wykaz prac w szczególnych warunkach

autor: Bożena Dziuba; Gazeta Podatkowa Nr 526 z dnia 2009-01-22

Kto może ubiegać się o emeryturę pomostową?

Kto może ubiegać się o emeryturę pomostową?

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. nr 237, poz. 1656), zwana dalej ustawą, wprowadza nowe wykazy prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymienione odpowiednio w załączniku nr 1 lub 2 do ustawy. Tym samym wzbudza wiele kontrowersji, a przez wielu, zwłaszcza przez związki zawodowe, została uznana za niesprawiedliwą społecznie. Zawetowana przez Prezydenta RP, a następnie - po odrzuceniu weta przez Sejm - przez niego podpisana, ostatecznie weszła w życie 1 stycznia 2009 r.

Łatwiej będzie można dostać emeryturę pomostową

Większe uprawnienia inspektorów pracy - zakłada przyjęty dziś przez rząd projekt ustawy o emeryturach pomostowych

Firmy nie płacą składek, jest problem z pomostówkami. Pomoże PIP

Firmy obchodzą prawo, aby nie płacić za pracowników składek na emerytury pomostowe. Rząd do walki wysyła wzmocnioną Państwową Inspekcję Pracy.

Pół miliarda złotych na ochronę miejsc pracy. Przez rosyjskie embargo

Pół miliarda złotych na ochronę miejsc pracy. Przez rosyjskie embargo

prac RM oznacza, że od razu przygotowywany będzie projekt, a nie jego założenia. Z informacji w planie prac legislacyjnych rządu wynika, że środki trafią na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami w firmach, w których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności

MF pracuje nad projektem nowej ustawy o administracji podatkowej

warunków wykonywania zadań w zakresie poboru podatków, egzekucji i kontroli, ale również podniesienie jakości obsługi podatników. "Administracja podatkowa musi kierować się pomocniczością w stosunku do obywateli, co ma się wyrażać wsparciem w realizacji obowiązków podatkowych oraz upowszechnianiem

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę [PORADNIK]

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę [PORADNIK]

zleconymi przez szefa, ma prawo być wpisany do wykazu prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. (uchwała NSA z 13 listopada 2012 r., sygn. akt I OPS 4/12). JAK SIĘ ODWOŁAĆ? Osoba niezgadzająca się z ZUS powinna napisać odwołanie. Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji

Rząd zapłacił firmom 680 mln zł za gotowość w razie wojny. To jeden z najtajniejszych programów obronnych

Rząd zapłacił firmom 680 mln zł za gotowość w razie wojny. To jeden z najtajniejszych programów obronnych

usług" Jak wynika z wytycznych do programowania przygotowań obronnych RP na lata 2013-22, Program Mobilizacji Gospodarki ma za zadanie m.in. "zapewnienie ciągłości dostaw wyrobów i usług na rzecz uprawnionych podmiotów, w tym Sił Zbrojnych RP, w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i

"Solidarność" skieruje do TK wniosek ws. ustawy o "pomostówkach"

Uchwałę w tej sprawie KK "S" podjęła w środę podczas obrad w Gdańsku. Za niezgodne z konstytucją związek uznaje "pominięcie w wykazie szczególnych warunków prac wykonywanych w warunkach występowania hałasu, wykonywania poza pomieszczeniami zamkniętymi oraz pracy zmianowej nocnej"

Emerytury, renty, ZUS. Jak wygrać z urzędem? [PORADNIK]

Emerytury, renty, ZUS. Jak wygrać z urzędem? [PORADNIK]

przez szefa, ma prawo być wpisanym do wykazu prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. (Uchwała NSA z 13 listopada 2012 r., sygn. akt I OPS 4/12). W październiku 2014 r. emerytury pomostowe pobierało 11,4 tys. Polaków. Średnio dostawali 2365 zł brutto. Jak dostać świadczenia

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej: 1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; 2) tryb udzielenia zamówienia; 3) opis przedmiotu zamówienia; 4) termin wykonania zamówienia; 5) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; 6) wykaz oświadczeń lub

Resort skarbu przygotował projekt dot. węglowodorów

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. "Projektowana ustawa ma na celu zapewnienie stabilnych ram prawnych obejmujących całokształt procesu

Dokumentowanie pracy w warunkach szczególnych

Dodatkowy wykaz i ewidencja Pracodawca, u którego wykonywana jest praca w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, jest zobowiązany stworzyć i prowadzić dodatkową dokumentację dotyczącą takich prac. Obejmuje ona: - wykaz stanowisk, na których są wykonywane prace w szczególnych

Obowiązki pracodawcy na początku roku

,* pracowników umieszczonych w wymienionej ewidencji.Nowe zadania mogą w praktyce powodować spore trudności, szczególnie w zakresie oceny, czy na danym stanowisku wykonywana jest praca o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Pomocą w wykonaniu tego obowiązku będzie na pewno wykaz prac w

MAC uruchomiło portal z danymi administracji publicznej

oświata, praca i pomoc społeczna, społeczeństwo, sport i turystyka, rolnictwo, środowisko. Siedem z nich zawiera już dane. Znajdują się tam m.in. baza teleadresowa administracji zespolonej, raporty na temat funkcjonowania e-administracji w Polsce, dane teleadresowe jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

techniczną; 6) ofercie częściowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia publicznego; 7) ofercie wariantowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji

Zaświadczenie od pracodawcy na wniosek pracownika

oraz centralne związki spółdzielcze na podstawie rozporządzenia.W świadectwie pracodawca powinien podać okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, jej rodzaj i nazwę stanowiska pracy, ze wskazaniem odpowiedniego wykazu, pozycji rozporządzenia

Emerytury pomostowe dla nielicznych

Emerytury pomostowe dla nielicznych

w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Jak możemy udowodnić, że pracowaliśmy w szkodliwych warunkach? Musimy przynieść do ZUS-u świadectwo pracy wystawione przez pracodawcę. Świadectwo pracy powinno zawierać: - rodzaj pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

W czasie upałów praca krótsza niż zwykle

skrócenie czasu pracy albo wprowadzenie przerw w jej wykonywaniu. Krótsza dniówka w uciążliwych warunkach W stosunku do zatrudnionych przy pracach szczególnie szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia oraz monotonnych czy wykonywanych w ustalonym z góry tempie, przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość

Wcześniejsza emerytura nie dla każdego

przez 30 lat pracował jako geodeta. Przez cały ten okres dostawał dodatek za uciążliwe warunki pracy (bo praca na powietrzu w zimnie, w upale). ZUS też odmówił mu przyznania wcześniejszej emerytury, bo w myśl przepisów jego praca nie jest wymieniona w wykazach jako praca w szczególnych warunkach

Odwołaj się od decyzji ZUS

Odwołaj się od decyzji ZUS

w myśl przepisów jego praca nie jest wymieniona w wykazach jako praca w szczególnych warunkach. Najpierw urząd, później ZUS Wiele osób dostaje odmowną decyzję od ZUS w sprawie wypłaty świadczeń przedemerytalnych. Wynika to z tego, że staranie o świadczenie zaczynają od wizyty w ZUS zamiast w

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

organu zarządzającego: a) naruszył zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, b) wprowadził w błąd co do okoliczności będących podstawą uznania przez zamawiającego spełnienia warunków udziału w

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

przedmiotu zamówienia w niej określonego. Art. 134a. 1. Zamawiający może ustanowić system kwalifikowania wykonawców, do udziału w którym dopuszcza wykonawców spełniających warunki wskazane przez zamawiającego w publicznym ogłoszeniu dotyczące określonej kategorii zamówień sektorowych, i wpisuje ich do wykazu

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

budowlanych, metod i technik budowy oraz innych warunków technicznych, które koncesjodawca może określić zgodnie z odrębnymi przepisami; 2) w przypadku usług - powinna dotyczyć wymaganych cech usługi, w szczególności poziomu jakości, poziomu oddziaływania na środowisko, dostosowania do potrzeb wszystkich

ZUS się pomylił? Odwołaj się!

jego praca nie jest wymieniona w wykazach jako praca w szczególnych warunkach. Musisz się zwolnić Kolejny problem to konieczność zwolnienia się z pracy jako warunek do przyznania prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (na podstawie art. 184 ustawy

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

przepisów dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości

"GP": 51 zawodów z prawem do emerytur pomostowych

Według gazety, prawo do wcześniejszej emerytury straci ponad 900 tys. osób. Do projektu dołączona jest lista prac, które uprawniać będą do wcześniejszej emerytury. 34 zawody zakwalifikowano jako prace w szczególnych warunkach. Są to np. prace przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest

Jak skutecznie walczyć z ZUS o pieniądze

przyznania wcześniejszej emerytury bo jego praca nie jest wymieniona w wykazach jako praca w szczególnych warunkach. Nauczyciele i świadczenia kompensacyjne Ostatnio dzwonią do redakcji nauczyciele z pytaniem: "Czy rząd zabierze nam świadczenia kompensacyjne". - Słyszałem, że powstał projekt

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego; 7a) postępowaniu o udzielenie zamówienia - należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub

Jak znaleźć ekipę budowlaną?

umowy, a faktur nie wystawia, żeby nie płacić podatku. To błąd! Nie zgadzaj się na takie warunki i koniecznie nalegaj na sformalizowanie współpracy. Zawieranie ustnych umów przy pracach wymagających zastosowania kosztownych materiałów jest bardzo ryzykowne i nieopłacalne. Trzeba się także liczyć z

Prezydent podpisał ustawę o "pomostówkach"

;pomostówki" będzie brany pod uwagę fakt czy wnioskodawca pracował w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Prace w szczególnych warunkach jest związana z czynnikami ryzyka, które mogą z wiekiem powodować trwałe uszkodzenie zdrowia mimo stosowanej profilaktyki. Wykaz taki prac zawiera

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

inwestycyjny rozciągnięty jest na kilka etapów. Zamawiający będzie miał prawo żądać wykazu wszystkich zamówień Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza istotną zmianę w art. 22, dotyczącą zasad ustalania i weryfikowania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. Dotychczasowe

Usługi szkoleniowe - kryteria wyboru wykonawcy

przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości

Pięć sposobów na wyższą emeryturę [PORADNIK]

przejść po pomostówce, się podnosi. Osoby pobierające emeryturę pomostową nie mogą dorabiać w swoim dawnym zawodzie (w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze). Sposób 3. Przeliczanie ustawowej emerytury Gdy już jesteśmy na ustawowej emeryturze, też możemy na nowo przeliczyć emeryturę

Emerytura dla nauczyciela po 67 roku życia?

wykonujące pracę "o szczególnym charakterze". Warunek pozostaje bez zmian - kryteria musiały być spełnione najpóźniej 31 grudnia 2008 r. Uwaga! Wtedy jeszcze praca nauczyciela była uznawana za pracę w "szczególnych warunkach", w uproszczeniu - trudną). Warunki: ukończone 55 lat

Prawnik: jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką na nowych zasadach

prawo sądzić, iż będzie w stanie wywiązać się z zobowiązań. "Np. wniosek będzie uzasadniony, jeśli dana osoba wskaże, że w momencie zaciągania kredytu zarabiała 10 tys. zł i nie było żadnych przeszkód, żeby go spłaciła, lecz straciła pracę i nie mogła znaleźć nowej za takie wynagrodzenie jak

Dyskryminacja w pracy

. Pracodawcy muszą bowiem dbać o to, by osoby przez nich zatrudnione były równo traktowane przy nawiązaniu i rozwiązaniu stosunku pracy (np. otrzymali należne odprawy). Muszą mieć takie same warunki pracy i zatrudnienia (np. wspomniane już równe wynagrodzenia). Obowiązkiem firmy jest też zagwarantowanie takich

Prace przy odśnieżaniu tylko z asekuracją

pogodowe stają się zbyt niekorzystne.Pracownik, który został skierowany do prac przy odśnieżaniu, powinien mieć zapewnione posiłki i napoje profilaktyczne, na warunkach określonych w prawie pracy. Jednym z nich jest wykonywanie prac na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca

Za obniżenie pensji dodatek wyrównawczy

przy pracy lub choroby zawodowej (art. 230 i 231 K.p.) i nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów emerytalnych. Chodzi przy tym o przeniesienie, które jest konsekwencją tego, że warunki wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku nie odpowiadają

FZZ: ustawa o tzw. pomostówkach sprzeczna z konstytucją

Lutkowski. Przedstawił również zastrzeżenia związkowców co do wykazu rodzajów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze, zawartych w załącznikach do ustawy o emeryturach pomostowych. "O ustaleniu listy takich prac powinny decydować wyłącznie kryteria medyczne, a więc ocena ryzyka

Zostało ci pięć sekund. Jak się pracuje w magazynach Amazona

działamy. Na jakie udogodnienia mogą liczyć pracownicy? Oferujemy dobre warunki pracy oraz szerokie możliwości rozwoju kariery. Troszczymy się o stan zdrowia pracowników i utrzymujemy wysokie standardy bezpieczeństwa. Pakiet socjalny dla wszystkich pracowników Amazon w Polsce obejmuje: Konkurencyjną pensję

Firma ocieplająca budynki

budynków muszą zachowywać w swojej pracy szczególne przepisy BHP, zwłaszcza te dotyczące pracy na wysokościach. Ekipa wykonująca ocieplenie wedle obowiązujących zasad BHP musi wstrzymać wykonywane prace wysokościowe na rusztowaniach, jeśli warunki atmosferyczne tego wymagają.

Resort pracy przygotował założenia ustawy o "pomostówkach"

m.in. z obowiązkowych składek od pracodawców oraz dotacji budżetowych.Składki na FEP opłacane za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze pracodawcy mieliby opłacać od pierwszego stycznia 2010 r. (wcześniej nie da się - według resortu - wdrożyć w ZUS systemu

Żegnaj, wcześniejsza emeryturo

;szczególne zawody"). W rozporządzeniu są m.in. dwa wykazy zawodów: A i B. * Wykaz A - zawody, których przedstawiciele mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 55/60 lat (kobiety/mężczyźni). Warunek: staż 20/25 lat, z tego min. 15 lat w warunkach szczególnych (np. cykliniarz, kamieniarz, drwal, kominiarz

Jak wykupić mieszkanie zakładowe

złożyć pisemne oświadczenie o chęci wykupu. Wtedy umowa sprzedaży lokalu powinna zostać zawarta w ciągu 30 dni. Trzeba także złożyć umowę najmu, zaświadczenie o czasie pracy w PKP, a jeśli potrzebne będą także inne dokumenty, najemca otrzyma ich wykaz. Tutaj prawo także przewiduje zniżki. Za każdy rok

Dla kogo wcześniejsze emerytury, dla kogo pomostówki

lat, z tego min. 15 lat w warunkach szczególnych wykonywanych stale i w pełnym wymiarze. Wykaz B: staż pracy 20/25 lat (kobiety/mężczyźni). Wiek i okres pracy w szczególnych warunkach jest różny w zależności od zawodu. Po trzecie: trzeba wykonywać wymienioną w wykazie pracę - stale i na pełnym etacie

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

sprawdzenia teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów, sprawnego przeprowadzania postępowań odwoławczych oraz okoliczność, że potwierdzeniem spełniania warunków, o których mowa w art. 173 ust. 2, mogą być dokumenty zawierające informacje podlegające ochronie danych osobowych, w szczególności

Wcześniejsze emerytury dla mężczyzn - kto ma szanse

emeryturę po ukończeniu 60 lat. Warunek: staż 25 lat, z tego minimum 15 lat w warunkach szczególnych (np. cykliniarz, kamieniarz, drwal, kominiarz, brukarz, szklarz). Wykaz B - 25 lat pracy. Wiek w zależności od zawodu (np. pracujący w lotnictwie, przy azbeście, w portach morskich, rybacy). Lista obowiązuje

Rozliczenie w kosztach zakupu firmowego auta

jej zastosowania wystarczy spełnienie jednego z tych warunków, których udowodnienie spoczywa na podatniku.Przez środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane

Dlaczego tancerz, a nie dróżnik

Co o tym sądzisz? Napisz: listydogazety@gazeta.pl Bój o wyższą emeryturę - raport "Gazety" Leszek Kostrzewski: Dlaczego z listy uprawnionych do pomostówki zniknęli nauczyciele? prof. Danuta Koradecka: Ten zawód w porównaniu z innymi nie wykazuje warunków szczególnych. Oczywiście to praca

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

faktycznie uczestniczącemu w zmowie takie sformułowanie dokumentu (np. wykazu robót czy usług), aby nadal nie spełniać warunków udziału w postępowaniu i doprowadzić do odrzucenia swojej oferty bez utraty wadium. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa Drobną, acz pożyteczną zmianę wprowadzono w art. 8 ust. 3

Rząd na półmetku chwali się spełnionymi obietnicami. Jak było naprawdę? [OCENIAMY]

- podczas uchwalania tzw. pierwszej ustawy antykryzysowej związkowcy poparli elastyczny czas pracy, ale na nieco innych warunkach. Tym razem ich głos zignorowano. W efekcie przepisy naprawdę ważne dla przedsiębiorców stały się osią sporu między związkowcami i rządem i przyczyniły się m.in. do protestów w

Udział konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

ekonomicznej i finansowej, która zapewnia wykonanie zamówienia; " nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający uszczegóławia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia powyższe

Pieniądze na dzieci: sprawdź, o co możesz się starać

rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DzU z 2011 r. nr 205, poz.1212). Od 14 października wszedł w życie art. 1 pkt 6, pozostałe wejdą od stycznia 2012 r. - Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 października 2011 w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu wspierania

Koszt na wagę mniejszego podatku

budynki bądź budowle użytkowane są w pogorszonych bądź złych warunkach (są poddawane np. ciągłemu działaniu wody czy środków chemicznych, drganiom czy nagłym zmianom temperatury, powodującym szybsze zużycie obiektów). To samo dotyczy maszyn, urządzeń i środków transportu używanych bardziej intensywnie niż

Przekazanie 1% podatku na szlachetne cele

Zakres przedmiotowy i podmiotowy1% nie można przekazać podatku dowolnej organizacji. Musi to być organizacja posiadająca specjalny status, tj. mająca status organizacji pożytku na dzień 30 listopada 2008 r. Wykaz takich organizacji ogłosił w drodze obwieszczenia Minister Pracy

Pity 2011: Jakie koszty uzyskania przychodów wpisać do zeznania?

uzyskania. Koszty to wydatki, które ponosimy po to, by coś zarobić. To na przykład m.in. wydatki na dojazd do miejsca pracy. Kwoty kosztów uzyskania odpisuje się od przychodu (za pracowników robią to z reguły pracodawcy), przez co mniej pieniędzy podlega podatkowi. W ustawie o PIT zapisano zryczałtowane

Jak nie dać się złapać w pętlę długów? Przegląd bankowych haczyków

długów Karta kredytowa jest genialnym wynalazkiem, bo pozwala płacić za zakupy pieniędzmi banku. Ale pod warunkiem, że zachowujesz żelazną dyscyplinę i spłacasz co do grosza to, co wydałeś kartą, w ciągu kilkunastu dni od otrzymania wyciągu z wykazem transakcji. Oto pięć rzeczy, których nigdy nie

Stenogram z 20. posiedzenia Komisji Śledczej 24 maja 2005 r.

adresat, pan Leszek Miller. W liście tym, pan Hoevenaars twierdził, że - cytuję: "Jesteśmy jednakże gotowi rozważyć też możliwość odstąpienia od dalszej współpracy, jeśli jest taka wola polityczna rządu polskiego. W takim przypadku oczekujemy, że otrzymamy, ustaloną na warunkach rynkowych

Ucz się w Unii, ucz

ogólnokrajowego uniwersyteckiego egzaminu wstępnego, ale z uwagi na to, że często liczba kandydatów przewyższa liczbę miejsc, pierwszeństwo mają ci studenci, którzy do takiego egzaminu podchodzą. W niektórych krajach na większości kierunków nie obowiązują żadne wstępne warunki przyjęć. Np. w Belgii sprzeciw

Stenogram z 11. posiedzenia Komisji Śledczej 19 marca 2005 r.

i warunki wstępne, jakie powinny spełniać oferty.W jednym, ściśle określonym, dniu oferty były otwierane w obecności przedstawicieli doradcy i właściwego departamentu. Oferty były poddawane przez doradcę analizie od strony formalnoprawnej i merytorycznej i doradca rekomendował dalszy tok

Stenogram z 8. posiedzenia Komisji Śledczej 5 marca 2005 r.

Wieczerzak:Wysoka Komisjo! Nie chciałbym się rozwodzić za długo. Chciałbym poruszyć w sumie pięć spraw, jeśli chodzi o tematy.Po pierwsze, szeroko rozpisywany, opisywany jest mój życiorys w mediach. Niewiele on się różni od rzeczywistości. Chciałem tylko podkreślić, że swoją pracę - z wykształcenia jestem lekarzem

Ekologiczne bomby wciąż tykają

Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.Dofinansowanie mogą uzyskać projekty wielkoobszarowe realizowane na terenach niezurbanizowanych, a co najważniejsze - takie projekty, w których wnioskodawca, obecny właściciel gruntu nie jest odpowiedzialny za powstałą degradację środowiska. Te warunki spełnia większość

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery