wadium w zamówieniach publicznych

Marek Okniński

Wadium

Wadium

Wadium to nieodzowny element prawa zamówień publicznych. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje na temat wadium.

Wniesienie wadium ma zabezpieczyć przebieg postępowania o zamówienie publiczne

Skoro wadium pełni jedynie funkcję zabezpieczenia, zamawiający nie ma prawa na nim zarabiać. Zarobkiem takim może być oprocentowanie rachunku bankowego, na którym jest przechowywane wadium.

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

Opierając się na uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego, który uwzględnił skargę kasacyjną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku[1], uznać należy za możliwe wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej tylko przez lidera konsorcjum składającego ofertę przetargową.

SIWZ musi zawierać wymagania dotyczące wadium

8 ustawy Prawo zamówień publicznych, siwz musi zawierać wymagania dotyczące wadium. Jednocześnie podkreślić trzeba, że żaden przepis ustawy Prawo zamówień publicznych nie precyzuje, jakie informacje na temat wadium należy ująć w tym punkcie. "Wymagania" - definicja Według słownika języka

Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

do 30 października zamawiający nie miał wiedzy o tym, czy wykonawca podpisał umowę, czy też nie. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego

Poznaj skutki zmiany terminu rozpoczęcia prac

? Odpowiedź Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego nie wzywasz wykonawcy ani do przedłużenia terminu związania ofertą (wykonawcę wiąże na tym etapie umowa, a nie oferta), ani wadium (wadium zabezpiecza zobowiązanie wynikające z oferty a nie z umowy). W Twojej sytuacji może natomiast zachodzić

Czy zamawiający może określić tylko jedną formę wniesienia wadium?

Czy zamawiający może określić tylko jedną formę wniesienia wadium?

prawa odrzucić oferty. Podstawa prawna: art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem, praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, m.in. zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji

Ważność gwarancji wadialnej

Ważność gwarancji wadialnej

okoliczność utraty wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawodawca w art. 46 ust. 4a zawarł zobowiązanie zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium w orzecznictwie KIO

publicznego. Ustanawiając wadium weryfikuje się w pewnym stopniu wiarygodność finansową wykonawców składających ofertę przetargową. Powszechność żądania wadium w procedurze udzielenia zamówienia publicznego skutkuje między innymi bogatym orzecznictwem w zakresie problemów formalno - prawnych związanych z

Gwarancja wadialna wystawiona przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium przetargowe może zostać wniesione wyłącznie w formie zawartej we wskazanym przepisie. Zamawiający nie może jednak ograniczyć, poprzez zapisy zawarte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, prawa wykonawcy do wyboru formy

Zasady wnoszenia wadium

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia oraz zapytania o cenę dowód

Gwarancję wadialną może wnieść członek konsorcjum.

Zamawiający poprzez zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może ograniczać możliwości wyboru przez wykonawcę formy wnoszenia wadium spośród katalogu dopuszczalnych form wnoszenia wadium określonego w art. 45 ust. 6 pkt. 1 - 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zasady zwrotu i zatrzymania wadium

nie zamierza zawierać umowy o zamówienie publiczne. Dopiero wówczas zamawiający może zatrzymać wadium, w oparciu o ten przepis. Zamawiający zatrzymuje wadium także w sytuacji, kiedy wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ostatnia przesłanka dotyczy sytuacji, kiedy

Zatrzymanie wadium

dotychczasowa praktyka stosowania art. 46 ust. 4a, zamawiający coraz częściej zatrzymują wadium przetargowe w sytuacjach, które nie uprawniają do takiego działania. Kierunkowa interpretacja art. 46 ust. 4a. Ponieważ przepis art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych obowiązuje stosunkowo od niedawna, nie

Wadium przetargowe

Kwota żądanego przez zamawiającego wadium musi mieścić się w granicach od 0,5% do 3% wartości zamówienia. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) określa zamknięty katalog form w których można wnieść wadium przetargowe. Zgodnie z

Jak rozumieć obowiązek jednoczesnego przedłużenia ważności wadium?

