wykazie prac

PAP

Nowy projekt budowy kanału przez Mierzeję w wykazie prac rządu

Nowy projekt budowy kanału przez Mierzeję w wykazie prac rządu

Nowy projekt programu budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Morzem Bałtyckim przez Mierzeję został włączony do wykazu prac legislacyjnych rządu; inwestycja może być realizowana wyłącznie ze środków krajowych - podała wiceminister MIR Dorota Pyć.

Rząd umieścił projekt noweli ustawy o NBP w wykazie prac legislacyjnych

Rząd zamieścił projekt noweli ustawy o NBP w wykazie prac legislacyjnych i proponuje wprowadzenie kadencyjności RPP oraz rozwiązań, które umożliwią sprzedaż i kupno dłużnych papierów wartościowych przez NBP także poza operacjami rynku otwartego.

Resort gospodarki szykuje pakiet kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców

Ministerstwo Gospodarki przygotowuje kolejne zmiany w prawie, które mają ułatwić życie przedsiębiorcom. Projekty założeń nowego Prawa działalności gospodarczej, ustawy o uproszczeniu procedur administracyjnych i noweli Kodeksu pracy trafiły właśnie do wykazu prac rządu.

Resort skarbu przygotował projekt dot. węglowodorów

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. "Projektowana ustawa ma na celu zapewnienie stabilnych ram prawnych obejmujących całokształt procesu

Będzie projekt ustawy dot. ochrony klientów firm pożyczkowych

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz Prawa bankowego. Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyjaśniono, że celem zmian jest zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług firm udzielających kredytów i pożyczek konsumenckich, n

Mniej fundacji w kolejce do 1 proc.

W zaktualizowanym wykazie znalazło się 6678 fundacji i stowarzyszeń uprawnionych do przyjęcia 1 proc. podatku za zeszły rok (wcześniej było ich ponad 8 tys.). Wypadły te, które nie przekazały do resortu pracy sprawozdania finansowego i merytorycznego ze swojej działalności w wymaganym terminie

Kto może ubiegać się o emeryturę pomostową?

wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. nr 8, poz. 43, ze zm.) albo wykonywał pracę wymienioną w wykazie rodzajów prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym

Doświadczenie jako podwykonawca

Doświadczenie jako podwykonawca

Pewien zamawiający ogłosił postępowanie, którego przedmiotem była wymiana okien na obiektach szkolnych. W specyfikacji zażądał wykazu doświadczenia w robotach będących przedmiotem zamówienia. Jeden z wykonawców przedstawił wymagane doświadczenie, ale było to doświadczenie jego jako podwykonawcy

Referencje umożliwiają wykonawcom wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu

Referencje umożliwiają wykonawcom wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu

postępowaniu. Odpowiadając na to pytanie należy wskazać, że istnieją odmienne poglądy w kwestii, czy referencje mogą potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu, czy tylko należyte wykonanie wskazanych w żądanym przez zamawiającego wykazie prac. Zgodnie z jedną interpretacją tylko wykaz wykonanych

Opolskie. Ponad 10,2 mln zł trafi do organizacji pożytku publicznego

podopiecznych w promieniu 100 kilometrów, czyli na teren całego woj. opolskiego. Wykaz organizacji pożytku publicznego znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z tym wykazem na Opolszczyźnie działa 315 organizacji pożytku publicznego.

Zamówienia priorytetowe i niepriorytetowe

Zamówienia priorytetowe i niepriorytetowe

,- detektywistyczne i bezpieczeństwa, z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych,- edukacyjne i szkoleniowe,- społeczne i zdrowotne,- rekreacyjne, kulturalne i sportowe,- inne usługi.Wynika to z załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym. Ostatnia

Ponad 7 tys. organizacji uprawnionych do '1 procenta'

Wykaz organizacji, którym możemy przekazać 1 proc. swojego podatku od dochodów osobistych za zeszły rok, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy (www.mpips.gov.pl). W wykazie znalazło się ponad 7 tys. przeróżnych fundacji i stowarzyszeń, które spełniły obowiązki formalne, czyli

Komisja gospodarki poparła projektu noweli Prawa zamówień publicznych

kryterium rozstrzygania przetargów. Cena ma nie być już wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, a jeśli wykonawca ustali cenę jako wyłączne kryterium, będzie musiał to uzasadniać. Z tą propozycją powiązana jest kolejna. Zakłada ona, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma publikować wykazy dobrych

MAC uruchomiło portal z danymi administracji publicznej

oświata, praca i pomoc społeczna, społeczeństwo, sport i turystyka, rolnictwo, środowisko. Siedem z nich zawiera już dane. Znajdują się tam m.in. baza teleadresowa administracji zespolonej, raporty na temat funkcjonowania e-administracji w Polsce, dane teleadresowe jednostek samorządu terytorialnego

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - koniec z dyktatem ceny

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - koniec z dyktatem ceny

usługi czy towary o najniższej wartości, niezależnie od ich jakości czy późniejszych wysokich kosztów eksploatacyjnych. Ustawa zakłada również, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma publikować wykazy dobrych praktyk i tworzyć wzorce, z których mogliby korzystać zamawiający. Przepisy nakładają też na

"Rz": Coraz więcej chętnych na 1 proc. podatku

Każda osoba sporządzająca samodzielnie zeznanie roczne może podzielić się podatkiem z potrzebującymi. Wybór jest coraz większy. W wykazie organizacji pożytku publicznego prowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej figuruje już ponad 7000 podmiotów. Byłoby ich jeszcze więcej, ale nie

"Gazeta Wyborcza": Drogi z przeszkodami

W wykazie stanu zagrożeń kontraktów na koniec września, czerwonym kolorem oznaczono te, których terminowa realizacja jest zagrożona. Niestety, czerwień przeważa - stwierdza gazeta. Jak mówi rzeczniczka GDDKiA Urszula Nelken, takie sprawozdania powstają co miesiąc, ich celem jest szybka i precyzyjna

Sejm zmienił prawo zamówień publicznych: koniec z dyktatem ceny

, (niezależnie od ich jakości czy późniejszych wysokich kosztów eksploatacyjnych). Ustawa zakłada też, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma publikować wykazy dobrych praktyk i tworzyć wzorce, z których mogliby korzystać zamawiający. Przepisy nakładają też na oferenta obowiązek dowiedzenia, że proponowana

15 poprawek Senatu do noweli Prawa zamówień publicznych

jakości czy późniejszych wysokich kosztów eksploatacyjnych. W noweli zapisano także wymóg wobec oferentów, by w uzasadnionych przypadkach zatrudniali pracowników na umowy o pracę. Ustawa zakłada też, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma przygotowywać i upowszechniać wykazy dobrych praktyk i tworzyć

W Senacie poprawki do noweli Prawa zamówień publicznych

renegocjacji mogłoby dojść w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie noweli. Natomiast zgodnie z propozycją Senatu będzie można to zrobić w ciągu 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących zmian dotyczących: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania

Smartfonem po kieszeni twórców

. Zabezpieczająca interesy polskich twórców Ustawa o prawie autorskim z 1994 roku oraz Rozporządzenie Ministra Kultury z 2003 roku, zawierające m.in. wykaz urządzeń podlegających tzw. opłacie od czystych nośników nie było nowelizowane od 2008 r. - Brak stosownej aktualizacji powoduje, że w wykazie znajdują się

MF planuje zmiany dotyczące rynku kredytów hipotecznych

MF planuje zmiany dotyczące rynku kredytów hipotecznych

będą zapobiegać występowaniu ewentualnych konfliktów interesów - wyjaśnił Czugan. Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych założenia tego projektu mają być przyjęte przez Radę Ministrów w drugim kwartale 2015 r.

MF planuje zmiany dotyczące rynku kredytów hipotecznych

ma wypracować zasady, które będą zapobiegać występowaniu ewentualnych konfliktów interesów" - wyjaśnił Czugan. Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych założenia tego projektu mają być przyjęte przez Radę Ministrów w drugim kwartale 2015 r.

KE chce uprościć unijne prawo. Jest zbyt zagmatwane

wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie. Chcemy ułatwić życie obywatelom i przedsiębiorstwom, skupiając przepisy UE na tych kwestiach, które najlepiej jest rozwiązywać na poziomie europejskim, przy jednoczesnym odchudzeniu i uproszczeniu tych przepisów oraz obniżeniu kosztów ich wdrażania

MF pracuje nad projektem nowej ustawy o administracji podatkowej

Jak powiedział PAP Kapica, MF zgłosiło do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu potrzebę opracowania nowej ustawy o administracji podatkowej. Nowe przepisy mają m.in. zwiększyć efektywność i usprawnić funkcjonowanie jednostek administracji podatkowej, co będzie realizowane przez poprawę

Sejm zmienił prawo zamówień publicznych: koniec z dyktatem ceny

148 osób wstrzymało się od głosu. Nowela powstała w wyniku prac w Sejmie nad kilkoma propozycjami, w tym PO i Twojego Ruchu. "Dzisiaj z ustawy o zamówieniach publicznych zniknie zapis stosowania najniższej ceny. Firmy, które wygrywały przetargi dzięki takiemu zapisowi nie będą mogły już tego

ARiMR: do końca maja można starać się o dofinansowanie usług doradczych

. Agencja refinansuje szeroki zakres usług doradczych, m.in. dotyczących zarządzania gospodarstwem rolnym, lasami, przestrzegania wymogów tzw. wzajemnej zgodności oraz spełniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Doradztwo ma pomóc w przystosowaniu się gospodarstw rolnych do unijnych wymogów. W

Prezydent podpisał nowelę Prawa zamówień publicznych

kosztorysów, by praca była w nich wyceniana na podstawie co najmniej płacy minimalnej. Ustawa zakłada też, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma przygotowywać i upowszechniać wykazy dobrych praktyk i tworzyć wzorce, z których mogliby korzystać zamawiający. Dzięki nowym przepisom doprecyzowaniu ulegną też

Wielka abolicja w ZUS już 15 stycznia. Możesz umorzyć zaległe składki

. W sumie może chodzić o nawet 400 tys. przedsiębiorców.Jakie składki obejmie abolicja? Chodzi między innymi o ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenia społeczne, odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających

Znowelizowane przepisy o Internecie nie obejmą blogerów

rozpowszechnianie usług nie wpisanych do wykazu. Obecnie większość wcześniej opracowanych kar zostanie złagodzona. Zrezygnowano także z przepisów, które mówiły o promocji produkcji europejskich. Wszystkie prace nad projektem nowelizacji ustawy medialnej są dopiero na początku swojej drogi. Co prawda tekst

Bezrobotna: Po co pośredniak pyta o rodziców?

człowieka i o to może zapytać się tylko lekarz - twierdzi.- Po tym "przesłuchaniu" córka ma przynieść wykaz zakładów pracy, do których złożyła dokumenty aplikacyjne, doradca nie będzie jej w tym w żaden sposób pomagał - ciągnie kobieta. - I właśnie na tym tak naprawdę polega praca doradcy. Nie ma

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do Prawa zamówień publicznych

posłów PO. Najistotniejsza z przyjętych przez Sejm poprawek dotyczyła renegocjacji wartości kontraktu. Senat zaproponował, by można to było zrobić w ciągu 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących zmian dotyczących: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do Prawa zamówień publicznych

wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli - jak czytamy w ustawie - "zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego". Poprawka

Sejm zmienił prawo zamówień publicznych: koniec z dyktatem ceny

148 osób wstrzymało się od głosu. Nowela powstała w wyniku prac w Sejmie nad kilkoma propozycjami, w tym PO i Twojego Ruchu. "Dzisiaj z ustawy o zamówieniach publicznych zniknie zapis stosowania najniższej ceny. Firmy, które wygrywały przetargi dzięki takiemu zapisowi nie będą mogły już tego

Jest lista firm uprawnionych do darmowych uprawnień do emisji CO2

Tak zwany wniosek derogacyjny do KE zawiera wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną, które rząd objął systemem bezpłatnych uprawnień do emisji w latach 2013-20. Mają do nich prawo instalacje, które w określonym terminie rozpoczną prace modernizacyjne ograniczające emisję. - Dzięki temu

Za pracodawcę zapłaci FGŚP

niezrealizowanych roszczeń pracowniczych. Procedurę postępowania w tej sprawie można przedstawić w dwóch etapach.Etap I: Sporządzenie zbiorczego wykazu niezaspokojonych roszczeń pracowniczychW okresie miesiąca od daty niewypłacalności pracodawca lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem zakładu pracy

Przetargi ZUS pod lupą NIK i CBA

?Doceniamy podjęte przez ZUS działania w sprawie uregulowania praw autorskich do systemu informatycznego, a także doceniamy przystąpienie do prac nad dywersyfikacją dostaw usług informatycznych. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli nie uwzględniło zastrzeżeń ZUS i tym samym potwierdziło, że

W czasie upałów praca krótsza niż zwykle

musi posiadać wykaz stanowisk, na których czas pracy z powodu uciążliwych lub szkodliwych warunków (lub monotonności pracy) będzie krótszy. Wykaz ten wymaga zaopiniowania przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad zatrudnionymi oraz skonsultowania z pracownikami lub ich

Rząd przyjął projekt ustawy znoszącej Program dla Odry - 2006

końca 2015 r." - zaznaczono w komunikacie. W wykazie zadań planowanych do realizacji w 2015 roku, który jest załącznikiem do ustawy wygaszającej Program, znalazło się w sumie ponad dwadzieścia inwestycji, m.in. kontynuacja budowy zbiornika Racibórz, modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego czy

Sejm zmienił Prawo zamówień publicznych: koniec z dyktatem ceny

, a 148 posłów wstrzymało się od głosu. Na etapie prac podkomisji ds. zmian w zamówieniach publicznych posłowie pracowali nad kilkoma propozycjami w tej sprawie, w tym m.in. PO i Twojego Ruchu. Sprawozdawca sejmowej komisji gospodarki Maria Małgorzata Janyska (PO) powiedziała w piątek PAP, że "

Wielkie galerie handlowe płacą miastu niewiele

;wybitnie miastotwórczy charakter", a w dodatku zapewni miejsca pracy, dochody, a okolica zyska na wyglądzie. Brzmi znajomo, prawda? W końcu o Galerii Katowickiej prezydent Katowic Piotr Uszok też mówił, że "będzie jednym z istotnych elementów, obok obiektów realizowanych przez katowicki samorząd

KE chce ułatwienia dostępu do zawodów regulowanych

członkowskich zniechęcają pracowników do szukania pracy poza granicami własnego kraju - dodał.Według KE w Unii istnieje ok. 740 kategorii zawodów regulowanych, czyli takich, których wykonywanie wymaga konkretnych, uznawanych przez władze kwalifikacji lub tytułu. Komisji zależy na większym dostępie do tych

Chaos w aptekach. Pacjenci interweniują

lecznicze; informacji na temat kodów uprawnień dodatkowych pacjenta, w szczególności realizacji recept dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, zasłużonych honorowych dawców krwi; produktów leczniczych i wyrobów medycznych wykreślonych z wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych podlegających

Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje gruntowne zmiany w KRS

Sprawiedliwości. Projekt założeń do nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym jest obecnie na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych, a jego treść nie została jeszcze upubliczniona. Został on już jednak wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Jednym z głównych problemów, jakie ma rozwiązać projekt

Rząd rozkręca prace nad licznikami. Biznes wart miliardy

się z ich wymianą. Liderem jest Energa, która zainstalowała ich już kilkaset tysięcy. Działający w Warszawie RWE we wrześniu planuje montaż pierwszych 50 tys. liczników. Być może zakłady energetyczne zostaną zmobilizowane do szybszego działania przez nowe prawo. Z internetowego wykazu prac

Rząd przyjął projekt nowego Prawa restrukturyzacyjnego

"Jest to element tzw. Polityki nowej szansy, czyli kompleksowej strategii gospodarczej państwa, ukierunkowanej na ochronę przedsiębiorstw, miejsc pracy, kapitału intelektualnego i know-how. Postępowania restrukturyzacyjne umożliwią zmiany: w strukturze majątku, zobowiązaniach przedsiębiorcy i

Samorządowcy: kanał przez Mierzeję zapewni niezależność od Rosji

rozwoju podał, że nowy projekt programu budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Bałtykiem przez Mierzeję został włączony do wykazu prac legislacyjnych rządu; inwestycja może być realizowana wyłącznie ze środków krajowych i ma kosztować do 870 mln zł. Ministerstwo infrastruktury opracowuje nowy

Obama nakazał urzędnikom jeździć małymi autami

Szefowie amerykańskich rządowych agencji muszą się przesiąść z dużych samochodów do aut klasy niższej i średniej i mogą mieć pojazdy tylko z takim wyposażeniem, które jest im niezbędne do pracy, bez żadnych ekstra dodatków. Wczoraj takie polecenie wydał rządowym agencjom prezydent USA Barack Obama

Inwestycje drogowe - długi wykaz opóźnień

wykonała na koniec sierpnia prace za 12,3 mld zł, a na koniec października już za 16,2 mld zł. Nelken nie odpowiedziała nam, czy według GDDKiA wyjątkowo sucha w tym roku jesień pozwoliła budowlańcom nadrobić opóźnienia po ulewnym lecie.- To smutne, że wykaz inwestycji drogowych zagrożonych terminową

Rząd przyjął zniesienie obowiązku metkowania cen

cen za produkty i usługi na skutek zminimalizowania kosztów działalności w handlu.W projekcie ustawy zrezygnowano z określenia wykazu cen poszczególnych towarów. Ewentualne reglamentowanie rynku i określenia cen za produkty i usługi znajdą się w ustawach: o stanie klęski żywiołowej, o stanie

Kraje UE przyjęły przepisy w sprawie systemu likwidacji banków

. Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów rząd jeszcze w tym roku powinien przyjąć projekt ustawy umożliwiającej uporządkowaną likwidację banków. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, uporządkowanej likwidacji banków oraz o zmianie niektórych

Angela Merkel ograniczy szybkie transakcje giełdowe

zalążek, który może wywołać kolejny wstrząs na rynkach finansowych, o czym pisaliśmy już w kwietniu.Będzie kaganiec na transakcje HFT?Jak podaje serwis CNBC, w środę niemiecki rząd ma przyjąć projekt ustawy. Chodzi o dodatkowe licencje dla biur maklerskich, wykaz aktywów, którymi handlują komputery, i

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę [PORADNIK]

zleconymi przez szefa, ma prawo być wpisany do wykazu prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. (uchwała NSA z 13 listopada 2012 r., sygn. akt I OPS 4/12). JAK SIĘ ODWOŁAĆ? Osoba niezgadzająca się z ZUS powinna napisać odwołanie. Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji

Pocztowy chaos w kioskach. "Wielka odpowiedzialność, zysk niewielki"

, spożywczy i oddział Stefczyk Finanse.Obowiązki bez umowy "Awizowaną przesyłkę, której nie udało się doręczyć do rąk własnych adresata bądź osoby uprawnionej, możemy odebrać nie tylko, tak jak było dotychczas, w standardowych godzinach pracy urzędów, lecz także w rozszerzonym zakresie w dni powszednie i

Organizacje pozarządowe apelują: Myśl komu dajesz 1 proc.

O co chodzi? W połowie stycznia Ministerstwo Pracy poinformowało, że 1518 organizacji pożytku publicznego wypadło z wykazu OPP uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku za 2010 r. W zaktualizowanym wykazie znalazło się 6678 fundacji i stowarzyszeń uprawnionych do przyjęcia 1 proc. podatku za

Trybunał UE: Niemcy złamały prawo w sprawie polskich pracowników

państw członkowskich zakazuje umów o dzieło z cudzoziemcami, jeżeli praca ma być wykonywana w rejonie, gdzie średnia stopa bezrobocia w ostatnich sześciu miesiącach była wyższa przynajmniej o 30 proc. niż stopa bezrobocia w całych Niemczech. Wykaz jest aktualizowany co kwartał. Tymczasem zgodnie z

Śląskie. Budżet obywatelski już we wszystkich dużych miastach

wiedzą najlepiej, czego im potrzeba" - podkreśliła prezydent miasta Grażyna Dziedzic. Do 20 sierpnia opublikowany zostanie wykaz inwestycji, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. Głosowanie potrwa do 10 września, a ogłoszenie zwycięskich projektów nastąpi pod koniec trzeciego kwartału tego roku

Jak e-WUŚ po latach wytropił błąd NFZ i ZUS

rozpoczął pracę na etacie. Jak to ze składkami było Aby do końca zrozumieć przypadek plastyczki, trzeba przeanalizować dokumenty, które Świerczyńska dostała z ZUS i NFZ. "Lista wpłat zidentyfikowanych" to wykaz: kiedy, za który miesiąc i ile Joanna płaciła. Kiedy spojrzymy na daty - 12 i 24

Powiat zawierciański: państwo lekceważy problem bezrobocia?

Z ubiegłorocznymi i planowanymi w tym roku działaniami aktywizującymi bezrobotnych zapoznali się zawierciańscy radni z Komisji Promocji Rozwoju i Integracji Europejskiej. Choć znowu zmniejszyły się rządowe nakłady na ten cel, Powiatowy Urząd Pracy realizować będzie programy adresowane do rozmaitych

Sejm za ukróceniem wyprowadzania zysków firm do rajów podatkowych

podmiot położony w państwie wymienionym w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych. Nowe

Sejm. Komisja finansów zajmie się projektem noweli ustawy o CIT i PIT

Podczas środowej debaty posłowie wszystkich klubów opowiedzieli się za dalszymi pracami nad projektem. W efekcie został on skierowany do sejmowej Komisji Finansów Publicznych Wiceminister finansów Janusz Cichoń podkreślał w czasie debaty, że "projekt stanowi zbiór przepisów, których

Obstawiasz kilka kolejek do lekarza? Mogą cię złapać, a wtedy...

wszystkie świadczenia. Nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi. - W projekcie zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 7 kwietnia 2014 r. jest przewidziane rozszerzenie wykazu świadczeń, w przypadku których placówki medyczne będą miały obowiązek prowadzenia list

Ostatni taki sezon budowlany. Nawał prac w całej Polsce, bo można jeszcze odliczyć VAT

zapełniony mam do końca sierpnia - mówi pan Marek z podwarszawskich Łomianek, który ma małą firmę wykończeniową. Niestety, wraz z nawałem prac wielu budowlańców zaczęło odstawiać fuszerkę. - Mamy już trzecią ekipę. Wcześniejsze przychodziły, kładły płytki, inkasowały część zapłaty, a potem mówiły, że muszą

Sejm zajmie się projektem ws. opodatkowania spółek CFC

stawki CIT. Za zagraniczną spółkę kontrolowaną uznany będzie ponadto każdy podmiot położony w państwie wymienionym w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone

Czy wartość jednej roboty budowlanej zrealizowanej w dwóch umowach może być zsumowana w celu wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia?

oraz wykaz robót, które poświadczają, że wykonaliśmy takie prace i kwota jest odpowiednia. Prace te były wykonane w ramach jednego przetargu i jednego zadania oraz na jednym budynku, lecz musiały być rozłożone na dwie osobne umowy, ponieważ część robót wykonywanych była ze środków posiadanych przez

Ratusz sprzedaje mieszkania komunalne np. za 20 tys. zł

Miasta - odpowiada wiceprezydent ds. komunalnych Krzysztof Izmajłowicz. Pomysł ze sprzedażą mieszkań komunalnych ich lokatorom zrodził się w latach 90. Tyle że wtedy zasady wykupu były inne, w grę wchodziły obligacje. Obecne władze miasta opierają się na uchwale z roku 2008. Zawiera ona m.in. wykaz

Z Krakowa na północ wygodną dwupasmówką. Są konkrety

prace. O datach nie chcę mówić, bo za dużo do tej pory obiecywano. Ale rzeczywiście, zaczyna się dziać - mówi poseł Józef Lassota, lider grupy małopolskich parlamentarzystów, który - jak dotąd nieudanie - zabiegał o konkrety w sprawie S7.Wariantów jest kilkaGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

W Niemczech dyskryminacja w dostępie do polskich pracowników

pracowników z nowych państw członkowskich zakazuje umów o dzieło z cudzoziemcami, jeżeli praca ma być wykonywana w rejonie, gdzie średnia stopa bezrobocia w ostatnich sześciu miesiącach była wyższa przynajmniej o 30 proc. niż stopa bezrobocia w całych Niemczech. Wykaz jest aktualizowany co kwartał. Tymczasem

Senat zajmie się Prawem zamówień publicznych

w przetargach publicznych. Wzmocniona będzie także pozycja uczciwych przedsiębiorców, którzy rzetelnie płacą podatki i zatrudniają pracowników w oparciu o umowę o pracę" - ocenił wiceprzewodniczący OPZZ Franciszek Bobrowski. Podkreślił, że regulacja jest wynikiem trwających od ponad roku

Jaworzno: Leopold i DWR-ka otwarte

  Dzięki temu trasa jest w pełni przejezdna i oddana do użytku kierowców. Otwarty został także dla ruchu odcinek remontowanej na Leopoldzie ul. Grunwaldzkiej. Prace w ramach V etapu projektu Miasto Twarzą do Autostrady na Leopoldzie jeszcze trwają i małe utrudnienia w ruchu będą występowały

Wykluczenie wykonawcy z powodu nierzetelnej realizacji wcześniejszej inwestycji

wykazem niezakończonych inwestycji. Czy zamawiający może wykluczyć takiego wykonawcę?OdpowiedźPosiadanie informacji o niewykonaniu zamówienia lub nienależytym wykonaniu zamówienia niepotwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu jest niewystarczające dla wykluczenia wykonawcy.Ocena zdolności wykonawcy do

Piechociński o strategicznych celach rządu i priorytetach legislacyjnych

sprawne uchwalenie ustawy w tym zakresie" - mówił. Przygotowane przez resort gospodarki we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości założenia projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów wpisane są w wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów. Niedawno Piechociński mówił PAP

Ministerstwo wydało miliony na portal dla... bezdomnych Emp@tia? Opozycja zawiadamia NIK i prokuraturę

Burza wybuchała po wtorkowym tekście "Kto zarobił na Emp@tii?" w "Dzienniku Gazecie Prawnej". Gazeta zarzuciła Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, że budowa "portalu internetowego dla bezdomnych i osób szukających pomocy społecznej" kosztowała 49 mln zł, a jego

Wypadek w pracy, jakie prawa ma pracownik?

, wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, odbywania służby zastępczej.   Wykaz świadczeń jakie przysługują pracownikowi podczas wystąpienia wypadku przy pracy: ü zasiłek chorobowy jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy

Poprawianie listy refundacyjnej

Problemem dla lekarzy i pacjentów okazało się być także dopuszczenie do refundacji leków tylko w zarejestrowanych wskazaniach.Do grudnia 2011 roku wykazy leków refundowanych obejmowały produkty lecznicze, z których większość nie miała sprecyzowanych wskazań refundacyjnych. Można było je stosować w

Projekt zmiany Prawa zamówień publicznych: koniec dyktatu najniższej ceny

. "Prace trwają więc dłużej niż byśmy chcieli, ale byłbym szczęśliwy, gdyby przed wakacjami udało nam się uchwalić tę ustawę. Wówczas - w zależności od przyjętego vacatio legis - mogłaby ona wejść w życie w drugiej połowie tego roku lub od nowego roku" - zaznaczył polityk. Zasadniczą propozycją

Geodeci mogą zapobiec tragediom

odkopać, pomierzyć bezpośrednio i oznaczyć na gruncie. Ze wszystkich tych czynności należało sporządzić szkice geodezyjne oraz wykaz współrzędnych poszczególnych punktów. Nie było więc możliwości, aby w trakcie budowy wykonawca doprowadził do kolizji z istniejącą infrastrukturą, bo wszystko miał jak na

Obowiązki pracodawcy na początku roku

Od 2010 roku nowy wykaz i ewidencjaW 2010 r. pracodawcom przybyło nowych obowiązków. Nałożyła je ustawa o emeryturach pomostowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Na jej podstawie w zakładach pracy od 1 stycznia 2010 r. musi być stworzony wykaz stanowisk pracy, na których wykonywane

Wykonawca spełnia inne warunki udziału na różne części zamówienia

PytaniePostępowanie podzielone jest na kilka części. Dla każdej części zamawiający ustalił oddzielne warunki udziału (wykaz dostaw, polisa OC, posiadane środki lub zdolność kredytowa). Wykonawca złożył ofertę na kilka części. Czy warunki udziału w postępowaniu wykonawca musi spełnić łącznie na

Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela [PORADNIK]

Bardzo korzystne przepisy, które pozwalały nauczycielom odchodzić na emeryturę po 30 latach pracy (w tym 20 przepracowanych w oświacie) bez względu na wiek, przestały obowiązywać z końcem 2008 roku. Jeżeli ktoś do 2008 r. spełniał odpowiednie warunki, może przejść na wcześniejszą emeryturę w

22 spółki na liście podmiotów o strategicznym znaczeniu dla państwa

wykaz tych, które mogą zostać poddane przekształceniom własnościowym (m.in. prywatyzacji). Jak podkreślił CIR, wydzielenie podmiotów o strategicznym znaczeniu jest ważne w procesie wspierania rozwoju gospodarczego, innowacyjności oraz bezpieczeństwa państwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa

Rząd wyciął wszystkie nasze drogi. Ani jednego kilometra do 2015 r.

rząd przyjął nową treść załącznika nr 5 Programu Budowy Dróg i Autostrad na lata 2011-15. To wykaz inwestycji drogowych, na które będą pieniądze w najbliższych dwóch latach. Regionalne oddziały GDDKiA mogą przygotowywać przetargi na wybór firm budowlanych dla dróg, które się w tym dokumencie znalazły

OFE szkodliwe jak papieros?

publikacji analitycznej konieczne będzie sprawdzanie, czy wypowiedzi eksperta podpisanego miejscem pracy, czyli konkretnym OFE, nie mają charakteru reklamy. Przesada? Chyba nie. W ostatnich tygodniach w mediach toczy się dyskusja o tzw. reklamie natywnej. To nowy model reklamy zakładający przenikanie czy

Fiskus: Uwaga, firmy! Nowy rodzaj oszustwa

urlopach wypoczynkowych czy zwolnieniach lekarskich. Firmy zatrudniają zewnętrznych pracowników do prac administracyjnych czy biurowych. Albo przy sezonowym wzroście zamówień. Ale można też podnająć pracowników do zarządzania całością czy częścią przedsiębiorstwa. Takie podnajęcie może być dla firmy tańsze

Zostało ci pięć sekund. Jak się pracuje w magazynach Amazona

przerwą w roku. Owszem, Chińczycy są szczególni. Ale prawa rynku - jak widać - uniwersalne. Z Łodzi do taxi Pan Andrzej pochodzi ze wsi pod Łodzią, ma 43 lata i średnie wykształcenie. W Polsce imał się różnych prac, ale nigdzie nie zarabiał więcej niż 1,3 tysiąca. Brutto. Dlatego siedem lat temu wyjechał

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

Pytanie Czy w usługach niepriorytetowych dotyczących ochrony mienia muzealnego mogę postawić wymóg odnośnie personelu zatrudnionego tylko na umowę o pracę oraz ograniczyć podwykonawstwo tylko do grupy interwencyjnej? Odpowiedź Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony mienia, mieszczące się w

Jak powiększyć emeryturę? Wylicz w ZUS swój kapitał początkowy [PORADNIK]

zarobkach sprzed 1999 roku. Gdzie szukać dokumentów? Pomóc może ZUS. Na podstawie danych, które przekazały Archiwum Państwowe, urzędy, ministerstwa oraz instytucje centralne, ZUS opracował bazę informacyjną - wykaz zlikwidowanych i przekształconych zakładów pracy z informacją i adresem miejsca, gdzie

Zaświadczenie od pracodawcy na wniosek pracownika

pracy albo w odrębnym zaświadczeniu o wykonywaniu takiej pracy, wystawionym przez pracodawcę. Świadectwo to powinno zawierać informację dotyczącą przyporządkowania konkretnego stanowiska pracy do rodzaju prac określonych w wykazach A i B rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie

Drogowcy krytykują rządowy pomysł pomocy podwykonawcom

Projekt ustawy "w sprawie spłaty niezaspokojonych należności przedsiębiorców za niektóre prace, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych" rząd przyjął w środę. Takie przepisy zapowiadał minister transportu Sławomir Nowak po protestach podwykonawców dróg, którzy nie

Pięć sposobów na wyższą emeryturę [PORADNIK]

kapitał początkowy, ZUS musi dostać nasze świadectwa pracy i informacje o zarobkach sprzed 1999 r. Gdzie szukać dokumentów? Pomóc może ZUS, który opracował bazę z wykazem zlikwidowanych zakładów pracy. Informacja jest pod adresem: http://www.zus.pl, lub w każdym oddziale ZUS. Obok bazy ZUS od 2004 r

50 organizacji pozarządowych bierze połowę pieniędzy z 1 procenta

apele działaczy pozarządowych o to, aby "sprawdzić, w jaki sposób wydatkuje ona pieniądze, czy prowadzi działalność na rzecz dobra wspólnego, czy też ogranicza się wyłącznie do roli akwizytora, nadużywając w ten sposób statusu organizacji pożytku publicznego".Tu znajdziesz wykaz OPPMimo to

"DGP": Dożywotnia renta dla policji

. Mundurowi otrzymają rentę, chociaż pracować mogą. MSWiA, które przyznaje te świadczenia, nie bierze bowiem pod uwagę zdolności do pracy, lecz do służby.A tu kryteria są zaskakujące - dodaje gazeta. Wykaz chorób i schorzeń uprawniających do renty, drastycznie różni się od tych w ZUS. Funkcjonariusz otrzyma

"Życie Warszawy": Jeden procent problemów

Organizacjom tym widmo upadku zajrzało w oczy, bo nie znalazły się na opublikowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej liście podmiotów, na które w tym roku będzie można odpisać pieniądze z podatku. To 25 proc. wszystkich, które posiadają status organizacji pożytku publicznego (OPP

Jakie zmiany prawne czekają energetykę w 2014 roku?

portalu Reo.pl Ministerstwo Gospodarki zapewniało, że to tylko nieporozumienie i ustawy będą procedowane. Projekty nadal widnieją w elektronicznym wykazie prac rządu (z planowanym przyjęciem w III kwartale 2013 roku), ale z naszych informacji wynika, że nad trójpakiem nikt już nie pracuje.Trójpak

Zobacz, które budynki chce sprzedać miasto i za ile

Tower), gdzie jeszcze niedawno mieścił się urząd pracy. Budynek jest ujęty w Wykazie Zabytków Architektury i Budownictwa Miasta Wrocławia. Nie ma tam miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie zabudowy biurowej, usługowej i mieszkaniowej

"Solidarność" skieruje do TK wniosek ws. ustawy o "pomostówkach"

Uchwałę w tej sprawie KK "S" podjęła w środę podczas obrad w Gdańsku.Za niezgodne z konstytucją związek uznaje "pominięcie w wykazie szczególnych warunków prac wykonywanych w warunkach występowania hałasu, wykonywania poza pomieszczeniami zamkniętymi oraz pracy zmianowej nocnej"

Ministrowie się zmieniają, a drogi i koleje czekają

jeszcze za kadencji Cezarego Grabarczyka. To wtedy zaczęto budowę blisko 1000 km nowych autostrad i ponad 1000 km dróg ekspresowych oraz kilkudziesięciu obwodnic. Za Nowaka do wykazu rozpoczętych inwestycji doszły brakujący odcinek ekspresowej zachodniej obwodnicy Poznania i stołeczny odcinek drogi

W jaki sposób wyznaczyć wymogi dotyczące doświadczenia wykonawcy?

PytanieMuszę przeprowadzić przetarg na dobór personelu do realizacji projektu UE. Zamówienie dotyczy zatrudnienia osoby do pełnienia funkcji administracyjno-biurowych, informatycznych, zastępcy kierownika projektu. Czy mogę wymagać przedstawienia przez wykonawcę stażu pracy takiej osoby na danym

Plany Ministerstwa Finansów: jak zaoszczędzi budżet

2017 r. W wykazie działań, które mają pomóc w zbijaniu deficytu, rząd nie wymienił podwyżki VAT. Wiadomo jednak, że wyciąga ona z naszych kieszeni dodatkowe 5-6 mld zł rocznie. Z początkiem roku w górę poszła też akcyza na papierosy i wódkę. To znów straty dla naszych portfeli. Paczka papierosów

Senat walczy z oszukańczymi loteriami

;, który opracował kodeks dobrych praktyk. Rzecz w tym, że operatorzy - choć uczestniczyli w pracach nad kodeksem - ostatecznie go nie podpisali. - Widać, że wśród organizatorów loterii nie ma woli, by ukrócić proceder. Wygodnie jest oszukiwać konsumentów i przeliczyć to na duże pieniądze - żaliła się

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Linia kolejowa nr 132

umieszczone są w wykazie linii o znaczeniu państwowym.Do 2011 roku odcinek Wrocław – Opole został zmodernizowany do prędkości 160 km/h dla pociągów osobowych. Ten fragment linii wraz z CMK i protezą koniecpolską ma stanowić najszybsze połączenie Wrocławia z Warszawą. Natomiast odcinek Opole

Cmentarz prawosławny w Płocku

wejścia. Zarówno cmentarz, jak i kaplica pod wezwaniem św. Michała Archanioła znajdują się w wykazie obiektów zabytkowych miasta. Z tabliczki umieszczonej wewnątrz kaplicy wynika, że zbudowana została w 1870 na planie krzyża, a poświęcenie jej nastąpiło rok później. Jednak sam cmentarz jest starszy

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kępnicy

z XIV w. W Liber fundationis i wykazie dziesięcin z 1335 r. parafia wymieniona w ramach archiprezbiteratu nyskiego. Po zakończeniu II wojny światowej parafia znalazła się w granicach Polski, w nowo utworzonej diecezji opolskiej. Proboszczowie (po 1945 r.) L.p. Imię i nazwisko 1 ks. Michał Sobejko 2

Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych

i organów Sejmu, glosy oraz opracowania powstałe w wyniku prowadzonych prac studialnych. Autorami są eksperci Kancelarii Sejmu oraz pracownicy naukowi polskich uczelni wyższych.Kwartalnik znajduje się w wykazie czasopism naukowych prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z przyznaną liczbą 4

Linia kolejowa nr 25

. i w wyniku prac zakończonych jesienią 2011 roku ustaliła zakres potrzebnych prac, których koszt oszacowała na 400 mln złotych. Remont linii kolejowej mógłby się zacząć najwcześniej wraz z rozpoczęciem nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.W roku 1997 przeprowadzono remont na odcinkach

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - wykazie prac