wypłacie środków z IKZE płacisz od zysków ryczałtowy podatek w wysokości 10 proc. Emerytura w zakładzie pracy Innym trzeciofilarowym produktem są Pracownicze Programy Emerytalne (PPE). Program tworzy pracodawca w porozumieniu z pracownikami. Funduje im składki inwestowane przez wyspecjalizowaną instytucję

Ile kosztuje życie w Trójmieście, Brukseli i Kaliningradzie? Sprawdziliśmy

Chcąc porównać ze sobą pięć europejskich miast Trójmiasto (z rozbiciem na Gdańsk, Gdynię i Sopot), Brukselę i Kaliningrad, obliczyliśmy wysokość rachunku osoby mieszkającej samotnie, uwzględniając również średnią pensję w każdym z miast. W przypadku Trójmiasta podajemy przeciętne wynagrodzenie

Oszczędności emerytalne z nową ulgą? Minister pracy nie odpuszcza

IKE lub IKZE osiągnie wiek emerytalny. Dlatego IKZE kusi też drugą korzyścią, którą można odczuwać na bieżąco. To ulga podatkowa pozwalająca zmniejszać coroczny podatek PIT. Ile jest do ugrania? Niezbyt wiele, bo co roku klient może odłożyć na IKZE najwyżej 4 proc. swojego wynagrodzenia brutto. Np

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

mieszkania. Zakończenie budowy planowane jest na II kwartał 2016 r., podała spółka.   Mirbud wybuduje centralę dla Kaufland Polska za 86,1 mln zł brutto Mirbud zawarł umowę na wybudowanie obiektu biurowego na centralę Kaufland Polska Markety, poinformowała spółka. Ryczałtowe wynagrodzenie za

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

Warszawie za 61 mln zł netto Unibep podpisał z Dom Development umowę na realizację kolejnego etapu zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach inwestycji Apartamenty Saska nad Jeziorem w Warszawie. Wynagrodzenie wykonawcy za całość inwestycji wynosi 60,78 mln zł netto i ma charakter ryczałtowy

Opozycja na pomoc gospodarce: którym pomysłom warto się przyjrzeć? [ANALIZA]

ryczałtowego rozliczania podatków i prowadzenia karty podatkowej oraz stworzenie mechanizmu zachęt podatkowych dla przedsiębiorców inwestujących w naukę i mikropożyczki dla początkujących przedsiębiorców. Diabeł tkwi w szczegółach, ale warto te pomysły przedyskutować. Walka z bezrobociem. Cała opozycja chce

Zmiana przepisów pomoże firmom budowlanym?

wydłużenia terminu generują dodatkowe koszty, których zapłaty - powołując się na ryczałtowy charakter wynagrodzenia - odmawia zamawiający. Wykonawcy pozostaje zatem dochodzenie swoich praw przed sądem, co najczęściej odbywa się już po zakończeniu realizacji zamówienia. I tutaj również zmiana przepisów nie

Podatek od kontraktu menedżerskiego

określone zostały w art. 41 ust. 1 ustawy o pdof.Oprócz wynagrodzenia za świadczone usługi, menedżer w ramach kontraktu zazwyczaj otrzymuje również zwrot kosztów podróży odbytych w związku z realizacją kontraktu. Diety i inne należności za czas podróży menedżerów

Umowa z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami

przy zakupie nieruchomości prowizja uzależniona od wartości transakcji (np. 2,5% ceny) może nie być wystarczającą zachętą dla pośrednika do negocjowania ze sprzedawcą korzystnych dla kupującego warunków cenowych. Lepiej na tym polu sprawdzi się ryczałtowo określone wynagrodzenie (np. 3.000 zł

Jakie zmiany w KRUS planuje rząd?

systemie. Będzie to swoisty podatek gruntowy, który możemy nazwać ryczałtowym - mówi w niedawnym wywiadzie dla "Gazety" Sawicki. Jaki będzie obszar, od którego gospodarstwa będą kwalifikowane jako "socjalne"? - Nie podjęliśmy jeszcze decyzji w tej sprawie. W czasie tegorocznej dyskusji

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

dalej. Źródło: ISBnews   PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE SMT Software: Spółka zależna SMT zawarła z Urzędem Komunikacji Elektronicznej (UKE) umowę, której przedmiotem jest budowa Platformy e-usług Urzędu. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 18,05 mln zł brutto, podała

Mamy bardzo drogie autostrady. A taniej nie będzie

rzędu 37,20 zł.- Ceny autostrad w Polsce są bardzo wygórowane, zwłaszcza w porównaniu z naszymi zarobkami i tym, ile może rocznie za nie przejechać - komentuje Adrian Furgalski, ekspert z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR i przywołuje dane sprzed dwóch lat. Wynika z nich, że za nasze wynagrodzenie

Alimenty - kiedy należą się dzieciom? [PORADNIK]

? Należy zsumować dochody całej rodziny: wynagrodzenia za pracę, opodatkowany na zasadach ryczałtowych dochód z działalności gospodarczej, zasiłki chorobowe, alimenty na dzieci, stypendia uczniowskie, dodatek kombatancki, renty inwalidzkie, zasiłki chorobowe, diety np. radnych, a następnie podzielić przez

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

składające się z dwóch komponentów:a) wynagrodzenia ryczałtowego na poziomie odpowiadającym faktycznym kosztom operacyjnym ponoszonym przez PTE na przestrzeni ostatnich 10 lat - przy podziale portfela na część inwestowaną pasywnie (np. w WIG lub inny indeks), wynagrodzenie ryczałtowe powinno być małe. Z

Póki mamy OFE, nie przyłożę ręki do reform

ZUS. - To wymusza rosnący dług publiczny. Rezerwa w wysokości 7,3 proc. od wynagrodzeń, a tyle przekazujemy do OFE, jest za wysoka. To blisko 270 mld zł wraz z obsługą. To jest najwyższa obowiązkowa rezerwa w całej Europie. Nikt tyle środków nie przekazuje do prywatnego funduszu emerytalnego przy

Finansowanie kosztu dojazdu pracownika do pracy

, jeżeli opłata za usługę transportową wnoszona jest ryczałtowo. W tym przypadku koszt usługi nie jest uzależniony od liczby osób, które skorzystają z przejazdu i pozostaje stały w przypadku ich zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia).Zdaniem fiskusaMinisterstwo Finansów przyjmowało, że

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Umowa o roboty budowlane

budowlanego odebrania obiektu oraz zapłacenia ceny. Wynagrodzenie wykonawcyJeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawierania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac (art. 632 k.c

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.