Przedłużenie terminu związania ofertą[1] jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Użyte w ustawie Prawo zamówień publicznych [2] sformułowanie dotyczące

Oferta przetargowa

Oferta przetargowa

okoliczności enumeratywnie wymienionych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Słownik Pzp Przetarg Słownik Pzp Wadium

COVID-19 uzasadnia rezygnację z zatrzymania wadium [PORADY PRAWNE]

COVID-19 uzasadnia rezygnację z zatrzymania wadium [PORADY PRAWNE]

Przed zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych zamawiający powinien wziąć pod uwagę realia stanu faktycznego konkretnej sprawy oraz podnoszone przez wykonawcę okoliczności związane z epidemią COVID-19, które mogą prowadzić do sytuacji powodujących brak

Jak prawidłowo wpłacić wadium?

Jak prawidłowo wpłacić wadium?

przepisami prawa wpłacenie wadium gotówką w kasie banku na rachunek bankowy zamawiającego stanowi podstawę do odrzucenia oferty. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Wadium - przepisy PZP Nowelizacja ustawy Pzp dokonana ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz

Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu?

Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu?

zamawiającego godzinie składania ofert. W konsekwencji wadium zostało wniesione po upływie terminu składania ofert a ofertę należało odrzucić. *1 Za spełnioną uznać należy przesłankę określoną w art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

wykonawcę przelania kwoty wadium na wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia rachunek bankowy. Orzecznictwo KIO W stanie faktycznym sprawy będącej przedmiotem wyroku o sygn. akt: KIO 2584/17 skład orzekający ustalił, że rachunek zamawiającego został uznany kwotami

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. Powyżej wskazana zmiana w sposobie informowania o ogłoszonym przetargu ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy udzielaniu zamówień publicznych

Czy pełnomocnictwo do przedłużenia terminu związania ofertą może mieć formę elektroniczną?

Czy pełnomocnictwo do przedłużenia terminu związania ofertą może mieć formę elektroniczną?

Pytanie: Prowadzimy krajowy przetarg nieograniczony . Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwróciliśmy się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Oto treść naszego pisma: „Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zwraca się o

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

zaliczek na poczet wykonania zamówienia publicznego, - wprowadzenia prawa rezygnacji z żądania wadium lub znacznego zmniejszenia jego maksymalnej wysokości, - ograniczenia warunków startu w przetargu odnoszących się do sytuacji finansowej przedsiębiorców. Wskazany katalog zmian najprawdopodobniej zacznie

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

: - prowadzenia rachunku bankowego, jeżeli opłaty takie występują oraz - przelewu − jeżeli naliczono opłaty bankowe. Andrzej Łukaszewicz Od 1989 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

W dniu 11 września 2019 r. Sejm RP uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych . Ustawa trafi teraz do prac w Senacie. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych najważniejsze kierunki zmian ujęte w nowym Prawie zamówień publicznych to w

Wykonawca, który w ofercie sam potwierdza warunek, nie może potem powoływać się na cudze zasoby

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa w procedurze krajowej. Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedstawił wstępne oświadczenie o samodzielnym spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (m.in. posiadanie stacji benzynowych). Jednak

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii; - brak obowiązku żądania przez Zamawiający wniesienia przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego wadium

Oferta spółki Mirbudu wykluczona z przetargu na przebudowę drogi wojew. nr 109

Warszawa, 13.06.2018 (ISBnews) - Oferta PBDiM Kobylarnia z grupy kapitałowej Mirbudu została wykluczona z udziału w postępowaniu na realizację zamówienia publicznego przebudowę drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty" z uwagi na nieprzedłużenie wadium, podał Mirbud. Samo

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach, poinformowała

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych m.in. pozwoli na wzmocnienie pozycji i lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, aby zabezpieczać ich interesy i ochronić przed problemami z płynnością, a także na zwiększenie liczby firm, w tym małych i

Konsorcjum Tesgasu nie przedłużyło wadium w przetargu Gaz-Systemu

niemożliwością podpisania umowy z zamawiającym. Konsekwencją tego będzie zatrzymanie wadium przez zamawiającego na podstawie przesłanki, zgodnie z którą 'zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy'" - czytamy w komunikacie. Złożenie

Zasady ustalania kwoty wadium w ofertach częściowych

minimalnej wysokości wadium, zatem do zamawiający decyduje jakiej kwoty wadium wymagać. W przypadku gdy w postępowaniu dopuszczone jest składanie ofert częściowych, istotnym jest, aby ogólna kwota wadium mieściła się w określonym przez art. 45 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedziale 3% wartości

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

(tak, aby dotrzeć do sekcji informacje dodatkowe i tam napisać o nieudzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania), w przypadku gdy nie mamy danych do wypełnienia pewnych pozycji i formularz nie chce edytować się dalej? Odpowiedź Jak wskazał Urząd Zamówień Publicznych w jednej ze swoich opinii

