wymiaru urlopu

wfirma

Obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego

Obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego

Wyliczenia związane z urlopem wypoczynkowym są rzeczą łatwą, jednak wymagającą odpowiedniej wiedz. Istotnym zagadnieniem w przypadku obliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego jest kwestia dni czy miesięcy przepracowanych u poprzedniego pracodawcy.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownicy, która zachorowała po urlopie wychowawczym

Pytanie: Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego w przypadku, gdy pracownica powróciła z urlopu wychowawczego 1 września 2008 r., a następnie zachorowała w lipcu 2009 r.? W styczniu 2009 r. pracownica otrzymała premię półroczną za drugie półrocze 2008 r. (premia jest zmniejszana za czas pobierania zasiłków). Za pierwsze półrocze 2009 r. premia została wypłacona w lipcu 2009 r., a więc w miesiącu, którego nie wliczamy już do podstawy wymiaru zasiłku.

Część urlopu rodzicielskiego będzie można wykorzystać w ciągu sześciu lat

Urlop rodzicielski będzie wykorzystać do końca roku, w którym dziecko skończy sześć lat; z dwóch dni zwolnienia na dziecko będzie można skorzystać w wymiarze godzinowym - 2 stycznia wchodzą w życie zmiany w przepisach dotyczących uprawnień pracujących rodziców.

Lewiatan: Prawie połowa pracowników narzeka na niepełne urlopy

Lewiatan poinformował w środę, że z badań GfK Polonia zrobionych na zlecenie organizacji wynika, iż 48 proc. Polaków uważa, że ich pracodawca udziela urlopów w pełnym wymiarze, a 45 proc. twierdzi, że przestrzega przepisów BHP. Ankieta wykazała, że lepiej oceniamy własnych pracodawców, a gorzej

Od nowego roku dłużej na macierzyńskim

Więcej dzieci, więcej urlopu Do końca 2008 r. zasadą było stopniowe podwyższanie wymiaru urlopu macierzyńskiego przy każdym następnym porodzie. Nowe przepisy odchodzą od tej reguły na rzecz udzielania wyższego wymiaru urlopu macierzyńskiego w zależności od ilości dzieci urodzonych przy

Nie tylko praca wlicza się do stażu urlopowego

Okresy zatrudnieniaDo okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Takie uregulowania zawiera art. 1541 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r

Urlop rodzicielski dla etatowców i przedsiębiorców [PORADNIK]

Urlop rodzicielski dla etatowców i przedsiębiorców [PORADNIK]

macierzyńskiego. Jego podstawowy wymiar wynosi 20 tygodni (dla porodów mnogich od 31 do 37 tygodni), ale może zostać przedłużony o dodatkowe sześć tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i o osiem tygodni dla dwojga lub więcej dzieci. Jeżeli Anna będzie chciała skorzystać z dodatkowego urlopu

Dla kogo dłuższy urlop wypoczynkowy? Kto ma przywileje

Dla kogo dłuższy urlop wypoczynkowy? Kto ma przywileje

się liczbę przysługujących dni urlopu, wliczany jest też czas nauki. - Tak określony powszechny wymiar urlopu obowiązuje większość pracujących, jednak pewne grupy zawodowe na mocy odrębnych uregulowań posiadają prawo do większej liczby dni wypoczynku - mówi Marta Kosakowska, aplikant adwokacki w TGC

RPO: Nie ma równości kobiet i mężczyzn

RPO: Nie ma równości kobiet i mężczyzn

zmniejszenie wymiaru czasu pracy lub ustalenia jego indywidualnego rozkładu. Według statystyk ZUS, przywołanych w opracowaniu RPO, w 2014 r. zaledwie 5,2 tys. ojców zdecydowało się skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Mężczyźni stanowili w ubiegłym roku jedynie 1,65 proc. ogółu osób korzystających z urlopu

Ojcowie nie idą na urlopy. Dramatyczne dane

Ojcowie nie idą na urlopy. Dramatyczne dane

pierwszym roku życia dziecka, tak jak dziś, ale także podzielić go na raty i wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat. Na przykład gdy pójdzie do szkoły i będzie potrzebowało rodziców. Urlop rodzicielski będzie można też łączyć z pracą w niepełnym wymiarze godzin przez 64

Kosiniak-Kamysz zapowiada uproszczenie procedur dot. urlopów rodzicielskich

Kosiniak-Kamysz zapowiada uproszczenie procedur dot. urlopów rodzicielskich

równocześnie, ale wtedy staje się on krótszy (łączny wymiar urlopu nie może przekroczyć 26 tygodni). Jednak prawo ojca jest warunkowane prawem matki - jeśli ona nie ma prawa do urlopu, ojciec, nawet jeżeli opłaca składki, nie może z niego skorzystać. Obecnie trwają prace nad ustawą, która umożliwi - w pewnych

ISP: Potrzebne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców

ISP: Potrzebne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców

wymiarze od jednego do pięciu dni ze 100-procentowym wynagrodzeniem należą: Grecja, Holandia, Malta, Rumunia, Węgry, Włochy. Część z nich może być wykorzystana tylko zaraz po narodzinach dziecka, część w ciągu określonej (w zależności od państwa) z góry liczby tygodni lub miesięcy. Taki urlop - w opinii

Kiedy należy się urlop uzupełniający?

1 stycznia każdego roku pracownikowi zostaje przydzielone prawo do nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Wyjątkiem w tej sytuacji są osoby, które jeszcze nie zdążyły przeprowacować roku. Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi: 20 dni - dla pracownika zatrudnionego krócej niż 10

Urlop ojcowski - kiedy przysługuje pracownikowi - ojcu?

Odpowiedź: Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi - ojcu, wychowującemu dziecko i wynosi jeden tydzień.Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze - do końca 2011 r. - 1 tygodnia (od 1 stycznia 2012 r. - będą to 2 tygodnie). Urlop przysługuje najpóźniej do

"Rz": Z urlopu na wychowanie częściej ma korzystać tata

. Związki zawodowe nie godzą się na cięcia obecnego wymiaru urlopu. Z kolei pracodawcy i rząd nie chcą dokładać kolejnych tygodni przeznaczanych na opiekę nad dzieckiem.

Rodzice w pracy

Wymiar urlopu macierzyńskiego zależny jest od liczby urodzonych dzieci w trakcie jednego porodu. Pracownicy przysługuje zatem: 1)   20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka; 2)   31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci; 3)   33

Polsce potrzeba więcej dzieci. Startujemy z zapaści. Efekty zmian będą widoczne za 5 lat?

Polsce potrzeba więcej dzieci. Startujemy z zapaści. Efekty zmian będą widoczne za 5 lat?

poradzili. W Szwecji, Norwegii, Holandii, Belgii, Niemczech czy Austrii urlopy też są wykorzystywane w częściach. Szwedzi ostatnio wydłużyli możliwość korzystania z rodzicielskiego do 12. roku życia dziecka. Korzystanie z urlopów jest też łączone z pracą w zmniejszonym wymiarze. I co? Firmy działają dalej

OPZZ chce 15 zł minimalnej płacy godzinowej dla umów cywilnoprawnych

przypadku umów cywilnoprawnych niż przy umowach etatowych, a dodatkowo zawarcie tej pierwszej pozwala mu przerzucić koszty związane z urlopem, ubiorem roboczym czy badań okresowych na pracownika. Datego też, według Szumlewicza, minimalna stawka godzinowa w umowach zlecenie i o dzieło powinna być wyższa od

Urlopy rodzicielskie poszły ekspresem

Urlopy rodzicielskie poszły ekspresem

ubezpieczenie chorobowe. Nie dostaną płatnych urlopów rodzicielskich tylko osoby zatrudnione na umowach o dzieło, bo od tych umów nie odprowadza się składek na ubezpieczenie chorobowe. Urlop dodatkowy i rodzicielski będzie można łączyć z pracą w niepełnym wymiarze (nie wyższym jednak niż pół etatu). Z urlopu

Młodzi nie radzą sobie z rozwiązywaniem życiowych problemów

Młodzi nie radzą sobie z rozwiązywaniem życiowych problemów

. - Obowiązkowy wymiar urlopu powinien być wykorzystany w trakcie pierwszych 6 miesięcy życia dziecka, a pozostała część w podziale na maksimum trzech części do drugich urodzin dziecka - proponują autorzy "Młodzi reformują Polskę". A jak zmniejszyć szarą strefę oraz poziom ubóstwa w Polsce? Różnicując

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

macierzyński i urlop rodzicielski przysługiwać będą "ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny". Po wejściu w życie nowelizacji zmieniłyby się też zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków w przypadku osób, które podlegały ubezpieczeniu chorobowemu krócej niż 12 miesięcy

Senat poparł ustawę ws. zasiłków dla matek przedsiębiorczyń

Senat poparł ustawę ws. zasiłków dla matek przedsiębiorczyń

pobierania zasiłku w wysokości adekwatnej do zadeklarowanej podstawy wymiaru (np. w czasie odpowiadającym urlopowi macierzyńskiemu i rodzicielskiemu). Zmiany w sprawie kobiet w ciąży Jednym z głównych zarzutów "Matek na działalności gospodarczej" wobec znowelizowanych przepisów było zbyt krótkie

Uprawnienia rodzicielskie pracownika-ojca

skorzystać z tej części urlopu macierzyńskiego, matka jest obowiązana wykorzystać urlop macierzyński w pełnym przysługującym wymiarze. Pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego pracownica składa najpóźniej na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do pracy. Do wniosku należy

Jak wygląda urlop macierzyński w czterech krajach Europy?

wymiarze godzin. Kiedy dwa lata temu na świat przyszedł Charlie, zdałam sobie sprawę, że taki urlop macierzyński to jednorazowa szansa i chciałam ją w pełni wykorzystać. Dlatego z drugim dzieckiem spędziłam już rok. Przyznaję, że ta decyzja podyktowana była też względami finansowymi. Koszt żłobka dla

Prawo do urlopu wypoczynkowego u kolejnego pracodawcy

zakresie nabywania prawa i udzielania urlopów wypoczynkowych funkcjonuje zasada "proporcjonalności". Polega ona na tym, że w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, pracownikowi przysługuje urlop:1. u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u

Dłuższy macierzyński i ojcowski

(zarówno podstawowy, jak i dodatkowy) jest czasem ochrony pracownika na nim przebywającego - pracodawca nie może rozwiązać z nami umowy o pracę. Podczas dodatkowej części urlopu matka lub ojciec na nim przebywający może łączyć go z pracą u pracodawcy, który udzielił urlopu, w wymiarze jednak nie wyższym

Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelę ustawy o lasach

było sprzedać w celu pozyskania środków przez budżet państwa. W nowym prawie zapisano ponadto, że każdy ma prawo dostępu do lasów stanowiących własność skarbu państwa na równych zasadach. Nowe przepisy miały dawać też możliwość zatrudniania pracowników Służby Leśnej w niepełnym wymiarze czasu pracy

Sejm za poprawkami Senatu do noweli ustawy o lasach

niepełnym wymiarze czasu pracy. Ma to ułatwić powrót do pracy osób po urlopach macierzyńskich, urlopach rodzicielskich czy wychowawczych. PiS podczas prac parlamentarnych nad ustawą proponowało zakazać jakichkolwiek przekształceń własnościowych w lasach należących do Skarbu Państwa. Wcześniej, pod koniec

Skrócą dzień pracy pracowników, by ograniczyć urlopy zdrowotne

dziennie. Dzień pracy drugiej zostanie natomiast skrócony do sześciu godzin. Władze miasta chcą w ten sposób sprawdzić, czy mniejszy wymiar pracy wpłynie pozytywnie na wydajność pracowników, a także - liczbę dni, jakie spędzają na urlopach zdrowotnych. Zwłaszcza ta ostatnia kwestia może okazać się dla

Urlopowa przerwa w pracy nie na wypoczynek

nauczycielowi zatrudnionemu na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole. Urlop dla poratowania zdrowia wynosi łącznie 3 lata, przy czym jednorazowo nie może on przekroczyć roku.Przerwa między poszczególnymi urlopami musi trwać co najmniej rok. Okres

Ikea wprowadziła stawkę godzinową: nie mniej niż 15 zł. I to na etacie!

oznacza, że osoba pracująca w typowym 40-godzinnym wymiarze czasu pracy zarobi minimum 2,4 tys. zł brutto. To więcej niż pensja minimalna, bo ta wynosi w tym roku 1850 zł. Czy to oznacza, że nikt nie zarobi mniej niż 2,4 tys. zł? Niekoniecznie i nie zawsze. W handlu obowiązują stawki godzinowe, bo w

Od 1 stycznia dłużej na zasiłku macierzyńskim

Nie tylko dla pracownikówZasady udzielania oraz wymiar urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz przysługującego od 1 stycznia br. dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, zostały określone w

Przedsiębiorcy: "Kacowe" może rujnować firmy

- Jako strona dialogu społecznego przedstawiamy nasze propozycje dotyczące zmian w ustawodawstwie pracy. Postulujemy między innymi zmianę przepisów dotyczących: wymiaru oraz zasad udzielania pracownikowi urlopu "na żądanie"(...) - piszą w liście do związkowców cztery największe

Przywileje zawodowe górników, nauczycieli, posłów [PORADNIK]

przywileje określa Karta nauczyciela. Na co może liczyć ta grupa zawodowa? ** Po siedmiu latach pracy, jeśli nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, przysługuje mu roczny urlop dla poratowania zdrowia. W czasie urlopu zachowuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego i świadczeń

Posłowie za zmianami w ustawie o emeryturach i rentach z FUS

wszystkie składki społeczne wpływały na wymiar emerytury. To rozwiązanie jest bardzo niekorzystne, stąd +emerytury po nowemu+ są niskie" - zauważyła Bańkowska. "Zmiana ta jest bardzo ważna systemowo, bardzo kosztowna dlatego, aby nie unicestwiać reszty projektu, który przynosi efekty pozytywne

Ciężarną Polkę zmuszano do pracy po 70 godzin w tygodniu. Dostała 55 tys. euro odszkodowania

, zmusili, by absolutnie wszystkie wizyty u lekarza odbywały się poza godzinami pracy. Nie chcieli zmniejszyć wymiaru godzin pracy. Praca po 70 godzin tygodniowo, czyli po 10 godzin dziennie od poniedziałku do niedzieli, a do tego zajmujący 1,5 godziny dojazd do pracy transportem publicznym wykańczały

Czy da się utrzymać nauczycielskie przywileje? [PORADNIK]

przepisy? Otóż "nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku". I dalej

Urlop macierzyński nie tylko dla pracownicy

wykorzysta co najmniej 14 tygodni tego urlopu i przekaże mu pozostałą jego część (art. 183 § 1 K.p.). Jeśli przysposobienia (przyjęcia w ramach rodziny zastępczej) dokonała tylko jedna osoba, tj. sam pracownik, ma on prawo do całego urlopu, w wymiarze uzależnionym od liczby przysposobionych dzieci

KUKE: Eksport wzrósł o 5,7% r/r we wrześniu, zwiększy się o 8,7% w całym roku

spadki sprzedaży, związane z mniejszą aktywnością handlu oraz efektem przechodzenia przez część producentów dorocznych przeglądów ciągów technologicznych (podczas których produkcyjną część załogi wysyła się na urlop). "Przed rokiem we wrześniu sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu w stosunku do

Recesja dotyka Rosjan. Coraz więcej osób bez pracy, brakuje na raty kredytów

porównaniu z 5,5 proc. w styczniu i średnią 5,2 proc. w całym zeszłym roku. Rosyjskie ministerstwo pracy wskazuje również na wzrost ukrytego bezrobocia, czyli rosnącą liczbę pracowników, których dotknęły przymusowe przestoje w zakładach pracy, pracujących w niepełnym wymiarze czasu lub wysłanych przez

Wynagrodzenie urlopowe dla wypoczywającego pracownika

wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Jeżeli w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, zostały zmienione składniki wynagrodzenia lub zmieniono ich wysokość i wprowadzono je przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu jego wykorzystywania, podstawę wymiaru ustala się

Od stycznia 2010 r. dłuższa wypłata zasiłków macierzyńskich

Od 1 stycznia 2010 r. pracownica, która urodziła dziecko, będzie miała prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego przez okres: - do 2 tygodni, jeśli urodziła jedno dziecko albo - do 3 tygodni, jeśli w trakcie jednego porodu urodziła więcej niż jedno dziecko. Analogiczny wymiar

Nowoczesna chce wspierać młode rodziny. Co zamiast 500 zł na dziecko?

najbardziej rodziny wielodzietne - podkreśliła posłanka Nowoczesnej. Nowoczesna oszacowała, że rocznie z takiego programu skorzystałoby 50 tys. rodzin, a koszt dla budżetu policzono na 4 mld zł rocznie. Praca na macierzyńskim i wydłużenie urlopu Kolejna propozycja ma rozwiązać problem godzenia obowiązków

Sejm za większą ochroną lasów przed sprzedażą

budżet państwa. W nowym prawie zapisano ponadto, że każdy ma prawo dostępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, na równych zasadach. Nowe przepisy mają dawać też możliwość zatrudniania pracowników Służby Leśnej w niepełnym wymiarze czasu pracy. Ma to ułatwić powrót do pracy osób po urlopach

RPO wnosi o większą ochronę zatrudnionych na "śmieciówkach"

; - dodał. RPO wskazał, że chodzi m.in. o prawo do odpoczynku, urlop (jeśli praca jest świadczona w stosunku rocznym), czy poddanie sporów rozstrzygnięciom sądów pracy. Bodnar zwrócił też uwagę, że niektóre branże wskazują na to, iż można byłoby też "ograniczyć liczbę umów cywilnoprawnych związanych

Co się należy nauczycielom

na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (pod warunkiem zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin). W ciągu całej kariery zawodowej przysługują ci trzy pełne lata urlopu na poratowanie zdrowia - i chodzi o 12 miesięcy roku kalendarzowego, nie tzw. rok szkolny. Nie ma też znaczenia w którym

Tanie loty z Poznania, Warszawy, Wrocławia i Berlina. Wakacje inne niż all-inclusive

Lato to nie jest najlepszy czas na szukanie lotniczych okazji w Europie. Przewoźnicy - w tym także tzw. tanie linie - doskonale wiedzą, że właśnie wtedy najczęściej planujemy urlopy i popyt na usługi lotnicze rośnie. To z kolei powoduje, że rosną też ceny i znalezienie lotu kosztującego mniej niż

Śmieciówki w odwrocie? Więcej pracy na etat

. Powszechnym stało się zatrudnianie ochroniarzy i personelu sprzątającego na umowy cywilnoprawne, co pozwalało obniżyć cenę i wygrać przetarg . Pracownicy tracili w ten sposób ubezpieczenie społeczne (emerytalne i chorobowe) oraz przywileje związane z etatem - m.in. płatny urlop czy normowany wymiar pracy"

Pułapka 500+. Opozycja kłóci się o dodatek na dzieci

39 mld zł. To tyle, ile w 2015 r. rząd PO-PSL wydał na całą politykę rodzinną, czyli roczne urlopy rodzicielskie, wsparcie dla żłobków i przedszkoli. - Znalezienie tych pieniędzy w budżecie będzie trudne, ale jest możliwe, jeśli PiS się wycofa z innych kosztownych obietnic, np. zmian w emeryturach

KUKE: Eksport wzrósł o 6,3% r/r w lipcu, zwiększy się o 10,8% w całym roku

urlop). Przed rokiem w lipcu sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu w stosunku do czerwcowej o 4,3%" - czytamy dalej. Według KUKE, na nietypową dla lipca stagnację eksportu w br. wskazują wyniki przemysłu i dane o obrotach handlu hurtowego. W konsekwencji roczna dynamika eksportu mogła okazać

Łódzki komornik nie przestrzegał kodeksu pracy

dodatkowe, nierejestrowane wynagrodzenie ok. 500 zł miesięcznie. Jednym z warunków otrzymania takiej 'premii' jest niechodzenie na zwolnienia lekarskie. Jeżeli jakiś pracownik ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie przyjść do pracy, a chce zachować prawo do tzw. premii, to bierze 2-3 dni urlopu

Grecja zrobiła dopiero mały krok na długiej drodze

i tak były na niskim poziomie. Od ponad dwóch tygodni banki są zamknięte i firmy mają ograniczoną możliwość dokonywania operacji, więc wiele z nich po prostu wysłało pracowników na przymusowy urlop. Gorsze od założonych wyniki gospodarcze oznaczają niższe dochody budżetu i większe potrzeby

Będzie trudniej o becikowe

kiedy zdecydują się na drugie i kolejne dzieci otrzymają ulgę w pełnym wymiarze. Zanim te zmiany wejdą w życie, sprawdźmy jak jest teraz i co już na pewno się zmieni od nowego roku. Jedne przepisy, jak w przypadku macierzyńskiego i ojcowskiego, zmieniają się na korzyść rodziców. Są też zmiany, które

Kiedy nie płacić składek ZUS od pakietów medycznych?

(art. 6 ust. 1 pkt 19 w związku z art. 9 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych dla osoby: - pobierającej zasiłek macierzyński - stanowi kwota tego zasiłku, - przebywającej na urlopie wychowawczym - stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za

Będzie elastycznie. Emocje z czasem

spowodować znaczny spadek dochodów pracowników. Pojawiają się też inne zagrożenia. Nie ma jednoznacznej opinii, jak rozliczać urlopy w przypadku stosowania w firmie elastycznego czasu pracy. Bo w kodeksie pracy wymiar urlopu podany jest w dniach. Ale dzień pracy będzie rozliczany w różnym wymiarze

Przedsiębiorcze matki protestują przeciw nowym przepisom dotyczącym składek chorobowych

Chodzi o ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która czeka obecnie na podpis prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jej projekt został przygotowany w MPiPS. Ustawa ma m.in. wprowadzić zmiany w sposobie obliczania podstawy wymiaru zasiłku w

Urzędy pracy pełne śmieciówek

dyrektora, ale nie sądziłem, że otrzymam ofertę z wynagrodzeniem na poziomie 880 zł na rękę miesięcznie bez prawa do zwolnienia chorobowego i urlopu - wzdycha Marian. Podkreśla, że chociaż ma 56 lat i jego organizm coraz gorzej znosi pracę zmianową, to podjąłby się jeszcze przychodzenia na noce, ale brak

Urlop tylko i wyłącznie za przepracowany czas

to jest w porządku. Jednak przez ten czas nie świadczą pracy, a więc nie powinni korzystać z pełnego wymiaru urlopu, który nie bez kozery nosi nazwę urlopu wypoczynkowego. Dariusz Wit vel Wilk, wiceprezes Barter SA: - W naszej firmie mamy odwrotny problem - zdarza się, że musimy wręcz wysyłać ludzi

Ustalanie wynagrodzenia za urlop i pracę

obliczyć wynagrodzenie za urlop?Wynagrodzenie za urlop oblicza się następująco:- podstawę wymiaru należy podzielić przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa,- tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy należy pomnożyć przez

Senat zaakceptował ustawę o lasach

. Nowe przepisy mają dawać też możliwość zatrudniania pracowników Służby Leśnej w niepełnym wymiarze czasu pracy. Ma to ułatwić powrót do pracy osób po urlopach macierzyńskich, urlopach rodzicielskich czy wychowawczych. Znowelizowana ustawa miałaby wejść w życie 3 miesiące od ogłoszenia. Wcześniej, pod

Kleina: nie wykluczam poparcia wniosku o odrzucenie ustawy o lasach

. Nowe przepisy mają dawać też możliwość zatrudniania pracowników Służby Leśnej w niepełnym wymiarze czasu pracy. Ma to ułatwić powrót do pracy osób po urlopach macierzyńskich, urlopach rodzicielskich czy wychowawczych. Znowelizowana ustawa miałaby wejść w życie 3 miesiące od ogłoszenia. Wcześniej, pod

Bonus dla firm zatrudniających rodzica po urlopie wychowawczym?

Izabela Białokur z Warszawy jest specjalistką od zarządzania projektami. Gdy chciała wrócić do pracy po dwóch latach urlopu wychowawczego, pracodawca powiedział, że to niemożliwe. Szukała pracy, nic nie znalazła. Wreszcie dogadała się z koleżanką i po prostu założyła własną firmę. - Według

Sejm: kolejna dyskusja nt. przyszłości lasów należących do Państwa

przepisy mają dawać też możliwość zatrudniania pracowników Służby Leśnej w niepełnym wymiarze czasu pracy. Ma to ułatwić powrót do pracy osób po urlopach macierzyńskich, urlopach rodzicielskich czy wychowawczych w celu umożliwienia pogodzenia obowiązków służbowych z życiem prywatnym. Wolak poinformowała

Jaka jest świętokrzyska emigracja? Tylko 4 procent żałuje decyzji o wyjeździe [RAPORT]

samo - dodaje socjolog Zdzisław Skuza, właściciel Pracowni Badań Społecznych "Analityk". Co o zarobkach powiedzieli sami emigranci? Ponad 60 proc. badanych określiło się jako osoby dobrze zarabiające. 76 proc. z nich ma zapewnioną opiekę zdrowotną, a ponad 65 proc. prawo do urlopu w pełnym

Kto ma najwięcej urlopu w Europie? Zaskakujący lider, Polska w środku stawki

pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze 1/12 okresu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Po pierwszym roku kalendarzowym zatrudnienia pracownik będzie nabywał prawo do kolejnych urlopów na ogólnych zasadach.

Minister wciska nam dziecko w brzuch

Szwed - 56. To najmniejsza różnica w UE! Bo nie mogą liczyć na elastyczność pracy, na ruchomy czas, na telepracę. W 2010 r. w niepełnym wymiarze pracowało 7 proc. Polek w wieku 25-49 lat, tyle co mężczyzn. W Szwecji - 36 proc. Bo nie chcą tracić pracy, zwłaszcza że rodziny nie byłoby na to stać. Polki

Grobelny konsulting, czyli jak były prezydent Poznania chce doradzać nowej władzy. Za pieniądze

Kandydat Platformy Obywatelskiej Jacek Jaśkowiak zostaje prezydentem na początku grudnia zeszłego roku. Po 16 latach Ryszard Grobelny musi pożegnać się z fotelem prezydenta. Jest radnym sejmiku wojewódzkiego, wraca też na UAM, gdzie przez czas pełnienia funkcji prezydenta miał urlop. Zamierza też

Informacje przekazywane płatnikowi przez ubezpieczonego

Składka na Fundusz PracyObowiązkową składkę na FP płatnicy opłacają za zatrudnione osoby (pracowników, zleceniobiorców) podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, których podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia (bez stosowania jej rocznego ograniczenia) wynosi co najmniej

USA: Obama ogłasza nowe inicjatywy dla poprawy życia klasy średniej

pracownikom. 43 mln ludzi pracujących nie ma płatnego urlopu zdrowotnego" - powiedział Obama. Powtórzył też apel do kongresmenów o podniesienie federalnej pensji minimalnej: "Jeśli naprawdę uważacie, że można pracować w pełnym wymiarze godzin i utrzymać rodzinę za mniej niż 15 tys. dol. rocznie, to

Jak tu rodzić, panie premierze?

Wydłużenie urlopów macierzyńskich zapowiedział w tzw. drugim exposé premier Donald Tusk. Liczy, że dłuższy niż półroczny urlop znacząco wpłynie na to, że będzie się rodzić więcej dzieci. - Szukamy modelu, który dobrze sprawdził się w Europie, chociaż tylko jeden kraj zdecydował się na taki

Jak się pracuje w kopalni? Zagraj, to się dowiesz

internatów. W ciągu niecałego miesiąca pracy w wirtualnej kopalni spróbowało ponad 6,5 tys. osób. A graczy codziennie przybywa. Zasady są podobne do tych z popularnego "Chińczyka", ale fabuła poświęcona jest wydobyciu "czarnego złota". - "Robota na grubie" ma wymiar edukacyjny i

Ale zmiana! Wakacje nauczycieli będą krótsze

(choć wiadomo, że i tak pracują więcej). Dowiedzieliśmy się, że szykują się jednak inne, fundamentalne zmiany. Po pierwsze, MEN proponuje inaczej niż dotąd określić zasady nauczycielskich wakacji. Teraz Karta mówi, że "nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi

Z powodu strajku w Niemczech odwołane loty do Polski i do Niemiec

podwyżki płac dla 2 mln pracowników służb publicznych. Związkowcy domagają się podwyżki wynagrodzeń o 100 euro miesięcznie oraz dodatkowo o 3,5 proc., a także jednolitego wymiaru urlopu w wysokości 30 dni dla wszystkich pracowników służb publicznych. Pracodawcy uznali żądania płacowe za nierealistyczne. W

Włochy: Z powodu strajku samoloty odlatują bez bagaży

3,5 proc., a także jednolitego wymiaru urlopu w wysokości 30 dni dla wszystkich pracowników służb publicznych. Pracodawcy uznali żądania płacowe za nierealistyczne.

Mamy mieć dzieci i już? "W Polsce trwa jałowa debata o demografii"

tygodnie urlopu ojcowskiego. Wszystkie te urlopy można wziąć tylko do pierwszego roku życia dziecka. Tyle tylko że łączny ich wymiar to więcej niż rok! I z części - choćby z ojcowskiego - trzeba rezygnować. Chyba że kobieta z części urlopu skorzysta przed urodzeniem dziecka. A do tego wszystkiego jeszcze

Mniejsza firma z innym prawem?

zająć choćby przepisami dla małych firm. Inne traktowanie pracowników w sektorze MSP nie musi i nie może oznaczać traktowania gorszego. Wymiar urlopu w małej firmie i wielkiej korporacji pozostanie taki sam. Pytanie jednak, czy w małym warsztacie musi powstać dokument z planowania urlopów, a nie

"DGP" Zniknie 115 małych sądów

zwiększyć dostęp do wymiaru sprawiedliwości. "Chcemy skończyć z sytuacjami, że w małym sądzie kilku sędziów zachoruje lub pójdzie na urlop i sąd ma ograniczoną zdolność orzeczniczą".- tłumaczy w "Dzienniku" Jarosław Gowin. W miejscowościach, z których znikną małe sądy rejonowe, tworzone

Niespodziewany powrót z urlopu

(połączenie Intercity) - 3.500 zł, koszt wykupionych wczasów w wymiarze 8 dni, które nie zostały wykorzystane w związku z odwołaniem z urlopu - 4.000 zł. Wnoszę o zwrot powyższych kosztów przez pracodawcę. Załączniki: - bilety: lotniczy oraz PKP, - rachunek (faktura) na

PMI dla Polski powinien się poprawić w kolejnych miesiącach wg analityków

. W tym względzie wymienić można problemy z dostawą energii dla przedsiębiorstw z sektora, czy o wiele wyższą skłonność pracowników do odbierania zaległych urlopów"-  analityk Banku Gospodarstwa Krajowego Piotr Dmitrowski "W dużej mierze spadek PMI wynikał z czynników jednorazowych

Zmiany w emeryturach. Sprawdź, jakie świadczenie dostaniesz na starość

pracy. Nieskładkowy to np.: - chorobowe; - pobieranie zasiłków z ubezpieczenia społecznego - chorobowego lub opiekuńczego; - pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego; - urlop wychowawczy; - nauka w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki w wymiarze określonym w programie

Uchwalono nowe przepisy o dokształcaniu pracowników

Pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje w rozumieniu tej definicji, przysługuje urlop szkoleniowy (w wymiarze 6 lub 21 dni) i zwolnienie z całości lub części dnia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Urlopu szkoleniowego udziela się na dni dla pracownika robocze. Zwolnienie natomiast

Urlop na okoliczność ważnego zdarzenia

Krótkie zwolnienia na rodzinne uroczystościW praktyce stosowania przepisów prawa pracy utarła się potoczna nazwa zwolnienia od pracy w związku z wystąpieniem ważnych dla pracownika okoliczności życiowych. Zwolnienie takie określa się zazwyczaj mianem urlopu okolicznościowego, jednak trzeba

KUKE: Eksport wzrósł o 10,5% r/r w sierpniu, zwiększy się o 10% w całym roku

mniejszą aktywnością handlu. "Przede wszystkim jednak zmniejszenie dostaw w sierpniu jest efektem przechodzenia przez część producentów dorocznych przeglądów ciągów technologicznych (podczas których produkcyjną część załogi wysyła się na urlop). Przed rokiem w sierpniu sprzedaż eksportowa uległa

W protokole JSW m.in. zamrożenie pensji, L-4 według ogólnych zasad

wewnętrznych regulacji. Zawieszony ma być też dodatek do urlopu. Od tego roku wypłaty za pomoce szkolne - tzw. piórnikowe - mają być wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z uwzględnieniem dochodu na członka rodziny uprawnionych. Dopłaty do przewozów pracowniczych mają być zawieszone od marca

Rutkowski z Banku Światowego: Koniec umów cywilnoprawnych to wzrost bezrobocia

ogóle albo zatrudnić mężczyznę. Np. nie wiadomo, jak długo kobieta będzie na urlopach, nieobecna w pracy. Alternatywą jest właśnie zastosowanie umowy cywilnoprawnej, która nie wiąże na stałe pracodawcy z pracownikiem. Pracodawcy postępują ze swojego punktu widzenia racjonalnie - przerzucają niepewność

Jak tanio polecieć na wakacje? Bilety lotnicze w niskich cenach

Macie już jakieś plany na urlop? My ciągle nie, a wakacje zaczynamy już na początku sierpnia. Rozważamy z żoną kilka scenariuszy: może Mołdawia i wschodnia Rumunia z deltą Dunaju (to raczej autem)? Może południowe Włochy albo Portugalia, intensywnie myślimy też o Grecji. Tradycyjnie na własną rękę

Jaka emerytura dla przedsiębiorcy

W Polsce są blisko 2 miliony drobnych firm, w większości prowadzą je tzw. samozatrudnieni. To jedna z najbardziej pracowitych grup zawodowych w Polsce. Krótkie urlopy, mało zwolnień Tomasz Michałowicz, właściciel agencji PR-owej 3PR Consulting, zatrudnia osiem osób. Nie wyobraża sobie życia bez

Mój czas na dziecko się kończy, na śmieciówce nie urodzę [LISTY]

? Nasz czas na potomstwo zaraz się skończy, a dla pracodawców już jesteśmy nieatrakcyjni. Najgorsze w umowach-zleceniach jest to, że nie ma minimalnej kwoty w stosunku do czasu pracy. To powoduje, że pracodawcy w Warszawie potrafią oferować pracę w pełnym wymiarze czasu za 1200 zł brutto na umowę

Kiedy pracodawca zapłaci za proces z pracownikiem?

jeśli pracownik poniósł koszty związane z obroną swoich racji (np. na wynajem adwokata), pracodawca będzie je musiał – w podstawowym wymiarze - mu zwrócić. Za stronę wygrywającą uznaje się ponadto stronę wygrywającą proces w niewielkiej części (zgodnie z art. 100 Kodeksu postępowania cywilnego

Urlopowa wypłata dla wypoczywającego pracownika

wybrać jedną z nich, chyba że przepisy odrębne (np. Karta Nauczyciela) pozwalają na jednoczesne kontynuowanie ich obu.Podstawowym warunkiem wypłaty świadczenia urlopowego jest korzystanie przez pracownika z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych w danym roku

Nowy sposób na tańsze wakacje? Jeden cel - odszkodowanie

Wśród tysięcy turystów, którzy planują swoje urlopy z pośrednictwem biur podróży, trafiają się też osoby, które wyjeżdżają tylko w jednym celu i nie ma on nic wspólnego z udanym wypoczynkiem. Pracownicy biur podróży rozpoznają ich już w momencie, gdy przychodzą pytać o ofertę. Najczęściej zadają

Obowiązki pracodawcy na początku roku

normalnego toku pracy (art. 163 § 1 K.p.). Za zgodą zakładowej organizacji związkowej, jeżeli występuje w zakładzie pracy, pracodawca może odstąpić od ich tworzenia.Plany mogą być sporządzane np. na okresy roczne, półroczne lub kwartalne. Pracodawca obejmuje planem pełny wymiar urlopu pracownika

Na wakacje samolotem. Pamiętaj, co możesz zabrać na pokład

Wszystkim, którzy wybierają się na urlop samolotem, ULC przypomina, co zgodnie z prawem europejskim można mieć przy sobie w bagażu podręcznym. Są to m.in.: pasta do zębów, perfumy, żele, tusz do rzęs, szampony (do 100 ml). Rzeczy te należy umieścić w plastikowym, przezroczystym, zamykanym

Opolska Inspekcja Pracy: wzrasta liczba skarg na pracodawców

zawieraniu i rozwiązywaniu umów o pracę, oraz związane z nierzetelnym prowadzeniem przez pracodawców ewidencji czasu pracy lub zatrudnieniem w czasie pracy przekraczającym ustawowy wymiar. -Również około trzech czwartych tych skarg okazało się zasadnych - ocenił Śmierciak. Dodał, że pracownicy skarżą się też

Oskładkowanie dopłaty do nauki pracownika

zawodowe w formach pozaszkolnych. Takie zwolnienie ze składek wynika z § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zwanego rozporządzeniem składkowym). Wyłączenie to nie

Szwecja testuje 6-godzinny dzień pracy. "Pracownicy biorą wtedy mniej wolnego"

wydajni, ale biorą również mniej urlopów na żądanie, a w pracy mają mniej przerw. - Za każdym razem, gdy robisz sobie przerwę, potrzebujesz potem ok. 10-15 minut, aby wrócić do tego, co wykonywałeś wcześniej. Kiedy pracujesz 6 godzin, po prostu robisz mniej przerw - potwierdza w rozmowie z AFP Nillson

Święto w dzień wolny należy zrekompensować

zachowania obowiązującego wymiaru. Może to być np. 2 czy 12 listopada br. Choroba lub urlop w dniu wolnym za święto Zwolnienie od pracy pracownika niezdolnego do pracy z powodu choroby bądź inna nieobecność przypadająca w dniu, w którym wyznaczono dzień wolny za święto przypadające w dniu wolnym od pracy z

W Orlenie spór z załogą o system pracy i zwolnienia

pracują średnio 37,3 godziny w tygodniu i mają siedem dodatkowych dni wolnych. Zarząd Orlenu jest gotów utrzymać ten wymiar nawet w systemie czterobrygadowym, pracownicy nie musieliby pracować dłużej - tłumaczy biuro prasowe spółki. Związkowcy bronią "pięciobrygadówki". - To dobre rozwiązanie

Resort pracy dyskryminuje kobiety za rodzenie dzieci

- Z każdej strony słyszę, jak politycy stoją w obronie kobiet. Wdrażają prorodzinne rozwiązania. Jak im zależy, aby rodziło się więcej dzieci, na jakie ułatwienia mogą liczyć matki. To fikcja - opowiada pani Anna, lat 59. Przez to, że urodziła syna i przez trzy lata była z nim na urlopie

Z powodu strajku w Niemczech odwołane loty do Polski

publicznych. Związkowcy domagają się podwyżki wynagrodzeń o 100 euro miesięcznie oraz dodatkowo o 3,5 proc., a także jednolitego wymiaru urlopu w wysokości 30 dni dla wszystkich pracowników służb publicznych. Pracodawcy uznali żądania płacowe za nierealistyczne. W najbliższy poniedziałek przedstawiciele

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery