współczynnik wypłacalności

bed

KNF do banków: Nie wypłacajcie dywidendy, zwiększajcie kapitały

KNF do banków: Nie wypłacajcie dywidendy, zwiększajcie kapitały

Zyskiem z akcjonariuszami nie powinny się dzielić przede wszystkim te banki, których tzw. współczynnik wypłacalności nie przekracza 12 proc., oraz te, które udzieliły zbyt dużo kredytów walutowych.

KNF: rekordowe zyski banków, ale... ich wypłacalność spadła

Aż 15,7 mld zł zarobiły w zeszłym roku polskie banki - podaje KNF. Nieznacznie obniżył się za to ich współczynnik wypłacalności. W dalszym ciągu grubo ponad 40 proc. rynku kontroluje pięć największych grup bankowych

NBP: polskie banki mają wysokie kapitały, ale jeśli popsują się kredyty...

Banki stanowiące 10,8 proc. kapitału całej branży miałyby kłopoty z współczynnikiem wypłacalności, gdyby popsuło się tylko 5 proc. udzielonych przez nie kredytów. Ale większość banków musiałoby szukać dodatkowego kapitału dopiero gdyby co piąty udzielony kredyt trzeba było spisać na straty - wynika z opublikowanego właśnie przez NBP raportu o stabilności finansowej banków

KNF: trzy polskie banki mają problem ze współczynnikiem wypłacalności [Newseria]

KNF: trzy polskie banki mają problem ze współczynnikiem wypłacalności [Newseria]

KNF: udział kredytów przeterminowanych SKOK-ów na koniec czerwca wzrósł do 38 proc.

Z danych KNF wynika, że największą grupę stanowią pożyczki przeterminowane powyżej 12 miesięcy. Ponad 46 proc. udział w portfelu kredytów przeterminowanych mają kredyty na nieruchomości. Współczynnik wypłacalności sektora na koniec czerwca 2014 r. sektora wynosił -0,42 proc., podczas gdy norma

EuroRating obniżył rating BPS do CCC, perspektywa negatywna

19,2% na koniec 2013 r.). Ponadto, bank miał na koniec 2014 roku przekroczone dopuszczalne w ustawie Prawo bankowe limity koncentracji ekspozycji kredytowych dla grupy podmiotów powiązanych kapitałowo. Współczynnik wypłacalności banku obniżył się do 7,7% na poziomie jednostkowym oraz do zaledwie 6,9

mBank: Poziom kursu CHF będzie mieć umiarkowany negatywny wpływ na wyniki w 2015

" - czytamy w raporcie rocznym. Ponieważ Grupa posiada znaczny portfel kredytów hipotecznych denominowanych w CHF, wyżej opisane osłabienie kursu PLN w stosunku do CHF spowoduje wzrost aktywów ważonych ryzykiem, a w konsekwencji spadek wartości łącznych współczynników wypłacalności oraz

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 5% r/r do 5,2 mld zł w I-IV

pożyczek wyniosła 1,95 mld zł na koniec kwietnia br., co oznacza spadek o 22,1% w skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,29%, a współczynnik Tier 1 - 13,83% na koniec kwietnia 2015 r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,55% na koniec marca wobec 13,44% na koniec grudnia

Nowa polityka dywidendowa Getin Noble Banku: Dywidenda od zysku za 2016 r.

ostrożnościowe w zakresie posiadania poziomu współczynnika Tier1 oraz współczynnika wypłacalności ogółem na poziomie przewyższającym jego minimalną wysokość określoną przez normatywne akty regulacyjne wydawane przez organ nadzorczy. "Przy obecnym brzmieniu regulacji nadzorczych warunkiem koniecznym do

Getin Noble Bank planuje wypłatę dywidendy dopiero z zysku za 2015 r.

2014-2016 w celu utrzymania współczynnika wypłacalności na wymaganym poziomie zakłada w 2014 i 2015 roku pełną akumulację zrealizowanych zysków, tj. nie wypłacanie dywidendy z osiągniętego zysku w 2013 i 2014 roku. W 2016 roku - uwzględniając uwarunkowania opisane w punktach powyżej i poniżej - zakłada

BNP Paribas Bank Polska: Sytuacja kapitałowa banku jest bezpieczna

zaobserwowano, że skorygowany współczynnik wypłacalności CET1 banku w ostatnim roku objętym badaniem, tj. 2016 obniżyłby się do poziomu 4,71%, a tym samym byłby niższy od zalecanego przez regulatorów minimalnego poziomu 5,5%" - czytamy w komunikacie. W ramach przeprowadzonego europejskiego badania

Getin Noble Bank uzupełnił już niedobór CET1, nie potrzebuje dokapitalizowania

%) został z nadwyżką uzupełniony w roku 2014 9*0,9%), poinformował bank. "Obecny skonsolidowany ostrożnościowo współczynnik wypłacalności CET1 wynosi 9,5%, a łączny współczynnik wypłacalności CAR wynosi 13,1%. W związku z tym, dzisiejszy poziom kapitału banku pozwala przejść pomyślnie zarówno

Zysk netto Banku Pocztowego wzrósł r/r do 43,64 mln zł w 2014 r.

mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 59,66 mln zł wobec 41,63 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 7,72 mld zł na koniec 2014 r. wobec 7,38 mln na koniec 2013 r. Współczynnik wypłacalności na koniec 2014 r. wyniósł 13,4% mln zł wobec 12,9% mln zł zysku rok

PKO BP zamierza regularnie dzielić się zyskami

"PKO Bank Polski planuje prowadzić stabilną politykę wypłaty dywidendy opierając siw na jasnych regułach, które będą zrozumiałe dla naszych inwestorów. Będziemy dążyli do wypłaty co roku nadwyżki kapitału, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego poziomu współczynników wypłacalności"

Idea Bank chce wypłacać dywidendę w wysokości do 50% zysku od 2017 r.

wskazanego w zbadanym jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym. Za lata, w których bank osiągnie wyjątkowo pozytywne wyniki i będzie posiadał wysokie współczynniki wypłacalności , będzie można rozważyć wypłatę dywidendy w wyższej wysokości" - czytamy także. Dotychczas Idea Bank nie wypłacał

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 1,6% r/r do 4,04 mld zł w I-III

pożyczek wyniosła 1,73 mld zł na koniec marca br., co oznacza spadek o 4,9% w skali roku. Łączny współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,71% na koniec grudnia 2014 r. wobec 14,93% na koniec września ub.r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,45% na

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 4,8% r/r do 2,49 mld zł w lutym

mld zł na koniec lutego br., co oznacza spadek o 2,7% w skali roku. Współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,71% na koniec grudnia 2014 r. wobec 14,93% na koniec września ub.r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,45% na koniec grudnia wobec

Trigon DM: Przewalutowanie kredytu w CHF byłoby ogromnym obciążeniem dla banków

%)" – uważają analitycy. Zaksięgowanie tak dużych strat negatywnie wpłynęłoby na współczynniki wypłacalności najbardziej dotkniętych banków. Współczynniki CET1 spadłyby poniżej progu 9% dla czterech z nich i wymagane byłoby ich dokapitalizowanie. Szacowane przez analityków spadki

Fitch: Silna pozycja polskich banków powinna zamortyzować wpływ umocnienia CHF

szacunków Fitchh  wzrost aktywów ważonych ryzykiem będzie miał wpływ na współczynnik wypłacalności CAT 1, jednak będzie on łagodny. „Przy założeniu kursu franka na poziomie 4,25 , zakładamy spadek dla całego sektora na poziomie mniejszym niż 50 punktów bazowych – startując z poziomu 13,7

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 7,0% r/r do 1,23 mld zł w styczniu

koniec stycznia br., co oznacza wzrost o 9,8% w skali roku. Współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,71% na koniec grudnia 2014 r. wobec 14,93% na koniec września ub.r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,45% na koniec grudnia wobec 13,72% na

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 7,0% r/r do 15,36 mld zł w 2014 r.

kredytów i pożyczek wyniosła 8.224,96 mln zł na koniec grudnia, co oznacza wzrost o 5,6% w skali roku. Współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,93% na koniec września wobec 14,79% na koniec czerwca 2014 r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,65% na

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 8,8% r/r do 15,36 mld zł w I-XI

kredytów i pożyczek wyniosła 7.167,62 mln zł na koniec listopada, co oznacza wzrost o 7,7% w skali roku. Współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,93% na koniec września wobec 14,79% na koniec czerwca 2014 r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,72

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 10,34% r/r do 14,38 mld zł w I-X

wartości kredytów i pożyczek wyniosła 6.611,61 mln zł na koniec października, co oznacza wzrost o 7,48% w skali roku. Współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,93% na koniec września wobec 14,79% na koniec czerwca 2014 r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I

Raport: przejmowanie SKOK-ów przez banki biznesowo nieuzasadnione

współczynników wypłacalności, wyników finansowych, stopnia outsourcingu czy stopnia realizacji planu naprawczego. ZBP i EY w ramach rekomendowanych rozwiązań zalecają udzielenie bezpośredniej pomocy finansowej przez BFG dla wybranych SKOK-ów, nabycie "złych" aktywów przez BFG od wybranych SKOK-ów oraz

Zysk netto sektora bankowego od stycznia do marca wyniósł 3,97 mld zł

wyniosły 1,82 mld zł, rosnąc o 7,2 proc. w ujęciu rocznym. Koszty działalności banków w pierwszych trzech miesiącach tego roku wzrosły o 1,3 proc. do 6,80 mld zł. Na koniec marca współczynnik wypłacalności sektora wyniósł 15,57 proc., wskaźnik Core Tier 1 14,05 proc. Rok wcześniej było to odpowiednio

KNF: Sytuacja w zakresie bazy kapitałowej banków jest zadowalająca

. współczynnik CET1) na poziomie 13,5%" - czytamy w komunikacie. KNF przypomina, że w zaleceniach dla banków wskazała, aby ewentualnie dywidendę wypłaciły wyłącznie banki, które spełniają łącznie poniższe kryteria: bank nie jest objęty programem postępowania naprawczego; współczynnik wypłacalności

"Gazeta Wyborcza": Skarbce SKOK-ów pod ochroną

jest 37,5 proc. przeterminowanych kredytów, a połowa z działających kas ma współczynnik wypłacalności poniżej poziomu bezpieczeństwa (ustawa określa go na 4 proc.).