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Sejm uchwalił wczoraj wieczorem nowe Prawo zamówień publicznych, którego efektem ma być m.in. wzmocnienie pozycji i lepsza ochrona praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach

Zwrot wadium po zakończonym przetargu

Pytanie: Mamy podejrzenia, że wykonawca złożył nieprawdziwe informacje. Chcemy go wykluczyć z postępowania o zamówienie publiczne. W przypadku, gdy gmina nie podpisze umowy z tym wykonawcą, to co z wpłaconym wadium ? Odpowiedź: W przedmiotowej sprawie zamawiający powinien zwrócić wadium

Procedura odwrócona. Czy zamawiający ma obowiązek analizować wszystkie przesłanki odrzucenia ofert?

jednoznacznej podstawy odrzucenia oferty np. braku, który nie podlega korekcie w trybie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp czy w przypadku niewniesienia wadium . Zasadniczym argumentem wspierającym powyższe stanowisko jest cywilnoprawny charakter postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyrażony w art. 14

Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma wadium

oświadczenia Wykonawcy kierowane do Ubezpieczyciela. Ustanowienie a wniesienie wadium Ustanowienie wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej następuje w chwili wystawienia dokumentu gwarancyjnego przez Ubezpieczyciela. Z kolei wniesienie wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego następuje z

Jak zaksięgować zatrzymaną kwotę wadium przetargowego?

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku z form, których katalog zawiera wskazany przepis. Zamawiający nie może ograniczać prawa wykonawcy do swobodnego wyboru sposobu wniesienia wadium spośród możliwych form przewidzianych

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

wagą 100%? Czy jest wzór protokołu z takiego postępowania? Słownik Prawa zamówień publicznych Odpowiedź: Oświadczenie należy złożyć w formie JEDZ. Wolno wymagać wadium. Brak odgórnego wzoru protokołu w takim postępowaniu. W kwestii ustalenia kryterium ceny z wagą 100% należy zachować ostrożność

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

;. Więcej na portalzp.pl Marta Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

Udowodnienie nie terminowego wniesienia wadium w pieniądzu

zamawiającego choćby kilka minut po upływie terminu składania ofert, należy uznać, że wadium nie zostało wniesione w terminie, a wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm. - tj., dalej jako

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego.  Mają temu służyć: *· Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych

Wykonawca załączył gwarancję wadialną do oferty zamiast złożyć w kasie zamawiającego - czy to podstawa do wykluczenia?

upływem terminu składania ofert, to zamawiający dysponuje kwotą wadium. Tym samym oferta jest zabezpieczona wadium i brak podstaw do wykluczenia takiego wykonawcy z postępowania. Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 45 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r

Korekta czynności w postępowaniu

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego . Nie ma jednak podstaw prawnych do tego, by w opisanej sytuacji żądać od wykonawcy ponownego wniesienia wadium. Jeżeli zamawiający stwierdzi (np. z własnej inicjatywy, na skutek powzięcia nieznanych mu przed dokonaniem wyboru oferty informacji

Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

Wadium w systemie zamówień publicznych pełni funkcję zabezpieczenia zamawiającego w zakresie zawarcia umowy przez wykonawcę wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne. Dopuszczalne formy wniesienia wadium przetargowego określa art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień

Zamawiający może zatrzymać wadium w określonych sytuacjach

zatrzymania wadium powstaje tylko w przypadku zawinionego działania wykonawcy, jeśli został on zasadnie wezwany do uzupełnienia dokumentów na podstawie art.26 ust. 3 Prawo zamówień publicznych oraz gdy zamierzał obejść prawo, głównie przez stworzenie warunków, aby zamówienia udzielić przedsiębiorcy

Wybór kolejnej oferty z rankingu nie zobowiązuje do ponownego wniesienia wadium

ponownego wniesienia wadium? Wszystkim pozostałym Wykonawcom zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedź W sytuacji, gdy wykonawca odstąpił od zawarcia umowy i wybrano kolejną ofertę, nie wzywa się już wykonawcy do powtórnego wniesienia wadium. Zamawiający ma

Emilewicz: Będą dodatkowe środki dla samorządów na walkę z pandemią

nowej tarczy były w tym zakresie przygotowywane z Ministerstwem Aktywów Państwowych (MAP). Jak powiedziała Emilewicz, są to rozwiązania podobne, jak przyjęte kilka tygodni temu w Niemczech.  Zmiany dotyczyć mają także prawa zamówień publicznych, w zakresie modyfikacji umów z wykonawcami

Czy możesz zatrzymać wadium w przypadku niezłożenia przez wykonawcę wyjaśnień?

