wynagrodzenie ryczałtowe

Renata Dzikowska

Wynagrodzenie ryczałtowe w postępowaniu przetargowym

Wynagrodzenie ryczałtowe w postępowaniu przetargowym

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest określenie tego wynagrodzenia z góry, bez przeprowadzania szczegółowej analizy kosztów wytwarzania dzieła. Wynagrodzenie to jest niezależne od rzeczywistego rozmiaru lub kosztów prac.

Czy zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie ryczałtowe za niewykonane prace?

W przypadku ryczałtowej formy wynagrodzenia wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia za jedną stałą kwotę, która jest z góry określona w umowie i obejmuje wykonanie całokształtu prac określonych w siwz.

Wynagrodzenie ryczałtowe - gdy zamawiający zna i potrafi dokładnie opisać rozmiar prac

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania. Zamawiający powinien jednak mieć na uwadze, że wszędzie tam gdzie rozmiar prac nie jest możliwy do przewidzenia zawsze lepiej zastosować...

Wynagrodzenie ryczałtowe w zamówieniach publicznych

Uwzględniając powyższe zasadnym jest pytanie czy dopuszczalne jest zlecanie robót dodatkowych w przypadku gdy w umowie podstawowej o wykonanie zamówienia publicznego ustalono wynagrodzenie ryczałtowe ? Ponieważ cechą ceny ryczałtowej jest jej stałość, rzeczywisty rozmiar prac wykonanych w

Można przedłużyć termin umowy o zamówienie wszczęte w trybie z wolnej ręki w formie aneksu

Można przedłużyć termin umowy o zamówienie wszczęte w trybie z wolnej ręki w formie aneksu

? Odpowiedź Gdy wynagrodzenie wykonawcy określone zostało jako ryczałtowe nie może być mowy o robotach dodatkowych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zasadne jest sporządzenie protokołu konieczności, a także w oparciu o zapisy umowy zawarcie z wykonawcą aneksu przedłużającego termin pierwotnej umowy

Podwyższenie ryczałtu czy jest możliwe?

Wynagrodzenie ryczałtowe polega, na jednoznacznym uzgodnieniu z góry przy zawieraniu umowy sztywnej kwoty tytułem ostatecznie określonej wartości należnej za całość prac, bez podziału na poszczególne składniki wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia jest z góry określana i nie ulega zmianie

Unibep zbuduje I etap osiedla Ursa-Smart City w Warszawie za 43,7 mln zł

Warszawa, 09.10.2015 (ISBnews) - Unibep podpisał umowę na realizację, w systemie generalnego wykonawstwa osiedla mieszkaniowego pod nazwą Ursa - Smart City w Warszawie, podała spółka. Wynagrodzenie ryczałtowe Unibepu za wykonanie pierwszego etapu inwestycji wynosi 43,7 mln zł netto. "Na

Mar-Bud przebuduje budynek w Centrum Praskim Koneser dla BBI Development

Praskie Koneser wraz z towarzyszącą temu budynkowi infrastrukturą, podał BBI Development.  "Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie robót budowlanych objętych umową określono ryczałtowo na kwotę 6 831 928,23 euro. Datę rozpoczęcia wykonania umowy określono na 18 grudnia 2015 roku, zaś umowa

Unibep ma umowę na realizację 3 budynków mieszkalnych w Warszawie za 32,5 mln zł

Warszawa, 22.10.2015 (ISBnews) - Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa trzech budynków mieszkalnych w Warszawie, podała spółka. Wynagrodzenie ryczałtowe Unibepu za wykonanie pierwszego etapu inwestycji wynosi 32,5 mln zł netto. "Przedmiotem

Unibep ma zlecenie rozpoczęcia inwestycji grupy Okam w Warszawie za 61 mln zł

generalnego wykonawstwa, budynku na 307 mieszkań i część usługową przy ul. Woronicza w Warszawie dla grupy kapitałowej Okam Capital. Wynagrodzenie ryczałtowe Unibepu za wykonanie inwestycji wynosi 61,3 mln zł netto.  Termin realizacji inwestycji wynosi 23 miesiące począwszy od złożenia przez