PKO BP zamierza kontynuować politykę dywidendową

Warszawa, 01.09.2014 (ISBnews) - PKO Bank Polski nie zamierza zmieniać swojej polityki dywidendowej, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło. "Zakładamy, że będziemy wypłacali dywidendę powyżej nadwyżek związanych z wymogami współczynnika wypłacalności wysokości ponad 12% plus ogonek

Raport NBP: Frank bankom niegroźny, ale przewalutowanie tak. To SKOK-i straszą

podmiotów sektora wykazuje, będące wynikiem wysokich strat kredytowych, współczynniki wypłacalności poniżej regulacyjnego minimum, a niektóre z nich nawet ujemne kapitały" - czytamy w raporcie. Z analiz NBP wynika, że współczynnik wypłacalności sektora SKOK-ów jest ujemny (-1,6 proc.). By osiągnąć

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 10,35% r/r do 13,05 mld zł w I-IX

wartości kredytów i pożyczek wyniosła 5.756,06 mln zł na koniec września, co oznacza wzrost o 5,75 % w skali roku. Współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,79% na koniec czerwca wobec 14,64% na koniec marca 2014 r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 9,5% do 11,7 mld zł w I-VIII

wartości kredytów i pożyczek wyniosła 5.085,91 mln zł na koniec sierpnia, co oznacza wzrost o 9,77 % w skali roku. Współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,79% na koniec czerwca wobec 14,64% na koniec marca 2014 r.  Współczynnik Core Tier I wyniósł 13,60% na

KNF: Sektor bankowy w 2013 r. zarobił na czysto 15,4 mld zł

był o 5,6 proc. niższy niż rok wcześniej. Natomiast koszty wyniosły 27,6 mld zł, czyli były o 0,8 proc. niższe niż rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności sektora bankowego na koniec 2013 r. wynosił 15,75 proc., podczas gdy rok wcześniej 14,74 proc.(PAP)

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 9,6% do 10,47 mld zł w I-VII

pożyczek wyniosła 4.433,96 mln zł na koniec lipca, co oznacza wzrost o 10,7 % w skali roku. Współczynnik wypłacalności (dane według nowych standardów technicznych ITS) wyniósł 14,76% na koniec lipca 2014 r. wobec 14,64% na koniec marca 2014 r.  Współczynnik Core Tier I wyniósł 13,58% na koniec

BGK proponuje wpłacić do budżetu państwa 355,3 mln zł z zysku za 2014 rok

zł rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności wyniósł 39,9% na koniec 2014 r. wobec 55,4% rok wcześniej. Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Zapewnia finansową obsługę programu MdM. (ISBnews)  

Zysk netto Meritum Banku wzrósł o 281,5% r/r do 44,55 mln zł w 2014 r.

koniec 2014 r. wynosił 2,7 mld zł, tj. o 19% więcej niż przed rokiem, zaś wartość portfela depozytów - 2,9 mld zł, co oznacza 13-proc. wzrost r/r. W efekcie wynik na działalności bankowej zwiększył się o 31% do 350 mln zł. Współczynnik wypłacalności na koniec 2014 roku wynosił 15,5%. "Do poprawy

KNF zdecydował o przejęciu SKOK-u im. Kopernika przez Pekao

spełnia też wszystkie kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne jak i uzupełniające. Wskazano m.in., że bank nie jest objęty programem postępowania naprawczego, jego poziom współczynnika wypłacalności wynosi powyżej 12 proc

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 6,3% r/r do 8,74 mld zł w I-VI

kredytów i pożyczek wyniosła 3.801,37 mln zł na koniec czerwca, co oznacza wzrost o 10,3 % w skali roku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,29% na koniec czerwca  2014 r. wobec 15,22% rok wcześniej. Współczynnik Core Tier I wyniósł 13,83% na koniec czerwca wobec 13,76% rok wcześniej

Idea Bank przeprowadzi IPO w I połowie 2015 r.

. współczynnik wypłacalności kształtował się na poziomie 13,45% wobec 11,91% na koniec 2013 r. Na koniec grudnia 2014 grupa Idea Bank (Polska) posiadała 200 oddziałów stacjonarnych i 31 oddziałów mobilnych, w tym Idea Bank (włączając Lion's Bank) posiadał 71 oddziałów stacjonarnych i 14 mobilnych. (ISBnews

KNF: Zysk netto polskich banków wzrósł o 21 proc.

W tym okresie fundusze własne banków zwiększyły się o 6,6%, do 95,9 mld zł. Poziom średniego współczynnika wypłacalności wzrósł do 13,7% na koniec maja wobec 13,3% na koniec 2009 r.KNF podała, że wszystkie banki odnotowały współczynnik przekraczający wymagane ustawowo 8% minimum, a udział banków ze

SKOK Wołomin spodziewa się wyniku netto w okolicy 82 mln zł w 2014 roku

Warszawa, 15.10.2014 (ISBnews) - SKOK Wołomin spodziewa się wyniku netto w 2014 roku na poziomie porównywalnym z rokiem 2013, kiedy Kasa odnotowała rekordowy zysk w wysokości ponad 82 mln zł przy współczynniku wypłacalności w okolicach 8%. Kasa przyłączyła się też do akcji Narodowe Konsultacje

Raiffeisen Polbank przeprowadzi emisję kolejnej transzy obligacji po IPO na GPW

- tj. 75 mln zł - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Nadsubskrypcja wyniosła pawie 30%. Raiffeisen Polbank miał 172 mln zł jednostkowego  zysku netto po trzech kwartałach tego roku, a wartość aktywów wyniosła 51 mld zł. Współczynnik wypłacalności banku wyniósł 14,3%. (ISBnews)  

BZ WBK chce obniżyć wskaźnik C/I do poziomu ok. 40% w 2015 r.

dochody skonsolidowanej grupy SCB wyniosły 305 mln zł. Po trzech kwartałach dochody wyniosły 4.735 mln zł i były wyższe o 11% w skali roku i o 14% w ujęciu kwartalnym. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,4%, a współczynnik Core 1 sięgnął 12,3% na koniec września 2014 r. (ISBnews)  

Po udanym IPO Open Finanse Getin może zrezygnować z emisji 500-mln długu

Warszawa, 25.02.2011 (ISB) - Po udanym debiucie giełdowym Open Finance współczynnik wypłacalności Getin Noble Bank powinien przekroczyć 10% i wówczas spółka zrezygnuje z emisji długu podporządkowanego, poinformował w piątek członek zarządu banku i prezes Open Finanse Krzysztof Spyra. "IPO

KNF wskazuje, które instytucje będę mogły wypłacić dywidendę

zaleca, by dywidendę z całego zysku mogły wypłacić tylko te banki, które nie są objęte programem postępowania naprawczego, ich współczynnik wypłacalności wynosi powyżej 12 proc., a tzw. współczynnik Core Tier 1, czyli kapitałów o najwyższej jakości, przekracza 9 proc.By dostać zielone światło do wypłaty

ZWZ Banku Pekao SA zajmie się 19 kwietnia wypłatą 6,80 zł dywidendy na akcję

funduszy własnych pozostałej części zysku netto za rok 2010, współczynnik wypłacalności dla Banku Pekao SA powinien wynieść 18,04%, a skonsolidowany współczynnik wypłacalności powinien osiągnąć poziom 18,42%" - napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały. Współczynnik wypłacalności Banku Pekao SA w

Alior Bank utrzymał marżę odsetkową na poziomie 4,7%, a C/I poniżej 50% w 2014r.

21,6%), dając w efekcie wskaźnik koszty/ dochody na poziomie ok 49,4% (tj. o 5,6 pkt proc. mniej niż w 2013 r.)" - czytamy także. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) zwiększył się do 12,4% wobec 11,0% na koniec 2013 r. Współczynnik wypłacalności wyniósł 12,8% na koniec 2014 r. wobec 12,11 rok

Akcjonariusze Idea Banku rozważają IPO spółki, ale na razie nie ma decyzji

podkreślił, że na razie grupa będzie rosła organicznie i obecnie nie potrzebuje dodatkowego kapitału. Na razie akcjonariusze nie podjęli jeszcze decyzji o ewentualnym upublicznieniu Idea Banku na GPW. "Widzimy jeszcze dużo miejsca na dalszy organiczny wzrost. Od strony finansowania i współczynników

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

działalności bankowej wyniósł w I półroczu 2014 r. 928,2 mln zł, czyli spadł 1,2 proc. rdr . Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł koniec czerwca 69,3 proc., czyli był o 3,1 pp niższy niż rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności na koniec II kwartału wynosił 13,7 proc.

Przewalutowanie kredytów frankowych kosztowałoby banki 44 mld zł

byłoby dokapitalizowanie banków, przy czym w celu spełnienia wymagań prawa bankowego określającego minimalny poziom współczynnika wypłacalności na 8 proc. banki musiałyby zostać dokapitalizowane na kwotę 12,7 mld zł, a w celu spełnienia zaleceń KNF określających pożądany poziom współczynnika

Strata sektora z tytułu przewalutowania kredytów CHF na PLN wyniosłaby 44,4 mld zł

depozytów zgromadzonych w bankach, jak też zagrożenie dla stabilności całego systemu finansowego i całej gospodarki. W celu niedopuszczenia do kryzysu niezbędne byłoby dokapitalizowanie banków, przy czym w celu spełnienia wymagań prawa bankowego określającego minimalny poziom współczynnika wypłacalności na

SKOK Wołomin miał 32,6 mln zł zysku netto w I poł. 2014 r.

Warszawa, 29.07.2014 (ISBnews) - Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie odnotowała 32,6 mln zł zysku netto w I poł. 2014 r., zwiększając jednocześnie współczynnik wypłacalności do 7,99% z 5,44% na koniec 2013 r., podała instytucja. "O ponad 200 mln zł zwiększyła się w

Millennium nie planuje dywidendy za 2011 r.

. Według szacunków banku, jeśli ta propozycja zostanie zatwierdzona przez akcjonariuszy, pozwoli na zwiększenie współczynnika wypłacalności i współczynnika kapitału podstawowego o 0,9 pkt proc., powodując ich wzrost do odpowiednio 14,2 proc. i 12,3 proc. na koniec 2011 r. W całym 2011 r. zysk netto Banku

Zysk netto sektora bankowego w okresie I-V '14 wyniósł 6,98 mld zł

niż w maju roku 2013. Koszty działalności banków w pierwszych pięciu miesiącach tego roku wzrosły o 0,6 proc. do 11,47 mld zł. Na koniec kwietnia współczynnik wypłacalności sektora wyniósł 15,29 proc., wskaźnik Tier 1 wyniósł 13,83 proc. Rok wcześniej było to odpowiednio 15,34 proc. i również 13,83

KNF: Strata sektora SKOK zwiększyła się do 768,9 mln zł w 2014 r.

na kwotę 146 mln zł) oraz w przypadku 7 kas zaliczeniem kwoty dodatkowej odpowiedzialności członków do funduszy własnych o łącznej wartości 53,6 mln zł" - czytamy także. Współczynnik wypłacalności na koniec 2014 r. dla kas prowadzących działalność ukształtował się na poziomie 2,68% przy

UOKiK zgadza się na przejęcie SKOK im Kopernika przez Pekao SA

sytuacji kapitałowej. Z danych KNF wynika, że przeterminowane kredyty i pożyczki w sektorze SKOK na koniec czerwca tego roku stanowiły 37,9 proc. całego portfela kredytowego. Współczynnik wypłacalności sektora na koniec czerwca 2014 r. sektora wynosił -0,42 proc., podczas gdy norma ustawowa wynosi 5 proc

Zysk grupy mBanku w I kw. wyższy niż przed rokiem

mBanku wzrósł nieznacznie w porównaniu z poprzednim kwartałem i wyniósł 111,5 proc. Współczynnik wypłacalności na koniec marca osiągnął 16,26 proc.(PAP)

Wskaźnik C/I PKO BP wzrósł o 5,4 pkt r/r do 46,2% na koniec I kwartału

główny wpływ miały wyższe ogólne koszty administracyjne, determinowane zmianą w składzie grupy kapitałowej oraz niższy wynik odsetkowy, pozostający pod presją rekordowo niskich stóp procentowych, przy wyższym wyniku pozostałym i poprawie wyniku na odpisach. Na koniec I kwartału 2015 roku współczynnik

PKO BP wystąpił o zgodę na przejęcie SKOK im. Kopernika

tego roku stanowiły 37,9 proc. całego portfela kredytowego. Współczynnik wypłacalności sektora na koniec czerwca 2014 r. wynosił -0,42 proc., podczas gdy norma ustawowa wynosi 5 proc. 24 kasy mają współczynnik wypłacalności powyżej 5 proc., natomiast 31 kas poniżej wymogów, przy czym w przypadku 13 kas

Bank Millennium nie spodziewa się obciążenia rezerwami wyników w zw. z AQR

Warszawa, 27.10.2014 (ISBnews) - Bank Millennium ocenia, że w związku z faktem, iż wielkość korekty jego współczynnika wypłacalności CET 1 w badaniu jakości aktywów (AQR) wynosi tylko 28 pb nie spodziewa się obciążenia rezerwami wyniku rachunków banku w tym roku, poinformował członek zarządu

BGŻ BNP Paribas chce obniżyć wskaźnik C/I poniżej 60% w 2017 r.

. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,6% na koniec ub. r. (ISBnews)

SKOK Szopienice ma zgodę KNF na przejęcie SKOK Dziedzice

spełnia wszystkie kryteria, które Komisja bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne, jak i uzupełniające, m.in.: kasa nie jest objęta programem postępowania naprawczego, współczynnik wypłacalności kasy spełnia normę ostrożnościową 5%, wobec

PKO BP: Umocnienie CHF bez negatywnego wpływu na wyniki banku

przecenę walut, w tym złotego. SBC obniżył także przedział dla trzymiesięcznej stopy LIBOR CHF o 50 pb do -1,25%/-0,25% z -0,75%/0,25% wcześniej. Współczynnik wypłacalności PKO BP wyniósł 12,7% na koniec III kw. 2014 r. (Core Tier 1: 11,5%) PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego

UKNF: Wynik netto SKOK wyniósł 24 mln zł w I półr. wobec straty rok wcześniej

jest nadal nieadekwatna do poziomu funduszy własnych. Współczynnik wypłacalności sektora SKOK na koniec czerwca 2014 r. wyniósł (-) 0,42% przy normie ustawowej wynoszącej 5%. Grupa 24 kas wykazuje w sprawozdawczości współczynnik wypłacalności na poziomie powyżej 5%, natomiast 31 kas poniżej wymogu

KNF liczy, że Fundusz Stabilizacyjny i Kasa Krajowa pomogą SKOK-om

Zgodnie z podanymi w poniedziałek danymi KNF na koniec zeszłego roku współczynnik wypłacalności SKOK-ów spadł do 0,85 proc. z 0,70 proc. na koniec III kwartału 2013 r. Podkreślono, że wielkości te nie uwzględniają korekt wynikających z ustaleń inspekcji Urzędu KNF prowadzonych w 11 kasach, których

Kto będzie mógł wypłacić dywidendę w przyszłym roku

pozwolić sobie tylko instytucje z silną bezą kapitałową. Banki będą musiały wykazać się współczynnikiem wypłacalności na poziomie 12 proc. - Warunki są bardziej wyśrubowane niż w ubiegłym roku. Co prawda poprzednio współczynnik wypłacalności i poziom kapitału o najwyższej jakości tzw. Tier 1 pozwalające

KNF: zysk sektora bankowego do końca kwietnia niższy o 3,2 proc.

z komunikatem na koniec kwietnia współczynnik wypłacalności sektora wyniósł 15,25 proc., a wskaźnik kapitałów podstawowych Core Tier 1 wyniósł 13,79 proc. Rok wcześniej było to odpowiednio 15,77 proc. i 14,14 proc. Zgodnie z danymi KNF w kwietniu w Polsce działało 40 krajowych banków komercyjnych

Bank Pocztowy chce utrzymać w tym roku poziom zysku netto z 2014 r.

udział kredytów gotówkowych, marża pozostanie w tym roli na wysokim poziomie, ale może nie utrzymać się na ubiegłorocznym" - powiedział Sobiech. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) spadł do 5,9% na koniec 2014 r. z 5,3% rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,4% na koniec

Banki prognozują wzrost zysku netto w br. do ponad14.6 mld zł

sektora niefinansowego, które mają wzrosnąć o 9,9 proc. Prognoza dla depozytów sektora finansowego to spadek o 5,1 proc. Ankieta zakłada 7,5 proc. wzrost depozytów gospodarstw domowych i 17,2 proc. wzrost depozytów przedsiębiorstw. Współczynnik wypłacalności sektora ma według banków spaść do 15,35 proc

Alior Bank chce wyemitować 6,3 mln akcji. Bez prawa poboru

wypłacalności w dół W wyniku wdrożenia rozwiązań wymaganych prze KNF bank zapowiedział, że może potrzebować dodatkowego kapitału - i właśnie z tymi potrzebami związana jest emisja akcji. "W wyniku wprowadzenia rekomendacji urzędu współczynnik wypłacalności Core Tier 1 zmniejszy się o około 2,3 pkt proc

Zysk netto Meritum Banku wzrósł ośmiokrotnie r/r do 27,7 mln zł w I półr. 2014

skali roku. Wartość portfela depozytów wzrosła o 18,6% w tym czasie i na koniec czerwca wynosiła 2,7 mld zł. Liczba placówek banku wzrosła do 187 na koniec czerwca wobec 158 rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności Meritum Banku wyniósł 12% na koniec czerwca 2014 r. wobec 16,4% rok wcześniej

Bank Pocztowy zwiększył zysk r/r i poprawił wskaźnik C/I w I-III kw.

depozytów tego obszaru oraz 38% bazy depozytowej banku. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,2%, zaś Core Tier 1 sięgnął 9,8%. (ISBnews)

BZ WBK poprawił wskaźniki rentowności w I półr., C/I poniżej 50%

koszty pracownicze i działania spadły o 1,3%. Zmiany te wystąpiły w okresie intensywnych przedsięwzięć rozwojowych zorientowanych na doskonalenie obsługi klienta i kultury organizacyjnej Grupy" - podano też w raporcie. Współczynnik wypłacalności grupy wyniósł 13,3% na koniec czerwca (13,9% na 31

UKNF: Udział przeterminowanych kredytów w SKOK wzrósł o 9 pkt proc. w tym roku

2013 r., poz. 1450 – dalej: ustawa o skok) - na koniec września 2014 r. wynosiły 336,7 mln zł i w stosunku do grudnia 2013 r. 2 ich wartość wzrosła o 568,3 mln zł. 3 Uwzględniając wyniki inspekcji ich wartość obniżyłaby się do poziomu (–) 252 mln zł. Współczynnik wypłacalności sektora skok

Zyski Deutsche Banku w dół, jednak wyższe niż przewidywania

wymaganą przez europejskich regulatorów. Według informacji podanych przez firmę będzie ona musiała także sprzedać dług za 1,5 mld euro. Do 2015 roku bank zamierza pozyskać w sumie 5 mld rezerw. Zgodnie z trzecim porozumieniem bazylejskim z 2010 r. współczynnik wypłacalności w stosunku do funduszy

Zysk grupy BZ WBK w I kw. wyniósł 449,5 mln zł, lepiej od konsensusu

21,58 mld zł. Zobowiązania wobec klientów sięgnęły 80,11 mld zł. Bankowość detaliczna odpowiadała za 57,54 mld zł zobowiązań banku. Współczynnik wypłacalności pod koniec I kwartału 2014 roku wynosił 13,8 proc. Zwrot na kapitale własnym banku sięgnął w pierwszym kwartale 16,6 proc., pozostając na

Zysk netto Banku Handlowego to 266,25 mln zł w II kw., konsensus: 248 mln zł

ukształtował się na poziomie celu strategicznego, tj. 50%" - czytamy dalej.  Bank podał też, że w II kw. 2014 r. zachował silną i bezpieczną pozycję kapitałową, osiągając współczynnik wypłacalności (według metodologii Bazylei III) na poziomie 17,0%. Jednocześnie dalszemu obniżeniu uległ

Niespodziewany pomysł SKOK-ów: dostaną pomoc z zagranicy!

obecny senator PiS Grzegorz Bierecki, działa źle, "Gazeta" pisała już od 2004 r. Zaś opublikowany 6 czerwca raport KNF tę diagnozę tylko potwierdził. Ponad 30 proc. niespłacanych w terminie pożyczek, 44 SKOK-i z programami naprawczymi, połowa kas ze współczynnikiem wypłacalności poniżej 4 proc

EuroRating obniżył do negatywnej perspektywę ratingów kredytowych 8 banków

przypadku przeprowadzania windykacji kredytów straconych.  Agencja podkreśla także, iż w perspektywie krótkoterminowej wzrost kursu franka szwajcarskiego powoduje także zwiększenie wartości aktywów ważonych ryzykiem i tym samym pogorszenie współczynnika wypłacalności oraz wskaźnika finansowania

Rzecznik SKOK odpowiada: Raport KNF zawiera błędy merytoryczne

czwartek prezentację, z której wynikało, że 44 z 55 istniejących Kas wymaga wprowadzenia pilnych działań restrukturyzacyjnych. Ponadto 28 miało stratę na koniec minionego roku. Taka sama ich liczba ma współczynnik wypłacalności poniżej 4 proc. W raporcie stwierdzono też m.in., że 30 proc. portfela

SKOK Wołomin odwoła się od decyzji KNF ws. prezesa, Kasa działa bez zakłóceń

mld zł. W efekcie współczynnik wypłacalności Kasy wzrósł w tym okresie do 7,99%" - podkreślił Gazda. Prezes zapowiada dalszy rozwój Kasy, ale na razie te plany muszą zostać wstrzymane ze względu na decyzję Komisji. Jednak prezes ma nadzieję, że po uwzględnieniu odwołania SKOK Wołomin będzie

Pięć pytań o plan dla frankowiczów. Czy banki upadną? Zabraknie na kredyty?

sytuacją, w której z funduszy własnych banków z dnia na dzień znika np. 30 mld zł. I to znika nierównomiernie, w zależności od udziałów poszczególnych banków w rynku kredytów frankowych. Czy to mogłoby sprawić, że część banków miałaby współczynnik wypłacalności poniżej minimalnego poziomu regulacyjnego

Meritum Bank spodziewa się rekordowych wyników w całym 2014 r.

ostatnich 12 miesięcy liczba placówek prowadzonych pod marką Meritum (własnych i partnerskich) wzrosła o 35 i obecnie jest ich 194. Współczynnik wypłacalności wyniósł 12,46% na koniec września wobec 14,16% rok wcześniej. Meritum Bank kieruje swoją ofertę do średniozamożnych klientów indywidualnych

Brytyjskie banki muszą zdobyć miliardy funtów

tych dniach, że niedobór rezerw szacowany na 12,8 mld funtów uzupełni m.in. emisją akcji i obligacji wymienialnych na akcje.Zgodnie z III porozumieniem bazylejskim z 2010 r. współczynnik wypłacalności w stosunku do funduszy podstawowych został podniesiony do 6 proc., zaś podstawowe minimum rezerw

Znormalizowany zysk netto Getin Noble Banku wyniósł 115 mln zł w III kw. 2014 r.

Rosiński, cytowany w komunikacie. "Od początku roku prowadzimy skuteczne działania w zakresie dalszego wzmocnienia kapitałowego banku. Obecnie skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 wynosi 9,5%, a współczynnik wypłacalności osiągnął wartość 13,1%" - dodał prezes. Na koniec

Odpisy mBanku spadły o 3,8% r/r w IV kw., przy wzroście portfela kredytów o 9,3%

należności, które utraciły wartość. Poziom pokrycia należności, które utraciły wartość rezerwami (uwzględniając rezerwy na poniesione, ale niezidentyfikowane straty) spadł w ujęciu kwartalnym z poziomu 58,1% do 57,2%. Współczynnik wypłacalności wyniósł 14,7% w IV kw. 2014 r. wobec 15,6% kwartał

Okazali bankom łaskę. Z ich skarbców nie odpłyną prawie 2 mld zł

(spółdzielczy system ma kłopoty finansowe). Bankowcy bardzo się denerwowali na nową opłatę, bo mają współczynniki wypłacalności na rekordowych poziomach (przeciętnie 14 proc.), nie handlowały nigdy toksycznymi papierami i nie lewarowały się (czyli nie ryzykowały pożyczonymi pieniędzmi) ponad miarę, jak wiele

Raiffeisen Bank Polska zwiększył zysk o 13,4% r/r do 48,8 mln zł w I kw. 2015 r.

139,5 mln zł, podano również. Fundusze własne grupy na koniec I kwartału 2015 r. sięgały 6,2 mld zł, a wysokość kapitału akcyjnego 2,3 mld zł. Współczynnik wypłacalności wynosił 13,3%, a wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 - 12,8%. Pierwsze trzy miesiące 2015 r. przyniosły w Raiffeisen Polbank

Europejskie banki w lepszej kondycji. Kapitały urosły o 200 mld euro

banki podniosły kapitały tak, by w ciągu pół roku współczynnik wypłacalności (chodzi o kapitał najwyższej jakości - Core Tier 1) wynosił co najmniej 9 proc. W grudniu 2011 r. Urząd prognozował, że spośród 71 monitorowanych banków (największe i kluczowe banki w Europie) aż 37 będzie potrzebować blisko

Wskaźnik C/I Banku Handlowego wzrósł r/r do 53% w I kwartale

efekcie zwiększania wartości portfela obligacji skarbowych" - czytamy w raporcie. Na koniec marca 2015 roku współczynnik wypłacalności grupy wyniósł 17,7% i był o 0,2 pkt proc. wyższy niż na koniec 2014 roku. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego

Zysk netto Raiffeisen Bank Polska wzrósł o 10,5% r/r do 92 mln zł w I poł. 2014

% uwzględniając wynik netto. Zwrot na aktywach sięgnął 0,4%. Współczynnik wypłacalności na koniec II kwartału był na poziomie 13,7%. Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem

Polskie banki-córki bezpieczniejsze od ich zagranicznych matek

współczynnikiem wypłacalności dla funduszy podstawowych (tzw. fundusze Tier 1) na poziomie co najmniej 5 proc. Na 91 banków reprezentujących 65 proc. europejskiego rynku stress testy oblało osiem: pięć hiszpańskich, dwa greckie i jeden austriacki. W europejskich stress testach udział wziął tylko jeden bank z

Dywidenda PKO BP wyniesie 1,8 zł na akcję

rekomendację wypłatę dywidendy w maksymalnej kwocie, określonej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ta - przypomnijmy - od pewnego czasu pozwala dzielić się zyskami z akcjonariuszami tylko bankom znajdującym się w dobrej kondycji. Bank musi m.in. posiadać współczynnik wypłacalności powyżej 12 proc., a kapitały

Alior Bank będzie mieć C/I poniżej 50% wcześniej niż planował

wcześniej. Współczynnik wypłacalności Alior Banku wyniósł 13,1% na koniec czerwca wobec 12,8% rok wcześniej. Core Tier I wzrósł do 11,5% wobec 10,8% na koniec czerwca 2013 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)

Bank Millennium chce powrócić do wypłacania 35-55% dywidendy z zysku

Warszawa, 01.02.2011 (ISB) - Bank Millennium zamierza powrócić do stabilnej polityki wypłacania dywidendy wysokości 35-55% rocznego zysku, poinformował prezes Bogusław Kott we wtorek. „Wynik finansowy za 2010 rok osiągnęliśmy przy bardzo dobrych współczynnikach wypłacalności i to daje

Przegląd informacji ze spółek

. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie odnotowała 32,6 mln zł zysku netto w I poł. 2014 r., zwiększając jednocześnie współczynnik wypłacalności do 7,99% z 5,44% na koniec 2013 r., podała instytucja. Wierzyciel Polimeksu-Mostostalu - Instal Bełchatów złożył wniosek o ogłoszenie upadłości

Raiffeisen Polbank zanotował 338 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r.

pkt proc., obniżając się do 71,7%, m.in. dzięki ograniczeniu kosztów administracyjnych w banku o 11,1% w skali roku. Współczynnik wypłacalności wzrósł do 13,9% na koniec 2014 r." - czytamy także. Bank w segmencie korporacyjnym zwiększył liczbę klientów o 6% do 13,1 tys. oraz akcję kredytową

Alior Bank ma zgodę KNF na przejęcie SKOK im. Św. Jana z Kęt

, poziom współczynnika wypłacalności powyżej 12%, poziom współczynnika Tier 1 powyżej 9%, skala działania banku przejmującego (suma bilansowa) istotnie wyższa od skali działania podmiotu przejmowanego, co czyni planowane przedsięwzięcie bezpiecznym i ekonomicznie uzasadnionym, podano również. "

Odpisy Getin Noble Banku wzrosły o 17% r/r w 2014 r.

wcześniej. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,1% na koniec 2014 r. wobec 12,4% rok wcześniej. Zwrot z kapitałów (ROE) netto spadło do 7,6% wobec 9,5% na koniec 2013 r. Getin Noble Bank odnotował 360,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r

Belka: Kryzys Polskę ledwie drasnął. Żeby kolejny był lekki, trzeba się przygotować

nie przez pryzmat całego systemu finansowego. - Z natury rzeczy w okresie ekspansji gospodarczej wyniki finansowe indywidualnych banków mogą być wspaniałe, współczynniki wypłacalności na komfortowym poziomie, co może dawać złudne przeświadczenie dużego marginesu bezpieczeństwa banku - mówił Belka w

Odpisy Banku BPH spadły o 59% r/r w ub.r.,wskaźnik NPL obniżył się do 9,4%

hipotecznych w walutach obcych oraz kredytów ratalnych i samochodowych udzielanych przez pośredników)" - podał bank. Koszty działania wyniosły 1,13 mld zł w 2014 r. i nie zmieniły się r/r. Wskaźnik koszty do dochodów wzrósł do 83% na koniec 2014 r. wobec 74% rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - współczynnik wypłacalności