Pytanie Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym terminie wyjaśnień (art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 90 ust 3 ustawy Pzp. Czy w związku z tym możemy zatrzymać wadium? Odpowiedź W tej sytuacji nie masz prawa do zatrzymania

Progi stosowania ustawy Pzp

postępowania, zatem w przypadku ich zastosowania nie można postawić zamawiającemu zarzutów, iż nie przestrzega zasad udzielania zamówień poniżej progu bagatelności. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Progi stosowania ustawy Pzp Przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości niższej

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa formy w jakich wadium może zostać wniesione. Zamawiający nie może żądać wniesienia przez wykonawców wadium w innych formach niż określone w ustawie Pzp . Nie jest również możliwe ograniczanie przez zamawiającego ustawowo zapewnionej swobody wykonawcy

Uprość dokonywanie zamówień - przyłącz się do grupy zakupowej

wyłącznie tego zamawiającego , który w imieniu innego jeszcze podmiotu prowadzi postępowanie, nie dyskwalifikuje wniesionego wadium.  Źródło: www.uzp.gov.pl Opracowanie: Justyna Rek-Pawłowska prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu

Przedłużenie terminu związania ofertą

każdy z nich powinien wnieść ponownie wadium, ponieważ zostało ono wcześniej zwrócone? Czy wadium powinno się wnieść już 26.05.2015 r.? Czy zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, który nie przedłużył oferty i nie wniósł wadium, jeżeli drugi z oferentów dopełnił tego obowiązku? Odpowiedź: W

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

lub udzielania zaliczek przy dłuższych umowach dotyczących zamówienia publicznego. Obniżymy dopuszczalną wysokość zabezpieczenia przy zamówieniach publicznych" - czytamy dalej. Ustawa zakłada także wakacje kredytowe. Możliwe będzie zawieszenie spłaty kredytu - maksymalnie do 3 miesięcy. W tym

Termin związania ofertą

ściśle związane z wartością szacunkową zamówienia. A zatem dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 20.000.000 euro lub dla dostaw i usług - 10.000.000 euro termin związania ofertą wynosi 90 dni. Przedłużenia ważności wadium W przypadku złożenia odwołania do Krajowej Izby

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

przetargowych, a także poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego.  Mają temu służyć: *· Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. *· Wprowadzenie obowiązku zapłaty

Termin związania ofertą - jak obliczyć ?

zawrzeć umowę o zamówienie publiczne z wykonawcą, który nie jest już związany swoją ofertą, w przypadku w którym wykonawca wyrazi na to zgodę. Jednakże w takiej sytuacji, jeżeli wykonawca odmówiłby zawarcia umowy, wówczas zamawiający nie może skorzystać z instytucji zatrzymania wadium (o ile oferta

Gwarancja ubezpieczeniowa złożona w formie kopii?

niewniesienie wadium. Czy miał do tego prawo? Odpowiedź Poprawne jest złożenie kopii gwarancji ubezpieczeniowej, pod warunkiem, że nie ma w niej uregulowań sprzecznych z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Istotne jest, czy zamawiający mógłby wystąpić z żądaniem wypłaty określonej sumy pieniężnej na

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Oczywiście przepadek wadium jest możliwy wyłącznie w sytuacji gdy zamawiający uprzednio zażądał jego wniesienia. Dodatkowo należy podkreślić, że wadium przepada wyłącznie w przypadku gdy do odmowy podpisania umowy doszło w okresie związania

Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania (tzw. tarczę 4.0)

publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu. Zleceniobiorcy będą mogli złożyć

Siwz - numer rachunku bankowego

upewniał się na jakie konto (czy też na to samo na jakie wpłacano wadium ), czy na inne ma wpłacić zabezpieczenie. W związku z tym, czy brak w siwz podania nr. konta do zabezpieczenia należy uznać za jakikolwiek błąd, czy też uchybienie formalne, czy też nie ma to większego znaczenia, a kontrola nie

Przedłużenie terminu związania ofertą

zabezpieczona wadium. Przepisu art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp nie należy interpretować w sposób, który przeczy jego wykładni celowościowej. Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów... Czy zawsze możesz zatrzymać wadium?

przypadku wykonawca mógł się ubiegać o zwrot wpłaconego wadium? Odpowiedź Wykonawca, który w odpowiedzi na wezwanie nie złożył wymaganych oświadczeń czy dokumentów, podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie wykazał spełniania warunków

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

dotyczących zamówień publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu. Nowe

MON zaprosi Boeinga do negocjacji ws. samolotów dla VIP-ów

Warszawa, 10.03.2017 (ISBnews) - Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej uruchomił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pozyskanie samolotów "średnich" do przewozu najważniejszych osób w państwie (VIP), podał resort. Zaproszenie do negocjacji skierowane

Sprawdź, w jakiej sytuacji zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium

umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Dodatkowo zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium wraz z odsetkami wykonawcy, który na wezwanie do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp faktycznie

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Wśród kluczowych założeń jest promowanie pozacenowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargach. Nowe Prawo zamówień publicznych wdraża też przepisy dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady: 2014/24/UE i 2014/25/UE. Najważniejsze

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

W dniu 29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Przyjęta przez Sejm ustawa czeka na podpis Prezydenta, a następnie publikację w Dzienniku Ustaw. Biorąc pod uwagę vacatio legis przyjęte w nowelizacji (30 dni od publikacji ustawy) należy spodziewać się, że

Przedłużenie terminu związania ofertą

związanych z udzielaniem zamówień publicznych regulacje zawarte w art. 66 Kodeksu Cywilnego doznają ograniczenia ponieważ zastosowanie znajduje art. 85 ustawy Pzp. Zgodnie ze wskazanym przepisem to zamawiający określa termin związania złożoną przez wykonawcę zamówienia publicznego ofertą. Swoboda

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż: 1). 30 dni - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2). 90 dni

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który

Co zrobić gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy?

wynikałaby dla zamawiającego informacja, iż takiego rodzaju oświadczenie woli skarżący rzeczywiście złożył. Odmowa podpisania umowy jest tożsama ze stanowiskiem podjętym świadomie przez wykonawcę i przekazanym do wiadomości zamawiającego*. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

wskazać, że przesłanką wykluczenia jest nieprzedłużenie terminu związania ofertą? Co w takiej sytuacji z wadium wykonawcy? Czy w obydwu przypadkach należałoby je zatrzymać? Odpowiedź: Brzmienie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp jest kategoryczne: "z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

wieczyste przedsiębiorcom, którzy zostali dotknięci kryzysem, przesuwa termin płatności tegorocznej raty za użytkowanie wieczyste na 31 stycznia 2021 r. Wydłuża do 28 czerwca 2020 r. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy. Przewiduje też ułatwienia przy przetargach dotyczących zamówień publicznych

Błędy w zakresie wadium

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Pojawia się pytanie czy zamawiający może wymagać, aby wadium w formie niepieniężnej było złożone w terminie

Wadium po nowelizacji

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Ustawodawca chciał ukrócić proceder zmowy wykonawców polegający na tym, że firmy porozumiewały się miedzy sobą, co do kwot, jakie zamierzają zaoferować za przedmiot

Związanie ofertą nie może zostać przywrócone

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia "termin związania ofertą". Określa jedynie maksymalny termin, jaki może wyznaczyć zamawiający wykonawcom składającym oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 85 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nowe regulacje w zakresie wadium 

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Zupełną nowością jest przepis, dający zamawiającemu prawo do zatrzymania wadium. Otóż zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na

Termin złożenia oferty przetargowej

. Nadmieniam, że zamawiający w siwz nie żądał wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jak potraktować ofertę, która wpłynęła do zamawiającego ze starą datą otwarcia ofert tj. 12.10.2015 r. Odpowiedź: W mojej ocenie taką ofertę należy uznać za złożoną prawidłowo, gdyż pomimo wpływu przed

Kryteria wyboru wykonawcy usług szkoleniowych

W przypadku gdy łączna wartość tożsamych tematycznie usług szkoleniowych przekracza w ramach roku budżetowego równowartość 30 000 euro zamawiający zobowiązany jest dokonać wyboru wykonawcy z zastosowaniem procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. W tym miejscu należy jednak

Błąd literowy w gwarancji ubezpieczeniowej

Przykładowo w sytuacji gdy treść zapisów gwarancji wadialnej zawiera błąd literowy w określeniu przedmiotu postępowania o zamówienie publiczne w związku z którego prowadzeniem dokument gwarancji został wystawiony, dopuszczalnym jest przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym nie zachodzą okoliczności

Zamawiający nie ma obowiązku ponownego wysłania dokumentu gwarancji

Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zwrotu wadium wszystkim wykonawcom (z wyjątkiem wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą) niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania. Ponieważ ustawodawca nie reguluje w żaden sposób opisanej

Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a - interpretacja UZP

Przepis art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o

Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymagane było wniesienie wadium, wykonawca wezwany do uzupełnienia braków musi w wyznaczonym terminie odpowiedzieć na otrzymane wezwanie. W przeciwnym wypadku możliwe jest zatrzymanie przez zamawiającego kwoty wniesionego wadium. Jeżeli jednak

Wadium wnoszone w formie przelewu na poczcie i w okienku bankowym jako działanie niezgodne z prawem

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Przepis art. 46 ust.4 stanowi, że wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wielu zamawiających miewa jednak

Czy złe uzupełnienie dokumentów uprawnia zamawiającego do zatrzymania wadium?

, powołując się na art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, wezwał nas do uzupełnienia oferty w tym zakresie. Uzupełnione dokumenty nie potwierdzały, że osoby uczestniczące w realizacji umowy - co najmniej jeden inżynier serwisowy - odbyły ww. szkolenie. W związku z tym zamawiający zatrzymał wadium wraz z

Kiedy można zatrzymać wadium?

. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 25 czerwca 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej. www.portalzp.pl

Zasady przedłużenia terminu związania ofertą

udzielenie zamówienia publicznego, a jego ofertę uznać za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Pzp). W takiej sytuacji zamawiający będzie musiał powtórzyć czynności w postępowaniu. Pamiętaj o wadium! Jeżeli w prowadzonym postępowaniu wymagane było wniesienie wadium, to przedłużenie terminu związania ofertą jest

Tylko cztery firmy zainteresowane dystrybucją rządowego podręcznika

wykonawca zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do przedstawienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 11,8 mln zł. Z warunków przetargu wynika, że firma, która

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

Utrata wadium - podstawową konsekwencją odmowy podpisania umowy. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym utrata wadium jest praktycznie jedyną konsekwencją jaką ponosi wykonawca, który odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Oczywiście przepadek

Zamawiający może ustalić termin wypłaty kwoty gwarancyjnej

Zamawiający może formułować w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi dotyczące treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przedkładanej przez wykonawcę ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego jako zabezpieczenie kwoty wadium przetargowego. Ustanowione przez

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

przewidzianą w art. 66 i nast. ustawy Pzp. Bez publikacji i wadium Udzielając zamówienia uzupełniającego, nie zamieszczasz ogłoszenia o zamówieniu w stosownym publikatorze, ani nie żądasz wadium od wykonawcy, którego zapraszasz do negocjacji. Po wszczęciu procedury możesz natomiast w stosownym do wartości

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium; 7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego; 7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny

Sejmowy przetarg bez gwarancji społecznych. Związki piszą skargę do marszałka

najwyżej pogwałceniem dobrych praktyk. - Nowelizacja prawa zamówień publicznych dała zamawiającym takie prawo wpisania klauzul społecznych, ale nie jest to obowiązek - mówi "Wyborczej" Dariusz Ziembiński, ekspert zamówień publicznych w BCC. - Zatem Sejm mógł, ale nie musiał ich stosować, choć

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1

IDI: W blisko 2/3 przetargów budowlanych nadal stosowane najprostsze kryteria

i wrześniu o min. wadium 30 tys. zł. Według prawa, ta kwota może maksymalnie stanowić 3% wartości przetargów, więc są to postępowania o minimalnej wartości 1 mln zł. Przetargi dotyczyły całego przekroju prac budowlanych ogłaszanych na różnych szczeblach administracji publicznej. Rynek zamówień

Zamawiający ma wątpliwości, czy ofertę złożyło konsorcjum - co powinien zrobić?

ubezpieczeniową. W opinii zamawiającego oferta została złożona przez panią Bożenę S, wadium zaś wniosło konsorcjum. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, stanowisko zamawiającego nie zasługiwało na uwzględnienie. Obowiązek wniesienia wadium ciąży na wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia publicznego

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. 2. Dialog techniczny prowadzi