Unibep zbuduje 307 mieszkań na Woronicza w Warszawie dla Okam za 61 mln zł netto

Warszawa, 17.09.2015 (ISBnews) - Unibep podpisał umowę na realizację, w systemie generalnego wykonawstwa budynku na 307 mieszkań i część usługową przy ul. Woronicza w Warszawie dla grupy kapitałowej Okam Capital, podała spółka. Wynagrodzenie ryczałtowe Unibepu za wykonanie inwestycji wynosi

Unibep ma umowę na realizację Galerii Północnej w Warszawie za 85,3 mln euro

składa się z: - wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 73,3 mln EUR netto co stanowi równowartość 309,6 mln zł (…), - kwoty tymczasowej w szacowanej wysokości 11,9 mln EUR netto co stanowi równowartość 50,3 mln zł - za roboty nie wchodzące w zakres kontraktu podstawowego, które mogą być

Spółka Wikany ma umowę ze Skanską na realizację budynku w Lublinie

placu budowy" - czytamy w komunikacie. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest ryczałtowe i wynosi 11,5 mln zł netto, podano także. Wikana podała, że 31 sierpnia 2015 r. został zawarty aneks do umowy, zmieniający termin spełnienia warunku zawieszającego z pierwotnie określonego na 31

ZUE ma umowę na utrzymanie torowisk w Krakowie w l. 2015-18 za maks. 42 mln zł

umowy wyniesie nie więcej niż 42,3 mln zł co odpowiada wartości brutto w wysokości 52 mln zł, przy czym na wartość umowy składają się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane prace utrzymaniowe w wysokości 19,7 mln zł brutto, wynagrodzenia za naprawy w wysokości nie przekraczającej 14,9 mln zł brutto oraz

Unibep ma umowę na budowę osiedla mieszkaniowego w Warszawie za 49,12 mln zł

inwestycji wynosi 49 116 900,00 zł netto. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy" - podano także. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. W 2014 r

Czy uzupełnienie kosztorysu oferty jest zgodne z Prawem zamówień publicznych?

Czy uzupełnienie kosztorysu oferty jest zgodne z Prawem zamówień publicznych?

Pytanie W przetargu nieograniczonym z wynagrodzeniem ryczałtowym zażądaliśmy dołączenia do oferty kosztorysu wykonanego na podstawie przedmiaru stanowiącego załącznik do siwz. Gdy oferta nie zawiera tego kosztorysu, to będzie odrzucona? Czy oferent ma możliwość uzupełnienia tego kosztorysu na nasze

Problemy formalne dotyczące rozliczenia wynagrodzenia w formie ryczałtu

Problemy formalne dotyczące rozliczenia wynagrodzenia w formie ryczałtu

załączone do specyfikacji mają obrazować wykonawcy rozmiar, charakter i zakres robót, który podlega weryfikacji, ocenie i wycenie przez wykonawcę w ramach oferowanej, niezmiennej w toku realizacji, ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy zamawiający określi wynagrodzenie

ZPP chce zlikwidować składki i podatki dochodowe; eksperci - nie tak szybko

prostszy. "Dodatkową zaletą byłaby możliwość przekierowania urzędników zajmujących się poborem podatków na ściganie przestępstw podatkowych i patologii" - powiedział Pawlak. Zgodnie z propozycją ZPP osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą miałyby płacić podatek ryczałtowy w wysokości

Niezaplanowanych kosztów poniesionych przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy nie pokryjesz udzielając zamówienia dodatkowego

Niezaplanowanych kosztów poniesionych przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy nie pokryjesz udzielając zamówienia dodatkowego

zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy Pzp. Takie działanie jest sprzeczne z ustawą Pzp. Ponadto wynagrodzenie ryczałtowe zakłada jedną stałą kwotę wynagrodzenia za wykonane prace, która jest z góry określona w umowie. Jest to cena, jaką zadeklarował w swojej ofercie wykonawca

Konsorcjum z Qumak-Sekom zarobi więcej na Stadionie Narodowym

24,17 mln zł, poinformował Qumak-Sekom, który w konsorcjum bieże udział z Elektrobudową (lider) oraz  Przedsiębiorstwem "Agat". "Aneksem rozszerzono zakres rzeczowy robót, co powoduje wzrost wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę 24.170.289,78 zł netto. Łączne wynagrodzenie netto należne

Adwokaci protestują przeciw niskim stawkom za obronę z urzędu

Adwokaci protestują przeciw niskim stawkom za obronę z urzędu

O proteście zrobiło się głośno po raz pierwszy w czerwcu tego roku. - Nie otrzymujemy wynagrodzenia za godziny, jak to jest pokazywane w serialach telewizyjnych. Opłaty za czynności adwokackie są zryczałtowane, niewielkie i nie pokrywają kosztów świadczonej pomocy prawnej. Mówiąc inaczej, skarb

Mirbud wybuduje dla Rank Progress Galerię Aviator w Mielcu za 56 mln zł

, poinformował Rank Progress. "Termin rozpoczęcia prac ustalony został do dnia 9 marca 2015 r., natomiast ich zakończenie ma nastąpić najpóźniej do 31 marca 2016 r. Za zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie 56.081.716,11 PLN"

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

zastosować zamówienie dodatkowe? Wynagrodzenie wykonawcy jest ryczałtowe, wartość zamówienia zwiększy się o 42 tys. zł. Odpowiedź W zaistniałej sytuacji skorzystanie z uregulowania zawartego w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze

Ministerstwo Skarbu wybrało doradcę do Inwestycji Polskich

- ale nie dłużej niż 24 miesiące od podpisania umowy. Jeśli jednak do tego drugiego dokapitalizowania BGK dojdzie w ciągu roku od zawarcia umowy, to umowa może być rozwiązana przedterminowo. Resort skarbu będzie płacić doradcy ryczałtowe wynagrodzenie kwartalne, bez dopłaty za nadgodziny lub potrąceń za

Poprawianie innych omyłek nie może doprowadzić do powstania istotnych zmian w treści oferty

Pytanie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, a wynagrodzenie to cena ryczałtowa. Zamawiający zażądał załączenia do formularza oferty harmonogramu rzeczowo-finansowego i napisał w siwz, że cena oferty ma być zgodna z ceną wynikającą z tego harmonogramu. W jednym z punktów harmonogramu został

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego. 4. Dokumentacja projektowa powinna zawierać również informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy opracowanie jej wymagane jest na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku omawianej

Przegląd informacji ze spółek

, czyli o 14% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, poinformowała spółka. W III kw. spłaty z tego tytułu wyniosły 206 mln zł. Unibep podpisał umowę na realizację, w systemie generalnego wykonawstwa osiedla mieszkaniowego pod nazwą Ursa - Smart City w Warszawie, podała spółka. Wynagrodzenie

KE wszczyna postępowanie w sprawie rekompensat dla operatora A2

, ale nie przesądza o wyniku. Na zgłoszenie uwag strony mają miesiąc (od chwili publikacji decyzji KE w Dzienniku Urzędowym UE). KE przypomina, że rekompensaty wypłacone przez polskie władze miały na celu wynagrodzenie przedsiębiorstwu AW SA zmiany w prawie, która prowadzi do zwolnienia pojazdów

KE wszczyna postępowanie ws. rekompensat dla operatora polskiej A2

przedstawienia uwag, ale nie przesądza o wyniku. Na zgłoszenie uwag strony mają miesiąc (od chwili publikacji decyzji KE w Dzienniku Urzędowym UE). KE przypomina, że rekompensaty wypłacone przez polskie władze miały na celu wynagrodzenie przedsiębiorstwu AWSA zmiany w prawie, która prowadzi do zwolnienia

Prowizje kredytowe pod lupą UOKiK. Ucierpią firmy pożyczkowe

czy 5 tys. zł). Provident obiecał natychmiastową zmianę systemu opłat za obsługę w domu. Teraz będą naliczane ryczałtowo, czyli w sposób niezależny od kwoty pożyczki. Co to wszystko ma wspólnego z bankowcami? Oni przecież takich opłat za obsługę domową nie pobierają. Chodzi o to, że UOKiK dyskutował z

Tesgas wykona prace dla konsorcjum budującego odcinek A-1 za 10,7 mln zł

; - czytamy w komunikacie. Strony ustaliły termin wykonania umowy na okres od 30 września 2010 r. do 20 maja 2011 r., podano także. "Za wykonanie całego przedmiotu umowy emitentowi przysługiwać będzie szacunkowe wynagrodzenie ilościowo – ryczałtowe określone na kwotę 8.722.180,29 zł netto, co

KE wszczyna postępowanie ws. rekompensat dla operatora polskiej A2

zgłoszenie uwag strony mają miesiąc (od chwili publikacji decyzji KE w Dzienniku Urzędowym UE). KE przypomina, że rekompensaty wypłacone przez polskie władze miały na celu wynagrodzenie przedsiębiorstwu AWSA zmiany w prawie, która prowadzi do zwolnienia pojazdów ciężarowych z obowiązku wnoszenia opłat

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

;systemie generalnego wykonawstwa trzech budynków mieszkalnych w Warszawie, podała spółka. Wynagrodzenie ryczałtowe Unibepu za wykonanie pierwszego etapu inwestycji wynosi 32,5 mln zł netto.   PKP PLK i NCBR przeznaczą 50 mln zł na badania nad rozwiązaniami dla kolei

Kto zyska na zmianach w emeryturach? Doradcy finansowi

wpłacając pieniądze na IKZE, zaoszczędzimy 18 proc. na podatku, ale wypłacając pieniądze za kilkadziesiąt lat, podatek i tak będziemy musieli zapłacić. Do tej pory nie było wiadomo, w jakiej skali. Dlatego rząd proponuje ryczałtową 10-proc. stawkę. To ma być szansa na pobudzenie oszczędności w trzecim

Modne pozwy zbiorowe słono kosztują poszkodowanych

kosztuje? Wynagrodzenie kancelarii LWB składa się z wynagrodzenia ryczałtowego i tzw. premii za sukces, czyli procentu od odzyskanej kwoty. Na początek poszkodowany musi zapłacić 80 proc., a w przypadku apelacji, całą opłatę ryczałtową. Ile ona wynosi? Przy wysokości roszczenia do 500 zł - 60 zł. Jeśli

Przegląd informacji ze spółek

podpisał umowę na realizację, w systemie generalnego wykonawstwa budynku na 307 mieszkań i część usługową przy ul. Woronicza w Warszawie dla grupy kapitałowej Okam Capital, podała spółka. Wynagrodzenie ryczałtowe Unibepu za wykonanie inwestycji wynosi 61,3 mln zł netto. Qumak dostarczy infrastrukturę

Pionierski przetarg drogowy potrwa dłużej

Libner. Kontrakt z partnerem prywatnym zostanie podpisany na 12 lat. W tym czasie firma będzie pobierać ryczałtowe wynagrodzenie za przebudowę i utrzymanie drogi w wymaganym standardzie letnim i zimowym. Docelowo dolnośląscy samorządowcy są gotowi oddać w prywatne ręce ponad 2 tys. km dróg wojewódzkich

Wykonawca zarzucił Tobie błędne odrzucenie oferty? Sprawdź, czy miał rację

jest, czy wskazałeś, że wynagrodzenie zaoferowane przez wykonawcę ma mieć charakter ryczałtowy. Jak poprawiać omyłki w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego? W przypadku przyjęcia ryczałtowej formy wynagrodzenia możesz zrezygnować z badania i analizy źródeł kosztów. Charakteryzuje się ona bowiem

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

budynku na 307 mieszkań i część usługową przy ul. Woronicza w Warszawie dla grupy kapitałowej Okam Capital, podała spółka. Wynagrodzenie ryczałtowe Unibepu za wykonanie inwestycji wynosi 61,3 mln zł netto.   Komputronik otworzył Megastore w Wola Parku, planuje

Co się zmieni w rozliczaniu VAT w 2011 r.?

obowiązywać do końca 2013 r. Rolnik ryczałtowy bez limitu Obecnie, jak wynika z art. 43 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, rolnik ryczałtowy, aby "przejść" na system rozliczania według zasad ogólnych musi m.in. prowadzić ewidencję obrotów oraz dokonać dostaw na poziomie przekraczającym 20.000 zł. Od nowego

Przegląd informacji ze spółek

mieszkalnych w Warszawie, podała spółka. Wynagrodzenie ryczałtowe Unibepu za wykonanie pierwszego etapu inwestycji wynosi 32,5 mln zł netto. Polimex Energetyka , spółka z grupy  Polimex-Mostostal zrealizuje kontrakt na dostawę i montaż konstrukcji stalowych na potrzeby budowy bloku gazowo-parowego

Brak kosztorysu w formie elektronicznej nie może być powodem odrzucenia oferty

ważnym jest również to, czy w postępowaniu cena ma charakter ryczałtowy czy kosztorysowy. Jeżeli ryczałtowy, to zapisy kosztorysu ofertowego nie mają znaczenia, a ewentualne błędy w nim nie oznaczają, że oferta jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Jeżeli zaś wynagrodzenie jest

Polacy muszą zacząć oszczędzać. Może nam w tym pomóc... budżet państwa

. 80 proc. ogółu pracowników i nie mniej niż 70 proc. tych, którzy zarabiają poniżej średniej krajowej. Ekonomiści założyli, że przez pierwszy rok pracownik odkładałby 1 proc. swojego wynagrodzenia, później 2 proc. To oznacza minimalne obniżenie płacy netto. Tyle samo dopłacałby na jego konto

Dzięki działaniom rządu finanse publiczne zyskają w 2014 r. 17,8 mld zł

przekazywanie 1 proc. podatku na rzecz jednostek naukowych. Resort wyjaśnił, że jednocześnie trwają prace nad oskładkowaniem umów cywilnoprawnych, w szczególności zbiegów umów zlecenia oraz wprowadzeniem składki emerytalnej i rentowej od wynagrodzeń członków rad nadzorczych. Planowana jest też likwidacja

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

, podała spółka.   Unibep zbuduje I etap osiedla Ursa-Smart City w Warszawie za 43,7 mln zł   Unibep podpisał umowę na realizację, w systemie generalnego wykonawstwa osiedla mieszkaniowego pod nazwą Ursa - Smart City w Warszawie, podała spółka. Wynagrodzenie

Oszczędności emerytalne z nową ulgą? Minister pracy nie odpuszcza

IKE lub IKZE osiągnie wiek emerytalny. Dlatego IKZE kusi też drugą korzyścią, którą można odczuwać na bieżąco. To ulga podatkowa pozwalająca zmniejszać coroczny podatek PIT. Ile jest do ugrania? Niezbyt wiele, bo co roku klient może odłożyć na IKZE najwyżej 4 proc. swojego wynagrodzenia brutto. Np

Ile kosztuje życie w Trójmieście, Brukseli i Kaliningradzie? Sprawdziliśmy

Chcąc porównać ze sobą pięć europejskich miast Trójmiasto (z rozbiciem na Gdańsk, Gdynię i Sopot), Brukselę i Kaliningrad, obliczyliśmy wysokość rachunku osoby mieszkającej samotnie, uwzględniając również średnią pensję w każdym z miast. W przypadku Trójmiasta podajemy przeciętne wynagrodzenie

Ile się czeka w Polsce na łącze energetyczne? Długo, bardzo długo...

być takim koordynatorem - dodaje. Ustawa pomoże? Od dwóch lat powstaje projekt ustawy o korytarzach przesyłowych - ma ona m.in. usprawnić powstawanie instalacji energetycznych czy gazowych w przypadku sporów z właścicielami nieruchomości. Ma też ustalić zasady wypłacania im wynagrodzenia. Niestety, po

Uszyj sobie lepszą emeryturę [PORADNIK]

wypłacie środków z IKZE płacisz od zysków ryczałtowy podatek w wysokości 10 proc. Emerytura w zakładzie pracy Innym trzeciofilarowym produktem są Pracownicze Programy Emerytalne (PPE). Program tworzy pracodawca w porozumieniu z pracownikami. Funduje im składki inwestowane przez wyspecjalizowaną instytucję

Opozycja na pomoc gospodarce: którym pomysłom warto się przyjrzeć? [ANALIZA]

ryczałtowego rozliczania podatków i prowadzenia karty podatkowej oraz stworzenie mechanizmu zachęt podatkowych dla przedsiębiorców inwestujących w naukę i mikropożyczki dla początkujących przedsiębiorców. Diabeł tkwi w szczegółach, ale warto te pomysły przedyskutować. Walka z bezrobociem. Cała opozycja chce

Podatek od kontraktu menedżerskiego

zaliczek określone zostały w art. 41 ust. 1 ustawy o pdof. Oprócz wynagrodzenia za świadczone usługi, menedżer w ramach kontraktu zazwyczaj otrzymuje również zwrot kosztów podróży odbytych w związku z realizacją kontraktu. Diety i inne należności za czas podróży

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. § 5. 1. Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego

Umowa z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami

przy zakupie nieruchomości prowizja uzależniona od wartości transakcji (np. 2,5% ceny) może nie być wystarczającą zachętą dla pośrednika do negocjowania ze sprzedawcą korzystnych dla kupującego warunków cenowych. Lepiej na tym polu sprawdzi się ryczałtowo określone wynagrodzenie (np. 3.000 zł

Mamy bardzo drogie autostrady. A taniej nie będzie

rzędu 37,20 zł. - Ceny autostrad w Polsce są bardzo wygórowane, zwłaszcza w porównaniu z naszymi zarobkami i tym, ile może rocznie za nie przejechać - komentuje Adrian Furgalski, ekspert z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR i przywołuje dane sprzed dwóch lat. Wynika z nich, że za nasze wynagrodzenie

Jakie zmiany w KRUS planuje rząd?

systemie. Będzie to swoisty podatek gruntowy, który możemy nazwać ryczałtowym - mówi w niedawnym wywiadzie dla "Gazety" Sawicki. Jaki będzie obszar, od którego gospodarstwa będą kwalifikowane jako "socjalne"? - Nie podjęliśmy jeszcze decyzji w tej sprawie. W czasie tegorocznej dyskusji

Alimenty - kiedy należą się dzieciom? [PORADNIK]

? Należy zsumować dochody całej rodziny: wynagrodzenia za pracę, opodatkowany na zasadach ryczałtowych dochód z działalności gospodarczej, zasiłki chorobowe, alimenty na dzieci, stypendia uczniowskie, dodatek kombatancki, renty inwalidzkie, zasiłki chorobowe, diety np. radnych, a następnie podzielić przez

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

dłuższym horyzoncie i kar za osiąganie zwrotu poniżej benchmarku. Można przyjąć wynagrodzenie składające się z dwóch komponentów: a) wynagrodzenia ryczałtowego na poziomie odpowiadającym faktycznym kosztom operacyjnym ponoszonym przez PTE na przestrzeni ostatnich 10 lat - przy podziale portfela na część

Póki mamy OFE, nie przyłożę ręki do reform

ZUS. - To wymusza rosnący dług publiczny. Rezerwa w wysokości 7,3 proc. od wynagrodzeń, a tyle przekazujemy do OFE, jest za wysoka. To blisko 270 mld zł wraz z obsługą. To jest najwyższa obowiązkowa rezerwa w całej Europie. Nikt tyle środków nie przekazuje do prywatnego funduszu emerytalnego przy

Czas na PIT-y 2010. Co się zmieniło, jak zapłacić mniej?

nam taki sam zestaw PIT-ów jak przed rokiem. Mamy więc nadal dwa podstawowe druki rocznych zeznań podatkowych: PIT-36 (działalność gospodarcza) i PIT-37 (wynagrodzenie za pracę, emerytury itp.). Do tego ulgowe załączniki: PIT/O (zwykłe ulgi), PIT/D (ulgi mieszkaniowe) i PIT-2K (dla osób, które

Najczęściej zadawane pytania

podatkowej lub decyzji zmieniającej wysokość tego podatku. 30. Na czym polega opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego? Rozliczać się ryczałtowo może niemal każdy podatnik, z wyjątkami określonymi w art.6 i art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów

Finansowanie kosztu dojazdu pracownika do pracy

, jeżeli opłata za usługę transportową wnoszona jest ryczałtowo. W tym przypadku koszt usługi nie jest uzależniony od liczby osób, które skorzystają z przejazdu i pozostaje stały w przypadku ich zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia). Zdaniem fiskusa Ministerstwo Finansów przyjmowało, że

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery