wykazie prac

PAP

Resort gospodarki szykuje pakiet kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców

Resort gospodarki szykuje pakiet kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców

Ministerstwo Gospodarki przygotowuje kolejne zmiany w prawie, które mają ułatwić życie przedsiębiorcom. Projekty założeń nowego Prawa działalności gospodarczej, ustawy o uproszczeniu procedur administracyjnych i noweli Kodeksu pracy trafiły właśnie do wykazu prac rządu.

Resort skarbu przygotował projekt dot. węglowodorów

Resort skarbu przygotował projekt ustawy, która ma uprościć procedury administracyjne związane z poszukiwaniem, rozpoznawaniem, wydobywaniem i przesyłaniem węglowodorów. MSP poinformowało PAP, że złożyło wniosek o wprowadzenie projektu do wykazu prac rządu.

MS pracuje nad projektem ws. zmian w odsetkach ustawowych

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych - wynika z informacji zamieszczonej w środę w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu.

Mniej fundacji w kolejce do 1 proc.

W zaktualizowanym wykazie znalazło się 6678 fundacji i stowarzyszeń uprawnionych do przyjęcia 1 proc. podatku za zeszły rok (wcześniej było ich ponad 8 tys.). Wypadły te, które nie przekazały do resortu pracy sprawozdania finansowego i merytorycznego ze swojej działalności w wymaganym terminie

Kto może ubiegać się o emeryturę pomostową?

wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. nr 8, poz. 43, ze zm.) albo wykonywał pracę wymienioną w wykazie rodzajów prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym

Doświadczenie jako podwykonawca

Doświadczenie jako podwykonawca

Pewien zamawiający ogłosił postępowanie, którego przedmiotem była wymiana okien na obiektach szkolnych. W specyfikacji zażądał wykazu doświadczenia w robotach będących przedmiotem zamówienia. Jeden z wykonawców przedstawił wymagane doświadczenie, ale było to doświadczenie jego jako podwykonawcy

Referencje umożliwiają wykonawcom wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu

Referencje umożliwiają wykonawcom wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu

postępowaniu. Odpowiadając na to pytanie należy wskazać, że istnieją odmienne poglądy w kwestii, czy referencje mogą potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu, czy tylko należyte wykonanie wskazanych w żądanym przez zamawiającego wykazie prac. Zgodnie z jedną interpretacją tylko wykaz wykonanych

MSP: koniec wewnątrzresortowych prac nad założeniami ustawy o nadzorze

ministra Włodzimierza Karpińskiego nie są przewidziane odprawy. "Również w kontraktach, które będą zawierane zgodnie z rekomendacjami MSP tych świadczeń nie będzie" - zaznaczyła. Założenia obecnie widniejące w wykazie prac legislacyjnych rządu przewidują m.in. możliwość przyjęcia przez rząd

Prezydent podpisał ustawę o karcie dużej rodziny

Prezydent podpisał ustawę o karcie dużej rodziny

instytucjach publicznych, ale też oferowanych przez przedsiębiorców, którzy mają umowy z ministrem pracy lub wójtami. Wykaz uprawnień oraz instytucji i podmiotów je przyznających MPiPS zamieszcza na stronie internetowej. Podmioty, które przyznają zniżki, będą miały prawo posługiwać się w materiałach

Makler z Pekao przegrał 400 tys. zł biznesmena. Bank wciąż nie chce zwrócić pieniędzy

Makler z Pekao przegrał 400 tys. zł biznesmena. Bank wciąż nie chce zwrócić pieniędzy

transakcji stracił ponad 160 tys. zł. Gdy klient prosi o wyjaśnienia, makler twierdzi, że to pomyłka. Klient żąda historii rachunku, ale jej nie dostaje. Krótko potem z konta znikają pozostałe pieniądze. Bank zwalnia maklera z pracy dyscyplinarnie. Powód? Obracanie pieniędzmi klienta bez jego wiedzy i zgody

Mazowieckie. Płock wystawia na sprzedaż grunty dla inwestorów

. "W najbliższych dniach ukaże się ogłoszenie z wykazem nieruchomości lotniska przeznaczonych do sprzedaży. Po sześciu tygodniach od dnia upublicznienia wykazu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż gruntów. Jego rozstrzygnięcie planowane jest w pierwszym kwartale 2015 r." - wyjaśnił Woźniak

Zamówienia priorytetowe i niepriorytetowe

Zamówienia priorytetowe i niepriorytetowe

,- detektywistyczne i bezpieczeństwa, z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych,- edukacyjne i szkoleniowe,- społeczne i zdrowotne,- rekreacyjne, kulturalne i sportowe,- inne usługi.Wynika to z załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym. Ostatnia

Wiceminister finansów: Duże rodziny szybciej uzyskają zwrot podatku

Wiceminister finansów: Duże rodziny szybciej uzyskają zwrot podatku

oferowanych przez przedsiębiorców, którzy mają umowy z ministrem pracy lub wójtami. Wykaz uprawnień oraz instytucji i podmiotów je przyznających MPiPS zamieszcza na stronie internetowej. Podmioty, które przyznają zniżki, będą miały prawo posługiwać się w materiałach reklamowych oraz informacyjnych znakiem

Kapica: Duże Rodziny szybciej uzyskają zwrot podatku

małżonków rodziców; darmowe wstępy do parków narodowych. Karta uprawnia - i po wprowadzenia ustawy dalej będzie uprawniać - do zniżek nie tylko w instytucjach publicznych, ale też oferowanych przez przedsiębiorców, którzy mają umowy z ministrem pracy lub wójtami. Wykaz uprawnień oraz instytucji i podmiotów

KE ogłosiła plan inwestycyjny warty 315 mld euro, liczy na 1,3 mln miejsc pracy

Warszawa, 26.11.2014 (ISBnews) - Komisja Europejska ogłosiła dziś plan inwestycyjny na kwotę 315 mld euro, który ma przywrócić wzrost Europie i umożliwić większej liczbie osób ponowne podjęcie pracy. Komisja liczy, że umożliwi on stworzenie nawet 1,3 mln nowych miejsc pracy. "

Ponad 7 tys. organizacji uprawnionych do '1 procenta'

Wykaz organizacji, którym możemy przekazać 1 proc. swojego podatku od dochodów osobistych za zeszły rok, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy (www.mpips.gov.pl). W wykazie znalazło się ponad 7 tys. przeróżnych fundacji i stowarzyszeń, które spełniły obowiązki formalne, czyli

Projekt programu budowy dróg na nową perspektywę unijną

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakłada, że z unijnej polityki spójności na lata 2014-2020 na drogi trafi ok. 15 mld euro. Projekt uchwały Rady Ministrów ws. ustanowienia programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2020 został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Kolejnym

Pół miliarda złotych na ochronę miejsc pracy. Przez rosyjskie embargo

Pół miliarda złotych na ochronę miejsc pracy. Przez rosyjskie embargo

Przygotowanie ustawy antykryzysowej w związku z efektami rosyjskiego embarga dla polskich firm zapowiadała w swoim expose premier Ewa Kopacz. Zapowiedź zmian ukazała się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Według planu rząd ma przyjąć projekt jeszcze w IV kwartale 2014 r

"Rz": Coraz więcej chętnych na 1 proc. podatku

Każda osoba sporządzająca samodzielnie zeznanie roczne może podzielić się podatkiem z potrzebującymi. Wybór jest coraz większy. W wykazie organizacji pożytku publicznego prowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej figuruje już ponad 7000 podmiotów. Byłoby ich jeszcze więcej, ale nie

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - koniec z dyktatem ceny

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - koniec z dyktatem ceny

usługi czy towary o najniższej wartości, niezależnie od ich jakości czy późniejszych wysokich kosztów eksploatacyjnych. Ustawa zakłada również, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma publikować wykazy dobrych praktyk i tworzyć wzorce, z których mogliby korzystać zamawiający. Przepisy nakładają też na

"Gazeta Wyborcza": Drogi z przeszkodami

W wykazie stanu zagrożeń kontraktów na koniec września, czerwonym kolorem oznaczono te, których terminowa realizacja jest zagrożona. Niestety, czerwień przeważa - stwierdza gazeta. Jak mówi rzeczniczka GDDKiA Urszula Nelken, takie sprawozdania powstają co miesiąc, ich celem jest szybka i precyzyjna

Do Sejmu trafił projekt nowego Prawa restrukturyzacyjnego

Po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów CIR deklarowało, że jest on elementem kompleksowej strategii gospodarczej państwa, ukierunkowanej na ochronę przedsiębiorstw, miejsc pracy, kapitału intelektualnego i know-how. Zarazem - podkreślono - "kluczowym elementem nowych przepisów będzie

Rząd ma reaktywować prace nad ustawą o nadzorze właścicielskim

oraz jednostek samorządu terytorialnego". "Projekt zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowana i konsultacji publicznych po aktualizacji wpisu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów" - dodała. Założenia obecnie widniejące w wykazie prac legislacyjnych rządu

MIR: decyzje środowiskowe dla inwestycji drogowych mają być ważne dłużej

Popa, projekt noweli ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. "W ciągu najbliższych tygodni zostanie skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień

MF planuje zmiany dotyczące rynku kredytów hipotecznych

będą zapobiegać występowaniu ewentualnych konfliktów interesów - wyjaśnił Czugan. Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych założenia tego projektu mają być przyjęte przez Radę Ministrów w drugim kwartale 2015 r.

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. rajów podatkowych

działalności. Za zagraniczną spółkę kontrolowaną uznany będzie ponadto każdy podmiot położony w państwie wymienionym w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w

Lublin. Od środy głosowanie nad budżetem obywatelskim

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podkreślił we wtorek, że głosowanie jest najważniejszym etapem prac nad budżetem obywatelskim i zaapelował do mieszkańców o liczny w nim udział. "To potwierdzenie, że te projekty mają określoną wagę dla społeczności lokalnej, cieszą się akceptacją społeczną i

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. rajów podatkowych

w państwie wymienionym w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych. Nowe przepisy nie

KE chce uprościć unijne prawo. Jest zbyt zagmatwane

wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie. Chcemy ułatwić życie obywatelom i przedsiębiorstwom, skupiając przepisy UE na tych kwestiach, które najlepiej jest rozwiązywać na poziomie europejskim, przy jednoczesnym odchudzeniu i uproszczeniu tych przepisów oraz obniżeniu kosztów ich wdrażania

Podlaskie. Apel o wnioski ws. rekompensat za pola zniszczone przez dziki

dzików oraz wypłaty odszkodowań. Rząd zdecydował we wtorek, że stawka pomocy to 850 zł za 1 ha zniszczonej powierzchni, wykazanej przez zespoły do spraw oceny rozmiaru szkód, które były powołane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Komisje te zakończyły pracę w październiku. Straty

Sejm pracuje nad zmianą przepisów o pracy w niedziele i święta

powierzyć pracownikowi w te dni ze względu np. na potrzeby pracodawcy. Wykaz prac, które można wykonywać w niedziele i święta był na przestrzeni kilkudziesięciu lat kilkakrotnie zmieniany. Było to spowodowane np. przejściem systemu gospodarczego z gospodarki planowanej w rynkową i zmianą używanych w prawie

Koniec dyktatu najniższej ceny w zamówieniach publicznych

jakości czy późniejszych wysokich kosztów eksploatacyjnych. W noweli zapisano także wymóg wobec oferentów, by w uzasadnionych przypadkach zatrudniali pracowników na umowy o pracę. Nowością jest też to, że pracodawcy będą zobowiązani do takiego kalkulowania kosztorysów, by praca była w nich wyceniana na

Rząd zapłacił firmom 680 mln zł za gotowość w razie wojny. To jeden z najtajniejszych programów obronnych

wojny". Określa on również zadania, jakie mogą być nałożone na przedsiębiorców w zakresie dostaw lub remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Wykaz firm o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym obejmuje obecnie 177 podmiotów, prowadzących działalność w zakresie: eksploatacji lotnisk i portów

Znowelizowane przepisy o Internecie nie obejmą blogerów

rozpowszechnianie usług nie wpisanych do wykazu. Obecnie większość wcześniej opracowanych kar zostanie złagodzona. Zrezygnowano także z przepisów, które mówiły o promocji produkcji europejskich. Wszystkie prace nad projektem nowelizacji ustawy medialnej są dopiero na początku swojej drogi. Co prawda tekst

Prezydent podpisał nowelę Prawa zamówień publicznych

kosztorysów, by praca była w nich wyceniana na podstawie co najmniej płacy minimalnej. Ustawa zakłada też, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma przygotowywać i upowszechniać wykazy dobrych praktyk i tworzyć wzorce, z których mogliby korzystać zamawiający. Dzięki nowym przepisom doprecyzowaniu ulegną też

Lewiatan przygotuje rekomendacje dot. dobrych praktyk w zamówieniach

03.12. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Lewiatan rozpoczyna prace nad rekomendacjami dot. dobrych praktyk w zamówieniach publicznych, które przekaże Urzędowi Zamówień Publicznych (UZP). Prace zakończymy do końca lutego, w marcu planujemy uzgodnienia z UZP - powiedział PAP Marek Kowalski z Lewiatana

Wielka abolicja w ZUS już 15 stycznia. Możesz umorzyć zaległe składki

. W sumie może chodzić o nawet 400 tys. przedsiębiorców. Jakie składki obejmie abolicja? Chodzi między innymi o ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenia społeczne, odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających

Bezrobotna: Po co pośredniak pyta o rodziców?

człowieka i o to może zapytać się tylko lekarz - twierdzi.- Po tym "przesłuchaniu" córka ma przynieść wykaz zakładów pracy, do których złożyła dokumenty aplikacyjne, doradca nie będzie jej w tym w żaden sposób pomagał - ciągnie kobieta. - I właśnie na tym tak naprawdę polega praca doradcy. Nie ma

Nowe prawo ochroni firmy przed bankructwem? "Zmiany mogą zahamować efekt domina"

Po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów CIR deklarowało, że jest on elementem kompleksowej strategii gospodarczej państwa ukierunkowanej na ochronę przedsiębiorstw, miejsc pracy, kapitału intelektualnego i know-how. Kluczowym elementem nowych przepisów będzie wprowadzenie dodatkowych zasad

Za pracodawcę zapłaci FGŚP

niezrealizowanych roszczeń pracowniczych. Procedurę postępowania w tej sprawie można przedstawić w dwóch etapach.Etap I: Sporządzenie zbiorczego wykazu niezaspokojonych roszczeń pracowniczychW okresie miesiąca od daty niewypłacalności pracodawca lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem zakładu pracy

Lewiatan przygotuje rekomendacje dot. dobrych praktyk w zamówieniach

Inicjatywa ma związek z ostatnią nowelizacją Prawa zamówień publicznych, która w zamyśle miała skończyć z dyktatem najniższej ceny. Zgodnie z nowelą, prezes UZP ma przygotowywać i upowszechniać wykazy dobrych praktyk i tworzyć wzorce, z których mogliby korzystać zamawiający. Kowalski, cytowany w

Inwestycje drogowe - długi wykaz opóźnień

tegorocznego budżetu GDDKiA wykonała na koniec sierpnia prace za 12,3 mld zł, a na koniec października już za 16,2 mld zł. Nelken nie odpowiedziała nam, czy według GDDKiA wyjątkowo sucha w tym roku jesień pozwoliła budowlańcom nadrobić opóźnienia po ulewnym lecie. - To smutne, że wykaz inwestycji drogowych

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do Prawa zamówień publicznych

posłów PO. Najistotniejsza z przyjętych przez Sejm poprawek dotyczyła renegocjacji wartości kontraktu. Senat zaproponował, by można to było zrobić w ciągu 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących zmian dotyczących: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do Prawa zamówień publicznych

wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli - jak czytamy w ustawie - "zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego". Poprawka

Raport z pracy NFZ: 20 tys. recept wystawionych na zmarłych. 3,6 mln zł na leczenie pacjentów przez nieżyjących lekarzy i pielęgniarki

na leczenie osób zmarłych oraz na pracę nieżyjących lekarzy i pielęgniarek. Jak czytamy w raporcie: "NFZ nierzetelnie rozliczył świadczenia na łączną kwotę 5.437,62 tys. zł, które nie mogły być wykonane, ponieważ dotyczyły osób zmarłych lub wykreślonych z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, a

W czasie upałów praca krótsza niż zwykle

musi posiadać wykaz stanowisk, na których czas pracy z powodu uciążliwych lub szkodliwych warunków (lub monotonności pracy) będzie krótszy. Wykaz ten wymaga zaopiniowania przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad zatrudnionymi oraz skonsultowania z pracownikami lub ich

MG i RCL: pracujemy nad poprawą jakości legislacji

przypadku 7 proc. inicjatyw nastąpiła odmowa wpisu projektu do wykazu prac rządu ze względu na brak wystarczającego uzasadnienia. Zresztą w tej kadencji - w porównaniu z poprzednią - o 40 proc. zmniejszyliśmy liczbę uchwalanych ustaw" - tłumaczył. Haładyj zwrócił też uwagę na uchwałę Rady Ministrów

Przetargi ZUS pod lupą NIK i CBA

?Doceniamy podjęte przez ZUS działania w sprawie uregulowania praw autorskich do systemu informatycznego, a także doceniamy przystąpienie do prac nad dywersyfikacją dostaw usług informatycznych. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli nie uwzględniło zastrzeżeń ZUS i tym samym potwierdziło, że

Problemy na A2. Drogowcy rozstają się z czesko-niemieckim wykonawcą

październiku dwukrotnie - bez skutku - wzywała wykonawcę do usunięcia tych usterek i był to pierwszy przypadek, kiedy musiała oficjalnie wzywać wykonawcę do usunięcia wad w okresie gwarancyjnym. Teraz te prace ma wykonać nowa firma, która według Dyrekcji zacznie roboty wiosną przyszłego roku. Karuzela

Chaos w aptekach. Pacjenci interweniują

lecznicze; informacji na temat kodów uprawnień dodatkowych pacjenta, w szczególności realizacji recept dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, zasłużonych honorowych dawców krwi; produktów leczniczych i wyrobów medycznych wykreślonych z wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych podlegających

Zbyt tanie i źle testowane oprogramowanie przyczyną blamażu PKW

swoją pracę prawie 430 tys. złotych. Powinien wziąć znacznie więcej, przekonują eksperci ds. cyberbezpieczeństwa, z którymi rozmawialiśmy podczas konferencji zorganizowanej w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa poświęconej bezpieczeństwu tzw. infrastruktury krytycznej. - Jestem przekonana, że błędy, które

KE chce ułatwienia dostępu do zawodów regulowanych

członkowskich zniechęcają pracowników do szukania pracy poza granicami własnego kraju - dodał.Według KE w Unii istnieje ok. 740 kategorii zawodów regulowanych, czyli takich, których wykonywanie wymaga konkretnych, uznawanych przez władze kwalifikacji lub tytułu. Komisji zależy na większym dostępie do tych

Obama nakazał urzędnikom jeździć małymi autami

Szefowie amerykańskich rządowych agencji muszą się przesiąść z dużych samochodów do aut klasy niższej i średniej i mogą mieć pojazdy tylko z takim wyposażeniem, które jest im niezbędne do pracy, bez żadnych ekstra dodatków. Wczoraj takie polecenie wydał rządowym agencjom prezydent USA Barack Obama

Sejm przyjął informacje o realizacji zadań Programu dla Odry-2006 z l. 2012 i 2013

skierował do Sejmu projekt ustawy znoszącej Program od 1 stycznia 2015 r. Sejm kontynuował w tym tygodniu prace nad nim. Komisje finansów oraz ochrony środowiska proponowały przyjęcie projektu ustawy bez poprawek. Jednak w drugim czytaniu poprawki zgłosił poseł Jędrysek, a dotyczą one m.in. zbyt niskich w

Sejm: posłowie nie zgłosili poprawek do projektu dot. rajów podatkowych

przedstawiając sprawozdanie komisji z prac nad projektem, że zmienia on vacatio legis wejścia w życie ustawy o zagranicznych spółkach kontrolowanych. "Próbuje on wskazać termin, który będzie terminem bezsprzecznie obowiązującym" - powiedziała. Wskazała, że chodzi o to, aby ustawa dotycząca

Sejm przyjął informację rządu o działaniu ustawy deweloperskiej

oczekiwania przedsiębiorców, by ustawa była dla nich maksymalnie przyjazna. "Do pogodzenia będą dwa dość rozbieżne interesy (konsumentów i deweloperów - PAP), ale wydaje się, że będzie można to uczynić" - wskazała. Do końca października br. projekt noweli ma być zgłoszony do wykazu prac

MF wzmacnia ochronę przed lokowaniem dochodów w rajach podatkowych

podatkową oraz w krajach, z którymi nasz kraj nie stosuje wymiany podatkowej. Wykaz takich państw będzie opublikowany w rozporządzeniu ministra finansów. Pozostałe zmianyProjekt doprecyzowuje sposób regulowania zobowiązań przez wykonanie świadczenia niepieniężnego. W myśl proponowanych zmian dla

Wielkie galerie handlowe płacą miastu niewiele

;wybitnie miastotwórczy charakter", a w dodatku zapewni miejsca pracy, dochody, a okolica zyska na wyglądzie. Brzmi znajomo, prawda? W końcu o Galerii Katowickiej prezydent Katowic Piotr Uszok też mówił, że "będzie jednym z istotnych elementów, obok obiektów realizowanych przez katowicki samorząd

Angela Merkel ograniczy szybkie transakcje giełdowe

zalążek, który może wywołać kolejny wstrząs na rynkach finansowych, o czym pisaliśmy już w kwietniu. Będzie kaganiec na transakcje HFT? Jak podaje serwis CNBC, w środę niemiecki rząd ma przyjąć projekt ustawy. Chodzi o dodatkowe licencje dla biur maklerskich, wykaz aktywów, którymi handlują komputery, i

UOKiK: Ustawa deweloperska wzmocniła na rynku pozycję kupujących

można to uczynić" - wskazała. Do końca października br. projekt noweli ma być zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych. "W drugim kwartale 2015 roku powinno nastąpić przekazanie rządowego projektu do marszałka Sejmu. Jest nadzieja, że nowelizacja powinna się powieść przed zakończeniem kadencji

Umowy do kontroli. Spółki miejskie łamią prawo?

zamierza jednak tego robić. - Skąd w takim razie mieszkańcy mają wiedzieć, jak wydawane są pieniądze? - pyta Wojcieszak. W spółkach miejskich odmówili Informacje dotyczące umów przysłał także Powiatowy Urząd Pracy, ale miejskie spółki odpisały, że rejestrów nie udostępnią. Jak tłumaczy Wojcieszak, spółki

Posłowie za zmianą daty obowiązywania ustawy o rajach podatkowych

przez polskich podatników za pośrednictwem zagranicznej spółki kontrolowanej" - mówiła. Skowrońska apelowała do posłów o skierowanie projektu do dalszych prac i szybkie procedowanie nad nim. Posłowie wszystkich klubów pozytywnie odnieśli się do proponowanej zmiany. Poseł ludowców Jan Łopata

Trybunał UE: Niemcy złamały prawo w sprawie polskich pracowników

państw członkowskich zakazuje umów o dzieło z cudzoziemcami, jeżeli praca ma być wykonywana w rejonie, gdzie średnia stopa bezrobocia w ostatnich sześciu miesiącach była wyższa przynajmniej o 30 proc. niż stopa bezrobocia w całych Niemczech. Wykaz jest aktualizowany co kwartał. Tymczasem zgodnie z

Rząd rozkręca prace nad licznikami. Biznes wart miliardy

się z ich wymianą. Liderem jest Energa, która zainstalowała ich już kilkaset tysięcy. Działający w Warszawie RWE we wrześniu planuje montaż pierwszych 50 tys. liczników. Być może zakłady energetyczne zostaną zmobilizowane do szybszego działania przez nowe prawo. Z internetowego wykazu prac

Organizacje pozarządowe apelują: Myśl komu dajesz 1 proc.

O co chodzi? W połowie stycznia Ministerstwo Pracy poinformowało, że 1518 organizacji pożytku publicznego wypadło z wykazu OPP uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku za 2010 r. W zaktualizowanym wykazie znalazło się 6678 fundacji i stowarzyszeń uprawnionych do przyjęcia 1 proc. podatku za

Rząd przyjął projekt nowego Prawa restrukturyzacyjnego

"Jest to element tzw. Polityki nowej szansy, czyli kompleksowej strategii gospodarczej państwa, ukierunkowanej na ochronę przedsiębiorstw, miejsc pracy, kapitału intelektualnego i know-how. Postępowania restrukturyzacyjne umożliwią zmiany: w strukturze majątku, zobowiązaniach przedsiębiorcy i

Rząd przyjął zniesienie obowiązku metkowania cen

cen za produkty i usługi na skutek zminimalizowania kosztów działalności w handlu.W projekcie ustawy zrezygnowano z określenia wykazu cen poszczególnych towarów. Ewentualne reglamentowanie rynku i określenia cen za produkty i usługi znajdą się w ustawach: o stanie klęski żywiołowej, o stanie

Samorządowcy: kanał przez Mierzeję zapewni niezależność od Rosji

rozwoju podał, że nowy projekt programu budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Bałtykiem przez Mierzeję został włączony do wykazu prac legislacyjnych rządu; inwestycja może być realizowana wyłącznie ze środków krajowych i ma kosztować do 870 mln zł. Ministerstwo infrastruktury opracowuje nowy

Powiat zawierciański: państwo lekceważy problem bezrobocia?

Z ubiegłorocznymi i planowanymi w tym roku działaniami aktywizującymi bezrobotnych zapoznali się zawierciańscy radni z Komisji Promocji Rozwoju i Integracji Europejskiej. Choć znowu zmniejszyły się rządowe nakłady na ten cel, Powiatowy Urząd Pracy realizować będzie programy adresowane do rozmaitych

Pocztowy chaos w kioskach. "Wielka odpowiedzialność, zysk niewielki"

, spożywczy i oddział Stefczyk Finanse.Obowiązki bez umowy "Awizowaną przesyłkę, której nie udało się doręczyć do rąk własnych adresata bądź osoby uprawnionej, możemy odebrać nie tylko, tak jak było dotychczas, w standardowych godzinach pracy urzędów, lecz także w rozszerzonym zakresie w dni powszednie i

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę [PORADNIK]

zleconymi przez szefa, ma prawo być wpisany do wykazu prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. (uchwała NSA z 13 listopada 2012 r., sygn. akt I OPS 4/12). JAK SIĘ ODWOŁAĆ? Osoba niezgadzająca się z ZUS powinna napisać odwołanie. Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji

Jak wykupić mieszkanie spółdzielcze i zakładowe [PORADNIK]

zostanie ujęta w wykazie mieszkań przeznaczonych na sprzedaż, żądanie jej zakupu na drodze sądowej oceniać należy jako mało realne - ocenia mec. Renata Robaszewska z warszawskiej kancelarii Robaszewska & Płoszka - Radcowie Prawni w Warszawie. Wykup mieszkania zakładowego Jeżeli nasz zakład pracy postanowił

Jak e-WUŚ po latach wytropił błąd NFZ i ZUS

rozpoczął pracę na etacie. Jak to ze składkami było Aby do końca zrozumieć przypadek plastyczki, trzeba przeanalizować dokumenty, które Świerczyńska dostała z ZUS i NFZ. "Lista wpłat zidentyfikowanych" to wykaz: kiedy, za który miesiąc i ile Joanna płaciła. Kiedy spojrzymy na daty - 12 i 24

Emerytury, renty, ZUS. Jak wygrać z urzędem? [PORADNIK]

przez szefa, ma prawo być wpisanym do wykazu prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. (Uchwała NSA z 13 listopada 2012 r., sygn. akt I OPS 4/12). W październiku 2014 r. emerytury pomostowe pobierało 11,4 tys. Polaków. Średnio dostawali 2365 zł brutto. Jak dostać świadczenia

Posłowie za zmianą daty obowiązywania ustawy o rajach podatkowych

, który określa termin wejścia w życie ustawy na 1 stycznia 2015 r., zajmie się teraz sejmowa komisja finansów publicznych. Przedstawicielka wnioskodawców i jednocześnie szefowa sejmowej komisji finansów Krystyna Skowrońska (PO) powiedziała w czwartek PAP, że komisja rozpocznie prace nad tym projektem

Czy wartość jednej roboty budowlanej zrealizowanej w dwóch umowach może być zsumowana w celu wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia?

oraz wykaz robót, które poświadczają, że wykonaliśmy takie prace i kwota jest odpowiednia. Prace te były wykonane w ramach jednego przetargu i jednego zadania oraz na jednym budynku, lecz musiały być rozłożone na dwie osobne umowy, ponieważ część robót wykonywanych była ze środków posiadanych przez

W Niemczech dyskryminacja w dostępie do polskich pracowników

pracowników z nowych państw członkowskich zakazuje umów o dzieło z cudzoziemcami, jeżeli praca ma być wykonywana w rejonie, gdzie średnia stopa bezrobocia w ostatnich sześciu miesiącach była wyższa przynajmniej o 30 proc. niż stopa bezrobocia w całych Niemczech. Wykaz jest aktualizowany co kwartał. Tymczasem

Ostatni taki sezon budowlany. Nawał prac w całej Polsce, bo można jeszcze odliczyć VAT

zapełniony mam do końca sierpnia - mówi pan Marek z podwarszawskich Łomianek, który ma małą firmę wykończeniową. Niestety, wraz z nawałem prac wielu budowlańców zaczęło odstawiać fuszerkę. - Mamy już trzecią ekipę. Wcześniejsze przychodziły, kładły płytki, inkasowały część zapłaty, a potem mówiły, że muszą

Obstawiasz kilka kolejek do lekarza? Mogą cię złapać, a wtedy...

wszystkie świadczenia. Nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi. - W projekcie zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 7 kwietnia 2014 r. jest przewidziane rozszerzenie wykazu świadczeń, w przypadku których placówki medyczne będą miały obowiązek prowadzenia list

Jaworzno: Leopold i DWR-ka otwarte

  Dzięki temu trasa jest w pełni przejezdna i oddana do użytku kierowców. Otwarty został także dla ruchu odcinek remontowanej na Leopoldzie ul. Grunwaldzkiej. Prace w ramach V etapu projektu Miasto Twarzą do Autostrady na Leopoldzie jeszcze trwają i małe utrudnienia w ruchu będą występowały

Z Krakowa na północ wygodną dwupasmówką. Są konkrety

prace. O datach nie chcę mówić, bo za dużo do tej pory obiecywano. Ale rzeczywiście, zaczyna się dziać - mówi poseł Józef Lassota, lider grupy małopolskich parlamentarzystów, który - jak dotąd nieudanie - zabiegał o konkrety w sprawie S7.Wariantów jest kilkaGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Rząd ma reaktywować prace nad ustawą o nadzorze właścicielskim

pewność, że ustawa kominowa nie będzie omijana" - mówił Tusk, dodając, że będzie chciał rozmawiać o tym z partnerami z PSL i liderami opozycji. Jeszcze w lipcu 2012 r. MSP ogłosiło, że przygotowanie odpowiedniej ustawy zostało wpisane do wykazu prac legislacyjnych rządu. Efekt prac ministerialnych

Ratusz sprzedaje mieszkania komunalne np. za 20 tys. zł

Miasta - odpowiada wiceprezydent ds. komunalnych Krzysztof Izmajłowicz. Pomysł ze sprzedażą mieszkań komunalnych ich lokatorom zrodził się w latach 90. Tyle że wtedy zasady wykupu były inne, w grę wchodziły obligacje. Obecne władze miasta opierają się na uchwale z roku 2008. Zawiera ona m.in. wykaz

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę

Jak to z ustawą o rajach podatkowych było

podatkowych, dla których rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym. Pytał pan swoich pracowników: proponowano ci korzyść majątkową? - Nie mam podstaw, żeby o to pytać. Każdego zapytałem, czy w toku prac nad ustawą zdarzyły się jakieś okoliczności szczególne. Wszyscy, patrząc mi w oczy, mówili, że nic

Wykluczenie wykonawcy z powodu nierzetelnej realizacji wcześniejszej inwestycji

wykazem niezakończonych inwestycji. Czy zamawiający może wykluczyć takiego wykonawcę?OdpowiedźPosiadanie informacji o niewykonaniu zamówienia lub nienależytym wykonaniu zamówienia niepotwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu jest niewystarczające dla wykluczenia wykonawcy.Ocena zdolności wykonawcy do

Wypadek w pracy, jakie prawa ma pracownik?

, wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, odbywania służby zastępczej.   Wykaz świadczeń jakie przysługują pracownikowi podczas wystąpienia wypadku przy pracy: ü zasiłek chorobowy jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy

Piechociński o strategicznych celach rządu i priorytetach legislacyjnych

sprawne uchwalenie ustawy w tym zakresie" - mówił. Przygotowane przez resort gospodarki we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości założenia projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów wpisane są w wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów. Niedawno Piechociński mówił PAP

Asseco kupuje spółkę, która będzie informatyzowała KRUS

, modyfikację serwisu oraz prowadzenie prac rozwojowych systemów informatycznych". Rok później miała wdrażać też system obiegu dokumentów w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, a w 2013 r. zawarła umowę z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na 46,6 mln zł. Certyfikaty zabezpieczeń Unizeto były

Mobbing i dyskryminacja w ZUS? Pracownicy piszą list do prezesa i premiera

mobbingiem i samobójstwami w ZUS. Związkowcy "przesadzają, używają argumentów emocjonalnych". A zarzut o przeciążeniu pracą? Mordasewicz już po liście związkowców poprosił zarząd ZUS o wykaz nadgodzin w poszczególnych oddziałach. W 2013 r. na jednego pracownika przypadało średnio 19 nadgodzin, co

Obowiązki pracodawcy na początku roku

Od 2010 roku nowy wykaz i ewidencjaW 2010 r. pracodawcom przybyło nowych obowiązków. Nałożyła je ustawa o emeryturach pomostowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Na jej podstawie w zakładach pracy od 1 stycznia 2010 r. musi być stworzony wykaz stanowisk pracy, na których wykonywane

Poprawianie listy refundacyjnej

Problemem dla lekarzy i pacjentów okazało się być także dopuszczenie do refundacji leków tylko w zarejestrowanych wskazaniach.Do grudnia 2011 roku wykazy leków refundowanych obejmowały produkty lecznicze, z których większość nie miała sprecyzowanych wskazań refundacyjnych. Można było je stosować w

Ministerstwo wydało miliony na portal dla... bezdomnych Emp@tia? Opozycja zawiadamia NIK i prokuraturę

Burza wybuchała po wtorkowym tekście "Kto zarobił na Emp@tii?" w "Dzienniku Gazecie Prawnej". Gazeta zarzuciła Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, że budowa "portalu internetowego dla bezdomnych i osób szukających pomocy społecznej" kosztowała 49 mln zł, a jego

W resorcie finansów lecą głowy za opóźnienie ustawy o rajach

resort". - W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Finansów wprowadzono dodatkowy obowiązek monitorowania terminów związanych z ostatnią, przebiegającą poza Ministerstwem Finansów, fazą prac nad projektami ministerstwa. Wprowadzono również obowiązek informowania członków kierownictwa resortu

Prawnik: jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką na nowych zasadach

prawo sądzić, iż będzie w stanie wywiązać się z zobowiązań. "Np. wniosek będzie uzasadniony, jeśli dana osoba wskaże, że w momencie zaciągania kredytu zarabiała 10 tys. zł i nie było żadnych przeszkód, żeby go spłaciła, lecz straciła pracę i nie mogła znaleźć nowej za takie wynagrodzenie jak

Informatyzacja KRUS. Prezes firmy jest konsulem Rosji

stworzy tak podstawowy, jak i zapasowy ośrodek obliczeniowy dla KRUS-u. Przeniesie tam także dane z obecnych serwerów. Unizeto nie od dziś robi biznes z państwowymi instytucjami. W 2010 r. firma zawarła umowę z KRUS-em o wartości 22 mln zł na "eksploatację, modyfikację serwisu oraz prowadzenie prac

Wykonawca spełnia inne warunki udziału na różne części zamówienia

PytaniePostępowanie podzielone jest na kilka części. Dla każdej części zamawiający ustalił oddzielne warunki udziału (wykaz dostaw, polisa OC, posiadane środki lub zdolność kredytowa). Wykonawca złożył ofertę na kilka części. Czy warunki udziału w postępowaniu wykonawca musi spełnić łącznie na

Geodeci mogą zapobiec tragediom

odkopać, pomierzyć bezpośrednio i oznaczyć na gruncie. Ze wszystkich tych czynności należało sporządzić szkice geodezyjne oraz wykaz współrzędnych poszczególnych punktów. Nie było więc możliwości, aby w trakcie budowy wykonawca doprowadził do kolizji z istniejącą infrastrukturą, bo wszystko miał jak na

Zaświadczenie od pracodawcy na wniosek pracownika

pracy albo w odrębnym zaświadczeniu o wykonywaniu takiej pracy, wystawionym przez pracodawcę. Świadectwo to powinno zawierać informację dotyczącą przyporządkowania konkretnego stanowiska pracy do rodzaju prac określonych w wykazach A i B rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie

OFE szkodliwe jak papieros?

publikacji analitycznej konieczne będzie sprawdzanie, czy wypowiedzi eksperta podpisanego miejscem pracy, czyli konkretnym OFE, nie mają charakteru reklamy. Przesada? Chyba nie. W ostatnich tygodniach w mediach toczy się dyskusja o tzw. reklamie natywnej. To nowy model reklamy zakładający przenikanie czy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Linia kolejowa nr 132

umieszczone są w wykazie linii o znaczeniu państwowym.Do 2011 roku odcinek Wrocław – Opole został zmodernizowany do prędkości 160 km/h dla pociągów osobowych. Ten fragment linii wraz z CMK i protezą koniecpolską ma stanowić najszybsze połączenie Wrocławia z Warszawą. Natomiast odcinek Opole

Cmentarz prawosławny w Płocku

wejścia. Zarówno cmentarz, jak i kaplica pod wezwaniem św. Michała Archanioła znajdują się w wykazie obiektów zabytkowych miasta. Z tabliczki umieszczonej wewnątrz kaplicy wynika, że zbudowana została w 1870 na planie krzyża, a poświęcenie jej nastąpiło rok później. Jednak sam cmentarz jest starszy

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kępnicy

z XIV w. W Liber fundationis i wykazie dziesięcin z 1335 r. parafia wymieniona w ramach archiprezbiteratu nyskiego. Po zakończeniu II wojny światowej parafia znalazła się w granicach Polski, w nowo utworzonej diecezji opolskiej. Proboszczowie (po 1945 r.) L.p. Imię i nazwisko 1 ks. Michał Sobejko 2

Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych

i organów Sejmu, glosy oraz opracowania powstałe w wyniku prowadzonych prac studialnych. Autorami są eksperci Kancelarii Sejmu oraz pracownicy naukowi polskich uczelni wyższych.Kwartalnik znajduje się w wykazie czasopism naukowych prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z przyznaną liczbą 4

Linia kolejowa nr 25

Polska Sp. z o.o. i w wyniku prac zakończonych jesienią 2011 roku ustaliła zakres potrzebnych prac, których koszt oszacowała na 400 mln złotych. Remont linii kolejowej mógłby się zacząć najwcześniej wraz z rozpoczęciem nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.W roku 1997 przeprowadzono

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - wykazie prac